-1

QUESTIONARIO RISPOSTE

Stimolo Commento
Bag1mDD1 okay allura kumintʃamu kwand è ka naʃʃisti ? . kuntami na puaku . naʃʃiv u kwattorditʃi ditʃembre dô millenovetʃentu settantatʃinku . settantatʃinku allura kum a mmia sì kwattorditʃi ditʃembre allura si saddʒittariu e duva ? . du kome duw duvə naʃʃisti ? a u spitale . a Katandzaru a Katandzaru . ehm teni sora fratə ? . tre ssorelle . tri suarə e nu frat tri suarə e nu frat una è spusata una si spusa dumenika prossima . eh una e l altra è Valeria kiɖɖa ki do kiɖɖa ki sta kkha . n Ddʒermania eeh e fratuma sta ku ru ankora ad Amaroni ad Amaroni paisa mia e ke fatiga fa ? . per il momento sta faʃenduu əh muratore tʃ è ankuna dittha i muratori ma tʃ è a hatiga kum è ? no nun tʃ è suttha e no alʈrimenthi iu num mi trovaria kkha non ss/ nom fussa r inta Ddʒermania e a sora ka si ʃpusa kkha ? si spusa kkha o si spusa no a Ffirents a Ffirentse pekk iɖɖa lavora a ll osped/ a ll ospedale sì si laureau kumu infermierə si laureau e tʃ è a hatiga nta u ʃpedale sì sì a bbeh a u nnordu de ll Italia tʃ è semphe . a hatiga pe'roo a u su su tʃ è a lu sud è tutta n ata kosa . tʃ è o mmu [h]a mu si rakkomandata pammi# ammuttʃikkare [h]a mu si rakkommandata e ti trovi nu lavoru buanu ki gwadagni bbene e tutt u riastu . opphuru [h]a mu vai u rruabbi o mu hai tʃ è sempe pe via tʃ è strati ki non non sugnu no su bbuani pommu tʃi# è ddiffitʃili me ti viva ɖɖa ssutth troppu diffitʃilə ô ssud sì ô ssud è troppu diffitʃ . ma puru a tsona i Katandzaru diʃi tu ? no no no per kwantu riguarda a Kalabbria ditʃimu tutth . a bbeh pe kwantu ka sattʃ ia Reddʒu Kalabbria pur a a Katandzaru stessu a Kosentsa Vibbo tʃ è su industria kosi ki duw a ddʒente po gghjir ô lavoru pe'roo . tʃè dive/ è ddiffitʃilə è troppu diffitʃilə u truav u lavoru . ehm sorta si ʃpusa ku nu napolitanu ku nu tedeʃku ku nu kalabbrisə kum è ? no no no suarma kiɖɖa ki si spusa a domenika prossima si spusa ku unu i Ffirents ku unu i Ffirents ambetʃe d altra è sposata ku nu nu kalabbrese muarth hallo griɐsdi [saluti con amici] . allora kuntami nu puaku komu passasti l infantsia kum era a vita ɖɖa ssuttha . a tipu Amaroni komu paisi ab'beh Amaroni komu paisi è nu paisaa monotonu . nel sentsu ke . o ha kiɖɖa kosa o ha kiɖɖa kosa tʃ è altre vie dû# ʃiggljə non nd ava tʃ è pik'ki si vvua u ti diverti ti fai vai niaʃʃi ti ha na passijata e bbasta finiʃʃ ɽa va a lu bbarr ki ssattʃu ti pigljə nu ka'fe fa nu passeddʒu pe'ro nun o tʃè monotonu nu paise pikkolo eeh . io pe kwantu riguardaa tʃè a mmia personalmenthe . jiva/ jiva a skola komu tutti kwanti mi diplomai . eeh in ke skuola ? raddʒoneria su diplomata raddʒoniera eeh . ditʃimu ka iu n in/ tʃè un infantsia vabbe n infantsia n adoleʃʃentsa pju ke auʈru . no l [h]o avutɐ no ? no pik'kii . abbeh tra il f/ tra u f/ u hattu ka su su stata otthu ku u ku nu ragattso tʃè ia pratikamenti kwandu avia kwindiʃ anni mi tʃi tsitu ku nu gwagliunɐ fino a ventikwattru anni eeh sempre amaronisi ? sì . e kkwindi iə diʃimu ka vitthi pok e nnenthi mi divertivi pok e nnenthi anke per'ke kissu era ddʒelusu tipuku propiu te/ tipiku propiu kalabbrese ddʒelusu ia nom potia neʃʃire inʈɽa nom potia hara nentha e tʃè potia nɐʃʃirɐ sulu se neʃʃia ku mama o ku mammasa o ku l amitʃi sua o ku l amitʃi mia ma u niaʃʃu sula per dirti ki sattʃu vaju u mandʒu sulu na pittsa iu ku ll amitʃi kissu non era possibbile per'ki era ddʒilus na na gonna nom m a potia mentiri se vidia ku a gonna mi hatʃia subbitu va 'kandʒati kwindi tʃè propia na poi . ahm a ventitʃinku anni kwandi hitʃi u kompleanno ventitʃinkwe anni nemmenu nu mese dopu è mortu mio padre . avia sulu kwarantasei anni mio padre e kwindi kwal era a kasua ? nu tumori nu tumore pankreas intestinu e tutta #verdʒ . e nnienthe . kwindi ditʃimu nû tʃertu sentsu ka . a tʃ era la morte a morte e mio padre . m [h]a fattu kreʃʃere ddʒa nâ manera . velotʃissima tʃè su/ su diventata subbitu adultha . kapito da na vita ki magari . ke nom fitʃi nentha pek'ki magari tʃ era l appoddʒo e pa'pa l appoddʒu dâ mamma e kos . da da dopu ki è mortu mio padre subbitu tʃè . tʃi ni ndisimu tutthi e hara a kasa mia kapito tʃè pe kwantu non è ke ditʃi ni ɖɖassau ntâ mmerda kissu no pek'ki antsi mio padre lavorava lavorava ja nu lavoru lavurava a ll Enel kwindi era kapu a ll Enel tʃè nun a nnui nun ni mankhau nenth ad Amaroni o Katantsaru ? no era vitʃin a Amaroni a Ddʒirifalku lavorava . eh tʃè a nua non ni mankhau mai nentha al livellu ekonomiku a llivellu e affettu da part i ddʒenitori . ne mumenthu ku mankhau mio padre ognunu app u si duna da fare . Valeria è stata a prima a partire Valeria sta kkha ddʒa da ottho anni puru ka era kju ddʒuvane e ttia ? Valeria sta ddʒa uatthu anni kkha su/ du anni dopu k è mortu mio padre a Valeria levau o tsiu era kju pikkola io arrivai su kwasi kwattru anni ki su kkha nta Ddʒermania anke pik'ki pu nu la hatʃia kju ehm a kiɖɖu gwagljunu ɖɖa u mmollai pek'ki nun tʃè u ɖɖassai pek'ki u la hatʃia kju era na vita pe mmia era na vita troppu tʃè kju #dai o potia jiri o potia hara nentha . kwindi . e nnenthi po iu kumintʃai lavurare nta nu supermerkhatu kkha in Ddʒermania ? no ddʒu ddʒu a Ddʒirifalku vitʃinu kasa mia . e pu nenthi tutth ad u ʈrattu mi ditʃidivi parrai ku ku miu kugnatu parrai ku miu tsiu e mi nda vinni kkha nta Ddʒermania . kwindi ditʃimu ka tʃè infantsia avia pok e nnenth tʃè nɐn əh pek'ki ti ripetu puru puru Valeria stessa Valeria aveva . treditʃ anni mi sa kwand è mortu mio padre sì triditʃ anni . ddʒa a kwi/ a kwinditʃ anni Valeria stava kkha nta Ddʒermania kwindi figurati e puru fatikava duw u tsiu sì [h]a kkumintʃatu lavurare da duw u tsiu . poii tʃ era fratuma u kju ppittʃulu avia sulu diatʃ anni kwand u mor/ kwandu è mortu mio padre . ab'beh stava ntô seminariu ku i priaviti fratuma kwindi . ab'beh pe'ro era ditʃamu a pposto no standu sì pe'ro subbitu subbitu dopu sai kwandu kapita kwandu i kos suttʃedunu suttʃedunu tutti kwanti annavota no e dopu k è mortu mio padre a u seminariu u kjudiru o non lo so ki/ kiju ki suttʃeriu eeh kwindi fratuma appu u neʃʃa puru dô seminariu kwindi jia a la skola normale poi komintʃau sai ragattsu kwandu . kumu si ditʃ ? . kwandu stannu in kompagnia ed tʃè ki non [h]ai na na na na na protettsjone ke non [h]ai na pertsuna ki ti sta addosso no u ti kontrolla po si/ subbitu allora ab'beh oj a skola on java allora ab'beh oi a skola non java kapito kwindi komintʃava fratuma ddʒa avimu #liv na pok e prubblemi a mia madre puru ntâ skola sì sì ntâ skola stessa no no a hitʃi si diplomau puru pe'ro va bbeh mmo sta llavurandu mmo man manu ki kriʃʃə o kapiʃʃe ka . [h]a mu è kju rrisponsabbile kumu muratore pe mmo kumu muratore ma sta aspetthandu . pemmu hatʃa nu nu konkorsu mu lavora nkuna dittha non lo so e sai su i termosifoni kosi a l a llatt kumu si a ll attʃ kumu ditʃ no a ll attʃ fannu i . sanitario no no no i u tubbista ? komu si ditʃa kiɖɖi ki fannu l attʃide dî termosifoni tuttu il resto l idrauliko ? . no non lo so va bbeh komunkwe allattʃ i termosifoni fannu tutti ssa ssa robba è un tekniko ? na kosa del ddʒenere ntsomma . e ppo tʃ è na sorella k è sposata [h]a avutu nu figliu um bambinu u mese skorsu oddʒi è il nove ddʒustu oddʒi fa nu mese mi nipot ekkh . a kkju ggrande è spusata pu tʃ è su iu po tʃ è Bbarbara kwella ke sposa domenika domenika prossima Valeria pu tʃ è Mauritsiu u pju pikkulu . ehm tipu a vita ad Amaroni kom è kom a deʃkrivi per esempiu kiri pok i infantsia k [h]ai avutu kwandu eri ninna [h]ai fattu nu joku spetʃali o tʃ eranu i tipitʃi joki na vota no semp i stessi juaki magari vab'be ku i kumpagni faʃivi jokavi ki sattʃ ia la singa sai ki è a singa ? no a singa è nenthi pratikamenti tu sup a strada fai disegni na na na kosa da kaselli e poi devi saltare devi/ [h]a mu [h]a mu jett a petra no pemmu tʃentri a kasella e pue si tʃentra la kasella a ssalti eeh kwandu arrivi a kiɖɖu numeru ku arriva prima a ll ulthimu numeru vintʃ kiss è a singa oppuru ki sattʃ iu palla avvelenata tʃ era ke d è ? palla avvelenata è ntʃi su du pertsuni ki stannu . tʃ è du pertsuni e pua a lu tʃentru e ssi du pertsuni ntʃi su tanti perts/ [h]addi tanti ati pertsuni e ku a palla le/ i pertsuni ke stannu i fora no ku palla lu u kogghjanu a kiɖi ki stannu ntrô tʃentru ku vena kogghjuta av u neʃʃa è skwalifikata ku rrestava l urthima vintʃia kiss è a palla avvelenata ma puru nua u ju'kavamu sì a la ʃkola oppuru a la juka a korda sì . kist eranu i jok ab'be io per esempio iu jukava as'sa a ppallavolo e ô pallone a kaltʃo a kaltʃo # u jok ô pallone komo pall/ iu iu personalmente jukava a ppallavolo jukava a kkaltʃ poii e kissu ti permettiva u fidantsatu ? e ab'be tʃ era sempa iɖu appriassu sì iɖu era semp appriassu pek'ki gwai ku wardava pe'ro iɖu se avia u vatʃa u warda a n ata o mu statʃa ku n ata u fatʃiu a mmia mi ɖɖassava a da kasa e si nda jivɐ #per dirti . e kumə vida a mentali'ta ɖa suttha puru rispetth a li himmini kumu ʈrattanu è riservata Amaroni è riservata kumu mentali'ta anke pek'kii . tʃè non ke ntʃi su kju pertsuni antsiani kkju viakkhji pe'ro kwasi . tʃè n è nu paisa duva . si viva assai . kumu si vivia na vota ntsomma tʃè sai a ha/ a kosa ka [h]a mu ti spusi [h]a mu ti spusa û vistitu jankhu pek'ki sin'no vo diri ka ka si na na puttana skusate l espressjone eh ka u si kju verddʒine e ka si tsita u tsitu [h]a mu puarti subbitu a kasa pek'ki si no nun po neʃʃiri kû tsitu sen'no si tsita uffitʃale o . # . ed è kus'si ad Amaroni . poi non no non si ti vidanu ki parri ku na pertsona subbitu kiɖu è tsitu o subbitu kritikanu o subbitu non si nom bali nentha dinnu avi na parola spetʃali per kritikare ntô amaronisi ? . no kwindi kritikare kritikanu e po parlano e bbast . allura tʃ è ankora ssa kosa ka sì ma iu pentsu ka duva duva k è ovunkwe tʃ è sta kos . e kumu vidi te personalmenti sta mentali'ta ti piatʃa tʃè kumu tu la senti ? gwarda tu edukeresti i figghji toj e n atra manera o ? ti di'ro ke eh kwandu stava suttha tʃ è fortse nun tʃi hatʃia manku kasu a lu fatthu ke tʃ era a dʒente e sta manera no anke pek'ki iu avia kwinditʃi anni kwandu mi misi ku kistu . e iu stava sempa ku kissu kkha kwindi a mmia nom potianu dira nentha pe kissə pek'ki mia madre mio padre u sapianu iu stavarera tsita ku kissu kkha eranu puru d akkordu ? eh ntsomma mika tantu mio padre no . no mio padre prim u prim u mora ti ddʒuru ti ddʒuru prima mu tʃao Milanu [saluto] . primu u mora iru rakkomandava a li a li paren/ a li parianthi mia a tʃiarti kuddʒini mia vidi si rakkomandau Lutʃia no pek'ki iu ku ku l uakkhji a Lutʃia viju dissa mio padre . tʃè a far a figura di pa'pa a mio padre nom piatʃia propria stu tipu nom vulia ke tu ti ʃpusa ku kiɖɖu no no nianth nom vulia propiu . vab'be magari se avia hattu kunvinthu pe'ro tʃè u sapia pek'ki kanuʃʃia u tipu ki era iru kapito sì kanuʃʃia ki tipu era kwindi è normali ka nu nu nu ddʒenitori num bole mai u mala pâ higghja o u higghju vo sempa u megliu no e kist . kwindi tʃè pe mmia era era indifferente se a ddʒente parlava o nom parlava parlava male o parlava bon e mmia pek'ki komunkwe ia non . tʃè iu stava sempha ku kiɖɖa pertsona ɖɖa on è ka ditʃimu mi vittharu ku iɖu ku magari mi vidianu ku n alə n alə ku n alə iu staʃia sempə ku iɖu uatth anni si sempha ku d iɖu uatthu nov anni da kwand è statu . tʃè kwind e mmia a ddʒenth potia parrara . tʃè pe'ro io mmo ki staju k ava kwattr anni ki su kkha nta Ddʒermania kwandu ʃindu suttha . kwandu ʃindu nta l Amaroni . viju a differents . avete finito ? no mo kumintʃamu . mmo aviti# e tʃinku eh e beh tʃinku menu kwart aprimu . no no e tʃinkwe u barru è prontu dai . vvuale puru konfidents gwagljunə . appost tʃao . ab'be vid a differentsa pek'ki kkha si viva tutth altru modu tʃè kkha non è komu ɖɖa sutth kkha ti vidanu kumu ti vidanu ku# non è kke . pe'roo k [h]a mu ʃʃindi . tʃè kwandu iu vaju im feri ɖɖa suttha iu magari parru i na manera ne/ ke sattʃ ia tʃè suarma mi ditʃa eh ma kum a piantsi ? ab'be un è nu modu kom a piantsi è u modu komu vivu iu mmonə . kapitu è diver/ è troppu divers tʃè non diku ka propiu m ambi/ m ambientai kambiai in tuttu per tutu ma kwas . tʃè si si si mmo per esempiu u vaju u mandu a kiru paisa a na pertsuna nom m a piantsu du vuati magari kwandu stava ɖɖa suttha kumu stava nta Kalabbria . m a pentsava piantsu ka tʃiantu vuati prima u diku a na pertsuna va a kiɖɖu pais . kus'si è . era kju ditʃamu . ubbidenti kju ubbidianthi kju . ntsomma mika ti ti tʃè tann tʃè ti rassegnavi i kju tantu ubbidia/ ubbidianthi nun è kka era pe'ro . nda pigghjai puru mattsati per'ki era era storta . un a hitʃi tantu . nda kumbinai ab'beh ti di'ro ka mhm patruma forse . nu par i vuatə m itsau i mmani sì pik'ki mio padre nun era u tipu ki n itsav i mani era tipu ki ni hatʃia diskurts u ni hatʃia kapiʃʃiri a tʃiarti kuas pe'ro kwandu nun a kapiʃ'ʃiumu magari kiɖɖa kosa a riha'tʃiumu a di diatʃi vuati allora a detʃima vota potivi star sikuru ka nu skjaffu u kkjappau pe'ro nun nun nun itsava mai i mmani a nnessunu . ne mia madre ne mio padre mai ! . pek'ki ditʃa ka tʃè pe kwanthu duva nua si ditʃa matts e pannelli fann e figli bbelli no ? tʃè u man'dʒa/ panə u mandʒari e i mattsati hannu e figli bbelli . pe'ro tʃè no no ma patruma un ni minau mai no no tʃè ddʒustu iu mi rikordu na vota dissa ka jia u hattsu futing ku n amika e iu mbetʃi jia de passaddʒu a n atu paisa u skertsu ku wagljuni e kos po patruma vinna a savira eh e kumintʃau . tʃè no komintʃau sì mi pare i skjaffi si era akkuartu ? . no no u vinna a sapira pek'ki kwalkuna telefonau a la kasa l u dissa a mio padre tʃè a pertsuna a pertsuna k a nua ni detsa u passaddʒu telefonau a mio padre e l u dissa . ma è normale stu kumportamentu ? è normale sì tʃè a ddʒente spia kritika e pue n atra n ata vota . e n ata vota patruma m itsau i mani kwandu sapiu ka humava ah sì iɖu nom volia no e pua no mi dissa mi dissa a prossima vota dissi ke ti viju kâ sigarettha ntâ vukka ti atsa t agghjutt . ti ? ti atsu t a gghjutti . ti atsu nkoju sì sì . kus'si mi dissa mio padre . pe'ro kwindi era pjuttosto nu tipu molto ilare skertsosu sì sí patruma assai tʃè iu iu per esempiu ku mio padre parlava i tutthu parlavu ki ni so iu kumu m avia jutu a jurnata . a la skola kos eh ma propiu i tutth potivi parrara e sessu ku mio padre potivi parrara e . e kwalsiasi kosa per'ki ti trovavi era na pertsona troppu a purtata i manu . ma suttʃeda raramenti no ɖɖa suttha ke paʈri su kus'si kî figghji spetʃalmenti kî fimini te parranu i tutt i kos per'ki iu mi rikordu sì è rrar è raro ke tu tʃi parri ku paʈrita i sse kos per'ke iu warda i padri delle mie amike propiu non ne volevanu sapere non tʃi potevi neanke parrare no no no eh e ppuru vidi a era puru na per/ era puru na pertsuna ki dava fidutʃa a li higghji on è ka ditʃi ka . tʃè akkus'si kapitu non è . tʃè se tu hatʃivi na kosa . e iru ti dunava u kontsentsu m a hai tʃè ti ɖɖassava m a hai era per'ki si fidava e ttia pe'ro ntô mumenthu in kui . sbagliavi subb a na kosa e iɖu perdia e iɖu perdia a fidutʃa in ttia è normale è a ssessa kosa ka tu sta ku na pertsuna o si tsitu o si spusatu ku na pertsuna e li hai i korna normale kiɖu perd a fidutʃa poi e tia no è a ssessa kosa era a ssessa kosa ke io tra'di a mio padre si iu hatʃia na kosa ke a iɖɖu no li stava bbene no . pe'ro pe'ro t a perdunau ? a la fine ti perdunau ke ʃbagghjasti na vota sì ma ki ttʃentra iu eraa ia su iu su ddiversu e tutti kwanti suori mia e de fratuma sì su ddiversa nel sentsu ke tʃè se io . a pparte forse sa'ra ka su troppu bbono e su e su troppu ʃem/ tʃè no troppu ʃema su kunna diʃimu duv a mia ki ? kunna kunna nel sentsu ke . iu su sempa a pront a pe l ari [per gli altri] no iu magari mi hattsu puru in kwattru pe pe n atra pertsuna pemmu li pottsu hare avira na kosa no . pe'ro l ari . magari a mmia on li nda hutta on li nda hutta nenth . kapito ti sfruttanu puru ekku sfruttare eeh e ia era akkus'si kon mio padre per esemp puru kwand i u pigghjava e mattsate mio padre no . ki mi jetthava ankunu ʃkjaffu ankuna ko io ridia non è ka tʃandʒia . e iɖu mi hatʃia tu m [h]ai a dira per'ki ridi tu m [h]ai dira komu hai u ridi e non e pek'ki non tʃandʒi si io ti strappiu pek'ki non tʃandʒi e iu sa ke ditʃia patruma diku iu mika ti dugnu a soddisfattsjone u tʃandʒu . [risate] . verament sentsa skerts . e kwand vinn a sapira ke iu kwandu iju vinn a sapira ke io humava non ke mi minava avants e mama o vants i suarma no mi kjamau mi portau ntê/ a ll iart a ll iarthu ll iarthu è ssat n kampagna ditʃimu a ll iarthu sì hurria hora ntâ kampagna no duv avimu n ata kasa nui . e mi portat e kastagnari duve ntʃ su n alberi de kastagni no mi portau ntê kastagnari e mi nda jettau mi tsikkau nu kautʃu . e pu a la hina dissa mi fai skifu . perdivi prop tutt a fidutʃa e tthia . e kus'si mi diss pe'ro ti perdunau ? a la fine sì va bbeh ma . eh . sai ntâ kiɖa nta kiɖɖu momenthu ki paʈruma mi dissa perdivi tutt a fidutʃa mi fai skifu . iu mi ntisi na merda tʃè rissi ki li fitʃ a a patruma no sì madonna diku non avia mu l a hattsu na kosa del dʒenere kapito . pe'ro u stessu kontinuai u humu no . anke se tʃè sattʃu ke magari li dava fastidiu . pe'ro tʃandʒivi mai non tʃandʒivi mai gwarda ti ddʒuru per'ki era na era na soddisfattsjone ke non volia u li dugnu . komu puru era akkus'si puru a la skola sì a la skola si i professori ti baketthavanu puru kâ baketth ? no ku a bakettha no kissu no eh se mi ditʃeunu ankuna kosaa ia rispondia . e pu u professore m attakkava no iu nun è ke ɖɖassava stara per'ki magari tʃè puru ke ia u sapia kiru è o professore avia mu staju tsitt avia mu staju tʃittu . no iu kontinuav u parru e pu mi sbatthiu i novu preside kus'si era iu infatthi a patruma li ditʃianu sempa ka iu era u . ntâ klasse mia tʃ eranu treditʃi maskuli ia era u kwattorditʃesimu maskulu . u kwattorditʃesimu maskulu per'ki era troppu nda kumbinava e jukava ô pallone tutthu . ia era tʃè no ke era mmala era vvispa era una ki mi piatʃia u skertsu pe'ro si na kosa nom mi stava bene normala ka . mi mpunthava e . figurati puru na vota u professore stessu e raddʒoneria era a li superiori iu avia . kwinditʃ anni avia sì kwinditʃi o siditʃ anni avia . eeh nentha u professore mi dissa no De Filippo a mmia a l interrogattsjone pe mmia non non jiu bbona nom mi piatʃi kum a hatʃi se dissi iu ugwale diku va hattsu a prossima settimana no diʃa si iu ti rimandu a settembre tuo padre ke ffa ? me dissa u prufes'so no e dissi mi menthu u prufessore vaju e hattsu korsu e rekupero no ha dissa mi dissa u prufessore fossi io tuo padre prenderei un palu t u metterei nel kulo propia i sta manera mi dissa u pressore pigghjai e dissa ô pressore kjanu dissi u palu u dʒirati e s u mentiti vui n kulu propiu i sta manera ti ddʒuru ti ddʒuru ka li respondivi propia i kista manera iru mi volia u mi suspendi no mi kjamau u preside tutthu kwantu e pigghjai e dissi a lu preside dissi signor preside issi mio padre nom mi parla komu stu animale kwa . dissi signorina pe'ro lei non deve rispondere ko'si dissi tsittu puru vui li dissi a lu preside issi mmo mi jativi nu testa# issi mi dispiatʃa se a mmia u professore nommi parla i sta manera sulu pik'ki li dissi ka patruma mi vo mentiri u professore u vaju a la skola i rekuperu d estate è ugwale issi tu #s u permetta u parra i ssa manera a mmia ma kome avresti dovuto rekuperare a skola ? nenthi iu d estate poijə ntʃ eranu i korsi i rekuperu no d estati jivi faʃivi korsi i rekuperu e po hatʃia da pedi l esami u vidi si ti promovianu o no infatthi a mmia kiɖɖ aʈru mi bottʃau mi bottʃau mi bottʃau u professore stu professore e sta materia kkha mi bottʃau iu jivi ô korsu i rekuperu a settembre mi promoviru pe'ro kwindi jia a skola u sì t [h]annu pigghjatu pua ? sì sì u kosu passai . no pe/ ma iu era i sta manera . ab'be a kwante votə a patruma kjamavunu a signorina hitʃa kistu kist e kist [h]a voglia ka patruma m u ditʃia porta rispettu ma iu u rispettu u portava non è kke nom portava pe'ro nel momentu in kui m u mankavanu a mmia u rispettu loru rispondia pe'ro se tu tipu eri nu puaku ribelle sì perfetto a kwantu [h]o kapitu sì su ankora ribbelle sì si vede infatti pur ia tegnu na kosa no vab'be si na pertsona ɖɖa suttha pua kumu veni vista a ddʒent i Amaroni per'ke di solitu piatʃanu le donna ke sai si stannu sempa tʃittu nun ditʃanu mai nenthi e se pua tu eri o si kju ribelli na fimmina nurmalə kon me vieni vista tʃ è kwalke ddʒente ke ti ʃparra pua . sparrara sparranu tutthi o bbuanu o malə sparranu . pe'roo ti di'ro una kosa ogni vota k iu vaju ɖɖa ssuttha no ad Amaroni . kjunkwe mi vida kjunkwe mi vida . mi salt addoss . mi salta addossu pemmu mi saluta no pek'ki su kuntianthi ka mi vidanu . pek'ki ma ma tutthi kwant pure pertsuni k io . sì ab'be pe kwantu u paisa è pikkulu ma pe'ro determinati pertsoni un i kanuʃʃi buani magari ti skambi sulu u buondʒornu u buanasera e basta num fa mai nu diskurts magari ku sti pertsuni kkha k iu mi ditʃi sulu tʃau . domandanu a mama Lutʃia kumu sta ma kwandu vena vorria m a viju tutt ssi kosi kkha no am/ a per esempiu a mmia mama kwandu mi telefuna mi ditʃa ti saluta kissa no per esemp . e# hattsu ma ku è kista ? e ditʃe kista è diku a mamma mia nom nom parrai ku ssa himmina kkha no eh tu ditʃa ka se si biani kkha ditʃa k [h]a mu va a truavi ka vo mu ti vida . ma vo mi vida iu pe'ro ku ssa pertsona um parrai mai . per dirti no . allora sei sempre ben vista ɖɖa suttha ? no no sì sì ɖɖa suttha sì kwanti vuati t i rikogghji a ll annu ? . na vota sula ab'beh st annu per esempiu jivi sulu na vota l annu skortsu jivi jivi du voti ma kwandu a Natale ? no a Nnatale no ma kwandu allora ? no st annu jivi a finee . a hina e jennaru sì pek'ki tʃ era nannama ki non stava bene allora sikkome ditʃianu non sapimu kwantu kampa a nonna u sta bbona kkha e lla dissi ab'beh okay ʃindimu e ʃindimu iu Valeria kû wagljunə ku u ʃef dû lokale . eh l eks wagljunə mia stavu ku nu tedesku iu fin a mmo e ʃinnimu tutti e kwattru u jamu vidimu a nonna ma stu tedesku kkha kanuʃʃia to nanna ? sì sì si kanuʃʃivanu sì pik'ki nannama vinna kkha ah iɖɖa vinna kkha tre anni fa e ntʃi piatʃiva kkha ? sì va bbe tʃè pur u figliu killu dô Gargano [Nome del ristorante dello zio] u figliu è ah [h]e kapitu mmo . eh ke bbello ke impressione ntʃi dava a nanna a Ddʒermania ? pek'ki io skometto ke forse ta nanna gran ke no tʃè nannama [h]a jut nta Svittsera pek'ki magari tʃ era n atu de higghjuali kwann ankora stava bbene e vinna kkha nta Ddʒermania ma a ja nun jia a nissuna parth . ab'be kkha ab'be li parə tutth a n ata kosa par tutt un atu mundu vida a ddʒenthe è ddiversa a nannama per esempiu pe nannama era stranu puru ka vidia na vekkhja ki jia n bitʃikletth ditʃia ma duva vo u vatʃa sta vekkhja n bitʃikletth a st e'ta k u si ddʒira n bitʃikletth per dirti no era sportiva llora ? no mia nonna no si venia kkha in Ddʒermania vidia a na/ na signora sup a ra biʃiklettha diʃe ki fatʃa kiɖɖa sup a bitʃikletta a kill e'ta dʒira ankora n biʃikletta pek'ki ɖɖa suttha è ddiffitʃili ka vida a vekkhja ki ddʒira ku a biʃikletth non si usa #ku a bakettha kamminanu pjuttostu e kum era a vita tipu dâ nanna ? era kju diffitʃile ankora kija i na fimmina i mmo sì ke kampa adesso per esempio a vit e allora a vita e . nannama . hu na vita propiu sofferta ma soffertha in tutth i sentsi pek'ki . əh . va bbeh [h]a avutu tre ffigli mio padre a kistu ki lavora ntô Garganu e un adu kiru ki ni stava nta nta Svittsera kwindi nenthi mia nonna əh u u nonnu mio u maritu i mia nonna moriu ddʒovane tʃinkwanth anni avia moriu kû morbu Parkinson . kwindi mi/ nannuma nom potia manku lavorare avia naa na bot/ na botthega n alimenthari diʃimu akkus'si pe'ro jia a ffallimenthu kwindi o fallimenthu avia u paga tutthi kosi e u portaru in kartʃere a mio nonnu . kwindi nannama pemmu manteni a i higghjoli appu u lavora hatʃia lavorava ntê kampi hatʃia puru muratori mia nonna . sì hitʃa puru muratori mamma mia eh nienthe . poi nannuma moriu . eh . e pu figurati u kju pittʃulu si nda vinna nta Ddʒermania n adu l adu ki stava nta Svittsera e l uniku era patruma ki mmagari li stava addossu a mia nonna no li stava vitʃinu . pu kumintʃaru tutth i prubblemi annavota moriu e va bbeh moriu a moglie di stu miu tsiu ki stava nta Ddʒermania nta Svittsera . poi eeh . pua u divortsiu ee e kissu kkha dâ Ddʒermania ki si divortsiau ku a/ ku a mugghjere duva nui u divortsiu è na kosaa non è na kosa strana ekk una kosa strana e kwindi nannama nda suffriu puru pek'ki dop e kissu dop u divortsiu a mmorth e mio padre . ki propia diʃimu a morte i mio padre a nn/ a mmia nonna a stronkau propia a a pettsiau a pettsiau tʃè . ava diaʃ anni ki moriu mio mio padre per dirti diatʃ anni fa eeh nannama hatʃia tutthu jia jia a ll iarthu jia a ppheda per dirti mmo per esempiu nun rieʃʃ manku u si hatʃa tʃinkhu metri a ppheda pek'ki . tʃè dopu ke moriu mio padre nannama si jetthau n terr tʃè nom bo non . non appa kju kosa u hatʃa nienth po figurati . tʃè tu ditʃi vab'be kissu un tʃentra nenth pe'ro u . aspetth iu avia puru nu frata pikkhulini ke moriu kwandu avia tʃinku misi e mmoriu u juarnu allora . eh fratuma u pikkhulinu moriu . l unditʃi ddʒennaju dô setthantunu ti parru . e ll unditʃi ddʒennaju mia nonna tʃ [h]a u kumpleannu . mio padre . nvetʃe moriu u diatʃi jennaru . ntô novantakwattru tʃè nannama non si trovau j unni va bbeh sì ditʃi kapitau sulu du vuati pe'ro dui . figurati tu ogni kompleannu ki vvena . nannama si rikorda sì hatʃa si aspetta na kosa bella pe'ro pentsa ka kiɖɖu juarnu stessu ɖɖa moriu u higghju o moriu u neputa . tʃè pe nannama è na na vota propiu na vita tʃè hitʃa na vita i mmerda a la hina . tʃè pe sup a pertsuna ki kju kunthava . k era mio padre moriu tʃè non tʃ è kkju . vab'be mo tʃ è mama pe pe killu ki li po fara mama . tʃè . ditʃimu a me'ta dâ me'ta i killu ki liatʃi mio padre a a mia/ a nannama kapito . tʃè nannama è propiu . tʃè si ɖɖassau propiu andare non non nda votsa kju sapira nenthi figurati . è na vita sakrifikata . parekkhju . kwindi ma puru ɖɖa suttha dev essere straordinariu se na himmina fatʃa tutti sti lavuri ntê kampi no pek'ki murature vab'be sì muratore sì muratore è stranu pe na himmina u hatʃa u murator pe'ro pô hattu e lavurare ntê kampi no pek'ki tutthi kwanti vannu ki sattʃ ia vannu e kogghjanu l olivi vannu e kogghjanu e portugalli o i pumadora per esempiu au paisa mia ntʃi sugnu ntʃ esta na dittha duva hannu pumaduarə sekkh no ? . oppuru vannu propiu e kogghjunu i pumadora pemm i vindanu u hannu a sartsa d estate no . tʃi sugnu nu sakk e himmini ki vannu e lavoranu . nta ssa# dittha kkha oppuru ntʃi sugnu kiɖɖi ki vannu e kogghjunu kwand è tiamphu d olivi e venanu pagati no normal ntʃi sugnu jurnatari sì sì sugnu i himmini ki lavoranu duvə nui si ditʃa lavoranu a lla jornata tʃè lavoranu a lla jornata ne ne nel sentsu ka . tʃè kwand è periadu l arantʃe vannu e kogghjunu ll arantʃ kwand è periadu d olive vann e kogghjunu l olivi e periadu i pumadora vannu e kogghjunu i pumadora kapitu tʃè pe'ro lavoranu tuttu l annu . mi pare mi pare na . mi pare tren/ trentamila lire ti dunavanu una vota . tʃè se stava ɖɖa ssuttha si pagava i trenta kwarantamila liri poku è poku sì ma fortse manku tren/ ma fortse manku arrivavanu a trentamila liri ma di ke anni parri anni novanta forse ? sì ab'be prima u iu me nda vinna kkha . ia rrivai kkha ntô dumila . puru tu hatikasti ntê kampi ? mai ma nun mi ɖɖassava manku u wagljunə miu . kissu kkha mi dissa u juarnu ki niaʃʃi dâ porta u vaj u ti truavi nu lavoru ku nui hiniu no iu ti ɖɖassu mi dissa . iu nom potia lavorare n era d akkordu ke tu no non era d akkordu ke io lavorava pek'ki ditʃa ka na himmina ki sta . na himmina ki si spusa [h]a mu sta a la kasa mu si gwarda i higghjuali mu si pulittsa la kasa e bbast kissu è u lavuru dâ himmina ah propia a ll antika era propia a ll anti/ u lavuru tʃè mammasa hatʃa stu lavoru no statʃi sulu a la kasa gwarda i higghjuali e kutʃina e bbast e pulittsa e bbast sen'no nun parri kkju e nenth . e a mmia nom mi statʃia bbeni pek'ki . per dirti se iu mi vogliu m akkatthu nu par e pantaloni nom m i potia akkattare pek'ki ?! . pek'ki on avia sordi . tʃè eri dipendenthi io no/ ma ntsomma simu puru tʃinku higghjuali no komu tʃi vaju duv a mama e diku ma [vocativo] vitthi nu paju i katse viani mu m i katth . no potia no potia preten'dira tʃè si ntʃ era patruma forse sì pe'ro ntô mumentu in kui patruma vinna mankara a'viam u n adegwamu a'viamu . tʃè un ni permettimu killu ki potia tʃè kiɖɖu ki ni pu'tiamu permettira ma non nom po'tiamu . preten'dira kis'sa ki kos tʃè a si tʃ era patruma li ditʃia pa'pa vogghju kiɖɖu pantalone vogghju kiɖɖu maglione kiɖɖu par e skarpe . jamu t i katthu pe'ro ntô momentu ki mankau patruma iu nom potia dira a ma vuagghju katsi vuagghju u magljone vuagghju kiɖu se si potia hara okay va bbo pe'ro se non si potia hara n a'viamu u n adegwamu pe kistu tu vulisti hatigare no eh po iu kumintʃai u lavoru e kiɖɖu mi dissa . ditʃe no ti dissa ka nun [h]a mu lavori diku pe'ro iu aju mu lavoru pe'ro ku nnui hina tʃè pu a la hina hu io ki detʃidivi pemmu kjudimu a storia no pek'ki nun via kju u vivu kju mi sembrava kartʃerata sembrava ka stava nta na pridʒone nom via kju . kwesto kwi k è ? adesso è sposato ? no kwes kissu kkha . sta ku na wagljuna . pe'ro ankora a mmia mi spediʃʃa messaddʒi tanta volte ka pu mi kostrinddʒiu u mi kambiu u numeru e telefunu . mi mandava messaddʒi per favore torna vogghj u mi spusu ku ttia non tʃ a hattsu torna torna non ti spusare kkha e lla . oj va ammattsati va ! . e kwesti messaddʒi te li [h]a skrittu in dialetthu ? mhm mhm in talianu ? italianu per'ke si skrivunu messaddʒi in dialetto duvi vua no ? no tʃè no lo so ma se iu mi skriva messaddʒi ankunu ɖɖa suttha li skriva in italianu . ma ! . e sta kosa du ll iartu kum è ll iarthu atə nu terrenu sì tʃ [h]o il terrenu eb'be nui diʃimu jamu ll iarthu jamu ll iarthu ma è da sempre ke l avete avutu o tʃè stata na spetʃe di riforma agraria puru duvi vua ? per esempiu ntâ tsona no e kissu pratikamenti u terrenu ke avia mia nonna no da sempre da sempre eh tʃi su tri parti e terrenu . e na parte ava mio padre na parte l ava stu tsiu miu ki statʃa kkha in Ddʒermania e n ata parte l ava l adu tsiu ki mmo sta ja statʃa a la kasa nta Svittsera no no no statʃa a la kasa ku mia nonna kistu kkha pekk iju a mugghjeri a moriu e kissu kkha a mia tsia avia trentasia anni kwandu moriu . eh . kissi sta ku mia nonna e ava nu na parte dô terrenu kiss è un terrenu ki avia mia nonna . ki pu li detsa a li higghji . normale no e kke tʃi koltevate ntu ll iarthu ? . ke spetʃ i l ortaddʒi ? sì a bbeh kwand è pariadu mia madre kjanta per esempiu i ᵪjur e kukuttsa opphuru i havi u posiɖu pumadora puru ab'be non è kk è assai pe'ro sai pe/ pemmu manddʒa a famigghja pemmu/ mu t arranddʒi per eesempiu sattʃ ia vo u pumadoru frisku va u t u pigghja subbitu dâ pjanta tʃè sulu pe nua pâ hamigghja un è ka ditʃi ka i vind a kos opphur i vajaniaɖɖi i vajaniaɖɖi uah ki ssu bbuani i vajaniaɖɖi e patati hatt ntâ frissura uah ma ki ssu buani ! mi telefunau mi telefonau a mama l ata vota e li dissi ma [vocativo] kondʒelami i vajaniaɖɖi pekk iu forsi ʃindu versu otthobbre novembre . e mi hattsu nu par i settimani ɖɖa suttha issi ma kondʒelami tutth ᵪjur i kukuttse u mi hatʃa i fri i kosi i vekkjariari e i vajaniaɖɖi tutth u mi kondʒela tutthu ki è possibbile pek'ki u a/ kkha un tʃe sugnu tʃe sugnu sì pe'ro un [h]annu u ssessu sapurə da duva nnui ts ts tʃ è pur a tʃikuaria ? a tʃikoria sì sì a mmia mi piatʃa assai oppuru ll iarvi dô kampu nui ku mama ku mama jia a jia a d iarvi ia puru a dd iarvi a ffundʒi a ffunddʒi wah ! ku mama tʃ esti puru ku mama ni i'tsaumu a matina priastu e u hatʃia sulu ku mmia pe'ro ku l ati higghjuali no per'ki ti tu eri kju maskula iu ma pek'ki no no ma pekk iu pur a mmia mi piatʃa u vaju a ffunddʒi bella mi vestia tutta kwanta partia i stivali menthia u kapiaɖu e partia ku mama 'jiumu a fundʒi a vuvulatʃi puru 'jiamu . wah ! i vermitura eh na vota gwarda mi skuardu mai na vota . mama e . tsiuma Ninu kistu ki è do kosu dû Garganu jir a ffundʒi nta na jurnata jiru kwattru a vuvulatʃi skus# nta na jurnata jiru kwattru vuati portaru otthanta kili e vovulatʃi ottanta kili ! no sto skertsandu gwarda otthanta kili e vovulatʃi non sa'piamu kju duva a'viamu u i menthimu duva #e vovulatʃi ma i kutʃinati ntô suku ? sì ntô sugu . ah mia madre hatʃa u sugu e pu wugghjia pok a dintru sì sì buani# kî vovulatʃi oppuru hatʃa sulu i vovulatʃi ku l agghju e kû petrusinu . e duva li truavi ntê kampi nta ll iarva ? ehm pju ke altro duva tʃ è duva ntʃi su pilakkhji sa ki su i pilakkhji ? u fangu pik'ki kjova neʃʃa lə sulə po jov e ppheda no allora kissa kumintʃanu a neʃʃi/ kwandu neʃʃa u sulɐ kumintʃanu a neʃʃire hora no e tu i kkjapphi è tropp è bbellu #assai a mattina priastu si po jira vers i kwattru a mattina mu va ku a lampadina pe'ro . pek'ki ddʒa kwandu su i ssia o/ om vidi tʃè kkju ddʒente sup aa sup ê terreni ka jir i vovulatʃ a di ssia ddʒa tuttu kjinu kjinu kjinu kwand è periadu e vovulatʃi ab'be mmo otthobre novembre pare k è puru periadu e vovulatʃ e sì po ki kjova senti poko fa kredo di aver sentito portogalli e portugalli
Bag1mID1 kwindi na kosa ka vulia sapiri duv è ka si natu ? . a Bbagnara Galabbra provinddʒa Reddʒu Galabbria . e in ke annu pretʃisamenthe ? r otthu ddʒennaju rû sessantha rû sessanta millenovetʃendusessantha kunta nu puaku kum eranu i kondittsioni di vita a Rreddʒu Kalabbria a infantsia tutthu kiru ? . meeh infantsia ka fa'tʃiumu nui intantu nui simu na famigghja un poku numerosa komu . komu tutthi i famigghjii ntsomma . normali . simu novi figghji kâ mamma kû paʈri unditʃi . kwandu naʃʃia eu n avia ankora kju . nd avia kju nnati tʃè n aiva kju frati kju kju randi ka nd aju ʈri . n aʈri du mmaskuli e na fimmina prim i mmia . eeh ntsomma i konsiguentsi eranu kiji a famigghja era randi u lavuru skarsiava . eh ddʒustamenti kwandu unu kumindʒa pammə pammi diventa nu pokuu granditʃeju . si kumintʃa a ʈravagghjari no m a misi mu ajut â famigghja no i eu kumintʃai a duritʃ anni me lavuru in pratika e ke lavuru fatʃisti ? lavurava ndê segeriji ndê ? ndê segeriji ah [h]e kapitu [h]a vistu eh duvi si ʈravagghja u lignu eh na spetʃ i falegnameria no na segeria ndi si fatʃevanu i kaʃʃi per'ki noi fa/ nui fa'tʃiumu . per esempiu nui/ a noʃʃra era na dittha ke fatʃiva . u skeleʈɽu dâ kassa tʃè la gabbietta la kaʃʃitta sai ki è a kaʃʃitta ? sì sì eh e ppoi tʃi man'theumu u fund i sutta e i man'daumu aundi fannu l ortofruttikuli undi vengunu aundi ʃi'jiunu sai i peperuni mulindʒani kukuttsi ke poi veniwunu spediti robba importat robba importata pe ll estar/ ortofruttikuli poi ki veniva importata pa ll estaru . e a noʃʃra firma era a tʃinkuʃentu meʈɽi i sta firma kkha ke poi venivanu preʃʃelti pumaroraa n tsakk i kosi tʃim a robb ottofruttikuli pe ll estaru . e ia lavurava nda sta segaria wadagnava otthuʃentu liri ô jornu iu a duritʃ anni mhm otthoʃentu liri a ll annu sessant no no nô se/ ndô setthantaʈɽi settantakwaʈʈɽ aha sì . guadagno skarso skars ma e era nenti pe'ro si rava na manu â famigghja per kui tʃ era bisognu ddʒustamenthi . e ne sono ankora oddʒi molto fieru de . ka fitʃi stu kosu kkha no ke io mi sono prestato per ajutare la famiglia e ne vado molto fiero oddʒi . e kum era i anni prima no prima i duritʃ anni fatʃisti a skola ma r ia l infantsia mia iu kumintʃai ddʒustamenti mi si va â skola no eh pratikamenti anke tutt i ddʒenitori . anke per'ke era skola normalmenti r unu ra prima fin a kwinta è skola d obbligo . non l [h]o komp/ kom/ la kompletai tutta per'ki poi jia me lavuru tʃè pre semp i sei anni jia â skola te tornann arretu ku ll infantsia sei anni a kissa kkha num m a pottsu rikordare ma i dduritʃ anni im poi pottsu parrare um pogu kju u mmenu râ vita mia komu si è svolta a vita mia . e kkwindi kumə ti spiegu prima . era kista l andamentu a la gasa tʃ era nu pogu i skarsittsa . kom a tutt i vvandi nnutili ke sə mmuttʃanu . e d jiri sugnu fighju ri papa e ntʃi sunn i fighji i pa'pa ma nel nostro kaso non era jeu . e kumintʃai a lavurare a ʃkola prima kum era ? a skolaa a skola in Kalabbria komu sekondu me kom a tutti l auʈɽi parth . per kwandu me riguarda pek'ki ke pottsu sapiri jeu skola è skwola d obbligu ku si fatʃi poi jiva a skola eru bbravu era abbastantsa bbravu . pe'ro sa kom è ? a testa ri figghjoli de lla ddʒoven'tu d ajeri . tendeva a gghjokari me neʃʃi kâ kumpagnia me ti sposti rû paisi . tʃerkari im vari modi di di di kapire ʈɽa auʈri kosi no di ire di kkha di ire di ɖa . si partiva kî motu ʈrukkhati ʈrukkhati [risate] a motu ʃinkwanta ka nun kamminava nenti a fa'tʃiumu novantha ntʃi kand'dʒaumu i pettsa e ssi fujiva kju ssai no si kurriva kju kju velotʃ . e e nui a fine setthimana kwandu 'erumu a kasa tʃi radunavamu . e si partiva na vota pî khjani na vota pe Ros/ e paa Sant Eufemia . [il telefono suona breve interruzione dell'intervista] na vota kkha na vota ja . skusa un atthimo . mmo vediamo se reddʒistra viri viri mi pare ka sì ke reddʒistra sta reddʒiʃʃɽandu ? kiss è importhante san'no tutta è nnutili ka fatʃimu stavamo stavamo parrando i da infantsia no ? stavamo parrandu râ infantsia mia sì di infantsia mia e pua diʃiti ka siti partitu kî motu dovi siti kî mmotu em'be 'jiumu a manddʒare um pogu fora no rû paisi kwandu . per esempiu ? u fine settimana dipu kome oddʒi kjamanu il vik'end ki si parta magari kî dʒipi o kî rolls rois kî dʒagwar mi si va nun sattʃu aundi nu fa'tʃiumu kî motu tʃè i possibili'ta ke avevamo noi k a'viumu allura eranu kiji kî vvespi ditʃimu no e si partiva in setthi otthu vespi ddui ogni ogni vespa nd aviva dui 'eramu ʈriditʃi kwattordiʃi i nnui . e 'jiumu a mand'dʒaumu tʃi fatʃevamu kom [h]e dire . um vigend a mmodu noʃʃɽu a la kalabbrisa maniera e tʃ era um vikend partikolare no ? una gosa partikolare ka nui ndi piatʃia avimu fora avimu mandʒamu noʃɽu a ʃɽunkhata . ke sarebbe ? a ʃʃɽunkhata sarebbe um piatthu di pasta . kû pumaroru molthu pikkhanthi kî pipi kû pipi . ma pikkhanti pikkhanti kiri pittʃiriɖɖi kiji pittʃariɖi sì per'ki ntʃ era puru ddʒenti . stu fatthu è nu fattu partikolari ke un ami/ n amiku meju ki ora si ʈrova in Amerika maritatu ke era nâ kumpagnia noʃʃɽa . iᵪju sattʃu nu postu me portu jeu e 'portanə tu e dd und era ?! a Paparuni era n kilomeʈru e mendzu i undi stamu nui a Papa/ Paparuni . è u bbiviu è nô bbiviu i Paparuni . ki tʃ è na kolonnina i distributori e ak'ka tʃ esti u risturanthi kkha no . rissi vi portu iu vi portu iu vi portu iu partimu kî motu nkjanamu sì e stu figghju era puru n amiku noʃʃɽu u stu paʈɽuni . kwandu rrivammu ja . we tʃao tʃao ke ? no rissi komu tʃ issi ntʃ esti Franku rissi vi portu eu vi portu eu nɐn sa'piumu k era kkha . san'no non tʃ era bbisognu me ditʃi vi portu eu nkja'naumu volentieri spontanei no . e iju aiva prenotatu u postu jani pe eravamu nkunu ʈriditʃi o kwattorditʃi o kinditʃi nom mi rikordu gomungwe . staju parrandu i na venthin i/ vinthi e pass ann arreth . e n assettamu si mandʒa si mbivi sta ʃɽunkhata kwandu arriva sta ʃɽunkhata pikkhanthi ddʒenti nun era abbituata me manddʒa i ja manera . sb . sbamphava tutthu ssu kattsu s a manddʒa tutti ste kosi pikkhanthi kkha parolattʃ issi a mmia nom mi piatʃi a mmia nom mi piaʃi a mmia nom mi piaʃi komunkhwe ʈɽa l aʈru fitʃi na fiɣura i ddisgrattsiatu ka ora u kjamamu ddisgrattsiatu jja a Amerika und è maritatu . ntʃ era ku ntʃi piatʃiva si manddʒava u piattu meju u piattu soju u piatth i . a bbuffini no a lla propia spakkappantsa si manddʒava tandu si man/ i deramu kwaʈʈru sordi me pagamu amu manddʒare kkha ke regalamu i sordi ?! . e ppoi na bbella/ komunkwe ni rineʃʃiu a jornata rineʃʃiu bella pulita si mandʒau si mbiviu . si fitʃi kasinu kom u solitu ma sentsa rissi pe'ro eh sentsa alkuna rissa ke nnoi . allora . 'eramu ragattsi puliti seri 'jiumu a mandʒamu nun 'davamu fastidiu ndi fa'tʃiumu i kosi noʃʃ pig'ghjavamu i motu e tornamu pâ kasa sentsa i nessunu probblem . e kwandu neʃ'ʃiumu i jani ntʃ era e stu paʈrunə i kkha k era l amiku noʃʃɽu . e ssikkomu subb ô bbankhu aiva na nu nu nu nu reʃipienti i karammelli pigghjava a pugni i karammelli e ndi mantiva nâ sakkhetta . no pugni/ . tʃao tʃao tʃao tʃao tʃao tʃao e kwellu era ô vochen'ende e ffiniva o fine setthimana . e una kosa semplitʃi a lla naturali'ta na semplitʃi'ta na kosa normalissima jisti pure al u mare no ? ô mare tutthi jorna râ mattina râ sira kwandu era figghjolu jeu ija a kasa nkhjanava sulu u mə kurkhu . kjanawu sulu me ddormu . u mari tanti voti a ma/ u pomeriddʒu m addurmenthava subbaa/ sutta na varkha sai nda ll umbra ke fa dâ varkh . u mari per me è na kosa moltu bestiale na kosa molto passionale . a me mi piaʃi assai tʃ era per esempiu non so nu jornu ka passasti a lu mare ke tu ti rikordi ankora ku nu piʃkature per esempiu nun tsattʃ sì infatthi na na sira . ku n amiku i me kugnatu i me kugnatu . nd 'ajumu jut a mmari i nnotthi io non/ nɐn tʃi fu mmai iu nun/ . iu nun era abbituatu mu fattsu stu/ kom [h]e ddire sta sta robb e piskature eh e ora ti kuntu nu bellu partikolare sì kunta kunta prima pemmi jim a stu mare kkha 'jiumu mi pare k era . sen'no erru era er o era tsitu o era maritat i pogu ku ma mugghjeri . e stava ja suttha a mmatina ndâ kasa i ma mugghjeri . e prima me ndi jimu a mmari komu si faʃi a sira mi si piska non so kwalkosa kû spekkhju . no k ava ku spe/ a rremi no a motori a rremi . ma manddʒai nu ʈɽunkh i ppani . ma/ nu ʈrunkh i ppani iu nun era abbituatu nda l aria i mari i notti k è ppisanthi . ovviamenthi m [h]a ffatthu reattsioni ô kunʈɽariu . vombə'ka tʃertu a lu stommaku no ih mi sentiva nu nu skumbursulamenthu kkha issi ma ke kkattsu ma suttʃeri ma mandʒasti puaku no ? ma manddʒai nu ʈɽunkh i ppani nommalmenti non avia a manddʒari per'ki kwandu si a mmar i nnotthi se non sei abbituatu non devi propiu manddʒari . per'ki ti fa la reattsioni ô kunʈɽariu no ti ti fatʃi me/ l aria è pisanthi nu ʈɽunk i pani sikku forse siikhu ku pog i pumarora ku pog i kumpanaddʒu no nui ritʃimu ô paisi u kumpanaddʒu kû kumpanaddʒu ke sarebbe ? kon kwalkosa dentro spa/ ki si minta subba ? u pani u no u pani riku i pumarora ? kî pumarora oppuru pumarora spakkatu ku m pog i 'rifulu a la paesana manera . e kakki kattsata ankora e inʈɽa nu pok i tunnu nu/ noi u tunnu faʃimu u tunnu sutt ogghju no ke tʃ è ol/ i kkha sì ma pe'ro kwesto kwa è kommertʃali kiju ke fatʃimu nui esti sulu reddʒunali rimani sulu pa nnui . e llor nu pu/ a na gosa a n aʈra komunkwe sta ddi fatthu ka mə manddʒai stu pani . e rissi me kugnatu rissi ndi jimu ? imu'nindi . kjanamu nda sta varka komu nd allargamu nu pogu pa jja . ʏɣ [imitando il rumore quando si vomita] issi ki è ? . eh . mi so sentitu mali . e vombəkai . e tʃi fatʃiv u u pastuni pa piʃʃi u l eska no pe piʃʃ . pe'ro ddopu dopu ke mii dopu ke finii me vvomməku stava da ddio poi inkumintʃava me staju bonu per'ke a rreattsioni rû pani me fiʃi vombəkari poi lladi ddʒustamenthi è ppisanthi ma bbo/ kû stommaku vakante kwandu si sbakanta u stommaku stai megghju è nnormale tʃettu iu nun sapia stu fatthu e mmanddʒai dissi oh aspetta ke a mmia mi fatʃi fami prima me jimu a mmare non sattʃu kwandu tornamu aiva inkju stommɪku mbetʃi poi u svotai u stommɐku nda ll akkwa e poi ki fatʃisti ? nenthi poi mi si . nienthe e gwarda iu non/ i piska nom m intendu propiu . solu ke ttʃ è mio kugnatu ke peskava ku so pa'pa per'ki me soddʒiru normalement è piskature . i kakke modu a famigghja porta semp avanthi kâ piska ku lumun e kosi e kkwindi i figghji ddʒustamendi avevanu anke a varka tandu allora . a varka s a m/ s a vendiu ma soddʒiru n annu n annu kwandu me maritai eu . nô ndô setth/ nda ll otthanta setthantanov ottanta setthantanov otthanta nô settantanov s a vendiu a varka nda ll otthanta mə maritai eu . ntʃi issi kattsu na na potiva rassare kkha a kas ? a me mi serva a me mi piatʃi u mari . ntsomma m a poteu l [h]a vindutu e a vendiu . vab'be forse iju . era um po affannato komintʃava a non stare bbonu . a llura non tʃ a fatʃiva kju e a varka a vendiu . e kkwindi . e ma nd ava tanti ni fitʃimu tanti kattsat e per esempiu n aʈra kattsat [ridendo] e kjanu kjanu mi vaju rikordandu no . n ata kattsataa per esempiu . na kosa ettʃett na kosa ka nun si ʃkurda mai no vab'be na kosa ki mi rimani impressu . he . è na kosa ke oddʒi . stu figghjolu kkha st amiku meju ka fra/ ʈra parentesi simu kuddʒini . nɐ ndi kalammu a Bbelvederi nda no/ ndi nui ntʃ esti na na bbella villettha ke si kjama Villa Belvedere . e nda sta Villa Bbelvederi ntʃi sunnu varii . komu si ritʃi . eeh alberi arvuli alberi ll alberi . e nella kwale i stabbili kkha ntʃ eran alberi i fiki . i fiki no ? sì sì sai ke u fiku kwandu è ankora kruru eʃʃi for il latte no neʃʃ u latth e nu ndi pig'ghjaumu a botthi i sti figi no . ma kki ssuttʃeri ? . supra a ll alberi stessi ʃʃup'paumu i skastagnoli e ni ti'raumu nkoju ddʒokarellone no . e gghjo'kaumu . stu kuddʒinu meju nkjana kju ssupra nda na tʃima . pammi pigghja a figa ke ntʃi piatʃiva no sai kwandu ve l otthika no kwandu viri na kosa dev nkjanare sup a pijja mi t attira e u piatʃiri me nkjani ja supra pigghja a figa me t attira si spakk o rramu . e karebbə e kariu ntisimu nu bbotthu pphumm ooh kumintʃav a fare . oh . ti ddʒiri ti ddʒiri ti ddʒiri ti ddʒiri Pino Pino Pino Pino Pino Pino undi è Pinu undi è Pinu undi è Pinu ed era n terrh kariu nkunu ʈɽi kwaʈʈɽu meʈɽi . mhm . e kariu kâ skina si spakkau a miltsa dandu l apphəmə a ppigghjari e kistu è nu fatthu veru na staj/ nɐn staju tsanniann . kalammu ku a sai tipu a ʃʃimmia . kwandu skala l albero . kwandu vitthimu nu nu nu kumphagnu ja n tterra inkja ke kattʃu suttʃeri marunna ooh e kalammu tutti su tipu ʃimie no . a nuvulata nu momentu 'eramu ddʒa jja sutth ma ki è ? ma ki è ? lui nom poteva num putiva riri hhe. per'ki nɐn aviva . subbitu sokkorsu nd u pigghjammu subb e spaji u portamm a kas u misimu subb o letthinu ma tsia si kumintʃava me si pila kumintʃava a tʃand'dʒiri ki suttʃeriu ki suttʃeriu suttʃ/ no nenthi jo'kaumu ko'si ko'si ko'si nu nulla de/ nenthi di gravi ntʃi rissimu nui ke ke nu ki ndi sa'piumu ki era gravi ?! kwand arriva u rutthuri subbitu ospedali . e gli [h]anno sporta/ e sportato la miltsa sì . a kist amiku mej . ntʃi kattʃar a milts pe'ro oddʒi è maritatu trankwillu avi i figghji sì sì sì . pe'ro nu fatthu ke iu iu num m u sperdu mai . sì pik'ki ki ni pig'ghjaumu a skastagnola a bbotth i skastagnola e kij e undi è Pinu ? jukando jokandu sup a ll alberi . tʃè ddʒokarellone jokandu sup a ll alberu po nɐm vitthimu unu . ne mankava unu e ssupra . e kkja'maumu Pinu Pinu Pinu u kja'maumu a kiss und è Pinu und è Pin ? e nenthi kariu nkunu tʃink u nthisimu na bbottha pe'ro pentsava k era kakkerunu i nnui . a kapiʃʃi ? e kko'sii bbitu bbum um ferito ! ddʒokando ddʒokando po suttʃerere kakkerunu po si fa del male . eh e kist è puru veru . eeh e non è fatʃile e l infantsia ke ave/ pe'ro era molto ddʒenuina . imfantsia k aimə kwant klass/ parru eu kwandu kriʃ'ʃiumu nui tʃ era la ddʒenuini'ta na favula#/ sanu tantu pi kumintʃari nun tʃi sunnu tutti pompeddʒi ki ntʃi sunnu ora . ki i pumarora mi s ingrandiʃʃunu ki i tsukkini mi ingrandiʃʃunu kju vviatu . ku tutte stu stu stu sta robba stu mediʃinali no era nd avia ʈroppu poku si manddʒava veramenti sani si kriʃʃiva sani si s a manddʒava ku poku . iju mi rikoddu ke si manddʒava . tʃinku sei jorna sempri pasta i llegumi pasta kî llenthikkhji d imvernu past i tʃitʃiri past e ffavi si manddʒava sempri legumi iə infatthi su rimastu pure kon kwellu tipu di mentali'ta ka a mmia mi piatʃanu parekkhji legumi . assai e ke tʃ è per esempiu a Bbagnara i tipu komu legume kome ritʃetta ? ka per esempiu a mamma ti prep/ beh a ritʃettha râ mamma so e ku/ eh . per kwantu riguarda robba kasalingwa iə ti parru i me mamma me mamma è na grande kuoka na grande spetʃalista . e kkwandu kutʃina ija ntsomma si nnota ! . pe'ro a mamma lu ppesanta ku ll ogghju . per'ke sormeddʒa d oglio . l oglio no . usa ʈɽopphu ogghju . pe'ro bella mia kwandu kutʃina me mamma . non nenthi da ffarə kutʃina è . sta/ sta di ffatthu ke po tʃi piatʃi pure a me figghji i figghji ku kuʃina ? ma kuʃin a nonna o kuʃin a mamma ? . kuʃina a nonna allora sì . tanti voti no skambianu pure ku so mamma per'ke tantə/ piatthi ke fa/ ke faʃi me mamma no li po fare ma mugghjeri . ma mamma avi na ritʃetta/ è na kuoka vasta nella sua nel suo pikkholo è una vasta kuoka ke ti fa di tutto ma ti fa . ti fa kapretthi ti faʃi kunigghji ti faʃi karni ti faʃi piʃʃi kon la su le$/ manu leddʒera la kwale è puru pesanti per'ki ntʃi mente ʈropp/ ripet a ddire ke ntʃi menti parekkhju ogghju . ma di una gusto proprio partikolare . partikolare ! . a me mi piaʃi assai i eu ogni vota ka kalu ja ssuttha mi nd inkjanu ku tʃinku kili i kkju eh sì e ppe ffortsa sì per fortsa . nom poi evi'ta/ se ntʃi ditʃi mma [vocativo di mamma] met'tindi pogu manddʒa ma n te viju mankupatu [malaticcio] ma nɐn ti preokkupare ka mmanddʒu kiss è tutth i mammi normali tradittsionali noʃʃɽi mammi legat ai ffigli ke kriʃʃir [crebbero] i figghji kon diffikol'ta . kom moltha paura di allora . per'ki tʃ era poku ntsomma finantsiariamenti non è ke stava propiu da papa komu solu diri komu ritʃi unu eh o figghj i pa'pa sono iu sugnu figghj i pa'pa e mamma per'ki aju i ddʒenitori . ma non nel livello kom [h]e ddire kome si diʃi . i finantsi no i sordi e sordi pe'ro nɐn ndi mankhau mai nenthi ngrattsi a iji . abbiamo manddʒatu manddʒammu sempri mbivimmu sempri ssimu tutti kwanti kriʃʃuti . e ppossu diri eu oddʒi ke mi ʈrovu a kwarantadue anni grattsi a me mamma grattsi a me paʈɽ . e nde portaru fin a oj ad arrivare a stu puntu undi sugnu jeu . oiji e poi a la vita mia partendu iru mi nd ia rû/ . nu millenoveʃendusessan/ setthantasetthi dopu aver lavuratu ddʒu . e na vota pek'ke me paʈɽi fu anke in Ddʒermania no allora səkkomu eh kuntami nu puaku ma paʈri kwand era n Ddʒ/ a storia storia dû pa'pa ma pa'pa kwand era in Ddʒermania bɐniva na vota a ll annu du votə ll annu . lavoravaa . nda na provintʃa ii/ . i Stuk'kard . pe'ro kwandu waniva pa'pa . validdʒi i karammelli validdʒi i tʃokkolati validdʒi i rregali nd aviva pe thutti pa thutti pa thutthi pa khani pa puartʃi portava iju sempri sigaretthi . ni portava a vvaliddʒi . me pa'pa era unu ku è . uno largo uno spantsivo uno ke gli piatʃe anke dar u pakkhetthu ddʒustamente a gli amitʃi . kakke pakketthu a unu nu pa/ nu ɽə nu ɽəkordinu nu ɽegalinu . no eh fatʃeva akune parekkhji parekkje kose komu sugnu jeu spantsivo . no ddʒente ki gi gi . ki fforse si ni ʈɽova poku . komu su i me ddʒenitori [h]annu nu kore randə kwant u paisi noʃʃɽu ddʒente ke oddʒiddʒorno . ko ll andamenthu ke tʃ è non tʃe n è pju pek'ke a/ di tanto in tantu si diviene diventanu vili tʃè ddʒustamenthi i tempi so kwesti bisogna korrere pure a rre de tempi . komu va u temphu tu ti addatthi no ki devi anke addatthare komu va a jornata . eh a ddʒente ki è ja ssuttha lavur â gghjornata . ddʒenti mbetʃi ke va navegandu fannu tʃinku si misi n# unu dui non fanno nenth ɣomunkwe l andamenthu de li mediterrani a ppaesi per kwantu rigwarda u paisi meu i kwakke modo è kwello lla e kum era u travagghju ? ma iu parlu sempi di na venthina d anni fa pek'ke parru sə se t aju diri ora komu funtsiona o paisi nun t u sattʃu diri nenthi ka jeu vintitʃinku anni ka manku lu paisi . nd avi sunnu vintitʃink anni ke sono ddʒa i . ka sugnu kkha in Ddʒermania . e pua u pa'pa si jiu poi se po se/ da ll ottantantʃinku si ritirau . beh teni kontu ka iji parthiru . kwandu tʃ eranu i primi emigrattsioni nô tʃinkwantanovi ndô sessanta nô sessantunu ko# pparthiri no tann a kiɖi tempi ku ku ku ku si ndi jiva in Arddʒendina ku si ndi jiv in Auʃʃɽalia ku si ndi venivi in Ddʒermania . ku vulia jiri â famiglia fatʃiva a Ddʒermania kwaʈʈɽu tʃinku misi po si ndi kalava ndâ famigghja ma pe'ro ai tempi ɖa kwandu tu partivi n Arddʒentina tu/ ta skordav u pais u torn arrethu nun era kju ffatʃile . e kwindi . e anke oddʒi puru ora ntʃ è ddʒenti malgradu viri ke suttʃiriu in Arddʒentina eh . pentsandu kwellu k è suttʃessu di nuovo un kolpu di statu d Arddʒen/ a ddʒente ke sta lli da kwaranta tʃinkwant anni si s avissi sulu i sordi mi si fatʃi u biglietthu se nd avissi skapphat i ɖa no . pe'ro poverini tʃ è tanta ddʒente ke ke f tʃ è tanta ddʒente emigrata in Arddʒentina ? mhm . in Auʃʃɽalia i Bbagnara Kalabbra ? tʃ è mendza Marina mendza Marina ha tʃè a maddʒor parte a maddʒor parthe del kwartieri und abbita ma mugghjeri e anke um po . nel kwartiere dove abbitavo io a Pporelli . nd avi non tso adesso ti . fare un kalkulu tə riku na buddʒia . pe'ro è ʈroppu nd av assai . assai vogl/ inthendu assai la parola abbon/ abbondantsa assai . rû paise noʃʃɽu per kwantu rigwarda poi Arddʒentina e Auʃʃɽalia nd avi ʈɽoppu . avi ʈɽo# tʃ è ku ddʒustamenthi poi fitʃi furthuna . si poti permettere ogni ddui ogni ʈɽi anni ma mmi veni me vir a so pais u me viri i soj . a so mamma a so paʈɽə non è ke po parthiru tutth a famigghja na vota se partiva unu si mandava jamann . na vota partiva o paʈɽə si n va jamann a tutth a famigghja . metʃi oddʒi in Auʃʃɽalia non è kosentithu kistu . kwestu no non ponnu fare kkju na leji poi poi fari sei mmisi e sei mmisi . magari longi du voti sei mmisi a llivellu turistu no kome turista sì ma na vota no na vota mbetʃi si partiva eu fatʃiva nu dokumentu po mi kjamavu kjanu kjanu a tutti kwanth . infatthi ntʃi sunnu famigghji . ki ssunnu tutti in Auʃʃɽalia e n Arddʒentina . puru di parenti voʃʃri ? kome no . dei parenti mej tʃ è du sori i me pa'pa . ki ssunnu una a Sid/ no . a Melbon und è und è a tsa Maria ? [rivolgendosi alla moglie] . Melbbon . nd avi ddui sori ja una moriu kwant [h]a ku moriu ttsa Maria l annu skors una moriu l annu skorsu dopu kwaranth anni i l Auʃʃɽalia . e nn aʈa si ndi jiu . pek'ke o figghju . kwantu avi du anni ʈɽi anni ki si ndi jiva tsa Lutʃia ? ʈɽi anni ? [rivolgendosi alla moglie] . ʈɽi anni ki si ndi jiva si ndi jiva a tsia . po tʃè so frati a Ssidni a Sindi . kapitu o nd ava assai nd ava assai ja e t/ e ab'beh ddʒustamenti poi naʃʃunu i fighji kosi s ingrandiʃʃi tʃè komu si fatʃi na famigghja a Bbagnara si fa aʈɽui no o dovunkwe si kostruiʃʃunu famighji . è kkome i mej in Ddʒermania es in Ddʒermania vintikwaʈʈɽ anni e iu fitʃi ʈre figli ke naʃʃiru kkha . e kuntami nu puakhu dâ migrattsione kom era kkha . u juarnu per esempiu ka partisti ? . u juarnu ka partia jeu ddʒojoso . kwandu vi nd ia eu inthanto me mamma nom voliva . tʃi rissi eu vab'be nui jeu ku me pa'pa no tʃi ditʃev a pa'pa mi port â Ddʒermania ? sì kwandu diventhi um po pju granditʃello ditʃe po tə portu pur a tthia antsi me pa'pa è sa ki ddiʃʃia ma paʈɽi ? . se nnon ʈɽowu non kalo komu ʈɽovu kasa vi port a tutti ja e i o ssai a promessa rû pa'pa [frottandosi le mani] jimu in Ddʒermania ndi jim in Ddʒermania . e ntendevu kom è ddʒusto nell infantsia komu ragattsi d infantsia kome ragattso ddʒovane ke andava kreʃʃendo negli anni setthanta va e i mi nd iva# in Ddʒermania ma pa'pa tʃerka Ddʒerman . tʃerkava a kasa in Ddʒermania e tʃerka oddʒi tʃerka romani sta kasa n a ʈɽovava mai . tʃè me ndi fatʃi stari tsitti ritʃi a Stuttgart a Stokkarda a Stok'ka/ . poi a vitti kuttu e malakalata eu . e nô setthantasetthi mi detʃidia per'ki aiva du kuddʒini kkha . e ntʃi rissi a me mamma mamma me nde vaj in Ddʒermania . ma mamma aundə vai ? aundə vai ? . non è k era di kwelle espriendze di uʃʃire fuori di un paese ma vai nda na grande tʃit'ta komu kista kkha . e me nde vaj e me vaju me nde vaju . e mi nd ija . mamma si mentia ma tʃandʒi ma pa'pa nom voliva . statte kkha mamma statte kkha statte kkha m nd [h]e jiri sugnu kuriusu e vorria viriri kom è a Ddʒermania . e iju jornu ja . la kuriosi'ta mia . aveva vinti kwaʈʈɽ anni i ke ankora ku ru . ke sugnu in Ddʒermania . per/ pe vedere me vegnu me vegnu me visitu me riku riku kom è a Ddʒermania . avi ju jornu ja ki i mi ʈrovu ankora kkha . pentsa um po vintikwaʈʈɽ anni arretu . ma kum era pretʃisamenthi u jornu partisti kû ʈɽenu ? kû ʈɽenu kû ʈɽenu i tʃirkostants vulia sapiri i tʃirkustantsi iu inthantu era bellu ddʒojoso kondu mi fitʃi il biglietthu kond fitʃi il biglietthu sai l antsia k ava mu parti Ddʒermania tutthu kuntentu l adrenalina nkjanava [risate] . normalə no bellu tutthu kunthentu ja bellu spassusu me ndi i vaju n Ddʒermania vaju ndê kuddʒini e fatʃeva ko'si no [frottandosi le mani] ddʒente in Ddʒermania e diventu ddʒermanisi ke no a ʈɽadittsioni a mentali'ta k 'ajumu nui e kwel kiju pogu ke rrestau ora ki oddʒi . inthornoo e seguendu seguendu u svilupphu e tutthu kiju ke suttʃedi oddʒi inthornu a nnoi non è kkju komu na vota u paisi meu . pe'ro . kwegli anni . nd nkjanai in Ddʒermania fiʃi u biglietthu m misi subb ô ʈɽenu kə va a Rroma faʃia Bbagnara Roma Roma Monako no sì kwandu rri'va kkha nu ffriddu in ke misi era ? eera . era u primu setthembri rrivai kkha eu . ma nu friddu ma era vire ka temperatura ntʃ era ka ora . si skjariʃʃe nu pogu un [h]a fari friddu faʃi kaddu si si skumbussulau tuttu gosi . kwandu rri'va iu assaddʒai u friddu kkha in Ddʒermania friddu nivi friddu sikkhu friddu ka mmanku potiva mantiri a kjave ntâ kjavatura ka ti si ruppiunu i jjiriti kwandu ddʒiravi me rap a port pe'ro nô setthanthasetthi eh . e ndô setthantasetti kwandu faʃia friddu kwandu ntʃ era l imbernu tʃ era u mbernu kkha nan tsi kugghju# mika kkha kwandu tʃ er u mbernu pe'ro ora è ddiversu ora fatʃi menu friddu fatʃi kiji . misi dui ma tandu nkumintʃava a settembre fin a fin a febbraju martsu fatʃiva friddu [h]a vvogghja bella mmia kkha u friddu ʈɽemava a ɖɽittha . tu pentsa nu pogu ke eu kû friddu na vota . e nui ɐ'iumu u vittsiu kwandu lavammu i panni mi stendimu ndô balkhuni . na vota stendia stendia na maglia ko'si a vvu nu pullover nu maglione a vvu . kom u misi rristau . ko'si tutto riddʒidu ridʒidu no iu pammi pigghjə nu/ pammu tiru lu rî pittsikaloru pammi katʃ u pigghjai i ne i na manika e si ruppiu e si ruppiu si ruppiu lappi jetthar u maglioni piʃʃi stokku pigghjai iu pommu pi/ kkha era ? kkha kkha kkha kkha rretu non è llunthanu . ia pemmu pi/ u piegai nɐn tsapiva ke si ruppi tʃè voglio dire è kkonddʒelatu va bbene ma kista kkha è maglia tʃedi um pogə non è ke me ma rrivava a tanthu a me riku nu piegari ke sen'no si spakkha mbetʃi o piegai e si spakkhau . eh pu i primi tempi ? i primi te a mme ma i primi tempi mi a mme i primi anni kkha mi passaru velotʃissimi e komu ? nom mi rikordu manku komu si lavurava râ matina â sira sembi ndê risturanti . lavurai a pparekkhji rok/ parekkhji lokali kkha a Mmonaku eu . tant è vveru ke na vota fi'tʃimu a staddʒone a Stamberk jeu ku sti me kuddʒini kkha . fa'tʃiumu a staddʒoni nu pogu fora ndê/ ndô lagu no pe'ro u lagu sai era ettʃettsionale si lavurava e ll intusiasmu ka a'viumu nui lavu'raumu ndô lago lavoramu komu bbesti e poi jimu e ndi jet'thaumu ndô lagu friddu . ni fa'ʃiumu u bbagnu ndô lagu friddu . a istu kokau# fitʃimu nkunu du ʈɽi mmisi tʃè u periudu estivu . oh ma sup ô lagu bella mia i kattsi tʃiʈɽoli ke fatʃianu ja i vi i Aɣustu vai sulu fatʃiunu a ffili i kristiani panini mi si pigghjanu i panini . e jia rimania ʃok'kha/ nom vitthi mai tanta ddʒente ke faʃiva fila a ffila a ʈɽi unu dui ʈɽi ah sì ? ah no sup ô lagu a ji tempi pe'ro nô setthantanovi setthantotthu setthantanovi . ke nnoi jimmu pe'ro . komunkwe [h]o fatto tante di kwelle esperiendze kkha molto piatʃevole . pe'ro oddʒi oddʒi ti pottsu riri ke non è a stessa kosa komu kwin/ kinditʃi anni arret e pek'ki no ? pek'ki è ttutto karo pek'ke Mmonaku è ddiventata na tʃit'ta ʈɽoppu kara ehm pe'ro tʃè l emigrattsione kom è ke tʃe l [h]a vissuta ? l emigrattsioni io # no no io sono un tipo ke non tor/ non gward indietro . iu sugnu uu ke kwandu riku na gosa la debbo fare . io avevo un sogno nel kassettho . ddʒustamenti kwandu unu parthi dditʃi si fatʃi forthuna a forthuna non è ka staju jendu in Amerika i staju jendu komunkwe kkwa essi sempre a ll estaru . era u sognu meu mu fattsu u ristoranti kiju ke sta verendu ora e kwanti anni fa kiru ? vintikwaʈʈɽu arretu ma kissu risturanti kwandu è ka ? kwand u fitʃi ? sei mmisi fa si misi fa eh ke Gert m [h]a ditthu ka prima travagghjasti nô Mulinu ô Molinu ʈɽavagghjai ô Molinu kinditʃ anni spakkhamenth i kulu . ma pisanthi . eb'be ddʒustamenti anke subbire um po di pressioni pek'ki kwandu unu . ia sugnu nu tipu ke llavuru eh sugnu nu lavuraturi dokk . e nommi fu mmai# kwandu lavuru . pe'ro a mme nom mi piatʃii pre eh/ per esempiu la pressione ka si/ ke ffatʃevunu una voltha la pressione nel sentsu ke . sai kwandu ʃè na kosa a n aʈɽa mankunu tavuli tʃ è ddʒente ki spettha kwa e lla llura u paʈɽuni magari ti ritʃi . mi sevvunu tavuli kwa e lla nkassate kakkerunu nkassate a kiru nkassate a kir aʈɽu e ntʃi issi ke fatʃi ?! si pigghja a skjaffi kattʃu fora ! se nnom paɣunu nom paɣunu . tʃè una delle ko kose ke a mme kwesto nom mi piatʃi per esempiu sə ndə fujanu no no pemmi no si ndi fujənu tʃoè unu kome tendi a ffare kju ssordi e allora ti fa pression a tthia . di tʃerkare di lliberartʃi kakke tavulu ke tʃ è ddʒenti a ll impiedi ke ke [h]a u bisognu rû tavulu kabit esti un tot prima si faʃiva na detʃina di de anni fa si faʃiva ko'si allora kwinditʃ anni lla ma pisanti probio . e ppentsare ke ndô lokali meu ku ku ʈre/ ku kwaranta posti ankora aju u 'ritəmu ia . ke kwandi teni kwandu lavuri kinditʃ anni in una in una dittha kon una persona presso kwalkuno . tʃertamenthi u ritmu nun è ke po per'diri fra oj e ddomani ankora pogu e ʃè a me tʃerti vot kkha inʈɽa i mi sembra ka sugnu ô Molinu fuju komu ddisgrattsiatu i kkha e di jja . e ja gosa finiʃʃi subbito no . non è ke tʃ è u lavuru kontinuu pe'ro nom mi lamenthu e kkha kom è a situatsione mmo kû ristorante ? a situattsione kû rristurante è molto bbona e ddʒojosa eeh kome ti devu diri soddisfattsioni personali enormi . a mugghjeri è kontentissima i figghji a stessa gosa iɖɖa ke fatʃia prima ? ku ? a mugghjeri ija ʈɽavagghjava â posta [h]a lavorato . iɖa ʈʈravagghjava â posta dduditʃi o ʈɽiditʃ anni . lavorava â posta . si isava ê kwaʈʈɽu a matina . nê kwaʈʈɽ ê ʈɽi mmendz ʈɽe mendz i matina . pek'ki i tʃinku i tʃinku lavuravanu eh pe dduritʃ anni e kî figghji puru no kî ffigghji nd alther'naumu nui . i notthi a kkasa e iɖa ʈɽavagliava e nnotthi e ja mattina l otthu mendzu otthu e un kwartu l otthu e mmendzu iɖa . tornava . faʃiva kwaʈʈɽu uri . e po tornava a kasa no po kwandu kwandu iɖa tornava mi mi isava jeu e eu jia me lavuru pe'ro i probblemi pê figghji non tʃ era . a ssira tʃ era iɽa . e a ll otthu ntʃ era eu . tʃè n a/ n alther'naumu kju u mmenu . e kistu fitʃimu pe dduriʃi anni gonsekutivi tanti voti n kun'ʈɽaumu vanth a portha . iɖa ʈrasiva iu neʃʃiu . kwindi era duru dduri tempi duri no no kkha non regala nenthi nuju . nnuju ! . manku unu spillu ti regalanu kkha ah no ! . se nnon ti fai ko lle tue mani . e ddʒustamenthi poi kwandu suttʃedi ke sei rrivat al tuo . komu t [h]e ddiri kwandu rrivasti ô tuo objetthivu . se tti kumphagna um pog i forthuna bben venga ! è ppuru bbona . e kum era la mugghjeri tʃè . te a travagghjari kkha a Mmonaku no iu lavurava kkha ma nui ni kanuʃʃimmu prima ah sì sì kum era ? nui ndɐ kanuʃʃimmu subb a ll autubbussu ah sì kum era ? eh allora a nostra storia è na storia na bella storia d amore è na storia . no va bbeh jeu a ja/ a ja e'ta ja non è ke andavu pentsandu ke io mi devu spo/ me me devo ʃʃegliere pratigamenthi kome se iu mi ʃʃegli a mugghjeri . a ʈridiʃ/ n è ke iu aiva kwandu ndi kanuʃʃimmu poi aimu ʈɽidiʃi kwattordiʃʃ anni ll unu . dopu du anni ke kumintʃai me lavuru kwattordiʃ anni ekkh e nun ti riku na na mentsogna . e ni nkun'ʈɽaumu ndô/ nkun'ʈɽaumu ndô/ pek'ke me mamma lavurava puru . ku iɖa ah sì . lavorava nda stu kosa kkha ortufruttikoli undi ti rissi prima nu fa'ʃiumu i kaʃʃitthi e iji ʈrasportavanu/ nu ja iji faʃiunu menthivunu ja kwella speʃe di di karta pe pe gabbietti pe ste kassi ste kaʃʃitti e ntʃi menthiunu i par i peperoni una inkia i peperoni tsukkini peperoni mulundʒani p robba ja e ija ʈɽavagghjava ku ma mamma . e nui ndi kanuʃʃimmu subb u bbuss subb a ll autubbus pek'ki eu . kwandu kumintʃai e llavuru viaddʒai ʈɽi anni kwalkosa kû ʈɽenu ki u bbussu num mi piatʃiu . kû ʈɽenu si faʃʃia kju kasinu u bbus manku a mia mi piatʃi kû ʈɽenu si fatʃi kju kasinu kabit sei kkju libberu ntʃi sunnu kju# u bbus è kiju kwand è kjinu è kkjinu e ffinisti e nnom po fari nenti . pe'ro me mamma me kunvintʃiu ma sai a mamma matina tʃ è u bbus suttha a kasa dommi retʃi minuti i kju ko'si e kol'la iu se non aiva a tatts e llatthi non jiva nuja vanda perdiva u primu bbuss u sikundu buss u tertsu bbuss a mmia se nom mi faʃiw u latthi me mamma iu non andava/ non jiva me lavuru nom m isava a matina ekkhu per'ki ti riku kô latthi faʃi bene o lassai mmai u latthi jeu e kwindi imfatthi ntʃi sunnu i me figghji ke mbivunu u latthi kruru . ormai è diven'ta/ è passatu i ʈɽadittsion a ʈɽadittsion . nu u latthe n u mandʒamu sempr per kui l inkunʈɽu ku ma mugghjeri sta ritʃendu fu ndô bbuss . t era bbella mora ma mugghjeri era kju skura ora si si sbjankau è na bella mank u sulə ha ? manka u sulə manka u suli e kkha ti sbjankiʃʃi subbitu kumu na rikottha ti fa [risate] e pua ? dunkwe tʃ è a mora nʈra u bbus fi no e va beh ndi kapiʃʃimmu nʈɽô bbussi mmo iu faʃʃevu um po u ggalletthu no e na kosa si dava a n aʈɽa tʃerkava ma ts komu diri non era un amori numme pass u tempu no ? . nu spo/ sbatʃukkjara na kosa a ll aʈɽa se poi kapitava oltre ma puru . raramenthi . e nkunʈru a kista kkha subb ô bbus . mi gwarda a gwardu . e e ppassu . ke ndô bbussi ni kanuʃ'ʃiumu tutthi no . buon ddʒorno buon dʒorno buon dʒorno ma a kanuʃʃisti per nome ? no era Sebbja# ko si kjama Sebbjella ora kome va ? . e vvai . n indifferenthi kumə se non eh . e oddʒi e ddomani e passa na semana e passa nu misi e ndi passanu dui e passa n annu sta di fatthu ke noi viaddʒammu . nkunu du anni e mmendzu ʈɽi anni ku stu bbuss . e pô bussi ora l aju kkha . tʃè ora simu intsjeme . ndû kwestu bussi è statu a mia forthuna e komu diri per'ke aju me mugghjeri sarebba la ragattsa la fantʃulla di di venth anni fa di venthun anno fa . no venthunu pju pure di pju . venthidui ventitre anni . ki ppoi divvenne mia moglie . te t [h]a ʈruvatu kkha no . intâ Ddʒermania e iɖɖa stava ddʒu sì kom era ? kwandu nu ndə misimu ntsemi ndô settantakwaʈʈɽu settantatʃinkhu . ntʃi siamo messi tantu per/ non è ke ppoi . sì me voliva ndi volimu sai l amore ko'si pe'ro iju m era messu ku l intentsioni sulu me mi spassu nu pogu tantu pemmi si/ komu si ritʃi o paisi ritʃi ava a tsita ma ko/ ma ko'si no tsita a l livello . uffitʃale uffiʃale tant è veru ke ma mugghjeri si kuʃʃinau komu nu pruppu . s innamurau ija e mmia . e ppoi kome . sə/ sikkome tʃ eranu aundi lavurava eu aundi lavurava ija ntʃ eranu du ffermat i bbuss u kjanav u primu tenevu u post . e mi teniv u postu ija a mmia o jiu ntʃi tiniv u post a ija me ndi setthamu ntsemi no me ni pigghjamu la mano no mi si kjekkherjamu me si faʃi tʃerti voti tanti voti mi faʃiva nomi tu [h]a vistu a kija tu [h]a vistu a kista tu [h]a vvistu a kij aʈɽa ntʃi issi ma te vol diri# i ste kosi ?! . e i sattʃu issi ssa palumbia veni me ritʃi mbeh kosa vol diri a pek'ki a pek'ki mika sunnu/ sunnu kosi i passaddʒu kiji non è ke . tʃ era ddʒente ka Ffrankha . a/ ô paisi a kjamavanu Ffrankha ja iu ntʃi kanddʒai e ntʃi mmisi Frantʃeska tʃ era ddʒente ka a Frantʃeska la voleva molto bene tipo mia madre e tipo ankhe per'ki a kanuʃʃia i kollegi soj ke lavuravanu ku ija a me mi faʃianu ooh [alzando la voce] . viri m a ʈɽatthə bbona k è na bbrava figghjola [alzando la voce] . fa'tʃitivi i kattsi voʃʃɽi ntʃi fatʃiva je . nɐm vi preokkupati . mparat ê voʃʃɽi ntʃi fatʃevo per'ki eu era risposteru kwandu era figghjolu . rispondiva a tthonu . nun è . kom era per'ke tʃè tu stavi kkha iɖa ɖa e ppoi kwandu iu mi ni nkjanai nô sess/ nô setthantasetthi pentsa pogu kwand/ mi ni nkjanai u jorn i kapurannu jeu . ʈrenth o ʈɽenthunu . e ppentsa um pogu ke kwandu eu mi ni nkjanai kû ʈɽenu i kkha . la notthe di kapuannu ô paisi noʃʃɽu nkjanau u mari . sai ke vvol diri nkjanau u mmari ? ʃende al mare ? no ke d è ? nkjanau u mari sa ki è ? . ki tʃi ffuu/ kome ti devu/ komu t [h]e spiegari ntʃi fu u mareddʒati le onde arrivaru fin aundi abbitau me soddʒira ah sine nkjanau o mari e [h]a ffatthu danni parekkhji danni u mare rossu . e kwella notthe iu par'ti ja notthi ja me nd aiva jutu . pe'ro ma mugghjeri pposta me ʃʃindiva a kasa ni so mamma . ʃindiva nde/ nd jiu me mamma e ddormiva a kasa mia sì eh . . tʃè . il fforte bbene ke mi voliva kwello ke senthiva era era era olthre de lla porta sua [portata ?] . e tant è veru ke ija mvetʃi a pposta me kalava kwandu veniva rû lavuru . posta va me ʃʃind a Mmarina me si va ni so mamma ʃindiva a Purej . e si ndi jiva ndi me mamma . kwandu venia me mamma ka tanti voti faʃia na ura dui i ʃɽaordinariu ija si ndi viniva prima faʃiva a spisa . no ko'si kwandu veni me mamma itʃi tʃ è tuttu prontu kkha non ntʃi sunnu probblemi ditʃe imbetʃe nɐn ava fujire me fatʃi a spisa sen'no kjurunu i matʃelleriji o kjure kiju o kjure kij aʈɽ . e kond rri'va me mamma ija ʃʃindivi ditʃi sì Franka ditʃi a mamma vaju e fattsu pog a spisa ntʃi issi aund iti ? ka a spisa è ddʒa ffatta . tʃè kisti eranu bbelle gosi pe ma mamma no ma mamma si sentiva . e ssembe tʃ è stato kwesto legame fra llei e mia madre . e kom era i parenti di Frantʃeska no tʃè eranu kunʈɽari o ke iɖa o kunʈɽariu no no no u kunʈɽariu i parenti tʃè i me soddʒiri oddʒi me soddʒiri . maʈɽi e paʈɽi e non tso i vintikwaʈʈru# kanati ri ma mugghjeri ke nu ndi 'aumu kanuʃʃutu pogu sai a ddʒenti ja ô paisi parra a wutʃi si spaddʒi e si sapi no si parla pure si spalla pâ vvogghja . ma di bbrutto mah sì ? əh ! e llura nui kwandu ni frekwen'taumu nui tʃ era ddʒente malgradu ddʒustamenti non è ke tutti ti vonnu bene pe'ro tʃ è sempre kwalkunu ke vvatʃi u referiʃʃi a so paʈɽi . e tanta ddʒente tʃi ritʃiva parekkhje kose a so paʈɽi kose nom vere ! per esempio ? per esempiu ah per'ke kome [h]a dire da nnui vinth anni arretu vintitʃink anni arretu me ti virunu ntsemi ku unu era nu skandalu . kapiʃʃ ? no/ anke se tu ti fatʃivi tsidu iu era setthatu unde st angulu e tu eri setthatu nda ll auʈɽ angulu ke po'tivamu star intsiem se [h]e ghjiri me ti fa kî frati kî frati iɖɖa forse è normali sentsa nuɖɖu nun funtsjonava no . kwello no se t aiva fare a passijata e me mi mandavanu a soru e veniva o frati o veniva l amika o veniva kakkerunu ki tʃ era u kortheju . tipu ka unu nammi si fatʃi ka[ttsata] / mmh . teniti l uakkhji aperthi eh . ntʃ era molto primitiva a gosa allora kabitu . ʈɽoppu primitiva . pe/ inkwantu iu maskulu nun tʃ era nulla da kosare pe'ro pe kwantu riguarda la donna i gosi era ʈɽopphu primitiva pek'ki me soddʒiru è nu tipu ʈɽoppu dʒelus sì sì sì ma ddʒeloso possessivo ! . ed era una delle dʒelosie pju gravi ke tʃ è . komunkwi su ri/ riniʃʃiva m a manddʒai mə m a maritu kwandu ni maritammu nda l ottanta . pe'ro kwandu mi ndi nkjanai jeu kkha ke iu a jassai ja suttha ndô settandasetthi mi ndi vinni kkha . po non tʃi pentsava kkju ô fidantsamentu pek'ki kkha a tʃit'ta è grandi ti n aʈɽa gosa divessi kwa e lla iu telefunavu ben poku . kwandu telefunau ndi telefonai ntʃi riss warda fra noi due è finita . minkja ! nun l aviva mai riss ! no l avrei mai dettho gwella gosa lli a skoppi'au a tʃan'dʒiri . me mamma disgrattsiatu ke fai dopu tant anni me tsia stessa gosa ma ormai suttʃeri nu matʃellu [h]o detthu na gosa sula e skuppi'au na gwerra . normali iu l [h]o detthu tantu per dire . maa nn non tsi po spe/ tʃè venth anni [fa] non si potiva kome diri . ndzanniari skertsari dire na kattsat/ fare na battuta no pek'ki la kosa veni presa troppu seria . eh . e kwelle gose lli in gwalke modu a mmia mi ravanu fastidio sai poi iu pratikava a tʃit'ta . jeu . arrivai kkha mi sembra . il ventinovi i trentha di ago/ u ʈɽentha i agustu l unu i setthembri pigghjai e lavuru a stessa data ll annu prossimu mi ndi ʃʃindia im feri ʈɽavagghjai n annu komu un khani sentsa fari sentsa fari feri . n annu tiratu da data a ddata po ropu n annu mi ndi kalai im feri . mi ndi kalai im feri kkha da [la] storia . eru ia e me kuddʒini a'ijumu na tʃentuventisetthi i kiji . allura stu kuddʒinu meu aiva na figghj/ aiva na tsita . era ru/ i Peskara l Abbruttsu no râ parti i Abbrutts . nê furia me ndi kalammu pâ kasa ndi karthammu [katthammu] na skatula e sukk i fruttha . karikamm a magina tsepphɐ . e pparthimu . aivu passari prima e ll Abbruttsu . e ppoi mi ndi# Peskara a kos pâ Piskar mi 'ddiamu [andiamo] pâ Kalabbria . a nu tʃertu [puntu] katts e makkina un tʃ a faʃiva . bu bbu bbuu bbu bbbu bbbbb [imitando il rumore quando si spegne il motore] mingja rissi Lui [vocativo di Luigi] Luidʒi digu devo fare il nome Luiddʒi pek'ki è mmortu kwestu miu kuddʒinu è mmortu ddʒov[anə] . komungwe era Lluiddʒi ke gwidava tutt tutt ttuttt ttttu mingja a peri restamu kkha . ppprruppprrurrppppruu sta magina aiv/ . [tossicando] non stava bbeni . aiva a tussi . po komu kaminava kjanu kjanu pogu poj jiva si ripigghjandu . e nd 'ajumu spagnatu ka rimanimm a ppedi . a peri/ ku kala kâ magina râ Ddʒermania fin ô pais ?! era a prima vota ntʃi misimu ʈɽentadu uri ʈɽentadu uri ?! ah no ! me rrivammu â kasa . passammu i ll Abbruttsu râ kasa râ ragattsa i sta/ i me kuddʒinu po parthim i jani me rrivamm a kasa ntʃi misimu tuttu sommatu ʈɽentadu uri mingja i kkha 'aiumu arrivatu minimu minimu in Auʃɽalia . ma nu spagnu . pek'ki a ʃenduvendisetthi nun era na magina affiddabbili altro ke affidabbile ma evi sempi komunkwi sempi vint ann arretu staju parrandu i ventidui ventiʈɽi ann arret e komu fai pemmu t arrittsi ku ʈɽi kwaʈʈɽu kristiani una tʃenduvendisetthi karrika tsepph [h]a mu menthu tokkau pur a la mer# n terra s a bbukava na rota era eh/ finut . sì e le primi feri fatʃisti dopu n annu i primi fer/ dopu n annu i primi feri ô paisi . tʃè rrivau u tedesku ah ditʃivanu tʃertu u tedesku port i marki porta tʃukkula/ iu kwandu nkunʈɽai na# l amiʃi mej i sigaretthi undi su ? . ddʒa regalini sì pe fforts no pek'ke è na gosa kome d obbligu tʃè na gosa kome kom aju di/ oh arriva u tedesku e i sigaretthi i porthau a makkinettha kwakke oddʒettu kwakke kattsata ke magar angora ndê paisi si kridiunu ke nnon eh/ . eeh di konseguentsa kij era ja vita . ti emigravi ti ndi jivi e nun eri kju bagnarotu eri tedesku . non eri pju del paese no ti klassifikavanu tedesku . tʃè ke kosa era tedesku pi d iɖɖi ? pi iɖɖi pi l interessi propi mi ntʃi porti i sigaretthi l attʃendini . kalav i markhi ma ti kapivanu ankora mentalmenti sì kome no o [h]anno visto kwalke kambio per esempiu ? no no iu non sono mai aʈɽa moda aʈɽi kapiɖɖi no segwivo sempre la moda no no kwale bjondo nom mi sono mai dipintu i nessun modu io su statu sempre io e muojo essendo io . non [h]o mai gambiato niente io nom mi son montatu la testa no per'ki io konosko un kalabbrese ke [h]a portatu i kapiɖɖi luangi sì kapiji llongi i purtava puru jeu vab'be era l epoka no gli anni settanta sì li anni settanta si kapitare/ i i pantaluni a a dzampa d elefanti eh a bbitthə no llora si fatʃev o bbittə ti vesti bitti bitti [a modo dei Beatles] sai ki è ? no no lo sai eh ke sarebbe ? ti rikordi i ddʒinsi ʃɽitti tutthi kkha ? sì e llarg i ssuttha a la Tʃelenthano il mondo bbitti kiju era u mondu bbitti ke po fiʃ a kantsuni Tʃelentan eh e kij era e si vestia ko'si kapelli lungi la kamiʃa ko'si kosata no ki aveva la katena si faʃeva vedere la katena poo . rrobba ko'si pe'ro non è ka eri vistu um poku no no no no no no ko ll amitʃi no ki magari a unu ke m u gwardava ditʃi wora rriva u tedesku tʃi diamu la distantsa no no ts ts . no kis/ kistu no faʃia i feri si riʈɽova na vota ku a komitiva gwella ke [h]ai laʃʃatu po ddʒustamenti a komitiva mia era molto vasta eravam in tanti . poii partendu jeu si komintʃau a parti/ iu fu unu rî prima râ kumpagnia ki mi emigrai no e n aʈɽu si ndi jia in Amerika n aʈɽu si ndi jia in Auʃʃɽalia n aʈɽu si maritava po kwandu unu si marita kandʒa um po l aspetthu kandʒa kandʒa visuali'ta kome ti devu spiegari ? kandʒa tuttu no mo tʃekka di metti la testa sulli spalli pek'ki devi andar avanth la kwale poi unu kostruiʃʃe na famigghja ddʒustu ke l amiʃitsia è na kosa la famigghja è n aʈɽ . pe'ro ni nkun'ʈɽaumu sem/ u maʈɽimoniu è sakru undi nui u maʈɽimoniu non si non si na vota non si skertsava . na vota se deʃivi sì era sì e bbasta kome kome me oddʒi ri ddʒenti kome me a kwarantadue anni vive ra ll epuka ki si viviva allora pek'ki iu . fu nu tipu k appi sempi a testa subb i spaji . kistu è kiju ke mə riʃi mɐ mamma . tʃè u um figlio modellu um figlio stabbile koi pjedi per terra io [h]o lavorato per la famiglia . [h]o ffatto tanto per la fam/ anke di kwa mannavu soldi a na mia famiglia . [tossicando] . pek'ki kome ti rissi prima a famigghja mia kon nove figghjoli . e kju mmamm e paʈɽi unditʃi kristiani . tu fa mandʒare a unditʃi kristiani u mendzjone a kiru kome riʃi kwandu tʃ è ffame allura nun era mika fatʃilə ku lu stipendiu ke lavurava u pa'pa me mamma lavurava puru sempri tʃerkau me si ammortiddzi um po la situatsione no mi si . tʃerkare di migliorare um po pe'ro i tempi eranu kiji u gwaragnu ke fatʃianu kkju uri i kiju ke faʃiu ka kiju ke gwaragnavi . e allora si gwadagnava ben pphogu . e kiju pogu ottotʃento jeu gwaragn/ du milla] lliri . poi di anno e anno mə u aumentaunu tʃentu tʃentutʃinkwanta dutʃentu liri e ke t akkattasti pi ottu tʃentu liri ? nenti nu pane ? nenthi ! si mmanddʒava pek'ki kiju ki gwaragnava jeu ntʃi rava a me mamma no . kwello ke iu gwadagnavo lo lo mettevu a ddisposittsjone pâ famigghja . pe/ pe andare avanti e normale . poi komintʃai ko li anni passate kumintʃai me lavuru kumintʃai me gwaragnu fin a seimille seimila a setthimila liri . kwannu dopu sei setthi misi kə gwadagnava sta ʃifra a ll intʃirka dutʃentumila liri ô misi po mi detʃidia me ndi vaju in Ddʒermania e kum era o maʈɽimoniu u jornu e maʈɽimoniu sunnu jorni indimentigabbili su nu jornu sun/ kum è k u passast ? eh intus/ pf ia intantu num mand'dʒa kostumu me ʈɽadittsjoni no vestitu attilatu no misi poj si io . maʈɽimonio l unika gosa ke a mmia mi è rimast imbressa è statu u maʈɽimonio mio . sa ki ndê maʈɽimoni si mmanddʒa si mbivi si bballa si va suttʃeri puru kwalke rissa ah sì ah no ?! . e per'ke ndê maʈɽimoni nosɽi kwandu eh/ ʈɽadittsjonali kalabbrisi dopu ki si mmanddʒa e si mbivi si bballa taranthella u sattʃu kiss u sattʃu e sai no tʃè sempre kwel tʃettu kwellə kwello tʃerka di fare poi u maʃɽabballu . e tanti voti poi si skoppia/ na parola non vieni/ viene kapita mali . e poi unu si pigghja no/ si kumintʃa pe'ro in kwesto kaso nel mio kaso non è suttʃess . si bballava si kosava si ritʃiva poi ddʒent/ sa kwanta ɽɽobba ki rristau ddʒente ke si pigghjava e bbusti e si portava u manddʒare a gasa duv è ke vi ʃposa[s]ti ? e i/ nui ndi maritammu tʃoè jeu maritai ndâ kjesa ke . də râ parti râ fimmina i ma mugghjeri kwindi ndô kwartieri i me mugghjeri indâ kjesa i me mugghjeri kom è ka si kjama u kwartieri ? . Marinella . Marinella di Bbagnara korso Marina di Bbagnara . è um bel kwartiere eh è na spiaddʒa immensa è na spiaddʒa favolos solo ke tanti voti vieni traskurata non è pulita . ntsomma bisogna ke adesso stannu addʒustandu tuttu tʃè um po di/ ll avvantsamentu tʃ è . pe'ro tʃè tanda ddʒente ke kwandu rriva tʃ era u stantsiamentu rî sordi e po sta mu addʒustanu u paisi si futijunu . mbeh kistu è ddapperthuttu poi ndâ kjesa kum è ? a gjesa tutta fjorita tutta kosata na ddʒoja immensa na paura um pjantho si ʈɽemava . jeu iu aiva riʃannov anni kwandu mi maritai e a mugghjeri ? a mugghjeri nd aiva puru riʃannovi kwasi vinti mi sembra ki iɖɖa mi passa novi misi a mmia kkju randi i novi misi i mmia . kwand iu maritu jeu ka rrivai a ll artare no ko/ u previti ndi volia fari tu prendi ko'si nel bbene e nel male ti faʃiva a storiella . allora prima interrogau a me mugghjeri no e ma mugghjeri kwandu eh ntʃ issi sì . tu Rokku Kondina prendi a Frantʃeska ja Nivi kome tua moglie futura sposa nel bbene e nel male di kostu'di/ e iu u wardavu fujut . e rispundi m a faʃiva ira no rispund ki tʃ aju diri ntʃ issi iu fatʃiti vui fate voi ntʃi rissi fate voi me moglie fatʃi dintʃi sì rintʃi sì sì dopu tʃinku minuti k iu sugn/ iu sugnu statu sempi nu tipu spassusu kə mi piatʃi sker'tsa e u previti ntʃi rissi fate voi kiju mi gwardava kus'si kome fate voi ? mi devi dire di sì e pua ki nd è suttʃessu kum è a festa a festa ʃintillanthe e komunkwe mbeh kome ddʒustamenthi kome . kome tutti i maʈɽimoni festi si bballa si riri si tʃandʒi tʃ è di tutto . poii oʈɽa festa poi kwandu si finiʃʃi u/ . a tʃeremonia ndô lokali undi si va mmandʒa poi si kontinua a kasa kî parenti kju ʃʈɽitti e si fa il tʃiklo il tʃerkiu di tarantella si manddʒa si mbivi iu ju jornu jani mə pariva nu papa . tutti ke mi portavanu i kkha tutti ke mi mi inkjanaunu ndî magini avevu tuttu a ddisposittsjoni . tuttu gosi . mi pogghjaunu nell albbergu mə porthavanu a kasa râ kasa me rivigghjaunu #nel albergu ed era un kar amigo ke oddʒi non tʃ è pju oddʒi moriu Matteu Ggallo . eeh tanti bbelli soddisfattsjoni vera'me . per kwantu riguarda kwelli ke ti ʃirkondanu sai tutti l amitʃi ke ti ʃirkondunu ke si mettunu a ddisposittsjoni se [h]ai bisognu e/ è rraro oddʒi kwestu ke ttʃ è va va va sparendo se ne va andandu non tʃ è kwasi kkju . u rispetthu è molto è molthu è molthu na kosa moltu bellu u rispetth . ma oddʒiddʒornu sono pogi la ddʒende ke sannu kos è il rispetthu . la ddʒoven'tu ke kriʃʃi oddʒi . non ntʃi kriju sì a superfitʃi sì . si gwardanu ndô spekkju ritʃi iu possu rispettare il prossimu so kapatʃi di farlo kwesto ? è na domanda un grande punt/ e kkha kumu aviti fatth ? kkhaa a ll a ll emigrata maniera sakrifitʃi . e lavoro si lavura kî sakrifitʃi si tʃerka mi si porta la famigghja avanti . ai migliori modi ke si po onestamenti sempri lavurandu onestamenti e lavorando sembre a mattina a sira . kwi l emigrattsjoni ti port a fare kwesto ma pua kî figghji per esempiu iɖi kwandu è ka kumintʃanu a parrare dialettu ma i me figghji dal primo ddʒorno ke nnaskono noi prima par'raumu molto dialetthu a kasa pek'ki io . komu ti rissi poku fa sono un ragattsu moltu apertu iu kwandu nkjanai in Ddʒermania . mi komintʃai a portare me soru . poi a me frati . poi a me kugnatu . poi a n aʈɽu kugnatu . ntsomma in pratika tutta sta ddʒenthi k apparthena a me mugghjeri . l [h]o fatto io . iu i portai a tutti kkha . e su kuntenti mmo ? . pe kwantu me rigwarda sì . sunnu tutti kuntenti [h]annu tutti i famigghji [h]anno figghjoli lavuranu komu fitʃi iu kriʃʃunu i figghjoli nê migliori dî modi pek'ki ddʒustamenti siamu in una tʃit'ta nun simu nda nu pais . nɐn tʃ è a mamma ja ke ti ritʃi veni e mandʒa kkha ma ma/ nonna . o magari ke tu va lavuri non [h]ai me ntʃi me i figghjoli ti teni to mamma o to soddʒira o/ komu si faʃiva na vota e na vota si faʃiva kistu eh nɐmmə sta u figghjolu sulu u figghjolu suu magari ntʃi runa a me mamma o ndâ soddʒira o ndô soddʒiru o ndâ mamma mia o ndâ mamma sua no per avere libber'ta me si poti jiri me si lavura me si va avanth pik'ki kû figghju se a sta kasa kû figghju a a fimmina nun lavura e ja ssuttha i tempi ki ffurunu . eh nɐn è ke lavuravanu tutti i fimmini eh ekkhu eh non era non era tanto kontʃessu oddʒi mankhu oddʒi manku u sattʃu oddʒi manku pe'ro bbona parti na fimmina ka lavura ddʒa no no no non è bben vvista in tʃerte/ in tʃerti posti no non è bbista non è vvista bbene pek'ke sekondo me sai kos è kwesto ? . sinonimo d ignorantsa . ma per'ke ma pper'ke skusa tu nun [h]a fare tu sai ke lavorando poi tutt al pju se poi tʃ è na famigghja mol/ as/ assai randi numerosa kome da noi ku ssetthi u uotthu novi ku dduritʃi ku ʈɽiditʃi figli tʃe ne sono pure eh sì lo so kome fai tu . per'ke non devu laʃʃare la moglie andare a lavorare ?! per'ke [h]ai paura ke a tua moglie suttʃedi kwalko/ kwella lla/ oddʒi si vive . pju ke di rapporto konjudʒe se non tʃ è a fidutʃa tu nom fa nenthi tu non koʃʃɽuiʃʃi nenti t i/ t i sogni i kastelli in aria per'ki devi dari anki la fidutʃa no l amore è fiduʃa . se non tʃ è fiduʃa nom fai nienthe innutile ke stai lli ddʒelosu martʃu . e kom è a situattsjoni in Kalabbria/ a Bbagnara spetʃalementi ? a Bbagnara non ti dinnu sempre è rimast a stissa no no no oddʒi oddʒi è tuttu kambiatu oddʒi ntʃ è naa kome ti/ kome ti debbu definire . pr/ per kwantu riguarda a pover'ta ke tʃi ffu ajeri . si è miglioratu sikuramenti minimu minimu ru ʃingwanda sessanda pettʃentu tʃè oddʒi ddʒente povera nd ava bben poku . se tu vai/ se tu va a Bbagnara i periadi estivi ntʃi sunnu kristiani ke tu pentsi ka kija kwandu kriʃʃivi tu non sa kiju ki fatʃiunu ma d altronde a ddʒende si parra no a vutʃi si spaddʒi itʃi kiju ava u Mertʃedes ʃingutʃenthu . e komu kattsu l ava stu Mertʃedes se nɐn lavura ?! . ku tʃi run e sordi ? . aundi i pija i sordi kome faʃi mi s akkattha sti so/ ku ntʃ a fitʃi a kasa . kome fai me tu avi l appartamentu e la makkina ê rrussi [grossi, gente ricca] e nun lavuri ? . e kissu tʃè tʃè kistu vab'be kistu ora è in per kwantu riguarda poi i livellu finantsiariu ognunu si arrantʃa komu po ognunu fatʃi kiju ki poti lavura kome poti po ntʃi sunnu altri alternativi . ke oddʒidʒorno sono a ll ordine rû jornu . tʃè ddʒende pure ke kwindi [h]a miglioratu la situattsjoni no per kwantu riguarda mbeh rispettu a ventitʃinkwe ventisei anni arretu sì tʃè iu iu pentsu ke si va a migliorare no na/ tʃè puru na spetʃ i per esempiu i brattʃanti tʃ eranu a Bbagnara ? i ki ? i brattʃanti kiri ka si mintivanu ntâ kjattsa e pue jivanu duve nu nu signuru e lavuravanu subb ê kampi o sì sì sì kome no ndê terreni tʃe n eranu ? sì . tʃ era kiju k â mattina . kwandu lavurau ma mamma i tempi ke lavurau e iu lavura/ lavurava vitʃinu . ntʃ era kiju ke faʃiva i fimmini passava kû bbussə . no ? e jiva kase kase e pigghjava a fimmina per'ki ntʃ era kiju u paʈɽunu rû per esempiu i ortofruttikuli . ndi pigghjava a unu ntʃi rava nu pulminu lu furgontʃinu e ntʃi itʃi Sarvaturi e no so fammi setthi ottho fimmini no o detʃi fimmini e iju passava bussava kasi kasi ku avi bisognu rî mammi k avivanu bbisognu se aivanu bbisognu se vulivanu neʃʃiri me lavuranu #na vota si faʃia ko'si . e ndi faʃiva setthi ndi ott puru maʃkuli no ? puru maskuli sì sì tʃè pe le/ no so pe mpakkhari ndê makkinari i fimmini e pe pigghjari i ll abbiri i maskuli mu ʃʃupp i frutth i maskuli ntʃ eranu ma[skuli] kumu si ivi lemuni kwann nâ notte kjoviva e a mattina si jia me ʃʃupp [scippare, togliere dall'albero] u limuni ki kwello lli è anke un mestiere biso/ l [h]a sapiri fari ju lavuru ja e gli alber/ tutthi ll alberi kjini i j akkwa kwannu ʃʃuppava du limuni si skotulava l arburu e ti faʃivi a dottʃa prim a mattina e setth i l otth a mattina e pigghja ja bella bbel akkwa fridda a ddʒenti ke pati pigghja bell akkwa fridda kwandu eʃʃuti in koju eh e poi a ddʒente s ammala tipu me kugn/ mɐ sotʃiru ora è kjin i duluri reumatismi è a prima gosa tʃertu vena da ll akkwa fridda u soddʒiru faʃiva o mari pe ʃʃindiva/ si ritirava rû mari e partiva pɐ llɐmuni sentsa sosta e u nonnu ke faʃiva ? u nonnu me nonnu bon anima e faʃiva u kapuskwaʈɽa ê tʃirkaru tʃirkharu sarebbi undi fannu ri/ fannu lligna ndî ndî bbuoski no . faʃiva u ʃirkaru u ʃirkaru era u mestieri ke allora si gwadagnava soldi permetteva tanti voti me si porta na famigghja avanti kom a fiʃi mɐ nonnu . a non/ no no me nonnu e me nonna furu sempri brattʃanti iɖi iɖi vendiunu komu si ritʃi lintsola tuwagghji sieri e bbikkeri konfettsjoni i te ogghju e me nonni ntʃè armenu a part i me mamma kwalkuno . me nonni furu sempri benistanti . me nonni materni i me nonni paterni n [h]o konoʃʃutə ni vitthi ndi kanuʃʃia sulu unu eu . ki ppoi i me pa'pa kwandu par'raumu . kwandu moriu me nonnu paternu ddʒa me pa'pa era pittʃulu aiva detʃi o dduriʃ anni tʃè nun è k u kanuʃʃianu moriu prima me nonnu ma moriu prima sa pik'ki ? . pe na malattia bbanali ke kosta pammi ntʃi kurunu u kome si kjama u tifu ? allora si pigghjava u tifa ntʃi kulavanu [curava] non sattʃu a frevi kwakke kattsata e ko'si iju u meretʃina u ʃʃɽunkhau u mattsau ambeh tandu dutthure doi# su i dutthurə matʃellaju . a me mi moriu puru nu frati pju o menu ko'si . puru ditʃotthu mmisi . aviva u ɣrupphu [nodo, pomo d Adamo] kkha ka nɐn ntʃi/ ntʃi mankava l aria . e ntʃi kuravunu . um mi rrikoddu kun pretʃisjoni ke malattia ntʃi kuraunu . era bbellu me frati kistu m u ritʃia me nonna no ntʃi moriu ndî vratts e me nonna mhm bbellu bell okkjattsi kapelli bbjondi rittʃi kannoli . era ʈɽoppu bbellu kwandu m u kuntava mɐ nonna . e ija si kommuviva e tʃand'dʒiumu tutti poi . era bbellu Lluiddʒi si kjamava kwanti anni aviva ? ditʃotthu mmisi ditʃotthu misi sulu e me mamma era ntʃinth a mmia iɖu moriu e me mamma era intʃint a mmia . e sunnu gosi ʈɽisti ke . iu ogni volta ke va/ kwandu vaju ja ssuttha ioo vaju ô tʃimiteru u ntʃi hatts a visita no ê mmorthi kum è ka passati mmo i vakantsi kwandu ʃinditi ? eh allegri i kwandu si va in vakantsi si va in allegria si va im famiglia iu sugnu unu ke molto ntʃi tengo alla famiglia sono troppo familiare per kwantu riguarda me mamma a vogghju sempri vitʃina . iu sunnu sugnu nu mammonə a ddistantsa . e ke faʃiti suttha komu passa u jornu kwandu siti u jornu sempri in famiglia n kumpagn[ia] la mattina a sira si va a mmare si fatʃi a passijata si nkjana si mandʒa si mbivi a ll una un kwartu a kasa mia si mmanddʒa una e un kwartu no um minuto im pju e nom u minutu i mmenu puntuali sì puntuali kwestu è ll urariu ke ndi rava mɐ pa'pa . a ll una e kwartu iu kwandu era figghjolu . ndâ tavola sikkomu iu aju nu paʈɽi ke [h]a intsegnatu a vvivere [h]a ntsegnatu kwel tipo di diʃʃiplina . per lo meno lui permetteva allora di intsegnare ej/ ai suoi figli a ttavola . am a ssiri tutti kwanti . e iu era unu ke nun tʃi pentsava propiu jiva a kasa manddʒava kwand aviva fame . tʃè non seguivo um po kome dire le regole . na vota i pigghjai pe'ro . no iu veniva rû joku no per'ki era/ figghjoli ju'kaumu avivi i fi/ sembri . i frati kju randi i primi ʈɽi su kkju rrandi . e poi ntʃ era me mamma me paʈɽi e jeu . e ʈɽasiva tuttu llordu tuttu s/ skammufatu tuttu a ll urariu i manddʒare i mi rikkordava ll orar i mandʒare pe'ro ia [h]a far/ finiv ja kosa po mi ndi jiva me mandʒa si faʃiva tardu kwandu rrivava tardi i rrivava . aprivi a porta bbum ! e jiva diretthamenthi a ttavola a me paʈɽi ntʃi pigghjavanu ii nervini . kosa fai ?! ki ffattsu ? mandʒu isa ! komu isa ? faʃiva iu . fuori . kome fuori ? fuori !!! . fuori neʃʃiva fora bbussa [imitando bussare alla porta] buona sera buona sera 'fermiti nel llavandino lavati [fa]ttʃa 'lavati lli mmani e po 'veniti setthi . eh se nom faʃeva ko'si pe'ro era iju iu eru iu era nu tipu rribbelli iu so statu sempi rribbelli . e iu a me paʈɽi ntʃi rispundiva . e po pigghjava bbotti . i kî sori no kî sori u rapportu spetʃali u rapportu sempri di fratellantsa u rapport/ sempre nu kotidianu un rapportu umanu un rapportu sempri bbellissimu . tutt ora ndi telefonamu ndi faʃimu ndi riʃimu anke se simu um po distanti ognunu ava a famigghja ddʒustamente ava pentsare a ra famigghja soij e di tandu in tandu kwandu si pentsa kwandu vieni . kwandu vien in pentsieru a me mi sentu nu frati pigghju u telefunu e u kjami no e ko'si faʃimu nui pe'ro kwandu kalu ja ssuttha jiu tutthi ja ssuttha . iu mi ʈɽovu kinditʃi jorni a ll annu ja ssuttha e tutti kinditʃi ddʒorni sulu ? antsi . e kwandu kalu ja suttha iu i niputi sai kwanti niputi aju eu na mmarea na marea . e saai e poi tʃi sunnu nipoti e nipoti niputi partikolari magari a unu ka battettsi tu e ntʃi fai non so una gosa um po pju kapitu rispetthu ntʃi sunnu l auʈɽi figghjoli eh e a aspetthanu un regalu ko n regalu i tsu Rrokku almenu nu nu spillu ntʃ l [h]a kalari . e no pek'ki me niputi per me su tutt u tutti i stessi tutt uwali . pe'roo . aju nu niputi ke si kjama Frantʃesko . i figghji i me soru a pittʃula e nu niputi na niputi si kjama . eh Maria Kontʃettha ki sarebbi ki port u nomu i me mamma Maria e Kuntʃettha la nonna . la nonna pat/ paterna . e si kjama Maria Kontʃettha iu a kjamu Tʃetthina . nu nomi i nessunu rî dui nomi Tʃetthina . e sta figghjola kkha es/ sti dui ragattsini kwa sono molto legati a mme . ben'ke l emigrattsjoni anke pe l emigrattsjoni pe la ristantsa e kwello e anke per'ke kome si virunu ʈɽattat i mmia no . ki evi i figghjoli figghjoli kome si ritʃi su piatts i kori riku rinn a Nnapuli . ma iə i vogghju tutti bbeni a mɐ niputi dall a alla tseta . pe'ro ntʃi sunnu kisti dui kkha ke non si stakkhanu kwandu kinditʃi jorni sugnu ja suttha jeu e iji kinditʃi jornu sunnu sempri a ᵪjanku meu . tʃè na ddʒoja na gosa ka a mme . kome dire mi piaʃe non tso e poi kjanu kjanu ti ti llegi poj . ntʃè me kugnatu k avimu nu bellu rapportu per'ki iu e me kugnatu era unu no a kasu della mia kompagnia .
Bag1wDD1 potimu kumintʃari ? ankhor aspetth a mmia ? pronti simu . allora kwandu naʃʃistivu ? ô ʈrentha maddʒu dû millenovetʃentusessanth millenovetʃentusessantha a Bbagnara ? a Bbagnara eh ntô ʃpitale o ntâ kasa ? a kkasa allora tʃ era a mammina ki . non tʃ era ospedale non tʃ era nienth ni kjurimu nda na stantsa a mamma a mammina kattʃava u figghjol a figghjola kiju ki nnaʃʃiva mhm tenə frati suare ? ʈri ffrati e ʈri soru simu vui siti u kju randi ? no no no a kju rande è Ffrantʃeska a kju rande è Ffrantʃeska dopu vegnu jeu a ffila ditʃimu â fila e a ffila propia ʈra maskul e a fimmina sugnu u sikund e komu kriʃʃistivu ? tʃ era Frantʃeska ka vi kriʃʃiu ? no no nun on ndi kriʃʃivu pek'ki [h]a stessa e'ta nun avimu . tanta differentsa i e'ta Frantʃeska m a passa e ʈriditʃi misi a mmia . per'tʃo non è ka dopu ke i j era pikkola iu era pikkhulu nui ndi kriʃʃimmu ognunu kâ mmama ditʃimu ma poi a mman a mmanu kumintʃamm a lavurare tʃerth non è . ma duvi kumintʃastivu a lavurare kkha a Bagnara ? u primu lavuru propia kwand aviva setthe wotth anni ma paʈri . ma fatʃiva isare i kwaʈʈru râ matina . me vaj a ppiskare ku ijᵪ e kuntatemi na puaku e kuntari ki kiji eranu ʈɽem/ tempi ʈɽisti . tempi ka par'tiumə e kwaʈʈɽu râ matina e nde kug'ghjiumu e ʈri e kwaʈʈɽu e tʃinkh a sira e a ll epuka te parru rû sessantasetthe sessanthotthu gwadagnava milli liri dummila liri milletʃinkutʃentu lliri [murmurio] ed eranu tempi ʈɽisti kwandu parru jeu kistu esti kwasi ʈɽentatʃinkwe ʈrentasei anni fa ʈɽentasetth anni fa era figghjolu settə wotth anni ma paʈri m atʃiva isare e kwaʈʈru râ matina me vaju piskare ku iju . e mmi fatʃiva fare nu pok a peskare nu pok a skola a skola kwandu nun tʃi iva ditʃiva â maiʃɽa ka #simu a la testa ka mi sentu mali tutti sti kosi kkha per'ki oddʒi simu ddifferenthi i epuka una vota sti kosi kkha nun tʃ eranu e kwandu iva â skola mi itʃi a maiʃɽa nɐm vanisti ajer a skola sì sì no ruriva a test na vota ka kakkurunu s a s a kantau ntʃi dissi no no ka jeu ka vatʃi ô mari ku so paʈri ntʃi diss kapiʃʃ ed eranu tempi ʈɽisti per'ki . fatʃimu nu poku eu nu pok kij aʈru frati a mmari . kistu era per'ki pemmu nɐn paga a n aʈru marinaru ma paʈri e ghjiva kî ffigghji a mmarh kapitu poi dopu ru mari . kumintʃavu . m aviva kwasi duditʃ anni i andava nthâ kampagna a kugghjir arandʒi limuni mandarini kistu versu settantunu settantaddui e mi ddavanu kumu t aju a ddir ddummilatʃinkutʃenthu liri ô jornu . parthiva e tʃinku dâ matina e mi kogghjiva e ssei a ssira i setth a sira fa dummilatʃinku ʈrimmila liri ô jornu . essennə p agghjut a la famigghja na vota si jutava â famigghja mbetʃi oddʒi non ghjutanu â famigghja oddʒi pentsanu pâ pâ taska loru kapit i ssa ddʒoven'thu d oddʒ tʃ u dditʃi oddʒi ah na vota era na vota woddʒi è oddʒi fanu ma nɐn è ddʒustu per'ke na vota nuawuʈri pâ famigghja . as'sa fatʃimu mbetʃe oddʒi a ddʒoven'tu nienthe fanu pâ famigghja pe . . pentsanu pâ taska loru pentsanu kabit ? . è kkumintʃai a llavurari fin a . kom [h]e a ddiri fin a sed/ diʃotth diʃannov anni ntâ kampagna poi li urthimi . kwaʈʈɽu anni prima mu vaju a l Auʃɽalia . era ki lavurava sup ê navi navi merkanthili l urthimi kwaʈʈɽ anni e ppoi nu jornu . kwandu fu a ssikunda navi andai a ll Auʃʃɽalia kâ navi . e ssakomu ma mugghjeri ku me paʈri sunnu figghji i du ffrati . e appi l okkasioni mə vaju a ll Auʃʃɽalia pemmi ʈrovu . fatʃimu a tutti i parent ma iu nɐn è ki kanuʃʃia per'ki iwu naʃʃiva ô sessantha ntʃ era parenthi ki eranu rû ʃinkwantaʃinku ʃinkwantasei ku tʃinkwantotthu k eranu a ll Auʃʃɽalia ma n ê kanuʃʃiva sulu kanuʃʃiva a unu . ki è nu frati i ma soddʒira . eeh . e ssakkomu kistu ava vanutu kwaʈʈru anni prima e iju ava tanth a ll Auʃʃɽalia ki s [h]a vanutu kwaʈʈr anni prima awundi te rivoddʒi awundi kanuʃʃi pek'ki non ti po rivold'dʒiri awundi nʈn kanuʃʃi per'ki è na kosa komu si riʃi sa nɐn kanuʃʃi te parə na poku timido mvetʃi aundi kanuʃʃi ed restai sulu du jorn a ll Auʃʃɽalia non è ka stetsi assai diʃimu kwandu jia a ll Auʃʃɽalia kistu è ti parru vintikwaʈʈru anni fa ô ottanta . ddʒirai nu pok i parenthi poi jia ntâ kasa i ma soddʒira allora non nienthi ddʒustu n okkhjata e poi si nun è ka . poi stetsi du jorna . e bbasta non non è kka stetsi llongu . poi fitʃi n aʈru n aʈra navi . e nu jornu me passaa pâ testa ka jeu vogghj jiri a l Auʃɽalia ditʃimu non è ka . e ndi vvitthi bbelle ragattsi ja ditʃimu non è ka ndi vitthi una sula ndi vitthi nkunu setthi otthu tutthi figghji di parenti figghji i kuddʒini per'ki ma mugghjeri sua mamma ku me frati sunnu figghji figghji ddu frati to paʈri eh ku ku mɐ paʈri sunnu figghji ddu frat . allora ndi vvitthi abbastantsa dissi jeu . partu ku una i una fin a sei setthi# pentsu ka no mo# kakkerunu nom volia pemmu vaju ja . e parthia ku kista kkha e subbitu fitʃimu . komu si ditʃi ni fitʃimu tsit a via posta . per'ki ddʒa ni kanuʃ'ʃiumu . poii . kwandu jeu ntʃ u ddissi a me paʈri antsi tʃ u dissi a me mamma ntʃ issi eu warda . ward ntʃ issi eu vogghju ntʃi issi eu jia a ll Auʃʃralia kanuʃʃia . na ragattsa ntʃi issi eu ndi kanuʃʃia tand ma vogghju mi ntʃi manda a kista kkha ntʃ issi sa ma voi . e kko'si me pa$/ me mamma mi dissi tu ditʃi bbona venuta a to paʈri riss e per'ki ? . sakkomu u probblema ki ntʃ era na vota annə fa ma nonnu u paʈri i ma paʈri . ntʃ eranu i ddui tsiti du figghji soi ku ddui kuddʒini ora sunn a ll Auʃʃralia . e allura ki suttʃeriu kwand eranu tsiti ma nonna nɐn sapia ka kisti jevunu jiri a ll Auʃʃɽalia e si maritavanu . ma nonna a ll epuka ra la paura ka variva sempri i figghji vitʃinu ntâ kasa a mmendzu l# ritʃimu a propia kalabbria i voliva iju vitʃinu ni fitʃi jiri a ll Auʃralia ntʃi rissi ma nonnu a sti ddui per'ki eunu pur i sor neput no u tsiu ntʃi issi pe tthia# ntʃ è a reddʒina e pe mme e phe ma figghja aʈʈrettanthu nu bbonu figghjolu me pijja sa vi maritati kkha n è megghju tu ka n aʈru ntʃi rissi ma pe'ro a ll Auʃralia nienth . wora ma mamma si skjantava me itʃe a me paʈri ma nummə ma paʈri a pentsava kom a so paʈr kapidu ? mi ʃi diʃiva no al'lo ma mamma dissi sì ditʃi bona venuta a to paʈre ditʃi va a l Auʃʃralia ditʃ . sì . passava/ passan na par i siri e mi kogghjiva rû lavuru ka lavurava a lləmun arandʒi . figura ndi gwardamm ndâ fattʃ iɐ e ma mamma fatʃiva . nu jornu na sira si nd akkorddʒiu ma paʈri #kapitu du ke gwardati dissi nienthi diʃʃilu tu mə fatʃiva no ritʃillu tu no ritʃillu tu no ritʃillu tu . allura suttʃeriu si a bass# nɐm me kriri pek'ki sai na vota i paʈri eranu ʈroppu furiusi no komu oddʒi ka simu karmi e ke i figghji tʃi fatʃimu passare tutthi kwanti ah nui tʃi fatʃiva passar tutti kwanthi per'ki oddʒi tʃ è . non tsattʃu a Bbagnara komu è a leddʒi oddʒi ma ma ma kosa a ll Auʃʃralia sa tu tokk ê figghji t arrestanu . e pur a Ddʒermania pendzu kos . allora se n approfitthanu rok . kini si non approfittanu na vota ka nkun vota #ku l okkhju stuartu nu paʈri ddʒa . ddʒa subbitu ti kakkavi nkoju ti kakkavi nkoju râ paura . nu jornu ntʃ issi a me paʈri na sira nun grirari ntʃ issi ddʒustu reddʒunamu ntʃ issi jeu . ntʃi iss ah ridi [il cognato ride] su ffatthi veri kisti kkha u sattʃu ki su e su ffatthi propia . ntʃ issi nun grirari ntʃ issi passa kistu e kistu e kist aʈr . sentsa . mi sapimu sa mi voli sentsa mi sapimu s era okkupata s era libbera s era maritata nienthi subbito fatʃi ko'si huh e pardiu u figghju ritʃ subitu ko'si si mis i manu ko'si si pardiu um figghju ris ntʃi issi ankora nun sattʃu s è maritata per'ki ava passatu oʈɽu n annu i kwandu i ankora fitʃi n aʈra navi fe/ un kunʈrattu era nove misi pe nnavi . e poi n aʈru par i misi me lavuru ntherra . subbitu issi perdiu um figghju ntʃi issi per'ki perdisti um figghju ? i figghji si perdunu kwandu si mori ntʃi issi fin a k è na terra puru ki ssimu luntan sempri simu lontanu nun ti preokkupar nun ndi perd i figghji basta iju nom voliva . mamma voliva issi ma ntʃ issi jeu ntʃ issi a ma paʈɽi tu n akkhamph# assai ntʃi issi eu . nɐn è kka nɐm nɐmmi fa fini# to paʈri . e i to sori ki sunnu kkha ? ah ritʃi l Auʃʃɽalia undi si sperdiu rissi k era lonthanu e kkha . e ne vai tantu kunvintʃia ffina ki lui si/ a ll uttimu si detʃidiu . si detʃidiu non è ppropia . ropu ki si detʃidiu rissi tu woi t u mmalari ritʃi nɐmmi ti vatʃi mali ritʃi no nun ti preokupare ka nɐm mi vatʃi mali nɐn te preokkupar . dopu fitʃimu tutti i karti kome si ditʃi passaru kakki setthi otthu novi misi e ffitʃi tutti i katti pammi pammə mi pottsu spusari ritʃim ad'di ora na vota a kos e na vota no kk era leddʒ a fatʃivanu i paʈri kî mamm a leddʒ tʃ 'aumu lavurare sempre pâ famigghja mi tʃi portam i sordi mi s i tennu loro [per tenerseli loro] tʃ aunu far a dota pe figghji fimmini ma paʈri a mmentali'ta sua no solo ma paʈri nda Bbagnara nd aviva kwasi ʈre kwart a Bbagnara a mentali'ta sua ditʃiva sempre k a s [h]ann maritari figghji fimmini e dop i mmaskuli sentsa mmai sentsa ma l ultima figghja fimmina e tʃi passau venth anni ija so# marita per'ki ntʃ aj fari a dota a ropa e dopu viniva u turnu mej ki suttʃeriu ? ka jeu ʈrovai l okkasioni ditʃimu me vaj a ll Auʃʃralia me maritai ddʒovani nɐn aiva mankhu vintiʈri anni e se eu stava a Bbagnara fatʃiva a fini i kij aʈri du frati ki si maritaru a venthotthu venthinov anni na kosa ko'si . kwandu loru fitʃiru i karti me vegnu a la . me mandanu i karti me vegnu pemmə vaju a Auʃʃralia ma mi maritu# non se me paʈri si pentsava ka pigghjava nkunu dui ʈre anni i tthempu per'ki ritʃi ammenu ammenu lavura e pporta kkju ssordi na vota sempa ku sta kosa kkha sunnu kosi veri no . ah riri . kissi kkha sunnu# allura ki suttʃeriu so paʈre è me soddʒiru e iu sattʃu kome si fa eh allora ke suttʃeriu kwandu mandaru i karti ma mugghjer tutti fitʃiru preparare a sala me ndi maritamu tutti gosi stu me paʈri fu kome na sorpresa pɐ iju kwandu arrivau sta littara stu mbitu stu kosi dissi si u sa ditʃi k [h]e partiri ntʃ issi eu fra dui ʈre settiman ham# kapu marit e figghji wora riss fatʃiva fatʃiva ditʃi e mme pents u paʈri ritʃi se vva ll Auʃʃralia ntʃ issi jeu oh ntʃi jeu se ʈro'va kompagna ddʒusta pentsu san'no ke ppottsu fari #kwa e jja ko'si ko'li ditʃi non si poti jir avanthi kju pek'ki na vota si usava assai an'ko/ nun sattʃu sa usanu wora mi ntʃi lavurava pâ famigghja . era . a ttira e mmolla a ll urthimu appi vintʃiri appi gghjir a ll Auʃʃralia pəmmɐ lavuru . pəmmi staj a Auʃʃralia . arrivai a ll Auʃʃralia . ô otth i febbraju dû ottantaʈri e mi sposai ô vintisei febbraju dô ottantaʈri dopu ditʃotthu jorni k eru jani mi sposai no per'ki na vota a o/ wora kwasi vintidui anni ki sugnu a ll Auʃʃralia a febbraju fatʃi na vota tʃ era nu mis i tempu pe abbitari a ll Auʃʃralia pa stari era kumu turist mvetʃi wora misiru sei pju sei ke po stari a ll Auʃʃralia ditʃimu . po starə un annu pe'ro passannu n annu sɐ non ti sposi a una k è nata a ll Auʃʃralia no ti fannu stari . dopu ki si detʃidiu stu ma paʈri avia i tira e mmolla i ffretta kkha e jja si detʃidiu dissi vai bbona fortuna figghju ritʃi bona/ e mmi pentsi ritʃi ognithanth sì u ti preokku'pa issi kwandu pottsu sai ki kosa t a mandu ntʃi issi jeu nɐn è ka ti pottsu mandari a ti'vu k era skertu ntʃi issi eu k# kumu# guwerna a famigghja ku a guwerna se m akkatthu nkuna kka eh kond jia a ll Auʃʃralia e mi sposai tutti kos . m ankunu vann era preokkupatu k era fora râ famigghja me paʈri era preokkupat ditʃ ah tutti sunnu kkha ndi verimu ogni annu . sì un ti preokkupare a prossima possibbili'ta ki tʃ aju ntʃi issi jeu ankunu viaddʒu m u fatts si me ndi verimu nun è kka e ma tu tthi veni tutti l annə me rissi l au issi ma tutti l annə si i ddʒenthi veni tutti l annə [h]annu i kasi paɣati ntʃi issi jeu debbiti non nd [h]annu ntʃi issi jeu i pentsiunati sunnu nu pok i lavuru a nniru u fanu ntʃi issi ognunu ven tʃè ora rrivai ll Auʃʃralia . u primu viaddʒu ki mi fitʃi m u fitʃi dopu . ottantanovi dopu sei anni e mmendz u primu viaddʒ . dopu sei anni e mmendzu . mi fitʃi stu u primu viaddʒû ki kwandu arrivai ddissi eh u paʈri ditʃi te viju kju kkhjinu kkju ggrossu kkju kkha kju bbɛɖ . issi oh se si stava kkha ntʃi issi jeu ja se lavura se vivi komu kkha ntʃ è kju lawuru ja . lopu u sikundu viaddʒu m u fitʃi dopu nov anni . e wora ô nova/ dô ottantanovi vinni ô novantotthu dop . e rô novanthotthu arrivai awora dopu sei anni . vinti/ kwasi vintidu anni ʈri vvothi a ll Italia . kome si ditʃ ringrattsiandu a Ddiu unu nun è k aju na kosa pe'ro . pe'ro l Auʃʃralia pentsu jeu sa unu lavura a kkha pur a/ magari a Bbagnara ritʃimu nun è ka mentu auʈri paisi lawuru mi tʃ avi u lawuru effettivu l Auʃʃralia esti kkha no ja . ki oddʒi l Auʃʃralia kambiava assai kambiava non è komu na vot . non è o a Ddʒermania na vota tʃ era a Ddʒermania ants ants ankora a Ddʒermania si poti reddʒonare kome vivi ja n Ddʒermania tʃè pju stipendi pju ga/ a ll Auʃʃralia ankora esistunu pagi i du milliuni du du milliuni ʈri ô mmis . kjammamula millioni per'ki tʃ avimu sempri u vittsiu mi ditʃimu im millioni . e ppâ luntantsa ke ssimu si potessi stari megliu i ke si sta nun è k non non tʃ è un gran ke propia ditʃimu oh ringrattsiamu a Ddiu a kasa l avimu non è ka l amu pagata nkuni anni a pagammu . pe'ro si potissi ssari meghju ma oddʒi kome oddʒi s a mmia mi ditʃivanu . oddʒi no . kwasi vintidu anni fa mi ditʃivanu va a ll Auʃʃralia ka ntʃ è detʃi kasi pa ttia detʃi milliardi itʃia no teni'telli tu ka mi staju a Bbagnara ntʃi atʃiva jeu kabidu ? non è non è ffatʃili . unuu ku esta a ll Auʃʃralia se vole pemmu fatʃi n avveniri se kumintʃi me vaju tuttu l annu kkhani . non tʃ a fatʃi manku pemm [h]a moʃʃɽ i kas ma nuju veni dâ ddʒoven'tu ke simu nui nuju veni i no ku vena a kkhani a ll Italia pe pe fferi . tutti kiji k ommai na kosa l [h]annu pagata ditʃimu tira a kasa non [h]annu debbiti sunnu pentsiunati se si fidanu me lavuranu i pentsiunati lavuranu a nniru magari a mmendzu pretts allura nkuna kosa no tutth a ddʒoven'tu kom a mmia venanu ogni tʃinku sei anni setth anni . eh sə ka mbivu um poku d akkwa kkha . ora . e ki . fannu auʈri dumandi fatʃava tu domandi ke lavuri fatʃiti komu ? ke lavuru fatʃiti nta l Auʃʃralia ? a ll Auʃʃralia fattsu/ pittu kas aha e kum è ? . kom è per'ki . sa ʈrova kwellu ke ti paga . ki nno pianddʒi ma nd ava tʃerti italiani e fatʃitila kju mmakkhata fatʃitila kkha de a# #si llitika sta litikandu ! komu si litika kkha si liti'kannu ja . tʃetti vuati tʃ è u lawur tʃetti vuati na kasa non si pigghja pô fatthu ka kiju ntʃi runa kju mmakkati tʃetti vuati non è na kosa propia . si vida ditʃimu ma n è ma non è propia . nun rikkhir itʃimu non è . sə sə kampa pâ pantsa ja tutti kiji k avimu debbiti jani non rieʃʃim a menthire manku na lira a di latu i latu n aju/ iə nɐm mi vergognu m u diku ormai mi ʈrov sup ô diskorsu na lira i latu nun l aju jeu aju nu kapitalə u ddʒornu sa vvindu a kasa pottsu aviri puru nun tsattʃu um milliardi i liri italiani #ma di lliri i latu nda vinthidui anni ankhora nienthi mmai ! e kki tʃ è a bbanka tʃ è da ppagarə . s [h]o a pagarə a bbanka a ogni məsata veni a misata dâ bbanka s [h]o a ppagari per'tʃo fin a ku unu nun tʃ avi kapiji janki a ll Auʃʃralia sempri debbiti ntʃ avi . kabid ? non è ffatʃili ka unu ditʃi oh ku non sapa kom è l Auʃʃralia nd avi tʃetti ki dinnu na vota ti ʈɽovi a ll Auʃʃralia i sordi si fanu sì tʃ è ku i fatʃi tʃ è ku i fatʃi puru kâ pala i sordi a ll Auʃʃralia tʃ è ku ti gwadagna puru non tsattʃu tʃinkutʃentumila lir ô jornu ma kisti i kjamanu bisnismɛn kini tʃ [h]annu robb i negottsi i kos [h]a u kampa kâ jornata e fortunata sa s inkj a pants . e nun ntʃi bastanu manku mu paga tutti i bbi/ i billi kum i kjamanu kkhani in inglesi dinn i bbilli tutt i robbi kambiali iju robba a lluʃ u ggas sta robba kkha telefanu a kasa e fatthure e fatture non tʃ a fatʃi manku pommu paga kiju sa unu kam/ kampa kâ jurnata per'ki t u dissi prima awora a ll Auʃʃralia esistunu nê fatthorii pagi de um millioni ddu um millioni ʈri ô mmis . non e unu non tʃ a fatʃi manku pommu paga a kas nd ava as'sa affitthu puru . u bbellu wora a ll Auʃʃralia ka l ultimi detʃ anni a Ssidni i kasi aumentaru assai . e tutta sta ddʒoven'tu ki vven avanthi i ll e'ta loru ditʃimu l e'ta i ma figghji non [h]annu possibili'ta mi si kkattanu na kasa per'ki . per'ki kas su ʈroppu kari ma figghja fin a ll annu skorsu jia a skola jiu . awu/ ora avi ditʃannov anni a fin a a fin a ll annu skorsu a novembri jia a skola lui nun lavurau mai antsi lavurau du anni e nun tʃi bastavanu nu paj i misi mi nda# e tʃ u ditʃivi tanti voti avissi# na vota #akkjapphar i mani# mi si tenni . tu a ll Auʃʃralia non sai tutti i figghji ri italiani auʈrə rattsi non tsa manku kwantu pigghjanu se ntʃi domandi kwantu pijjanu ntʃi itʃi kwantu piji mi sa ka tenanu nu bisnis toj no su fatti toj te dinnu mbeʃi na vota u paʈri fatʃiva taska si ittsikava nâ sakkettha tuttu iju no ma paʈri sulu tutti nda Bbagnara fatʃivanu ko'si per'ki ntʃ era u bisognu eu/ ognunu tʃerkhava mi ajut i ddʒenitori #non tʃi po ddiri ke bbelli okkji ke [h]ai kapidu ? . e ko'si a ll Auʃʃralia no tutta sa ddʒoven'tu ki vven avvanthi kasa non si ni kkatta per'ki akkatthare n appartamenthu ku na stantsa i letthu n [h]a pagari kwaʈʈrutʃentu millioni in supa per'tʃo ku tʃ runa sti sordi ? se n tʃ [h]annu l ajutu dî ddʒenitori vann avanthi sta ddʒoven'tu d oddʒi ma se non tʃ [h]anu l ajutu li ddʒenitori loru kasi non nde katthanu . o vann a ffitthu affitthu è ppuru karu n [h]a pagari dipendi i kiju ki pijji ʈri kwaʈʈrutʃentumila liri a settimana per'ki a settimana esti a paga e settimana esti ja a paga i settimana si paga puru ogni settimana si paga . e non poi jiri avanthi ja . fi/ fin ke ankhora jeu puru aju debbiti nkunu jornu ditʃi ne pottsu pagari jeu auʈri a ll e'ta mmi m a vvindu pag a bbankha kiju ki m arresta m akkattu una e sugnu fora ri debbiti ma sta ddʒoven'tu ki ven avanthi kasa non nde kkatth per'ki è ʈroppu karu lavurari puru ke lavuranu nom pentsu ka si mentanu a kogghjiri tʃentutʃinkwanta dutʃentumila lir i ddepositu e n aʈru dutʃentu i# a ra bbanka e dditʃi e ru stessu nom fannu mai um pass e s a virunu nira a sta ddʒoven'tu d oddʒi a ll Auʃʃralia ntʃ u dissi ia puti/ puti# i l e'ta i ma figghju pju pikkuli per'ki l uttimi detʃ anni a Ssidəni kasi non si ponn akkatthari ʈroppu kari ʈroppu ʈroppu kari purʈropph a vita è kko'si non è i ddʒenti si pentsanu ka ll Auʃʃralia esti pentsanu loru ah ritʃi ll Auʃʃral pâ lontanantsa ke tʃ abbiam non esti un gran ke si potiva stare mejju ankhora pâ lontanantsa ki ntʃ esti je pɐr veniri kkhani vintikwaʈʈɽumila kilomeʈɽi ntʃ esti . vintikwaʈʈɽu uri i aeriu ntʃ est kabit ? . purʈɽopphu ormai a terra è kija ja nun tʃ è ka . u bbellu ma ma spardia m u diku kwandu ia mi fitʃi tsitu . ku ma mugghjeri ke mmandammu tutti karti tutti kosi kista è na storia nu pokitʃeju ʈɽist . ki mmi fitʃi tsitu . loru mmandaru . ndâ littara skritthu ditʃi ah a famigghja è kuntenta a ragattsa è kunthenta ditʃi pe'ro ditʃi kkha a ragattsa naʃʃia kkha voli moriri riss . per'ki nom voli far a fini i so tsia . na tsia soj na sor i so mmamma na sora i mamma i ma mugghjeri si ʈrova a Nikotera kkha in Kalabbria a Nnikotera nun tsattʃu sa fustivu mai a Nnikotera sì sì . era/ vinna a ll Auʃʃralia kwand era i sei anni kista kkhani era figghjola fitʃi skoli ja ankora parra ingles . poi ki ffu ? kwandu vinna l ura ka s ava fare tsita i ri si marita ntʃi ni portaru unu i Nnikotera me veni a ll Auʃʃralia si maritava . stetsi nun tsattʃu nkunu detʃ anni ko'si kissu kkha nun tʃi piatʃiu o forsi si fitʃi nu poki sordi si ndi jiu ô pais e ija nom voliva per dir a veri'ta pemmi vatʃi ô pais kista kkhani sta sta sor i me soddʒira e iju a spindʒiu mi vatʃi ora me soddʒiru kwandu eu ntʃi mandai a ma mugghjeri ka a vogghju fitʃ a littira iju per'ki sulu iju sapa skri'viri ma soddʒira è inalfabbet nun ji mmai a skola mmai mai mai# ma soddʒira . nɐn mandaunu a so mamma a skola sulu ija skrivi e skri'vi na litthəra kwandu skriviu ka tutthu su/ a vvia e posta ndi fitʃimm tsiti ntʃi mandai a llitthara e m a man'da ja litthara arret . e dditʃiva nui simu kuntenthi ritʃi a ragattsa è kunthenta rissi simu kuddʒini puru figghji i to/ pe'ro ritʃi bell è parlare kjaru prima kû temph a ragattsa naʃʃiu e kkha voli/ fitʃi komu nu kunʈrattu fitʃi fitʃi no kunʈratthu in ke sentsu ka unu kwandu è maritatu poti fari kiju ki vol . ditʃi kkha naʃʃia kkha voli moriri a ragattsa riss . allura kwandu mandaru sta litthira a lleddʒiu non rikordu ku a leddʒiu o eu o ma soru ma paʈri a sentiva senthisti ?! ritʃi senthisti ?! ritʃ eh . va a ll Auʃʃralia e ni veni e ki vvo ntʃi issi jeu ti pentsi ka vegn a vaju a ll Auʃʃralia fattsu nu pok i sordi e vegnu kkha ntʃi ja m [h]e sta aah malu pe mmia ritʃi tutthu tu sulu ja e ki ssugnu ntʃi issi moria ntʃi issi iu kist è na storia propia iju pentsava ka eu kwand iji mandar a litthira si pentsava . ka eu vegnu i / ka iu fattʃu nu par r anni e tornava pa na vota kkha non è ki ma mugghjeri vinni ʈre voti ntʃi piatʃi per feri kkhani . ma no ma no pe abbita . po ma mugghjeri vinnaru puru ô otthanthaddui ku so mamma stetsaru kwaʈʈɽu setthimani kwand 'eramu fidantsati ntʃ era a mmama i ma mugghjeri ntʃi issi vogghju jiri me viju . e futuri . swoddʒeri ditʃimu allora vinni ma soddʒira kkha non tʃi piatʃiva dopu dû tʃinkwantatʃinku k era ja nun ntʃi piatʃiva l ambienti i Bbagnara i kristiani ka ti gwardanu ka ti fanu al'lo me soddʒira kumintʃava a fari jornu pa jornu . v u riku e v u rassu per i skomunika a kapiʃʃi sta parola per i skomunika ? . è na parora komu t aj a ddiri ? . in kalabbrisi na palora ʃʃrittha ma komu si po tradurre ? komu si ditʃi se per esempiu sa moriva kkha a ll Italia# mmoriva kkha e a thiraunu kkha eh e ko'si s aiva diri ia ntʃi rassava nu nu skumunikatu nu ntʃi resti# e nɐn volia se/ e ntʃi rissi ko'si ntʃi rissi disse manku se jeu se eu ditʃi moru kkha a Bbagnara rissi manku morta vogghju abbitare ntʃi iss ma soddʒira m [h]adda attirari a ll Auʃʃɽalia ntʃi riss ma soddʒira per'ki non ntʃi piatʃiva dopu tanth anni . per'ki iji ja eu [iru] ô tʃinkwantasei mi pari tʃinkwantasei a ll Auʃʃɽalia e ija vinni ô otthantaddui kkhani kwandu jeu me fitʃi tsitu ku ma mugghjeri . stetsi sulu kwaʈʈɽu settimani dopu nu jornu fin a ke si ndi jiu semp arrendu na kosa ka non tʃi piatʃi ka non tʃi piat i tanni pu nɐn vinni kkjuni iju avi dô tʃinkwantadu k eunu nɐn vinni mai a ll Italia avi tʃinkwantadu anni kompjuti ke num vinni mai a ll Italia . e tʃi fattsu ognitantu nɐn gghjiti a ll Italia ? ah ke mi spardiu a viva# ka vaju a ll Italia me fatʃ kwandu l Italia veni kkha eu vaju ja fatʃ . e nnon voli sapiri nenthi i ll Italia ijᵪ . ija vinni na vota pe sbajji . per'ki vinni ija ? . ora ti kuntu a storia per'ki vinni . per'kii . a ddʒelosia ki ntʃ era na vota kwandu ti fatʃivi tsitu . non tʃ è oddʒi oddʒi sunnu libberi fannu kiju ki vonnu . na vota mbetʃi . prima ke ntʃi dava na bbasata â tsita aviva sudari . imbetʃi oddʒi è ffatʃili oddʒi s i portanu ku lloru ô tʃinema kamini e kkissa kkhani ku# ntʃi ritʃiva prima me mand a la figghja grandi jja kwasi t ʃinkwantadu anni ora kija sula naʃʃia a ll Italia ava a mandare a figghja grand a ll Italia ku du figghji soj e ija no no ka vegnu pure jeu pô skopo kwale skopo nɐmmi pe kwaʈʈru settimani iu o si skjantava nɐm menthiva intʃinta o si skjantava pâ batʃat magari ka/ pâ batʃata si skjantau . sì na vota . ji mi rikordu kwandu ma mugghjeri era kkhani . a'viumu . ma fratu kiju pikkulu esti in Ddʒermania nun tsattʃu s arrivast a kanuʃʃiri . fetʃiva m rikordu kwattorditʃ anni fatʃiva kwattorditʃ anni . e ma paʈri ntʃi diss a ma mugghjeri$/ a ma soddʒira kuddʒina per'ki sunnu kuddʒini figghji i du frat . komu u figghjolu fatʃi kwaʈʈorditʃ anni ritʃi fa mmi si kkattha un aneju e kist era u aneju kwandu mi fitʃi fidantsamentu ku ma mugghjeri viri eh . ankora è vvivu . ntʃi kkattati n aneju disse fai kome nu pikkolo fidantsamenth issi va bbonu . e u fitʃimu ndâ kasa ndi me mamma kwa ddu stantsi ma nɐn 'eramu solu loru e a famigghja noʃʃra . dopu ke mmanddʒammu . finimm i mmanddʒari tutt e gos ma paʈri me diss a mmia . prima mi si ndi vannu ditʃi me paʈri ka wora u tthemp è poku k [h]ann a stari ritʃi passintʃilli a vvanda e ja vvanda veni essiri nu riuni i Bbagnara a n aʈru u o kannitu allora ankora ntʃi sunnu abbitavunu antsi una wora vinni kkhani ja vanda abbitannu vitʃinu du sor i me paʈri e nu frati i ma paʈri pe'ro u frati ma paʈri ora abbita kkha . passintʃilla ja vanda ditʃi mi tʃ appresenth a la ragattsa itʃi ka po 'partiri ku sapə kwandu vanite poi ritʃi kwandu tu nə va per'ki iu dopu kwandu jivi i vinnaru kkha nɐn# a ffebbraju parthia nom fitʃ a tempu kî dokumenti ma parti ntsemi partia a ffebbraju . ankora nom mi sperdu mai ma paʈri me dissi ko'si ma soddʒira . pe nammə ndi rassa ja suli ke kaminamu ntʃi dissi tʃ eunu na par i figghjoleji jani eh ora sunnu randi ti parru ô otthantaddui vintidu anni fa . ntʃi dissi ro ah Sa ah Sarvaturi jit appeɽʃʃɽu jititʃi jitintʃi arretu ntʃi rissi ma soddʒira ssu ma paʈɽi a wwarddava ntʃi riss sa ah kuddʒina finiru l epəki i na vota pu kuddʒinu ku si warda si# ntʃi rissi sta ma soddʒira . per'tʃo pe kwale skopu vinni ma soddʒira a ll Italia ?! pe stu fatthu kkhani si skjantava nɐmme ntʃi manddʒ a figghja . sì ? . na vota ma ora no ora si ndi freganu ora . ora skusa ka parru ko'si van a kjesa puru ntʃintə van â kjesa kû figghjolu ke parə ka ll [h]ann a bbattettsare . ma ora u mundu è ddifferenthi kambiau wora nɐm menthimu venth anni fa ʈrenth anni fa so paʈri puru è n aʈɽu ddʒelusu so paʈɽi paʈri i ma mugghjeri kwandu ma mugghjeri kumintʃ/ iu nun tʃ era m u kuntava ija . kwandu kumintʃava a lavurari a prima voltha aviva ditʃotth anni lavur â bbankh ankora avi vintitʃink anni ora a ffebraju fatʃi ki llavur â bbank . so paʈri sentsa wordini r ia sapiva l urariu a k ura neʃʃ si piattsava avantsi a porta ko'si [imitando con la sedia] kwandu neʃʃiva e a akkumpagnava a kas e ija si vergognava a mmendzu l auʈri ritʃi per'ki so paʈri ankora era i l epuka i na vot kapidu ? era/ si si vergognava si vergognava ija ritʃi komu l auʈri neʃʃanu suli si ndi van a kas ku si pigghja l autubbus ku si pigghja u ʈrenu e jeu eh e tu e ija e ija m u rissi va ditʃ kwandu mə maritai dissi ma paʈri finiu ku mia ditʃi ma fin a k era skett a un [he] kaminare kumu ritʃiva iᵪju . Cognato sì ? e ssemp tʃ u diku a tutta sta ddʒoven'tu allora ka ssimu presenth na vota era na vota ora è wora tʃertu siti fortunati ka naʃʃistivu ropu rû otthanth ma sa neʃʃiu ropu ru sessantha e pigghjavu nu paʈri komu l avivu jeu dâ matina â sira nom ve rassava st# no iju sulu magari tutti i paʈri eranu ko'si na vot era l ambienth era l ambienthi per'ki ntʃ era u bbisognu kapitu ntʃ era u bbisognu non ti potiva fare del menu era l ambienthi ku u fatʃiva non è ka nu paʈri ni voliva ammattsari a nnui o ditʃi o t [h]a gghjiri me lavuri disgrattsiatu porta sordi era l ambienti kapitu non è na gosa sə ndi jiu ddʒa nun tʃi piatʃən kisti paroli si ndi skapparu sì non tʃi piatʃanu sti palor a Ddʒann . ah ! .
Bag1wID1 allura le solite kose kwand è ka si natu ? . undi naʃʃisti ? a Bbagnara a Bagnara a millenoveʃentoʃinkwantanove . e ntâ kasa ? sì sì allora sì allora si naʃʃiva n kkasa . tutti kwanti mi rikordu l ulthima vota ke ke nakkwe mia sorella kju ppikkola . eravo bam/ bambina avəvə unditʃ anni per'ki kə kə ku me soru me passu unditʃ anni i ddifferentsa kju ppittʃula . i allora mi rikordu kumə se fussə oddʒi tʃ era mia nonna . ke è mmorta da tanth . ed iu stavu na nâ kutʃina no kwindi sentivu da lla kamera da letto gridare sai ke na vota si si usava ddentro . partoriri tʃè in kas . sintivu grirare ntʃi riss a me nonna a nonna ma pek'ki sta grirandu me mamma . a me nonna mi fa per'ki iju disgrattsiat i to frati stanotthi ntʃi retsi du pugni ntâ pantsa e ora a tʃinkhau ke ntʃi stannu neʃʃendu u figghjolu râ pants sì a unditʃ allora non è kome oddʒi ke si è sperthu e ddʒa a unditʃ anni sa unu di tutth allora iru eru probiu bjanku kome kwella tenda . e iu kumə na ʃimunita a mbukkava no . mə rikordu addirittura n amika mia so mamma ee kwandu lei sta/ st amika mia veriva ntʃintha a so mamma ntʃi ritʃiva ma me mamma per'ki [h]ai pantsa ko'si ngrossa ah per'ki aju nu to frati nâ pantsa tʃ è nu figghjolu e e kwandu veni ? e u vini prima tʃikogna ntʃi ritʃiva e kko'si kwandu vena a tʃikogna poii naʃʃ u figghjolu . e llora sta/ sta bambina ke poi aiva l e'ta mia apriva tutth i mattini spalankhava i fineʃʃɽi [risate] pe fari ʈrasiri sta tʃikogna in kasa no . kapiʃʃi e kwindi si era na voltha si era kjusi supra sti kosi nun era kume oddʒ troppo kapiʃʃu sì mhm mhm e kwanti sori frati tenə ? . siamo tutti in sei na so tuttho kompletu sei ʈri frati e ʈri sorə ia sugnu a kju randi i tutth . e gli alʈri tenanu kwanti anni ? . poii dop i mia veni me frati kiju si ʈrova in Australia . avi kwarantakwaʈʈr anni fatʃi ora fin i mmisi e pu tʃ è l auʈru me frati ki si ʈrova a Bagnara . eehm . n [h]au kwarantaʈri pu ntʃ è me soru kista e kkha ke ntʃi fatʃisti tu a so figghja l intervista dop i me soru tʃ è me frati puru k è kkha n auʈru frati meu k è sposatu ku na greka kkha . e po me sora kju pittʃula ke ankora vivi in kasa kî mej pittʃula [h]au ʈrentaʈre anni pe'ro n intentsioni ija me si marita nun nd avi nun nd avi [ride] e kwindi sta in kasa . e kumi ti rikordi ta infantsia ? . rikuardi di di infantsia tʃi sunnu tʃerti volti tanti rikordi ke mi venanu . ma tanti voti no ah sì ma a lassa nɐm fa nenth [riferendosi alla finestra k è aperta] . pə/ nɐn nɐn l aiva kjusu bonə la spindʒia sulu e bast [riferendosi alla finestra] . kwindi rikordi d infantsia mi rikordu kwandu moriu me nonnu kwandu moriu me nonna tʃè u paʈri i me mamma no ke stav in kasa ku nnui . me nonnu allora me rikordu ero allora pphikkhola aivu tʃinku anni aviva . eeh . ija matthina . era a ll asilu jeu . e vinn a vitʃina k undi stava a me mamma e vinni ma mi pigghja ditʃendu appuntu ke moriu me nonnu e [h]e gghjiri a kkasa . ki poi si usava se a sai mi si teni in kasa u morthu . no tso otth ure nov ure ripendi non lo so kistu kkha non si usa no ? no kkha in Baviera no nun sattʃu ri parti noʃʃri sì si usa laʃʃarli in kasa tutth u jornu e poi i pomeriddʒo o in tserat o dop/ u ddʒornu dop si fannu i funerali . invetʃe kwandu moriu me nonna sarebbe a mamma i me paʈri mi rikordu pure era ragattsina puru . si si ddʒokava ntsemi a tanti altri ragattsini mentri mentri tutth i grandi pianddʒiunu supra sta morta tʃè i figghjoli fora ju'kaumu e gi/ ja mattina me rikordu benissimu kumə si fussi oddʒi . eeh nu kani mə rənkurriva ki mi muttsikau [ride] e me ndi jia tʃandʒendu a mmendza sta kasa kjina di di/ u mortu nâ mendza i peri e tutthi ki tʃandʒiunu e jeu ki grirava ka m aiva muttsikatu nu kan . kapito sti sti rikordi mi rikordu propia me nonna kwando . era li nda ro paisi ki vindiva ko# tʃè mi rikordu kumə se fusseru oddʒi alkune magari num mi rikordu kiju ke mmanddʒai ajeri pe'ro [h]o tanti rikordi da bambina . mi vengono tanti in test . i allora . ntsu bbelli rikordi ia delle volthi parru kî me figghji fattsu jeu i mə rikordu ke ndâ me vita nun eppi mmai na bbambola maii ! . ke ora aj a fissa ri bamboli per esempiu da kwando mi sposai non avendu avuto mai na bbambola dai miei ke allora sai . ʈrivo eranu tanti figghji poi mm ff ddʒenitori non tsu kumu oddʒi ki ogni ddʒokattulu ki naʃʃiva t u fatʃivanu viriri iu propriu nun eppi manku na Bbarbi me riku era a mmia kwand era pittʃirija . e llora sta fissattsioni rî bamboli ke l aviva sempri ke mi piatʃivanu sempri da sposata katthai na viʈrina bella grandi i du meʈri se tu m a viri in kasa l aju kjin i bbambuli bbambuli ko'si ko'si ko'si kû visu di portʃellana tʃ aju puru grandi ku'si pe'ro n aju nê karthoni per'ki po su ʈropphu grandi nun è ke po spapargliare a kasa kjin e bbambole kapiʃʃ po aju no nu rikordu ke iu da pikkola non l [h]o koltivatu tʃè non/ non eppi da pikkhula e ora da ggrandi mi piatʃ ognitantu l #aju# m i gwardu kisti sunn i ddʒokattuli ki nun epphi kwand era figghjola altro ka ko'si ntʃi fattsu ai figghji altru ke ora ke tuttii ddʒoki tuttii ddʒokattoli ki neʃʃanu fin a ll ultimo . tʃè tʃe l [h]anno loro loru kome per dire tutti l auʈri figghjoli non è ke tʃe per'ki miei figli avevo dire ke non è ke [h]anno avuto propia di ddʒokattoli la luna le stelle tʃè mmassimu propioo . nu limite nun è ke . sta stavo sempre li a spetʃalmenti u pikkhulu nom nom mi tʃerkau mai nenthi kome . kome ddʒokattholii da dire oh . vogghju kistu vogghju kistu nn non epphi mai sti probblemi [h]o kapito e per esempiu tu lavuravi a Bagnara kwandu ankora eri figghjola no sì lavu'ra no no nom propiu a Bbagnara iu lavurai tʃè pratikamenthi da . da mm n elementhari da sei anni fin a unditʃi . e fui en kolleddʒo . sai si usavanu assai metthiri ste ffigghji i kolleddʒu per'ki nun tʃ era a pəssibbili'ta râ famigghja o magari a famigghja era numerosa o a mamma o u paʈre lavuravanu non tʃ era nuju ki potiva tiddire# iu fui sei anni in kolleddʒu kwasi sei anni in kolleddʒu sempre n aʈru paisi no a Bbagnara . lli fitʃi i skoli elementari . dopu tornai n aʈra vota tʃ è me pigghjaru kattʃaru rû kolleddʒu . eeh e normalmenti aiva frekwentari i medii i skoli medi si usanu ndi nui potrebbe fare l Aupʃule mi sembra no . i allora mi rikordu ka fitʃi a prima media eu e ppoi ntʃi rissi a me mamma no iu nom vogghju jiri kju a skola . s iu propriu/ per'ki allura eu da da ragattsina si po ddiri o ʈriditʃ anni doritʃ anni ʈriditʃ anni sintiv u bbisognu ka a famigghja aiva bbisognu i kwalkosa in pju per'ki na vota ʈrenth anni ʈrentatʃink anni fa non era komu oddʒ . al'lo ntʃi issi a me mamma iu num vaju kju a skola finiʃʃu a prima media e po e lavuru eeh ʈriditʃ anni me mamma oh si ko'si pittʃirija me lavuri a ʈreditʃ anni sì a bbonu nun tʃi atʃi nenthi ko'si ntsemi a auʈri amiki mej ni ndi ʈrovammu kwalkosa no a Bbagnara stessa per'ke a Bbagnara stessa non tʃ era nenth t aiva spostari rû paisi pemmu mi pigghj a korriera me va tutth i matthini . n ura i bbussi ogni mattina e undi pretʃisamenti ? aa Ggalliko . Ggalliko Ggalliku è . propiu kwasi vitʃinu a Rreddʒu Kalabbria . e ku'si lavurai jjani fin a ll e'ta i ditʃannove anni . ku'si . e llavurandu lli [h]o konoʃʃuto me maritu [ride] sì kunta kunta noo u kanu/ tʃè lluii simu rû stessu paisi pratikamenth pe'ro tʃè pratikamenthi jeu viviva a Bbagnara Marina vitʃin ô mari e lui Bbagnara ditʃamu si kjama Bbagnara Porelli sarebbi subra e suttha sai kumə su sti paisini duv simu nui ? . eeh l/ nn iju lavuru puru i mattina e ndi nui tʃi sapi ke na nu paisinu ntʃi su i soliti korrieri tʃing e mmendza se mmendza sett e mmendza po nun esisti kju po a sira n aʈra vot . i ritorno . e kwindi staa sti korrieri ki ognunu poi aiva sempre l orariu stabbilitu non è komu ora ditʃi vaju e pigghju l ubban e perdu kistu e pigghju n auʈr o pigghjavi kija o a jurnata a perdivi . e llora ogni mattina pratikamenti viad'dʒaumu kâ stessa korriera kû stessu autubbus di kui . ni kanuʃʃimmu supra l autubbus . e da lli poi . iju lavurava pure ntô stessu paise avundi lavurava jeu no pe'ro ndâ stessa nô stessu magaddzinu sì non era propiu na fabbrika era n magaddzinu di ortofruttikuli do s impakkhetthava a rrobba . dii ke arrivava dalla Sitʃilia tipu peperoni pomodori tsukkini sta rrobba kwa rrivava ndê kassette grandi e noi mpakketthammu ndê kassetthini ko'si pikkholi propriu per l esportattsione a ll estero e arrivaru in Ddʒermaniaa Norditalia um po dappertutth . e pratikamenti iu lavurava nda su kosu kkha und i mpakket'thaumu e iju lavurava poku meʈri kju avanth i mmia . avundi propriu fatʃiunu i kassetthi tʃè na spetʃ i ʃrainə falegnameria lli . e kwindi da lli tʃi tʃi siamo konoʃʃuti per'ki a mattina viad'dʒaumu ntsiemi po a sira nô stessu bbuss e tor'naumu ntsiemi t arrikuardi i kiri tempi ? sì e ke ti ditʃianu i dʒenitori ? to paʈri ? . ebbeh allora kwandu ndi kanuʃʃimmu . tipu ni frekwen'taumu ko'si sempre ke nɐn si usava na vota komu oddʒi ke me figghju mi rikordu l e'ta i kwattorditʃ anni o kju grandi me portau a prima ragattsa â kasa eeh non si usavanu ste kosi undi nui non si usanu tutth ora ammenu pe mme paʈri ke po n avi tanti pek'ke ormai a pentsanu tutthu moderna è ugwali kiju ki ntʃi portanu â kasa pe'ro allora iu nom me potiva permettiri me pigghju nu ragattsu me portu â kasa ditʃi ka a me paʈri kist è o me ragatts . mi salava ri korpa [risate] . eeh e kwindi . ndi frekwen'taumu ko'si naskosto no . frekwentandu ko'si naskosto ndi ve'riumu a matina ki viad'dʒaumu intsiemi tor'naumu a sira intsiemi iji iju aiva a possibbili'ta m ink/ m inkjana prima è na fermata prima r undi abbitava eu è na fermata prima i rundi lavu'raumu kwindi mi teneva sempre u post a ffianko intʃi #sedeti kkha #ko'si poi traskur'riumu tutthu tempu ke vviad'dʒaumu parrandu diskutendu ntsomma . skertsando e ppoi l uniku jornu â settimana ke ni ravanu libberu kwandu nun lavu'raumu i ruminika neʃ'ʃiumu ko'si ndô paisi stessu pe'ro sempri ammuttʃuni naskosti ri ddʒenitori nan t [h]a fari viriri pek'ke san'no davanu korpa [risate] . e ko'si ni frekwentammu frekwentandu frekwentandu . ha ʈɽentun anni ki simu ntsemi . pe'ro luii/ iju pua s immigrau no sì iju poi a ll e'ta i ditʃasetthi kwasi ditʃotth anni mm si nkriʃʃiu me sta jja ssuttha nom voliva kju stari anke per'ki sai si era pagati na miseria lavoravi duritʃi ʈriritʃi uri ô jornu pe'ro kwandu gwaragnast ? . mbeh alloraa iu mi rikordu ke inittsiai jeu kwandu kumintʃai me lavuru ku milletʃinkutʃentu liri ô jornu [ride] milletʃinkutʃentu liri sai ku kiju era ?! na miseria . e tutthu tʃè u stessu kosu l aviva iju u stessu probblema ka awundi lavorava guadagnava poku poi . poi annu per annu t aumentavunu i tʃinkutʃentu liri i milli liri e fin a ke poi iju arrivau a tʃinkumila liri ô jornu . kwindi era sempre na kattsata dopu kwanti anni lavuru ? . a ddinʈra . dopu kwandu kwantu ? tʃinkwemila lire dopu kwantu tempu tʃè annu per annu tʃinkwemila lire arrivasti ki aivi ddʒa ffatthu kwaʈʈru tʃink anni ja . aumentaunu sempre allura avivi ditʃotth anni o anni sì sì eeh sì ma iju mi ndi ja pratikamenti per'ki poi ni sposammu nom per'ki ki normalmenthi mi piatʃiv u lavuru sì pagavanu poku pe'ro non tʃ era hauʈru non aivi auʈra auʈra ʃelta kwindi puru me ti sposti rû paisi ki po ristari tutthu o jornu ndô paisi per'ki si sa ndi nua non tʃe n è a mmia mi piatʃivaa e lloraa po dagnava kwalkosa su puru per mia no . no ma poi aumenthaunu sempri j annu j anno aumenthandu va bboh kwandu mə ndi jia #non tʃ era kju . e allora iju s emigrau puru prima e mia sì n aviva ditʃotthu anni ditʃasetthi kwasi ditʃotth . kwandu si ndi vinde kkha in Ddʒermania a prima vota si ni vindi sulu sulu sulu era . aiva sulu appena du du kuddʒini i #kuddʒini maskuli ki eranu kju grandi r iju kkhani . kiss u mandau rikjamandu pratikamenthi veni supra in Ddʒermania ka ntʃ è lavuru si po lavurare ti ospitamu nui e ku'si e thutthu e ko'si allora sembre nô setthantotthu vinnə ra prima vota ma a Monako venni ? a Mmonaku sì l unika tʃit'ta . kjamau e . ntsomma i kuddʒini ntʃi ʈrovaru subbitu lavuru . si misi a lavurare subbitu nô risturanti l unika possibbili'ta ke llora si potiva attʃettare per'ki ti ravanu vitth e alloddʒ . eeh . e mə rikordu ke si mis a lavurare iju ehm e kwindi poi ni ve'riumu i mmenu ni ve'riumu na du voti a ll annu kwandu ʃindiva im feri . allora ku stu sta possibbili'ta kə ni ve'rium/ mə ndi veriumu i mmenu ija poi frekwentava assai so mamma me soddʒira a frekwentava per'ke anke per'ke lavu'raumu ntsemi ndâ ste/ ntô stessu magaddzinu kwindi 'eumu ddʒa . mm fatthu nu rapporthu tutth i ddui propia veru komu soddʒira e nora pe'ro si po diri kju komu mamma e figghja ke soddʒira e nora per'ki devu ringrattsiare a Ddiu ʈrovai sempre na soddʒira . probia pottsu diri ke per me è na sekonda mmamma tutth oddʒi sì sì . e llura ku sta kumplitʃi'ta i so mamma . eeh poi ditʃidimmu ke sta luntanantsa nun era poi kjuu/ mi si port avanthi . e ditʃidimmu mi ndi fatʃimu fidantsat i kasa e kwindi iu pəm/ pemme pottsu neʃʃiri me potts aviri kwalkosa e kkju . ô paisi ndi nui si usa ke i ddʒenitori rû maskulu [h]annu a veniri ndi ddʒenitori râ fimmina e mi ntʃi riunnu gwarda eu vogghju a to figghja fatʃimu fidantsamentu in kasa e llora da lli magari . to paʈri to mamma kiju ki è te rununu a libbera uʃʃita me ti po frekwenthari poi . ditʃamu ke sentsa ke nessunu ti sta a bederi o a kritikari di naskosto ste kosi kwa . ko'si ni fidantsamm e kasa dopu n annu ddʒustu ni sposammu sì u fidantsamenth/ o fidantsamenthu kum era ? . u fidantsamentu komu si usa ja suttha è kko'si kke . eeh primuu . me rikordu allora a prima vota a prima dû fidantsamenthu ver e propria vinni me soddʒira ndê mej . pemmi ntʃi ritʃi apphuntu guardati ke voʃɽa figghja kum me figghju se vonnu ko'si si usa ehm . allora me soddʒira ntʃi rissi aju piatʃiri se vu vuliti mi si fannu fidantsati ku me figghju per'ki a voʃɽa figghja a kanuʃʃu tantu tempu ke llavuram intsiemi . eeh a ritegnu na brava ragattsa e mi piatʃerebbe ke tʃè si fosse stu kosu . ku me paʈri sì sì attʃetthau per'ki poi vitthi ka jeu era propriu dura ostinata . eeh ditʃidiru poi ssabbiliru na data di di kui si aviva me svolddʒi stu fidantsamenthu fidantsamentu allora tʃè adessu oddʒi komu oddʒi fidantsamenthi si fannu puru ndê risturanti per'ki poi è na kosa ʈroppu randi . pe'ro allora eu mi rikordu fitʃimu in kasa a kasa ndi me mamma . si . s invitaru i parenti kju ʃtɽitti kome tsii . eeh . i me frati i me soru kiji ki 'eramu in kasa me soddʒira puru auʈri tsii e parenthi k aviva . e me mamma kutʃinau allora ke kutʃinava ? e kutʃinau a sira era u fidantsamentu ke fitʃi ? fitʃi nu . si usava allora nun è ki ntʃ eranu ʃʃelti di di kose . sembra ka fitʃi pasta pasta ô furnu ko'si fitʃi allora e ppoii tʃ era karne kome sikundu pok i kontornu fruttha doltʃe tutt stə robba kkha ntsomma si mmanddʒau də də . finit i mandʒari poi si fitʃi stu fidantsamentu . tradittsioni ku ll annellu ki ss auva kkatthare l annellu pe iju pe ija ntsomma poi . e poi da lli nda ssu fidantsamentu a sira stessa si parlava . pek'ki allora era kus'si si fidantsav in kasa e tu ddʒa aiva stabbilir a data e kwandu t aiva maritarə . era ko'si no no ve# nuju e lloraa mi rikordu me paʈri ntʃi rissi jeu a me figghja a ffattsu tsita pe'ro vi rikordati ke ju tempu n annu vugghju mi si sposa per'ki a mmia num mi piatʃanu i fidantsamenthi longi eunu ssai i paʈri i na vota aivanu st fissa fissat i kist idea fissati i kist idea ke magari ditʃi poi ku sapi sa a rassa e poi skandalu ndô paisi mi resta tsitella ku'si e kul'la tuttə ste kos . e ko'sii dopu n annu ddʒustu iu poi mi sposai a me mi fidantsai mi rikordu u vintisei ditʃembri de ruu . ru millenovetʃentotthanta . no aspetta settantanove setthantanovi setthantanovi sì ddʒust millenovetʃentosetthantanovi ô ventisei ditʃembri ni fidantsamm in kasa e ntô millenovetʃenthottanta vinthottu ditʃembri mi sposai . kwindi sempre dopu Natale sì sempri ju periadu per'ki ntʃ era a possibbili'ta i ferii ki . ni sposammu ju periadu e poi appena sposata poii dopu dui setthimani ʈri setthimani vinna kkha . e ti piatʃiva a ll initsiu kkha ? sì sì a mmia mi piatʃiu sempri a ll inittsiu tutth oddʒi ormai per mia è komu na sekonda . Italia m ambientai abbastantsa bbene subbətu . per'kii allora sai a voglia i neʃʃiri fora ri ri sti abbitudini k avivi sti paisi kjusi r inʈɽa era ʈroppu forti allura è ugwale aundi ti porthaunu per tthia ti stava bene tutth ti piatʃiva tutth . i allora iu aviva vinth anni kwandu vinni a prima vota kkha e pi mia tʃè i nu paesinu arrivari a na tʃit'ta ko'si ggrandi . tʃè era nu paradisu ddʒa pe mmia eh e mi rikordu ija sira ke rrivammu eraa a ddʒennaiu pjenu . fatʃiva nu friddu num mi rikordu kwanth era sutth a ddzeru ja sira . eh kjin i nivi dappherthutthu nɐm nnivi probia a non finiri . e j alloraa . non abbitavo kkha abbitavu nâ Agnesʃtrase a konoʃʃi ? sì sì a kanuʃʃu eh . e ja vitʃinu ntʃ era na kasa ri studenthi di kuii ognunu aviva na stantsa no e kwindi iju aviva sta sta stantsa kkha a mmendzu sta kasa i studenthi ke nom per'ke studiava ke ll aveva avutu ʈrammite n amiku ko'si di naskostu . e ppagava nom mi rikordu llora pagava dutʃenthu kwaranta marki ô mmisi k eranu puru sordi sì ma tʃertu . e allora a prima vota ki vinni per'ki ankora tʃ era possibbili'ta u iju non aiva tʃerkatu n appartamenthinu pju ggrandi appena rrivai kkha ia finivi ja a l Agnesstrase na nu letthinu largu kwantu ssu tavulu longu du meʈri pe'ro largu komu ssu tavulu dor'miamu tutthi ddui jja inʈɽ . kapiʃʃ e kwandu mi rikordu rrivai a prima sira . appreʃʃu jornu subbitu a freva a kwaranta . sì kambiamentu i klima kambiamenth i klima e nun era abbituata a nivi jeu l aiva verutu sulu nâ televisioni kwandu rivu ka i jjani . e aiva sta freva a kwaranta subbitu m ammalai e allora kumintʃ a ffari iju ma Frantʃeska mi sa tantu ka a ttia u klima nun ti sta non ti va bbeni kkha forse è mmegghju me si ti ʃʃinni n aʈra vota jja ssuttha no no ntʃi fatʃiva eu non ti preokkupari . me bbətuav a stu klimɐ se vogghju stari kkha nɐm mi ndi ʃʃindu ja ssutth . eeh ʈri kwaʈʈɽ e fila aiva sta frevi ko'si fforti per'ki tʃè . nda nu paesinu ke mmi rikordu allora ankora ju periadu jjani . vintitʃink anni fa magari ora nda ll invernu si senth nu pok i ffriddu pe'ro allora warda ka a dditʃembre era kome se fussii primavera era ppju kkaldo no . eeh kwindi da da da nu klima a ll altru nu sbaldzu ku'si subbitu fitʃi prestu me m ammalu e ko'si pe'ro u mis a dura prova ntʃi ivi i kkha nom mi spostu iu . mii mi passau poi sta ffrevi mi inkumintʃai a stari kju beni mi tʃerkai subbitu nu lavuru . undi ? kwa ô ristoranth a prima kosa ah ndô ristoranthi no nâ posta ? no no a posta no per'ki ankora non non è k aviva konnoʃʃentsi pemmu pottsu ʈrasiri â posta po non si parrava tedesku se non komu fatʃiva ?! . non tʃ era possibbili'ta kwindi ll unika possibbili'ta per ogni italianu k allora arrivava era kkha rriva subbitu ndê ristoranth ristoranthi italiani [h]a pparrari l italianu non [h]aju probblem i llingua ti davanu da mmanddʒare ti davanu pur a stants stantsa num m interessau per'ki l a'viumu pe'ro iju lavurava ndô ristoranthi iu lavurawu ndê ristoranthi fa'tʃiumu l orari ugwali ki a'viumu a pausa pomeriddʒu a sira rien'ʈraumu pur intsemi . e kwindi lavurai nda stu risturanti a prima vota mi rikordu risturanti ʈri kolonni ki ankora esiste oddʒi ntâ Hiltenspergerstrase . e ddopuu dopu kistu risturante da lli . eeh . mi rikordu ka kkha nâ ll Agnestrase stetsimu ʈri mmisi ki poi era pittʃulu apparthamentu e mi tʃer'khaumu sempre kwalkosa i kju ggrandi . e ddopu ʈri misi ʈrovammu nu mminiappartamenthu per'ki kkha per esempiu nâ ll Agnestrasse era solo na stantsa e poi aiva neʃʃiri fora ke ntʃ era u bbagnu i kommune a kutʃina in komune sti kosi kkha i jj allora putianu kutʃinare ntsemi a sta kutʃina k avivunu l auʈri m aiva kkatthatu na kutʃinina ku du ppiastri ku'si eleʈʈrika a kasa kwindi kutʃinava a kas . eeh stetsi ʈri mmisi nda stu stu nâ sta mettsa stantsa dipu poi ʈrovammu n auʈru miniapparthamenthu ki tʃ era bbagnu ddinʈra a gutʃina e tthutth si ʈrovava a Ppasing . a Llandsberger ʃtrase [ride] eeh ntʃ è molto ʈraffiku eh . infatti sì pe'roo tʃè lli per li ankora stordita rû paisi l ambienthi non è ke stava a pentsar ô ʈraffiku ki ntʃ era e kosi jeu aiva n appartamenthu eunu tutthu per mmia ku bbagnu kutʃina ddenʈru e tutthu bbel balkhone per mia stava bbene kumu nô paradisu l aiva arredatu bella karina e tutth . e kwindi si stava jjani si lavorava lavo'raumu in dui nun tʃ era problema . e ppoi nda j appartamenthu stetsi . du anni du anni e kwalkosa di kui poi subbitu dopu neʃʃia intʃinta a me figghju ggrandi dopu du anni sì sì no ma voli/ vo'liumu/ votsimu aspetthare nui nun è kka votsimu aspettare nnuii e poi neʃʃend intʃint a Ddʒanni rissimu ora sta kasa è pikkhola naʃʃiu kkha ? sì tutti i ʈri ah tutth i ʈri sì sì sta kasa è pikkula naʃʃenduu u figghjuu ʈrovamu kwalkosa i kkju grandi e ʈrovammu . a Arras allora ndô nell ottantaʈri mi rikordu ddʒugnu ottantaʈri . era intʃinta grossa ko'si dopu nu mmisi partoria a me figghju jeu fitʃi Umzuk . spostament i kkasa eeh . e ʈrovammu sta stu bbel appartamenthinu allora a Arras era nova di tsekkha k era n appartamenthu novu k aijunu kustruit i allora fattə kunthu tu fin da ll ottantaʈri . kwasi vintidu anni ma mmen vinthunu vinthunu eeh iju pagava i st apparthamenthu ku du stantsi setthanta meʈri kwaɖri pagava mille tʃinkutʃentu markh . allora . eeh e kwindi ni ʈrasferimmu nda stu appartamenth k era molto karinu era abbastantsa bbellu novu katthamm i mobbili novi per'kii poi era kkju grandi volivi kju mmobbili puru ntsomma kjanu kjanu ndi kostri'jiumu i kosi man manu ke llavu'raumu . kostri'jiumu sempre kî nostri mani ki nostri kosi ritʃimu non è kke kumu ritʃi nun ti regalaru mai nenthi o rû tʃelu nun kalanu i sordi ben'si se nnon lavuri nom fai nenth . e tutthu kiju ki ndi rəʈrovammu oddʒi esti . kî noʃʃri sururi mankhu ku regali o kosi o eredi'ta assolutamenth puru a kasa ke n akkattammu ja ssutth esti tuttha fattha kî . ma ora aviti a kasa ja suttha no ? sì sì ma tʃè konʃtruita i vvui o i alʈra ddʒent ? no a kasa k avimu ora era ddʒa kostruita tʃè a prima kasa ke katthammu nun era kista na kasa ke kattammu . è stato eeh treditʃ anni fa kwattorditʃ anni fa . kattammo na kasa e nu era n apparthamentu era na kasa ki si sula era na kasa sentsa nenthi sai komu si usanu ndi nui i kas unu arretu ll auʈru ognunu ava so porta eeh sentsa ddʒardinu sents/ sul a porta me ʈrasi e bbasta . era na kasa ko'si era n okkasioni allora kustava mi sembra sessanta millioni sessanta millioni . sarebberu sessanta mila marki ku'si . trenthamilla jeuru ri oddʒi e li rrissimu ormai komu inittsiu ntanth a pigghjamu e po si ndi parra per'ki se nom komintʃi nom fa mai nenth . e mmi rikordu nun è kk aiva allora jeuu tutthi sti sordi me menth tutth i latu per'ki poi kkha aviv a vi'vir a vita no on è kke dditʃi risparmi risparmi e kkha ti mor i fami assolutamenth . e tutti sti sordi non l aviva e llora mi rikordu kee . ke mm addʒevularu i mej ntsomma me me me rikordu me prestau tannu me mamma tʃinku millioni . me pottsu kumintʃari ku sta kasa . eeh khjanu kkhjanu poi tʃè pratikamenti emu ʈrovatu a kissu kkha ka a vindiu ku na bbona okkasioni ki tu ntʃi ravi a mme'ta i sti sordi subbitu e l auʈra me'ta me retsi tempu du anni mi ntʃi/ mi ntʃi rugnu i mmisi ogni misi ntʃi mandava sti sordi a kkasa direttamenth . sentsa fari kreditu i nennthi tʃè aiva na/ m aiva ratu na bbona kondittsioni me fattsu sta kosa e ko'si ffitʃ . e pratikamenthi tinni sta kasa . du anni ʈri anni ko'si ʈri anni sì . pe ʈri anni eeh pri/ e veniva usata sulu kwandu 'jiumu in feri na vot a ll anno . pratikamenthi kwandu nui nun tʃ 'eramu nda sta kasa ehm . tʃ era ddʒente ke pratikava ke a mme nɐm me piatʃiva tʃ era a me kasa eeh ddʒenti ddʒenti ke pratikava per esempiu eranu i frati nu frati no unu sulu era nu frat i me maritu k era kkju pittʃulu si ʈrovava ja ssuttha ô paisi kiju si pigghjava a kjavi ki allora mi rikordu ke iji kjavi ntʃi rassava ndi me soddʒira per'ki era propria vitʃinu r ija . pemme va me fatʃi pok i pulittsia mi aprə ognithanthu #sa e kiju si pigghjava a kjavi si ndi jiva ko ll amitʃi soi si divertiva fatʃiva parti [party] fatʃi kos tʃè fatʃiva giju ki vuliva e lloraa me rikordu ke poi kwandu vinni m a skupriri iu pe ddisperattsioni ntʃi issi jeu a me maritu warda eu a vindi# vindu sta kasa e nun tʃi tegnu a to frati kkha pemmi fatʃi kiju ki vvoli ki m a rrisparmi e kus'si a vindimmu . a vindimmu eeh . e ʈrovamm a unu va propia per'ki propia a voliva vin'dir u kju pprestu possibbili jeu ʈrovai a unu ki tʃ a padai# ri stessi kondittsioni kome l eppi jeu ku kiju k akkatthai si ma sì dammə a me'ta e pu kij auʈri skuntamu tandu ntʃi retsi ʈri anni i tempu pemmi skuntha . e kus'si vindia sta kasa vindendu sta kasa poi ntʃ era n aʈra vota u prubblema ke kwandu jivi im feri aivi jiri kasa in kasa mi ti ospita kwalkhunu per'ki poi jivi nda l otel pe'ro nd a l otel poii i personi kju ssai kustava kju ssai . e llura ntʃi rissi a me maritu no n aʈra vota stu probblema ke ogni vota ke ʃʃindimu ja ssuttha im feri avimu ssu prubblema mi jimu di kasa in kasa ku avi spattsiu mi ti ospita a mia num mi piatʃ . kapitu . tʃerkava nkun auʈra [h]o detthu kus'si . n akkattamu e aim a kasa noʃʈra per kwandu ʃendim im ferii . eeh mi rikordu . pokutʃeju kju avanthi r und era a prima kasa k a'viumu akkatthatu . tʃ era vista kkha undi aimu ora atthuale ke pe n annu intheru aiva nu karthellu si vende . sta kasa kwindi nun jiva mai nuju mi s akkattha nun jiva mai nuju per'ki jeu alloraa tʃè kustava nu prettsu nu pokitʃeju ke nun tutthi potivanu mentir a manu nâ sakkettha e ppigghjarla no . ed era nda na nda na nda na stradina pikkhulina nən non è k era fatʃilmenthii virirla tutthi jorna ku passava me ritʃ ah jja tʃ è na kasa ka si vind . sì tʃ era me soddʒira ke ija ddʒirava sempre tutth u paisi sai jiva ndâ kjesa ke ogni jornu vatʃ â miss . a skopriu ia sta kasa ki si vindia . a skopriu ija eeh allora kwand a skopriu nua 'eramu kkha ddʒa . non 'eramu ja ssuttha eeh 'ajumu ritornatu rî ferii . e mmi rəkordu ka telefonandu nu jornu a me soddʒira rissi sai vitthi na kasa kju ssuttha i r undi 'staumu prima ki si vinda na kasa bbella tuttu intera ki ntʃ esti puru u . ki l enʈrata pe fatthu voʃʃɽu kû kantʃeju ntʃi po mintir a magina e dd arretu ntʃ è puru nu petts i tterrenu ke poii pianthare po fare kiju ki vvoi ma ntʃi va bbeh ntʃi issi na kasa ko'si mi interessa ntʃi rissi e informatevi . ntʃi rissi jeuu i sti paʈrunə ka a vindunu ki vvonnu ki num vvonnu ntsomma tutthi sti kosi kkha . e jiu tandu me soddʒira mi s informa i kisti kkhani k eranu ddui marit i mugghjeri ke non aiwunu figghji pratikamenti kisti a vindiunu per'ki si ndi volivanu jiri rû paisi si ndi volivanu jiri in Auʃɽalia e n Auʃɽalia ntʃi su tanti bagnaroti . eeh tandu me soddʒira jiu mi s informa e ntʃi rissiru kissi ka vindunu sta kasa è vvendita allora per tʃentoottantatʃinku millioni . tʃentuottantatʃinkwe millioni e ditʃe sì a vendiu tutta kwanta ko'si kom è allora . kista kasa pratikamenthi . kija ka kiju ka a koʃʃɽiu non era n esperthu per'ki . sai i fineʃʃɽi i aluminiu ki si usavanu na vota probiu s usavanu vinth anni vintitʃink anni fa ntʃ eranu i fineʃʃɽi i aluminiu ntʃ era . eeh . non era stata fattha bbella non era stata tagghjata bbella ll unika gosa ke vvaliva eranu i porth interni i porti a ll ingles ki ankora tutth ora l aju pe'ro l aju fare ristrutthurare pratikamenti tʃè tu t akkhattavi pe tʃentuottantatʃinku millioni si ii mura pratikamenti pju u terrenu ke ti rəʈrovavi per'ki poi i rinʈɽa komu bbagni fatʃiva pie'ta eranu bbagni ki si usavanoo ʈrenth anni fa . mmi rikordu ankora oddʒi nu bbagnu brutthu mar'ro ! . alloraa . ntʃi rissi jeu a me soddʒira #me soddʒira pe tantu per telefunu si sa nt ʃè sta kasa ke si vindi ko'si ko'si e ko'si kiju rissi ka voli tantu . se vv interessa issi e bbeh ni interessa ntʃi issi je n interessa sikuramenti ntʃi informatevi o magari ntʃi issi iu mi fatʃiti fari nu pok i fotu . eh e mi mandate ko'si iu ʈramite i fotu ka i guardu e verimu s è kju u menu kiju ki tʃerkamu nui magari fatʃimu im modu possibbili me potimu ʃʃindiri puru kwaʈʈru tʃinku jorna . e kkos'si fitʃi mi skatthau ste fotu m i mandau e ʈrammite ste fotu ntsomma ndi piatʃiu kju u mmenu . kom era fattha per'ki poi eu . on è ke mi piatʃiu e dissi kist è a kasa ki ntʃi vogghju stari ko'si tutt a vit issi intantu pe stu prettsu ke tu katthi puru u pettsu i ddʒardinu ke tʃ è inklusu u pretts è bbonu [h]o detto poi ntʃi rissi a me maritu a lung andare poi kû tempu n addʒustamu kom a volimu nui a ristrutturamu kom a volimu nui . e kus'si ni piatʃiu ʈrammite fotu e ddopu du misi mi rikordu mi akkor'daumu undi lavu'raumu allora tʃerkammu u permessu kwaʈʈru jorna ʃindimmu jimm propiu ddʒustu mu a virimu mu a gwardamu mu parramu kî proprietari . e ni piaʃiu ni piatʃiu sempri ko ll intentu ke eu po me l aiva fare kom a voliva eu tʃè non è kka teniva kum era ku i bbagnu ke mi fatʃianu rəbrettsu sulu m i gwardu . ehm e llora ndi misimu d akkordu ntʃi retsimu n akkonthu per fermar a vendita ki po kiju rissi sə num mi datə l akkunthu eu a ku veni interessanth tʃ a rugnu . e ti ririst akkunthu e 'jiamu me fermam a vendita poi si ʃʃindiu . e im feri normali ntʃi retsi jeu i sordi ntsomma poi si fitʃi kunʈratthu e tutthu ja e d alloro/ e da lli poi ni ppigghjammu sta kasa di kui . a prima kosa ki ntʃi rissi a me soddʒira ntʃi issi iu a pigghju sta kasa pe'ro nom vogghju me si fatʃi u# [rest i j esitu] i prima ia nɐn ka ntʃi manthegnu i divvertimenthi a iju fatʃi kiju ki vvoli . e ko'si ffu fu parola ki poi iju nun si permettiu kju me ʈrasi nta ja kasa per'ki ntʃi issi ko'si nun è ke kkatthu a kasa pemme te mantegnu a villettha a tthia me fa kiju ki vvoi . ku'sii . kjanu kjanu poi mo r avi . nov anni kwasi . ki l avimu l annu skorsu a fitʃimu rəstrutturare . eh tʃè rəstrutthurare a prima gosa ke ffitʃi veramenthi . tʃink anni fa ntʃi fatʃi fari subbitu i fineʃʃri . akkumulai nu pok i ssoldi kattʃai tutthu l aluminiu ji kosi bbrutthi ki ntʃ eranu i j otthoni . e anke per'ke fatʃivanu ʈroppu umidi'ta poi l aluminiu sai ke non è kjusu bbona ti fatʃi umidi'ta . e mi fitʃi fari i fineʃʃri doppi fineʃʈri l inthernu in legnu propiu massittʃu . kon ii vetri belli fatthi doppji e l esterno . eh sempre eeh . tip aluminiu per kwandu kjovi l akkwa pe'ro u kuluru stessu rû rû lignu e tandu tʃinkh anni fa kwandu fitʃiru sti fineʃʃɽi pratikamenthi unu dui ʈri kwaʈʈɽu fineʃʃ fitʃi fineʃʃɽi na fineʃʃɽa e ʈɽi porti per'ki poi ntʃi sunnu i stants i letthu ke sunn a porthi ke tu neʃʃi ndê barkhuni e nun è kju fineʃʃɽa è na porta e mmi kustaru kinditʃi millioni puru nun è ki . ti regalaru . kumintʃai tantu kî ffineʃʃɽi po ripu ri fineʃʃri l annu skorsu ditʃidimmu ma ristrutturamm i bbagni per'ki eranu ingwardabbili propiu . tʃè non ingwardibbili ka fa/ eranu vekkhju eranu nov abbastantsa pe'ro komu kuluri mi mi viniva sul a ʈristettsa me ʈrasu mi fatts a ddottʃ [risate] . eeh e isti i ristrutturammu pur i bbagni fitʃimu tutth i ddu bbagni u bbagnu i suttha ki ntʃ esti ki prima era pittʃiriju u llargammu . i bbagni a ffattʃat i ffora per'ki s aiva spakkata um poku sai a llung andare po kwandu non venə ristrutthurata . eeh fora ddavanthi tutt i mattunelli ki prima era tʃimenthu ntsomma mi kustava n aʈɽu bellu pok i sord . l annu skorsuu mi ristrutthuru sti pikkolettsi ntʃi mmisi n auʈri . vintisimila euru pratikamenti kju tʃinkwanta millioni me menthu sti kattsat ki ankora tʃ è dda ristrutthurare ah non ke ffinia . ankora tʃ è dda ristrutturare kwindi . kjanu kjanu ora m addʒustu kom a piatʃa mmia kom a vogghju non tʃ è mmobbili ankora fissi dentro l uniku mobbili ki ntʃi sunnu ki ki è indispensabbili e l [h]a mentiri ke kwandu kal im feri #nummi rorm in therra . l uniku mobbili ki mmisimu è na kamera da lletthu noʃra ka katthammu nov e ttsekkha e i ddu kameri dei bbambini . ntʃi su ʈɽi stants i lletthu una per nnui kju ddu per ragattsi di kui nda una ddormunu i ddui pikkh/ lui kwandu nun tʃ era kwa il pikkhulu e nde n aʈra Ddʒanni . kiji l ava mmenthi e ll unika kosa ki mmisi poi nâ kutʃina è na kutʃina komponibbile per'ki poi ntʃi devu kutʃinar ki ppoi nun è mmanku na kutʃina i kiji ki kusta tʃinkwanta millioni komu fannu oddʒi . na kutʃina ddʒustu per avere komodi'ta kwandu vai im feri tʃè i kosi mminimi indispensabbili ke tu/ ti servunu lla pek'ki nnuttili poi metthiri mobbili nom veni mai pratikata ki durant a ll annu se tʃi vai na vota mmassimu ddui . a llung andare tʃedunu i mobbili si fannu brutthi se nnon kapiʃʃi allora non allora propia nom votsi spendiri assai . me menthu . i mobbili kome si fatʃi normalmenthi ndi nui . m addʒustu propia komodi'ta e ki sservunu per kwandu . vai im feri per kwantu ke vo star ntsomma non è kke e kome traskorrete i feri ? per esempio kist annu kwandu ʃʃinditi kome ? . ke fatʃiti ? . kwandu iu ʃʃindim im feri ʃinditi kâ makina sì sì sempre ʃindimu kâ makkina per'khii è kkju komvenienthi simu tʃinku pertsoni mi menthu mi fa tʃinkhu biglietthi o sia ko ll aeriu sia ku l aeriu sia kû ʈrenu ti ti spinnanu propia eh . e llora ʃindimu sempre kâ makina anke per'ki kâ makina tʃ [h]a komodi'ta ke tu po porthare kwalkosa ja suttha o po nkjanare kwalkosa pigghjamm appost a magina kju grande l annu skorsu portare kju rrobba o . e ʃindimu sì kâ makina e kwandu si arriva jjani . tʃè t u rissi ntʃ è me soddʒira k è na santa donna ija a vigghjav ogni du jorna vatʃi pianta ndô ddʒardinu mi mi kura i fjori fatʃi tʃè ke iu kwandu rrivu a kkasa non aju far manku ko'si me riku [h]e kattʃar a a purvərə o fare kwalkos è ttuttu pulito ki tʃimmə [ke ditʃamo] ntʃi passa Mastro Lindo [ride] tutto perfetto frigo pieno a spesa fatta pure kutʃinata tutth . e si arriv im feri ntsomma e si komintʃano . poi ddʒustu me soddʒira per'ki . a vit e paisi è kkija tuttu u tempu ke nui ssimu im feri jani poi aju me soddʒira me soddʒira è tutth u jornu ndi mia . anke per'ki stamu vitʃino ti kutʃinandu puru nʈrâ kasa ? sì ija veni ndi mia vena mi ʈrova a mattina per esempiu fatʃi kwalkosa i spisa e m a porta e allora e l unika ke m a pottsu rikompentsare kwandu simu im feri tuttu tempu ki simu jani ntʃi riku jeu tutt i jorna pe'ro vogliu me veniti kkha mandʒam intsieme ssamu ntsieme e ija kwandu r imu im feri è komu ka veni im feri puru ija poi per'kee tʃè fatʃi kwalkosa i ddiversu i kiju ki fatʃiva duranti l annu stando in kasa tutth jornu ntsemi a me soddʒiru ki kwant ava jir im pentsioni tutti i ddui è na ddisgraddzia si sa kwandu ke poi unu è im pentsioni sembra ke ʈrova a patʃi pe'ro . i alloraa poi sunnu tutt i jorna jani no . e jati spissu ntô merkatu ? merkatu sì u merkatu è ll unika kosa ki mi piatʃi ke non eeh non ke non tʃi vaju tutti voti ke vvaju o merkatu undi nui è per esempio ogni mmarte'di . pe'ro pemmɐ vaju ô merkhatu sogghj jiri kâ makkina non nè ke potts iri a pperi per'ki u fannu propia ddʒustu nô nô tʃenʈru rô pais e ti porti a mammatə ti porti a soddʒira ? no no me soddʒira no per'ki per'ke a vvolte t imbroglianu se virunu a unu ka vena râ Ddʒermania . no a mmia m a kunta nu a mmia nɐm me/ a mmia nɐm me mbrogghjanu per'kii anki se anke se a mmia num me virunu as'sa durante l anno tʃè iə ri/ i nnotu ke kwandu ʈrasu ntô merkatu tutth a ddʒente ki kju u mmenu poi kanuʃʃi ki annu per annu è ssempre a stessa e magari m avvitʃinu e ntʃi riku kwantu kusta ssu par i skarp ? se jeu ntʃ u rik in italiano kij rinnə [dicono] kissa è na fissa ki vvena rû Nnordə [ridono] e magari sə nd approffithanu e ti tʃerkhanu i kkju e a prima kosa ke ffattsu num parru mmai in italianu parru sempr u dialetth fatts ia kwantu kusta ssu par i skarpi ? eh nɐmmə ti pari ka vegnu da llas'su ntʃi ffatts eu ka sugnu puru bagnarota ! ah ! [ride] sì ntʃi ffatts o sen'no tʃerte votə mi portu a me soru ku mmia kija vivi ndô paisi o a me mamma . e kko'si me mamma ki llitiga tantu pe ste kos tʃè litiga nô sentsu ki sta jani a tthirari fin a ll urthimu tʃentesimu eeh ed è bbellu ntsomma no mi piatʃanu sti sord/ sti ʈradittsioni vekkhi ki ntʃi sunnu ki ora si pardiu . mi piatʃi tantu e kwandu vaju ô merkatu iu po gwardu [h]e gghjiri i novi e matina m u ddʒiru fin a ke non si kogghjiru tutth tutthu e ki ti piatʃi i Bagnara ? tʃ è na kjesa o nu viku ki piatʃ assai ? . eh Bbagnara sì mi piatʃi è na/ nu bbellissimu paisi um bel mare mi piatʃi e l ambienthi l ambianthi ankora vekkhju ke rimaniu . da un latu sì mi piatʃi sì i ʈradittsioni vekkji kosi ki nun tu ti po dimentikare da l auʈru a ddʒenti ki imvetʃi peddʒoriʃʃi annu per annu per'ki si fannu sempri kju kattivi kju mmaligni sai kiji si kritikannu me fannu va bbeh kritikandu fatʃivanu sempri sì restau sempri vittsi e natura fin a morte dura si ritʃi da noi [ride] kapiʃʃi e pe'ro ddʒustu a mmia num m interessa jeu nun è ke vaju gwardandu a ddʒente o o ppentsu kiju me kritika per'ki nɐn [h]annu nienthi ke m [h]ann a kritikare nɐn è ke dditʃi ʃʃindu jjani . me ffattsu a ffanatiku o fattsu kis'sa kosa o u mille eeh antsi devo dire ke annu per annu kwandu ʃʃindi ʈɽovi sempri eh kosi ke ti fannu veramenthi pie'ta a nu sentsu ke tu nun t aspetthi ritʃi kome a nu paisinu ko'si ti suttʃeunu sse kosi e ppuru . va jja suttha e ʈrova kija ki ntʃi fatʃi i korna ô maritu kij aʈra ki fatʃi i korn a ll aʈru si nkornikkhjunu l unu ku ll auʈru [ride] ki ti ki tu ssi kosi nun si abbituata per'ki sinda nda na tʃit'ta magari pentsanu nui alkuni pentsanu ja suttha ri kiji ndê tʃit'ta kus'sa kwant ndi fannu e venanu per #utimu ma ponnu sapiri nu a vita ke fatʃiumu veramenthi kkha ?! ke ddâ matina â sira si gghjettata kî llavuri non nd [h]a tempu manku me da rata test kapiʃʃ ? kiju è è kkiju ki me ki me mamma s arrabbia tʃerti voti kwandu parra kun kwalkuna kwalke vitʃina . ki mmagari poi sti vitʃini ti virunu arrivari im feri ti virunu kâ makina grandi arrivare tutta eeh ppentsinu mmhm kj ava na kasa per'ke per esempiu a kasa ki aju jeu ora . u valori ki avi per'ki kwand a kkattasti ou annu per annu akkwista sempri i kju vvalori è rimodernau/ fattʃendula ristrutturarla po a ddʒenti kuminitʃi mmhm ma kija si fitʃi i suardi ma warda ki kasa ke palatts i kasa ke sta fatʃendo ! l invidia ti virunu rrivari ku na makkina ke magna/ ke magari ogni ʈri kwaʈʈr anni a kambi na makina nova nkomintʃano aah si fitʃi sordi kija warda jani mank i kani stannu bbonu ko'si ko'la ! e me mamma kwand i senti s arrabbia ditʃi vui nom potiti far i ssi sti apposittsioni ko'si me ritʃiti me figghja si fitʃ i so/ me figghja si fatʃ u kulu tanth râ mattina â sira lavurandu ke vvui nɐn avite manku l idea i kiju ki fatʃi per'ki me mamma vinni tanti voti kkha u sapi kiju ke ffatʃimu kkha ki nom fatʃimu non è sapa ke ni kalanu rû tʃelu i sordi ka rû tʃelu nun kala nenth kapiʃʃi pe'ro ritʃanu ka siti ddʒermanisi kwandu viniti ja suttha sì i tedeski rrivanu i tedeski [ride] arrivanu i tedeski sì e ppoi kom [h]a tthanti pretendenthi ke arrivi jjani e pretendunu ka tʃi portavi i tʃokkolati pretendunu ka tʃi portavi i sigaretthi ka tʃi portav u regalu tutt ste kos ma kist era prima no ? tutthora oddʒ mmhm tutthora . nd av ankora i ssi pretendenthi di kui jeu sugnu sempri a solita stupida ki ogni vota va bbeh ki eu se porthu kwalkosa a portu veramenthi a ku me fatʃi favuri ki mmagari sattʃu ki durante l anno tʃè me soddʒira tʃè durante l annu ija si runa da fari me mi gwarda kasa mm me kugnatu . me mi manda avanthi u ddʒardinu per'ki po kwandu ʃindu jeu ja ssuttha aju tuttu prontu aju u ddʒardinu prontu ku pomodori pianthati melantsani pianthati tʃ è di ttutto kwandu arrivi jani e kwindi sunnu kosi ke fannu iji ja ssuttha no iji i kkha e ll unika kosa pemmi rikompentsu e kwandu va nun è ke [h]a pigghjari i soldi mi pagi ki sen'no s offendono n kosa mi ti kompentsi e magari portare kwalkosa di bbello kwa kwalkosa ki ja nun ʈrovano eh tutti sti kosi kkha no
Bag2mDD1 allura signura rakkuntatimi na puaku kwandu siti nata ? . eh kwandu naʃʃia eu naʃʃia il/ u trentasei millenovetʃentutrentasei o vinth ottobbre . poi kriʃʃia a ssei anni jia pommi appɽeʃʃ i me nonna ra mamm e mma mamma a ppheri ku na kaniʃʃɽa n testa nkjanava rormendu a sei anni ki eru . kjanava rormendu mɐ mamma m o hatʃia oh Maria ka neʃʃianu i morthi lu tʃimiteru kkapiʃʃia e morti eu ? un kapiʃʃiva nenthi nkjanava rormendu poi a tʃertu puntu ri'vaumu ô paisi a Mməlikuk'ka e vvandiau i skupi u luppinu [ eeh i llandi [recipiente di latta ripieno di olio] i llandi li buatti fatʃia darə ma nonna si fatʃiva fari e ven'diumu e mbi'viumu a ddʒente ka o jeu sugnu ru trentasei ia aiva sei anni . o kwaranta kwarantunu kwant è . e si tirava la vita po nkjanava ku ma nonna ma nonna mi isava na kaniʃʃɽa agnitantu bitʃava ku nu karr e ntʃ u ittava e ogghju e tʃi fatʃia ora nom begnu k on tʃ u ditʃi ta mamma tʃi fatʃeva eu no no kammina a nonna ka nun tʃi riku nenti kammina kammina kammina ia kammina no nom begnu nɐm begnu ntʃi fatʃia eu ah appo kumə ntʃi iva kamminava oijə vinni a nu tʃertu puntu pommu itʃi ki ddʒuaneja a unditʃi anni jia me lavuru a gghjornata . a gghjornata u me ravanu i tʃinkwetʃentu liri tandu a munthagna karriari kij tsakkuni ma duvi la montagna i l Asprumunthi ? la munthagna d Aspromonte è bbɛllu sì esatt eh kka'laumu ogni mmisi ognu du ddʒorna ogni festa e lavu'raumu kɑnthandu e ddivertendu per'ki ku tʃinkwandatʃinku kilu n testa jiandu a na kjanata kjanava kanthandu . eh poiju kwandu ka'laumu fu nu# di paska fhu na festa grandi . poiji ne lestia ni lestimu dâ munthagna e 'jiumu me lavu'raumu ndê magaddzɪni a Ggalliku ndê arranddʒi ndê magaddzini . a vita kontinuau . kapit . e ku kiju ləvavaa . a me vita e lavurandu nott e jornu e lavurandu . poii . me fitʃi a seditʃ anni . u mm u kanuʃʃimmu a maritu e ndə fuimmu . a l annu appe a me figghju randi . a l aʈr annu apphə nd apphə d apphe n avuʈru . nd appɐ letʃ komunk . e kriʃʃia sakrifikandu e lavurandu lavurai ssempri amə jut a lavura sempri pek'ke a pagu hamigghja randi lavurammu . sia eu ke mɐ maritu . e a vita pue si# kuntiagnu assai votta . e si kriʃʃiu detʃi figghji na na dʒanella ['ragazza, giovanella'] po sagghjutu a nuv# unu mə moriu n annu ke ɽestau novi e si llavura e si tir avanth moʃʃɽu ku bbonu moʃʃɽu ku male 'ajumu tirar avanth oij a mman a mmanu si kumintʃaru a maritari . a famigghja s u kumintʃava allettari gwattseɖɖi# trasiri i nori e 'jenniri e ni vogghju# ləventari . ringrattsiamu a Ddiu e si tira la vita kos'si . m appə na na vita pokitʃeja doloros nommi itʃimu auʈru moʃɽu bbɛlla kû marito moʃʈɽu brutta e kkju a bbruttha ka bbona avi tʃinkwant anni ora fatʃi tʃinkwant anni ki simu maritat o vintinowe e ndi passai ndə passai ndə passai jangi russi ghjang i tutt i kuluri . vaju ringratsiu a Ddiu ka# . e sa la# bbuatt . la vita è ddura figghjama kara . komunkwə se ringrattsiu a Ddiu si# veru ? . ma u maritu vuaʃʈru jiva ntâ Ddʒermania ? jiva/ lavurau kkha nda l autoʃɽata lavurau l arthi sua prima era tʃerkari ndê bboski lavurau ndê kastagneti e sei misi prima e sei mmisi l annu e si misi po hermaunu ava firma eranu tanti kristiani# nun nd avanu mmai e kwindi si passava sakrifitʃi oij kumintʃau l autoʃɽata e lavurau nda l autoʃɽat . appoi si ndi votsi jiri in Ddʒermania e ji in Ddʒermania lavurava an Ddʒermania veniva du voti l annu . eh e si tirava la vita e# sta ku na famigghja appi a sikunda/ a tertsa figghja eppi na fimmina prima du maskuli e po na fimmina appə gghjiri me lavuru kwae e abbəsognu tʃ era e ddassai a sta figghja k era i nov anni . ku uatthu kristiani novu kristiani e mi ndi jia me lavuru ka iu aju ghjiri me lavuru ka ntʃ era bisognu ka aiva a lavurar e sta figghja m u kriʃʃiu tuttu kiju k vennu appreʃʃu ija kapiʃʃistivu ? e u sakrifitʃ nd avia komunkwe ɽingrattsjamu sempre a Ddiu ka tiramm avanth . vaju ku# Ddiu aju ste belli figghji ko'si signur kommandammi# me vigghjai . e ringrattsiamu sempre a Ddiu aju# . dimmi ? kwandu nkjanastivu supr â muntagna kû tʃestiaɖɖu n thesta ke u karvuni n testa kû karvunu ? bba/ bbalett i karvuni #itu kwandu vidu nu karvuni no ki sakki# al Asprumunti pe'ro a l Asprumun/ a Ttʃeresia supra la/ dâ Madonna â muntagna i suttha awundi lavu'raumu nui ntʃ era ra Maronna â Montagna e passaunu tutti i santalokuati [abbitanti di San Luca] mu vann a ra Maronna a muntagna e nui era era higghjolattsa era ddoditʃe ʈreditʃi anni nui ku llavu'raumu jani nun tsattʃu a Maronna â Montagna per'ki ajumu a lavurare râ matina â sira . moʃɽu tsakkhuni moʃɽu karvuni moʃɽuu ʈɽunkhetthi ke fatʃianu ʈɽunkhi kisti ki vannu mu ti portanu ndâ sagaria u fann a lignami kiji porta in testa jeu e tʃinkwanta kili furu ? tʃinkwanta tʃinkwantatʃinku sessanta setthanta dipendi kiju ki ntʃ era . e jennə nkjanat nkjanava kanthandu . kanthandu kwandu jit'thaumu u viaddʒu n testa jiandu ô postu mu si kaɽɽika u kamiu ['camion'] do# ha'tʃiumu a bballat . non nə ndi passau pe# urə pe nent . e ki si mintia supr â test ? a kuruna a kuruna a kuruna a kuruna avu na kuruna i ppettsa per reddʒere per reddʒere ru pisu dâ testa eh a pertʃori ntʃi fikkai# nkugna pe inʈɽa i kwantu pisa i kwantu pisi eh poii dopu ki mu maritai neʃʃia intʃintha ô figghju kju randi jiva a Sant Eufemia mhm ma Sant Eufemia i l Aspromunthi ? a Ssant Eufemia kkha d Aspromonthi Sant Eufemia Kuala e Tarrattsa ki ntʃ eranu i koloni ri fatʃivanu i koloni ri di de'le eh fatʃiunu pipu mulinddʒani tutta sta ortufruttikula patati nu kja'naumu kû ma soru ndi pig'ghjaumu mbiaddʒu e ka'laumu ndu win'diumu du vin'diumu nui a kuntu noʃʃ ma tʃerti voti iva viaddʒu e se nne/ sse ka'laumu tʃinkwantadui era mbiaddʒu un ti kalava kwaranta e ija tre kwarti un ti kalava vintitʃinku era mendzu viaddʒu pe ttʃentu liri tʃentu lliri m biaddʒu settantatʃinku liri era ʈre kwarti eh eh kiju jera soltantu tʃ era u bbisognu ki un tʃ era ki jamu a ppigghjari . appoi è a kasa jiva mi ntʃi mentu i bbumbuli a n aʈru spiana a kkisti ki vvindunu i bbumbuli no mhm e ssakkomu aiva puru . na putiɣa e ki vindiva a tutti sapuni detersivi ia tʃi levai u bbumbulu e mi pigghjai nu petts i sapuni me mi lavu i robbi pe higghjoli aivu bbisognu u è kke dditʃi e pu ntʃi hatʃia jeu ntʃi levu u bbumbulu e almenu mi pigghju petts i sapuni o o i pakk i n aʈra kosa ke mi servviva e iu fatʃia o sakrifitʃu e ntʃi fatʃiva ku tutth a a famiglia e fhigghjoli pittʃiriji k aiva ['che avevo'] mo vaju mu mi ntʃi levu stu bbumbulu awund era era . ma mi pigghju nkunu petts i sapuni me lavu rrobbi mi pigghju pu na kosa ke servia ma tʃ era o ᵪjumi kkha ? a'jiumu i i ddʒebbi [vasca in muratura per contenere l'acqua, dall ar. gabiya 'vasca d'acqua'] i ffunthani kja'maumu lavatoriu sempri u par i Bbagnara no kkha a Ppanarina a Ppannarina avi . i ll ottantasette vi sugnu# ropu ki si maritau so mamma [riferendosi alla madre della nipotina presente all'intervista, cioè alla sua figlia] ma san'no jeu restau pa Poreji e ɖɖa a'jiumu i ddʒebbi appoi kkju ssuttha ntʃ era nu ᵪjumi ki kja'maumu Məlupassu e kkalava u ᵪjumi dda ka'laumu jja kui ivi ddʒi# robbi la'vaumu i sten'divumu mi ndi kja'naumu aʃʃutthi . tipu na ᵪjumara era ekkh . e la'vaumu stan'diumu jit'thaumu ô suli ndi ka'laumu a mattina e nkja'naumu dô pomeriddʒu kî robbi ʃʃutthi . e komu si fatʃiva u detersivu ? ku a tʃinniri ? si mintiva na vota fa'tʃiumu u bukatu kâ tʃinniri sì met'tiumu nda na kaniʃʃɽa na bella kan/ nda na bella tʃista randi e mmen'tiunu . i jankhi na/ nu soglj i ttʃinniri nu soglj i rrobbi nu soglj i ttʃinniri nu soglj i rrobbi e pu i nsapunii skwɑgghjati stu sapun i kasa skwɑgghjatu nda l akkwa kadda e ssi jettava komu si jettava si mintianu i rrobbi e si jettava nu pok i akkw e ssapuni ap'po si jettava a tʃinniri ap'po e sogl/ fin a ki s inkji ja kaniʃʃɽa akkwa e sa sawun a mmoidu o mmanə a mmanu ropu ki stavanu nu poku si kkattʃavanu e ssi ʃʃakkwavanu ndô ᵪjumi . eh i neh neʃʃiunu rrobbi gɪ gɪ si viriva e kka# j avia komu na 'frandina [pannolano pesante e rozzo, si tesse in casa da flandrina 'stoffa di Fiandra'] naʃʃiunu bbelli robb jankjhi i robb a kkulur no i robb a kkulur sə sapuniavanu . #vissi ka u moʃʃru ʃkakkwari tornava a ssapuniari mentiu nda na vanda . fina kke fina ku li fatʃia tutthi kiji a kkuluri ap'po a mman a mmanu kumintʃau wora prima ki lavauvu fin a ll uttimu e ʃʃakkwau ku essa/ e stan'diumu . na vota ô fhigghja no ku nd ava ll akkwa inʈra a kwandu mu maritai jeu tʃinkwantakwaʈʈɽu . ku rrinali e po mi jia a na vanda ki si sɖɪvakkavanu i nott a nnotthi . per'ki kij jerənu ll epukə e na vota . non tʃ era/ l aiva ll akkwa inʈra ka ku mm a rava ? non nd epphi non nd epphi l akkwa inʈra l apphi . kwandu mi ndi jiaa . kwandu mi ndi jia . ndâ skjava non nd aiva ja ssutta nun nd aiva manku k aiva a gghjiri pommi lavu nde me tsia a i ɽɽobbi a ll akkwa l apphu kwandu stetsi nde bbonanima #tʃikares jja l akkwa l appha fhuntan e inʈɽa me llavu . oi mi ndi jia jja e mi ndi jia nda nu bas i me soddʒira e e e nɐn nd avia manku akkwa sulu u l akkwa dâ fhuntana ma me llavu nɐ/ nɐn nd aiva . po i jjani appo mi ndi jia a Bbagghjara e ja l akkwa brutta era kjin e suritʃi va a ll akkwa e ntʃ era na na ddʒebbie tʃ era . e pphoii . a vita kuntinuo akkos'si . poi stetsi e mi ndi jia a n aʈra vvandi e n aʈra vandi poi mi ndi jia a n aʈra vandi e pu mi retsi a pɑlattsina kkha ô l ottantasetthi a ll ottantasetthi mhm e lavurastivu puru a Ggalliku ? lavu'ra a Ggalliku lavu'ra a Rriddʒu lavurai a tutt î vvandi lavurai intsjeme ntsemi e infatthi m [h]a rakkuntatu puru Frantʃeksa ke ati llavuratu ntsemi magari kuntatimi na puaku a vita kwandu fatʃeva i kaʃʃitti i kaʃʃiatti sì sì kwandu u mphak'kaumu kwandu stattau/ nu magaddzinu i ortofruttikoli kwandu kaɽɽikava kwandu kaɽɽi'kavamu i kanni kî kaɽɽelli . eeh kwandu mpak'khavamu sekundu aundi ni mandavanu i i paʈɽuni undi tʃi ren'diumu kuntu ni menthimə . ma eraa . n lawuru abbastantsa duru eh duru brutth e ppoi a mattina e ʈri jeu avia ssiri supra u lavuru e ʈri e nnotth . a ssira a ll unditʃi retʃi e mmendza eh . i jetʃi i nov i mmendza t 'arrubbu# . kwandi ʃɽaordinariu . e e no e nom ajumu una markh# . nom m 'ajumu na markha se era pe iji ni vorə #ndi piggh/ da ppigghju nu verg# e pentsioni ka pigghju kwaʈʈɽutʃentu 'jeuru ma se era pe kiji markhi nɐn ndə pigghjav e ffatth tʃ è si lavorava nun tʃ era assikurattsione lavurava nun tʃ era nenti s u ppigghjavanu u tessarinu pe'ro sikundu un da sakketth . kapiʃʃisti figghja eh nd [h]a na vita sakrifikata a ll epuka a ll epuka na vita sakrifikata . ma kkha a Bagnara kum era kû fidantsamentu maʈrimoniu ? kon khi ? in ddʒenere in ddʒeniri kkha kju ʃɽitti kwandu jia ndə fujia ku mɐ maritu aju nu frati jeu un ndi fuju ku mɐ maritu iu non è potiva sta/ stari assetthata akkos'si vitʃin e me maritu m aiva stare lunthanu . lunthanu fhina ke um mə marithava m aiva stari lunthanu per'ki mə mɐ frati era ddʒelusu e mɐ maritu ka aju nun starə vitʃinu r iji . sì nd# rrəddʒatu sì sì è vveru e ddʒuru sì sì ma ijə n tsattʃu wə l a ttʃ aj korpa kə nɐn aiva star vitʃin e me maritu . u menimu assettata ko'si no non non esistiva s [h]a mis ntô miandzu u frati sì sì ka nom bulia pammu me ʃɽuttʃa nom bolia kapit per'ki a mentali'ta era kira se nnon ritʃi oramai è so maritu per'ki e u bogghju riri nd 'ajumu fujutu nun è kka . m o potiva rassare no . a makare poi i n aʈru latu [risate] . komunkwi e ddopu ssa fujuta due tre anni dopu v ati ʃpusatu ? no no ndi fhujimm a ddʒugnu ndi maritammu ad agostu u vintiun agostu mbress a mbress ah eh ma stai reddʒistrando ddʒa ? e poi kû maʈrimoniu kum era kosa si usava ? . no ni maritammu a kasa tʃoè ni maritamm a kjesa pe'ro ko'sina kosa in famigghja na kosa familiari a kas e ki si fitʃaru komu dutʃi komu ? e n am manddʒati a pasta e karnii manku me rəkordu se ndi vigghjaru# ka ku nd# [ti ravi ?] kosə rutʃ kwalə kosə rutʃ va mmanddʒati e bbasta tʃinkwant anni fa i soi e de mei e e na bballata . e i tarantella e si finivi jja . ntʃ era mə ndə jia sentsa na lira jia a kasa kwɑndu me maritai na llira nɐn l aiva ma nonna a mamma i ma mamma . mə retsi tʃinkutʃentu lliri tʃinkutʃentu lliri parə ka jeu era rikkh . e kkhwandu mə maritai sentsa mobbəli ma soddʒira sta# m akkatthau a padiu# e m a pigghju ia a krirentsa . kwandu ka# firmava ɖɖa sokkupatsione firmava eu non nd [h]a a ll uffitʃu kullokamenth kwandu mi rriva ss okkupattsioni tʃ a pagai moʃɽu i mobbəli lo po kkatthari sikunda manu vintikwaʈʈru mila lliri tanni vintikwaʈʈrumila lliri ntʃi dava na pok auta komu potiva mi ntʃi run #ekkhja a paʈruna si nd aiva juta in Amerika e ntʃ era na soru sua k aiva stu mobbili mi ntʃi u vindi e tannu m u pigghjai jeu vintikwaʈʈrumila lliri ô tʃinkwantakwaʈʈr . e ppoi tʃ u pagai ko'si ja na pok a vota ed era n armariu e n attakkh . du kommudini e mmoʃʈɽ i kum'mo kiju era . non ntʃ era auʈru . e komunkwi nd arrantʃamu ku kij e kiju apphi fina vvinth anni arreth . nom m u parə ka nd appi ka poi kwandu mi rets a a palattsina pigghjai . stu mmobbəli ki aju . e nnenthi e ko'si domanda# kistu è . e kome doltʃi kosa stati kutʃinandu kkha a Bbagnara Kalabbra kome pietantse robba i mmanddʒare komu pitantsi ni mia a pasta e a pasta . tutt i/ tutt i jorna po venanu i me figghji kutʃina a mmamma kutʃina Franka kutʃin a mmamma poi fa a kasa k ava nu par i jorna ke ssimu kkha poi# 'eramu kkha na duminika fu e non# mə di# me nkjanu e manddʒu jja i ma kimmu t [h]ai a ffari ? fammi i kwagghji e ntʃi hitʃi i kwagghj i kwagghji ki su ? i llittʃelli i kwagli . ntʃi piatʃi me manddʒanu komu ntʃi kutʃinu iu per esembi tʃert k avi na vit . avi na vita ke ffattsu manddʒari pe ffortsa# . ntʃi piatʃi kiju ki mmanddʒi# kiju ki ntʃi fhatts . e Ffranka puru Ste/ Stefania disse nɐm mi viene u tsuku kumu kwotʃete vui dissa ka ija nun tsattʃ e ntʃ fattsu puru i kwagghji ma sulu ka ntʃi mentu pumuroru ntʃi mentu tuttu pumaroru i je fattsu ntʃi moʃɽants# se vviene ki ntʃ è ke misi sta buttigghj i pumaror eh disse lei fari# aju a trovare . e a sartsa kum a fatʃiti ? eh komu sempri . tʃipolla . aglio sartsa sartsa a pumarora vulia ditʃe sartsa i pumarora suffriddʒi la/ a tʃipuja a l agghju e rosumarinu po viɖɖiɣunu basiliko peʈrusino eh ddu kkjappheri . kwandu si hatʃianu i bbuttigghji ora non la fa mmo non a fattsu kju #su n du muski ormai non è kke nɐn tə fattsu kju ka su llavuru# ki si figghji na vota kwandu a famigghja era granda allora sì fatʃiva sì uuh ! kwandu aiva a famigghja randi fatʃiva mulintʃani salati fatʃiva alivi salati fatʃivaa pumarora salati fatʃiva piʃʃ a ll ogghju poi hatʃiva tutti kos sulu ka po mə maritu mandava a ru bbarri a ddu ʈre ppiatti a wota e ssi llavava tutti ka mbenivanu manddʒaunu ndô bbarri appo ntʃe isse nɐn de fattsu kkju e nnɐn nde fitʃi kkju . ropu kumu si rivikava# lavurava mə kogghjiva fatʃiva ɽɽobba pâ hamigghja mɐ maritu era ko'si a partit a kkarti eh fatʃivanu si divertivunu delle karti si smettunu a manddʒare e dditʃi va nde mɐ mugghjere mə tə dun a tʃist i mulinddʒani va nde ma mugghjeri mu ti dun a tʃist i pumarori va ndə mɐ mugghjere ka ntʃ è ssalame e 'pigghjalə e 'pportala kkha . e pu ntʃi fitʃi nenthi kju appo a mman a manu si maritaru ntʃi fatʃiva ste kos tʃerte vots tʃerti votə fattsu na pok i puntalora ['peperoncini picanti'] mi si levunupâ Ddʒermania ka ntʃi piatʃinu i peperontʃini eh tʃerti voti i fattsu kwandu ntʃi su nora ankora un ndi vitti infatti# ntʃi fatts pur a kosa ka pottsu ki sattʃu ka ntʃi servi ntʃ a ffattsu è bbellə . e ati mai jutu jistivu ntâ Ddʒermania puru ? no no no no ssolutamenti jia ka kkattau [ch è nato Emanuele] a Mmanueli Manuelə e kwandu kattau a Kallu kwando [h]o partorito auʈramenti no e vvi piatʃiva ? sì sì abbastants . piatʃiva e komu ! ati kutʃinatu puru ntâ Ddʒermania o sì sì tʃert tʃerth kwandu nun tʃ era jeu kwandu nun tʃ era ija m arristava ki k aju kutʃinare kutʃinawa . ah i frati e i sori vuaʃtri uunu esta a Ttorinu a kkju rrandi esti prima i mmia n auʈri ddui una esta a Mmodena . n auʈra esti a Rreddʒu Emilia . e nu frati esti puru a Mmodena simu kwaʈʈru soru e nu e nu frati . l infantsia ? kom erano l infantsia aa fitʃimu tantə ll epukə era skaɽʃa 'iumu pe lligna mɐ mamma e fatʃia kummertʃ i ll ogghju no nui 'jiumu a randa jia appɽeʃʃ i mɐ mamma fatʃiva puru kummertʃ i ll ogghju jeu nun era kapatʃi me vaju me vindu wogghju ka me ritʃiunu oh ka kija fhatʃi bbona məsura v u rrikurdati ka no num vi rikurdati vui na vota ntʃ eranu i liʈri mendzi liʈri u kwartu e e pui hatʃivunu e mi nti# vigghjava mamma hatʃiva [bussando] va vinditi sta par e liʈri r ogghju i ddetʃi liʈri ija ntʃi dinkhjava otthu pək'ki ntʃ u hatʃiva bbona məsura ma rispiatʃiva k eranu i maritʃeji famigghjusi e ntʃ u hatʃiva kalar ndô piatthu men'tiumu u liʈru ndô piattu tʃ u hatʃiva kalare# marittu piattu mmə rruria o kori metʃi me soru no me soru kwandu tʃi spuntava nu lliʈɽu a kapiʃʃisti sta frasi ? [rivolgendosi all'esploratrice] ntʃi spuntava nu liʈru nu liʈru d ogliu li dava pju di kwello ke normalmenti nkassava ntʃi dispiatʃeva ka a famigghja mə rispiatʃeva k eranu famigghjusi famigghjusi eranu #ankora a famigghja n a n a sapiva ma a mmia mi rispiatʃiva ka kiji eranu famigghjusi fatʃiva 'mentindi #i kkju ka va bbo ka m u mentu kwandu ntʃi nkjanava e sordi a me mamma e l ogghju fatʃiva no non tse bonə tu komu a me vindi e nɐn gghjiva e nɐn gghjiva . u mə mmandava pe ri ddʒok# sì ntʃ u l ogghju ntʃ u rugnu e ntʃ u rugnu #k eranu famigghjusi e kwindi . e ppoi me sorə no me sori era kapatʃi pemmi vindi era kju pretʃisa sì nui no era kju ttilata nɐn ntʃi loriu u kori u ntʃi le'vo u kori sapete per'ki ? allura 'eramu na par e kumphagni ku aiva u paʈre in galera kwandu kriʃ'ʃiumu a ku aiva u paʈri in galera ku s a passa skaɽʃa kum a nnui nui l a'iumu mmoʃɽ i pani ntʃ era ku non l aiva allura eu ku ffatʃiva u moʃɽu kə mi tokkav a mmia du spar'tiumu du ʈri pek'ki kiji nɐn nd aviunu e kiji eranu a skartsa ma iu nu par i ttsokkuli i llignu ll aiva iu moʃɽu me ndi kattʃava una e nu peri e ntʃi rava una a na kumpagna moʃɽu mi kattʃava ll auʈɽa mi ntʃi kadia [riscaldava] ll auʈru peri . ma viristi detʃ iu ma sori nu moʃɽ i pani k aiva s u manddʒava e um boli sapiri nenti . e# e i ija num mu firava mu manddʒu jeu allura ntʃ era famigghjusi ke stavanu vitʃin e nnui ma mamma fatʃiv ô pani . kalava farina ka dikanddʒaunu ranu fatʃiv ô pani no hatʃia o pani e ffatʃiva . u pani pə mmisi pe vvinti jorna tʃ era ddʒuvanə vi/ vitʃinu e nnu ke stavanu famigghjusə ke nnɐn aivanu mu mmanddʒanu pan pigghjava nu pani ej e ntʃ u lɐvava ammuttʃuni ndi ppigghjava n aʈru e tʃ u lɐvava fatʃiva mank a pa# nɐn ti rikordi kwantu mandʒammu ntʃi fatʃia eu a mɐ mamma nd u manddʒammu kum# avim manddʒamm ? ndu manddʒammu nɐn tə likuardi ? nvetʃi iu ntʃi lɐvava ai famigghjusi ke nun aivan u mmanddʒa k eranu ddʒuvani lavurannu e nun ivanu nenthi mu mmanddʒanu a sikunda Madre Teresa di Kalkhutth . appoi eu pigghjava ogghju e kkisti ka ppoi diventaru i me kugnati mamma# tu jatts . tʃi vvigghjava ogghju e ntʃi lɐvava tʃ u lavava tʃ era ku me veriva râ fineʃʈra ka mi mentiva nda nu tattʃu a tti kwantu nu tattʃu ô minamu nɐm me veriva nuju mbetʃe i supra i bbarkuni mu veriunu ka iu ntʃi lewu st ogghju e kjaritte# van a me mamma . ntʃi issi Vitʃentsa a vire ka to figghja ko'si ko'si o Maria ke ffa a mamma ?! [allocutivo ?] a nna nɐn è mberu ka nɐn è mberu # appreʃʃɽ a ddʒente va ntʃi fatʃia eu mbetʃi era veru . pek'ki a mmia mi rispiatʃiva ka nʈn aivanu mu manddʒanu kesti sarebbi na sor i mɐ maritu . k era kkha a Bbagnara ija ttsa Maria ɐmbata . moriu sì kija moriu . ke tandi era ku na tsia mmia allo# tsia Andʒela poi ija si ndi jiu a Me# k esta sula ko so figghja . e kkwindi di si jeu kwandu fari bbeni ndi fitʃi ?! ndi fitʃi ndi fitʃi ndi fitʃ . detʃi per'ki mi dispiatʃiva var# i ddʒenti ke nun eunu . nɐn eunu aivanu bisognu pemmu manddʒanu kapiʃʃistivu ? . o brɪttu o bbellu nui dui maneri du bbau# poi ntʃ era ma nonna a mamma e ma mamma ki kjanava pe supra kija vulissi k era appɽeʃɽu r ija kwand era figghjola kjanavi# a Mməlikuk'ka passava i nnua e smarittsava a kaniʃʃɽa . tʃoè ia era ku na ttsia mia ka ntʃi moriu u mu/ u maritu n gerra . sta me ttsia e me nonna aiva diʃʃiva ku me tsia per'ke nɐn nd aiva pentsioni tandu ka ku ntʃ a rava ?! e me tsia manddʒava ku me me nonna manddʒava ku me tsia e vvi tʃi atʃiva a me mamma mmo jim a #ntʃinnə a Marianna e bbolu bon a mamma fatʃiva ka tu si a famigghjusa ka spetʃalmenti kwand era ntʃinta k eranu l urtimi jorni k aiva katthare nom potiva nkjanare e me/ me nonna kom ɽɽivava kosava tutti kosi ija . viriti k on era ndʒenua eu ?! era figghjola nun tʃ era a skarʈrhettsa r oddʒi era stort e aiva kkatthare a me figghju e nɐn sapiva ke . nɐn sapiva k aju a ffari mi spettsaiə l akkwa mu kuntsava e a kkatthai #u stava sempre im piʃʃu sempre piʃʃu a ki imvetʃi era ll akkwa nɐn kapiʃʃiva nenthi iu . v immaddʒinativu vui indʒenui'ta i na vot ki tʃ era jeu k aiva jeu era na vota rissi ma nonna # ndi ndi kalau Maria a nonna [allocutivo] ? a rundi vuliti nui/ vui nonna ma [allocutivo] jimunindi kkha la gloria i San Ddʒusepph u pentsava ka kjamanu a gloria i San Ddʒusepph a ʃɽata vitthi ka eu ntʃi kriju pa'pa mə mə ritʃi kwandu kalau ntʃi rissi a me mamma mmo Vitʃentsa sentite a Maria undə kalammu woiji ki ʃʈɽata fitʃimu ? . o Maria rundi kalastivu kâ nonna woij dâ gloria i San Ddʒusepph 'kjappita ririri jani ka pentsava k esta a ʃrata mbetʃe ma nonna rissi va bboh kalamunindi kkha a gloria San Ddʒusepph . skwas komu voli San Ddʒusepph ia pentsava ka kjamanu a ʃrata a gloria i San Ddʒusepph viriti ki tʃirivej k aiva eu 'niagəti janka kom u pani . sentsa sentsa maligni'ta sentsa/ sentsa nenth . e ssugnu ankhora non è ka o Ddiu kwalke kosa una . mparau u vitti . passau pe'roo . n tsugnu una ke riku oh ma nora ma fitʃi kistu u ɖɖassa ka ora ja no no p amor Iddiu . sempri sempre so maritu fatʃi a# mi ti k um bogghju so paʈri fatʃi a le# ora k um bogghju e k [h]a ffari ?! eh . kjuju kiju ki nom voggh ia nom vogghju manku pe l auʈri figghji . fatthi unu vo konsiderari ka po jeu fitʃi me figghji i mammi loru #ittʃariji . per meu ponnu riri per me sunu me/ megghju ri me figghji nor i 'jenneri . t [h]o ssempre detthu iu tʃ [h]a na swotʃera d oru [ride] no no tʃ u rissi sempri kwandu fatʃiva l intervista pek'ki fitʃi puru ah si parrava puru i fattə vekkhj kwindi tʃè swotʃeri kome lei fortse ankora devono naʃʃ . eu nun nde vogghju . ɖɖa tʃerti voti nd avi . ke . vogghju riri nd avi ke potiva fari ntʃi rissi pi sbagliu non no tʃerti voti# ka ntʃ è me figghju pottsu eu ora pe la palora fatts ia bboh passamm sen'no poi əhəh kija kija aʈra kij aʈra kij aʈra si kumintʃa a fari un pastittʃu e e a mmia n votsi mai mai tʃerti voti kalava nde me higghja fatʃia a Vitʃentsa ki ha ? e ki avi ʃʃarri'a oh! ku voli bbeni a Ddio voli bben ai Santi viri ka paʈri# to maritu viri ka kkha viri ka jja sta attentu #ttsioni . ma nɐm misi mai vitʃini ku si ?! [gridando] mai mai mai ku avi tanti swotʃeri intriganti ki ffanno ke fannu passare i gwai ai i passai jeu figghja i passai jeu . d impherno ! d inferno ! pik'ki ? . ki aiva na sotʃera e kira um boliu pomme pigghja a mmia mɐ marit . mphernu mphernu passai ! manddʒa# di Ddiu ntʃi fu Ddio e ntʃi e vi ordinau kosa dovevate ssai komu fu sì a kkha# veniva na soru sua i Mmessina pe nu pok i tempu boliva pemmu ntʃi dugnu i kjavi dâ bjankheria . me mu kuntu a bjankheria səkkomu iu me maritai prima i me soru . k era kju rand i mmia ditʃiva ka mɐ mamma m a retsi a ɽobba ma ka iu ntʃ a tornu ma si marita l auʈra . e l amor i Ddio pek'ki tu passa jeu# se nom mi dannu . nɐn nɐn nɐn tʃ è llibbri non tʃ è llibbri figghja nɐn tʃ è libbri kiju ki passai jeu ndâ me vita nɐn tʃ è llibbri . eh passai nu maʈrimoniu i malu malu ma iu passu ankhora i karattheri ki [h]a . u passu . pe figghji stessi mi fannu komu stasti tʃinkwanth anni ku iju ? . per'ki fatts eu . dopu ki eu fu/ spaʃʃau u maʈrimoniu ri'tʃitimi figghja je ki fatʃiva ? i me figghji avundi arrivavanu ?! ah ?! ditʃi unu kalava nde me mamma und è mo paʈr ? e mi sakrifikai sempri pe me figghji m avit a ʈradiri pe# jeu sakrifikai sempri pe me figghji mann# i me figghji nommu ditʃeru figghj i spaʃʃata a mamma kogghja tutt a famigghja per'ki ma jeu mi sakrifikai a me vita passai tutti i gwai ke mi mandau u paʈri eternu sempre fi ddiu o kiju ki fu# ma jeu fitʃi per beni pî me figghji mi tegnu unit a famigghja . e ttʃi tegnu unit a ll awuʈri . a fhamigghja . non è kome oddʒi oddʒi sai i primi koppji appena tʃ è un um pikkulu disguidu na kosa subbitu ah divortsiu in vista vannu in aria sì tʃ è e llaʃʃa i korpa eu . passai passai vira ki Ddiu . passai# Ddiu# ndâ me vit . eu pe teni ra famigghja unita ritʃiunu a prima k aiva a famigghja pittʃirija appo senta a vutʃi ri Ddiu# ka si kumintʃaru randi po si kumintʃaru a fari tsiti o a ku pig'ghjavamu kija figghja è divortsiata# kija ʃɽat ia ja . #oi pentsai sti kosi kapiʃʃist . pek'ki na kristiana pemmu kwandu si menti avia a seditʃ anni e mmentsu appɐ u primu figghju ia era na una# . nɐn aivaa o Ddiu reddʒ# o diriri na kosa n maligni'ta nɐn nɐn nd eppi mmai . i kjanava nde soi kwandu veniva korpa mia# korpa e kkhani sentsa ondi sentsa sa sentsa nenthi . va ʈro pi ntʃ inkhji una testa ntʃi ditʃivanu ntʃi fatʃivanu ka# magari . passai passai figghja# ankora eu pass . ankora kumə nenti iu sugnu# . su ll uamini i na vota a pentsanu su l uamini # pentsanu a ll antika . e passai nâ me na me vita figghja . bruttha . brutth tristi . pargej# sugnu paʈrunə# riku aju tʃentu liri nâ sakkhettha o m inkunʈra me niputi pe kasu s aju# me ntʃi rugnu paʈrunə è iju . m aju maritatu figghji fimmini . ʈre figghji fimmini jeu kû me lavuru ka ntʃ è n ora poti riri# kira vita pe tʃent anni sai ke si usa kkha fa la dote kome na vota sì sì infatthi u kurredu jeu ʈri ffigghji fimmini ʈri figghji fimmini maritai . ku me sa# sta ragnu e iju nun tʃi fu ka hu tant anni in Ddʒermania hu duditʃ anni in Ddʒermania jia lavurava jiva a mɐ mamma ke fatʃiva u mesteri i ste ɽobbi vindiva bjankheria kogghjia um millioni dui millioni eu un ntʃi ritʃu mma te viri ke ve li porta e mma te sta par i lliri viri ke ve li porti . ʈri ffigghji fimmini iju ritʃi ka nun nd aju kkattare ɽobba ka m a tagghja kâ fworbitʃi se akkatthu ɽobba ka ku tʃentu mila ndi veniva ɽobba ku tʃentumila lliri . ndi kattʃai ndi kogghjia sordi u ntʃi fatts a ɽobba a ʈre ffigghji fimmini a prima fimmina si maritau a ddiʃannov anni . a sikunda fimmina u stess a ddiʃanov anni . a kista [riferendosi alla nipotina] so mamma si maritau kwant aiva vinthiddui vintiʈri anni non lo so kwant aiva kwindi appo me ritʃi komu fatʃisti sta ɽobba kom/ me viri kiju ki ntʃi rugnu ka veriva kiju ki si pigghjava ki ntʃ è bjankeria ke ntʃi dava e nnova e no . dî marokkini i Mmessina . i Mmessina robba di prima kwali'ta eh . e kkwindi . passai i tʃinkwanth anni i maʈrimoniu kwindi e nɐn m enə# bbattə nuj . e ija sugnu kastijata e na figghja e mamma ke apparten# a mmia am bogghju mi pass . fin a ke kampu jeu pottsu . va bbeh . fatʃi dumandi in italiano [spiegando alla suocera il questionario traduttivo] i ʈradutʃiti propia in dialetthu . . . . amu portatu a pasta no figghja a mmia fatʃi piatʃeri ka vi vitthi e ka mi sfokai anke um poku eu kiju ki pottsu riri sì tʃerto per kari'ta
Bag2wDD1 . Karlo . Karlo [rivolgendosi al fratello] . Karlo Karlo veni kkha ! . sveltu va ppigghjati nu fattsulettu i karta ka kariu l akkwa . nɪmm glaɪᵪ zo n ʃtapl mɪt ɪᵪ mʊs mɪɐ di nazə puttsn . fattsolettho no no porta lui nun ti preokku'pa tanth . mɛrsi bo'ku də rien də rien . skusate . dai #ke sono fratelli eh mersi mersi baɪ baɪ . e va bbeh kumintʃamu wagliun'tʃɛ ? inittsia dai ! prego ? ti ubbidiskono sì sempre sempre stato ko'si l [h]o edukatu iu l ultimu bravo allora komintʃamu undi è ka ssi natu ? undi si nat ? . a Mmonako e kwandu nô millenovetʃentoottanthaʈri Zanaklinikh a mənəmu mə para ka si kjamava ko'si ora non tsi kjama kju Zanaklinikh fatʃisti i vinthun anni l aju fari venthun anni a llugliu a llugliu ja allora si kankro leone ah o fai in Italia to kumpleannu ? e magari [ride] noo pents i nno . st annu non lo so per'kii parrami in dialetth . parru dialetth va bbeh tʃè st annu nun tsattʃu per'kii pa'paa kala sutta kâ mmamma e kî ffigghjoli pe fferie tutt u mis i agostu e ia staj kkha me lavuru e nɐn tsattʃu se mm/ ppentsu ka staju kkha me kumpleannu nɐn pentsu ke me spost a ffine lugliu ja mhm va bboh tutto kwa allora kuntami na puaku da ll infantsia ma nun [h]a kju ju ju/ komu l urthima vota ja lista ku tutt i kosi k [h]e rispun'diri dopu dopu ah [h]aju rakkuntari infants ki vvo sapiri ? eeh mmgm eru ʈremendu kwand eru figghjolu ʈremennu infatthi ah oddʒi vinnaru du amitʃi noʃʃɽi . ki venanu kwasi tutt i jorna . me manddʒanu ehm rakkhuntari . nu fatthu kwandu eru kju ppittʃulu ntʃ era u Aɪska'fe Venetsia kkha vitʃinu a Leopoldʃtras ora non tʃ è kkju kjuriru iju e so mugghjeri serviunu no fatʃivanu i i kamarieri i me pa'pa iva semprii kî so amitʃ ku so kumpagnia me manddʒa me mbivi ke ssattʃu e mu portava semp arret a mmia e rissi ka nɐn nom mi potivanu viriri i nenth tʃ è mm mi odiavanu pik'ki ? a b essi per'ki per'ki fatʃivu sempri kasinu tʃ è ivu sempri in ddʒiru tʃ è foru/ fatʃivu kariri i bikkheri ehm [ride] e kamareri i piatthi ntʃi karivanu n terra ogni ogni tʃinku minuti ki ddisturbavi iv arret ô bbarr nɐn stavu mai ffermu no eru propia na bbestia na/ na kosa bbruttissima . e ntʃi rumpiv i skatuli ko'si tʃitthu Tʃittʃ [rivolgendosi al lavapiatti ke grida] . staju fandu n intervista kurnutu [risate] eh ! n intervista di bbagnaroti bbrutt ankhora ! dai stattə tsittu ke stai venenn u kosu inkhja oh! skusat [ride] num fa nenthi eeh tʃao [salutandu a un passante] . nenthii allura kuntaru ste ffatti ɖa ee ora passaru vinth anni va bboh kwasi vint anni e mmi vvirunu tuttu n aʈra n aʈra persona ora kju addultu kju kkalmu e . kan/ kambiai kanddʒai ku ll/ ku ll anni diventai kju kkalmu kju prima avii i kapiji rittʃulini rittʃulini a kosa kju bbella k aviu per'ki avivu i kapiji a Maɪkəl Ddʒɛkkson no fin a kkha belli fin a ja bbellissimi fin a kkha fin a kkha aiva i kapiji a ruritʃ anni tagghjai i kapiji . e ora addirittura staju perdendu tutti buk a na testa è na miseria [ride] pək'kii rissiru a kosa kju bbella ke era eu eranu i kapiji a ffattʃa per'ke eru ddoltʃe um bambinu propia rutʃi rutʃi voliunu bbasare tuttə kwant pe'ro mi odiavanu tuttə pô kumportamentu per'ki fatʃivu tʃè mm . . puru kond eru pittʃulu mi rikkordu ke eru nô risturante ki me ddʒenitora a mmanddʒare amitʃi di me pa'pa . e ntʃ era nu kamarieri ki ghjiva in ddʒiru kî piatti o Bbaɪ mario kanuʃʃi undi fan i pittsi randi u diretthore ekkh u diretthore è n amiku bbonu noʃru no mi rikordu und ['quando'] dove ?] eru pittʃulu ka ia fujiva sempre p avant e p arretu u kamarieri neʃʃi ll angulu ku/ ku nu tʃinku sei piatti randi lo sai piatti tanti ko'si i pittsa . fujiu konʈr u kamarieri bbum sbattiu u piattu propia kkha no mi spakkau kkha u l okkhj tutti aah ahh povaru figghjolu eh eh a parola è kurpa mia per'ki nun vuliva ristare fermu jeu po m portaru a ro spitale pe'ro nun tʃ era nen manku mi kutʃiru misir sulu na krema e ki suttʃeriu ? nenthi misi sulu na krema dopu jorna passau nun tʃ era nenth sulu me mamma gridandu komu na pattʃa pentsava ka moru komunkwe . oppure na vota . kwand aiva kwaʈʈr anni . ehn ntʃ era eu a kkasa ku me mamma e me tsiu nu frat i me pa'pa unu ri frati i me pa'pa iju stava fumandu sigaretti e stava guardandu televisioni si ndi jiu me mamma pa jja me tsiu nun guardau e pigghjai a sigaretta e ffumai a kwaʈʈr ann no pikkulu . figghjolu pigghjai fitʃi nu tiru e m affukai e me mamma ra paura ka ka si spagnava no ka suttʃeri ankuna kosa pigghjau subbitu a ttʃokkolata te figghju meu tʃokkolata tʃokkolata tʃokkolata nom me me me fattsu kalmare me mi kalmu no per'ki iu eeh ss/ mi sentivu male per'ke ntussikavu e stavu morendu per'ki mi mankav ô respiru . e ija tutta in paniku tʃandʒendu tʃokkolata kkha tʃokkolata ja mə rava a tʃokkolata pummu kalmare a tʃokkolata tʃ era ʈremendu komu figghjolu nu mme tʃerti ʃʃeni ankora mi rikkordu per'ki o ntʃi fatʃivi dispetth a me kuddʒini tipu iji mi mi mbutʃava a ll angulu spettava me passanu i fitʃi spagnari karivanu n terra ntʃi mənava as'sa me frati pek'ki mi wardava sempr i ffim i kara'te e pu vulia farə eu kara'te no e mi pigghjai a me frati kome avversiariu #anti eh fitʃi u pittʃulu Karlo Karlo ka kond era pittʃulu era ko'si era nu stekkhinu ora si iventau na bestia . addirittura na vota ni pigghjammu ni pigghjammu a bbotti pa kkha e pa jja e eu fitʃi nkuna mossa nom mi rikordu ki tʃ era nô soddʒornu una kasa prima ki ntʃ era i ffora e llignu e rinʈru era viʈru no u viʈru era tanth eu ku na mossa karati fitʃi na kautʃu bbum vulia pigghjari a me frati me frati si spostau pigghjau u vitru si spakkau tuttha tutth u vitru bbum ka kariu tutth u vitru kwant è tandu pagau ʈretʃentu marki me mamma s inkattsava kumu na bestia e mi retsi dui settimani i kastiɣ i kas . kastig i kasa ki era pi tia ? e n ava assai kastigi eu kastigu kond era figghjolu era sempri na settimana a kkasa sentsa televisioni sentsa telefunari sentsa mi neʃʃu fora eh si vogghju studiare studiu sen'no fattsu kiju ge vvogghju pe'ro m aju stari nâ me stants sulu manddʒare e stants manddʒare e stants . tandu me mamma usava ko'si eeh komu passasti ssa sem/ settimana ? eh diventa[i] pattʃu pek'ki tutti me amitʃi me kumə l aju ddiri tʃ era nu kortili grandi grande rande e i kasi eranu intorno no era bbellissimu stu kor/ ankora tutt oddʒi è kko'si e ntʃi kkha a Monako ? sì a Mmonaku a Ssendling ntʃi su l althaleni a sabbia də tutthu viɖɖi prati tʃ è um po di tutthu no . ehm boi jeu andare ku l anni diventai u ʃʃeff kome t aju ddiri i tutt i figghjoli tʃ è kiju ki fatʃia jeu kiju ki ditʃiva jeu fatʃiva jeu fatʃivanu tutthi subbitu a kkumand tʃè iu vuliva jukar a nnaskondinu kiju jukar a palluniere k u jukar a bbasket jukam a bbasket #jukar ô palluni si jukava ô palluni tutthu kiru ritʃiva jeu fatʃivunu no ehm ogni vota ki finimmu u jokamu tutti i ssiri i mbitava a tuttə kwant a ddʒelat a tuttə kosi tutti ntʃi kkattavu ogni vota mamma s inkattsava komu na bbestia pik'ki u sulitu pigghjava i sordi rû portafogghju e iu mi ntʃ akkatthu u ddʒelatu ai figghjoli tʃè mmanku pa mmia ia manku nɐm m u akkattava a mmia eu nun nd avi u ddʒelatu vir a tutthi me kumphagni eru filitʃi e tutth oddʒi sugnu ko'si ankora ora sugnu ko'si s aju tʃinku liri a unu ntʃi servanu sei lliri eh ntʃi rugnu ntʃi me tʃinku liri nɐn/ nɐm m interessa . nɐm m interssaru mmai i sord a mmia tʃè . forsə sugnu ʈroppu bbon i kwore non lo so a mmia unu ke mm n avi sordi unu ki statʃi mali kiju ki statʃi mali mi fatʃi ʈroppa pena ntʃi rugnu subbitu ntʃi rugnu# . bboh sugnu fatthu ko'si siguramente è sbagliatu in na tʃerta ma# [niera ?] per'ki tʃerta ddʒente si pigghja ʈroppu poi pe'ro . nɐm . nɐm pottsu kanddʒare u me karattere per'ki sugnu ko'si e na parte nom bogghju manku kanddʒare stu karatteri per'ki pentsu ka jeu kriju a Ddiu . e ognitantu pregu è raru ka ppregu pe'ro ppregu . e kriju a Ddiu e ppentsu ka iju viri tutti i kosi tʃè pa tantu kosi mali unu ke poti fari . tʃao [salutando a un passante] iu fattsu pure tanti kosi bboni pentsu ka in fin de konti mi mand in paradisu se si fatʃi kumu na bbilantʃa no mvale n poku kju kosi bboni per'kii pentsu ke i ddinʈra sugnu na personaa ke sugnu bbona persona onesta allura kumandasti i figghjoli i to kwarteri ? sì sì sì kummandava sempri iu per'ki bboh mə fatʃivaa . sikkomu sai in Kalabbria . səkkomu eu sugnu statu edukato . i nâ maniera kalabbrisi kju kju antika ke esiste no . e in Kalabbria si usa ko'si kaa kumə t [h]aju diri i/ in kasa naɪn [rivolgendosi al fratello] n Kalabbria si usa ko'si ka in kasaa mm . si grida assai si isa assai a vutʃi nɐn si parla a nu livellu normale appena vai in Kalabbria mi ti fai sen/ tipu ti fattʃu n esempiu si n Kalabbria suttʃeri n intʃidenth i mmakkina kiju neʃʃe e kin neʃʃi kkha no tʃè neʃʃanu rî mmakini o struntsu jia nɐn so eh ke kkattsu fai mma kumu kjami stu struntsu a mmia nɐn sa ku appartiagnu jeu e ttu nɐn sa a ku appartiagnu jeu no dove si bisti/ si muntanu [si vantano] kî famigghji ke unu appartena a sta famiglia ke appartena a sta famiglia ki ritʃi k è kkju ppotente ki ritʃi k è po/ a ffin de konti su tutte palle per'ki nun fatʃi nuju nenth pe'ro è s [h]an a sfogare ko'si per'ki su ffattə akko'si tʃ è parlanu assai tʃao [salutandu a un passante] sparranu assai pe'ro in fin de konti nun fannu nenthi per'ki ognunu ntʃi pija/ per'ki su abbituati ko'si e me ddʒenitori ddʒustamenti venanu râ Kalabbria nun è ke ponnu negari u paisi awundi venanu a reddʒuni aundi venanu komunkwe su fatti ko'si e ppure jeu su/ kriʃʃia ko'si e e e nô korthili . kondu 'stavamu jokandu tutti i figghjoli ognunu se unu nɐn fatʃiva kiju ki ntʃi ritʃiva jeu je isava subbitu a vutʃi e stavanu subbitu tsittu e num parravanu kapito ? puru s eranu kju randi i mmia puru sempri tsitti si stavanu tʃè mi sentivu er u ʃʃeff u bbossə kumə t aju ddiri kiju ki fatʃivu jeu si fatʃiva kiru ki ditʃivu jeu si fatʃiva e bbast kwandu ʃʃinnisti in Kalabria era u stessu eri sempre tu u ʃʃeff ? no no . divers a kosa in Kalabbria per'ki . nde nui ndâ noʃɽa famigghja ehm esiste nu/ na forma i rispetthu . ke nɐm pentsu tutt oddʒi k è na forma molto molto antika na forma e rispettu ke propia va a kkasa e bbussi bona sera puru se tʃ sugnu a kkasa i me nonna iu sentu komu a kasa mej pe'ro ogni vota se ntʃi sugnu a kkasa i me nonna bona sera se vogghju ankuna kosa kjedo nɐm mə tʃè nu fatt/ nun nɐn nɐn fattsu ke eu vaju nô ffrigu e mi pigghju kwalkos ko la ddʒente antsiana sì tʃè addiritturaa simu propiu nô limite ke eu ame/ a me nonna nun tʃi diku de llei kapitu per'ke prima si usava de llei tʃ è nu rispettu antiku ke tutth ora jeu sugnu edukatu ko'si kumu si riʃia in bagnarotu ? a la bagnarota manera ? i ki ? per lei vossia no o vui ? pa vui pa vvui sì eeeh . tuu ritʃisti mai vui a to nonna ? nno na vota . kum t aju ddiri ntʃi provai ku na mendza manera pe'ro mm subbitu mi rissiru no no no simu nonni simu aʈri tempi ora passaru ste kosi ah ti ritʃiva akkus'si sì sì ntʃ era un diskorsu na vota a kkasa ka ppassaru ste tempi nun tʃ è bbisognu di komportarsi ko'si tutto kwa iu rissi va bbene per me tʃè se jeu sugnu a kkasa i me no/ ora me viri ka sugnu bellu skertsusu s iu sugnu a kkasa i me nonna mi staju a n angulu num parru tsittu tsittu iu parru sulu se se mi è kontʃessu parlare kapitu è propia nu rispetthu ki . i ddʒenerattsion a ddʒenerattsione si manteniu u stessu puru se i tempi kanddʒaru si è mantenuta kwesta gos eh eh iu sugnu ko'si i me frati nun tsu kus'si kum a mmia i me frati sta kosa n a kanuʃʃanu pək'ki non non l [h]anno pju vvissuta pek'ki ? per'ki na/ na/ ne vi/ ne vvittiru ste kosi tʃè iji vijunu ste kosi se simu ja sutta e virunu ste kosi pe'ro nɐn nɐn se n akkorddʒanu forse per'ki ankora su ʈroppo figghjoli invetʃi io a ll e'ta e Karlu ddʒa l avivu sta kosa khha pik'ki kriʃʃia propia ku/ la van/ kalabbrisi bagnarota manera ʃɽittu ʃɽittu . kî parenti kju ʃɽitti sempri presenthi si ntʃ era nu problema sempri presenti . per'tʃo jeu sugnu ddʒa n aʈra kosa per'ki a pentsu propia a la kalabbrisi manera . va bbeh naʃʃia kkha vivu kkha aju puru kwalkosa râ mentali'ta tedeska è na kosa normalissima per'ki tuttu l ambiente k è kkha mi tʃirkonde è tedesko . i . kollegi di lavoro ke ne so amitʃi . pe'roo a ffin de kkonthii . tornu sempre a me raditʃe komu t aju dirii se unu pentsaa appena sugnu a kkasa parru ddʒa u dialettu ʃɽitthu ddʒa kumintʃ e jja poii s aj gghjistimari ['blasfemiare'] sa iu jastimu kwalkosa sempri nô dialettu ʃɽitthu eh . sai in Kalabbria si jastima assai sì . eh nun tʃerkhu sem/ ttʃerku sempri mi evit i kosi bbrutthi ki ntʃi su non nɐn nâ noʃɽa mentali'ta kalabbrisi tipu jastimari o u kosu me griri ja n è na kosa ke tti senti i ddinʈra ka t [h]a ggrirari mi sottometthi kwell altro ko ki kalabbrisi su ko'si . tʃerku sempri mi rassu mi mentu ra pparth ste kos mi tiru fori i karratteri bboni kom u rispettu pe'ro ognitantu na kosa ke mi sentu i ddinʈra nɐn tʃ a ffattsu numm a tegnu kapitu mi sfogu [h]a neʃʃi fora e po passa a'ja e bbasta u prossimu jornu nenth . tipi komu se ora detʃi jorna fui ja ssutta a Ppaska . fu ku Karlo kuntami komu lu passasti ? eeh . fu a Ppaska jeu sikkomu ja kom/ a Bbagnara tutti l anni ki ʃʃendia nɐn neʃʃia mai i ssira ttardi tʃè mmai mi kugghjia versu e ddui e ʈri se neʃʃia i sira sempri kî parenti sempri kî tsii o ku me pa'pa sempre ko nkuna kosa kapito ? sì ehm ora kapitau ste retʃi jorna nkunʈrai amitʃi mei nd aju pok amitʃi a Bbagnara pokissimi pək'ki i kanuʃʃu pe'ro tʃerta ddʒente a evitu per'ki sattʃu ka n fatʃi bbrutti ddʒiri i ddrogi tutti ste kosi kkha e i skartu per'ki nɐm m interessanu per'ki sta ddʒenthii . nɐm m interessa kkha e nɐm m interessa a Bbagnara tutto kwa . e neʃʃia ku kiji amitʃi mej pe'ro ntʃ era puru me kuddʒinu e fi/ e fitʃimu tardi a sira fitʃi kwaʈʈru râ mattina a prima vota ke ffitʃi kwaʈʈru râ mattina ntʃ era me tsiu ka me ttsiu a mmia mi ʈratta kom a nu figghju tʃè ora dormia a kkasa e me ttsiu per'ki ia ja l aju a kasa pe'ro mə rissi a kasa mia è supra na muntagna è bbrutth pe mia e me frati rormimu suli po simu a ddʒornata suli ni nkriʃʃim a ka/ nun tʃ è nenthi da ffari invetʃe ja ssuttha è nu paisi tʃ è kkju movimenthu sai po neʃʃiri poi a n sala a ddʒoki po na bbarr e tʃ aju i kuddʒini vitʃinu ntʃi su kij aʈri parenti ke stannu propia kasa kasa ko'si è tuttu diffitʃili puru mi ti sposti sə si sulu nâ montagna sə simu kâ magina è ugwalə iu ʃindia kû ʈrenu per'tʃo nun aiva possibili'ta mə mi spostu . dormia ni me tsiu . eh sə sugnu a kasa i me tsiu aju rispettari i reguli e ra kasa i me tsiu per'ki ognunu avi i so reguli a kkasa è nnormali . e ju jornu ja nɐn nɐn rispettai a regula per'ki m u risse venə e du a kkasa nom m u rikordu un e mendza e ddui e mi kugghjia e kwaʈʈru pek'kii 'eumu um poku fora kâ makkina iu nɐn era prevvistu kistu mu portaru fora e ddopu tutthu ru/ mm mə par a Vvilla San Ddʒovanni nom m o riko/ nəm mi rikkorddu eh tutthu u tem/ u temphu mə vai mə ti stai e mi ti torn aʈra vota u ritornu l autuʃɽada mu fannu u ddʒir arretu passanu ddʒa n ura n ura e mmendzu ddʒa perdisti tuttu u tempu pô viaddʒu kapit e pper'tʃo ke ffitʃi tardi mpff . nenthi po mi pigghjai nu kattsettuni me tsiu s inkattsava komu na bbestia per'ki rissi . eeh t nɐn nɐn [h]a a ffare pik'ki jeu tu sai ki eu ti ti rispettu molthu ti stimu molthu ti ʈrattu komu a nu figghju e vogghju pemmu ti komporti beni a kkasa mia nɐn fatʃisti mai nenth i mali . ti vvantha sempri iju me rissi nkunu du annə fa me risse na vota me tsiu ka . magari i so figghji fussiru kumu komportamenthu kumu atteddʒamentu a mme'ta i mmia . se mmagari fossə fossiru a mme'ta komu sugnu eu ddʒa sarebbe filitʃi iju sa fussə ra me'ta e nnua tʃè na kosa k a mmia . mm ntisi kom #me ntisi molthu beni ko mi rissi sta kosa e tutth oddʒi a pentsa akkus'si puru se fitʃi ia a kattsiathuna per'ki ritʃi va bboh [h]a vinth anni . kapita per'ki kkha se iu kkha neʃʃu kwaʈʈru a mmatina un tʃ interessa a nnuju pe'ro jja a Bbagnara è tutthu n aʈra kosa tutthu n aʈru mundu tutthu n aʈra regula e pə tʃinkhu minuti mi spardia e reguli i Bbagnara per'ki sugnu abbituatu kkha nom fitʃi pɐ mmali pə tʃinku minuti mi spardia e reguli ke esistanu ja suttha per'ki iu sugnu abbituatu kkha e ddʒa vitthi ura# pigghjai nu kattsiatunə ke mi stetsi tsittu mm misi kwasi mi tʃandʒu per'ki mi sent/ me ntisi mali pik'ki m u fitʃi mal num fitʃi pa malə nkuna kosa pe'ro me tsiu era inkattsadu tutta a jornata nummə parrau num mə wardau im fattʃ per'ki ja si usa akkus'si sun usants sunu usantse ô paise e bbast tʃè por iju kiju# kû marteju nâ testa nun kanddʒanu idea su fatthi ko'si neʃʃisti ku i figghji soi kwandu sì portava jornu i portava a ssala ddʒoki su kuddʒini i ll e'ta i Kkarlo kwattorditʃ anni mi portava a tutti kwanti ma kiju ma kira sira ? no no no eru ku n auʈɽu kuddʒinu sì n auʈɽu kuddʒinu e n aʈɽi du amitʃ . e pigghjai a kattsiatuni mi rrestau pa lattsioni siguramenti nom mi suttʃede'ra pju pe'ro mi dispiatʃe ka suttʃeriu pek'ki kom [h]e ddiri porta na bbrutta fig/ iu pentsu ka porta na bbruttha figura nnantsi a n aʈri parenti pe'ro iju non tʃ u ritʃ a ll auʈri s u teni pa iju e rrissi va bbo passau ormai e bbasta e poii tutthu normale è ritornatu tutthu normale sulu ka ora tʃè na na vventh anni nɐm fitʃi mmai nenthi nenth i mmali mai nu kattsiatunə sempri statu rispettatu ora suttʃeriu na vota akkos'si a la fine sì m aiva perdunat ddʒa pprima sulu ntʃi voliva ju kattsiatunə nummu fatʃi nɐmmi si ripet a kosa no pek'ki u sa bbenissimu tu me ritʃi na/ iu sugnu fatthu ko'si me ritʃi na kosa na vota sula e a kapiʃʃ e bbasta kjus sə si ʈratta esti kumu livellu di komportamentu sti kosi kkha . m a rissi na vota kapiʃʃia kjusu lli e bbasta poii ririmu n aʈra vota festeddʒandu tuttu normali e bbast . ddʒustamenti kjamau puru a me mamma e me paʈri mu ntʃ u ritʃi pek'ki . si usa ka pur i ddʒenitori [h]annu sapiri se i figghji fanu nkuna kosa ke sono informati sì . mi ritornai kkha n atu kattsetuni i me mamma puru . e passa ja bbasta kjuso lli il resto delle vakantse u ristu nenthi mandʒandu mbevendu dormendu tutt u jornu um fitʃi nenthi auʈru manddʒai ʈre ʈre vot ô jornu sempri ʈri portati du vot ô jornu dormiendu sempri retʃi kinditʃi uri ntʃi r ia ja mə mə riposu mə mə rilassu e bbasta mm detʃi jorna e vvakants propia ferie tʃill tʃill aut komu si ritʃe in inglese no farə nent infatthi num fitʃi nenthi [ride] ki ll unika kosa ki ffitʃi ddʒustamenti komu mə tokk a mmia se ogni vota vaju ja ssuttha jjiri me ʈrovu tutti frat i ssore e me mamma e me paʈri vaj a kkasa salutu ntʃi portu nu regalinu kwalkos e ddʒustamenti komu si usa ja ssuttha su ssatu invitatu nê tutti i kase eeh səkkomu kalu na vota a ll annu se ntʃi rik i nno s offendunu si sentanu offesi per'tʃo [h]e attʃettare per ffortsa o vvogghju nom vogghju [h]e attʃettare pe ffortsa nenth e jjiri a kkasa no no pper'ki . nɐm vogghju ntʃi/ mə ntʃi rik i nno . iu vaju volentieri nê kasi ri me tsii per'ki ia me kapiʃʃu ku tutth i ttsii sulu ka ssai forse [h]ai prevvisto di uʃʃire kwella sera ku ll amiku kwalkosa e a rrimendare oo rinnovare r inkontro pe ppju ttardi per'kii [h]a ghjiri ne to ttsia e unni to tsiu e nnɐn po mankare i rispetthu per'ki . sən'no ja suttha a parola ddʒira subbitu no u paisi è ppittʃulu e nu ddʒir i vinthikwaʈʈrh urə sannu tutt u paisi ah kist fitʃi kistu kistu fitʃi kistu kistu fitʃi kistu per evitare kweste kosee tʃerku sempre di rispetthare al massimu e bbasta . sulu ka jeu sugnu abbituatu a vita râ tʃit'ta ggrandi e pper'tʃoo . nɐn pentsu ke ne prossimi vinth anni mi ritir ô paisi o kwalkosa del ddʒenere forsi kondu sugnu antsianu nəm mi ndi interessa kju mi staju kkha pe'ro ora . no pper'ki i reguli kanuʃʃ i reguli rispetthu sugnu kriʃʃutu nâ stessa manera nən aju probblemi per kistu sulu ka se unu è abbituatu vinth anni me statʃi a nu postu è ddiffitʃili mu n [h]aju mi si pentsa ka eu . vaj ja . ora no . magari ropu ora no . komu viri Bagnara ? tʃè kumu paisi per'ki prima mi parrasti e drogati ntʃi ni sunnu in Kal/ a Bbagnara ddrogati nel livellu ke ssi ffumunu spinelli tand ntʃe ne sunnu eh haʃʃiʃ rrobba non troppo forti nemmenu anke troppu leddʒera tʃe u sai spinelli . i kiji nd avi a massimu ma kwasi kwasi tutti ddʒuva/ tutti dʒuvanotthi i kwatthorditʃi anni fin a vinthidui vintisi antsi puru fin a vinti . vintikwaʈʈr anni . tətth i siri viriva sempri tutth a gruppə kə kalavanu â spiaddʒa mee ffumanu unu spinellu tuttə tuttə tuttə tutthi tutthi no ntô paisi ma ʃʃinnanu nô paisi nâ spiaddʒa rû paisi no ssuttha tuttə kwant . mə fitʃi meravigghja per'ki nkunu kwaʈʈɽ anni n annə fa nɐn era ko'si nu tʃink anni fa forse nun viriva jeu no llo so pe'ro non era ko'si komu vitthi jeu mfa ora kand'dʒa assai è na kosa ke pe mmia . mi dispiatʃi pe'ro ntso ! inghja si bbɛllu [rivolgendosi al fratello] . kum è kistu joku no . e ffai bella figura ki# oh vi ka hatʃiendu lu intervjuu sì grattsie . ʃʃo ! [risate] kum o napoletan . ʃʃo neeenthii mi sembra na kosa um pok esaddʒerata prima kosa . pek'ki iu riku nun è possibile nu paisi i retʃimila retʃimila abbitanti ntʃi su ki ssattʃ eu kwaʈʈrumila figghjoli ka i sti kwaʈʈrumila figghjoli ʈremila figghjoli fumanu u spinellu mi sembra tropp esaddʒeratu prima kos ma puru i fimmini o sulu i maskuli ? tutthi fimmini e mmaskuli tutt e kwanth s mbiʃkanu ntâ spiaddʒa tuutthi no non esiste kju a Bbagnara ja kosa k a fimmina statʃi a kkasa no poku poku pokə famigghjə [h]annu sta kos kanuʃʃuu retʃi personi forsi ki si tenanu i figghji fimmini a kkasa kumportamenthu da poi kome vengono viste ste famiglie intsomma ke tengono le figlie a kasa vengono viste mal ? si nə futtanu ʈre kkattsi skusate il termine no tʃè se ne futthanu ʈre kkattsi i ddʒenitori e pper'tʃo fra iji stessi non . non tʃè non tʃè paragone kum t aj ddiri unu pa/ unu parr e ll auʈru unu kij auʈru parra e kiss pe'ro im fin de konti su i stess mane[ri] per'ki u figghju e kistu fuma spinellu u figghju e kistu usa spinelli e ke vvo me ririnn um ponnu riri nenth maddʒor parte ri ddʒenitori mankh i sanno pək'ki səkundu mia è na ko/ kosa da stupidi per'ki si vviri si nu figghju è fatthu sa nun è fatthu tu ne akkorddʒi si to figghju si komporta n auʈra manera sulu k i ddʒenitori fors aa s interessa ben poku a ri figghji e bbasta tutto kwa . no lo so poi ntʃ è ntʃi su i famigghji ke son m poku i kkju konoʃʃuti per . robba di mafia tuttə ste kose kkha ma ntʃ è ? sì nô me paisi assai . assai ntʃi su poku famigghji ke ssu molto potenti pe kweste kose ankora oddʒi ankora oi ? sì i figghji e kisti kkha venanu sempri evitati n aʈri figghjoli tʃè l auʈri fi/ i ddʒenitori i ste fi/ figghjoli ntʃi riunnu nɐn jukati ku sti figghjoli kkha nɐn jukati ku sti figghjoli kkha kapit ? . pik'ki si ti ʃʃarrii ku stu figghjolu nɐn sattʃu sa ddumani è ankora viwu . infatti . è na kosa na kosa tʃerta ddʒente mi [h]a rakkontato kose di Ddʒoja Tauro ke Ddʒoja Tauro per esempio è molto sì mma nnui e Ddʒoja Tauru non Bagnara e Ddʒoja Tauru nun viru manku Bbagnara è mmolto pjuu a llivellu di kweste kose Bbagnara è mmoltu perikolos . moltu se ti diku poku pe'ro n estraneu ki/ se ʈras a Bbagnara pek'ki iji subbitu ti se ddʒirə ti gwarda n attimu m fattʃa ti guardanu a targa subbitu si aʃʃɽaneu . se ppass ô paisi ʈrankwillu e jornu te ʈrankwillu se pass i ssira po dassi e ti fannu a rapina o ti sparanu ankuna kos . ah sì se mvetʃi viunu k apparten a na famigghja o si im feri tipu ehm se se ttu vvai jja suttha nɐ me kasa no e tə rugnu a kasa e kkha tu e a kjava râ kasa tu kali ja ssuttha parkeddʒi a makkina dinʈra u kantʃellu appena viunu to makina nʈra u kantʃellu pass ʈrankwillu nun ti fannu nenth . tu appharthen a famigghja i Kondina kjus finit nun ti tokka nessunu . bbast tʃè ne mmia na vota mi suttʃeriu kondu avia kwattorditʃi kwinditʃi anni . kju u mmenu kiju era ll e'ta passiavu sutth ô paisi era era i notthi stavu jenn a kasa ll unditʃi e mmendza mendza notth . e mmi vinn inkonʈru ʈrə ʈrə ʈrə ffigghjoli k eranu nu poku randi i mmia magari siritʃi ritʃasetthi ritʃotth anni kwellə . e kkumintʃaru dui me mi spinddʒanu kwalkosa ko'si tu kornuto bla bla eranu mbriako eranu fatthi ku kwalkekosa nom m o rikordu . esattament komunkwe kumintʃaru u mi spinddʒanu kattsati vari ntʃi rissi . tʃ è kwalke problema ? . no nɐn tə kanuʃʃimu bla bla bla e mi vulivanu minare no issi va bboh mi kattʃai a ddʒakkh iə nəm . pessonalmenti iu nɐm mi spagnu e nnuju nom nom ponnu ssiri puru sei fitʃi puru kikboksing ia tuttə ste kosi per'tʃo num nɐm me spagnu i nenthi iu . misi ravanthi rissi va bbo fatevi sott fin ko vena u tertsu ka era um poku p arretu nɐn si misi# tə ko ven u tertsu mord im fattʃu i fermu a tutti dui arretu no i pigghj e kkha i tira e grira komu nu pattʃu . tu tutth a palattsina a sentiu statti fermii ! . e tutth jeu i du ragattsi ki gwardamm a iju ee k è suttʃessu adessu pek'ki grira ? no unu pents normalmenth . n u vviri ka kiju ja è nu i Kondina ?! . m u gwardanu m fattʃa mi domandanu ma ki si i Kondina ? ntʃi issi sì per'ki ? . ah no nenthi ʃkusa skusa . bona notthu vvumm nô ddʒir i ʈre minuti skumpariru . ntʃi rissi su ntʃi rissi sulu komu mi kjamu . ntʃi rissi sulu komu kjamu ntʃi rissi sulu komu mi kjam i kognome bbasta k eri turista ? ah ki pentsavanu ? no lo so ia nɐn kanuʃʃiv a iji ia nɐm vitthi mai a iji iji nɐm vittiru mmai a mmia nɐn sattʃu manku sa su i Ba'gna/ appe/ apphena ntʃi rissi ka/ u meu kugnome skumpariru subbitu . subbitu nô ddʒiru i ʈre mminuti ne vitthi e nɐn vitthi mai kkju fin a oddʒi . nkun aʈru fatʃili era nô barbieri stavu aspetthandu sa ka in Italia si usa va nô bbarbieri t assetthi leddʒi nu ddʒornale fin u ke tə tokka to turnu no o pur â parrukkjera pentsu k è ko'si nɐn ʈrasiu mai na parrukkjera in Italia pe'ro pentsu k è ko'si t assetthi e lleddʒu nu ddʒornali eu leddʒivu u ddʒornale ʈrasiu na pertsona antsiana n uamu . salutau u bbarbieri tʃao Melu komu stai sai a solita kjakkjerata ta ta ta . si ddʒira a siniʃʃɽa mu gward a mmia mi fissa ku ll okkhj . stavu reddʒendu me akkorddʒia ka mi stava wardandu pe'ro fatʃiva finta ka nɐn viu no . ankor m akkorddʒia k ankora mi fissa ku ll okkhju i'sa a testa u fis'sa puru jeu . m u wardawu ko'si . fitʃi . mə wardau e si vvitʃinau nô mumentu ka fitʃi a mossa ke ss va vvitʃin iju ia ddʒa ʃʃendia ke kattsu voli i kist i mmia nɐn è ke . tʃè unu normalmenthi nɐn è kka ppentsa male pe'ro se unu si avvitʃina ko'si e ttia prima ti warda poi kwalkosa nɐn si sa mmai ke ti vole fare vitʃina a menth a manu supra a spaja ko'si . appo re'sta kalmu jeu no sentsa u me movu rissi . ma nɐn . nɐn tsi nu Kondinu . ntʃi rissi sì per'ki bbum ləvau subbitu a manu ko'si a reattsioni no na persona antsiana nkunu sessanth anni potiva aviri tʃao Ma [rivolgendosi a un passante] . eeh iu sugnu Miku Postinu num mi rikordo kwalkosa ko'si ka fatʃiv o postinu prim ô paisi armenu ko'si mi rissiru bboh kwaranth anni fa tʃ ugnu Miku Postinuu nɐn si u u niputi i Ddʒanni 'Virəku Ddʒannə 'Viriku sarebbi me nonnu pa'pa i miu pa'pa sì ntʃ issi sì . e mi salut a tto nonnu . restara sarvit a ppost si ndi jiu basta kjus minkjia a lu menu mi salutai rissi . tutti sti kosi tuttu stu stu rispetthu ki [h]annu . ki tʃert [h]annu puru na tʃerta paura na me famiglia e bbasata sul/ mio nonno ke pprima ne kond era ddʒovane iju fatʃiva ddʒiri nɐn tsattʃu ki fatʃiva . nɐn nɐn se pparri e ste kos normalmenthi nɐn avissi manku parrari i ssi kosi kkha pe'ro sì nɐn si parr i ste kos e per kortesia nɐm parrare ku me paʈri san'no mi stakk a testa nɐn si parrə i ste kosi nurmalmenthi è vvietatu parlare di kweste kose per'ki è tta'bu bbasta kjuso sulu kaa . nâ me famigghja simu molto rispetthati ntʃè ognunu ke mi vir a mmia nâ makkina o mə me vir a n amiku ku mmia nâ makina o kwalkosa nɐm mai tʃ è statu nu probblema mmai ver'ra tokkato sta persona a Bbagnara Kalabra pe tutth a vita kwant esist stu paise fin a kke i va avanth nu Kondina fin a ke esiste nu Kondina mai sa'ra tok'ka nô paisi kista è na regula stamphata na na kumə t [h]e ddiri na leddʒe nun skritta . e bbast e kjus tʃ è storia dietro sì tʃè ttu kkhani viri risturanthi e Rokkhu ddʒentili kwalkosa pe'ro se tornamu ô paisi tu viri . di dove veniamu l oriddʒini e . ki pparth/ a ki/ ffamigghja appartinimu e kwal è la potentsa di kwesta famigliə# nui kkha ristamu kalmu pək'ki stamu in patʃi pe'ro se unu vveni unu mi rump i skatoli . mm non vogghju manku sapiri ki ssuttʃeri per'tʃo ntʃi fattʃamo i fatti nostri per evitare kapitu ma nno pe nnui ka ni spagnamu nui ka ni spagnamu i ll auʈri ka ssuttʃere ankuna kosa a ll auʈru nom mi spagnu a mmia tʃè se eu sugnu ô paisi avitu sempri per'ki se iu sattʃu ka mi tokkanu a mmia non sattʃu ku ntʃi fanu a iju poi . a la ddʒenth e per evitare kwalkosa su sempre trankwillu tutto kwa po ddʒustamenti ntʃi su pur auʈri famigghji ka non na simile e e livello ntʃi su i figghji ka fannu spakk unu no si vvanthanu ah eu fattsu kist ne ne ne ne ne [imitandu una specie di parlata monotona] . e nəssun i tokkha i figghji pe'ro tʃerti ragattsi ntʃi stannu e supra ne per'ki . tʃ è unu ki si kjama . Domeniku mi pari parrau na vota ku me kuddʒinu ka/ ssu Domeniku parra sempre assai no parra puru brutthu [h]a una na nu modu roddzo mu parra ddə è nu parente tuu ? no konoʃʃentse di famiglia ntʃi sono pe'ro simu tuttu kwa tʃ è rispettu e tuttu kwa ehm parrau ku me kuddʒinu me rissi maa io ntʃi domandu a nu kuddʒinu ma è sempre ko'si kiju ? komu sempre viri ka ku parra assai sempre ko'si . me kuddʒinu num poti viriri a kiju tʃè nd avi tanti ki non u ponnu viriri pa kistu pigghjau ddʒa tanti bbotti pe'ro no i me kuddʒinu i auʈri me kuddʒinu rissi ka kiju jja . si vantha pɐ so paʈri ka #o mmattsau# . si vantha pa so paʈri pik'ki so paʈri fitʃi parti ii e . è mafiusu delle koske tʃè tutt oddʒi ankora so paʈrə e iju si vantha i so paʈri pek'ki pentsa ah tʃè me paʈri fatʃi kistu we we we fattʃu spakku mvetʃe gwesto è sbagliat se tu sai k apparteni a tʃerta famiglia k# t [h]a stare tsitt e far i kattsi toj kapito e ttʃi ssu kiji ki su kriʃʃuti kû rispetthu antiku kom a nnui ke rispettanu ste kos e iju no la konoʃʃe kwesta kos ed è kr/ statu kreʃʃuto nel paese . nɐn/ nɐn kanuʃʃa ste kos nɐn i rispettha e kwalke ddʒorno li taglianu la lingua per kwest . tʃè tagliare la lingua vol dire una pallotthola in testa da nuii a Bagnara . ntʃi sparanu mmattsanu tutto kwa a Bbagnara nɐn a Bbagnara i ʃʃarri sə su ʃʃarri na ʃarra se du si bbistittʃunu nkuna kosa se ssu figghjoli su ffighjoli se du antsiani o kkju du ragattsi i vinthi vinthidui anni in su . è rraru ka suttʃeri sulu t u rugnu nu pugnu e te ne va a kkasa è pjuttosto a kosa kju spissu suttʃeri ko unu tira fora na pistola e ntʃi spara nâ testa e kjusu bbasta jja su ll usantsi jja ssuttha a pphunt i me ddʒenitori nom vulianu mai ke iu kreʃʃia jja ssuttha ku stu ambienthi per'ki si spagnavanu ka pur eu diventhu ko'si a pposta si ndi jiru kkha in Ddʒermania pe'ro jeu viju kanuʃʃutu tutth stə kose kriʃʃutu kâ stessa mentali'ta sulu ke eu nɐm mə vanthu non do# niente per'ke forse kriʃʃia puru nâ tʃit'ta ku nu tʃertu kome t [h]e ddirii . na n ambienthi pju kkalmu pju sikuru kkha a Monaku è na tʃit'ta kju sikura i tutto tutth a Ddʒermania sempre pulittsiotth viri in ddʒiru kwalkosa jeu non aju mankhu n Akte [ted.] nâ polittsia nun tʃ è mmai nienthe per'ki nun aju fatthu mai nienthe iu di illegale kwalkosa ne spattʃu ne rrubbo ne nienth [h]o sempre lavoratu mə fitʃi sempre i fatthi mej e ʈrankwillu tʃerthu ddʒustamenthi ntʃ è ssempre kwalkunu m bistittʃu kwalkosa propiu sempri ma/ maddʒor parthe [h]e evitato kweste kos sia kkwa ke lli per'tʃo eu sugnu na persona ke possu ddiri k aju poku probblemi o sugnu na persona ke ppottsu riri k aju probblemi ku poku personi jeu . per me personalmenth kome kome sono fatto io poi ognunu parla per se tutto kwa . kwest a Bbagnara iu mi ʈrovu abbastantsa ʈrankwilla kwalkosa pek'ke vengo akkholto kome kome un figlio ogni famiglia ke vvaju ogni frati ogni sor i me mamma o i me paʈri komu nu figghju mə mbrattsanu tʃ è me ttsia ke mi spettsa kwasi a skina kwasi pommi m abbrattsa per'ki è bben messa mmphh è kontadina kontadina [h]a pur i baffi [risate] eh pe'ro è na persona tanta bbrava e kori tʃè avi tant i kori ja persona ogni vota ke mi vviri Ddʒannii !!! fuj fuj nu pingwinu kum fffuj ta ta ta ta me fuj e dopu mi pigghja me pigghja avi na fortsa avi i [v]rattsa tanti l ava e mi isa mmi isa e fa mi skjattsa ko'si tsia ma [Poss ?] [ride] ah skusa skusa bbellu [imitandioi baci] i supra e ssuttha ke vvo mandʒare ke vvo mbivire ? mannaja ttsia aju vinth anni . kammina kammina ia nɐn fatʃi differentsa n e'ta ia sugnu so neputi sugnu pɐ ttanti ttsi sugnu u niputi preferitu o m u rissiru pur iji n fattʃ normalmenthi non si fannu preferents . tʃèè aju puru du ttsi ke nɐm nɐm m u vonnu riri pe'ro m u fannu viriri kapito tʃè m u moʃʃɽanu i na tʃerta manera . kondu ti tokkha to turnu [rivolgendosi al padre] ti tokkh a tthia or a mmia . eeh mə l [h]a mu fannu viriri per'ki ntʃ ènnu na tʃerte preferentse ke è finiu u naʃʃɽu ? [rivolgendosi all'esploratrice] no no no non finiu u naʃʃɽ tʃ è na tʃerta preferentsa m u riss/ tʃerti m u rissiru m fattʃa tʃerte no è na kosa ke a mmia . mi pia/ mi piatʃi mi stima tʃè mi rende molto felitʃe per'ki riku va bboh si vviri ka i kumportamenti ke pportu non su tantu sbagliati n konfronthu ai famigliari pek'ki ne nua a famiglia è na kosa mol/ molto moltho importante . tʃè . kumu tokk a nu fratə kumu tokka . spetʃalmente a mamma sai kumə su l italiani no a mamma è a kosa . kju kju rrandi kju in komu t aj ddiri bboh . tʃè na . te fattsu n esempiu na vota me paʈri s inkattsau ku me mamma nɐm mi rikordu manku kos era . me paʈri ma tokkau a mə mamma mmai [h]a gri/ tʃi/ a sgriddau forse va bbeh altsato la votʃe va bbene pe'ro mmai tok'ka . e na vota fitʃi naa/ era na . du anni fa mi parə nɐm mi rəkordu n an/ n annu fa na annu fa na kosa del dʒenere . e me paʈri era tanthu tanthu im furia ka fitʃi kus'si fitʃi sta mossa kkha . nɐn ntʃi minava mai pe'ro i . ntʃi volia fare kapire k era nkattshat . iu pe rreattsioni pek'ki ntʃ eru presenthi . iu nɐn dissi nenthi tutthu mə/ tutthu stetsi tsitth un dissi nenth spar# eh pək'ki nɐm nɐm nɐm nɐm m piʃʃettai i fatti i me ddʒenitori va bbeh normalmenti ke fitʃi ja reattsioni pigghjai n kost spindʒi subbitu kunʈra l armariu a me paʈrə stessu . pe reattsioni no pek'ke me mamma n [h]a ffatthu karmar manku me paʈɽi nuju nɐm m interessa s è me frati me paʈri a me mamma nɐn si tokkh ntʃ u rissi# gar im fattʃa pure kwalkos u pottsu riri aperthamenth normalmenthi non si riunu ste kosi lo so ntʃi rissi# a iju m fattʃa a me mamma nɐn tokkha nuju mankhu tu . kalau i mani si stetsi tsitthu . per'ki kapiʃʃiu se unu s atsatu mu tokkh a me mamma ntʃi spettsu i gambi subbitu nɐm m interessa ku è . tʃè ddiventhu violenthu poi iu avi retʃ anni ke nɐn tʃi minu a na persona detʃ anni iu nun usu mai violentsa pe'ro so ke so abbastantsa forte pe fare mare a kwarkuno . e nɐm voglio fare nom arrivare spetʃalmenti no a me ddʒenitori$# a me paʈɽ pe'ro ku tokkha a me mamma non tʃ è pperdonu mmatts a tuttə kwantə nɐm m interess tʃè esaddʒerat adessu mmatts a tutti kwanthi pe'ro subbitu minu kiju k era avanth portatʃinnɐri tavuli tutthu minu è uɣwali . nɐm m interess e ppuru ward a me mamma na vota kat'tʃa a unu nu kliente ki gwardava sempre a me mamma u pigghjau kattʃau fora . ki riventa ddʒelus . me mamma rissi lassalu stare lassalu stare no no t [h]a gwardari ogni vota ke gwardava ntʃi gwardava u kuletthu no . na vota du voti ʈri voti po m inkattsai . fɪgurətə kond eu kond aivu setth anni jiu me mamma me portava ndiatru mu fatts a spisa ogni vota k 'eramu n a ll ubban iu mi gwardava ntuarnu ku ntʃ è e ssi viriva nn uamu ke gwardava a me mamma veni pa kkha veni pa kkha veni pa kkha a portava r aʈra parte dû vagone no veni pa kkha pek'ki tʃ è kiju ki te gwarda ntʃe ne kiju ki te gwarda veni pa kkha e tiravu pa jja statti fermu Ddʒanni veni pa kkha e te l avevo de/ è na kosa ka i ddinʈra m a sentu pe kwanthu mi mbistittʃu pek'ki me mamma spittʃu spissuu nɐn nɐn jimu d akkordu molto spesso e ija si mintha mi grira poi eu isu pur a vutʃi e sempre nu kosu tʃè ija si menthe me grira poi ntʃ isu a vutʃ ia poi ija ntʃ u ritʃ a me paʈri po me paʈri s a pigghja ku mmia po iu m a pigghju n aʈra vota ku me mamma sempre nu ritornellu pe'roo kumu t [h]e ddiri datu ke ssimu famiglia/ na famigghja i kalabbrisi tʃè è na kosa normali pe nui na kosa ki ntʃi voli tʃi voli ognitantu na na ʃʃarra o na/ nu kattsettunə kwalkosa per'ki pe nnui è na kosa normali . kapito kom/ nom so se intendo spiegar . ehm . staju parrandu dialetthu [rivolgendosi alla madre che viene per verificare se parla dialetto il figlio] e parra dialetto non ti preokkupare F. . oh . e ssuttha ku ntʃ è ? sulu to paʈri ah ntʃ è me paʈri va bbene posso [chiedendo il permesso di fumare] sì tʃerto fuma fuma ehm . me mbistittʃ assai ku ija pe'ro m fin de konti è sempre me mamma a persona ke vogliu kju bben ô mundu bbast . fin ke non a'vro si jeu aju na mugghjeri e figghji è n aʈra kosa a me famigghja ke mi kriju jeu a me stessu è normali ke vvogghju bben a iji pe'ro me mamma resta sempre . è per mia per mia personalmente è na kosa moltho moltho grande tʃè è na kosa ke nom pottsu spiegari ku pparoli . mm mi rendu ddiffitʃile spiegari na kosa ddel ddʒenere ku pparoli per'ki . è nnu senthimenthu k aju i ddinʈra k è . poku poku poku voti t o fattsu virire ka a vvogghju bbene pe'ro i poku voti valanu kum t aju diri su i kwali'ta kumu si ritʃa no su pphokə voti pe'ro su pphokə vot i kwali'ta e ij ô sapi benissimu ka se tʃi sugnu jeu vitʃinu sempre ʈrankwilla per'ki nun la tokka nuju . e ija u sapi kistu kkha . mmf ma kistu ke ntsomma iu lijia volevo domandare na kosa prego kwandu tu ʃendi in Kalabria per'ki tu m u ritʃisti ke ti komporti kkha o ti komportavi kom u ʃʃef nʈɽ ê figghjoli no kond 'eramu figghjoli ora no ddʒustamenti pek'ki aviunu a stessa e'ta kwandu tu ʃʃindi Kalabbria no kwandu jukavi kî figghjoli kî auʈri figghjoli non nd aviu mai as'sa famigghji e tʃ eru sempre ku ddu ku əh unu è u me meglior amiku . ki ssarebbi n aʈru figghju i . na famiglia molto potent . k è . komu nu figghjolu nun sapivu . kə si skopriu ropu ka kist è figghji kiju figghj i kistu . tʃè per noi va molto andiamo molto d akkordo per'ki i noʃʈri famigghji su st almenu u livellu u stessu livellu e nu potimu jokari ntsiemi kapitu non è vietato dʒokare kon lui o nom me rissi mai nuju stattə atthentu ku kistu o kwakkos . i jokava sempre ku iju ora è fidantsaatu . [h]a a test apposta è bbravu ddʒustamenti rispettha puru iju komu rispetthu eu porthamu u stessu rispetth . pe'ro ava a testa apposta rispetth è rimastu sutth sì iju è ssutthaa pigghjoo/ avi nu panifitʃu so mamma e llavura ja e sta bbene ko'si è ʈrankwillu Paulo si kjama . e sen'no iu jokau poku votə pallunə ku aʈri figghjoli pe'ro mmai ʈrasia nô kunthattu propia ora tutth oddʒi sə nə verimu nə salutamu tʃao kumu stai jamu nô bbarri me mbivu nu kaf'fe ko l aʈri figghjoli pe'ro e bbasta kjusu li po non jivi kju kapito mendza jornata e poi è kjus mai invetʃe ku iju . jornati serati kjakkjerandu parramm parramm i tutthu tutth u munn spetʃalmenti i fimmini ognithantu [ride] . eh nenth pe'ro pe ij . ja ssuttha prima kosa ju komporthamentu i ʃʃeff no ffitʃi mai no lo fa'ro mmai . eh datu ke nun kanuʃʃu ta/ tanta ddʒenti per'ki sugnu kwasi sempri kî parenti nɐm mi veni manku im menthi me fattsu na kosa del ddʒenere per'tʃo . t [h]o datu ddʒa la risposta ko'si e kumu viri tu ora Bagnara kome paisi i piskaturi no Bagnara o viju komu paisi ki . è restato . fin a fin a fin a va bboh retʃ anni fa è statu nu paisii . molto primitivo al llivellu i kulthura pək'ki i figghjoli fannu maddʒor parti a prima sikunda media tertsa mediu e poi neʃʃanu tʃè a llivellu di kulthura di skwola tʃ [h]anno pokissimo . lavuri nun si parra prop i nenth per'ki nun [h]anu mestieri studiari mankhu . eeh pe'ro ivunu mə lavurunu dopo forse na annu kwalkos forsə ivunu me lavuranu almenu si fatʃivanu n kul no invetʃe ora è nu paisi ki detʃ anni i ssu . ku tthutthu tutthə televisioni medi tuttə ste kosi pare ka sataru tuttha na fase no ddiventharu a llivellu tʃit'tha . eeh ora si vvanthanu ka [h]annu na kosa râ Naɪk si vvanthanu ste kosi prima nɐn esistivanu ora rrivaru re kosi râ Naɪk ognunu si kkattha e kose râ Naɪk ognunu si kkattha kose râ Fila ognunu si kkatth a pleistæʃn si kriʃʃiru ʈroppu velotʃi komu t aj ddiri nom pjanu pjanu kome simu abbituati kwa in tʃit'ta kriʃʃiru ʈroppu fitʃiru nu saltu enormi pure a llivellu i drogə kwalkosa or è kju ffatʃili mi si pigghja mi si kkattha mi vinda mi si spattʃa prima nun era fatʃili ora sì . è ffitʃiru nu saltu enormi e ttanti figghjoli su skombossulati pek'ki nun sannu ki [h]annu a ffarə kû futuru loru kapitu e ke fannu vannu e fumunu kanni pek'ki su dispiat/ dispiatʃuti u pa'pa ntʃi grira â mattina â sira a mama nə voli viriri i kij aʈri parenti nɐn vonnu manku viriri nɐn sannu k [h]annu fari e su dispiatʃuti e po vannu fumari kanne per'ke non [h]anno una miglior soluttsion . kwesta è na kosa ke a me dispiatʃi moltu pek'ki ko'si u paisi vatʃi in fallimenth im fin dei konti . per'ki a prossima ddʒenerattsione va puru kriʃʃiri me vatʃi ô lavuru kwalkhunu ava koʃɽuir i ʃɽati kwakkunu ava fare kokkunu ava far u spattsinu kokkunu av a fare ki si po nun tʃè nienthe ke fatʃi ste kosi u paisi i Bagnara kumpariʃʃe fra retʃ anni kapit . per no arrivari a kweste kose peskaturə no ka ll e'ta/ ll epuka i peskaturi moriu ddʒa ʈrent anni fa . tʃè l ultimu peskaturi eraa me nonnu fin a tʃinkwant anni ss poi tʃinkwantatʃink anni al massimu kwand aviva . ma fin a tʃink anni fa era u paisi i peskaturi ora nun tʃ è kkju . tutthu modernu tuttə makkini motu . ognunu fatʃi o lavuru i muraturi i si apri na pittseria unu avi na/ n otel unuu unu fatʃi panifitʃu ma kiju ke nun ʈrova lavuru ja ssuttha ke ffatʃi ? . emigra o si o si si droganu o emigranu nel Nord no kkhju nâ Ddʒermania n Ddʒermania num vatʃi kju nuju vannu pa ssupra pa Melanu spetʃalmenti Milanu Torino kissu dduje i ddui indirittsi kju rrandi su Məl/ spetʃalmenti Melanu e pphoi Torinu pek'khe a Mmelanu nd ava assai kalabbrisi assai tʃè propriu nu ripartu mi pari ntʃi su sulu kalabbrisi tipu Littel Italy a Nju York littel Kalabbria in/ a Milano kumu t aj ddi e tʃ è nu tʃentru di Bagnara di emigrattsione ditʃamo ke sì avivu aviv assaii . ah kistu ditʃivi tu dove si kontʃentrano i Bagnaroti tʃè l Auʃralia tʃ è l Auʃtralia . Ddʒermania ke po râ Ddʒermania si ni stannu jendu tanthi ora l Auʃralia restanu ja kiji ki jiru l Italia venth anni fa restanu ja Ddʒermania dove spetʃalmenti ? a Mmonakho assai a Mmonako sì . mmhm Auksburk puru nd avi . eeh . ammenu iu jja kanuʃʃu du ʈre famiji stann a Auksburk ehm Monaku Si ndi jia a ll Amerika [h]a assai a a Tʃikago Nju York . eeh sì kisti kkha su Frantʃa Beldʒo Svittsera nnooo fortse in Svittsera due de ʈre famigghji pe'ro ki tutth i restu . tutth kir aʈri paisi no forse n Spagna nthisi na vota ke na famigghja è in Spagna pe'ro nɐn sattʃu manku s è vveru
Bel1mDD1 kwand è ka si nata ? . ehm u vintinove lugliu millenovetʃentuottantasei in dialetth . sì millenovetʃentu ottantasei sì e undi ? ehm a Mmonaku . sì ntâ tʃit'ta sì sì propia in tʃit'ta è nu spitali propia in tʃit'ta . kumu kriʃʃisti tʃè kriʃʃisti ndi e ndâ tsia o ? e no kriʃʃia nde me mamma e me pa'pa eehm . kon ku tuttha ma famighja sì kwanti sori frati teni ? . ehm aju du soru e nu frati pe'ro râ part i me pa'pa e nun abbita ku nnui abbita a Frankfurt abbita . i kwanti anni ke su emigrat ? eh . me mamma ? no toj tsii . tʃè kir aʈra parte ke diʃʃivi ditʃisti ke abbita a Frankfurt no kiju è me frati sì kiju avi vinth anni adesso ah vinth anni to frati sì sì . e pek'ki s [h]a traʃferitu no esti sulu râ part i me pa'pa eh ehm nu kanuʃʃimu puru ora kanuʃʃimmu . tʃ eru pu vinth anni kanuʃʃimu un ndi vitthimu tutti kwanth intsiemi per'ki prima nɐn ndi vittimu . tʃè nun è ka sapivamu 'ajumu nu frati ora sapimu 'ajumu nu frat ah sì sì aha e kwindi fa parte râ provintʃ i Ffoddʒa ? sì to paʈri no sì m u ritʃisti l aʈra vota k amu fatthu l intervista sì pe'ro du ll attʃentu foddʒanu nun pigghjasti nenth . forse ognithanthu kwandu parlu in italianu tʃè sempre kwalke parola ke mi skappa eh i foddʒanu . pe'ro a maddʒor parli a la bagnarota manera sì per'ki mi kriʃʃiru pure tʃè kriʃʃia ku Ddʒanni Karlu me tsia ku me mamma e parlaru sempre ku mmia in dialetthu allora m mparai l dialetthu . mhm . rakkuntami kom era . kumi passavi l infantsia ? a Monaku kom era a vita ? kwand era pittʃi/ ah sì kwand eri pittʃiriɖɖa tʃè tʃ eraa tʃ era me tʃe ev . tʃ era me ttsia k abbitava vitʃinu e nnui . ehm e tʃ era anke Ddʒanni Karlu eravamu sempri intsiemi tʃè kriʃʃimm intsiemi eravamu sempri intsiemi ô kortili jo'kaumu neʃ'ʃiumu iji venivanu a kasa noʃʃra i jiva a kasa i iji jo'kaumu tuttho . ehm . tʃè passai a na kom a tutthi l aʈri figghjoli . tʃè bbellu na na bbella . figghjo/ figghjolantsa ? mhm eh [h]o kapito . e ke kosa jukavi tʃè kwali tip i joki ? tʃè nnui avəvamu noʃʃru gruppu ô korthili e ni inkunʈravamu ogni ghjorno . per'ke non è ke tʃ era komu ora a studiari ko'si jimmu a skola po jimm ô korthili jo'kaumu nu kun'tʃaumu tutthi intsiemi . ehm jo'kaumu â naskodinu oppur i/ a ppa/ a ppallavolu . ppo tʃ eranu kiji kju randi tipu Ddʒanni gru/ u grupp i Ddʒanni k avivanu/ eranu kju rand i nnui e ndi rakkunthavanu sempri kiju ki fatʃivanu a skola ni asset'thaumu tutthi a/ vitʃinu l althalena k eravamu nu bbellu grupphetthu e ni rakkun'thaumu bar/ bartselletthi . oppure . storie . e pu ri'staumu fin â sira per'ki eravamu tutti bbelli ja intsieme ehm . e ognunu pu rakkunthava kwalkosa . tʃ era/ tʃ era as'sa ddiverthimenthu tʃ era . e kumu per esempiu n estate kwandu ʃʃindisti kon i tuoi ? . a Bbagnara kum era ɖɖa ja a vita ? in Kalabbria a Bbagnara . [h]ai vistu ankuna differentsa râ vita e kkha e jani ? . ehm sì è ddiversa e kwandu eravamu kju ppittʃiriji era puru ddiversu per'ki n/ uʃʃivam/ a sira neʃʃiva/ neʃ'ʃivamu ku noʃʃɽu/ noʃʃɽi ddʒenitori pe'ro eravamu sempri ku noʃʃra kuddʒina . eh 'jiumu ntsemi a mmari ko'si invetʃi ora nkonfront i kwandu 'erumu pittʃiriji è ddiversu per'ki ora niʃʃimu suli e avimu noʃʃɽu gruppu i amitʃi . è ddiversu ora . per'ki non tʃè non non neʃʃimu kju ku me mamma neʃʃimu suli . e per esempiu i to ddʒenitori kumu si su kunuʃʃ/ kanuʃʃuti kkha a Monaku ? . eh ntâ Kalabbria ? . no me mamma vinni kkha in Ddʒermania . per'ki stava atthentha a Ddʒanni se nom mi sbagliu era ndə me tsia . e me pa'pa lavurava mm se nom mi sbagliu ku me tsiu nda nu risturanthi e pu si kanuʃʃiru ja . pure in Ddʒermania sì e pphoii . po si maritaru in Kalabbria . a Bbagnara . eeh pu si ritiraru a Ffoddʒa tʃè poketthino poi kwandu naʃʃia jeu eranu # in Ddʒermania . e kwindi tu si a kju randa i tutthi frat e sori ? sì iu sugnu tʃè sì jeu sugnu a kju randi . e teni na soru kju ppittʃula i ttia no ? sì tʃ esti Vanessa ke avi ehm kinnitʃ anni e poi a n aʈra pittʃirija . ke avi . detʃ anni Titsiana Titsiana sì . ehm Titsiana puru parra bagnarotu nd avi kriʃʃutu puru ndô . ndâ tsia o [h]a kriʃʃutu n auʈru . a kasa tʃè . no ehm no ija kriʃʃiu tʃè nan# mamma kriʃʃiu nɐn . parlandu bagnarotu in italianu kwandu parla ku iju parla in italianu/ ku ija parla in italiano . ehm tʃè è diversu per'ki ija kapiʃʃi u bagnarotu u parla puru pe'ro non thanthu bene per'ki kriʃʃiu in/ in italianu . mhm e tu imvetʃi sempre in dialetthu . â bagnarota manera [ride] sì . e per esempiu kwandu ʃʃindi in estate komu ke passi a jurnata ? . eh in Kalabbria ? sì in Kalabbria . ehm . dipendi tʃè ognithanthu dormimu kwandu simu ndi me tsi per'ki dipendi und abbitamu per'ki si stamu ndâ nonna i mattina i ddʒinku ddʒa avim a rivigghjari per'ki u nonnu si rivigghja viatu me nonna pure . ehm i nonnii i . i Frantʃeska tʃè a mamma i pa'pa i me ttsia Fra/ sì sì o ppure a mamma e u pa'pa i me mamma . ehm non tso tʃè nui ognithanth tʃè u solitu dormimu sempri nde me tsia ki abbita a Pporelli kkju ssupra nun abbita suttha . ehm . e durmimu . poi ndi rivigghjamu im a mmare ehm . ogni dʒornata è ddiversa tʃè u solitu jim a mmari jim a kkasa manddʒamu po pumeriddʒu neʃʃimu nʈɽu a mmare oppure ndâ nonna . po imu ehm nun tsattʃu ja stamu a'ja ku tutthi i ttsii im a fare na visita ai tsii ni stamu assetthati a parlamo . ehm . poi mandʒamu e a sira neʃʃimu . mhm undi ? . ntô paisi o a n aʈra vanda ? sì no propia ndô paisi ndô korsu nə fatʃimu na passijata . n ddʒelatə . tʃ è nu negottsiu ki ti piatʃa ? . a Bbagnara o tʃ è ankuna kosa ke ti piatʃe partikolarmente ? . mmh . sì u mmare è bbellu tʃè mi piatʃe l agwa k è bbella pulita . e pu mi piatʃe nu negottsiu ke jimu pure pe'ro è nu poku fora i Bbagnara pe'ro nom mi rikordu kome si kjamava . num mə rikordu pe'ro a . ehm tʃè mi piatʃi puru pomeriddʒu neʃʃiri kâ makina supra i muntagni u marə tʃè bbellu è propiu bellu ɖa . e ti rikordi ankunu jornu tipiku tʃè partikolarmente bello a Bbagnara ? . n estate . tutti jorna su bbelli num pottsu riri nu jornu partikolare per'ki tutt i jorni su bbelli ma per esempiu tu va nu sposaliddziu ntʃi sono matrimoni no per esempio . sei mai statu a nu matrimoniu a Bbagnara ? sì kwandu si maritau me tsia e me tsiu pe'ro jeu aviva ʈri anni num mi rikkordu tʃè u pottsu sulu kwandu u viju ndô filmino mi rikordu ma sen'no ku'si no . e ankun aʈra kosa na ddʒita ke [h]ai fatto in Kalabria ? . a jurnata . no . na tʃè tanti voti non non era in Kalabbria pe'ro . o/ sempri ogni annu ki vvaju sempri è bbellu ddʒa basta sulu ssare kî me nonni e viriri ke stannu bboni ehm viriri a ririri me nonna ke rire è ddʒa na jurnata bbella . i toi nonni ti kuntaunu ankuna kosa tipu . da ra ddʒoven'tu o kom era prima a vita ? ti rikkordi ankuna kosa ka ti kuntau ? sì . sì ma nonna mi rakkuntau me rakkuntau tanti voti ke . ehm jia a so mamma pardiu kwandu aviva ditʃasetth anni e kwindi a vita era kju ddiffitʃili per ija per'ki kriʃʃia sulu ku pa'pa ehm . e ppoi . sì tʃè me nonnu me rakkonta ke nom pot/ prima nɐn jivanu a skola ko'si komu ora tʃè a na tʃerta e'ta avivanu a ffinire per'ki avivanu a lavurare avivanu a ppentsare pur â famiglia . sì sì sən'noo . nienthe i partikolare mhm e per esempiu ke sai o ti piatʃe ankunu piattu bagnarotu k è . u to piattu preferitu o ke ti kutʃina a nonna . ehm . ts mi piatʃa kwandu ija m a fatʃ a pasta kâ parmiddʒana oppur i . mhm . tʃè u piʃʃə nom mi piatʃe thantu no u piʃʃi spatu ehm . sì ma pe'ro sì dipendi tʃè nom nom m u manddʒu volentieri pe'ro se me l aju mandʒare m u mandʒu pe'ro mi piatʃanu e kkju aʈri tip i piʃʃi no piʃʃi spatu ko'si invetʃe kju i skampi oppure la sogl/ la sogliola . ti piatʃi kju sì . e ti rikkordi ankuna kosa i kkha i Mmonaku ? nu gghjornu spetʃali ? . kome spetʃale ? sì ma ntsomma tʃi sa'ra stato kwakkhe . boh non so . kwalke . ddʒorno ntsomma ke non era kome tutti gli altri ma ke era partikolare . i una manera o n aʈra . mhm . tʃè nu jornu partikolare è statu kwandu mi misi ntsemi ku me ragattsu kwandu neʃʃimu ko'si kwandu ni misimu ntsemi è ssatu nu jornu partikolare ddiversu bbellu . ehm kwandu fu ? kome ? kwando fu ? kju u mmenu n annu fa sì e i undi è ? eh i Kosentsa i Lluttsi ah i Lluttsi vi ? [rivolgendosi alla collega] . ah per'ke konoʃʃamo pure ddʒente i Llutts sì ? mhm . mhm . lui e Frantʃesko . mhm . e kumə vi siete konoʃʃuti ? oh . ehm . ehm . tʃè nnui ni kanuʃʃimmu per'ki jeu era na sira ndi me amika e mi risse me amika ehm ke . tʃ è nu ragattsu ka vole kanuʃ'ʃire a ija . ehm . pe'ro ija a stu ragattsu non kanuʃʃiva manku non kanuʃʃiva a ssu ragattsu e aiva sul u nummeru mvetʃe rissi jeu ammill a mmia u nummeru ntʃ u fatʃimu nu skertsu nu skwillu tʃè nu skwillu per viriri ku è po ntʃi fitʃi u skwillu e stu ragattsu mi kjamau ehm e mi rissi ki sei ? ntʃi atts iu io ntʃi rissi sì io sono Ve'ro/ tʃè iu su tʃè ki sei tu ? l [h]o detto no ki ssei tu tʃè kontinuammu ko'si a pparrare pe'ro kistu kkha è u kuddʒinu rû me ragattsu ehm rissi eh se vo nkunu jornu nde verimu pu ntʃi rissi jeu va bbene ntʃi rissi jeu ko'si no poi ni inkunʈrammu nu jornu pe'ro nom nom mi piatʃi/ tʃè nun era me tipu tantu e niʃʃimmu intsiemi ko'si tutthi intsieme e pu me rissi tʃ è/ tʃ è nu meu kuddʒinu in Kalabbria ke ntʃi parrai i tthia e ti voli kanuʃ'ʃire e pu a Nnatali ntʃi retsi u me nummeru ntʃi domandau sa ntʃi poteva rare u me nummeru ntʃi rissi va bbene e poi mi ssu ragattsu kkha mi mandava i messaddʒi mi skriviu e a'viumu nu rapporthu ko'si messaddʒi i kjamare kju u mmenu per tʃinku misi e poi mi pju u menu versu . ehm . kwand era . aprile [sottovoce] ehm . [entra lo zio e saluta] sa sugnu kkha eu num parra kju u niputi eh ? bene Manueli u porthasti ? no veni stasera ku me mamma era to mmamma ? non tsattʃu se vveni me mamma mu porta kâ makkina san'no stasira dormu undi nui . skusati pô disturbu . vai po si sent po vinni [risate] posso kontinuare ? [aspettando che lo zio esca] . sempre ko'si kwandu fattʃamu l intervista sempre deve entrare . pure ieri tʃi era suttʃesso stava parlando poi è entrata la madre po tsakk finito okay . ehm . eri arrivata all . a sì ah il numero di telefono ah sì per'ki po/ e po ndi sentimmu per tʃinku misi ko'si per messaddʒi e telefonare . po tʃi mandai na fotografia mej ehm ntʃi piatʃia ko'si iju mi mandau na fotografia sua e sì tʃè a sua foto num mi piatʃia tanth rissi ma verimu kom è poi iju mi ehm . versu Paska na kosa ko'si e stava studiandu per l esame e po iju mi skriviu nu messaddʒu tʃ era skrittu e stasera ni potimu viriri e rissi jeu tʃè na kosa non nom vitthi mi sembrava na kosa ʃrana rissi va bbene poi a sira ni nkunʈramu no u jornu ropu n inkunʈramu tutt intsiemi ehm undi e ni inkunʈrammu davantsa a kje/ era duminika e ni inkunʈrammu ravanti a na kjesa e ppoi ntʃ era na kosu na kosa nun ndi vitthimu mai tʃè a prima vota e ko'si ni salutamu normale pe'ro nom parrammu 'eramu timidi timidi jeu e iju timidi timidi e pu pomeriddʒu niʃʃimmu ɽa tutti intsiemi ko'si ehm poi u jornu ropu nun ndi vitthimu e phoi niʃ'ʃiumu sempri intsiemi tʃè fin kwandu nu jornu niʃʃimmu suli e poi ni misimu ntsiemi . e ti ʈrovi bonu ku stu gwagliunə ? sì è bbravissimu eh e i ddʒenitori soj sannu i tia o sannu ankuna kosa ? sìi ija sì tʃè jeu iju vinn a kkasa mej ntʃi presentai i mej ddʒenitori tuthu i jeu jia puru a kkasa sua e su d akkordu ? . sì pents i sì . okay noti ankuna differentsa kwandu parra iɖɖu ? sì parekkhju tʃè iji parranu propia ddiversu i nnui nom propiu pe'ro si kapiʃʃi tʃè eu ora staju m imparandu puru u dialetthu soj kjanu kjanu pe'ro si senti la/ a differentsa ʈra u noʃʃru dialettu e [entra lo zio] e ssati sutta poi loru . eh ? . vadu ? skusati . a ʃkola ehm a skola vaju tʃè ora se ddʒugnu a ddʒugnu fitʃi l esame Mittlərə Raɪfe e ora vaju ô ddʒinnasiu vaju Gimnasium iu mi rikordu kwandu ankora avivi a ffare ssu test sì su kosu per tʃ [h]a ffatth sì tʃ a fitʃi benissimu e u mess e u mess me rissi ka pottsu jiri ô ddʒinnasiu e kwi lloraa fi'ni ô ddʒinnasiu e ti piatʃi u ti fai il ddʒinnasiu ? sì tʃè e/ jeu pentsu ka ffitʃi a ʃʃelta ddʒusta pe'ro a ll inittsiu aiva diffikol'ta kome studiare mi mi ʈrovava arretə tʃè studiare parekkhju tutta na kosa diversa a ra Realʃulə ehm po ntʃ era na fase bbona e ora sta venend a n aʈra fase [h]e viriri tʃè a Probetsaɪt tʃ a fitʃi pure e ora [h]e viriri se tʃ a fattsu l annu pottsu stare ô ddʒinnasiu sen'no kwale lingue fai adessu a lu ddʒinnasiu ? ehm l inglese u frantʃesi . l italianu nun nun te nun te po servir a tia no nta lu ddʒinnasiu num fannu korsi ehm sì ia pure me'ta annu jia ogni lune'di jiva â skola italiana pe'ro era na maestra ke parlava sul/ era sulu pe pe kiji ke kumintʃavanu mu parranu l italianu e llura era na kosa per mia/ a me annojava si jiva mi nkriʃʃiva e llura poi ora u prossimu annu e vaju ogni lune'di nâ skola italiana propiu pomeriddʒu ʈri uri aunni pparranu propia l italianu bene skrivere gra/ ddʒa jia na vota sette anni jia â skola d italianu ogni lune'di pe'ro ora vogghju kontinuare per'ke sempre pâ vita è bbona pottsu fare l es u diploma/ e mi runanu u diploma ehm ke pottsu fare pure ndô mme lavuru . se vogghju lavorare in Italia ko'si . ehm kkha nta lu ddʒinnasiu kwanti anni ti mankanu ankora pâ maturi'ta ? ehm pe l Abitur ehm tʃè ora kwest annu finiu ddʒa kwindi n aʈri ʈri anni komintʃi a la unditʃesima no sì u prossimu annu sugnu nâ unditʃesima ora sugnu ndâ detʃima sì n aʈra vota e kwal è a materia ke ti piatʃ kju ? ehm . mhm . dipendi tʃè u frantʃesi mi piatʃi eh a reliddʒoni mi piatʃi politika ogni tanthu è intheressanthi pe'ro nun avim assai materi per'ki avimu avimu sulu otthu materii pe'ro per tutth a setthimana avimu sempri sti otthu materie . tʃè nun avimu auʈri sulu matematika frantʃese inglese tedesko ʃport e reliddʒoni e bbasta e kume viri a differentsa kî ragattsi ki l amitʃi per'ke m imaddʒino ke tʃ [h]ai traskorso un periodo proprio diffitʃile no per'ke tu [h]aj dovutu ɖɖassare i l amitʃi de la Realʃule e kiri kkha a lu ddʒinnasiu tʃè viri ankuna differentsa o kum era sì ntʃè jeu appena ʈrasia ndâ klassi mi kapiʃʃia bbona ku tthuthi ehm ʈro'va a thuti kwanthi tʃè a me klassi ora è molthu kju simpatika molthu kju bbrava i kiji i l annu skorsu per'ki nun tsattʃu [h]annu tutthi l intentsioni di studiare ora nda me klasse non è kome a l annu skorsu k aivanu fare l 'esame per fortsa ora vinnaru thutthi ehm nda ja klasse me studianu per'ki vojunu tutth a maturi'ta e ntʃ a vonnu fari thuthi e per kiss [h]annu tutthi intentsioni serii e nâ klasse po studiare tʃè tʃ è silentsiu po studiare e tutt a n aʈra kosa se i l annu skorso po su tutti bbravi tʃè a sira neʃʃimu intsieme tʃè oddʒi mi kjama pur a me amika sa volim jir ô tʃinema e tuttha na kosa ddʒa a ll inittsiu ni kapiʃʃimu tutthi bonu fitʃimu puru na ddʒita na setthimana e i undi ? imu nts a na part nâ munthagna nun tsattʃu era Politiklagə e llora fitʃimu politika na setthimana verimmu sempri ddʒenti diversa fatʃimu politika e tutti sti kosi . vi [h]a ʈruvatu ankunu amiku novu amitʃi novi ? sì parekkhji amiki tʃè mi kapiʃʃu ku thutthi bbonu nun tʃ è nuju ke pottsu riri kija è ko'si kija è ko'si su tutthi bbravi e si si ti voju/ tʃè n ajutamu unu ku l aʈru kissa è na kosa . bbona . per'ki si tʃ è nu klima bbonu ndâ klasse po puru studiare sì tʃertu tʃertu ehm tipu per'ke kiri ke tʃ eranu prima al ddʒinnasiu ddʒa si ʈrovavanu ntsieme da um bel po no ? no eranu tutti novi sì no ndi misaru tutth sì tutth i Realʃulə i Mmonaku i kkju bbravi misiru tutthi nda na klassi m e simu ʏbɐgangsklassə kwindi i maestri pure fannu nd ajutunu tʃè sunu Realʃule Gʏmnasium nd ajutunu . tʃè apposta per nui per'ki ssu prossimu annu si rimanimu per'ki ddʒa nâ Probetsaɪt sei setthi nun tʃ a fitʃiru a klasse diventha kju ppittʃula e ss ora si ndi vanu ankhora i kkju kwindi prossimu annu ndi dividunu e ndi menthanu ognunu nda na klasse ddʒa messa intsieme e ra kwinta klasse ndi menthanu ku kira â unditʃesima . e kwindi [h]ai una bona sensattisone in ddʒenere una impressione bona del ddʒinnasio sì pe'ro è ddiffitʃile sì tipu kwandu [h]ai finutu stu litʃeu kwale intentsione [h]ai ? ehm tʃè jeu voria diventhari maestr i skola dâ skola elementhari pe'ro nun su/ nun non tsattʃu ankora sikuro vor'ri studiare pe'ro po pentsu anke ke ankora tʃi voli fin a ke finiʃʃu fattsu vintidu anni po s [h]e studiari ankora tʃè ku ʈrenth anni inittsiu a lavurare po kwalke volta vogghju fari pure na famiglia sì e kist annu kwandu forsi ʃʃindi ndâ Kalabbria komu pass i vakantsi ? . t [h]a fatthu kwalke proddʒettu idea ? sì tʃè kist st annu veni me tsiu i l Auʃʃralia kwindi imfatthi kwindi pentsu ke . uʃʃ/ tʃè a sira neʃʃimu ntsiemi stamu intsiemi tutthi per'ki da tʃinku sei anni ka nun ndi virimu na kosa ko'si kwindi stamu tutthi intsiemi dopu tantu thempu . e ti rinkreʃʃi di vedere i toi parenti de l Australia ko'si raramenti tʃè ntsomma iu m immaddʒinu ke tʃ è nu rapporthu di di ditʃamo di lontanantsa di vedere na persona dopo tanti anni tʃè . kome la . ehm tʃè mio ku$/ a me kuddʒinu u vitthi ddʒa ʈri anni fa ndi vitthimu du anni fa na kosa ko'si a ll initsiu era nu poku ʃʃɽanu pe'ro poi ndi misimu a ppharrare poi tʃ era tʃè poi ni kapiʃʃimu probiu bonu probiu se/ si stamu sempri intsiemi kî me tsii nun tsattʃu tʃè ni senthimu sempri ô telefunu parramu pe'roo ehm nun tsattʃu tʃ era# kwandu vinnaru eravamu pittʃiriji e po kwandu parthiru eravamu tʃand'dʒiumu per'ki ni dispiatʃiva ke si ndi jivanu . pe'ro s annu ni skrivimu i litthiri ndi kjamamu nda ll Auʃralia ʃriviti i litthiri ? sì a Nnatali i regali sì ah u regalu puru u pakkhetth sì a nnui ni mandanu sempre nu pakkhettu a ognunu nu regalu e kwantu ti kusta u pakkhettu pa ll Australia ? di'pe/ tʃè me tsia me mamma ntʃi mandanu sempri nun tsattʃ kwindi nun u sattʃ mhm kwindi manteneti ssi rapporti tʃertu sì . e vidi ankuna differentsa i kome ntâ kosa o ntê kose ke manddʒanu komu vivunu iɖɖi tʃè vidi ankuna differentsa ? tʃè per diri a veri'ta nun tsattʃu per'ki non era mai in Australia sì ma i kistu ke t [h]annu kuntatu fin adessu tʃè i me tsia ritʃi sempri ke in Australia tʃ è na pikkola Kalabbria parranu tutthi ntʃi sono assai ma/ marinoti tʃè ki parranu kwandu suttʃeri na kosa in Kalabria u sannu subbitu ddʒa in Australia pure na kosa ke va subbitu subbitu si sapi subbitu puru ja per'ki sono tutti paesani . tʃè un ritmo ditʃamu dâ vita è puru differenti o noti o nkuna ʃɽanettsa kumu kiru ke manddʒanu oppuru komu vivunu iɖɖi kosa te kunthanu ? te kuntanu ankuna kosa ke tu ditʃi ah! pe'ro è nu poku ʃɽanu . noi in Dʒermania vivi diversu i kiri in Australia . no per diri a veri'ta no tʃè iji manddʒanu i stissi kosi kom a nnui komu sinthia jeu tʃ è kju fastfud na kosa ko'si kome l amerikani forsi ehm tʃè sattʃu i l Auʃʃralia kiju ki mi rakkuntau me kuddʒinu râ skola ke tipu ke si possunu nun ponnu mintiri rikkhini oppuru i kapiji non si possunu ehm . fɛrbən kolorare kulurare e s [h]ann a far a bbarba n [h]ɐn jiri kâ kravatta ku kû vestitu n [h]ɐn jiri tutthi per bbeni sen'no non possunu nom pot/ n e fannu ʈrasiri nʈrâ skola ah sì propiu tutthi kû vestitu sì kû vestitu invetʃe nâ skola dove tu in Ddʒermania kosa noti kome vestonu i ragattsi tʃè è ddiversu skola a skola se vai â Hauptʃule è ddiversu i komu si vestunu a Gʏmnasium tʃè nun sattʃu nâ Hauptʃule è na kosa kju pur a ddʒenti si ntʃi sunnu magari kju ʃʃɽaneri esti na kosa tutthu kju mvetʃe u ddʒinnasiu tutthi kju pper bbeni ʈrovu jeu sunnu kju tedeski se sunnu tutthi kju ehm non tsattʃu si vvestunu tutthi kju per bbeni non ko'si skollati oppure ggonna o miniggonna ko'si ku'si pentsu per'ki iu era a Hauptʃule a Realʃule Gʏmnasium si/ si nota a differents si nota a differentsa parekkh sì per'ke tu a ll urtima vota mi kuntasti na na storia i to amika turka kwe per esempiu poi devono dire delle kose ke poi non sono vere sono ddʒustamente per per ntsomma per non kome dire per'ke ntsomma dikono delle buddʒie ai ddʒenitori imvetʃe poi vivono diversamente ah sì potresti deskrivere um po i kira manera di komportarsi dei tuoi amitʃi ke [h]ai laʃʃato alla Realʃule . tʃè ke rakkontanu kosi ai ddʒenitori e poi non va bboh kiju essi na kosa se i ddʒenitori proibiʃʃunu i fari na kosa allora iji poi ntʃi riunu ai ddʒenitori iu vaju ja invetʃi vannu n aʈra parte essi na kosa i kome i kriʃʃunu i figghji tʃè nâ me klasse ora ntʃ esti na ragattsa k esti ehm tun tun râ Tunesia ava pur u fattsuletthu nâ testa ko'si ehm . tʃè ija ritʃi sempri k ava assai liber'ta e ko'si pe'ro nun nom pentsu jeu tʃè iu pentsu k esti na kosa eh . pek'ki tutthi kwanti a vonnu viriri sentsa fattsoletthu a vonnu viriri se li kapiji ntʃi vonnu viriri i kapiji per'ki è na bbella ragattsa pe'ro ija ritʃi no no no nom vogghju nom vogghju anke kwandu fitʃimu a ʃullanthaɪm a ddʒita po sul ai fimmini ntʃi fitʃi virir i kapiji ai maskuli no e pe'ro ava purə ddiffikol'ta nâ klasse è ll unika kû fattsuletthu e avi probblemi puru kû maestro i tedesku n a poti viriri ssai ah sì sì pentsu a ʃgrida o kom è ? sì tʃè a interroga ogni ura sentsa ke ija fatʃi nenthi a interroga ntʃi itʃi sei ko'si poj ija ritʃi ma nun è ddʒustu per'ki . tʃè ogni kosa a ffattʃu sempri a ggrira e# ntʃ a fitʃi tʃanddʒiri pure per'ki ah sì sì ma no è male no sì per kwesta ragattsa kwesta gwagliuna tʃè nua avimu pentsamu ka forsi esti konʈra pek'ki nâ me klasse simu ehm ʈri italiani e nnu pentsamu ke forsi esti propia konʈra ʃɽanieri per'ki non tsattʃu è bbravu ko'si pe'ro tʃerti voti a nnui ndi fatʃi kkju pigghja sempri i tedeski ai tedeski fatʃi kjuu ma sunu tʃè a maddʒorantsa so tedeski o ʃtranieri ntâ klasse simu pure/ ntʃi sunnu pure ʃɽaneri pe'ro tʃi sunnu pure i tedeski parekkhji simu/ sunnu kju tedeski e ragattsi e fimmini maskuli fimmini no mmaskuli fimmini non tʃi sunnu problemi per'ki tʃinkwanta per tʃentu fimmini tʃinkwanta per tʃentu maskuli o kum è ? eeh no simuu . pentsu ke simu ditʃasetthi fimmini ditʃasetthi fimmini e kinnitʃi maskuli na kosa ko'si mhm propio misto sì . eh sta kosa i sta ragattsa ke m [h] a rakkuntatu ke ntsomma a ʈrattanu male ma no tʃè i professori voglio dire gli altrino no no nua ko gli altri della klasse tʃ [h]a um buon rapportho [saluti] . ehm . ma ndâ tʃè nui ehm . ʈra nnui ava nu bonu rapporthu pe'ro kə kû professore nun ava nu bonu rapporthu per'ki sulu kû iju pe'ro e fforse puru u maestr e l inglese ognithanthu per'ki a ora esti Probetsaɪt e u maestru ditʃi tu non tʃe la du ʃaffst es sovizo nɪᵪt ntʃi ditʃi kwindi du kannst es e a lei allora ntʃi diku io iu tʃi riku sempre tʃ a fai non [h]a ffare ko'si per'ki tʃ a fai non senthire a iju per'ki ntʃi sunnu puru ora kwandu tʃ era Probetsaɪt Abʃtimmung tʃ era iju l uniku ke isa a manu ke rissi ija non tʃ a fatʃi non/ si nd ava jiri ja . kwindi era molto problematiko kwesta/ kwesto rapporto ke tʃ [h]a kwesta ragattsa kû professore sì
Bel1mID1 kwand è ka siti natu ? iu sugnu natu u sei tʃink kwarantanove tʃinkwantanove ? kwaranthanove . sugnu e duve ? sugnu diventhatu viakkhju a Bbelvedere Spinello li a Krotone provintʃa di Krotone ma duve a Belvedere Belvedere o ʃpiniaɖɖu ? inta ʃpiniaɖɖu ? a Bbe a Bbelvidiri a Bbelvidiri eh sì a Bbelvidiri vitʃinu a Madonna dell Arku ? no tannu abitavu nʈû tʃenʈru i Bbelvidiri . vitʃin a ghjes eh tenete fratə suarə ? sì tiagnu kwaʈʈru fra/ eh n aʈrə tre ffratə ku dua suar e kiri stannu ɖɖa ssutta ? unu sta ɖɖa sutta k è kiru k [h]a interrogatu . e ddua dinʈra Amerika nta Sudamerika ? nta Amerika noo ntâ Amerikaa . tʃenʈrale Nju York Nju York Nju York e kkwandu s [h]annu migratu kist ? e kissi s [h]annu emigratu unu setthanthakwaʈʈr e l alʈru s [h]a emigratu vers u sessanthaa . otth e pik'ki ? e pik'ki kistjoni i lavoru ki lavoru un tʃe n è dui nua e sempə kiss era a musika e ɖɖane ki stannu fatʃiandu mo nta l Amerika ke prufissjone ki ? eh unu mo tenə a pittseria . u rannu . ntsemi ku ru figghju datu k u figghju . ava pers i lavoro e allora e dopo tʃ è dopu s [h]a fatt a pittseria ? sì dopu ka dopu k [h]a perts u lavoru poi s [h]a [h]a kammiatu statu sə nd [h]a jutu nʈru Karulaiə [Carolina] eeh ɖɖa s [h]a fattuu a pittseria . l alʈru ka è ɖɖa avia na kasa pure ii kostee . de la vitaa . su i mmenu un kostanu kumu a Nju York ka tannu Belvidire è kumu kkha tanth si tʃert a kasa kusta di mmɛnu . s [h]a ffattu ssu lokale e mmo sta jiann avanth akkus'si s [h]a ʃpusatu ku na belvidirisa ? no ku na rokkitana unu di una rokkitana e Rokk i Niatə i Rokk i Niat a rra miseria eh si su kanuʃʃuti ɖɖuaku nta ll Amerika ? no si su kanuʃʃutee . ɖa in Italia a la Rokk i Niatu s [h]anu kanuʃʃutu kwaʈʈru bbott annavota annavota s [h]anu ʃpusat aha allura kist era u frate no ? kiss è u u fratu kju rannu ? kiss era u kju rrannu poijə kir aʈru [h]a kanuʃʃutu a na paisana e s [h]a ʃpusatu dopu ma sempre int a ll Amerika ? u settantakwaʈʈr no no s [h]anu konoʃʃutu . kkha a Bbelvedɛre e ppoijə si su ʃpusatə e sə n [h]anu jutə inʈra ll Amerik . nel suo ʈreddʒittu tʃ è vinutu due volth . ah sì due volte sulu due volth sulu . aha s [h]a rikuatə e mmo . è ɖɖade . ormajə . k i figghji parranu tuttə l ingles nun parranu kju belvidirisə ? iiih . bbelvidirisə u lu parr kwalkhe pharola kus'si . ma sen'no poku . kwannu unu è poi kumintʃ a ffare i ʃkole a ll esteru kumintʃ a ffare l asilu a ll esteru a eh . e tuttu kose allura . ll/ la llingua . madre propriamente t a ʃkuardə . e l atə visitatu ankuna vota ? no n sugnu jutu majə . no tʃi vulia ghjire . mo vidimu po darsə . seee avessedə adivinire po dassi puru ka tʃ a fatts na . na ʃkappatina u ʈruvamu nu volu kus'si . ma tʃi sono adɛss ! . a ri a ri periodi ke tantu per diri non tantu sono rikjesti non tʃi sono kose allora sono tʃi sono i volee ʃpetʃalee . sen'no . ma vi sintiti a lu telefunu ? sì a lu telefunu ni sintimu semphr . eh . nun è karu adessuu kome tariffaa telefonikə . e nni sintimu ʃpessamenth . tʃerte volte tʃi sentiamo puree ogni setthimana ogni djetʃi ddʒorni sì . no ma tʃ è na tʃi tʃi sono tariffe adesso telefonikə ki pâ Amerika ke pag i menə i da ll Italia . kwannu ni sinthimu a lu telefanu o ʈre kwarti d ura o n orettha n a fatʃimu semph . e pek'ke pua . almenu ke u tʃi sentiamo e kist auʈru frate è kju pittʃulu ? kissu kkha è kju pikkulu i mmia . kiss è u pikk . poi tʃi stannu due sorelle una . è ɖɖa a lu paisə . e n aʈra è kkha intâ pruvintʃ i Vvarɛs i Varese sì intâ Lombardia nta Lombardia eh iɖɖa s [h]a ʃpusat ku nu belvederise ? sì ku nu bbelvederis e a Varese tʃe ne su tanti i Bbelvidiri ? sì sunnu tanti ɖɖa a Vvares a Vvarese eh Vvarese e Llombardia Piemonte ɖɖa si ne su ghjut ɖɖa si ne su ghjut . tʃe ne sono tant a Emilia no Emilia Romagna no ? no a Rreddʒ Emilia un ntʃe su ddu u pais i mmia a Rreddʒ Emilia è tuttu kuʈris [risate] kuʈrisi su ɖɖane Reddʒ Emilia kissa kkha . invetʃe i belvidirisi s [h]anu ghjutu s [h]anu ghjutu kju inʈrâ pruvintʃ i Vvarɛsee . a kiri dinthorni Məlanu kiss è . e n aʈru poku sono nʈrâ prov/ inʈrû Piamonth . e vi viriti ʃpissə kâ sora ? . na vot a ll annu na vot a ll annu tʃerti voti kapita k u a viru ogni dui anni pək'ki sa è kapatʃi ke u mi ʈruavu kwannu iɖɖi van ʃinnanə im ferje ia u puattsu ʃʃinnərə o ʃinnu prima o ʃinnu dopu allura pu u ni vidimu . mmo [h]a kjamatu l aʈra vota ditʃi bbe ni vidimu eh dobbiamu ristabbilire kju o mmenu kwannu ʃindimu per fherie sen'no u ni vidimu allura vi viriti ɖɖa ssutta pentsu di sì pentsu ka nnə vidimu a Bbelvidire ma kist annu ntû misi d agustu ʃinditi a Bbelvidiri ? avessənə i ʃʃinnərə mo vediamo sulu k i ferie sono tuttə divisə adɛsso non è ke komu na vota ke ʃendiamo tutt a ggrupp kine prima kine dopuu pik'ki dipende de ditti komu dunanu i fferie [h]e kapit ? allo tʃ è mia figlia ku . kom mio figliu ke ʃinne ku raa ku ra moglie . e u guagliune puru e ʃinn a mia figlia ntsjemə iə e mia moglie pu ʃindimu dopu ku ll l alʈru mɑʃkulu . si vo ʃinnərə l aʈru maʃkulu san'no nən è ka diku ia ʃinnə fa kiru ke vvua . nun è ka po gli ddiri a ri figghji kju . jam in ferie ka ti ti puartu nun è ka jam in ferie . a figghja si kiama Antonella o aʃpetta Frantʃeska Frantʃkeʃka . e u figghju ddʒà e ʃpusatu ? sì s è spusatu u sekondə . ku na polakk ku na polakka . purʈroppu vede kom è adesso pek'ki purʈroppu ? . eeeh adessu non è ke si ʃpusa kju ku ri paisanə vi fussa piatʃuta kju na bbelvidirisa ? mbeh è pû ffattu dâ lingua ? . beh per a lingua ma puru alʈri kosi no kiri ɖɖa tenanu sempə n alʈra mentali'ta diversa dâ noʃr . per kwanthu . tu po parrare komu vu ke ppoi nun è kke tena nu karatthere malamenthe è abbastantsamente bbrava . nun è ke . poi . devono essere loro ddue ke . ma iɖɖa s [h]a imparatu u l italianu mo ? . assaiə no ma komunkwe ma kome parranu in tedesk ? parranu in tedeʃk tʃerte vote parranu pure in italiæn . ma u fhigghju . è diffitʃilə ka pija a lingua italiæna kus'si . pek'ke ddʒa u guagliune ddʒa si sta ʈruvannu mmone tenaa kwinditʃi misi si ʈrova nu puakitʃiaɖɖu in diffikol'tha tʃiarti voti pe a parra ditʃe pek'ke ? pek'ke mammasa ku mammasa parradə i nu mmodu . vaju u viju eu ku mia adi parrare sulu l italianu allura vi ka tʃiarti kosi u ri kapiʃʃa kju . mmo kiru k [h]e ditthu a mugghjermə ka kissu kkha u prossimu annu va da ll asilu . na vota ka va da ll asilu akkjappa u tedeʃku . iɖɖa tʃi parra in polakk ? iɖɖa tʃi parra i polakkh tʃi parra in polakkhu e tʃi parra phuru in tedɛʃk pure in italiænu ma poku in italiænu maddʒurantsa tʃè statu mammasa e gli parrava tuttu in polakk u guagliune ti #in polakk mmo si n [h]a ghjut a nonna . e spessamente m vaju gwardu iə ajeri sugnu jut iə a u guardar . e kumə tʃi parra ? e iu lu parru in italianu no nun puattsu parrare italianu ? tʃerte vote mi riʃpunne in in tedeʃk . [h]e kapit ? kissə su guagliune ke poijə e si perdunu i lingwe e i dialetth a ku assomigghja ? assomigghja a tutt i dua a lu paʈru a mammasa . propio . è una kosa . fa puru si kriʃʃa puru komu u paʈru solu ke si kriʃʃa pju mmagru pek'ke . la mamma lu tena propia frenatu a ru fa kriʃʃərə nu pokitʃeɖɖu kju mmagru ah per non lo fare manddʒare assai ? eh sì ma veramente ioo non è ke gli do toltho non gli do torto . pik'ke è mmegghju si kriʃʃe un pokettinu mmagru e no ki kirə tʃittʃone . ma s [h]a missu allura a tʃittʃa ? maa a tʃittʃa nenthi a tʃittʃa tʃe l aveddi da data na setthimana e poi l [h]a ditth arrivedertʃ . pek'ke se l avessa magaru allatthatu no . allora si kriʃʃiva bbellu manku sei misə njeenthe per'kɛ . kom è uʃʃita dû ʃpitalə dopooo . tre kwattru ddʒorni ko'si [h]a avut u raffreddore . ha avut a fhebbre e s [h]a vutu pijare ll antibiotitʃi e l [h]a stakkhat a prima voltha l [h]a stakkatə e pojə le l [h]a di nuovo riattakkhatu u guagliune . dopu nu kwatthorditʃi kwinditʃi ddʒorni ko'si di nuovu l [h]a pijat a frev . e po l [h]a stakkatə e nun tʃe l [h]a datu kju u latth . ha kapit ? pek'ke poi u stakk . e nno pek'ke ku ll antibiotitʃi l [h]a dovuto stakkare [h]a kapit ? . e kiss è statu . e mmo kwandu vena kkhadə fa ru padrone de kasa [risate] kwandu vena kkha . ku ru nonnu sta sempa supr u nonnu fa . fa tanti di kiri disaʃɽi . ki sta ʃmuntandu tutt tutthu sta ʃmuntann iih tutthu kkha ʃportelli manigghji ke mmankanu . la tirati e kke ditʃ a nonna ? e kke ditʃ a nonna s arrabbia ? no s arrabbia s arrabbia nessunu . a kkasa sua tutti i manigghji tuttə kattʃatə [risate] po kiri manigghji fhorthe l [h]annu potuto kattʃare tʃ [h]ann avut mintiri u ʃkotʃ . ma tʃerte vote i tira va tirar u ʃkotʃ e arapa ma kiri ke mmo tʃi sunnu tʃerti manigghji i plastika ke bblokkanu i mmanigghji di kos e allur u po arapiri . pe'ro devi star attenth ka nu stipu ku'si è kapatʃ s u tira nterra . tenaa kwinditʃi misi ma benedika ke tena na bbella fortsa ke . tira tutth sa kamminare ddʒa no ? sìi . ddʒa mmo ke kammina ha kumintʃat a kamminare dei nove ai dietʃi mes . ma tʃ è n eʃpressjone kwandu per esempiu kumints a kaminare kome si kjama ss espressjone in kalabbrese ? . kwandu kumintʃ a kaminare ? noo kumintʃ a kaminar . ditʃə kumintʃ a ddar i primi pass . eh pek'ke i sitʃilianu komu ditʃit ? s abbiau s abbiau s abb eh sì s abbiau allora esiste ssa parola ? s abbiau pe'ro nu un ditʃimu s abbiau sì pe'ro è antika ssa parola no ma manku antikamente u lu ditʃimu nemmenu s abbiau . i a Sitʃilia sì . iu sugnu pratiku ku parekkji ssitʃiliænə eh sì pek'ki amu fatigatu ntsjemi kkha a ra posta . s abbiau e kwandu una aspetta nu bambinu komu si ditʃe ? [h]a akkattatə nu guagliunə . [h]a akkattatə nu guagliunə e rakkuntatəmə ankuna kosa dâ ddʒoven'tu voʃra ? e kiru stati fatʃiandu nta Kalabbria l agrikultura mmo ? eeh . l aggrikulthura pju sta pju sta ɖɖa e kkju jamu malə diku ku ssa kommuni'ta europea ki tʃ èdə ma pek'ki nun ntʃi dunanu i sussidjə ? i ma tʃi dannə i ssussidjə pe'ro i sussidje non è kke sono sussidiə . per'ke a uno per avere tantə sussidje dovrebbe avere tanthi terreni . e allora avendo terreni ke ssono tanto per dire in pjanura . puoi mettere u granu . e prendə u sussidjə subb u granu oppurə metti pomodorə prendi u sussidju supr i pomodor . pe'ro kirə ke fha u u pomodorə komu sugnu iu u puattsu fhare l emigrath . eeh kwesto tʃ è magaru fattʃu ll ulivə vado vengo dato ke ssogno i pentjsonə ah mmo ddʒa è in pentsjon ? sì ddʒa sono da tanto ee u grano . allura pe starə ku ra famigghja kkhadə . aju fare puru ee . kose ke lle posso fare . nom possu fare ll agrikulthura tantu pe ddire pomodoree e ppek'ki kwesto non l [h]o kapito pek'ki nom po ffare ? i pomodori ? eh i pomodori tantu pe dirə ddʒa [h]a dd esseri ɖɖa ddʒa . deve stare kontinuamente . non è kke vva ɖɖa tantu pe ddire ti sta kwinditʃi ddʒorni e ppoi viene kkwa kkha u po vinirə . pek'ki kir kwannu tantu pe ddirə tʃi vo gghjittatu meditʃinalə tʃe l [h]a menterə u meditʃinalə nom poi aʈrasarə [ritardare] . nu juarnu due ʈre oppure . vuanu abbeveratə . l [h]a abbevərare . arriva u momentu ke tu l [h]a kogghjəre [h]a d essere ɖɖa presenth . poi si tʃ è ru kommertʃante se non tʃ èe . kissə è u guaju mmo u d è kju komu prima ke prima . dî parti mia tʃ eranu fortse kwarke djetʃi sartsifitʃi . ke fatʃivanu a sarts e allora kwann era ddʒa a prim i lugliu aprivanu . ee na vota ka eranu apiartə ɖɖa kumintʃavanu la ddʒent a kogghjere a fatigarə tʃ eranu tanta ddʒent ke ffatigava e mmo invetʃe i kogghjanu i makkinə . e vena na makkina komu na motoʈrebbiadə a kogghja a kogghjanu i pumaduarə kom a motoʈrebbia . sì pe'ro sulu k i kogghjanu tutthi ʃporkhə . tuttə luarde [sporco] . no u fogliame vena ʃkharthatu [mettere da parte] . sì u 'ʃkartadə pe'ro tantu pe dirə tʃi ssu i pomodori ve vverdə u ri ʃkarta u ri ʃkarta ni ʃkar tʃi ssu ʈre kwaʈʈru pertsunə i ssupra ki mmintanu supra a makkina no ? pe'ro avessa də jire khju llentamenthe a makkina pi kogghjərə pi ʃkarthare . sii . tʃ è nu pok i dd akkwa nu pomudoru fratʃidu [marcito] u pija phuru allu pu si pu si mm virə s allordanu sə mpraʃkanu [marciscono] ki nn . pe'ro solo pe'ro solo ka poi kwannu i porthanu î sartsifitʃi i kiru mmodu allura ti kattʃanu il ventipertʃenth . e fannu u ʃkharthu tantu pe ti ddirə e nnui su tʃentu kila e ti passanu otthantha ottanta kila . eh kwesto è pe'ro ditʃ u kommertʃ u produtthore tʃi guadagna semphre di pju kon la manodopera . no mma tʃ era a manodopera i mmeno . per'ki nu kristianu kwannu t [h]a rakkolthu komu i kug'ghjiamu prima no ? tʃinkwanta sessantha kaʃʃe inʈra nu juarnu pertsuna ? na ppertshuna mmo li minavanu pua pure tʃe/ pure tʃentu kaʃʃe kugghjivanu a ppersona ? a persona sì . a persona ma ke kaʃʃe gabbiettu o di di kaʃʃə i kiri plastika i ventitʃinku kila . eeeh pe'ro per rəkogghjere . ɖɖa ki fatʃiva ? tira l aʈru ku du pomuduarə e ʃkhutulava ntâ kaʃʃett . na vota ka tu avia da# ʈroppu dû pumaduaru a ʃkotololava ntâ kaʃʃetta . a kaʃʃetta era fatta a mme'ta . [h]a kapitu ? pu si tʃ era nu pok i terra tʃ u kattʃava mænkh tʃ a lassava jire pe'ro s iu kogghju pulitamenthə . [h]ad esser unu ke fati'ga ass [h]a ddi fatigɑre u kogliu tʃinkwanta kaʃʃe i pumaduarə inʈra nu juarnu e kiri i kogghju pulit . u bbɑnu sartsifitʃu pue ti kattʃa tantu per dirə ventipertʃentu kju ti kattʃa il tʃinkwepertʃent kû tʃinkupertʃent tʃi po ddassarə ankunu pumaduaru martʃitu a lu kɑtʃ ke po kiru martʃitu na vota ki si nə va nʈrû sartsifitʃu ddʒa kumu vena ʃkarrekathu . vena llavatu . allora lavannulu kiru martʃitu si ni va nʈra l akkw si ʃʃoglie si ʃʃoglie kumpletamenth e si ni nʈra ll akkwa si perde kiru ɖɖa e allura ti kattʃanu kiru tʃinku pertʃent invetʃe ko'si . è ʈropp . ki kattʃ . tʃ è l integrattsjone pe'ro sen'no stai atthɛnthu . ke il pomo/ u bena propia nella sua perfettsjone u pomaduaru ke non è ʈrattatu nella sua perfettsjone tu tʃi rimetth . e ki tʃ è ddʒente ke ɖɖa . ne fa vinti ʈrenth etthari i pumaduarə . tena l aʈʈrettsatura . eeh poi nun si 'ʈrovade pek'ke [h]addi pagare pure i i terre pek'ke a terra sola affitta i kiɖɖi i kiɖɖ aʈru a gabella a ggabbella allura t tə l affitthə [h]a pagare l affitthu pagannu l affitthu pagann u ʈratthore pagann i kuntʃimə . katʃannə tutth i meditʃinalə a la fine non tɛnə mai nienth . se tantu pe diri un ettharu i pumaduarə tʃi fa otthutʃentu kwinthal i pumaduarə tʃ [h]a rrimess . guadagnə a la kasa u nnə puartə pek'ke kosta ʈroppo pok atə kapit ? kwantu kusta mmo u kilu ? eh un paganu settanta otthanta li tʃentesimi ? lire . della vekkja lira fai il kontho . settanta otthanta tʃentesimi ne setthant ottanth i dunanə i d integrattsjonə e banu tʃentutʃinkwanta lir tʃentutʃinkwanta lire neʃʃanu a kwinniditʃi tʃenthesimi . [h]e kapito ? ekku ke . u kontadinu . non si ʈrova poi tʃ è ddʒente ke mmintadə ri finuakkjə prima di di . di pumaduarə e i finuakkjee sono un alʈru riʃk . tʃ è l annu ke makar u kontadinu va bben e tʃ è l annu ki tʃi rimette l [h]addi ddʒirare torna inʈrâ terra . kom è suttʃessu l annu ʃkorts . l annu ʃkortsu sinthiva ddʒente ke dditʃe kwandu pro kwandu prima ditʃe vinnu i i finuakkjh a itʃi stannu vinennu a ʈrenta milljone l ettharə . kwann era arrivatə il momentu ke poi l avianu vinnere kissi kkhadə u l [h]annu vulutu propia . ditʃi i ffabbrikə un u vonnu kkju . per'ke arrivandu ddʒa i i stu periadə kkha il u finuakkju si kontsuma i mmenu avadi jir tutth inʈâ ffabbrika a fabbrika si ʈrova ʈroppho affollata ki tʃi ni su assajə . e allora tʃi rrestanu nta ssa terra pek'ke pu ʃpikanu . eh na vota ka su ʃpəkatəə nʈrû mis i i maju allura i ddʒiranu nʈrâ terra e tʃi rimettanu ddʒornate per pe i i pianthini ke mmo kompranə akkattanə i pjanthine . pjanthine kiɖɖu kiɖɖ aʈru kuntʃime eeh . tʃi rimettanu tutth . e kist era . il prodottho dû kontadinu kosta sempre ʈroppu pok sì invetʃe ora ke pjanta ? . adesso nienth . adesso fattʃo un po di grano . u granu u fatts u ggranu e robbə di o olio . kwannə vena l annata bbonə . kugghjimu ll alivee . ki pojə e pi kistu pua ʃinditi suttha ? e sì pi kissu pu ʃinnu po kwand è ke si kogghjunu ll alive ? ad ottobbre ? no duvi nua kumintʃamu a novembrə è ddʒa puru priastu a nnovembru per'ke a nnovembre fhai l olio sulu pe ru kommertʃɐnth . per'ke u kommertʃantə tʃi fa u vverdone . u vverdone è n olio k è ʈroppu krudu . è ʈhroppho forthe krudu pe . un ts u po mmanddʒare u kommertʃɐnthe . pek'ke u rapa bene pek'ki u mmiʃkja ko l ogghj i semə . eeh kwal e ru e pu porta kkha intâ Ddʒermania e u vinnə pe l wogghju l alivu . wogghju alivu kkwa non esist ! kkha ʈrovi sulu robba imbrugghjata . e nnun tʃe n è olia/ oliu purə a nnessuna part kwandu tʃ è skrittu olio verddʒine d oliva ? non è vveru nun tʃe n è nemmenu u djetʃi pertʃentu di l ol di olio d alivu . e nnessunu se ne akkordʒe . e duve s akkatta allura l oliu ? se vo ll oliu davviaru ? davviaru a ru ʈrappitu [frantoio] [h]a jir . a lu ʈrappitu . ɖɖa u vide komu ka'mminade komu kammina . a ll alivu e kkomu kkammina l oliu pua ditʃe kissu kkha m u dunə . si m u dunə vaju da kissu kkha kidd uagghju ɖɖa si kjama meditʃina u kjamanu i tedeʃk . i tedeʃk u kjamanu meditʃina kiɖə ɖɖa . ki importa magari l ogghju ? iu ? no kiru m u portu iu vena u kamiu [camion che trasporta merce belvederese] dû paisə e m o fattsu vinirə ma si u vulivanu # tantu pi ddirə u vuliane tʃ u fatʃia arrivare kkha pe'ro solo ke la ddʒɛnthe . tu magaru vanu a ll Aldə vidanu l uagghju e ditʃe ekʃʈraverddʒin d uliva e tʃi pare ke e li pare k è l uagghju d uliva kirə ɖɖa kirə ɖɖa nun è nnemmenu ogghj i semə . ka kiru ɖɖa ʃ è tʃi mettanu u koloranth oddʒi e fannu l ogghju d alivu . tʃi sono due prodotthi ki fanu l ol l uagghju d alivu iə me l [h]anu ditthə nun è kke me l [h]o dimentikatə sse due prodotth . fanu l ogghju d alivu komu fanu u stessu u vinu fanuu po kwandu lei per esempio vena kkha lu ll autubuss si porta due ʈre liʈri noo iu kwandu vena u kammiu ni mannu nu mentsu ma kwal è stu kamion ? tʃ è nu kammiu ka vena i du i duvi nua i Bbelvedere ? sì ferma a Rosenhaimer Platz si fermava fina moo . . . iu . iu ku kiru ɖɖa u mannu # iu m a mannu l uagghju pi mmiaa o minthanu inʈɽî karthunə #i kiri ki vinnanu tʃi vinnanu l uagghjuu . ne llatthi i ventitʃinkwe liʈri ma ad'do ? a mannu kkha o no dipenda u periadu u tʃ è ka l ogghju # . mmo è nu periadu ke l uagghju tantu pe ddire se tʃ è uagghju sempre kiru uagghju viakkhj . pek'ke l annu ʃkorts l annu ʃkorts [h]e ffatthu l uagghju pe'ro non è statu tantu buanu pik'ki ? pek'ke v [h]anu poku d atʃidi'tha invetʃe kiri i du w annə fha . era perfetth pik'ki pik'ki fatʃiva 'kavudu ? se tu vuai kanuʃʃere l uagghju veramenth lo devə manddʒare krudu . è un po forthino è un po fforthino dipendi i kiɖɖu ka ffa . dipendi i kiru k [h]a kundire pe'ro se tantu per dire nua hatʃimu l intsalata . tʃ [h]a 'mmentere l uagghju d alivu . tʃ è allura l intsalata sadə . veramenthe se l olio e e l olivo è stato rakkholtho . è statu kuatu [colto] tantu per dire nel momento ddʒust e no kwando ʈroppo verde o verdone esattamenthe pe ti mmanddʒare l uagghju subba l intsalata i l alivu . l alivu di parthe mmia ll alivə ki su di parthe mia k è . kira kwali'ta ɖɖa ka po makaru nta Sitʃilia tʃ è n aʈra kwali'ta ke si mmatura prima . e allura kiru ɖɖa non è fforthe komu kiɖɖu ke è di parth pe'ro sse tu vvo manddʒare l uagghju di parthi mmia l [h]a kogghjere versu u vvinti di ditʃembr . e kwandu kir kiru uagghju ɖɖa tu u pijji u minti subb nu pjatth i ppasta e fa tantu per ddiri nu pjatthu i ʃpagettə o o pennə krude . komu i ʃgwaɖɖe pu tʃi 'jettilu i subbə si ll uagghju è bbuanu i ʃpagettə ti mmanddʒi bellu volenthjeri . si l uagghju è jettatu su komu t avvitʃini a lu pjatthu kus'si no ddʒa kira puttsa pek'ke l uagghju è ghjut a ffinire subba ra pasta k è 'kkavuda e te ven ntê naʃk [il naso] . [h]a kapitə e'vapora e ssi vede ɖɖa l uagghju kom è . ka po kiri ka pphortanu l uagghju kkha no u l uagghju vinu . non è rrobba di prima/ . a kin è ke stati vindiandu u l uagghju vuaʃtru ? no iu l [h]aju dar u grossista e bbast u la u lass u aa . a lu frantoju stɛss a ru frantoju stɛssu no u lassu ɖɖade kwannu [h]aju finitu . fatʃimu u kunthu a kumə va solu ka t u paganu . . a na ʃʃokkɛtts . i priattsə sunu tuttə bass e u fratu vuaʃru ke sta fatikandu ? sta lavurandu kii ku ll animalə ku ll animalə sì kiru fa sempre u solitu mestiaru di allav allavamenthu allevamentu di vakke di vvitellə vitell . i pija pikkuli i fa ranni ingrassa e pu i mattʃellu . ma sta direttamenthi Bbelvidirə ? sì kiru sta a Bbelvedirə . kom è ke si kjama il matʃellaio kankjere no ? u matʃ il matʃellaio ntû bbelvidirise kum è ke ssi kjama ? u matʃellɐju . u kjankhjiarə . u kjankhjiarə l [h]o kjesto per te [rivolgendosi a E2] a la khjankha . a ra ggjankh prima ditʃivanu a ra ghjankh mmo invetʃe è kammiatə nun ditʃa kkju a la kjankha ditʃanu mattʃelleria ditʃe ma kiru ɖɖa ke ffa ? u khjankhjiarə . e per esempio a vostra ddʒoven'tu komu l ati passata ? i ʃkole tʃ eranu a Bbelvidiri allura o ? sì nua abi'taumu nʈrâ kamphɐgna e tʃ era na ʃkola a ll alamentharə a ʃkola i kamphagna [riferendosi all'uso di allora] eh . n tʃ era nn no tʃ era na bbellaa . aula ah sì pe'ro sulu ke . ɖɖ a fatʃiva a prima e ɖɖa fatʃiva a kwintha elementharə dâ prima a ra kwinta elementharə tʃ era e ppu bbast u juarnu kwandu niʃʃiva dâ ʃkola jiva nʈrâ kamphɐgna o a ttshapphare i biatuli allora si mintivanu i bbiatuli pik'ki tʃ era u ttsukkerifitʃu da noi a Polikoro ? no eradə aaa . a 'ʃɽongolə mhm a Strongoli eeh . allora si fatʃianu i bbiatulə . u d era kumu mmo ke aggrikulthura u ntʃe n eraa pek'ke tannu . u u granu . e si min'tivadə e si minthianə i favetthə si minthianə i 'tʃitʃere si mminthianə e ffavə konoʃʃi ? mah tʃerto ! konoʃʃ a tuttho ke ttʃi parra . . e kkha a ru merkatu ɖɖa tʃi sunu ah sì ? sì e stavatə rakkuntandu ke ? eeh 'jiamu ntâ kamphagna u juarnu fa'tʃivamu tuttə sse lavorə a vvolthe guardamu a ll animalə . a'viamu u kavaɖɖu no a lau'raumu puru kû kavaɖɖu ia nu guagljunə pikkulu pikkulu ddʒa ku nu kavaɖɖu randu allura era diffitʃile perikoloso pure no non era perikolos e ppoi sono animalə ke vengono kwannu prati'kanu puru ku ri kristiani ku riii ku ri guagljunə . sono animalə ke ttu . tʃi passi puru sutt a pantsa e u ti fanu nenth unu [h]a dd essere puru pratiku i i ll animalə . se unu u d è pratiku loddʒikamente si ʃpagna . ajere t [h]anu fatthu vidire nu dokumentariu a la televisjonə iu ku ru guagljunə . [il nipotino] u vidiva . avia u guagljun akkus'si pu s è addurmenthata a ffiankh e vidiva kiru dokumenthariu . si ia a'viadi pijar kiru serpenthi ma nnemmenu ke mmi ddava nu mmilljarddu . ditʃi se tu u pigghji nua ti damu nu mmilljarddu pi mmia apostarə ɖɖadə kiru serpenthə nnemmenu ku nu fhutʃilə tʃ a tʃ avvitʃinu . per'ke ? non tʃ [h]aj è mmestiarə invetʃe kiru kristijanu . è gghjutu e l [h]a pijatə a da test . un animalə i ttʃent i duə kila . l [h]annu l [h]annu misuratu . tʃinkwe meʈri i otthantha luangu . ko'si era [mostra il diametro] . inta Bbelvedere tʃ eranu puru serpenth ? tʃ eranu pure ma nno kiri ma v arrikurdatə na vipera ? . sì . sì tʃ eranə i vviperi kir aʈri k i i kja'mavamə ʃkurtsunə kirə nigurə . i ʃkurtsun i serphə a kju rranna era a serpha du du nui . e ppu tʃe n è n aʈru si fatʃivanu stavanu in e sempre nelle tsone paludos . u kja'mavamu pathanaru . ma dov è ke tʃ è la palude ? ma nun tʃe n è ppju adess adesso da noi ma prima dove tʃ eranu ste ttsone inʈrî ttsonə bass . sutth verso Torre Melissa ? no no nʈra o komunə dâ Rokk i Niatu [h]a vist kirə pjanure lung u fjume ? lung u Niatu lung u Niatu kirə mparə ɖɖa . eranu tutthe patanə . ma eranu velenus kissi ? ssi panthanarə ? eeeh . nu poku . pe'ro no vvelenos assaijə a kkju velenos era vipera kkha kumu ɖɖa . a vvipera e ru ʃkorphijone u ʃkorpijone ? u ʃkorpijone tʃ è pur ɖa . non lo sapevo u lu sapiva ke tʃ era u ʃkorpijonə ? u ʃkorphjonə tʃ è purh . ma guajə se ti/ pre semphiu ntâ kampagna no a tutt i parth no tutth i parte per'ke u ʃkorpijon èe inʈrî ttsone peʈhrus . inʈrî ttsone aʃʃutte peʈruse tʃerti votə u po ʈruvarə puru inʈrô mmuru . kir mura viakkji antiki è ffatʃile u ntʃ u ʈruavə puru u ʈruavu kiru ranu ma ʈruavi kiri pittʃiriɖɖi ki ssu propia pikkuli ku'si ma su pure velenusi kiri pittʃuli ? eeh sono tutthe velenos . kwannu su animalə ku'sii . su ttutthe velenos ma a voi v [h]annu muttsikkatu ? no a mmia mai sono statu sempe atthenthu maddʒormenthe i i ssu periadu kkha . kwannu sintiva kamminava# vidiva inʈra nu muru stava ku na paura di ki sa . pek'ki na vota k i vidiva e pua a dus a ddistantsa allora lu minava na bastonata maddʒormenthe kissi i ʃkurtshunə kum i tukkhava rimanivanu na bbastunata vuliva . invetʃe a serpha no . a serpha la minava . inʈrû miantsu l ammattsavu ku nu bastunə pe l ammattsar l avia minare a test . e li minava nʈrâ kapa allura . a la kapa u moranu tutth . era diffitʃile a vita a vita prima era molto pju ddiffitʃilə d adɛss . ma per esempio Bbelvedere di ʃpinello era unu ddʒa i kiri paesi kju vantaddʒati no ? kju mmegli ditʃimu mak'ke kju mmiagghjə per esempio Kuʈru era peddʒ . ma Kuʈɽu ma Bbelvedere è lu stɛss prima eranu tutti i stɛssi kiri paisi ɖɖa poijə sse paisə sono kam/ kammiatə dop uu . u sessanth . pek'ke tʃ è stata l emmiggrattsjon la ddʒe la ddʒenth [h]annu kumintʃat a ssə ffarə a kasa loddʒiku tʃ è stata pure la riforma agraria ke a ri rikkji l [h]a kattʃatu parekkji terrə e l [h]a ddatə a ri poverə . duvi poverə mo s i stannu viniann ki u tʃi ponnu vivere s i vinnannə pu kir [h]a fatth u figghju k è laureatu kine akkus'si kine kuɖɖa . e s akkatthanu . s i l akkatthan povərə sì kiri ka ten i sordi s akkatth unu sentsa sordə n si po l akkattarh . pek'ki i partə nuaʃtri mo senti i priattsəə . ehhh pe'ro s l akkatthanə i kristiani ma ddi mmenu kwandu è nu piattsu i terra bbuanə no . kuamee unu . rapra a vukka ditʃe ia vuagghju vinnərə a terra . iu sattʃ a terra tua kum è . e makaru nu nə presentamu tʃinku sia setthə otth ditʃe [h]e saputə ka vinnə a terrə [h]e saputa vide si m a dunə ke . m a pigghju iu . e kkiɖɖu ma tʃ è bbisogno du sentsale no ? sentsa sentsale . sentsalə duə nua . eeeh . si . si ripresentanu setthe ottho kristiɐnə tantu per dire a nu petts i terrə allora poije makaru tʃ è kiru usa riʃpetth a n aʈru itʃ vab'be pija'tilla tu . tʃ è kiru ke makaru ditʃi no a mmia um mə kumbena pi ssu priattsu e tʃ è l aʈru ditʃ a mmia mə kumbenə e m a pijju ntso s u pijja kiɖɖu o s a pijja kir aʈru pe'ro s a pijja . kira bbona sempə maddʒurmenth kira ki tʃ è l akkw tʃ è u puttsu ? u puttsuu . nenthi ka tʃi sono parti ke tʃ era . dove makaru tʃ è ra kondotta fhurtsata duv a stanu fatʃiannu a kondottha [h]urtsata e lla ddʒenthee parekkjə stannu aʃpettannə mmo d i parthe mmia ke si fa la kondottha fhurtsata pi bbinnərə i terr ma ki è sta kondotta fortsata ? l akkwa kwant int ê tubbu inʈ â tubbulatur . ke poije kwann ar'rivade tantu pe dire ke deve abbeverarə tʃi minth a pjoddʒa e ab'bivərə sentsa motore [h]e kapitu ? ma no era nu ʃkandalu per'ke mi pare ka a Kuʈru bulivanu fare sta ku i tubbi a Kuʈru tʃ è ddʒa a ste parth tʃ [h]annu usato tubbi di troppo pikkoli di diametro e si è ʃpettsatu ttuth a mmia m [h]annu rakkuntatu nun sattʃu s è vveru ed è . d è fatʃile k è vveru eeeh no no sa'ra vveru e si ʈrovanu makaru mmone su . [h]annu kattʃatu nu sakk i sordi pi nenth allura no duə nua almenu i tubbi gruassi stannu mintennu . gruassə funtsjona megghju allura no lo so pek'ke non è kke funtsjona solo Bbelvedere Spinell pek'ke Bbelvedere Spinellə tʃe n [h]a poka terra . sotthooo pe abbeverare terrə bola . pe'ro poijə sə nə va da rû komuni i i dâ Rokk i Niatu i Bbelvedere fa Bbelvedere Rokk i Niatu u kumun i Kuʈruanə . eeeh . Kasabbona 'ʃɽongolə . non è ke kissa kkha è na kosa pikkula stanu hatʃiandu na kosa per il krotonese ɖɖa nella tsona del krotones . . sulu ka si stannu mandʒannu ʈropp assai sordi ddʒa aviə d essiri finita . a ʈre anni . invetʃe ankhora u s [h]anu fatthu nemmenu a vaʃk . e stanu fatigannə ankhora a ra vaʃka . [h]anu fhatthu dua petts i tubbulatura duə petts i kondotth . pe'roo ankhora tʃ su tutthi kondotthi pikkhulə . tʃ è puru kistu . ia u tiagnu nu piatts i terrə ki tʃ è . ddʒa kondottha kkha . pe'ro è stata fhatta privatə . allora kwantu vi attakkhanu . iu ddʒa u puatts/ iu a tegnu attakkhatha a ru kanalu gruass . . ke ppo kiru vena abbandunata e vena missə inʈa kissə . tubbə kkha . e allora na vota k è fatthu kissu po abbeverare tantu pe dire sentsaa fa nua piatts i pumaduarə ditʃamu alʈrə kos . vai i pumaduarə i l [h]a a'bbiviri sentsa . . sentsa motore pek'ke nu motore kwann u attakkhə a na motopomp râ mattina a ra sira . a kome va a #tʃi vuole tʃentu e ppju 'jeurə i n 'affitta u juarnu . e allora l [h]a a'bbeviri detʃi votə e ssu ddʒa mill 'eurə . sul i dd akkhwa . de ppju pu tʃ [h]a ppagare a tassa dû konsortsj agr bo'nifiku . a tassa bo'nifika a tassa i ll akkhwa [h]a pagare e e d è n aʈra ʃpisa . e allura komintʃa a ffare mill 'eurə i pagə . . i n 'affitta . e ppju tutthi l alʈhri ʃpese ekku pek'ke u si ʈrovanu u kontadinu . ha kapitu ? . pek'ke in bbase u prodottho poi kosta poko e tutthə l alʈrə kosə kustanə karə e no e non si ʈrovanu e kiss è raa a a situatsjonə
Bel1wDD1 nel millenovetʃentotʃinkwantatʃinkwe ma kkha a Bbelvedere iu sugnu natu nʈrâ kamphɐgna ne lu kwadɽa[to ?] ssi kjama Polligronə e kwindi [h]e kriʃʃutu semphə ɖɖɑ Polligrone ? Polligron kkha supra ? e sutta so sott sotto sutt aa ʃata kkhɑ m [h]e kriʃʃutu fin'ke u me sugnu ʃpusat sugnu statə sempe ɖɖɑ ntâ kampægn e i puɐ dâ ʃkola 'iamu nʈrâ kampægnaa . pik'ki tannə i ʃkolə u n eranu ke ffatʃianu a prima a sikunna a tertsa kkha kum i fatʃiva eranu tutt a fina ra kwinta fa'tʃivamu tutt a ssessaa kɑsə [h]a kapit tʃingwe tʃi . . tʃ tʃ 'eramu tʃingwe klɑsse nta nta a na ʃkola unika [h]a kapit ? . eeeh . pu e allora ditʃ ka tʃ è ɖɖa u tʃ er u 'tʃinemə pu u tʃ era a televvisjonə a tænnə a kiru tiampuu u tʃ era nɛnthə ni kriʃ'ʃiamu ak'kussi e makar ʃʃimu ku ri kumpægni o ju'kaumu nu poku a ru pallonee e ni simu kriʃʃutə na pokuu . kus'si ɖɖa u tʃ eranu tutti ssi ssi ddʒoki ki tʃ è adɛsso kapitu makaru kee . simu/ amu tiratə davanthu akus'si . e a ʃkola ntâ kampagna kom eradə ? . nno ma u/ pi mmia è stata bbona pek'ke a mmia mi piatʃiva tʃ era ʃkola ee u n a'viamu probblem . e a maiʃtra era severa ku vua ? [risate] eeh tʃ eranu kiri tost kiri maiʃtre tost tʃ eranu eeh kiri minavanə ku d e fortse mmo pentsu k u minanu ma tɛnnu aveunu tʃerte bakkette propiaa . ʃpetʃe fratuma kistu kkha u vvi tʃi sonava ke avia nu poku a kapa tosta [risate] avia kkju a kapa tosta [h]a ka'pi ? pu s unu è kkju bbravoo tʃertu no u tʃi ssu tanthee kos ma vui eravate u u kju trankwillu u kkju ttʃittu sì no iu u dâ famigghja ? ma ntâ famigghja u kistu nu pottsu ddʒudəkɑre pek'ki di ddʒudikare [h]addi ddʒudikare n aʈra n aʈra pertsona kome si ditʃe ? l impressjone voʃra k aviva a maiʃtra era doveva sgridare spesso o kom era ? sìi ʃgridavaaa . a kosa era severa pek'ki ʃgridava ʃgridava . eh . peddʒ a kiri ke eranu propia ku ra kapa tostaa bastunætə kwantə ni vuliænu ma kwal era u motivu pi na bastonata ? e ppek'ki pek'ke sempri risɑte kiru guardava kkhɑ kiru guardava ɖɖɑ makaru prima tʃerkaunu puru i fujir dâ ʃkola #mbustɑre pek'ki si ni puteanu puru 'fhujərə [h]a kapɪt . e atə kriʃʃutu propia ntâ kampagna ? sì m [h]e kriʃʃutu ntâ kampagna puu . ddʒa ku all eta ditʃimuu setth ott anni kumintʃamu pur a lavurɑrə pek'ki i ddʒenitori abbiam a kamphɐgna avimu l animalə . 'jiamu a ll alivə per esempiu kiru ka kapitɑva kjantar i pumaduaree tutth sse kose kkhɑ kiru kə si fatʃ ntâ kamphægna . vua komu guagljuntʃeɖɖi ke k atə fatthu ntâ kampagna ke llavuri ? vi davano i ddʒenitori ? ʈrovanu liddʒiar no eh ditʃ fa'tʃiamu lavori pisanti ke pr sempiu tʃ era a vigna kattʃamu i fogli a la vignaa kugghjamu ll alive kə [h]ænu u periadə d alivə oppur a kadivanu in terra ? karivanu n terra sì no kâ rete ? no no a reta tænnu u s usava propə . kistə eranu tutthe kosee/ su kambiɑt tænnu kumu kadianu ogni bota aemu u kug'ghjire eeh . ogni jornu jornu dopu jornu ? kwandu kadivanu eh komu kadianu emu kug'ghjire ke po makaru nu juarnu u jiva iu n aʈru juarnu makari fatʃiva n aʈru lavoruu . u d è k è semp u ssess lavor nʈrâ kampagna tʃ è ss tantu ke ke ffɑr oppuru avimu l animɑle ajutamu a ll animɑle a ffatigɑre ke a'viəmə i vɑkkə kapit ? pure vakke ? eravatə pure pasture allora ? . a'viəmə vɑkkə i vɑkke purtamu a ru paʃkuluu pu i purtamu nʈrâ staɖɖa a sira tʃ era u mandʒɑre . tutte lavore ke vanu fatthe komu ee venanu . e erano perikolose e vakke a vote eeeh komu pi ma ruassə no eranu ddʒa abbituati pek'ki ommai te'niam ogni juarni i te'niamu semphe maniɑmu ditʃimu nun è k [h]aj semp i dinʈrh [h]a kapit ? i kera manera u su mæi perikolos puu si va ru kumpra n aʈra partee . allura sì un tə kanuʃʃanu ponnu dəvəntar perikolos . invetʃe ku'si kwan tu i kriʃʃe kome pr empiu kriʃʃe a na gɑtta a nu kæne ke ti kanuʃʃa no invetʃe s è n ɐʈrə animɐle k u tə kanuʃʃa ddivente perikolos ma suttʃidiva ankune vote nu fatthu ku . vakke no duvi nua no per esempiu mmo a ra vita ke fattsu mmo è perikolos e pek'ki mmo a vita è kamiatə tegnu animæli ke stati fatʃendu ? mmo tegnu animæli ke tegnu n attsienda i . kriʃʃiv kiɖɖi pra a kɑrn . a lujju semp i kompru pre sempiu mmo aju a setthembre kompru tʃentu vitiaɖɖi no pe'ro pui kisti kkhɑ si dəvendan perikolɔs kapit e al'lo kissə è veramente perikolɔs ogni tantu neʃʃanu fhora ra i tʃerviaɖɖ eh ma su vitiaɖɖi maʃkuli ? tuttə mɑʃk tutti mɑʃk tuttə mɑʃkulə sì tuttə vitiaɖɖi pra a kɑrna su eh kist su perikulos invetʃ kiji i prima no pek'ki i ti'niamu ognə ghjuarnu kapit ? eh . 'erəmu pokə pure u . eh v arrikurdatə ankuna kosa per esempiu ke na vakka neʃʃia pattʃa ? no kiri vakkə i prima mmai . i kisti u mə rikuardu mu mai nɛnth eeeh . me rikuardu na vota ke jia appressu u fratəmə k è u kju rænnu ke no kistu fratə ka è inʈrâ Amerika mo eeh . l [h]a mattuna# na peʈra a na vakka u vi stu signu kkha e kistu m u tʃ u rikuardu pek'ke [h]a kuppetu a vakka e pu m [h]a ʃbattut a mmia kkha e kistu m u rikuardu komu puattsu ʃkurdɑr [h]a datu nu kautʃu ? no a pɛʈra . prima mi rava a pɛʈra eeeh . a mmia fratəma mə da a pɛʈra a vɑkk e pu a pɛʈra è ribbaltsata e m [h]a kjuvat a mmia kkha . e m o [h]a bukat tuttu kist . anko[ra] tʃ è u signu no pe'ro atə jutu duv u miadiku ? u putia manddʒɑrə ssu stu i piatts . ʃpakkatu kus'si i dinʈrə e di ffora propjə nun putia manddʒar dianti miantsi tuttee ka tannə apress i [h]e mis a ppost . è ghjuta bbonu . tenete pure frate suarə ? sì e nu fratu tiegnu kkha kissu kkha intâ Ddʒermɐnia dua inʈrâ Amer[ika] nʈrâ Amerika duv [h]anu ghjutu ? e su a Nju York . e mmaddʒirunə tʃ [h]ɛ kju di kwaranth ɛnn [anni] n ɛʈru tʃ [h]a nə ʈrɛnt kwindi tæn tutti figghji ddʒa rænnɛ [ranni] tænə ddʒa kwasə figghji #ko du mmia su pure ʃpusat e ppu tegnu n aʈra sorella a Məlɐn e n æʈra kkha ntû pais e ssore su ʃpusatə ku belvidiris ? no sì ditʃimu su di Bbelvidirə tʃ è tutt i Bbelvidirə sì e i maʃkuli ? . ee u maʃkulu s [h]a [se la ha] pijatu dâ Rokkha dâ Rokk i Niath . ee l aʈri unnu tutt i Bbelvidirə kkha sì pe'ro a Rokk i Niatu simu vitʃinu su kwase u paisi kju vitʃinə ke . è kkistu kkha simu subb u komphine [konfine] eh rakkuntatemi nu puaku komu fatʃiti l annu ntâ kampagna ki si fatʃiva ntû mis i jjenaru ? tʃè ma kwi ? kwandu 'eramu pikkhuli/ ? a protʃedere i misi ma kwandu era pikkulikkjh sì e allora ditʃimuu . per i ddʒennaiu in ppho kumintʃamuu . ankhora tʃ eranu alive pekk era u tiamph i ll alive pre semph po dopu si kumintʃava a far a vigna u far i prodotth dâ vvigna katʃam i semɛnth e u kjamamu ku'si si ttsəppav a vignə kist è il lavoru ke . #u mɐtu [ammata 'di nuovo un altra volta ?] kə tann tʃ eranu i bbiatulə tɛntam a biatulə l a'viamu pulire tutth ssi kosə kkha . e ki kist kkha eranu ditʃamu dopu ddʒennaiu a mmɑrts a bbiatulə . e ppu magaru . kumintʃa ffarə l ortitʃiaɖɖu i pumadorə e tutthee torna ku torna a vigna kumintʃess torna a vigna fatʃienn i fogli avemu pulire avemu eh . è nu tʃiku ke ffanu semphə intha . po torna [h]e mietere i bbiatulə ku n amu ddʒugnu kumintʃ si mietere u grænu . kumintʃ a semina[r] a tante kos a ddʒugnu u græn . pu l əstatə si kumintʃa a pulir i terrə pek'ke dopu ke kat'tʃaru i bbiatulee l ortʃiaɖɖu avia pulittsare i terrə pik'ki torna avia pulit torna l avi l avimu lavurɑre pek'ke #njettamu [pulire ?] u tiampu i siminɛtu a otthobbre . eeh pu torna kumintʃava a ve a vendɛmmia pu kumintʃava ad otthobbre vendɛmmia torna kumintʃava ll ulive ke kwannu kumintʃava initsjar l u live era periadə d otthobre kumintʃanu ddʒa a rakkolth d olive kwindi a ddʒennaju se rakkogliono ll olive . eh intanthu tʃ è sempre u prubblema i ll animale pek'ki tʃ era tuttu l annu a'viamu semb ʃkugljare ll animalə [h]a kapit pik'ki a'viamu sempe . tʃ eranu animale . tʃ era ll erba i guar'davamu kistə è nu juarnu ke #ssa ll erba u d è ka ditʃ oi tʃi vɑj e dumani u tʃi vɑju tuttu ll annu l [h]aju fare ssu lavoru kistə è nu lavoru propia . e dopu a'viemu puru i piakurə per esempiu ke fa'tʃiemu fhurmɑddʒu ah pur i piakurə dopu amu vut i vɑkk kiste è dopu nu bbellu pok i tempu am avuti wakk am avut i piakurə è nu lavoru kkju sɛkrifikatu pek'ke . l [h]aju mund'dʒire ogni sera e mattina ankhora fhurmæddʒu è nu lavoru ke . è imphegnativu proph e kî piakure kumə atə fattu atə jutu a nu terrenu ? no no libere intê kamph ? sì tannu propiə #u s usavanu propia i reti kose a tutti libbere l avivi guardare la sira a ra mattina e pu a sira l owə l haj jun'tʃirə torna a mattina a stessa storia l a'viamu munddʒirə po torna jirə paʃkolɑr . ditʃ [h]e fatt ssa vita fingə puə armenu iə pu putia jirə militɑrə nu wutu vinire ma dove atə fatth u militarə ? l a'viadi fɑrə ma pu [h]e tʃekkatu na ʃkappatoja l [h]e riuʃʃitə a nu lu fɑre pek'ke tʃ è pur a leddʒe ke i fratə mia l [h]annu fatthu tutth allora kridu si fatʃivanu ʈrɛ unu vu'di veniss si ditʃiva no e kkwindi [h]e riuʃʃitu a ni neʃʃire u frate vuaʃtə [h]a fattu militar ? tutti i ʈrɛ l [h]anu fatth . l aveddi far pur iə pe'ro poi səkkomu tænn tʃ è ssa lleddʒe ke ditʃi subba ʈrɛ unu rieʃʃede a d u jir [h]a kapit ? voi dovevate pur ajutar a famigghja no ? e è puru per'tʃo e ppu . sugnu stæt n poku nta Ddʒermænia nu par i mmis atə fatthu na par i misi ɖɖa ? sì . ma m u tʃ [h]a piatʃut pik'kii ma tʃ 'erade ankhunu dû paise vuaʃt ? tʃ ɛɛ [è] u marit i sorm pik'ki tʃ era tantu tiamph intâ Ddʒermænia e sugnu jut ku d iɖɖ . sugnu parthuth a setthɛmbre pu a Natalə mə sugnu vinut prima a novembre ku'si . pu ssɛmu [?] n annə nʈrâ Amerika puru dopu jut â Ddʒermænia . eh sə va n annə in Amerika eh sì pek'ki si fa ra a vidə a vidirə kum è ffattha ddʒu il mondo no ? ma kome ati fatthu kî viaddʒi ? a prima vota in Ddʒermania kû ʈrenu kû ʈrɛnu sì sapivatə ddʒa duv atə jire ? sì tʃ era tʃ era u kugnatu miə e m [h]a porthatu ddʒa duvi mmia e sugnu ddʒa dritth eh komu fatiga ? e ffatigavaa a nn amballaddʒ i kɑrthe a na fabbrikette fatʃivanə imballaddʒ i kɑrth a Monako ? a Mmonako sì a Mmonako . e po tʃ era nu fridd pek'ke ssa fabbrikettha era nu pok pur i ffhor . tʃ era pi dire pi dd inʈra si fatigavanu i donne tʃ [h]an tutthe/ invetʃe nua avemu a ra part i sternə ke tʃe ra nu ffriddu propriu ka u tʃi putiva stɑr . ma kistə era# mmia kwandu vaju ɖɖɑ . puu . sugnu stat nu poku inʈrâ Amerikə e ppu m [h]e sistematu kkha m [h]e ʃpusat nʈrâ Amerika n annə n annə interə a Nju York ? a Nju Yorkə sì e vi piatʃiva ? sì stavia ben sì tʃ eranə i frati mia kum a kasa mia komu fatiga ? mmaaah sikkomu veramenthə kir ænnu tʃ era nu pok i ʃporthun [h]e ʈruvath pikk u ntʃ era lavoru kwindi lavurava nu mis i na pɑrth nu mis i l ɑʈra . eh ɖɖa per sempiu ku ru tubbistɛɛ oppure nʈra na pittseriə kum t avia adattar u ntʃ era lavoru [h]a kapit ? ma tʃ eranu sulu italiani ɖɖa ? nta ll Amerika per farvi kapiʃʃire ? sì duv iə e[ra]nə semphə italiænə tutthə italiænə sì e tutt e tuttha na tsona italiæna propia sì pik'ki ɖɖa tʃ era u 'tʃinemə u tutthə kos italiænə diʃkothek tutt italiænə eranə kwinda la lingua inglese no nessun probblema no u m [h]e mparath nɛnth u m [h]e mparath nɛnth pek'kii ia era a ru paisi mia ɖɖa u parenti vuaʃti sì eh tuttə tuttə parɛnth tutt amitʃi u lingua propia amerikæna ɖa un [h]e kapitu nɛnth mmo pottsu sentiri a ankhuna parola ke ditʃ ankhun e ppu atə vutatə no ? sì ppu me nə sugnu jutu kkha pek'ki avia ddʒa avia kanuʃʃutu a mugghjerme pu m [h]e ʃpusatee . semp a Bbelvedere ? sì l avia ddʒa lassatə kkha k 'eramu ddʒa fidantsɑtə kwanti anni avete avuto ? kwando vi siete sposati ? eeeh ke simu stati fidantsat ? tre anni ʈre anni i ffidantsament pik'ki n annu era ddʒa in Amerika sugnu statə k [h]aju lassata kkha po dopu du annə sugnu statə ankhora kkha e ppo ke m [h]e ʃpusat . i ffidantsamentu kum era tʃoè potevate neʃʃiri nooo mi pare propia eh kkha propia dâ famigghja mia tʃoè a ffamigghj i mugghjerma avia star akkus'si a ddistænts ddʒilusu propia ? na kosa ka rieʃʃə mank a ra kapirə kum è si vivia e pik'ki tʃ era puru a nanna sua e staja bitʃinu a makar u eh ? e ke è kkju antik ankhora i mmammasa e t immaddʒ[ini] eh ? a nanna era ankhora kkju iih propia antika kira ɖɖɑ a sira kum arrivava ɖɖa si prisintava nɐnnɐsɐ . eeh . nun parramu propia ma kum era a nanna i d iɖɖa ? no era bbravissima sì sulu k era ddʒelos no eh l usɛntsə ke era fatta ko'si invetʃe dopu i tænn a vita [h]a kamiɑtə no mmo . unu pe . pə si ʃpusarə prima tʃ [h]addi neʃʃiri kkha san'no si ʃpusa kju invetʃe allora si tʃi niʃʃivɛɛ . un ti ʃpusava propia ma tʃ era kkha a Bbelvedere a ddʒente ke kritikava ? sìi eh tʃerth u paisə invetʃə mo ti kriti'kanə s u ntʃi niaʃʃ eeh eh tuttu kamiat eh ah fanu propia a ll inkunʈrariu eh a ll inkunʈr [risate] no mmo [h]a niʃʃir tʃ [h]a 'mentərə a a star a ra prova [h]a kapit ee s u nɛʃʃanu u si ʃpusanu pik'ki sə unu va e ditʃi noo stasir u niaʃʃ allura tenatilla a figghja ke kkha u tʃi viagnu kju è kamiat ah se na guagnuna tena ʈrent anni e ankora non è ʃposata ke ssi ditʃe kkha ? . s u è ʃpusat ? sa nun è spusata no ditʃimuu tʃ è u d è pik'ki tʃ u pur a fimminə a ʈrent ɛnnə ke sə vuanu ʃpusarə kombivanu makari stannuu eh . pe'ro . ka vanu a sira ke itʃ è u ddʒenitorə u niaʃʃi kju ku figghjəma u lu tʃ è kkju kapitə pik'ki kumu kə sə vanu fidantsatə subbitu pijja e sə vanu a ddʒirə e sə vanu su sule [h]a kapit ? . u d è kumu prima prima invetʃe noo u tʃi pentsav propia mænə avænthi kə niʃʃiva na sir . u tʃ era ma tʃ era l usæntsə kapit kwindi nemmenuu . pritindivi ke ditʃimu u niaʃʃ invetʃe mmo è normɐlə eh . è tuttu normal . i ddʒovani i mmo ka kriʃʃanu mmo tenanu n aʈra vita iih . mmoo . oh . buanə de nnenth makkini tʃellular e ddonn . a vita è kambiat invetʃ u tiamph era ku'si kwannu mi kriʃʃia ia propia u kanuʃʃia/ u tʃ era nɛnth i pittseriə inʈrî paisi u d è komu mmo eeh tutt ssə rəsturɐntə tutt ssə kose a vita è ddivɛrtsa kapit massimu 'jiamu a lu tʃinema a sira kist è ma tʃ era na tʃinema kkha ? sì tʃ era u 'tʃinema kom phattə mmo u tʃ è kkju u ʃinəmə . pek'ki è kjus u vvi tænnu pe'ro tʃ su aʈri divertimɛnth unu . ma kwando [h]anno fatto il tʃinema a Bbelvedere in kwale anno ? ma kistu u mə rikuardu pek'ke esistiva ddʒa prima k iu naʃʃiu sì pek'ke sì sì tʃ è tʃ è stat u 'tʃinemə pik'ki prima jivanə kapit a lu tʃine era sempə kjin a sir invetʃe dopo kænnə pu kumintʃ vənir/ k u ntʃ era a televisjon dopu l anni sessanth su rrivat a la televisjon pikk u ntʃ era mank a tɐlɐvisjon pe'ro tʃ era u 'tʃinema kkhɑ u ntʃ era a tɐlvisjon pu dopu è rrivata a təlvisjon allura a ddʒɛnth [h]a kumintʃat a nun niʃʃiri kkju si avia televisjon [h]a kapit ? . eeh . e ru 'tʃinema kkjus propiaa mo tʃ è a Krotonə ɣrændu ru 'tʃinem . mma kkha intê paisi u a nissunu paisi u ndə ʈruavə kkju 'tʃinem pek'ke makari u tʃə va nəssun oi u tʃi va kkju nessunu . tanthuu mank a na festa ra ddʒɛnte mmo sə l abbutta mmo u ntʃ è nɛnth [h]e kapit kkha intû paisə tʃ èe fan i fest ogni sira no . e nemmenu tʃi van tʃi van i ddʒuvanotthi boh ! forse nə vɑnu a ru mɑrə bboh! . u n tʃə propia mma kkha i ddʒuvani vanu a lu mare ? per divertirsi o vanu Kuʈronə ? sì ma vanu no se pija vanu kû ragattsu nu ddʒiru vɑnu a ru mɐre vɑnu makaru va a piittseriə si fa nu ddʒiru pur â makkinə akkkus'si inʈû pais stanu pok . ognunu piatʃe a ghjirə a n aʈru paisə [h]a kapit . forsə vanu ddʒirann a luna boh! . e tenete ankunu rikordu per esempiu da nanna voʃtra o du nannu voʃtu ? tʃè i nonni rik rikordi in ke ssensu rikkordi ? ke per esempiu a nanna rakkhuntava ankuna kosa mma iə i nanni miə mai unə avɛ mee . kwannu era ddʒa pikkulikkjhə era ddʒa mmalata e kkwinde . me me ditʃimu ke m [h]a muartə kira pikkulikkjə l aʈra pur u stɛss i nonnə [f]vəmmi[nə] n ɐʈru nɐnuu u l [h]e kanuʃʃutu propia ka iu era manku nɐt k è mortu puru ddʒuvan e tʃ era stat u nannuu . pe'ro u m o pottsu rəkkurdɑre pik'ki avia duritʃ ænnə #a me è mort u nannin . o u nannu è muartu viakkju avia tʃenth ænn ntʃi mankhavanu dua mmis i ddʒenitori vuaʃti komu fatika ki fatʃivanu ? e u pa'pa è stat sempə i ddʒenerattsjon è stat kuntadinə u nonnuu u pa'pa . e ste mentennə pur iə e stæmmə u stessu lavoru i frati mmia su kkanddʒɑt iu sugnu rimastu antiku ankhora kum era prim e i ffimini stavanu ntâ kasa o fatikavanu puru ntê kamph ? tʃerte vuatə tʃi #purthænth nʈrâ kampɐgn se lu tempu era libberu semp tannu s usava ke venianə ntâ kamphɐgna opphuru kwannu tʃ era vigna ke lavori kkju lleddʒerə ke si putianu . farə vinianu pur i fimmini vinə . sulu nʈra ssu periadə kkha sen'no ɑʈrə lavorə no . e kki lavuri fatʃivanu ? opphuru pek'ki nua a'viamu puru na pu na putiɣa i ddʒenərə elementhar [alimentare] allo si tʃi stevə o tʃə stavia ra mmamma a la putiɣa pre [s]empiu o tʃi stavianu i soru mmia nʈrâ putiɣa a mamma vənia pua inʈrâ kamphɐgn i sor ah pur ntâ putiga sì i solitu erə kkju a mamma ra ra kampɐgna e rəstavə i sor sor mia a la putiɣa pik'ki era na putia nʈrâ kampɐgna no u d è na putiɣa e . nu ssupermerkatu kumə mmo na pikkhula . e u vinia abbastɐntsa ka simu a ʃʈrata bbona e ssi vinia eh pik'ki tʃ era a ʃʈrɑta printʃipɑlə u vvi ? ma tʃ eranu alʈri negotsi ? no no sul a noʃtra tʃ era a vind e viniəm si vinia pek'ke . grosso modo a vita è stata . dd akkus'si pu . tʃertə kosə i dimentikɐmu a ka ntʃ è . n amu passatə bbonə e n amu passatə mɐlə kumə si ditʃ ? e i ddʒoki dd infantsia tʃ era ankunu ddʒoku ? aah sì ni diver'tiəmə k 'eramə na bbella kumpagnia pu 'eramə ntâ kamphɐgna ma tʃ era nu radunu a sira abbastɐntsə . ki papara u pallonə veniənə tutt ii tutth a kamphɐgna si kugghjia a ru tʃenʈru ka allu n tʃ era nu tʃenʈru kkju e ssimu jut tutthə ɖɖɑ e poi tʃi jɛm i ʃpidi [sfide] pə l aʈri paisi per esempiuu . a era ddivertɛvolə a kosa era ddivertɛvolə oppuru pijam a britʃikɛtth fatʃim i ggɑr a bbritʃikɛtthə i solitu kosə k ankhora fanu pur oi i ddʒovanə no . e ffermu stɛu mɐj pik'ki ntâ kamphagna a vita è ddiversa i da vita dû pais 'erəmə kkju imphegnativə nʈrâ kampɐgna a vi u staju maj ffermu ! . pik'ki u tʃ era u 'tʃin[ema] #parramu pik'ki 'erəmə #diversamenthə o kun'tamu bbartsellɛtthee semph i stessə sì e i vostri amitʃi i duv eranu ? ah tutthi dâ kamphɐgna ɖɖa vitʃinə ma Polligrone sì Polligrone sì sì pik'ki ʃ eranu parekkji kɑse ʃ eranu ɖɖɑ ma kase kolonike ? sì eranu kase koloniə sì ma ki ll [h]a fatthu la Riforma Sila ? sì veramenth prima a kjamavanu a sotʃe'ta ke a kjamava benə rustitʃ e pu l anni tʃinkwanta è rrivata l Opera Sila l [h]a kkwistatə Operə Sila ssi terrɛn ke tutthu u ? sì l [h]a akkwistatə l Opera Sila sì Upera Silə l Opera Sila e k d è ? è na sotʃe'ta u sapiva eh e tutthə ki ssu ʈra bonifi'ka kkha ankhora tʃi su e tutth i terreni su i l Opera Silə ankhor i tæna mmo ssi terreni ma sulu kkha a Bbelvedere Spinello o nel Markesato ? no no anke nʈrû Markesatoo a tutth i komunə sì sì sì Kuʈruu pur nʈrâ Sila . sì . e pik'ki prima a kjamavanu Bellusi a ttsona ke simu statə nua po se l [h]a s [h]a pijat l Opera Sila sse terr e l [h]a ddivisə a rri konthadinə tʃ è n aʈru pettsu pe ru l Opera Sila sì l Opera Sila sì . l [h]a datə a ogni nu pettsu aa . pe'ro parekkhji terreni su rimæstə pok nd ssa Opərə Sɪlə ku tena attualmente poi sì sì n [h]a ddatu a ri proprietɑri ma n [h]a datu a ru su rimasti purə a loru nə su rimast . ma prima u terriənu per esempiu k avia u nannu vuaʃtu korreʃpondia kju u menu a lu terrenu k avia datu poi l Opera Sila ? sì sì semphe l Opera Sila tʃ [h]a datu sì sì era sempre u stessu ? no . prima a'viamu in pju pu dopuu s è ssata a rivolta de di u paisi di aʈri kontadini pek'ki nua a'viamu i kkju [h]a pijatuu e l [h]a torna suddivisi e n ʃpostatu n [h]a dunat n aʈra parte puru u terrenu m [h]a dat pur i mmenu l [h]a dat i kwɛnt a'viɛmu prim pik'ki nua 'erəmə 'koloni ntʃi simu satə sempə pur a kɑsa a'viɛmu nʈɽâ kamphagna kɑsa kolonie e tʃ a'viɛmə u terren . pe'ro i guerri tʃi su stat semphə pek'ki i konthadino ditʃi kiɖɖə [h]a dat i kkjuu [h]a kapitu kum è suttʃɛss e ppo torn l [h]a suddivis torn i nnovu . l Opera Sil . pe'ro mmo nua l amu akkatthatu i l Opera Sila #ssu terrenu amu ddʒa akkatthatu e d è dû noʃtru mmo invetʃe tʃ [s]u ddʒenthe ke mmakaru u sunnu kkju diʃkarthɑtu . eh ankhor è de l Opera Sila [h]a kapit ? kiru a n aʈri kju kontadini ku l [h]a interessat mo makaru kin è ghjut nta Ddʒermɐnia iu i kasə kolonike i viju semphə vakanti u tʃ è nuɖɖu e tʃ u parekkjə l [h]an abbandunat l [h]a vvistu su kadut stanu kadiənn pik'ki iɖɖu n [h]a fattu nemmenu u ʃkat# l Opera Silə a kkistə kkhɑ e kwindi kistə terrenə mmonə non lo so komu va finir ssa storia ankhora #nəssun si restanu a l Opera Silaa pek'ki pu tʃ [h]a dat a ddʒenth stav nta Ddʒermania kin è stat a Mməlɐnu kwindi [h]anu purt# [h]a kapit ? [h]anu ɖɖassat a terra e l [h]an lassata kapit . poi v[u]lɛssanə pe'ro l Opera Silə mu ʃe nə [h]a kkju . pik'kii u ssu kkju konthadinə e l Opera Silə #tena a kine ku kk a korthiva la terr u d è ka duna a unu k è nu prufəssorə makaru uomu ka sta nta Ddʒermɐnia ditʃə tu kə nə fai i stu terrɛn ? i t u dugnu terrɛn a kinə a korthiva u terrɛn e nua səmə ssat semph kontadinə pe'tʃo amu tenut u terrɛn . ma tʃ era pur a mmiria di aʈri kristianu verso a voi ke eravatə sempre proprietari terrieri ? tʃ era la invidia ? eh tʃertə pek'kee i kistə eh nnua a'viamu ɑssɑjə nua kiri avianu poku allora tʃerkavanu a ffare guɛrrə [h]a kapit ? l Opera Sila eppe nu fare [h]a pijat e tʃ ʃ . l [h]a ssuddivis torn i nuavu . pe'ro pu dopu su rimɐste dopu la suddivis a sikunda vota su rimɐstee i kosə kumɛɛ a sikunda vota [h]annu fatthu a riddivisione eh sì pek'ki nua pre sempiu tu [h]ai nu terriən tʃ avim a kasa kolonia invetʃe pu dopu [h]anu ʃpostɑtu [h]anu lassatu a kasa kolonia mmo tenanə a n aʈrə n [terrenu] nʈra n aʈra ttsona . [h]anu ʃpostat u terrɛn . e simu rimastə ankhor i kiru mmodu pure t [h]anu ʃpostat pek'ke amu a kasa i na pɑrthə ntâ kolonia e u terrɛn i n aʈra pɑrt . ma kwal era a differentsa tra na kasa kolonia e la kasa k aviti ntû paisi tʃ era ankuna differentsa i dû modu du . ma pe mmiaa tʃ a'viəmu l attsienda sta'viamu a ssenniri# l avimu l ɐnimɑlə amu ghjutu tuttə kwantə ɖɖɑɑ sta'viamu kkju kkommodə ɖɖɑ p sempiu mmo ia tiagnə l attsienda duv a tiagnu ankhora mmo ke tʃ è sempə stɑta . pe'ro vɑju a sira n aʈra kasa kkha torna dopu nu poku tu niaʃʃə sutt ɖɖa ll attsien[da] e u sta mmai in pɑtʃe [h]a kapit ? kwandu tu si dinʈra inʈra ll attsienda ti senthi i dinʈhr invetʃi kwannu u tʃi sii po neʃʃ tantə probblem . eh ʃpeʃe ku ll ɐnimɐl [h]a kapit ? . pək'ki inʈra ll attsienda tʃ [h]a star sempə dinʈr pe starə ʈhrankwill . ponn essi[ri] tanth i probblem . kine mata# robba kinee . ma mmo avitə sulu vitiaɖɖi o ? no sulu vitiaɖɖi kɑrnə mmo ki sì pik'ki u figghju miu tɛn na matʃelleriə kwindi nua i kkriʃʃimu e n i matʃellɐmu pur e ki ni fatə dâ karn ? . a vinnimu a tutthe u 'popul[u] ma state lavurannə pur a karne o stati fatʃiannu supressatə o noo i di vitiaɖɖə suppressatə nu fatʃimu no pik'ki u vitiaɖɖu supprəssatə u fatʃimu tuttha karna friʃka ka vindimu [vendiamo] pe pe aviri ddʒornaliarə akkus'si . pək'ki su viteɖɖi kə kriʃʃimu nua no eh nʈra ll attsienda ni mattʃellɐmu e ni vinimu nʈrâ mattʃelleriə nʈrâ mattʃelleriə avəm a mattʃelleria propia eh . tə vinnim a karn friʃk . e avete una ddʒornata nella ddʒoven'tu vostra k è vi è rimasta impressa ? . maa . tanti ddʒiti un [h]e fatth kə kju sugnu statu appassiunat i kist . a rrəkordə ʃpetʃalə ssu ssat tuttə juarne ke kwasə komu unu akkus'si . ma mi diverthia kwann era kiru guagljunə pikkhulu k u n avia di jirə a ra ʃkola kirə rest di juarni kju bɛll ditʃimu pik'ki k un aju prubblem i lavoru #propia na famigghja makari vaju â ʃkola u juarnu niʃʃiv dâ ʃola ti mintiva a jjukɑr no eh . kistuu . mmaa a mmia pr sempiu u mi piatʃe nemmenu ddʒirarə a me farə ddʒitə pre empiu u mmə piatʃe propia mi piatʃ a stɐm ntâ kamphɐgna ka nâ vita mi piatʃe starə ku ll animɐlə akkus'si e ssugnu appassjunætə ehm mi piatʃə ntâ kamphɐgna m# u mə tʃ jərria [?]# . e puru mmo per empiu u viju u juarnu u mə piatʃə star dinʈra si tʃ è ll aria friʃka dinʈr mi piatʃə ssar sulu ntâ kamphɐgna mə diviarth propia na kos m appassjon e vv arrikurdati ankun annata sikka sikka o ka kjuvia assai tʃ era puru kistu ? eeh veramente kistə kkha su annɛ ke n [h]anu ruttu na pok u tʃiarviaɖɖu pek'ke l ɐnnə otthantanove novɐntha nu u d 'eramu prəparat è ssata na sittʃi'ta terribbilə kkha . e pre sempiu nʈrâ primavera kkha è eh ru migljorə tiampu tʃ è pik'ki tʃ è l erva pi ll animɐlə è u megghju tiamph e propia nʈrâ kira primavera è rrivata na sittʃi'tɑ k u grɑnu tʃ [h]a sikkɑt tuttə ll erva è sikkɑt u n a'viəmə fjanu viakkjh pek'ki ll animɐlə kriʃʃ# [?] kkju a prima vota kə suttʃɛdə 'eramə impreparatə purə e è ssata na n annu o dua kwasə duri . e ditʃimu diku dû novanta finə novantatʃinku novantasia nov/ amu vut kwasə semphə sittʃi'tɑ kkhɑ pe'ro pua nua 'eramu kkju priparatə na poku 'eramu kkju kkju organittsati kumu atə fatthu ku ll akkwa ? per irrigare noo ma ll akkwa e pe dd irrigarə ditʃimu kkha tʃ simu nʈrâ na ttsona ki tʃi ssu i llagi nʈrâ Sila . pe'ro putivə tenirə ankun a'nɐfitta pe tutt kirə terrɛn pək'ki amu puru terrɛnə kə u ssuu pjanu[re] tʃ u pur terren in kolline ke l akkwa ku la irattsjone [irrigazione] u u tʃe u tʃ arriva u tʃi vulianu motopompe kwannu 'nɐffita kuntsumava pu ʃpustarə tubbə kwandu [kwanta] fatiga tʃi vuliɐ u rrenda propia kapit eh . eeh pik'ki se era in pjanura allura sì ka kumbena a far ssə lavor ma inʈrɐ kiri kollinə propia tʃi rimettimu u l uss dâ kapu tʃ è nenthi da ffar . e n amu vistə na poku brutth . ma poi kon la rakkolat u tʃ era nenthi kist nɛnthi nɛnti njɛnti pik'ki tʃ u ʈruvamu a pagghja pi tʃi dar a a ri vakkə u tʃ era nɛnthi propia u d avimu diʃperati realmenti u . u tʃ era tutt a ttson u tʃ era nɛnthi kkha . e pik'ki u di ʈruav l animɐlə manddʒar k u na serata# ki tʃ è tə kadanə a piadə# unu è ruvinɐt un è kka kumu fa ? . ma sapiti ssa storia i kiri kontadini i Melissa ? ma i kistə la rivoluttsjone sì i kkistu a sattʃu poku guarda . u riaʃʃ pe# kunthar i kistə kkha pik'ki n [h]e ntisu parrɑre kaa . sè [h]anu # i karabbinjar è stat a lleddʒe propiaa k [h]a fatthu ʃkifu ditʃim s [h]a misu konʈrə i i . a popolattsjone [h]a misə n [h]an ammattsat parɛkkj pe na storia k è rəmɐsta kkhɑ ke . [h]ɑnu fatthu propia ʃkifu verament è statu n abbus è# kume . tʃ era ddʒustamente mmo ? no vent anni fa un si vindivanu u pumaduarə per'ke dovevano ʃendere i prettsi u konvenia kju noo ku ru mmodu propia tʃ è jutu n fallimɛntu la ddʒɛnt pik'ki i prim ɐnnə fin a fina venth ɐnni ffha ditʃimu nua tʃi #riva# vivere tʃi tərava davɐnth po dopu# u ruvinə# pik'ki u merkatu era propia nterr nterr nterr eh ku ru priattsu u tʃi ʈrasianu prop . pu dopu a partə i kistu po kwant i mallattiə ke ɖɖuaku no lo so kə sta suttʃidiandu tʃi kapiʃʃivanu propia . eh riuʃʃi kju per a kasa pek'ke tʃ era parə ke tʃ er a pɛst . u riuʃʃim a kapirə ki tʃ è pək'ke propiu nu uartiʃiaɖɖu nua u pu'tivamu fare pe pumaduarə propia nɛnth . makuru u ort ort i viarnu sì pik'ki fortse è kkju ffriʃk u riuʃʃimu a kapirə s era u 'kavudu è ll akkwa k [h]a# a ttsona# u riuʃʃimu kju a tʃi kapirə u riuʃʃimu a far i prodotthə buanə kwindi inʈɽû merkatu nua u putimu portare kkju nemmenu prâ kas . no lo so ke tʃ è propr . e pua kwandu eravatə guagliuntʃeɖɖi komə atə fatthu kâ ʃkola e kû lavuru ntâ kampagna ? tʃo u n [h]e kapit atə kumintʃatə prima dâ ʃkola a fatikarə ntâ kampagna pua atə jut a ʃkola e pua torna no iu veramenthə pe kwannu m [h]e rəkugghjut # subb a terra avia ddʒa kwaʈʈr ænnə ddʒa kumintʃai jir kô pa'pa pek'ke a sti gguagljunə kumə su ddʒa tʃi vuagghju vinir vuagghju vinir pek'ke avemu u kavaɖɖu i avemu a karrɛtta ntâ kamphɐgna u dè ke tʃ eranu i makkənə kum è oijə e tʃinkwɐnt fha u kwarantatʃink tegnu ddʒa tʃinkwɐnth ɐnə . e ddʒa u vam purtar ffora makaru kwannu jia ffora ddʒa fatʃia far ankuna kosa no . eh ntâ kampɐgna# fatʃia semphə ankuna kos . ddʒa pa si anni jia a da ʃkola #dâ ʃkola si tʃ er u lavoru aveddi puru fhɑr u pommeriddʒu o a mattina ? u pomeriddʒu u pomeriddʒu sì pek'ki# allura nua â ʃkola tɐnnu u tʃi jɛmu kkju dopu ll unə ni rikugghjemu a ll unə e jiəmuu 'eramu ddʒa llibberə si tʃ eranu juarnə kkju liberə makari ku ri kumpagni jukɑmu . e ssi no si tʃ è ke ffare fatʃamu u lavuretthu tʃ è semp a kə ffarə #ntâ kampɐgna . pu . fermu u stɐju mɐj pu i era pur appassjunatə mi piatʃiva e kwandu atə kumintʃatu a fatigare veramente ntâ kampagna dopu a ʃkola no ? tʃè propijə propiə ke mi ankuni ʈreditʃ ænnə kwan [h]e lɛssɛt a ʃkola u tʃu di jir kju tʃi vu'liadə jirə kkju pek'ki propiu a# kkju rænnə itʃə [h]a jir â ʃkola [h]a jir â ʃkol noo iə â ʃkol u tʃ voju jirə kkju ka mi piatʃ a star nʈrâ kampɐgn pik'ki tʃ avia a passjon propia na pi# e nu tʃi vuadə jirə kkju e sugnu sempə k# veramente i va# pressu l animɐlə sugnu stat ke guardava l animɐl pek'ke [h]anu letth #[?] ka è lliddʒɛr e pua avia kumpagnia î kumphɐgnee e mi piatʃiva a far kəru lavor e ssugnu ssat sempə a far ssu lavoru ke ttutthora tʃoè è nu po kammiat mo pek'ke mmo# pək'ke è kkamiath tutth ma li aʈʈrettsi nun sugnu i sì mmo tʃ è su i tʃintsjonii amu l aʈʈrettsatur amu i mmeddzə tutt iversu mmo tʃi #vanu diffɛrɛnte propiaa . u bbastanu i stessi sordi pek'ke no lo so ke vi di# [?] è suttʃessə bboh! arrivanə i parth e nə ʃkappanu i l aʈrə pək'ki [h]a pijarə ʈʈrettsə [h]a pijare semp semphə ʃpinenn i ll attsjɛndə [i soldi] nun bbɐstanu mai . no nu bbastanu majə pek'ke ll ai/ ll attsjɛnda è fatta ko'sii pija na kosa po ntʃi nə serv a n ɐʈra pija kira rr aʈ# pek'ke a vita è kkammiɑta eh nu bbastanu mɐj e prima gli attrettsi erano diversi ? no ma prima si fatʃiva kkju a mmano a mman a kosa mmo invetʃe tʃə vuan tutth aʈʈrɛtts l aratro tʃ era u kavaɖɖu ku kavaɖɖu e l arɑtru e fatʃimu na kosa dd akkus'si u è k [h]aju farə a 'naffitta a mattina oppuru si bbukava a ɣommə a rû ʈrattore# semp i mmotorə mmo invetʃe neʃʃi patts a mmattina e mmo e puartu kiste dû mek'kanik puartu kir e kkha e . ognə mattinə part ia a ffatigɑre# o makari a ll uffitʃu vo na kɑrta e a l aʈru uffitʃi vo ll aʈra kɑrta mmo u ʃfatik kkju nʈr ll attsjɛn è kamiat a vit . è kkju ggrave di prim mmo s tʃ vaju nʈa ll attsjɛnda [u] tʃi staj[u] kwas e nnenth pək'kii [h]anu misə ku ss . tutt ssə dokumɛnti ke tʃi vuanu tutt ssə kosə [h]aju semp a ss uffitʃi uffitʃu u juarnu da #tʃi vualə pi tʃenʈɽu pi ll uffitʃ pi riʃʃirə a jjir avanth sen'no kkha u bba kkju avɐnt . nvetʃe na vota prima ku ri vitiaɖɖ u d è k aju far tutt ssə bul'ɛ [?] tuttə ssə kɑrthe si mmattʃellɑvɐnu e ss jia ddavanth akkus'si mmo invetʃe no pə mmattʃellar a mattina tʃi vuanu u 'mminimu duə ʈre veterinɐrjə u [ddʒorno] prim pi jir ô mattʃellu a portar i vitiaɖɖ e ke ffanno sti veterinari ? e pik'ki prima visi'tænu dɛnʈru ll attsjɛnd e tə lassanu a prima kos kwannu arrəva a ru mattʃellu torn# ti konʈroll# i vitiaɖɖ . ma pu ven veterinɐr i prima ti va/ ntʃi tirɐnu u sɐngu tʃi tiranuu ogni juarnu [h]a star a kuntatthu ku tutth sse storie kkhɑ sìii tʃ è dda nneʃʃiri pattsə propia ma kome vengono matʃellati i vitiaɖɖi oi duvi vua ? tʃ è kumu vengənuu ammattsati ? sì . e nʈɽî mattatoi i portamu intê mattatoi ɖɖa e i ʃparan sì i ʃparanu ku ra pistola sì eh u tʃ u tanti tipi i mattatoi pe empiu tʃ u kiri pikkulini ke ankor i fan a mmɐn i ʃkoʃʃanu pu invetʃe i kiri kju gruassi fɐnu# ke ten i makkinette e li tiramu u koriuu a ʃrappa dd akkus'si . a ssekond u matʃellu ka vɑnu
Bel1wID1 è ka si natu ? ia sugnu natə il ʈrenthuno . dietʃi del tʃinkwantakwaʈʈr in dialetto u ʈrenthunu d otthobbre dû tʃinkwantakwaʈʈɽ e duva ? a Bbelvedere ʃpinell e duve si ʈruva ? . e si ʈɽova nʈra Kalabbria . ma duve pretʃisamenti ? si ʈrova a ʈɽenta kilomeʈri i i Kkuʈrone tʃento kilomeʈri ? ʈɽentha trenta mhm . si 'ʈrovadi i kkhollina . e kwante sore frate tenə ? tegnu na suaru kə li passu doditʃ ænnə e dua fratə sempre ia sugnu a primɐ dua fratə kju ppikkhuli e duve si ʈrovanu mmone ? un è Mmɪlænu un è Mmodena e ll aʈra è d a Kuʈronu fatiga nʈrâ ddʒelateria eh ntâ ddʒelateria a fatiga è bbona ? sì da thænth ænni tʃ è . a tanthi anni a tant anni tʃ e beeh . tʃi su na . kwinditʃin i d anni ke tʃi lavorə o pju ma puru sta viviandu a Kuʈronu ? sì sì tena na kasa . sə l [h]a akkattat a kasa sua s [h]a akkattat a kasa vitʃin u lavoru im modu ke . u fa tænthu . ʈraddʒitt ku ra makkəna opphure . e konti ankuna kosa i Bbelvedere o ra ddʒuven'tu ? a ddʒoven'thu mmia ? sì ti kunthə a ddʒoven'thu mmia . kwann era pikkhulɐ sugnu jut a ra ʃkolɐ sugnu stata sempre bbɛlla ggrassə e a mmamma m u vuliva farə mantʃare ka ditʃ ka era ggrass . e kkwində . fi'gurathə . pua a kwattorditʃ anni iə voliva studiare e m [h]e iʃkritth a ra ʃkol . a mmæmma u mi tʃ [h]a butu mænnær e m [h]a rətirath dâ ʃkol pik'ki ? e ppik'ki sə n [h]a vutu jir nʈrâ Ddʒermænia . e a mmia m [h]a lassatu ku ddua fratelli ku ri frat e ra suar i du ænnə . e i aviva kwattorditʃ ænnə . e d [h]e vutə guardare . e kkwindi nenthi i ʃkola no fin a ra tertsa media [h]e fatthə e pu [h]e ffatthə nu . kwaʈʈru mmis a nu . a Kkuʈrone a nu istituto a ruu maddʒiʃralə no pua u mə tʃ [h]a votə mannare kju e m [h]e vutə ritirar . pua nenthi pua [h]e votu stare [h]e votu stare ku stə frat e ssuar li [h]e vut akkhudirh . e a nanna nun tʃ 'eradə ? a nanna tʃi viniva sul a sira durmire ku nnua pe'ro u juarnu [aspiriert] [h]addi kutʃinarə lavarə tutt i juarnə addə far e kom eranu ssi juarni ka fatʃivi i fatigə ka fatʃivi kum eranu ? iə fatʃiv i fatigi dâ kasa e pphua inʈrû riastu me . m [h]e m [h]e rəkamat u kurredu . kapit ? kapiʃʃ u kurredu ? sì tʃertu a dote m [h]e rikamat i lintsol i tuvagghje . e d [h]e fatthu kus'si ma tʃ era nkuna sì eh dimmi ? no dimmi tu prima sugnu arrivata a ditʃotth ænnə è vənut a mmæmma ditʃi ka m aveddi ʃpusar . ia a mmia a mmia u marit u d è ka mə kanuʃʃivə kumə è vənutu . e venut a volthə di ditʃembre m [h]a bbistə na sirə e m [h]a dditth tʃ [h]a dditth a mɐmmasa ka lli piatʃivu è vənut volthə di ditʃembre duvə mmia l otthu ditʃembre . dû setthantadue l otth i d aprile dû settantaʈre m [h]e ʃpusath . kwaʈʈru mis . e m [h]e ʃpusatu torna l otthu ddʒornə kə m [h]e ʃpusatu l otthu juarna ke m [h]e ʃpusat torna a mamma [h]a lassat i frat i suarə e tthorna s è jut nʈra Ddʒermɐn . e tu [h]a statu ɖɖuaku ntâ Kalabria ? semprə nʈra Kalabria sì . semp a Belveder e u maritu ? lavurava da na dittha nta Kalabria nʈra Kalabria sì e ki fatʃiva ? inʈra ditth i . l elett ii elleʈʈritʃi'ta minthivanu kiri palli da kiri minthanu nʈri kampægnə foss kirə eleʈʈ . e kum era u ʃposalitsiu u maʈrimuaniu ? uuh u maʈrimoniu era komə . kum era a ll epoka ? a ll epuka era . uu ntʃ eranu i ristorɐnth ankora è statu ʈrenthun annə fa . [h]annu fatth nu ritʃevimentu a ra kasa prima nu rinfreʃku kus'si . ku panin i kos e ppu a sira [h]annu fatth u prɐnts . e pu a ghjesa ? sì a ghjesa su vənute . tʃ è fora paisə la nu santuariu e m [h]e ʃpusatu ɖɖa a lu santuariu . e u juarnu komu la passasti u juarnu ? u juarnu tutthe ku tutthə l amitʃi parenthi kum [h]e dirə . tʃ eranu tutth . tutt i familiarh e pu a sira ka fatʃiva ? a ddʒenth ? ti fatʃivanu a serenata ? [h]annu fatth a serenæth e kum è ? diʃkrivi nu puaku ? eh a serenæta ka s avianu rubbat a kjavə . e su ʈrasutə dinʈɽ . e pu eh . su tʃ eranu na vendin i pertsun i kkju . kə nə su ʈrasutə i . ku ra kjave no tʃertamenthə e s [h]ɐnnu . e ssu stati dinʈra [h]anu fatthu na pok i bbal'doriə . davanth a porta i du i du ts . dentro la kasa ? propia denʈru kasa si fa a serenata [über den Brauchtum der serenata] su bbinut tutthi ddʒovanotthə era e kum era ll epoka u paisi kî ffimini era diffitʃile pə na fimmina ? . a Bbelvedere ? ki ki r usantse ki kustumə ? Belvədirə è pikkhulu . tʃ era ddʒente ke kritikava ? e a ddʒentə sempə eh kritika . sə va lussusə ditʃi kissə kkha ditʃi i sordi i tena sə va . ʃʃokkə ditʃe kissa kkha kapit ten[a]nu semp a kke dire kumə a fa fa . tenanu ke ddire . pua nenti pua kum i vitʃini i vitʃini eranu bravə kum [h]e dire . ti putivi kjuu . a ru tempu k iu sugnu ristata . kə m [h]e ʃpusatu sulu signorinə kə a mæmma u ntʃ era a ddʒente era kjuu . affabbilə kum [h]e dire era kkju bbrava kkju bbona era kkju diʃponibbələ . ma man manu ke u tempu passə u vidə ka a ddʒente è divventhatə . pju mmalvaddʒə mmiriusa . e kira a mmidia du primu ff . sì propia . kwannu u paisə è ppikkhulu ti kanuʃʃanu tutti ti sænnu tutthi kapit ? . i ti tenanu sempə ke ddire . . e ti rikuardi ankuna kosa tipu ke i kristiani kritikavanu a ankuna pik'ki niʃʃiva komu guagliuna kom era in kiri temp ? . a kritika tʃ è stata semprh . sì pe'roo . iu sugnu stata nu tipa kaa . . a mmia u m [h]a piatʃutu a kritikarə dd avan [si corregge] dd arriətə kwannu a na kristiana tʃe l [h]a dirə na kos tʃə l [h]a dire dd avænth e l [h]a gguardare inʈra ll uakkhj . no ka ti ʃparə dd arriatə d arriatə tə tena a kristiana no u ti sentha u ti vida ditʃamu iə ke m interess ? . e invetʃe kwannu tʃ [h]a ddire na kosaa na a na kristiɐna tʃ a ditʃi dd avɐnth . s è vvera kira si ddiffenda no kum i diku io s è s è ffalsa pure k è na mentsogna si diffenda puru ditʃa ra veri'ta sua invetʃe i kira manera kwannu unu kritika a mmia u m [h]a mɐi piatʃutu . duve mia si mintanu sempre ments i ʃratə ɖɖa a ll ængulu si sedanə . pe'ro iu u mə tʃ [h]e sedutu mæjə a dire vaju . pik'ki [h]e vvistu ka krətəkavanu e iu . u m [h]e sintutu a dd addʒu kapith ? . u m [h]a piatʃut a kritikə . e kkwindi kwɐnnu vɪdɪvə ka kritikavanu iə pijava e mə nə jiva . 'jivadə a ra kas . u m [h]a piatʃutu . ti rikkuardi ankunu juarnu ʃpetʃale inʈra Bbelvedere ? u ti ʃkordi ankuna kosa ke ? . e i juarni su tutth i na manera kumə ʃk kumə njuarna e ʃkura semp i ssoliti kos . e i ddivertimenti u tʃ è nnenthi . e uu . kwannu nu tʃ è nennthi a nu paisə ti senthə puru duvə va ? . sempə duv i parenthi sempre a solita . məneʃʃr . u d è kaa è nu paisə gruassu ke tʃ è u 'tʃinema tʃ è na . u i kissə kkha u ti po permit'tiri nenth pik'ki ognunu . ognun tə tə kritika si si niaʃʃi ditʃə a vvi ? [h]a kapit ? tenanu semp a ke dire e kkwində . e pu kom atə jut avanthi kî sorə kî fratə e pua . dopu n annu ke m [h]e ʃpusatu è nat u primu figghju e pu a mamma s [h]a vut pijarə i figghji suɐ no e kkwinde . è gghjut avanthi kus'si . ma sempre a Kuʈrone semp a Bbelvedere ? sempə Bbelvedere semp a Be a Bbelveder [h]a nat u primu figghju n annu dop ? n annu dopu sì e pua e ppua dopu u terts ænnu . è nnat u sikunnu figghju e si passanu du anni e dua mmisi ku ru primu . e m [h]e aɖɖivat i higghji mia . pu inʈra ssu fratthempu u pikkhulu aviva n annu e maritəmə è parthut inʈra Ddʒermænia . e mmə l [h]aju vvistə tuttha sul . e [h]a bbinutu kû ʈrenu kira vota ? . ka ti [h]a ɖɖassatu a Belvedere ? . sì m m [h]e . maritumə è statu ditʃuatth anni sulu kkha inʈra Ddʒermania . e ppua . iu eh i figghji eranu rænnə vulianu sempə sordə e i u ntʃ a fatʃiva kkju ku nu mentsilə . e kkwində iə tʃ [h]e ditth a marituma mə nə puarthə . o tənə# u ntʃ a fattsu kju ku eh ku nu mentsile . avimə mannar avænth a famigghja pik'ki i ffigghji su rænnə e vuann i sordə . divertimenth nun tʃe n era pe'roo . i sordi i vulivanu s avan mparat u vitts i fumære . eeh ku ll amitʃi a ru barru a pittsa . a sə mmanddʒarə na pittsa ogni tænthu nun è ka tutth i sira no . e ppua . nu juarnu m [h]a ditth tə nə vo vinire ? m iə m [h]a parut kjekkjerava pua ku ntʃi kridiva kkju e ppu [h]e ditthu eh i u l [h]e pijat a la letthera kom #kiss kkha u ni viegn e mə nə sugnu vinut e mə nə sugnu vənuta# a mæddʒu kkha a kasa dopu nu mis torna sugnu ʃinnuta ɖɖa ssutth . e pik'ki ? . e pik'ki tʃ eranu kos ki# . e pu sono sagghjuta tornaa i prim i ffrivaru . sugnu sagghjut iu sugnu prima a prima vot sugnu jut u tʃinkw i . i dditʃembre kkha . sugnu stat nu mmis in ke anno ? novanthatʃinkw u novantakwaʈʈɽ . a dditʃembre u tʃinkwe i i dditʃembre dû novantakwaʈʈɽ . pua sugnu ʃinnut torna nu misə ɖɖa sutth pu sugnu vinut u tʃinkw i . i tʃinkhu verts u ʈriditʃi i frivaru simu sagghjut . e pua i ll otthu di da i mmartsu m [h]e mis a ffatigarə nurmælə duv ankhora sugnu tutth oi . e kom eranu i primi eʃperientse kkha nʈra Ddʒermania nu paisə propia kompletamente skonoʃʃut ? no iə m [h]e ʈruvat subbitu bbonu m [h]e ʈruvat subbitu bbonu mm . eh pik'ki sugnu nu tipu ke . a piju ss allɛgru u a piju kumee . . m [h]e ʈruvatu ku ku tutthə bbuanə [h]e ʈruvatə buana ddʒente . eh eh . e m [h]a piatʃutu mə nə sugnu juta dopu . ʈriditʃi misə a prima vota ɖɖa sutta ka mə mannava kjamannu u sotʃeru ka stava muriænn ditʃi tə n [h]a vinirə ka ti vuagghju vidirə e sugnu jut a bbidirə u sotʃeru sən'no ankhora u bbuliva ʃʃin'nirə . e sugnu ʃʃinnutu dopu ʈridiʃi mis . mmo tʃi mmanku du ɐnnə pe'ro u mi tʃi passa di nenth pə ra kapa i jiri ɖɖa ssutth . pək'ki fors sugnu stata ʈroppu sula ditʃotth ɐnni . sempre inta Bbelvedere mmh . e kkwindi . u tegnu kira passione ka tʃi vuagghju jire oppure . puru tegnu tutthu ɖɖa ssutth tegnu kasə tegnu əh ll amitʃi tegnu . pe'ro su mə vena na kosa i ll amitʃitsia piju kum [h]e dire o vogghju parrarə ku n amika pij u telefunu e tʃi parrə . e kkwinde . mə fatts a kunthəsata pə telefənə si mi senthu na oppure tegnu nu . bisogninu . i mi ʃfogar ku nu ku d ankunu . hh ii telefənə e bbast . pe'ro a a mankænts u ra sianth . u senthu nenth . no kapita raramenth ka unu si ʈrova tantu bbonu kkha di fatthə figghjama m [h]a ditthə a nora mia ajeri m [h]a dditthə ditʃə sa ka m [h]a ditthu Valter ? è n amiku i ffigghjəmə ditʃə pik'ki a sotʃ a sotʃera tuə u sə nə va ɖɖa ssutth ? . [h]a ditthu bboh [h]a ditth u li tʃi piatʃ di tərarə ditʃivanu k u tʃi ni ʃpiatʃ ɖɖa sutta pe'ro . forse è statə ka sugnu stata ʈroppu sula ku ʈre guagliunee . a vita sempe intâ kas semprə e u maritu ke fatʃiva menʈrə k [h]a statu tu inta Kalabria . iɖɖu fatigava kkha o duve ? kwannu ? kkha kkha prima fa sì prima ʈre ænni [h]a statu ɖɖa ssutth dopu ʃpusat . u kwarth ænnə è benutu kkha e iu sugnu ʃpusat u u . settantaʈre . u settantasetthə iɖɖ è parthutu ad otthobbrə a prima vota vənut nʈra Ddʒermɐnia e per'ke [h]a partut ? e ppək'ki è partuth ? ah . s ava akkatthat nu nu ʈratthore in sotʃe'ta . ku pa'pa e nuu frat i pa'pa ku nu ttsiu i du mmia . e dâ mattina a ra sira fatigava . maritumə nə fatigava ku ru ʈratthore e pa'pa e ru ttsiu vulivanu sempə sordə ditʃi iu juarnu vaju fatigu . e kə nə sattʃ iə pe'ro tʃ eranu i rotthur e kose ka pur'thavade pe'ro lavurava a terra terra pur'thavade a ra kas sordə u nə purthava . pue puru ka purthava . sordə eranə in ʈre ssa kum ssa sutʃe'ta e kumu kwannə ka 'eramu sents sempə sentsa sordə . nu juarnu tʃ [h]e ditth iu dikuu . m [h]a dditthu ditʃi tʃi ni su sordə ddinʈra diku sordə ddinʈr u tʃ è nen[th] . [h]a ditthə iu fatigu fatigə [h]a ddittu e ri figghji mia #murirə pur i fɐmə . [h]a dditthu pik'ki iu fatigu veramenthe marituma è è nu gruassu lavoratore [h]a ditth iə ditʃi s [h]e fatigarə kkha e e mə starə sentsa sordi ditʃ a mmia u mə kum'ben ke i ffigghji mia ditʃiti kiru kə vuanə . . iu . tʃ [h]e kkatthar . e d è parthutu nʈra Ddʒermania è parthut pe nu . kkaprittʃ [h]a ditthu parthu pe due ʈre mmis pe mmi ʃvagarə na poku . i dua ʈre mmis pua . prima k era vənut è jut a na fabbrik i . kartha a ru prəss a na presse [tedesco] i kartha ddʒurnɐlə ke . duvi fatʃivanu kissee . e ppu l [h]annu purthat a ll Emme I Enn [MAN ?] aa ll Emme I Enn jiva buanu pu n amiku no vota# n [h]a vənirə a ra post [h]a vənirə a ra post . e ll [h]a purthat a la post . e tʃi [h]a fatigatu n annu a la Emme I Enn po è gghjut a la post . i nu mes a ll aʈru i a ll aʈrə a ll aʈr [h]a tirat ke era ditʃotth ænni k era sulə kkha e d iə era sulə ɖɖa . e ti vuliva ʃpustarə kû marit ? iə mə vuliva ʃpustare ! ma m u tʃ [h]a mæi botu purthar . ta famigghja stav ai ɖɖa . e ma u tʃi [h]a botu portharə k aveddi far ? . po dopu ditʃott ɐnni s [h]a detʃis e ni tʃ [h]a purthat . po dopu kə sugnu stata n annu kkha . [h]ad avutu n infarth . e kwinde è kumintʃat l aʈru kalvarihj . ma mmo sta megghju ntsomma . meditʃinə po kontinuare a llavorare ? no no no tʃ [h]annu dat subbitu a pensjone . tʃ [h]annu dat a pentsjone pe'ro u tʃ [h]annu dat a definitiva . pe'ro da ll Italia ritʃ tʃ [h]a ankuna pentsjone o nun tʃi dannu nenthi lu statu italianu ? . o tʃ [h]a i # lə duna kkha pentsjon in pju te tena na Vau Pi ke d [h]a fatigat a ra post e n aʈra assikuratsjon a parthe no . kwannə kka kira sotʃe'ta ke fatigava kom 'erade tʃ era nu terrenu ? . ke lui tʃa lavurava kû ʈrattore ? . fatigava pə ri pî ddʒianth po mintiva ri pumaduarə kapitu mintivanu ii . mməlunə frantʃesini ki ssu angurie ntsomma fatʃiva l uarth i statu l uarth i vviarnu bbiatulə i robbə dâ kamphɐgn in pju jiva fatigava pe ri ddʒianth ki ru kjamava . pe'ro nun fatʃiva u jurnataru tʃ era o sotʃe'ta per konto suo ? no no jurnatar i kira manera no [h]a fatigatu prima ku na dittha e ppua sə n [h]a akkatthatu ssu ʈrattore kus'si ditʃi vidimu pə ki putimu rikavar kumə n attsjenda ava fatthu na kosa kumə na sotʃe'ta a kolt a kkholthivare nop ma pua . n annata tʃ era ra rennə# n annætə a sittʃi'ta n annætə kus'si n ɐnnɐta kuɖ'ɖa tʃ era semp a . e dipo s [h]a stufatu ditʃe si iu fatigu ditʃe sordə u nə puarthu kwinde . ekku ka tutth esiste ankora sta sotʃe'ta u ? no kwasə# sə l [h]a akkattat sulu u ʈrattor tʃ è tutt a partsjone dî sord e s [h]a pijat a partsjone e sə l [h]a akkattat di tutthu# . e e parta mammata ki fatʃiva ? . pa'pa è statu sempre parthutu kkha inʈra Ddʒermania iu mi rikkordu sempre ke# i primii di primi emigrattsjoni s [h]a ʈruvatu parthut . kkha pur a ra posta [h]a fatigat e e stava bbonu ɖɖa ? . sì instsomma nu normɐlə operaiu ke bbo ? a mammata ? a mamma è kasaling ma nun s [h]a vinutu kkha ? è venuta kkha tʃ è stata . tə l [h]e dditth kwannu mə [h]a lassat a mmia a kwattorditʃ ɐnnə pu è vinuta k ia aviva ditʃottho kwaʈʈr anni . po torna n ɐnnu tʃinkwe tʃ è stata tʃinkw ɐnnə . e puua tʃ è stata n ɐʈr annə doph . e pu s [h]a ritirath . nun tʃi vuliva starə kju . u tʃi piatʃiva kkha ? u li tʃi piatʃiva . invetʃe a ra figghja li tʃi piatʃ . e mmo è tutt a postu inta Belvedere ? . puru pentsiunatə no mammata ? . a mamma è pentsjunat u pa'pa è muarth . e i suotʃeri ? i sotʃeri sokru è muarthu . nov ænnə fa . no otth . otth ænnə fa è mmuarth . a sotʃera è mortha du anni fa . pe'ro iɖɖa avia kwaʈʈr ænni kwandu era morth u sotʃeru . nû ottanthakwaʈʈr . ehm tʃ è ankuna usantsa nta Belvedere . su partikulari ʈraditsjoni . ʈradittsjoni usæntsə i soliti i tutt i pais . fɐnnə ssi fest . ogni thɐnthu mo stannu kumintʃannu a fare na . a na detʃin i d ænnə kira fest i ll emigrath kwannu venanu u mis i agust fannu kw kwinnitʃ juarn i fest da prima d agustu fin a ru kwinditʃi ru siditʃi sekundu . nə fann a fest a ll emigratu nə fann a fest a ra Madonna della ʃkala . partutə l emigratə torna u paisə è diventatu vakɐnth nun tʃe n è nessunu . si vida ankhuna kosa kwɐnnu tʃi su ll emigrɐnthə . na pok i mmovimenth . e ppua torna . di diventha deserth . ehm pua nenthi . inta Belvedere kum u vidi u paisi vidi ankuna differentsa kî paisi ka si ʈrovanu a lu Joniu a lu mare ? pre sempiu Melissa vidi ankhuna differentsa i Bbelvedere kkju i viju kkju . kkju buan i i pais dâ munthɐgna pək'ki ? su kkju . kkju affabbɪlə su kkjuu . sutʃiɛvolə kum [h]e dire . tenanu n aʈru komporthamenthu i . i kiri parthə dâ marina . a ra marina su na poku kjuu kju kritikjeri . veramenth mmo è diventhat tutt u munnu kritikjerə kum [h]e dirə . ma u/ . prima era kus'si . mmo su gwastatə tutth . kum è gwastat l aria su gwastat i kristiɐn . e pi ttia ki su i paisi dâ marina ? duvi vua su kkju kritikeri ? . e i paisi dâ marina su kiri kə kkju su dû dû Joniu . tə ven ntâ kapu kumə pais i marin ? pents i marina ka su non lo so . a tutth i parthə tʃi ssu i ddʒenthe buanə i ddʒenthə mɐlə a tutth i parthe . po ʈruvarə i tutthu no u d è ka ditʃi . i jiriti dâ mɐnə u d è ka su tutth ugualə . duvə va va ʈrovi a ddʒente bbona e ra ddʒente mɐlə . pe'ro a u a marina è kkju lussusə . puru ku ru tænə di tʃivilə va si impresta va si fa i 'diabbətə a ra bɐnka e si . s [h]a dd akkatthare pa dire kkju kapitə kju elegɐnthə kju . invetʃe kiri vɐnu vɐnu kju a ra bbona . kiri dâ munthɐgna sì . mmo no mmo è kkambiatu tutth iu parru i i vinth anni fa kum [h]e dirə . kwannu m [h]e kriʃʃut iu ke . e kwannu ʃindi a Bbelvedere Spinellu kome traskorri le vakantse ke fatʃiti ? . arrivanu sempə ddʒianthi va sulu kutʃinɐnnu lavɐnnə piatthə . è kiss fatʃennu visitə tə nə va kû portafogghju po torna sagghji . i ssordi ka [h]e riʃparmiathu . va t i puarthə ɖɖa nʈra nu misə tə l [h]a/ tə l [h]a pulittsat i tutt [h]a kapit ? . tutthə aʃpettanu ka lli fa u rəgalə . eh . . per'ke prima sapiva iih mmo i kkju i kkju di pprima ka mmo tʃ è kkju pəttitth i ll ur i ll eurə . [h]a kapit . ku ll eurə su diventhath kkju tirk i kristiɐni sordə è ddɪmɪddzat è fatth a me'ta . iɖɖi aʃpetthanu ditʃi vena kira va a Ddʒermɐnia ni portha ru regal . tenanu ssa mentali'ta eh tenanu ssa mentali'ta ditʃə mmo venanu mmo nə fan u regalu ditʃ vidimu kə nə porth . ma iɖɖu lu sa ka mmo iu mə staju mparannu puru u porthu nenth a nessun . nə buagghjə nə dugnə . mi kjamu Kutugnə . è kus'si . t [h]a pə riʃparmiare na na na poku tʃ [h]a ssudarə po va ɖɖa ssuttha nʈra nu misə t [h]aa t [h]a ʃparatu tutth . kiss è ru fatth . atə fare u lavuru nʈrâ kasa per esempiu ristrutturare la kasa ? no l avimu riʃrutthurata . otth ɐnni fa . no setth ɐnni fa l avimu riʃrutthuratu amu fatthu tʃi# votat tutt i pavimenth . ntsomma tʃ [h]e fatth na pok ii . #menth . tə vo rikugg'hjirə kwannu sei in pensjone ɖɖa ssutta ? o vo ristare kkha ? ke intensjone tenə ? . a mmia mə piatʃa a starə kkha [h]e pua ditthu u n è kke po dirə . m [h]o vɪvərə a jurnata no oi pi d oi dumani pi dumani vidimu kumə su i kos . #starə . torna ni pijam i kosə e nə ndi jɐm . ma tutt a famigghja a pentsa kumə ttia o ssolo tu ? solu io ah sì u riastu dâ famigghja a pentsa divers ? eh u riastu dâ famigghja . sə nə vulessa jjire ɖɖa ssutth u primu è maritumə . mmo [h]a pijat a pentsjonə ditʃim . mə nə vulessa gghjirə . pe'ro iu u mi tʃi piatʃ . e i figghji ? . i figghji mhm . u pikkhulu eh . kissu k [h]a vvistu kkha u nə parra də si ni jjirə . no invetʃe u rænnu . u rænnu pentsa . ka sə nə vo jirə Frantʃeska ? [la figlia] Frantʃeʃka . kumə no mmo . prima è statu pe'ro u d [h]a mæi ditthu nenth . u t [h]a mæi nenthi ditʃimu mə nə vuagghju jirə oppure no . è stata na poku diffitʃilə a ssə ʈruvarə n amitʃitsia . pək'ki u l amu fattha mæi niʃʃire kapit ? . l ɐmu tenuta semprə a ra kasa ee ma kkha nʈra Ddʒermania ? inʈrâ Ddʒermænia sì . e kkwində amitʃitsia assai d u n aviva . pe'ro mmo nu juarnu tʃ [h]e ditth va a ra missjone . diku ka kanuʃʃi ankuna italiɐna te . e ffai na pok i dd amitʃits . di ffatthi mə fa d a mmia ditʃ a kurpa è dâ tua e ditʃi ka mə m [h]a mannat a ra missjonə ditʃi iu mmo u vvi ? . tʃertə votə [diku] ma kwannu tə rikuagghjə ? ditʃi a kurpa è dâ tua ka m [h]a mmannat a ra missjonə mmo [h]e ʈɽuvat i kumpægnə pe'ro ll amitʃitsia tʃi vvo u d è kke po starə sempə sulə pe'ro i prim anni [h]a statu sempə sulə ? i prim ɐnni è stata sulɐ fatʃiva ʃkola kasa . e i amitʃi u nd aviva ? sì aviva kiri dâ ʃkola kum [h]e dirə kiɖɖi kus'si pe'ro u d aviva n amitʃitsia propiaa . kumə l [h]a lassat a Bbelvedirə ll amitʃitsia oppure kapitu kuamə ? tʃi ten assai a Bbelvedere ? aah a Bbelvedere tʃe ne ssu assai . ma pua propia amitʃ amitʃi amitʃi è propia . una ! . propia ll amika del kwore . in pju . ee kir annu k è nnat iɖɖ otthantadue tʃe ne su stat assai . inʈrâ ttsona duvə sugnu iu . forsə kju i na venthina . su natə su stati 'naʃʃiti dû ll otthantadue kwasə su tutthə . su# tutth ugualə kapit ? . amitʃitsia tʃe l [h]annu u paisə è ppikkhulu pua . e m ha m [h]a kuntathu a duminika passat ka vidi ankuna differentsa . ʈra Bbelvedere i ʃpiniaɖɖu tʃ è stata semprə ssa mentali'ta . mə rəkuardu ka i ddʒa i i nonni parlavanu semprə da i ssa mentali'ta . ssa dɪfferendza mmo . na pok i differentsa tʃ è puru subb uu . u dialetth subb u parrarə subb uu tʃerth tʃerthə parole no tutthe ma tʃerthe parole . i ssu ddi ddifferenthi dî nuaʃʃ . ʈra Bbelvedere i ʃpiniaɖɖu tʃ è na pok i ddifferentsa ke . sia pure i mmentali'tha i kos mentali'ta Belvedirə è kkju . è kkju tirkhju kumə na na kosa kkju i n avaritsia invetʃe ʃpiniaɖɖu è kkjuu . ma tʃi su . pikkholə partikhularə ke ppuaa . tʃ [h]a star a kuntatth ku ra ddʒente kapit ? . ka vire . kunthavanu ll anthik ma ha vivutu kire differentse ʈra belvidirisə e ʃpiniɖɖis ? . tʃ era n okkasjione e tu ti si ditth ma mmo vi tʃ è a differents tra . mma iə m [h]e ʈruvat siə ku kir i Bbelvedirə bbuanə ka ku kir i ʃpiniaɖɖ . ɐntsi a ʃpiniaɖɖu èe . m è kapitat a vvattiarə guagliunə . eh a Bbelvedirəə . a differentsa poku tʃ è pe'ro . iə m [h]e ʈruvat ku tutthə buanə . pə kwantu riguarda u dialettu tʃè sapresti fare un esempiu dove tʃi sono kweste differentse ? ll aʈra vota amu parratu du . e da bɐ dâ bbɐnkha ke u nua a kjamam a bbɐnkh iɖɖ u a kjamanu tɪmphɐgnə nua a kjamamu . tʃi su parekkhj kose u viʃkuatth iɖɖ a kjamanu a pagnɔthə u pɐnə o mm e parekkhje kose ma iu . u lu sattʃu ki t[ʃ è] kkju . ma tʃi ssu parekkjə kose ke . ssi differents è da a kosa ʈra Bbelvedir i ʃpinaɖɖ . tʃ è ankuna kosa propia ʃpetʃal i dâ kutʃina i Belvedere ? . propia tipika e a Bbelvedirə . i mmakkarunə a ferriatthə fɐnu e kum i fanu diʃkrivi nu puaku e fa vena a farina ku ll akkw . a mpastanu e pua a ʃʃilanu ku nu fiarr i i kwattsiatth finə finə e venanu na poku ondulatə . e ppu ku nu bɛllu sugu opphure kû sugu d agnellu kumə sə fa u suk ? ru suku kumə si fa ? sìi ma propia tutth a rit ? sì e si tagghja ra karne l agnellə . sə llava sə fa sə suffrija ra tʃipuɖɖə e sə tʃi fa suffri'jire na poku l agnell i ddinʈr . ma po tʃi minth na pok ii i dd akkwa poku pok . pu fa na poku ntsapurirə e tʃi minta u a sarts . po sə tʃi fai i polpetthinə i ddinʈra pikkholinə i vraʃʃola i vraʃʃolə e vena kju ssapurit ankhora . si mandʒa ku pure# fferriatth no u si tʃi minta nenth kwannu kattʃe tʃi minthe u furmɐddʒu ku na pok i i ʃpiaddz i subbə . è nu bellu piatth i past e Bbelvedere è puru kanuʃʃutu pû majale u majalə ki tʃ è ? tʃi su i supprissatə i satsitts kapəkuaɖɖə a pantsagghja u viᵪᵪjularu u viᵪᵪularu ke d è ? u viᵪᵪjularu è ku a parthə sutta dû eh dû dû purtʃiaɖɖu . ma kir è sapurit . kirə pe far a mɐʈritʃɐna . per farə nu bellu piatth i kirə è na è ra parthe kju ssapurita kju ddavantsath . è nu è nu ggrassu ma è nu grassu kkjuu . ki vva . è kkju a ru mɐgru u d è nu grassu ki propia stuffa kum [h]e dir . e prima a Bbelvedere kum era a vita ? . tʃè da ddʒenth . prima a ll antika ? e a ll antika era bbrutth pək'ki kiri k u d eranu emigrætə . e jivanu ku lu tʃuttʃ ku ru kavaɖɖu ffora e se vidivanu sa putivanu abbuʃkarə ankuna kos . e kə s abbuʃkavanu e kə s abbuʃkavanu ? u s abbuʃkavanu nenthi ka siminavanu u grɐnu . e siminavanu i tʃitʃiri favalorə kiss . sə fatʃivanu i ll uarthə pe ll estatə i pimaduarə piparuagnə e si fatʃivanu a provvist . vidivanu sa putivanu faree sə fatʃivanu u pɐnə dâ kasa prima . fatʃianu i viʃkuatth fatʃivanu i pitthə ʃʃilat . e mantʃavanu . e nun si mandʒava vermitura a verdeɖɖra ? i marruk ? i marruk kwɑnnu kjuviva . kwannu kjuviva ditʃi jim a bberdeɖɖrə ka su niʃʃutə mo . e si fatʃivanu i llassavanu due juarnə . a sə pulittsarə pua kwannu eranu pulittsat i ʃkwaddavanu . e ri fatʃivanu ku nu . ku na sartsittʃeɖɖa bella vruddus bella vrutʃænth si mantʃava . kî kankariaɖɖi ? ku i kankariaɖɖi . e ra vermitura kumə rakkugghjiva ? . tʃ eranu ankuni 'rriagulə kumə si rakkugghjiva ? kidə ? a metitura ? sì i marruk s atsare prestu i mattina eh ? . no kumə ʃkamphava ke pure k era di a mentsujuarnu pure a mentsujuarnu i rikugghjivanu si ʈruvavanu ditʃ kumə ʃkamphava ke u kjuviva kkju ma tʃ era ddʒent ka pure ku llu mpreɖɖə jiva kjuviannu ditʃ jim bidimə si è niʃʃut ankuna . kumə è u paisə i Bbelvedere è a na timpa o a na ʃoɖɖa ? . Bbelvədirə è kkju . è kkju si ʈrova . kju in tsalita . invetʃe ʃpiniaɖɖu si ʈrova kju a na pjanura è kkju dəritth nvetʃe Bbelvidirə è kkju ʃrittə fatt i ʃrittə fatth i . i viareɖɖi . vikulu komə si kjama viareɖɖ e kos . e tʃ era l usantsa ankora a Bbelvedere ka i kristiani kiri jurnatari si mintivanu ntâ ghjattsa ? sì kirə jukavanə a kkarthe eh sì no ma diku jurnatari per esempiu vena u propietariu dû terrianu e pu ditʃidiva a kinə pijare . no a Bbelvedirə no no ts ognunu kanuʃʃivaa . sə kanuʃʃivanu no ? pe'ro ka si mintivanu a ra ghjattsa pə d aʃpettare kine ka jiva kirə no kû furgone ka no no . e ssì s abbuttʃavanu ku ll aʈrə ditʃimmə mi servanu operai . ditʃim i ʈruavə tu ? ditʃi iə tegnu a kuddʒinəmə iə tegnu a figghjumə iə tegnu kapit kus'si si fatʃivanu . si ʈruvavanu ankunu e i kwaʈʈrariaɖɖi ddʒa jivanu a fatigare ? . kum era prima ? eh sekond i famigghji kum eranə . si i famigghji eranu nʈrâ kamphɐgna oppure avivanu bisuagnə purthavanu pure a ri kwaʈʈrariaɖɖi o a ll alive o a ri kos . pe'ro se era na parthe kju kju nobile kju tʃivilittsat eh . tʃi su kiri kwartieri nta Belvedere kwartieri kju ʃvantaddʒati e kwartieri kju vantaddʒati ke no simu tutthi na klasse sotʃiale . no tʃ è ankuna differentsa no no no u paisə è tutt insieme tʃ era prima tʃerti famigghji ki kjamavanu prima i ddon e tʃ [h]anu misu u titulu ddon . sì e k erano nobbili ? e sì tʃ era naa ki kjamavanu i . i figghji i notaru ke tʃ era nu notaru tʃertamenthe u notaru aviv rə sordə a ll anthikə e si kjamavanu i numə ku ru ddon . ma puaa . ku ru passarə dû tiamphu . see ssə famigghjə si kjamanu nurmɐlə mmo u ddon è finit . a tʃivil'tha u tʃ è kkju simu tutth ugwalə kum [h]e dirə pe'ro prima alli anni tʃinkwanta tʃ eranu ankora assai analfabeti kum era ? . a Belvedere ? . pre sempiu tʃ eranu ragattsi ka nun jivanu a ra ʃkola ? . eh maa . a pertʃəntuɐlə tʃ è stata ke u ghjiva a ra ʃkola pə nu motivu o pə n ɐʈrə kin [h]a pututu tʃ è gghjutu tutth a ra ʃkola puru ku d [h]anu fatthə [h]anu fatth fin a ra tertsa elementarə a kwarta a kwintha sekondu a possibbili'ta dâ famigghja . e i ragattsi allura fatigavanu ddʒa alkuni tʃ era e fatigavanu pə d iɖɖɪ . jivanu puru a ru terrianu a ttsapphare o kom era ? eh . nʈrâ kamphɐgna kə sə fatʃiva ? u temphu ll alivi kugghjivanu ll alivi . e pu na vota u ntʃ era kira mɐkkɪna ka metə u grɐnu mmo e pprima u fatʃivanu a rə mɐn u mitivanu poi ll uamənə e ppua ll am ll ammakkhavanu . e kiru . farə nu kwintɐl i grɐnu tʃ avanu sudarə mmo no mmo ku ra motoʈrebbia . passat dua minutee si fanu tutth . e ke viene koltivatu a Bbelvedere ? . kum ii piantaddʒone tʃ èe . ll alivu ll alivu e ru porthuwaɖɖu [l'arancia] . tʃ è ankun n aʈra kos ? ah mmannarinə kus'si ognunu i pumarora puru ? i pimaduarə ll estatə si fɐnu po kinə poku kine sa# . su rar i famigghji k u si fɐnu sì ki s a fan a sarts inʈâ kas a sarts s a fanu tutth e kuntami nu puakə kwandu i ffimmini si mintanu a na ʃrata kû kaɖɖaru i penthola si mintanu i kos i bbuttigghji ankora esista oi ? sì ankora i fan . a sartsa tʃè . eh tʃi kə . tʃi vvo #k [h]a llavarə tutth i pumaduarə . e ppua tʃi vuanuu . tʃi vvo pirtsunɐlə puru e unu nu sa pu farə pu sulu ku re . ku ri ddʒianth kə tena ddinʈr . si ʃpakkhanu i pəmaduarə e si tʃi minta na pok i ssalə e si fannu . a kwaʈʈru tʃinkwe piatts e ssi mintanu nʈrâ buttigghj e kirə è ru u pumaduar a ffiliatth u kjamɐmu . ku na# i vasali'ko . pu tʃ è u pəlath . u pumaduarə pelatu ki tʃi kattʃ a korkhj e tʃi venaa kira a parthə n æʈru n æʈru tip i kos e pu tʃ è a sarts kirə ka si 'mætʃina eh si mætʃina na vota u fatʃianu ku ru sətattʃ k u ntʃ eranu i makkinetthə po su niʃʃut i makkinetth e no ku ra makkinetth #fa a sarts e fa a pruvvista pə tutthu l ænn . fai piparuagnə arrustutə fai lɪmuntʃɐnə i lɪmuntʃɐnə arrustut i ffai ku ll uagghju i fai ʃkwaddatə i fai i tanti tip . e si fa tutth a pruvvista e . e va avænthə kus'si pə riʃparmiarə na kos u viarn [h]a kapit ? . p u ʃpin'nirə tantə sordə . ma anke per il sapore no ? ma poi il sapore ma poi l orgoglio di ogni famiglia è a sartsa no ? . a sartsa sì una kii s i fɐnu tutth . e ss a porthanu puru a Mɪlænu a Tto[rino] sì kiri sì ʃinnanu pə ru mmisə si fænnu tutth i pruvvist . ma tʃ è ankunu kiru ʈraʃporthu tʃi sono pure i furgon ? furgoni ke tʃi porthanu puru u pane ? da Kutro a Rreddʒ Emilia tʃ è ankora ssa usantsa per Bbelvedere ? . pe'ro sì u pɐnə u pɐnə na vota ke u pɐnə viaddʒa . kkha nʈra Ddʒermænia tʃ è ddʒente kə s u pija . tʃ è ddʒente ke se nə pija pure tʃinkwanta pænə e s u kunddʒela . pe'ro u pænə vo [mandʒatu] ffriʃku ka pua na vota kə t [h]a mandʒarə nu pɐnə kunddʒelatu vattə manddʒ u pɐne . invetʃe tʃ è ddʒente ka ankhora tena ssa mentali'ta ka si pija ru pɐnə e s u konddʒela . pe'ro na vota ke u pɐnə vo konddʒelatu friʃk . dopu kwaʈʈru juarni i viaddʒu u pɐnə u konddʒialə u tena nessunu sapure dop . pe'ro vena ru kɐmion sì kiru vena ru kɐmion porthaa . portha i prodotth k avimu ɖɖa ssutth a sardeɖɖa portha ru provolɔnə portha u pɐnə u vinu . puartha ri pruavulə i duve vena kissu ? e kiss vena pur i Bbelvedirə . e vena na vot u misee portha sse kos vena puru kkha ? [a Giesing] va a Rosenheimerstrass . [längere Unterbrechung durch Telefongespräch] i pimaduarədə səkkhatə sì i fatʃimu n annæta l amu dat a na dittha e l emu fatthe pe'ro su ffatigate pək'ki kon kumə si fa ? si ʃpakka ru pumaduarə si tʃi mintha ru salə e si fa stinnenn a ru sulə e pe'ro pua si kkjuviva l [h]avi ʈrasirə ddinʈra ku kire kaʃʃetthi ʈrasiann e niʃʃiann tə fa #a pattsia invetʃe i kira manera pe'ro su bbuanə sapurit . una vota ka ssu sikkath pu i llavi torna . dâ purvurata ke pik'ki u n è ki t i po mmanddʒarə dopu kə su statə kwinnitʃi juarnə ogni juarnu a ru sulə . a purvurat tʃi jiva semp torn i llavə i dun na ʃukata . e pu i kuants kum a n intsalat ku 'rriganu l agghju na pok i peperontʃinu e ri minth sutth uagghju inʈrî inʈrî bukattʃ inʈrî bukattʃ . tʃ è ki li piatʃ a mmia sintʃeramenth u mi piatʃ a mmia sì sì ? sì tanth e pua a sartsa kwale sarts ? . a sartsa i ka a sartsa i pumaduare kum a fatə ? e t l [h]e ditth lavam i pumaduarə i fatʃimu pu si mintanu inʈ inʈrî butigghji no ? poi inʈrî butigghji i mmii i buttigghji si nn si kjudanu ma a kjusura [h]a d essiri bbona ka si tʃi ʈrasa ll akkwa i buttigghji vuanu jitthat tutth . vuanu kjus [h]a d essere sempe a guarnittsjonə nova no ? e ri vuɖɖə e li fa vuɖɖirə kkju i nu par i d urə ntâ kwaɖɖara ? inʈrâ kwaɖɖara sì e kkha sutta tʃ è u fuakhu ? i sutth t i minth u ffuakh o a ru fra è nu grande pentulunə akkus'si eh inʈrâ kwaɖɖara a kjamamu nua o u fustu inʈra u fust . oppure inʈrû furnellu mmo i fuakə su ten u fuakh e appittʃ u furnell eleʈʈ e u furnellu a ggass tʃi su fornellonə e bbuɖɖ i buttiggh pu i tenə tutth a notth a muaɖɖə ankhora inʈra ll akkwa 'kavuda ka ankoras [h]addi si pijəna . na kotthura e ppu i stiph [conservare] pə tuttə l ɐnnə ten a sarts . e mɐntʃ pim pimaduarə kə tə l [h]a fattə sula kapit sentsa jirə akkattharə u u pumaduarə . mi piatʃe assai ssa ll usantsa . ti piatʃ ? ## allura vena kwannu pua fatʃimu a sarts sì sì vengo i ogni kasu e pua prima m [h]a ditthu ka maritətə . [h]a vivutu kkha e menʈrə ka tu stavi ɖɖa suttha allora kwantə vot [h]a vutat int a ll Italia ? . kwantə votə ? [h]a vutatu [h]a buttatu ? [h]a rikuatu ʃinnutu ah i ʃʃinnutu e ʃinniva sempə pe'ro ku ru kurriar per via i kissu kɐmiu ka porth a ra no i vil i pək'ki [h]a ffatthu . fatigava da na posta e ffatʃiva sempə ʃraordinariu . e ru ʃraordiariu n u s u pagava si pijava a gjuarnə libberə . e tʃertə vote ni tukkhavanu dua setthimɐnə e ssi nni jiva ɖɖa sutth . ognii dua mmisə ogni dua mis e mmiandz ʈre misə kiss vin# viniva i nua ʃpess . pe'ro è stata sempə na vita bruttha [h]a kapit sagghjiri ʃinnirə pək'ki kwannu viniva era kunthianth . pe'ro dopu dua ʈri gghjuarnə torna kumintʃava a pentsarə ka torna [h]addi sagghjire lee . e da# la semmprə aa . a tʃikala pə ra kap . kiss è . intɐnthu kir# mmodu dî ssordə [h]a dəvutu parthir . ma pigghjava semp u ʈrenu pə ogni tænthu è vvinutu ku ra makkina ma ssulu u viaddʒu ku ra makkina u sə po ffarə a na famigghja kumbenə pe'ro u viaddʒu na vota ka [h]a sagghjiri a makkina . o ʃʃinnə u n è ke po sagghjire ku nu na pertsuna sul pe'roo nu par i vot è ʃʃinnutu ku n amiku . prima i parr i prima kwann iɖɖ era sul ma san'no sempə ku ru ʈrenu . u robb i bbuss u l [h]a piatʃutu mæi jiri ku ru bbuss allora [h]a pigghjat u ʈrenu i Kronton ? . Krotone fin a Roma eh Krotonə fa fatʃeva Rrɔma . pu i Rrɔma fatʃiva Mmonaku . è stata na vitha . sækrɪfikɐnth . di fatthi . s erad iu veramenth u ru fatʃiva s ssu su llavoru ka [h]a fatth iɖɖ . pək'ke ʈroppə jiann viniann jiannu viniann semph . nu misə sì nu misə no sempə viniva . è bbrutth . a kos i ll emigrɐnthe è bbrutth . pe'ro tʃ è ddʒente ke ɖɖa ssuttha u u bbo parthire e ditʃa sempə k u tena sordə pe'ru u sə vvo allunthanarə dâ kas ka vvo starə ɖɖa sutth . pe'ro unu ka tena na famigghja n è ke po bidir i figghji kə morɐnu dâ fɐmə [h]addi jir a bbidirə duvə tʃ è na pok i forthuna l [h]addi ʈruvarə no ? . s u unu tenadə a lu paisə suə [h]addi vidirə duvə tʃ è na port apertha pe . se nu paʈrə ke vvo veramenthe bbene a ri figghji . pək'ki [h]addi tʃirkarə a li purtharə u pɐnə a ra kas ma tʃi ssu paʈrə ɖɖa suttha ka u ll inthərɛss iɖɖə a ri figghjə . ditʃivanu a sə nə bbuʃkanu sul u pæn . kapit ankora oi ? ankora oi sì tʃ è ddʒent ka ankora oi u bbo parthirə . ku tutth ka ditʃ eh nə ndə vuanu sordə pe'ro sta ɖɖa u bbo parthirə . pək'ki ditʃe ll emigrattsjonə u d è bbonə pe'ro ll emigrattsjonee . s rrəvat ssu kunth a nnua kiɖɖi dû Ssud simu kju ʃvantaddʒat dûû . a ru Nordu su kju abbantaddʒat kə tʃi ssu kju ffabbrikə . ma a ru Ssud u tʃe nenth . tʃ è sul u sulə kə nə kotʃ dâ mattina a ra sir e kkwindee . sì ku ra terra ma n è ke ku ra terra . pijə ll allivə ll alivə ogni du wɐnnə . eh n ɐnnə sì n ɐnnə no portanu a kærɪkə dop kə porthanu a kærrɪka tu aʃpetth a kærrɪka u səkunn ɐnnu vena na grɐnninæta ti n ɐnnat a nnua ni [h]a jittath tutth in terra inʈrû mmis i d otthobbrə tutthu krudə . e d ɐmu persu l ɐnnɐta pək'ki ll alivə erənu tutth in ttherr ah sì pik'ki ? pik'ki a grɐnninæta l [h]a fatth jirə tutt in terra [h]a kapit . eh ke k [h]e kavarə e allora tʃ eranu ste annate propia bbrutthe ? eh u tʃi su ?! tʃ è na sittʃi'ta kə ll alivu u bba dd avænth è rəstatu pikkhulu pikkhulu restatu a lu pɛdə pikk u [h]a kjuvutu . eh kir annætə tu l [h]a perduta . e sə tu aʃpettə l annɐta ke vvena ditʃi pə mə farə u hu . na pok i sordi pə torna pə tutthu l ɐnn e ppua u ntʃ è dû konthu torna si ristatu diunə . ku kinə t a po pijarə ? ku nessunu ! e kkwinde . u d è ke po aʃpetthare . a pposta tʃ è ssa migrattsjonə . kwindi a Bbelvedere u tʃ è fatiga propia ? fatiga . nu muratorə fatiga ma mmo mɐnkh kinə mmo kasə mɐnkhu nə sə stannu fatʃiann kju s i ddʒenth su tuttə partutə i kas su tutthə kju tʃi su i kas ma su tutthə kjus
Bel2mDD1 ditemi kwandu atə natu ? kwandu sugnu nata ? sì . v [h]e ddirə i i l anno ? sì il tre aprile del tʃinkwantanove e in dialetto ? u ʈre april u tʃinkwantanove ma kkha a Bbelvedere o intrû pais ? a Krotonə a Kkuʈron ntû ʃpitalə ? sì a ru ʃpitalə ah kome mai ntû ʃpitalə ? eeh il parto è statu diffitʃile . sen'no a kiri tiamphə tutth a ra kasa parturivanu nessuno si permettheva l oʃpedal . e poi tenə fratə suarə ? no n n ɐʈɽə u due suarə tiagnu fratelli nɛnth frati no su kkju rann i vua ? no ia sugnu a kkju rɐnna puu n aʈra [h]a na differents i n annu e n ɐʈɽa [h]a na differents i sia ɐnn . e su ʃpusatə kkha ? sì su ʃpusatə sì . sì tutth a Bbelvedere solo ke un è a Mmilanu e u maritu/ i marit i duvə su ? tutthi i Bbelvederə marit . e kampanu bbonu a Milanu a vita ? kum è a vita a Milanu pi kisti ? mia sore fannu le vakantse a Bbelvedere sì . mma sai kosa manka ? magari 'mankadi di Bbelvedere a Milanu . tʃ è ppju popolari'ta . la ddʒente è pju kkalorosa . kist è ra differentsa sən'no pu ru lavoru a sorella mia intsegna . il marito fa ru muratorə . pə ru lavoru si po ʈrovarə megghju a ru Nnordu ma pə ru paisə si viva miagghju si viva kju ʈɽankwillə rilassat va a ra bbɐnkə un è ka tenə a paura ka vena a ti rubbanu i sordi invetʃe a Məlanu [h]annu l uakkhji apiarth . ma dû riastu si ʈrovanu buanu a Milanu o no ? . mankhanu i ddʒenitori mankha a ru paisə mankhanu tantə kose . infatthi a sua a suarə mia a Nat a Natalə sa farə i ddoltʃə tipitʃi e u fa ru prantsu ka fan a Mməlanu sə fa ru prantsu nuaʃʃru tipiku kalabbres si fa ri satsittsə u n è k i fa kumə loru e kome si fa ? eh ? a Natale ? i ssa far i ʃilatiaɖɖi a ra kasa i kovatelli ku ru sugu fa ra satsittsa ku ra mm . ku ra lentikkhjə u fa ra polenth i Mməlan no ditʃi i pulenth si tʃi mɐntʃanu pulenthuni iu m u minth a satsittsa era . no no no ognuno mantiene ll oriddʒinə a ll oriddʒinə all e'ta dû paisə propiə . e kumə si fa i ʃilatiaɖɖi ? i ʃilatiaɖɖi s impast a ra pasta eeh . si minthanu duə o ʈɽe ɔva ddinʈɽa ku ll ɔva sə fa e ppu si fanu puru a nu ferretth mhm kumə si fa ? sì si mintadə a ru ferretthu si tagghjanu nu nu bastontʃinu i/ i pasta . poi si ʃʃilanu sutt i manu pu si si fanu ddʒirann e arrivanu a na lungettsa ko'si . e ke suku si minta ? kome ? ke ssugo ? pomodoro pumaduarə pumaduarə . ankun n aʈra spetʃali'ta i Bbelvedere ? nua fatʃim i i mm . i ʃkwadatiaɖɖ . per dirə aa Kuʈru i ʃkwadatiaɖɖi i kjamanu i viʃkuatth i tarallə nua invetʃe nu doltʃe ia [h]e vut na differentsa ku na signora k 'eramu nʈrû ʃpitale no [h]a ditt ssignora ka dumɐn u porth i ʃkwadatiaɖɖ ah . nua i ʃkwadatiaɖɖə invetʃe fatʃimu vuɖɖirə ll akkwa minthim a farina e vvena kottha ssa farina pu nu tipu polenth e pu i ʃʃilamu subr a bbɐnkha e fatʃimu kirə ddoltʃetti venanu frijutə . e ssa signora [h]a purtath i tarɑɖɖə e di k di kiri ʃkwadatiaɖɖ u l [h]a purtat i nɛnth ? [h]a ditth kissə su i ʃkwadatiaɖɖ [risate] tʃ [h]e itth a lu paisə mia i ʃkwadatiaɖɖə è tuttə n aʈra kos . e mia sorella #a Məlanu sə s i fa u mis i nnovembri nui i fatʃimu pə ri muarth sì eh noi siamu Mmilanu#[?] e kapiʃʃanu i muarthi no invetʃe sorma tena sempre kira ʈradittsjonə ditʃe a ru vitʃinatu e ttʃi duna i ddoltʃetth ma si minta a glassa i supra no ? mhm ? si minta a glassa i ssupra ? kumə lassa ? a glassa no no tʃi si minta sulu ttsukkhəru u ttsukkeru ma tʃi su paisi ke mminthanu a glassa janka no kiri su i kuttsupə i fatʃim a Phaʃkwə e komə si fan i kuttsup ? i kuttsupi si fannu ɔva farina e u 'liavitu eeh ll ɔva . e ra margarina burru o ʃr e grass i majalə kirə ka tʃi vvo pe'ro nun usu margarina nu struttu kju . e ppu tʃi minthimu ii . i kovetthə koloratə e tʃi mintimu pur u 'nɑʃpuru kjamamu nua kiru bjankh ki ssarebbə ru janku i ll ɔva ʃbattutu u 'nɑʃpuru . e kun'tatəmə ankhuna kosa i ll infantsia voʃra râ ʃkola i kiri tiamphi dâ ʃkola a skolə ku rə maskulə a ppharth ku rə maskulə si jukava assiamə eh a ra gonna no subb u gghjinuakkhju suttha [risate] no skollatə parimu monakə infatthi iu kwannu mi su ʃpusat pare k [h]e akkwistat a libber'tha veramenth . eh [h]e pututu neʃʃire invetʃ u neʃʃə ka neʃʃ sempə ku ra mamma [h]a ghjirə a na parte tə sta ddinʈr . a rrikamarə invetʃe mmo tutt è kambiatə ne ssi ri kkam nɛnth. . si neʃʃa ku nu ragattsu si parra si si konvivə invetʃe prima no . kiss è ia avia un infantsia mia k è stata ddivers . e kum era l infantsia voʃʃra ? [h]e a starə sempə ku ra nonna neʃʃirə a ssera tardə u si putia neʃʃire a kkist ura propiə inʈra rinkasat . pu si jia duv a ttsia duv i personə affidatə duvə nessunu kkju . e per dirə a mamma jia a ra putiga a fatʃia iɖɖa a ʃpisa tutt i kosə jiva iɖɖa noi sta'viamu a ra kasa pa'pa 'eradə migrat a ra Ddʒermɐnia u u si putia jirə ne a na festa nessuna parth . n infantsia ditʃimu riʃtrettha . u d eri libberə i ffarə nessuna kosa sulu . ditʃamu eri libbərə kiru kiri kwaʈʈru ka jivi a ra ʃkola ddʒustu pek'ke putivi parrarə ku ri kumphagnə ma #tʃ era nessuna kosa ka ti putivi o a Krothonə o mamma mia parə ka tu jivə o ssi ʃʃia mmai a mamma jia n akkatthava ri ʃkarphi . i vvestə invetʃe mmo a ra a figghjama si pija i ssordi va Kkosentsa va Kkroton e ssi vest si pija kirə ke vvo . u tʃijiri iu ntʃi vaju pi kapi# ma allora un atə mai jutu a Krotone ? no o ku ra mamma o ku ru pa'pa ma mai da ssola kapit ? a ragattsa da ssola kə ssa ki li putia kapi'ta mo invetʃe mmo è tutto kambiathu . u tʃ è kkju ssu probblema invetʃe . mmo iu sugnu dû tʃinkwantanove a 'veniri a ru duemilakwaʈʈr tegnu kwarantatʃinkwe ɐnni . invetʃe mmo na ragattsa è ddiversa . figghjama si vesta i u putia akkwistare ssa ssa llibber'tha m [h]e avutu ʃpusarə u ve m akkatt i ʃkarpə sulə pe mə pijə a vesta sulə infatth ku mə spetth a prima kosa m [h]e libberata dâ mɐmma kose ke mmagarə parekkhjə n [h]an vivutu pur [h]anu putut a vivu i distakki dâ mamma amu jir assem a ra putiga a ssə pijare na iə invetʃe no sugnu juta sula au'tonoma diku vuagghju a libber'ta possibbələ k [h]e m akkatthare tuttə kirə ka vu'liadə iə e bbasta sentsa sents u parere i nnessunu eh . ma kirə pokə vote k atə jutu kî ddʒenitori a Kkrotone kome ve li rikordati ? bellə ka t akkattava i ʃkarpi ke e ntʃ era n un entusiasmu a skarpa u vestitu . a pittsa a graffa duve tʃ è u tʃ eranu i pastittʃerie e allor a Krotonə eranu tuttə kosə novə i ddʒokkattolə . duvə nua inʈɽî paesini ddʒokkattolə negottsjə u tʃe n eranu propjə putigə . ma akkattavanu ankuna kosa i ddʒok'kattoli i ddʒenitori ? sì sì no a mamma mia si jia a Kkrothonə ni purthava u ddʒokkattolinu pu pa'pa kwannu venia dâ Ddʒermania paria a Babbo Natal kirə ku nni purthava ll ombrelline kose ke mmagarə kkha ankhora nemmenu si vvidivanu . ah . ka purthava per esempiu ttʃokkolatə vestite maglione tutth . kirə ki tʃ è uu ll aʃʃugakapelli kwalsiasi kosa ke ssi kkjedeva pa'pa a porthava . kome vi rikkordate ll infantsia voʃra ? ditʃamu ll infantsia è stata trankwilla ku ra mamma pe'ro a ffigur i pa'pa a mmia mi è mankata pək'ki è statu emigratuu ppju di vventh anni . ia avia sempre kira paura di ki jia in Ddʒermania puru k era a na/ na guagliona no pikkhula no pe'ro diku ki ssa ku ra lingua ke ddifferentsa diku magar u no ti parra a ri ʃpaɖɖi e tə riadə nemmenu n u po kapirə e ppikkhula pe kum era iu kapiva ssa differents ssu sakrifitʃu ke pa'pa fatʃiva ɖɖa inʈra Ddʒerman . ehm e p# nun venia a Natalə venia a Ferragostu mi kunthava ri mmisi i juarnə pək'ki arriva pa'pa rriva pa'pa sə stava kum [h]e dirə per'ke kwannə arrivava pa'pa vu'liamu farə a'viamu kiru entusiamu i farə di ppju di fare kwalkosa di nnuovo . e vi mankava ? sìi e kwante votə s [h]a rikuat u pa'pa ? . a Natale dua vvotə l annu e kwannu kammiava fatiga si vinia na vota l annu , kə ti sembrava na persona ʃtrana pek'ki a ll e'ta di i setth annə otthu ɐnnə ehm . kum [h]e ddirə puru ti ditʃ sentsa dire k è pa'pa ke vvena pe'ro dopu n annu na guagliuna ntsomma sə para na persona ʃrɐnə u d è kkjuu . pu mman manu kə sə kriʃʃə sə kapiʃʃa no . infatthi mi rikordu ka a soru mia pikkhula . era ddʒelos sə pa'pa sə avvitʃinava a ra mɐmma tʃi ditʃe 'ʃpustatə t u va tukkar a ra mama tu guai a ttia se tokk a mamma . eh . pik'ki era pikkhulina abbituata a star sempre in kwaʈʈru #kiru era divers iɖɖ u l attʃettava . e pua l infantsia voʃra kî nanni ? sì pure ma ditʃamu ia l infantsia ia l [h]e avuta trankwilla ku ra mamma . i kiru poku k [h]a potutu n [h]a datu u n è ke . pur a nonna ɐntsə a nonna mia mi è stata kju dâ mamma ka si u vvi è mi piatʃiva a nu magliuntʃinu dâ sera â mattina m u fatʃiva mmo t u ha ru kaphellin i lanə tutthu kiru ka vuliva #ratʃ pu duv jia mi purthava si jiade a rə terme a ʃpettsanə Albanese si jia a Krotone nə portam i pannə a ʃpettsanu Albanese Albanese tʃ era u termə sì tʃi [h]e statu du annə iə a ʃpettsanə Albanes a nonna duvə jiva purthava a nanna miə . kumə atə jutu kû bbus ? no ku ra makkina . ku ri kuddʒini miə ku ri ttsii miə proprio jamu assiamə a ttʃurma tʃinkwe sia famigghj tʃurma propia sì . e per esempiu usantese kumə si fatʃiva u maʈrimuaniu fidantsamentu prima ? in kiri anni ki ssi usava ? e per dirə venia ra kuddʒina a t u dirtʃi minthia bbona parola t i ripiatə ka è nu bellu guagliunə akkus'si si fatʃiva allura sì un è ka ti telefunava pu ti nkunʈravi puru ka ti vijə ti viji a na festa ti vijanu vitʃina porta ti vijanu nʈrû vitʃinɐt pu magari ti ditʃe veni ka fattsu vidiri na bella guagliona t a fattsu kanuʃʃ oppuru a ra festa o jiann a ra ghjes jiann a ra miss . ti putiə vidirə opphuru ku ru ddʒiru dî parenthi ditʃe kirə tena na figghja è na bbella guaglion e pu vigna [venia] t u ditʃivanu e pua se a ttia un ti piatʃiva ? no ntʃi itʃia no a mmia nom mi piatʃa t u veniva ru ddʒuradi si atʃia bidirə [risate] via da la kas pe'ro se la ragattsa non era d akkordo u d è kke la fortsavano no no no kissu no no . per esempiu a mia i kuʈrisi m [h]annu rakkuntatu ka prima si usava ka n uamu putia akkhjappare na donna kwandu a'viadi prepotents ? kontra voglia . sì pe'roo kum [h]e dire sa pik'ki tʃ eran . na menthali'tha diversa sì pure mmo ankhora ankhora antsi mmo è kkambiat sə na ragattsa stava fidantsata kwattru o tʃinkwe anni puru kunʈru vulia ditʃe ki ve me piju ka [h]e stata tʃink ænnə ku kiru invetʃe mmo kistu propriu . è ignurɑth puru ka tʃ era konvivents si nun è kiru ne va a n aʈru nun è suttʃessu nenth invetʃe prima stannu ttsita perdia walor a raɣatts sə si lassava pu s unu vulia ditʃim a piji ffortsa puru llevava nu batʃ era kosa ddʒa pekkaminos invetʃe mmo no . allora ditʃe l [h]av vutə mmo s [h]a a pija iɖɖ ma . era di radə . ma a fujatina stanno fatʃendo sì kissə tʃ è statə sempre e tʃi ss è a ll ordinə del ddʒorno ma a fujatina io lo so kos è ma sulu per ʃpiegare magari a ll intervista kum è ? ma a fujatina ditʃimu si mminthanu dd akkhordu uu guagliunu ku ra guagliuna e ss essi ni ʃkapphanu . e magari se vanə duvə nu parenthe mmo tʃ u pure i ristoranti ll albbergə ke stannu venemu# a n aʈru paisi pu dopu na settimana si ni venənə e ri ddʒenitori i fanu ʃpusar ma kwindi uno si deve poi sposare ? sì assolutissimamente [risate] no no no ma pua fanu fidantsamenth ? sì sì fannu nu bellu maʈrimoniu ku ru vestitu bbjanku e tutth ah ankora bjanko ? sì kome no fosse suttʃesso nienthe sì sì u ll abitə i ʃposa no ku ru ku na gonna e na puru n ddʒins si ʃpusanu i sia mis e nu bellu vestitu bbjankh a mmia [h]anu ditthu ka no no a ru paisə noʃru si ʃpusanu in ddʒins ku ru vestith konvivanu kwaʈʈru tʃinkwe annə e si ʃpusanu u stess a mmia [h]anu ditthu k s [h]anu ʃpusare ku nu vestitu bbɛʒ prima sì kwannu unu si ni ʃkapphava u ra fatʃivanu manku jirə a ra gghjes ka kjudanu pur a porth a ri tempi dâ mamma mia no si n è ʃk/ si n è ʃkapphata na vitʃinə tʃ [h]annu kjus a porth la notth #i pomeriddʒ o la portha kjus . nu intʃest sì sì sì a porta dâ kjes è kjus e pu kku na gonna e nu nu magliontʃinu no nu vestitu per'ke u d avia puretts invetʃe nua duv è ssa puretts ?! la verddʒini'ta nun esist puru u priavətə nuaʃʃru l [h]a dditth guardə ditʃe se ppe si s intende a dirə reliddʒonə kattolikə nu d a vessədə venirə avessədə vinirə puru ko ll abbito bjank tʃ è no ka mə venənə intʃint i tʃinkwe mis sia mis tʃè Ddiə farə finta di nienth . tʃè pe'ro . ma puru duvə vua si usava mintirə fora i lentsola ? a notthe dû maʈrimoniu ? no . si vvajə per dirə a diff# a mamma mia tʃi davanu u lentsolu a ra sotʃera kə tʃi far vedirə a vverddʒini'ta e ru lavavanu eh io no per dirə pure ke mi sugnu iə un [h]e konvivutu kon mio marith ^. pe'ro nu [h]e lavat in lavatritʃe u l [h]a vistə nissunu per dir invetʃe allora si dava propia la prova prima kwannə [h]a fatth a mamma mia sì sì no ma puru kkha mmo fanu ru liatthu a ra ʃpos puru mmo si fa ru liatth a ra ʃpos minthanu u ttsukkharu u salə ll ɔva inʈî tʃestini i ssoldə ki ru vuolə lo fa ki no . komə u preferiʃʃ ma prima eranu kju duri no ? sì uh mamma mia prima u ə ka u sə stavanu# nemmunu nu bikkjere d akkwa si pijanu tʃerte fregaturə nô maʈrimoniu komə prima . nun era gran ke e pu u era o era bbuan u marit o era eh . k era na su u tenivanu ma invetʃe subbitu dopu nu misə sə lassanu nun interessa propjə nvetʃe prima pure ke era tsotikonə puru ka l amattsava di bbottə â mattina a ra sirə u ssə sapiva fora nemmenu sə ditʃiva ka mmo sə ditʃe u maritu miu u bala nu servə# invetʃe prima no kwindi prima i fimmini no no eranu ʃkjave ʃkjave i ll uamu pure dâ sotʃera a sotʃera kumannava a ra kas . no a nora a nora tʃi sta supə tapph ditʃimu nua a ru paisi mij eh . invetʃe mmo no è kambiath . tʃertu tʃ è ra stimatsjonə dâ sotʃera dû sotʃeru pe'ro non ka sə neʃʃa a sotʃera ti ditʃ oi kutʃini doi fedd i karnə no kwaʈʈɽ e tu ni mintivi dua no kwaʈʈɽh e ditʃi ditʃi ku ra sotʃera t [h]a farə tutthu ku d iɖɖa ahh . era brutth u maʈrimoniu inʈrî pais ku tutthu k è kambiatə ankora ankora tʃ è kine u diriddʒe a ssu mmodu . ka a sotʃera kumɐnna a tutthə ll ekiph familiarə ma a vita i da nnanna voʃra kum era ? in konfronta a la vostra ? no è kambiatu mamma mia sə fa# vai in kamphagna n tʃ era ll akkwa nʈrâ kasa sə i pannə si lavavanu per dire a ri fjumə ma kwa tʃ era nu fjume ? sì tʃ era u fjumə Netu sì e ppu tʃ eranu i tʃibb [dal arabo ayib] i dd akkwa i putts e ssə llavava . a nonna mia per dirə jia fatigava nʈrâ kamphɐgna kugghjia ll alivə pə ssi kriʃ'ʃirə i mmajale e jiva a dd erba pur a mamma mia prim i jir a ra ʃkola â mattina jia kugghjia a ri kunigghji a ri poll kimmə tʃ era u sakku dû grænu a mattina fatʃivanu pasta a ra kas appittʃavanu u fuaku pi kutʃinɐre arripəttshavanu a bbjænkheria u n è ka si jitthava subbithu mhm . assolutamenth antsi kwannu jivanə nʈrâ kamphægna si pijanu pure ri ʃkarpi a rə mɐnu pi nun ri ʃupar . e fa ra nonna mia . e fa mmo vogghju fa a kanthɐnthə fa vogghju far ra poeta a kasa kasa ka s a kontsa bɛll e pik'ki nanna mia [h]a vut uagghjə a ra kap ka purthava ri sakkh . a la kap eh . purthava ll alivi i sakkh a ra kapu e k s [h]anu mintutu per'ke normalmente si mintanu pettsi di stoffa sì . sì pure ke jivanu a a ri majalə no . a kuruneɖɖa a kjamava ra nonna a kuruneɖɖa s a mintianu u# a ra kapu sì i stoffə . e pu jivanu a si mintianu u sakk si nə vɐnia dâ kamphɐgn lavavanu puru i pɐnni s i mintianu a da kapu . fatʃianu a ʈruʃʃa attakkatha a ʈruʃʃa sa ke d è ? sì sì era nu lentsualu rannə tʃi si mintiva tutth a bjankeria l attakkhavanə e s a mintianu sutt u frɐnkhu [fianco; indicando] kkha eh . l a purthava tutth a pphedi tutth u olia di 'ggomithu veramenth . i kaltsini i llana fatth a mmano . u n è ke tʃ era u vistitu kunfettsiunɐtu ditʃia ra nonna ka kwannu venia Natalə ku na lutʃ i dd uagghju a fare i kwattsetthiaɖɖə i farə i bavalini kapeɖɖ a ri guagliunə ke duvə tʃ eranu ? . u tʃ era nenthi ka si putia akkattharə a tutthu fare e tʃ era u ʃkɑmbiu tu mi fatʃ i kwattsiatti tui e tu mi fatʃiva na veste u tʃe n eranu sold ku ll ɔva si pagava ra lutʃ ku ll ɔva s akkatthava ru filu i soldə eranu ll ɔvi i pollə . e l elettritʃi'ta kwannu [h]a binutu kkha ? uuh vers u sessantha negli anni sessanth . e ppu d era fruf'fre a lutʃ a llibberavanu e pu a na tʃerta ora kə si kattʃ a ffruf'fre a ffruf'fre e kumə funtsjonava ? appo appu n tʃə n era guarda s a puru prəstavanu ʈra vitʃinə a n amattsavanu nu majalə nu varrilə # fatʃianu i nutthatə a nu a nu sulu kanalə ka tʃ era . si kri u vi sa una aviadi parthurirə sə ditʃ oi ka sa mə venanə i dulurə presta'milə dumanə na karaffeɖɖə i dd akkwa si l inkhjanu u vatʃilə pu [h]a ditth a nonna te lavava a fattʃ te lavava i piad tʃ [h]a #u vasali'ko [h]a ditthə ka sə aʃpettənə i ffora era tuttha a na na vita sakrifikata u liatthu u n è ka era kumə nuavu ka tə l addʒustævənə i kwaʈʈru e kwaʈʈr uatth ku re 'ffodəre i dû mmais kire foglie dure ah ah sì sì kumə si kjamavanu ? i kiri fogghji dû mmais ? i 'ffodari i kjamavanu i 'ffodari [h]a ditth a nanna tʃi mintiv i mɐnə a parava a fossə a lənættss [avanzi della cardatura del lino] nʈrî kuʃʃinə . sì tʃ eranu i 'taulə i sutth . . a nonna tʃ è kwalkosa ke v [h]a rakkuntatu ? ka venia a Paʃkwa si kuntʃinava a karnə ditʃə mmo è ssempre Paʃkwa è semprə Natalə invetʃe allora u tʃ era nemmenu pə kutʃinare â mattina ke tanthe volthe . pu sə avəva a pasta tə mankava l uagghjə sə avevə l uagghjə tə mankhava sə fatʃia a ra kontservə pu s ammattsava a ru majalə sə mannava a ra parthə pik'ki ? pik'ki u friguriferu u tʃe n era e pua a vitʃina a mamma a parenthə a ttsita m a volanu nu petts i karnə e tʃ era ru baratth kosə ka mmo invetʃe s immitava a Nnatalə a Paʃkwa pə starə kju assiamə invetʃe mmo per kari'ta e kome si kontservava u majalə ? sotto sɑlə sì a karne si salɑva . u n tʃe n era karne . si fatʃivanu i satsittsə supprəssatə pu r aʈru tutthu sottho salə . u pəparugnə salat tuttə a bbott i salaturə si mantʃava . e sartsa ankora fatə ? no u ntʃe n era sarts nua ankora sì a fatʃim a sarts prima no un tʃ e ne ra sarts ? no u n tʃ n era u ntʃe n eranu nemmenu bbuttigghji a fatʃianu a kuntserva a ss a ss sulekkhjata a ru sulə e pu a mintianu nʈra nu salaturu ku na pok i dd uagghjə supra ma u salaturu sarebbe na kos i terrakotta no ? sì sì i vas i terrakotta sì i vas i terrakotth nu kuverkkju sì sì u thɪmphægnu u kjamamu nua k è de 'taula eh . e si kuntservava sì kir era tutth pu #a pasta aʃʃuttə tutth i juarn k era si ditʃia ka a festa era di povərə pik'ki i rrikkh veramenthi a taula l avianu tutth ma a Natalə si fatʃia l ettʃettsjonə dâ karnə i tante kos e pu ll aʈɽə juarnə nu petts i pɐnə kus'si a nunna mia ditʃiva prima a ll uamini nu bbellu petts i pɒn e di kir ristava# kirə kə kapitava ke itʃi ll uamu jia a ffatigare . tʃ era sempre l uamu il padre della famiglia kiru kju vantaddʒatu eh ! pe tutth i kos . pu ru lavoru pə komannɐrə ddominava a ra mugghjerə i figghji tutth . e ke puru kwɑnnə si fatʃiva u maʈrimoniu tʃè sa vol u pa'pa . ku ra manu dû pa'pa pu ra miɣu# s u u paʈrə tʃi ditʃiva higghjə pija'tilla invetʃe mmo tʃ è a figghja rəbbellə ditʃi no ti piatʃ a ttia t u piji tu nvetʃe prima no si stava kju ku ll edukattsjon i ddʒenitorə e si ti ditʃianu pijatillu s u pijava a ri tempi ke mmagari tʃ era ra mamma mia ra nonna mia ra nonna mia s [h]a piathu nu maritu kə l [h]a pəssɐtu venth ɐnnə tʃ e l [h]a datu mammasa . itʃ pijatillu ka è bbuanu k è mmassaru k avia a la kamphɐgna ku venth anni i ddifferentsa u d è nu bellu maʈrimon . nfatth a nonna mmia u d [h]a fatthu nu bellu maʈrimoniu u su jutə d akkhord . su statə assiamə pək'ki allora u divortsiu u n esistiv ma è statu kombinatu ? ha statu kombinatu dî ddʒenitori ? sì ditʃə pijatillu k a nonna mmia avia venth anni ru nannu avia ddʒa kwaranth . ʃkerts ?! ma era ddʒa ʃpusatu prima vota o è stato vedovo ? ah no no no no s è ʃpusatu a kwaranth anni ? eh . pək'khe eranu kosi k i kombinavanu i ddʒenitor phək'khe avia na kasa e na vvigna a ru paisi noʃru si ditʃiv si ʃpusa ra signa pə ra kasa e ra vigna a signa vo ddirə a bbrutth #kkha e akkus'si [h]a fatth u maʈrimoniu a nonna mia pə na kasa e tʃ ède na kosa ditʃə va va 'ʃpusatə ku nu marith i venth ann i kkju e nun putiva dir i no ? no no nun eranu ribbellə stava tutth a ll edukattsjonə . tʃ era puru magari a ri tempi dâ nonna mia kə kinə n u vulia fatʃia a ʃkappatella si pija a a kinə vulia pe'ro erunu pokh . e vi rikurdatə ankuna fimmina k [h]a ɖɖassatu u maritu ? sì . #sì sì pe'ro guarda si ditʃe di ddʒenerattsjonə a ddʒenerattsjone kist u d è na fəmmina bbuana di poku e si ditʃiva a ri figghji sə tə mandava# a na kosa ʈroppu na pjaga propio mmo sə suttʃeda mmo sì si parla e non sə ne parlə invetʃə a ri tempi magari ke ti diku i kwannu tʃ era a nonna mia a mamma mia era pekkhaminos era na donna kus'si tʃi niʃʃianu nemmenu assiam era . mis i parth pə tutth i kos . sa una donna [h]a lassatu n sì sì si ni pija a n ɐʈr . ah si putiva kwindi pigliare n aʈru ? sì si ni jia ku n aʈru lassava u maritu pi na signora avea u maritu a ra werr# s [h]a pijatu u kuddʒinu kwannu è bbinutu u maritu dâ gwerra l [h]a ʈɽuvat ku du figghji pe'ro è stata na donna poko di bbuono no . poi veniva ʃkifata puru sì ʃkifata nemmenu na signora iə mminth #i ʃpaɖɖi a kira putthana nessuno nessunu tʃi niʃʃiva nessunu kwannu è parthuritə mi ditʃa ra nonna mia ku tʃi vulia jirə nessunu . ka ditʃe iə ka tʃi jia a farə ? . ditʃe a vere durə# nessunu ki tʃi ʈrasiva . invetʃe mmo sse kosə puru ka suttʃedanu nu su . u gravanu komu prima prima ogni kosa era tutthu pesanth . pure parlare si na ragattsa eradə aperth un era na era na ragattsa poko di buon . invetʃe mmo è na ragattsa intelliddʒent invetʃe . prima era ddʒudikata male ekku per esempiu a mmia m [h]annu ditthu ka . na fimmina nun tʃ [h]a u permessu di parlare ku ll uamənə no no no no no ke bisogna guardare in terra . ll uamənə eranə i na parthe i fimmini i n ɐʈr . e si na donna avia kira ʃbattʃataddʒinə kjamamu a tʃ u parrarə a na fimmina k u d è bbon tʃ era subbituu . u si pijava nu maritu kkju bbuonu kə s [h]a də akkuntentharə nu . pur essendə na bbella ragattsa . per via di preddʒə fatʃianu sse kos invetʃe mmo no . ka ra ragattsa bbella ʃveglia bella pront è na ragattsa intelliddʒent kira ka sta a da suə tʃi po star k u ra guarda nessun è kambiat e tʃert sì ma è meglio ko'si pe'ro ward . ma î tempi di ʃkola v arrikkurdatə ankuna kosa nu episodiu ? . ntâ ʃkola per esempiu kî kumpagni vuaʃti ? avete fatto il dispettu a la maestra per esempiu ? . ma no iə veramenthə simu ssatə ʈre ɐnni a la mmediə amu vutu nu preside riddʒidu e n [h]a fatthu stare . n [h]a fatthu filɑrə no ma nni purthava in segreteria e mamma mia puru se ve'niamu tɑrdə . e ra professoressa ni fatʃia ʈrasirə si minava iɖɖa nʈra u korridoju diu miu 'apriti tʃelu . k era sitʃiliɐna madonna ! ah dâ Sitʃilia ? sì dâ Sitʃilia i professoresse . anʈɽu paisə noʃʃru allora u tʃe n eranu . ditʃim venian i . i Rreddʒu i Mmessina . di Krothone e parravanu in italianu ? sì a skuola sì nʈrâ rekreattsjone no parramu n dialettə tʃi mparava pur a ra professoress . e nelle elementari era diversu era kju a ll elementharə veramenthə i u n [h]e avutə ʃkolə k li [h]e fatth inʈrê kasi privat nʈra la stɐnts u ntʃ era l aula tʃ eranu bbanke nu tavulu e bbast era na kas veniva una ? sì a fa'tʃiamu i pomeriddʒə kwarta e kwintha l amə fatth tutth assiamə pək'ki 'eramu poku ll alunnɪ eh kwante eravate ? eravamu . sei di kwarthɐ . e nnovə di kwinth . e l amu fatth assiamə e ddi pomeriddʒ nʈɽâ na kas . tʃ era ru kaminetthu tʃ era k u n avia sents un era na ʃkol . da lla prima a lla kwinth iə semprə inʈrê kas pək'ki [h]e fatth a ʃkola inʈrû rionə ditʃimu duv abbitav a mamma a ra Modonna del Arkh . k è na frattsjone sempre di Bbelvedere invetʃ i mmediə pu s i fatʃivanu tutth a ru tʃenʈralə k è kwa salendo vitʃin a l a bendzina . sì nʈrû miandzu dû pais . sì vi'niamu a pphiadi purə ll asilu ia [h]e frekwentatu l asilu pe'ro a pphiadi ʈre kilomeʈri a pphedi mattin e sir ah puru l asilu v [h]anu fatthu fare ? pe'ro s u mannava a vitʃina jia a Bbelvedirə ditʃi a kumpagna mia a Bbelvedir pu n aʈra signora a skuntha a n aʈra signora a kumpagna a ru tʃenʈralə #lassarə sulə a na fimineɖɖ nvetʃe mmo . vanu du nun tʃ è tutth a sala . eh per esempiu a sartsa a fatʃite ankora oi no ? sì iə l [h]e fatth ajerə kumə vi arrandʒati ? kî altri vitʃin i kasa ? sì venanə ri vitʃin a mamma i suaru e 'llavamu i i pumaduari inʈrê vaʃkə ma i pumaduarə duv i akkattatə ? i pomodorə a mmia mi m [h]a mandatə pa'pa ka i fa inʈrâ kamphɐgna sì mə l [h]a kugghjutə mə l [h]a purthatə dinʈɽ nun pagatə nenth no u pɑgu nenth pu i lavɐmu kwanti kwintali stannu ? iə n [h]e fatth kwaʈʈɽu kwinthalə st ænnə poko ! u fatts i peperontʃini rossi ri 'matʃinu fattsu ventitʃinkwe kili ognə ɐnn . ammatts i pollə l æʈru juarnə [h]e mattsatə venthə vinthi pollə . i signə n agriko [ride] . u lavoru miu u d è de emantʃipatu modernu no sugnu rimasta a la kamphɐgn kju u men u mio maritu è allevatorə e kume atə fatth a sarts ? a sartsa amu pulittsatə prima u o pəmaduarə pu l amu riʃkaldatə a nu fornellonə . invetʃə a mamma mia appittʃa ru fuakh [ride] sì kû ʈripuadə fa ku nu tittsunu nə kutʃin i sɑrtsə fa tu iu no . eh pu i matʃinamə a ra makinetth eleʈʈɽikha pu tʃi minth u salə nu pok i ttsukkharu i mint a ʃkularə inʈrî buttigghji i tapph pu minth a nʈɽa nu fustu e mminth a buɖɖirh e bbena a ra sterilittsattsjon per un annu ditʃimu duranu . pe n annu pe n ann kwanti buttigghji atə fatthu kist annu ? e kkju i nu tʃentu butigghji kju ! n [h]e fatthu ʈree ʈre armadiatth . mo i fa i piparuagnə arrustuth . nʈrî bbukkattʃ pu i fa [h]e fatth i pumaduarə sikkhə puru a ru sulə e kome li fatə ? ll arrustə a ra vraʃə pu i i ʃpellə . pu i tagghju tʃi minth u salə e i minth nʈrî bukkattʃ e ri minth a buɖɖir . invetʃe kirə a ru sulə primə l [h]e sulekkhjat inʈrî tʃisteɖɖ . e pu dumani kumintʃ a addʒustarə inʈrî vasə kû vasali'ko 'rriganu e pu ni mantʃamu d invern . pentsamu ll estatə pə ll invern ll invernə pu tʃ è ammattsamenthə dî majalə mmattsamu u majalə fatʃimu i 'fritthuli i sattsitts i 'fritthuli ki ssu ? i 'fritthuli su ll ossa vu/ vuɖɖuth . e ke tʃi minthiti ? a ka pe dû majalə i rrikkhji i piadi u mussu tutthə grossa ku ra karnə attakkhata ma è da ʃparmare ? eh ? è da sparmarə sta kosa ? no da ʃparmarə su ri simugghji kirə sì ki si i risimugghji ri kjamamu nua i kjamanu nduglia a Rreddʒ nduja nduja . su ddivvers ogni paese e tʃ avitə pur a sardeɖɖa no sì o non si usa tanto da voi ? no iə fatts a sardeɖɖ pe'ro tʃi minth u peparontʃin kiru forth mm . ma u kankhariaɖɖu ? sì u kankhariaɖɖ . pu a Nnatalə fatʃim i pitthə ʃʃilɑtə ki ku ri nutʃi i 'passulə i pitthə ʃʃilɑtə invetʃe a San Ddʒovannə a kjamanu a pittha mpigliatə a pitth i fferr ah kiri ka si fa ntuarnu ntuarnu ? a rrotolə #sì mandurlə 'passulə sì i 'passulə . 'passulə mi'annulə miele pi kine le tʃi piatʃe e si fa i rotoli ? sì tʃi minta likkwɔrə tantə kos e pu si fan a rosetth a Nnatalə nua tutth i fatʃimə a ri mannamu a ru Nnord a Paʃkwa fatʃim i kuttsupi i taraɖɖ . e u vener'di santu kom u fatʃiti fatʃimu u kapretthu u vener'di santh . kapretthu ? no no pə Paʃkwa u vener'dii u mandʒamu karnə sì iə veramenthə mə dimenthiku sə vo ka u si dimenthika figghjəmə . kume riʃpetthə u vener'di santh ! . iə invetʃe mə dimentikə e mmɐntʃ .
Bel2mID1 kwandu si natu ? . a mmaddʒo . a mmaju in ke anno kwando ? . u duditʃi maju . milenovetʃentusettantasia . settantasia allura fammi kalkolarə . tena ventinov anni e si kkju ddʒuvanə i mmia . a aʃpita . ehm tenə fratə suarə ? nu fratə e na suarə e su kju rand i tia o su kju pikkuli ? fratəmə è kkju rrannə sormə è kju pikku[la] kwanti tenanu ? . fratəmə nə tena ʈrentunu . e sormə tena ventiʈre ventitre o vventidue . ehm kumə . passatə l infantsia ? si statə suttha no sì si kriʃʃutu suttha sutth a Belvedirə a Bbelvidirə kum era ɖɖa a kiri tiampi ? . ʈrankwillə stava ʈɽankwill . e si statə sempre a Bbelvidirə ? l asilu l [h]e fattu a Bbelvidirə l elementarə a Bbelvidirə finu finu a ʈriditʃ anni sì a Bbelvidirə . fin a treditʃ anni . ehmm duvə si ghjut a ʃkola ? duv eranu i ʃkolə a Bbelvidirə ? a kiri tiampi ? deʃi meʈri dâ kasa mia . kwasi di frontə sì a ru tʃenʈralə sì a lu tʃentralə tra ʃpiniaɖɖu e Bbelvidirə sì sì a ll enʈrat i Bbelvidirə no dal bendzinaju sì ma puru l elementare tutthu ɖɖa e mmedie e l elementare e l asilu puru l asilu puru e kome eranu i maeʃtri a kiri tiampi eranu severi ? . ti minavanu ? no minava a iɖɖi pi kissu m [h]annu kattʃatu [risate] . kum era e tʃirkustants ? no pevə mi sa ke mi litikava pure ku i i . i kumphagni ku i kumpagni . e pi pi ke kosa si litikava ? ah kos i guagljunə no lo so . dopu dopu ʈrenth anni kwasə . maa tʃè [h]ai fattə esperiendze kju u u mmenu bbrutth ? ntâ ʃkola nooo no . positivi ditʃamu sì sì . kju ppositivi e i maiʃtri i dduv eranu ? . a ll elementhari ? i Bbelvidiri e i mmedie ? . medi ntʃ eranə i Bbelvidirə i Kakkhuri eeh tʃ eranu i Kuʈronə . e kumu parravanu a tia ? . parravanu sempre in italianu ? sì sì sì semprə n italianu sì pure a ll elementare sì e nun ʃkappava mai na parola in dialettu ? . a ll elementharə no magari i medie sì poi in ke okkasjone ? e magari kwannu si faʃʃia kjassu bburdellu kos eh . #pu llibbru ankunu kwadernu ku ankuna kos e i guagnoni kumu vi parravati ? a da ʃkola ? dialetth . e per esempio ki jukavi ntâ ʃrata ke tipi di joki esistivanu allura ? . pallon tʃ era u karrhu ke d è u karru ? u karru è . du petts i tavula nu stertsu e ʈri kuʃʃinetth . ʈre kuʃʃinetthi ? kuʃʃinetthi e a ke servivanu sti ku ʃʃinetti ? i rot . ah . e tʃ eranu altri tipi di joki ? . tʃ era bbiʃiklettha tʃ era tʃ era . tʃ eranu i motorini tʃ era . tʃ era kwasi tutth # . tʃè motorini . in ke senso kwandu eri kju kju rann kju randi no ma si kondutʃiva sentsa patente puru sentsa patent nun [h]a suttʃessu nenti pua ma mai mai fino a u tʃinkwanthina si putia purtarə sentsa patent . u veʃpin non tʃ erano e poi tʃ erano [h]ai mai fatto una eʃperiendza negativa kî karabinieri ɖɖa sutta ? no mai mai mai per esempio N. mi [h]a rakkontato ke l [h]anno fermato i karabinieri kwando tʃ era . sentsa patente a treditʃ anni non e a tia nun è mai suttʃessu ? kistu ? na vota sì m [h]a ffatth ʃʃinnə dâ makkina ma duvə ? a ll enʈrata dâ porta dop . e pek'ki ? . pek'ki mi kanuʃʃiva k avivə era pikkulu nun aviva a patent kwindii e pua tʃ [h]annu rakkuntat ankuna kosa ai ddʒenitori o tʃ eraa . kum era ? no tʃ era tʃ era pa'pa vitʃinu tʃ [h]anu ditth pu mu tʃ aju kju purtare a makkina . e bbasta basta niente avvokato niente nnoo . ma duvə ati jutu pua kâ makkina sentsa patent ? in ke ? in ke ttsone ? . sempre vitʃinu Belvidirə sì sì magari da ll entrata dâ porta fin inʈrû garaʒ ma sì ekku sulu kistə no a Santa Severina no no . N. invetʃe sì [h]a jutu ɖɖa . poi nenti ehm per esempiu a vita a Bbelvediri prima kum a vidi ? mmo ke stai kkha intâ Ddʒermania i ddifferentsi . u pajisi magari è kkju abbellitu eh kkju bbellu è ddiventat pure è vuat sì è vakanth u paisə . ma in ke sensu kju bbellu ? . iə tʃi staju poku pi kwannu vaju mi ni vaju pua a mmare kwindi mhm duvi vai ? a Kuʈronə no ma tipu spiaddʒ spiaddʒ i Kuʈrone kasə ross ma tʃ [h]ai n appartamentu ɖɖa ssuttha a Kase Rosse ? no . ʈramitə amitʃ . e tʃi ssu altre tsone ke ti piatʃanu ? . Gabbella pure bellin . a livellu di ʃpiaddʒ . e per esempiu mentali'ta viri ankuna differentsa per esempiu Belvidiri detʃ anni fa Bbelvidiri mmo ? . i ddʒuvani sì su kju kju avvantsati . ma avvantsati in ke sensu kome tipi kwannu kwannu era pikkulu iu magari . u modu i vistir di di . delle ragattse no è ddiverso . mmo invetʃe tuttə tutthə ku a minigonna tʃ interessa nenth a nessunu kju . ehm ditʃi ke i ddʒuvani tenanu kju llibber'ta mmo sì sì sikuramente . kwandu tu t [h]e kkriʃʃutu tu kum era a vita era tʃ eranu i ddʒenitori kju severi ? . i mmo ? mhm . fors sì . e pu m [h]a ditthu ke i medie li [h]ai fatthu nta Bbelvidirə sì e pu i superiori a Kuʈronə kom era a differentsa ? . in ke sentsu ? mhm tra i ʃkolə i Belvedirə e tra ʃkole a Kuʈrone ? . a pua è ddiversu eh è na tʃit'ta Belvidirə è nu paisə sì sì sì sikuramente pua si si tutthi i paesani ka si rikogghjanu . tʃè ddʒent i San Nikola Santa Severina Tʃi'ro Kuʈronə Bbelvedirə Rokkh . kwindi tʃ è nu miʃkugliu tutt i paisi a Kuʈronə pî superiori sì sì . e kwindi tʃ era na differentsa ke [h]ai notato per esempiu maeʃtri professori ? e i superiori eranu kju ddiversi kju severi sì sì e meno malə . ma i duv eranu ? i professori ? kuʈrunisi a maddʒor part kuʈrunisi tʃe n eranə i San Ddʒuvanni pure tʃe n eranə i Tʃi'ro . Savelli . e kumə tʃi ssi jutu kû bbus o ? a Krotonə . kû bbus mhm . n annu sulu mhm ? n ann sulu n annu sì po sugnu jut a Kkuʈronə abbitava da mia tsia ah e jiva ku a moto jiv a ppedi . e pik'ki [h]a abitatu duv a ttisa ? . ki fatigava i pumeriddʒu kwindi mi kon konveniva ɖɖa sta a fatigava puru sì sì tʃè [h]a fattu ʃkola e e fatigat e kume ke mestiere ? ddʒelataju aha ma inʈrû tʃentru i Krotonə tʃenʈru i Kuʈronə sì dove kju u menu ? a sitʃiliana sutth i portitʃi sutth i portitʃi ekku sì eeh e kum era a vita ɖɖa kum eʃperiendza ? professjone ditʃamu i prim eʃperiendz i ffatiga . è ssata a prima sì ʈrankwillə iə stava ʈrankwillə 'eramu tutth tutth tutthi ddʒovani n aju'taumu a farə i kompiti dâ ʃkola . ma eravati in kju ? sì sì sì ku i kompagni tuoi insieme al proprietario della no proprietariu u tʃ è eravamu sempre in ʈre minimu ʈre eravamu . tʃoè tre kamarieri no nu ddʒelataju nu bankonista e nu kassiarə . e tu fatʃivi tutt e ʈre . tutth i ʈri . kwannu mankava ru bankonista fatʃea ru bankunista kwannu mankava ru kassiarə fatʃea u kass[iere] . pu t [h]a kapitatu ankuna kosa tipu ka unu s [h]a fujutu sentsa pagare nu guagljunə sì dua vota sì e k [h]a ffatth ? su jut a pijarə sutth i portitʃi sugnu jut a lu pijare sutt i portitʃi ntʃ [h]a vut darə portarə indieʈru . e sentsa politsia sentsa no no no . e ki si guaragna a kiri tiampi kumə dʒelataju ? . tʃ era vab'be u ffatigava fatigava tutt u juarnə fatigava sulu . kwann avea tem[p] . tʃoè ? pomeriddʒo pomeriddʒo dî tʃinkwe in poi dî tʃinkwe fin a ? ke ura ? fin a ll otthu fin a a vvolth finu a lə novə tʃerte vot finu a rə ddetʃ a sekondo kome serviva e pu t [h]a rikuatu a Belvidiri ? no no stava stava a Kuʈron kwindi a kasa dâ tsia era vitʃinu a la ddʒelateria sì propriu nʈrû tʃenʈru sì . ehm kwindi . pək'ki pua si vinutu kkha ? . nta Ddʒermania ? . kə tʃ eranu i ddʒenitori kwindi tʃ [h]anno t [h]annu detthu iɖɖi di venirə o era na detʃisjonə tua è ssatə pure na detʃisjonə mia sì menu malə a fatiɣa suttha l aviva purə putia fatigarə sì ? . sì sì in dʒelateria sempre sempre ɖɖa sì sì sì e altru tipu di mestiere ɖɖa ssuttha ? . ti saresti interessatu ankun aʈra . eh vulia k enʈra a pulittsia pu tʃ e tʃe l [h]e ffattə kwindi ma [h]ai fatthu kwizz o konkors ? . solo domandina . ma kome funtsjona ʃpiegami nu poku ? si tu vai entrare ntâ politsia ke [h]ai fare ? . t [h]e prepararə tutth i dokumenti tutthu kə nə ka serva . e fare prima prima t [h]a mintirə a domandina po sekond a graduatoria ke eʃʃe . e d è iu era eeh . dueotthantatʃinkhwe e i posti eranu dueʃenthu kwindi u m [h]annu pijat . e kanuʃʃi ankuni i tuoi amitʃi ki tʃe l [h]annu fatth ? i n amiku mia sì . no pulitsia normalə pulitsia penitentsiaria . e dduve fatiga mmo ? sai ankuna kosa i d iɖɖu ? . pentsu pentsu a Məlanu a Milanu e tʃi piatʃe a fatiga ? mai vistə pju no pik'ki iɖɖu è partutu in polittsia e sugnu sugnu vinutu kkha kwindi un [h]aj mai nkunʈratu . e l aʈri amitʃi tua i viri o ? . sai ankuna kosa ? poko poko pok a mmaddʒor parte dei tuoi amitʃi . ke stannu fatʃiandu mmo ? . nom pentsu sintʃeramente u . nun sattʃ . kini fatigava pentsu ka fatiga mmo ke . kinə volia n avut i fatigava fatiga nemmenu mmo ddəsokkupatu kwindi . ehm in kiri tiampi ke per esempiu . kom [h]ai fatthu kwand eri . kwandu eri guagnun tʃè i il tuo padre . parta viviva kkha no sì . e a mamma ? era ɖɖa era ɖɖa t [h]a kriʃʃutu sentsa paʈru kju u menu no pa'pa stava stava . pure pure fin a ssia misi è rrivat a ssarə ɖɖa ssutth . vəniva kkha stava due ʈre ssetthimanə torna ʃʃindiv e pik'ki ʃindiva tantu ʃpissu ? pik'ki aviva i feriə feriə kju i ʃraordinari ka faʃia si pijava da fferiə e ʃʃinniva e ɖɖa ssuttha lavurava fatigava ? sì sì e ke tipu e kampagna ntâ kampagna . e te personalmente [h]ai mai fatigatu ntâ kampagna sì pure sì e kunta addentariu . a ll alivə a ra vigna . ma puru a tuu tsiu ? ke tʃ è puru ke [h]a ll allevamentu dei vitelli poku poku poku pok . kwandu si vinutu kkha ke kum era a vita a ll initsiu ? era diffitʃile no ? kâ lingua kî kustumi komə kumə sugnu arrivat sugnu jut subbitu a ra ʃkola i ke tipu di ʃkola ? eeh . Ddoitʃkurs . ma tu si vinutu . kon i tuoi kâ sora ? ma a sora tʃ era era ddʒa kkha era ddʒa kkha sì sì è vinuta prima əhh n annu prima sa num mi ʃbagliu e u frati kju ranni ? ddʒa era tʃ era kkha ddʒa dua du du wannə o ʈre ann kwindi tu eri l ultimu ? l ulthimu . arrivatə kkha . kwindi tʃ era a famighja tua tu [h]ai vistu ka in Ddʒermania . eranu tutthi kkha e sugnu jutu kkha [h]e itth ssarə ɖɖa ssuttha sulu sì sì . e pu kwandu [h]ai kumintʃatu a fatigarə kwi intâ . intâ dittha . kissa dittha ? kissa è mia kista è tua e kum [h] ai fatthu ? u due duemille e ʈre [h]e inittsjatu kkha nissunu sulu sì sì mhm e kumə t è vinutu l idea di aprire pik'ki a dittha dov duvə fatigava iə ssava pi fallire kwindi tʃ era a possibili'ta ke mi pijava l operai e mi mintiva pe kuntu mia . ee dd akkus'si a dittha si putia nu poku ripijarə e s è ripijat e ti piaʃe su lavuru su tipu i fatiga ? sì . kwanti lavoratori tʃ [h]ai ? operai ? . kwarantatʃinkwe pentsu kwarantatʃinkwe sì e ke tipu i dittha è ? kist i pulittsia ma pulitsia ii ? i ke kosa i l oʃpedale #tuttho tutth . [ride] . fɔllservis . fattʃamo/ a mmaddʒor part su lavori ʃpetʃali tipo fineʃʃɽi Fassadə poi i meddz uffitʃi kju randi kju . ad ingrandire ? no tipu uffitʃi ke statə pulittsandu pure sì sì . fatʃimu oʃpitalə Altənhaim ma sempre kkha nelle vitʃinantse a Perlaᵪ ? no no no . tʃè in altre tsone fin a Nurimberga . fin a Nurimberga pure Regənsbur . e kum è a situatsjonə kâ konkurrentsa ? tʃi su assai [ride] abbastants . e kumə pentsi ke tʃ è kissu è propriu u sognu dâ vita tua ? si kuntente kus'si hi ma datə m [h]a dat a tutth # . pu non vorresti kju ʃindirə ntâ Kalabria ? . per il momento no . e ti potresti imaddʒinare di aver una dittha lla ? sì . kus'si kumu kista sì avrebbe suttʃessu sikundu tia ? . a llassarə kissa kkha e farə n aʈra ɖɖa ? sì . sutʃessu bisogna averə . ma a Krotonə kum e a situatsjonə dei ditthi tipu kista ? tʃe ne su o u tʃi ssu ? pentsu poi poku pok non è ko'si kome kkha no no no eʃpansiva ognunu si pulittsu l uffitʃi pi kontu ssua e bbast . e kwanti voti ʃʃindi ntâ Kalabria ? na vota a ll annu e pi due settimanə ? due ʈre ssettimanə i ssolitu kumə pass i vakants ? . a u marə . tipu Kase Rosse o ? mmaddʒor partə kase rosse sì kwindi fai avanti indietri duvi abbiti a Belvidiri ? a Bbelvidiri sì ntâ kasa dâ tsia no invetʃe ? no no ab'be mmo tena purə duə ffigghji . kumə [h]ai kanuʃʃutu a mugghjerətə kissu k è interessante a ra ʃkola kkha mhm iɖɖa tena è kju rann i tia o ? eeh sim uwalə . e kwindi ti era simpatika a ll initsiu kumə vi parravati in tedeʃki eh sì sì [ride] [ride] . e kwndu ti si ʃpusatu tu ? . aspetth due agosto due agosto . dduemileddue . duemila e ddue sì . è ddiffiʃilə ma è ko'si . teni ddʒa figghji ? unu kwanti misi anni tenə . kwasi un annə annə e mmeddzu ma è figghja femmina o maʃkulu ? maʃkulikkjə . kwindi tu u vo mannarə a ra ʃola europea no sì . pe'ro s u porti ntâ Kalabria o kî nonni kum è ka parra sə sta dai nonni u figghju ? in italianu in italianu tʃi parra . meddz italianə meddz dialetth mmo kjanu kjanu sta kumintʃannu a parrarə no sì sì sì e u kapiʃʃa se li parranu in dialetth ? . mmff sì sì sì . è ʃvegliu ma me l [h]a rakkontato tuo padre la altro ddʒorno ke tʃ era i figlio anke me l [h]a rakkuntatu ke [h]a ʃmontatu tutthu sì ma lui lui se unu gli glielu kjede in tedesko risponde in tedesko se in polakkho in polakkho se in italiano in italiano kwindim è molto furbo mhm kwando ʃendete in vakantse a lluglio tʃ è pure u figghju sì sì sì pure l anno ʃkors ? puru l annə skors l annu ʃkorsu atə ʃindutu ? sì a lugliu pure . e poi kon kon tua famiglia vi vedete ʃpesso o kom è ? . ku kinə ? ku mamma ku pa'pa sì sì sì du vot a setthimana kju u menu e poi . kome traskorrete il tempo organittsate se tʃ è una festa o un kompleanno state fatʃendo organittsando kose insieme ? ntâ kasa sì mhm . ehm . ah u militarə kwesto è un buon buon argomento duve duve l [h]e fatth u militarə ? . militare l [h]o ffatto . a u karrh a Foligno . eeh un fine settimana a Kassino u rest a Rroma . ma il resto in ke kosa konsistiva ? ke si ʈrattava ? mattʃellaju . u matʃellaju sì . tʃè per la provisjone alimentare di . è ke per l esertʃito sì sì . in kutʃina in kuʃina mhm . e i tuoi kollegi i duv eranu ? . tʃe n eranu i Kuʈronə tʃe n eranu napoletani e a mmaddʒor parte era di visət Kalabbria Sitʃilia e . napoletani tʃ eranu pokə pokə romani poki e kume atə parratu tʃè dialettu ? dialetthu a maddʒor parte dialetthu sì e ti kapiʃʃivanu ? sì i kumpagni sì sì . tʃ [h]ai fatthu alkuna eʃperiendza negativa ntû militarə # trankwillu se kjamanu n aʈra vot tʃi vaj tornu . kwindi t averra piatʃutu no ? sì sì sì mi altsava a lle otth . a ll una jia tornu a mə ndə kurkarə . eeh a notth si pu'tiamu pu'tiamu ssar ʈrankwilli televisjonə in kamera dottʃ in kamera . ssi stava bbene la vita bella bbona sì sì sì . per me per lo meno e Rroma kome tʃit'ta ti piatʃiva Rroma è kaotika è bbella bbella tʃit'ta ma kaotika a livellu i ʈraffiku ee mmal organittsata . kwindi ti piatʃ i kju Kalabbria kome vita eb'be n Kalabbria Kalabbria num pentsu ke tʃ è tʃ è na tʃit'ta grande kome Rroma è ddiversu eh . e kumu viri a Kalabbria kome insieme ? . kome reddʒone ? . povera . ma in ke senso povera ? poka fatiɣa . pokissima ma tu nun vidi ankunu progressu tipu . nom pentsu nom pents . e se per esempio no fosti emigrato ke avresti fatthu ɖɖa ssuttha ? . forse era ankhora in ddʒelateria puo ddarsi o fforse ne [h]o fatthu una solu bboh kisti eranu possibili'ta sì sì o magari eru andatu pur iu al north . è ddiffitʃilə da ddirh . ehm . vab'be . kwanto ti manka ankora ? tʃinkwe minuti ? sì i kkju . i kompagni ? gli [h]ai kjesto i kompagni dâ skola ke rapporto aveva ke ti po di skuola superiore o ? kiɖu ka vua tu vab'be tʃ è il kompagno del kuore tʃ è tʃ è l amiko e kome si fa a ddifferentsa fra un kompagno di kwore e un amiko ? e ll amiko kon kol kompagno di skwolaa e ll ll ko l amiko del kwore magari ti tʃerki di sedere sempre nsieme . tʃerki t assetthar insieme infatth . e ppek'ki ? . eb'be mmagari si du due persone si si kapiʃʃənə i kkju kwindi tʃerku tʃerkanu i starə insieme o mmagari abbitanu vitʃinə e studianu puru o pomeriddʒo insiem pe'ro l amiku i kworə è sempre nu maskju e no na femmina a kwei tempi no ? . sì sì sì allora sì e infatth e komu mai ? pek'ki allura sì ? . e pik'ki a Bbervirirə u tʃ era possibili'ta allora . ke ssuttʃiria se eb'be magari i ddʒenitori di llei ! [risate] e kke ditʃivanu ? eh ? ke ditʃivanu ? ke ffa kkha o kə ffa ku figghjəmə o lassa lassala im patʃe no . era divers allora i mmo è ddivers mo fanu tuttha n insalat ma kwindi i ddʒuvani un si putivanu vidiri ? . sì sì sì Bbelvidiri sì . pe'ro magari sə ti viri tutth i juarni è ddivers no a kwant ti krija ah# tʃ è kwalkhosa è ssemp statu ko'si . ma per pe niʃʃirə komu v atə organittsat ? . tʃ era per esempiu se ankuna sira t [h]a niʃʃutu ? a Bbelvidirə ? a pentsu ka organittsau ku ll amitʃi tʃoè ni vidimə a li tʃinkwe sia e setth pass a kasa tua o tu passi duvi mia ni vidimu a lu tʃenʈralə tʃ eranu punti d inkontro ? a Belvidirə per esempio molto popolari ? tʃenʈralə u tʃentralə sətth a pigna mhm ? sutth a pigna a pigna a kanoʃʃ ? sì . mo mi rikordo è una una pigna sekolarə . tʃ è ankun aʈru puntu ditʃimu a Belvidiri ? prima ? . dove si si univanu i ddʒuvani ? o bbarr i ʃpiniaɖɖu ah ekko kistu ti vuliva far a dumanda tu si i Belvedirə no ? sì o Madonna dell Arko kome di Kjusi . di ? Kjusi Kjusi e ke d è kistu ? n aʈru kwartiere ? kwartiarə sì e dduv è ? . a lu tʃenʈru ʈra Belvedirə e ʃpiniaɖɖ kissu si kjama i Kjusi i Kjusi . ehm . poi tʃ è ʃpiniaɖɖu e Belvidirə tu noti kissa differentsa vistu k [h]e vissutu nʈrû mianddz sì ke ddifferentsa ʈra ? no per mentali'ta tipu ʈra Bbelvidir i ʃpiniaɖɖu ? nooo . i Belvidir i ʃpiniaɖɖ u stessu davviaru ? sì sikuru ? . pek'ki ? e a mia [h]annu ditthu diversu i tuoi ddʒenitori pur a sora sorta m [h]a ditthu i no . una differentsa non pentsu sun u stess . no . è nu pais è unu un è su due e kum u virə u paisə in se stessu Belvidirə kumu u karatteriddzi ? . a mme sintʃermenth u m attira assai . pek'khi ? . pek'ki magari è pikkhulu . paesinu pikkulu . magari tʃ è unu va sempe pî pî familiari pî kuddʒini pî pî tsii kwindi un tʃi sianti nu legamente forte a ru paisi ? no no no nun tʃi senti la nostaldʒia no no . nom mi manka e ki ti manka dâ Kalabria sə tʃi staj kkha ? . dâ Kalabria ? a mentali'ta magari a kwiet e kum è a mentali'ta kalabrese ? è ddiversu kkha fatigi sempre sembə ku l oroloddʒ a ffir# a deʃʃɽa a siniʃʃɽ invetʃe ssai ʈrankwillo pure ka tena apuntamentu va na mendz kju tthardi u fa nenth kissə è l unika kosa ke noti ? a temperatura . ll amitʃitsia magari ki tʃ è ku a ddʒent è ddiversu eh e in ke senso ? . eh . kkha in Ddʒermania si si n italianu ti tʃerka vo ddirə ka tʃi serva ankuna kkos . inveʃe ɖɖa è ddivers . un ti po tʃerkare purə magari va ti piji nu kaf'fe o ti fa na kamminata insiemu . kwindi ɖɖa suttha su kju amitʃi veratʃi ? sì sì sì . e kkha ntâ Ddʒermania ? è ddiffitʃilə avere un amiku kkha sì konoʃʃenti è ddivers amitʃi è un altra kosa e per esempio kkha in primi anni ke [h]ai traʃkorso in Ddʒermania ? m [h]a rakkontato prima ke si gghjutu puru a ra notte italiana kumu ti pariva ? tʃ ia poku a ra nottə italian e invetʃe duv [h]a ghjutu ? e Farout Farout mi parə ke si kjamava prima eh . eh ? dietʃ anni fa eh e ll aʈra Kunstpark Ost . e ti piatʃiva ? sì sì Kunstpark Ost è ssempre bbello . eh si ghjutu kî ki ragattsi italiani o kom era a komitiva voʃr ? maddʒor parte italiani erano tʃ era sempre ankunu i fora no ma maddʒor parte italiani tʃ eranu puru belvederisi ? no . e kanuʃʃi kkha tu sikuramente lo sai ke tʃi su nu sakk i belvederesi a Erding sì tʃ [h]ai kuntattu ku kissi o i menu ? pok e nient pok e neint kwasi niente un vi viriti ? no no no . kwindi ll unitʃi belvedirisi ka kanuʃʃi kkha è a famiglia tua . altri tipu Kasa Bona Rokk i Netu no no pokə pokə dâ Rokka pok . ehm ti rikordi ankunu juarnu felitʃe dâ vita tua ? . [h]a naʃʃut i figghjəmə magari . era nurmalə u partu ditʃimu o era in fretta ke bisogna partire dâ kasa . kon tutta velotʃi'ta no no no simu juti ʈrankwili . i mmakkina 'eramu ʈrankwilli .
Bel2wDD1 kwandu si natu tu ? pij portatʃe ma stai reddʒistrandu ? sì sì . signu natuu uuu u novee agostu dû millenovetʃentottɐnthun allora si liunə signu nu liunə sì natu kkha nʈra Belvedere o a Krotone o ? no sutt a ra fraʃka dû Peʈralitts nu Peʈralitts sì . ditʃe duv [h]a natu tu ! pu m [h]anu purthat a ru ʃpitalə ke tʃi su statə probblemi ah sì sì ma dove a ru ʃpitalə i a ru ʃpital i Kkuʈron pe'ro fa skifu m [h]annu ditthu u ʃpital i Kuʈron sì u u mə mə rikordu k era pikkhulu pik'khi . e poi tenə tu fratə suarə ? sì tignu nu fratə e na suarə su kju randi i ttia ? sì eh fratumə è kkju rrandi i mmia a eeh sormə è kju pikkhula i du a anni . e duv [h]a jutu a ʃkola ? a Kkuʈron sì e ll elementare ? a Bbelvidirə a Belvidirə sì ti piatʃiva a ʃkola ? sì mi piatʃiva i duminikə mi piatʃiv . e i kumpagni i ʃkola v ati ʃalatu ? sì amu ʃalamə fattə fisseriə i tutth i kulurh [risate] per esemp ? . eh pre sem u gjam a ra ʃkola i naʃko/ n ammuttʃamu . jamu kwaʈʈrareɖɖ ogni thɐnth kapithuu ? tutt sse kos . tutt i passi ka ponnu farə i guaglionə no n aʈra parth atə fatth diʃpetti a ra maestra ? sì diʃpetthi sì [di]tʃamu . tʃi bbu tʃi ʃgonfiam i gommee . a fatʃava arra/ arraddʒar e nu pok i tutth . pu dʒiti ʃkolastike ? sì a matina a ddʒitaa . a Ggardalan[d] . a Ggardaland ? sì a Rrimini Rittʃonə . e t [h]a piatʃutu ? sì sì va beh n amu ʃalatu è statu bbɛllu sì atə jutu kû bbus ? sì sì kû bbus . e mmo ke stai fatʃenn ? mmo fatigu nʈrâ guardia kostjera nʈrâ guardia kostiera ? sì ma u militare l [h]ai ddʒa fatt ? sì sì l [h]e fatth militar e duve ? a Ttarant e ti è piatʃutu ɖɖa ? sì sì m è piatʃut e m [h]e ʃalat ntsomm . a vita mmɪlɪtarə è ddura e ke [h]ai fatto in ke ? wardia kostiera sì guardia kostiera pure a Taranto ? sì sì semprə kosa si fa ntâ guardia kostiere wardia koste eh pratikamente si faa . siamo simu pulittsiaa marittima eh . e ggaranthimu sokkorsu in mmare . e ki ? [h]a suttʃessu ankunu intʃidente sì l ulthimu ssa mmattina è suttʃess eh eh kuntami unu nu tʃotu frakatu s è gghjittatə i i nu muru e d è kadut inʈra ll akkw . nu nu tʃuatu nu tʃuataratts i/ i dû paparaʃʃə [risate] tu nu sa #vitʃinu kkha è ʃiulat tʃ eranu tʃertə kokkji i mulundʒanə subba ɖɖa è è ʃbritthathu è è d kadut in akkwa e noi nu vuot# simu niʃʃutə pə ru riku'gghir . eh u s [h]a fatthu nenth no s [h]a ffatthu nen e n aʈra kosa tipuu e ogni thantu arrestamu ad ankhunu# . i kklandestinə eh dimə nu puaku i kklandestini ke venanu i tutth ssi koste i a albbanesi kkurdi tʃingalesi e venanu kkha e noi li damu assistentsa kwand kwand arrivanu kkha i . tʃi jam inkonʈr . ma duve stai i ssolitu ? stai sempre a Rriddʒu o stai kkha nelle vitʃinantse ? no staju . dua juarna a Rriddʒ e e ʈre gghjornə a ra kas a ra kasa sì e kke ffattsu dua ssu turnə i ssa maner è u turn i lavoru dua venthikwaʈʈru ur fatigu e pu staju ʈre gghjuarn e mmiantsu a ra kas . sempə pagatə e no è na bbɛlla fatiga u mə puattsu lamentar ma tu ke fai subb a nave ? . iuu sugnu kum kum u vi u sett u vitʃekumandanth nfatthə dugnu tutt i kummande pə gghjiri avanth o# i motovedetth . arresti per kontrabando ? fatʃimu u fɛn pî kontraban pu int interviene pur a wardia i finæntsa karabbinierə e kwal è a mertʃe ke viene kontrabandata ? kome u d [h]e kapit kosa si ke kosa si kontrabanda ? ah eh drogi armi sigaretthi e um po di tutth motor ru ba tutth le mertʃe klandestine ke ka ponnu suttʃere ma su italiani ke fannu ssu kuntrabandu o su ? eh italiani ku la kollabb ku la kollabborattsjon i ɛkʃtrakomunitar . e a vita kumə guardia kostiera è perikolosa ? ia vidu #kum è perikolosa ? . eh riʃkjos pek'ki sta sempə nʈrû mments û mmɐrə tʃi ssu ondee . ʈropph 'auti tempesti s è i notthi po nun tʃ è orariu . u ntʃ è nnemmenu . sə neʃʃa semph . puru alluvjonə tempesti kə suttʃere no ma tipu anke paura i ll aʈri ? no no paura no paura no . iu u nə tiagnu paur . e kissi kkha su sempə ʈrankwilli kwandu li arrestati o ? no u ssu ʈrankw/ t [h]a ssarə attenthə ssendə ke su ddʒente pattse oijə su t [h]a aʃpetthar i tutth tə ponnu puru aa . u tʃi pentsanu dua votə p ammattsare . eh sì tenə rikuardi di infantsia nu juarnu propia ʃpetʃalə ka nun ti ʃkuardə ? no iə i mia jorni tutthi ʃpetʃali su eh allora 'kuntami eh ti pottsu di ti puattsu kuntharə kiss i stammattina va ddʒa tə l [h]e kunthat kwannu eru pikkhulu pikkhulu di . ah kwann era kkju ppikkhulu ? simu niʃʃutu ku tʃerth amitʃi tʃinkwe guagliunə eravam simu simu niʃʃutə e simu jute a nu paisə kkha vitʃinu sentsa patente dove ? a Santa Səverin . e pphu nu 'eramu eh tipu i guagliunə kwandu tenanu na . kwandu su pikkhulə u kapiʃʃanu nenth dû perikulu kos . e ssimu jutə a Santa Severin pə# nu 'eramu kunvinth ka a'viamu a pathente ʈrankwillə pare ke . e ppuu . a nu tʃertu punth amu vistu na 'maggəna ka s è ffermæt e simu fujut pək'ki amu kapitu ka eranu i karabbinier e ssimu fujut pe'roo . simu arrivat fin a Bbelvedir a pphed su detʃi kilomeʈrə a pphed eh pphuu nenth e ppu a mattina simu vut a ra kaserma e tʃ amu ditth a veri'ta e kirə k [h]a suttʃess [h]an apert a maggina a kos eeh pu n [h]anu fatthu nenth k 'eramu pikkh ʈreditʃ ænn avimu . treditʃ anni ?! n [h]anu fatthu nenth no ? no iu guidava tʃe l [h]e ditth ma kome si riniʃʃutu a guidar ? . iu ddʒa i i pikkhulu a a detʃ ænn tʃ avut a [risate] veramenth . oh mamma mia ke fforte ! ll uammənu è sempə diversu e t [h]a rranddʒat ? è kkju sì sì . e ppu simu stat a ra kaserma e [h]anu vistu k 'eramu guagliunə kos #m [h]anu fatth e nenth . e tʃ [h]anu kuntatu ankuna kosa a ri ddʒenitori ? sì sì amu ʃpinnutu puru tʃinkwetʃentu milla liri i avvukatu . ahh ll avvukatu tʃi vuliva ? eh tʃi vulia tʃ [h]a vutu l avvukat fa na letthera k 'eramu wagljun innotʃenti kosee eh minorenni . e pphu n [h]anu fatthu nen [h]ænnə viste ka 'eramu guagliune pikkhulə buanə . ankun aʈraa . n aʈru episodio ? ll infantsia tua . infantsia mia . kosi . al llivell i ffimmini kosi pe'ro u ni pottsu rakko su kos su kos i kju inthimi magari magari mə llimitu i kos . no a vita è [h]e ddʒiratə fin aa . nda diri i ditʃotth anni fin a benthunu [h]e [vi]addʒatu [h]e stat in Amerikə fatt a Nju York . ʈri anni ? no eeh ʈre mmis . pphu [h]e ddʒirat tutth u mediterranniu ku i in krotʃera . e 'Tunisə Palma di Majjorkaa tʃè a ʃpægna a Frɐntʃ ma kî ddʒenitori ? no no sempə sul pikkhulu pikkhulu [h]e ddʒiratə tutth [h]e fatth eʃperendza dʒè inʈra Ddʒermɐnia nn Albbania . [h]e fatth missionə in Albban[ia] . na missione in guerra no na missionə i paʃ sì . pək'ki pek'kee l Italia semp i paʃe i ffa ma kome volontariato t [h]anu pagatu ? sì sì pagat m [h]anu pagat ma kkine ? u Statu ? sì sì semp a wardia kostierə allora dai ditʃotth anni fin a mmo sì semp i sserviddzə sugnu . [h]e fatth u məlɪtharə a 'Ttharantu e nu mis e mmiants e ppu [h]e [h]e ffatth u konkors e ssugnu rimast nʈrâ guardia kostier kom era stu konkors ? e u konkhorsu è è ddiffitʃilə eh . è è tthuastə i pass/ i pas'sa eh . tʃ u tantə kose diffitʃil kulthura ddʒeneralə . e pphu dopu kulthur ddʒenera/ faii dopu kə sii idoneu a a ri widz a ri a ri kwidz fai i visətə medikə si [se sei] idoneu va far u korsu pə ll abbəlitatsjon . kome ogni enthe tʃi sono tʃi su ddiversi 'komiti affar i ʃboldʒ . e iuu sugnu motorist . di motovedetth . ke domande t [h]anno fatthu ntû kwiss ? a kwalə dumande bisogna riʃpundire ? kwiddz su kulthura ddʒenerali eeh matematika 'fisika 'kimika . eh . dʒografia . n pok i tutth tutth i materie ke uno studia a ʃkola tutth ma sono a ʃelta multipla ? sì sì a riʃposta multipla su sì pe'ro [h]a ʃi'gghjiri sì [h]a ʃʃi'gghjiri kira kira ddʒust eh u d è ffatʃile abbastantsa diffitʃ [ile] . e tu ntâ vita futura ke vulissa farə tu ? iu . vulessa kontinuare a katena militarə . eeh di mi farə na famigghj . ankora sugnu pikkhu tegnu . ventiʈre anni tiagn . u m a sianth i mi ʃpusar ankor . no nʈrâ famigghja vaju dd akkhordu ku tutth . ognitantu ku/ ku sorma e . pe'roo u sul io kos iu vaju stuttsikkearə fattsu innervosir abbastantsa iə . pe'ro a ra fine jamu dd akkhord . pratiki uno sport ? no ʃporthee . kwandu kapita ku ll amitʃə kwalungwe kose . tʃerte volthe a kkaltʃ jukamu e sei tifoso di kwalke skwadra ? . sì dâ Reddʒina dâ Rreddʒina . e se sugnu kalabbrɛse kapitə parlatʃi e della storia della Rreddʒina ? no storia un sattʃu a Rreddʒina sugnu tifoso pək'ke è na ʃkwaʈra kalabbrese ma tutt a storia kose . u n a sattʃu gli ultimi kampionati no . un sattʃu verament . e di Nju York kos [h]ai fatto tre mesi ? Nju Yorke ee nʈɽa ʈɽe misi [h]e fatthu tante kose . eeh . veramenthe era tutth era indetʃisu kwantu tʃ [h]addi starə e pu sugnu ristatu dua mmisə dua mmisə sugnu ristat . e [h]e fatigatu kû ttsiə . pu sugnu statuu tʃi ssu dua assia[me] dua frat i pa'pa . unu è nʈrû a Brukhlɪn vitʃinuu è sempə Nju York . è nu kwartier i Brukhlɪn e n aʈru è nʈrû Long Ailænd e nta u juarnu fatigava a ssira niʃʃimu pabbə diʃkotek . fimineɖɖi kose [h]a kapit ? . a vita amerikænə no ? . è na bbɛlla vit e kom è la komuni'ta italiana li ? . komə verame[nte] a komuni'ta italiana nʈrâ Amerika è rimast sempə a stess a mentali'ta è semphe a stess kumu su gghjuti su ristati su ne emantʃipatii . evolut su rimasti kumu su gghjut su ristat . u d [h]annu fatthu nessunu progressu kosi al livellu lavurativu sì suu . ssu emantʃipat eh ma al livelluu . ditʃamo . u ku sa u terminə kwal è ? eh sì ditʃimu al livellu kul kulthuraləə su rimasti sempe j anni i sessanth anni trent ditʃamu nu puaku nu periadu ke ll emiggrattsjone k è stata in Italia . ke su sta i primi emigrattsjoni ditʃim . ditʃi arretrati ? sì sì su arreʈrati su arreʈrati sì infatthə u s [h]anu mparatu ne bbuanu buanu ll amerikænu ne bbuanu ll italianu su rimast ku ra kulthura dialetthu e bbast pparranu u dialetthu ʃritthu ? sulu dialetth sì kkju ʃrittu ka i kiru ka si parra kkha pik'ki kkha kkju stai kkju si sta a ppherdi pik'ki sta kju a italianittsarə semph i kkju ma tu [h]a gghjutu duvi i belvidirisi kwandu ? sì u ttsiu è i Bbelvedirə su dua frat i pa'pa ka ssu inʈrâ Amerikə ma tʃ è propia a komuni'ta belvidirisə ? nta Nju York o tʃ è sulu sì tʃ è vitʃinu a lu ttsiu tʃ è nu villaddʒu nu villaddʒu ka si kjama Glænko [Glencoe ?] e tʃi su duamillətʃinkwetʃentu belvidiris e iɖɖi fan i festi ah duemillatʃinkwetʃentu pju ke ad Erding pju ke Erding sì sì kkju sì sì kkju i d Erdding . pək'ki Erding e Glænko su propia famos nʈra Bbelvidirə ka tutth emigrati sə sono sə su emigrati tutthi ditʃamu a mmaddʒor parth nu numeru propia assai è a Erdding e aa e a Glænkov . sì pe'ro loro [h]anu fatthu a stessa famigghja kə stava kkha u kumə ditʃivu prima u sə su ʃvɪlupphatə emantʃipatə pək'ke . su rrimastə kjusə kumə su rrivat su rimastə kjuə lavoru e kkasa e bbast . u n [h]annu fatthu nenth ii . i bbɛllu e i fimmini i fanu neʃʃiri ? sì sì i ffimini i ffimini neʃʃanu sì kissə è ll unika kosa ka . [h]anu kantʃat a kapa sì . e tʃ è kwalke festa in paese per gli emigrati ? sì i festi ki fannu ka fannu nʈɽa Amerika su i stessi festi ka fannu kwi a Bbelvedirə no intendo non so d agosto per esempiu tʃ è na festa dell emigrato tʃè kwandu ritonanu dall Amerika dalla Ddʒermania ? sì sì tʃ è tʃè tʃ è u periadu ll estate belvidirisə si kjama ke sono tʃirka ʈrenta juarnə aa a fin i lugghju fin a a fin i agust e ogni sira fannu nu ʃp nu ʃpetthakulu divers ma kkha a Bbelvidirə sì sì a Bbelvidirə a u tʃenʈralə si kjama è a parthe è u tʃenʈru dû paisə duv è ne ʃpiniaɖɖu ne Belvidirə no no a fan û tʃenʈralə e pphu a ʃpiniaɖɖu fann a festa i i dâ Madonna u kwinditʃi agust . ka fannu ʈre gghjuarn u pellegrinaddʒu a lu santuariu ke a Madonna dâ ʃkal . e dove sta a Madonna dâ ʃkal ? a Madonna dâ ʃkal è a parthe nord dû i dû pais sì dopu ʃpiniaɖɖu dopu ʃpin[iaddu] vitʃin a muntægna ditʃimu . e ke fanu neʃʃanu a statua komu fannu ? sì sì tʃ è a statua fannu na pratikamenti tʃi ssu ʈre gghjes inʈrû pais ogni sira fannu ʈre sir u duditʃi u ʈridi u ʈriditʃi u kwattorditʃi u kwinditʃi u ʈriditʃi a porthanu fin aa ʃpiniaɖɖu pû [pu+u] kwattorditʃi a portanu fin aa Vvelvidir pu passanu a manera ke pu u kwinditʃi a porthanu torna a ʃpiniaɖɖ ke ll ulthimu juarnu fan a festa è tutth u . ditʃimu è kwasə a finə da i ll estatə dii belvidiris . tʃ è ankun n aʈra festa ke fanu kkha ? no kumu festa no sulu kiss kumu fest . pu tʃ è ogni sira tʃ è na fe tʃ è nu ʃpetthakulu ka organittsa lu kumunə . u paise duvə u ntʃ è nenth è nu paisə ʃk/ morthu eh u tʃ è ffatigə u tʃ è divertimenth u tʃ è nnenth ma tʃ è ankun n aʈru paise ka ti piatʃ a ttia ? kkha . n aʈru pais ? Santa Severina ki ne sattʃu Rokk i Niatu ? no e Kkuʈronee e Kosents i provintʃe ka su tʃ è kkju movimenth i paisə tutth i stessi su . a mmia u mə piatʃanu i monumenth i kos . mi piatʃanuu u divertimenth i ddʒovanə oh . a diʃkotega u pabbɛɛ . ma tu kwandu neʃʃi a Kuʈrone duve vai ? eh subb u u lungomarə no iə niaʃʃ semp ku ffimminə . tə organitts ku ragattsə ko amitʃi ke e niʃʃimu pu jamu a nu pabb o a na diʃkoteka ma tenə ankunu lokalə preferitu a Kuʈrone ? . sì ssolitu o u Sakks o u Bbaund . e ki ee u pabb magari fatʃimu kwaʈʈru . kkjakkhjere ma tʃ è una musika ʃpetʃale ka ? nou ma u pabb u d è kus's'i kə stamu magari ti va a birra a parri ku la . ku a ragattsa e ʃkambi dua paroli kosə pu . pu magari ti ʃposti va a llu bbingu a a subb u lungomarə ti fa a passeddʒata subb a passarella a ssekondo pu ti dividi ku ll amitʃ . e a Kusentsa la stessa kosa ? sì a Kkusentsa vaj vaju a a ll ambiantu tʃ è ll universi'ta e vaju ʈrovarə ankuna amika e mi staju ɖɖa tʃertə vot kwonnu sugnu a Rreddʒu tʃetti vuati kwondu finiʃʃu i ffatigarə pik'ki iu fatigu dua juarne dua jjuarne e pu ʈre gghjuarn e mmiants i tiagnu libbarə . e me ne vaju a Kosents ssaju ʈre gghjuarnə ɖɖa e pu torna vut a Rreddʒ e pphu magari me ne vaju a la kas ma Kosentsa duv a sorta ? o duv amike nu puaku eh . m oʃpita ma kasa a Bbelvedere non tʃi ritorni di solitu kwandu ? no fattsu na vota a Kosentsa e na votaa a Bbelvedere . e tu vidi ankuna rivali'ta ʈra ʃpiniaɖɖu e Bbelvidire ? sì nu poku tʃ è uu nu poku subb u dialetthu pək'ki a ʃpiniaɖɖu è kkju ʃʃrittu komə dialetth nua simu kkju nu poku termini kkju . ke tendə s avvitʃinanu a ll italian invetʃe a ʃpiniaɖɖu è kkju antikhu ad esempiu nua ditʃimu a makkinetth û kkaf'fe e iɖɖi ditʃanu a tʃukhulattea nua ditʃimu u foku u fokularu e iɖɖi ditʃan u luttʃisu . e kissə kkha su thermini ka iu magari staju ku amitʃ i ʃpiniaɖɖu e e ʈruavu ssi differents pik'ki i primi volth kwandu era kkju pikkhulu m [h]e kkriʃʃutu nʈrâ Madonna i ll Arkh k è nu kwarthiarə kkju nnuavu riʃpetthu a ʃpiniaɖɖu e aa . ditʃamu . ti dai i konditʃeɖɖi ditʃimu k è na su parthi kkju kkju vvekkjə kumu Bbelvidirə propiu Bbelvidirə ka u puttsitu i kjamanu kasə kasə propia vekkjə vekkjə amvetʃe kkha Madonna i ll Arkh fors sunu kkju nnovə e kkju kkju ddʒuvənə ditʃimu u tʃi ssu vvekkji assai . e bbidə a kulthura k è nu poku divvers parə ka simu nʈrû stessu paisə pe'roo tʃi ssu thermini divvers infatthi kwannu mi ʃpus'tavadə a ll e'ta i kwattorditʃ anni ka sugnu jutu a ʃpiniaɖɖ . ka mi juntʃiva kwaʈʈu guagliunə ka kanuʃʃiva a da ʃkola pək'ki i ʃkwalə elementari iə l [h]e fatthe kkwa nʈrû kwartiere miɐ e ppu i ʃkwalə medie l [h]e fatthe a lu tʃenʈralə tutth a lu tʃenʈralə fatʃivanu tutth u pais e kkhwindi ppu m [h]e fatth n amitʃə e gghjiva a ʃpiniaɖɖu kû motorin . e ne [h]e nutath ssa differents ii i dialetth . si kkju ʃtritth nua ditʃimu u temp è 'nuwulu iɖɖ u temp è 'ʈruwulu 'ʈruwulu e nua 'nuwulu 'nuwulu s avvitʃinadə kkju a lu kosu . a ll italian . ma puru per kwantu riguarda la mentali'ta ka su kju arretrati ? sì su arreʈrati e kkju kkju su kkju bbarbari iɖɖ nua simu kkju kkju mmoderni sì mi sai dire un esempiu ? ke l [h]ai ʃkupertu ka kiri su kkju a ll antika ? ma su kkju a ll antika puru kumə si vvestanu kumee sì kume parra magari loru su kunvinthə ka u dialetthu suə è u mmegghj i tutthii tenanu na puretts na ottika tutth a mmodu suu . pe'ro rivali'ta u tʃe n è ke ditʃimu magari Belvidirə ʃpiniaɖɖu kos forse si parrava na vota anni trenta ka mmagari i ragattsi s akkhjapphavanu ʈra Belvedir e ʃpiniaɖɖ pek'ke ddʒustamente a kulthura . ne a ssente molthu assai arreʈrata nvetʃe mmo u tʃissu propiu sse kos . ddʒa ssimu poku pək'ki ll æmiggrattsjone [h]a detʃimatu tutthu a populattsjonə kirə ka tʃ è . fatigə u ntʃe n è tutth ka s [h]anu ʃpustat . kwindi . kiri ka pu ka tʃi ssimu ni vulimu bbɛne e tutth pe'ro moo i ddʒuvani i ojə poku parranu dialetth tʃerkhanu i parrə sempe kkju u . ndii . u italiæn . tu vidə kum è a kundittsjon i ffimmini kkha a Bbelvedere ? no i ffimmini almenu i ll e'ta mmia su . so abbastantsa mmoderni neʃʃanə a ssira s [h]an far ke ddiku a kos i naʃkostu pik'ki i ddʒenitori su antikhi u n i fan neʃʃire pe'ro lloru neʃʃanu u stess tʃerkanu i fa s organittsanu magarə na ʃkusa dormənə duvə l amika e ppu neʃʃa e si rikogghja a mattina magari ka nə va a bbal'la diʃkoteka kos e puʈropphu ii . i vikkhji ditʃimu i ddʒenitori su ankhora a mentali'ta antik . a nnovə ddʒenerattsjonə ditʃimə l e'ta mmia ke è ditʃimu parramu ddʒæ i ll anni ott otthanta in poi see . è kkambiatu tutth . pik'ki ankora sessantha setthænta tenanu nu pok i . arreʈratetts . nvetʃe d ottanta in poi su . su mmodern no kkju mmoderni su mmodern . ma i guagliuni kwandu si rikogghjanu tardi kwandu fannu tardi si mbriganu kî ddʒenitori sì u u ponnu neʃʃire propiə tee iɖɖə neʃʃanu . i nnaʃkostu sempə buddʒiə o kwannu su tʃekkanu kkha tʃekkanu i finirə i ʃkolə superiorə kkju pprestu possibbilə pə sə nə jirə a ll universi'ta e ffanu kirə ka vonn iɖɖ tæntə i paʈri u sannu nenth i ddʒenitori ppu sə nə ponnu jir sì sə nə wonə jir . ah i nonni kunta ankuna kosa ka tu t [h]a rakkuntatu a nanna u nannu tu kriʃʃivi duv i nanni magari ? no po iu m [h]e kriʃʃut sempə ku ll amitʃi kos i i nonni mmia starə u u nannu è statu emigrat . statu nʈra Ddʒermaniaa kkha #tʃe n era è partutu nʈrâ Ddʒermania . ee l [h]e vistu poku e nenth pu ll annee novanth s è ritiratu era pikkh iɖɖu nʈra Ddʒermania ogni tanth a lu te'lefanə kumu sta ? kumu sta ? . e bbast e pu s [h]a ritiratu kkha mmo . sə dedika a lu ddʒardinu a ll ortitʃiaɖɖu va ttsapph iu . e ne[nth] ogni tænth me kunta dî tempi brutti i tempi krititʃi ka tʃi è u stat sentsa sordi s a mmanddʒavanu fatʃivanu u pan a ra kasa jivanu si . kotə kotə fatigavanu ttsapphavanu a terra . eh . è kist . mmo . ngrats a Ddiə sse kose . ditʃimu nʈra ll Italia u ntʃi su kkjuu sa a miseria kome tʃi su ankora purʈropphu esiste nʈra ll aʈri paisi kumə ll Albbania i bbalkhani paesi . ditʃamu eranu komə 'eramu nʈra ll anni ʈrenta pure ll Italia . la loru su kkoʃʃretthə emigrare e kos . . pe'ro magari ll italiænə su kkju . kkju llavoratori s [h]anu realittsat i kkju . invetʃe sse ekksrakomunitar i mmo su vvagabbondi tʃekkanu i farə ʃʃippə rapine u vvonnu fatigarə . e ssu perikolos . ka puru pi tʃent eurə ammattsanu a na pertsun . ma kumə v arranddʒati ku kissi ka rrivanu da ll Albania da tʃerti paisi komu fatʃiti duvə li purtati per ? tʃi ssu i tʃenʈri i d assistents . e pphu pu kinə sə nə fuja va û Nordə pik'ki a lu Suddə i fanu fatigare mank i paganu e pija e se ne vannu verts u Nord a ru Nord fatiganu pik'ki si pijanu pok iɖɖ si pijanu na me'ta i kwandu si pijanu nn n italianu . paganə in in italiæn . kwando arrivanu tʃerti muoiono per'ke non [h]anno sopportato il viaddʒo ? sì muoiono pik'ki fannu setthi juarni i nnavegattsjone sents akkhwa sentsa 'vivere e tʃi su femmine intʃinte pittʃuliɖɖe sentsa meditʃina sentsa nenth ssannu tutthə nʈra na bbarka e fannu tutthu ɖɖa bisuagnə tutth bis fannu tutthu ɖɖa din[tra] kwannu arrivanu fannu propia ʃkifə fanu pie'ta . nfatthə ni minthimu maʃkerine gua[nti] . i guanti i 'llattitʃi . ka puttsanu ka paranu a pest . tu [h]ai mai pentsatu di emigrare ? no iu sugnu nat i . . ditʃamu sugnu italianu e vugghju stare in Italia . a e n vaju a ll estaru a ffare vakantse i ditʃamu nddʒiru ko'si krotʃere tutth pe'ro vugghju stare in Italia fin a kwandu pottsu staju in Ital poi se si tʃ è a fine u munnu ka un tʃ è lavoru pju in Italia . ma iu ormai sugnu nʈrâ guardia kostiera . se ffalliʃʃe a guardia kostiera falliʃʃe tutta ll Italia u statu k è finit ma tu sei sempre a Rreddʒo o potresti andare in kwalke altra lokali'ta ? prima sugnu ssat a Kuʈrone e mmo e ppu sugn jut a . a la Maddalɛna n isola dâ Sarddegn . [h]e fatthu ʈre mmis i kkorsu pe ll abbilitattsjone e ddiretthore di makkinə diretthor ii di makk[ina] . . k iə pratikamente . a motovedetth u d è kumə na makkina . pək'ki a makkina guida sulu n autist mvetʃe a motovedettha guida u . u kommandænthe ku u diretthor u diretthor dâ da lu tutth ditʃim a potendza pə kira manerə u komandænthe sə tena sulu u timon e kumu u sterts dâ makkina kumu u volanth . eeh e tutthe ddue kummannanu a motovedetth . pu tʃ è n æʈru i ssolitu niʃʃimuu . in ʈre . o komandanthe u diretthore e u u kopertista si kjama kira ka parra ll apparatə radiə ka ku fa kommunikattsjone ku i sali operativi ditʃamu siamu uʃʃiti siamo a pposittsjone totə latitudine londʒitudine tutth i pun[th] . po i sugnu mbarkath subb a motovedettha i a sokkhors . e si kjama motovedettha sar# in ingles sertʃin reskjuri e fatʃimu sokkors . akka ventikwaʈʈru e a notthe e tut tutthu l ænn sempre . e fa ti ditʃivu prima ka stammattina simu niʃʃutə pi sokkhors k unu si è jitthatu e d è ʃʃivulatu nʈrû mare e ssimu jutə pə ruu simu jut a lu pijar ma tʃ è un mare k è partikolarmente perikoloso ? . u marə tutth è perikolos è tutthu perikolos pək'ke u marə n u kanoʃʃe nessun ooh o mmarə u kanuʃʃanu a maddʒor parthe subb a ʃpiaddʒ . pre semp u marə tʃ è bbɛllu u marə pe'ro u marə dd invernu è è bbruttissimu . ah tʃi su vvotə k u riaʃʃi nemmenu a t ingojare a saliva tutthu . pək'kee . ti sekka tutth a vvukkh . per tutti likwidi ti aʃʃugi pək'ke a paura ti t aʃʃuga tutth u riaʃʃi nemmenu a kuɖɖare . pək'ke è perikoloso fa nnu komee . vaɖɖunə diventh . eh ll akkwa va tu te ne va sutta e pu neʃʃi subba subbə tə ssubb puru ka ssu motovedetthe so vistigatə ka fa kapotth e ttorna si raddirittsə . tenanu ɛrbægge autodiritts autodirittsanti su tutti kjusi er'metike su kjus ti# minth i tʃintur i sikuretts e ku i kuffji ku kummunikə in ʈre dua avanth unu indietru kumuniki ki tʃi stamu jiandu ɖɖa fatʃimu kistu aumenth a veloʃʃi'ta diminuiʃʃ . ditʃi [h]e vvistu nu segnale ɖɖa po kumu radar tutthu automatiku #puru . a pr a programma k è emmessu . pu è tutth tekkənoloddʒia avvatsanta [h]a dd essere [h]a studiar assai [h]a studiar . ma non tʃ è kwi na ttsona famosa per le korrenti ? per i per i korrenti duvə sugnu ia è è famos pək'ke s inkrotʃa u Terrenu ku . u Joniu . u mare joniu kû tirren #si ʃkonʈranu i due korrenth a u ʃkonʈrassi si fannu i 'vortitʃi si kjamanu mulinɛllə ke su kose ke ddʒiranu ddʒiranu e aʃpiranu vertsu sutth u pr i navə u su perikolosə assai pe'ro s unu kava ɖɖa s u s u sa nnatare bbuanu s u . s u suka suttha eh . eh . e kiss su i ttsonə kkju fatth e ppu ʃtretth i Bonifatʃu 'ʈramitə a Sarddegn e d è kumu nu nu ʃre ʃtretthe ke tʃi ssu korrenti ke ddʒiranu e tʃ è ssempre marə addʒitatu . ditʃamu u d è perikolos pî motovedetth i nnavi kos pe'ro [h]a star semp atthenth . pək'ki u mmar è bbrutth na na pikkhula diʃʈrattsjone ti po ʈruvare . po mmorire eh suttʃede tutt sse siniʃri marittime kose . pe ma magari tə # portha subb i ʃkogghji pək'ke u marə i u a i navə gruassə [u] su kumə na motovedetth ka ddʒira subbitu kiri pi ddʒirare kum u Titanik è arrivat u a ll aɪʃbɛrk u riuʃʃiva a ddʒirare kkju pək'ke u riʃpunnə kkju u timonə u riʃpunnə [h]addi u ddʒirə . ddʒira assai dop . nvetʃe nua avimmə i motovedetth kkju ssikur ii tutth kirə ka# ku i tempesti . kwindi siete kjusi inʈra ? simu kjusi inʈr sì ku i tʃinturi pik'ki si [h]e farə kapriolee u u va ʃbattə pâ kapa si dirittsa automatikamente ? sì sì ddiritts e ll unika motovedettha kə s addiritts kiss â guardia kostier . e nu bbɛllu lavoru ka mə t appassiona pe'ro [h]a studiar semph iu studiu tutth kwasi tutthi i juarn il male di mare propio non u malee u mal u mal iii u mal mal di mare mə pija . . è ra paura . se mmagari tʃ è mare fort assaii . ll o ll ondə su ʈre ʈre mmeʈri . u d è uu u mal di marə ka mi pija . è nu poku i sukkii 'ggastritʃi ke sen nʈrû stommaku pək'ke ti fannu sen sentire propia male nu po pe'ro è ddiffiʃ[ile] . kwɑndu si fferma tə duna fastid[iu] si kjama rolliu kwannu rollə ddeʃra siniʃtrə pik'ki kwannu nu è invetʃe n navegattsjonə ttsumbə u senti nenth . pu tuttə a komfort tutth tʃ tʃertə sedilə tutthə bbone mmolle ku i . tʃinthure . . anatomitʃi è tuttha . . è bbɛll ti piatʃe sì sì a mmia m appasion stammattin a di ssei m [h]e ʃvegliat pək'ke ʃmontava a ll otth pe'ro a ri sei era ankora in serviddz nfatth simu jut a ffarə sokkors sugnu stankə pe'ro . assai . pək'ke si pure entusiastə a ffare sokkorso salva a na persona k è kadutaa . e [h]a es'se pratiku devi addʒirə nʈrû momentu ddʒustu komu pi'jarədə komu nu pijar pək'ke s u piji malamenth sə fa kkju mmal ankhor s è fferitu kumu d è . avimu u prontu sokkhorsu a bbordu fatʃimu tu poi tutth . amu sempə studiarə mmo faree sokkors a mmare sapere nuotare a ppijar i persunə . a di 'sintəmə d infarthu a farə massaddʒe kə arrestə kar'diaku . tutth tenam u kittə i prontu sokkors agə pə kutʃire disinfetthanthə tutth . ma in dʒenere è un un arma pulita ekko non tʃi sono skandali nella guardia kostiera no ? no skandali no pək'ke siamo e nnenthi nenthi statale kwindi se tʃ è ru ʃkandalo è impossibbilə unu u si po sə vinnə unu u militare è ffinit #ddʒustu militare kontrabando ? eh kontrabbando no pək'ki . tu u ti po fidare tu fermi a uno e dditʃii io [h]e ʈruvatu tʃentu pakketth i sigaretthi e fa . . eh pe'ro mmagari ke ppo sapiri se ddʒa statu konʈrollatu . era ddʒa seguito magari kwannu l [h]a imbarkhatu l [h]annu vistu k [h]a imbarkhat a sse kos ditʃimu kwannu arrivu fermamu ɖɖa . iɖɖu #fermi tu magari . è u pi# ddʒa lloru sanno magari pik'ki tʃ è a rivali'ta ʈri koll# ʈra i guardi i ffinæntsa e e a guardia kostierə nua simu l autori'ta massima a mmare u mare . kommandamu tutthu noi . e kkwindi tʃ è a rrivali'ta kwindi [h]a sta attent pu unu magari senth kwandu ʈruavi kosi kosi kkju sser pe'ro sigaretth itʃi mmo kwasi kwasi m a pijə na stekkh invetʃe uno eh . nua simu abbastantsa intelliddʒenth pək'ki fatʃimu korsi ko ditʃimu u stipendiu è bbonu ke pijamu e u vappə è ʈrenth tʃinkwanth euru na stekkh i sigaretthə e rriʃki u prutʃessu militare e kkose . u ni komvena propjə kwindi fatʃimu ruu u ddovere nuaʃʃru e bbasta . pu s unu è pattsə ka sə vvo riʃkjare riʃkja perd a tutth . ma leggo spesso ke tʃi ssono ehm kwasi degli skontri dei peskatori sitʃiliani mhm italiani kon kwelli nord afrikani sai ? sì tʃi tʃi ssu pik'ki pratikamente ognuno e si vuolə konʈroll i territoriu suu no tu possiamu putimu fare pure nu paragone sembə bbanale pe'ro è similə kome gli animali ke tʃ [h]annu territoriu suu . pek'ke ddʒustamente ssə territoriu è vverddʒine ka tʃ è peskə si peska di ppju . e lloro s invadanu aʈri territori kwindi tʃ è ssa . diʃkriminattsjone valutata i sti peʃkatori e vvoi intervenite ? sì sì s interviene #a rivali'ta . a rivali'ta tʃ è tʃ è ssempə . pu ki interviene kum a kriminali'ta ki tʃ è puru nu po stare si sembre a nu puntu fissə . # fann u stess #iʃpredʒi ka si fannu magari si pijanu a bastonatə ku i meddzi# per pijare tʃerte tʃime ognitantu si 'llitikanu bbrutth a vvolte pure ʃparatoiə . eh puʈro affondanu im mare . purʈroppu suttʃedanə . ma voi kollaborate kon le autori'ta straniere ? sì sì alkune alkune no
Bel2wID1 kwand è ka si nata ? . [risate] mmo rire allora signu nata e a ad otth e ventuno otthobbre ottantadue a Krotone a Krotone inta lu ʃpitale ? . tʃertu u mi rikuardu u ʃpitalə kume si kjama mangu Oʃpitale Tʃivile San Ddʒovanni di Ddio . ospitale tʃivile San Ddʒovanni di Dio a Krotone . e kum è k [h]a duv è k [h]a passatu l infantsia ? allura fin a unditʃ anni signu ssata a Bbelvidere fatto l asilo ll elementari . i mmedie pu mə nə signu vinuta kkha . i medie pure lla li [h]ai fatth ma no tutth . e ti è piatʃutu ɖɖa sutta a vita ? vab'bo diʃimu ka kwandu unu è guagnunə . a l ditʃimu ka tegnənə n amitʃitsi kosi . teni kju llibber'tha a ll estate niʃʃire . allora è lloddʒiku ka ti piatʃa di kju pe'ro kwandu unu sui fa kju rrannə . pu kanddʒa . kum eranu i prim anni ti rikuardi ankuna kosa ka ti piatʃiva ka nanna o kî nonni ? . eeeeh . i primi i prim anni . [sottovoce] va a sikkunda t arrikuardu ku ru nonnu e ku ru nonnu . ku ru nonnu e mə mmo u mə mmo n me ne venanə a mmente forse . forse dopho e kom era vita ɖɖa ssuttha Belvedere ? diʃkrivi nu puaku ki ti piatʃiva ki nun ti piatʃiva ? . eeh amitʃi . vab'be ku n amitʃi si niʃʃiva si jivaa . si niʃʃiva . eeeh . kwann una è pikkhula kwann un u è ka tʃi su ssata assai tiamphu kwann un è pikkhola fe fa ? un è ka po ditʃi vaju kkha o vaju ɖɖa mo l [h]e persu tutthi konthatti ma sin'no primaa niʃʃim a vedere ll amitʃi niʃʃiva 'gghjivadə a la ghjjesa kan'tavamu fa'tʃivamu i 'retʃite fa'tʃivamu kist fa'tʃivamu kir invetʃe pu sugnu venuta kkha . [h]e pertsu kwasi tutt i konthatti . e mmo kwandu ʃindi tʃè vidi ankora ankunu ? sì viju ka a vidu a ankun amiku amika amiku k amu fatt a ʃkɔl antsjeme o k 'abbitammu vitʃini allor i vvidi ma k a'viamu kju kiru kontatthu ka i prima ka si niʃʃivu o imu a/ mandʒare a pittsa pu s u ɖɖa sə ti stanne stannə tutti ku ra . oh u næsə a ll in'su ah sì ? e tʃertu ke kume tenanə i ditʃotth anni tenənə a makkina si ni parthənə iu tʃerku semp i d essere me stessa i dire kwannu vaju a a ru paijisi d essere me stess e mm mphatt [h]a muntat i kap e diku mmo m u minth a minigonna e ka kû takk 'avutu [alto] o kiru eu ddʒa un usu takk 'avutə . signu kju una ka usa ʃkarpetth e magliett e bbast pu tʃi su tʃiarthi ka esaddʒeranu na poku pur i ffimini o sul i maʃkuli ka si vantanu kî makkini ? vab'be ma kissi kkha su puru i mm per esempiu i mm i i ddʒenti emigrati ka si ni vannu a a ru paijisi k [h]annu fatthu ssa moda [h]annu fatthu ssa moda antiarə e iu vivu a da tʃit'ta . e ffattsu a ra tʃit'ta mi puattsu permettiri kiru ka buagghju tegnu sordi tegnu makkini tegnu tʃellulare tegnu kirə tegnu kiru vaju a ru pajisi mi temm e forts temm i possibbili'ta i s akkatthare u tʃellulare u tennunu na a kosa s [h]a akkattare ke ti diku na magliettha kju eeh kkju mmoderna kkjuu kkju ffatth e ti di e ti ditʃanu ah eu guarda signu . kum si ditʃa kul [ted. giov. cool] signu mm signu a pertsunaa divverts i vvua no si da arie . pe'ro è uno . ma i ffimmini puru ma su tutthə mmo . ormai i ffigghji d emigrati tʃi ni ssu puru no ? ka venanu dâ Ddʒermania ka ? sì ma su tu ekku si si iu per esempiu kire tʃinkwe sia ka kan[uʃʃu] due o dua no mmo tʃe n è rimasta solamente una ka ka a vidə ogni thanthu eeh kkha è bbistuta sempre normale ditʃimu ka sì va ra moda sì ma è mbistuta sempə nurma[le] ma kwannu l [h]e vista a Bbelvedire [h]e ditthu iu . ma ʃkusa un po minthere n . e na kosa detʃente ka pua a Bbelvidire soprattuttu ka wardanu kritikanu eh tʃert . nua simu nua fatʃimu a kosa dî ddʒornalisti kwindi . parranu ditʃanu sempe a mmia sta kosa u mi u mi piatʃe assai l [h]a notatu puru tu ɖɖa ssutth sìii parranu fænnu . e ormai ka niʃʃanu a i kristiani iu gwarda . mi minthu kju iu preferiʃʃu kkju nu par i pantaloni a mi minthere ma minthu na minigonna kistu è ssat sempre a mmia a mmia kwannu i kosi u m u mi ni minthu . pek'ke sopratutth e prim i tutth star kommoda . e puaa . n è ka nu sapire si pu magari tipu puru parranu ah kira tena i gambe storta i tene akkus'si i tene akkus'si sa kum i tedeʃki kkha ? e gwai a una kira ka si mintha puru na gonna ku nu par i ʃkarphette ee le sta bbona no ditʃimu pe konto suɐ neʃʃanu neʃʃa ɖɖa ku ra gonna tʃi vuann i takkh ku kire tʃi vuann i takkhi ku kire tʃi/ . e vida na differentsa tra i ragattsi ka su rimasti ɖɖa sutta ku kiri ka su emigrati ? . allura iu ti diku na kosa kiri ka kkha su emigrati diʃimu ehm . tʃ è na parth i differentsa tʃ è na parth i ddifferentsa pik'ki əh no ditʃimu ka u simu tutth ugwale . kiri ka kanuʃʃu u suu o kire ka . frekwenth i kkju ssu pertsone tutthə kom a mmia tutthe normale e koso . ma kire kkha tʃi su tʃerte ke kissi si kridanu i n essere tʃerte dire ah iu sugnu kuɖ'ɖi sugnu kuɖ'ɖa iu e kwannu vaju a ll Italia fattsu kissu fattsu kiru . eh tenanu kkju eeh a ffare mvetʃe tʃi su tʃerte ka su nnurmalə ka su kju u menu kumu nua si divɛrtanu puru ku na kitarra e na kosa ni divertimu tʃi su tʃerte no eh iu bellu tutthu bellu diritthu tutthu muntat nienthe tutthu muntat i kapu ddʒirat i kapu kome per esempio mio fratello . ke sta diventandu um pho montatu di thesta m po ddʒiratu . tʃi manka sulamenti i u rrikkjinu e pu gghjirə a pphost . e kwante vote ʃindi a ll annu ntû paisi ? dipende l annu ʃkortsu signu ʃinnuta pə due setthimane na vota a ll annu st annu non lo so si ʃinnu . pik'ki tegnu a a fin i ddʒugnu i ferie due setthimanə i un u sattʃu si ʃinnu . e sen'noo . no na vota a ll annu opphuru na vota ogni du anni ʃʃindu . dipende kumə kumə piatʃa ra mmia e kum era ntâ ʃkola a Bbelvedere ? allora a ll elementare te'niamu una ke #minava a nua pitʃuliɖi i guagnune . pregavamu a Madonna ka u pressorə n aʈɽu . tʃi pijasse angunu infarthu di ffatti dopu tʃinge sia anni tʃi [h]a pijatu n infart . forse l amu pregat assai . l ulthimu annu tʃ [h]a pijat ss [h]a operath i da tiroide . menu male e se n è juta pua . kira da media o delle elementari no kiri i ni elementari ma kira amu pregat propia impassent kiri dî medie ehm eranu i i paesi i ffora kwindi ma kiri dû pajisi da i elementari eranu dû pajisə eh sik'ke s [h]a fattu fare na bakkettha . i dû falegnæme ogni vota ke ʃbagljavi ti minava ku kira ah ti minava ?! sì tʃerti kattsotti tʃerti voti ka vulavanu . supratuttu iu k u sugnu unaa . ka li pjaʃe a matematika no ? . tu ko'si tu kuɖ'ɖa . abbuʃkav u #juar eh tʃerto . pik'ki ke [h]a kumbinatu tu ? e vab'bo ia â matematika u n è k era ko'si intelliddʒente . kwindi kwindi ti minava sì ma tutthi ma tutthi a ppure na vota kira . i storia . n amu n 'avamu sapute i forse tʃink u sia u n [h]anu saput i sette re i Rroma . ndetʃi detʃi kos tan tan i manə russə l avia . allura ka t [h]a ditth ? [h]a parratə ku ta mamma kû paʈru ? i sta kos ? kə putevanə farh ? . kiri ti minavanu # no pregamme nua sulament pu'tivamu pregare ka Ddʒesu Kristo ditʃera . e kira delle medie era kju megghju ? sì ma kiri un ti putivanu minære ka po si si uno ti minava oh ! . mmoo mmo per esempiu se nu pitʃaliɖu tʃi dunanu kose ko'si si minth a minare denuntʃanu eh di fatthi è ddʒusto ko'si pik'khi i professori u t [h]anu minare i professorə su ɖɖa pe d essere pagate d essere . di fare imparare i kristiani no i guagnune . e no pi minare . e kumu l [h]a vissutu a jurnata ɖɖa ssutta ? . allura ll estate . o si 'jivade a ru mare . o opphure si niʃʃiva . a sira . a vita era duvi intû pajisi ? sì a ru pajisi nun è ke 'eramu un è ka jiva ditʃottho ditʃanov anni a niʃʃire ku ru tsitu a ti pijare ddʒelatu akkus'si akkuɖ'ɖa eravamu solamente . ku amike e a niʃʃire a dire jamu ni pijamu ddʒelatu akkus'si ni fatʃimu ni fa'tʃivamu na kamminata a ra Madonna pu tʃ eranu i prutʃessjoni kumintʃavanu ll estate a purthare a ra Madonna i . na votaa ee i na gghjesa a ll aʈru pik'ki duvi nua tʃi su . tre tre no o due ? . due e mmentsu due e mmentsu i kjese pek'ki kira i ra Madonna i ll Arko è pikkhola propia e tʃ è kira dâ Madonna ka è è propia a kju vvekkja k avimu è pikkolo pe'ro è bbella pu tʃ è nu bbellu parku ɖɖa . kira è diʃimu k era kjuu a ku diʃimu . a kkju vvisa ah jimu a ra Madonna si fa a pretʃessjon . si kattʃanə i Madonnee . eeh . po d invernu d ivernu a ra kasa a du fokularu e tʃerth . eh stare in kompagnia è sempre bbello . tʃ erano ankore kwelle usantse tipu kû fokularu kî kose kî protʃessjoni ? . sì tʃ è ankuna usantsa a Bbelvedere k è propia ah sì ke pa/ i ll estate per esempiu ke portanu mi sembra a meddz agosto ka tʃ è Madonna . a gghjesa dâ Trini'ta a Madonna i dâ Trini'ta k a porthanu na poku in ddʒiru a protʃessjone fanu pu na nott a lassanu ke ti diku . a ʃpiniaɖɖu a ra gghjes i San Salvatore a lassanu ɖɖa na notti e pu torna nu sikundu juarnu a ʃpostanu torna duv e'raa duv era prima . e kkus'si a mendz agustu è kkist kiss è l usantsa . k avimu . eeh . e l imve/ no a Paʃkwa si portha vab'bo si portha Ddʒje'su a na protʃessjon . n a sattʃu mmo s a fanu ankora tutth ora ma prima tʃ era u Ddʒe'su ku ra Madonna ka u purthavanu in ddʒiru . eeeh u purthavanu i na gghjes i na ghjesa a ll aʈr . e pua amu parratu prima dâ differentsa i Bbelvedere e ʃpiniaɖɖu tʃè sì pik'ki puterra na poku diʃkrivire i kos tʃè a differentsa kwal è a differentsa ? . i sti due paese o tʃè di sti due frattsjoni ? . vab'be nu su frattsjoni pik'ki è nu paisi diʃimu k è nu paisi uniku kwindi un n su dua frattsjioni un ditʃimu Belvedere pu ʃpi pu ʃpinellu su tutth i dua assiamə eehm ma kir anu di differentsa . ʈra i kristiani tipu kumu si komphortanu . kumu parranu parranu na poku kkju kju st kju stretthu i nua um parranu propiu si unu vada a ʃpiniaɖɖu . parranu . parra/ eh tenanu tʃ è a ling no ka a lingua tʃerte parole i ditʃanu diversamenth i nnua per esempju ? . eeh . no lo so . a fannu no lo sso . nn a fanu kkju n i kkju kjusə na parola ka è forse kju kjara kju kju fannu . mɛ tipu apɛrtho . e prima [h]a ditthu ka sunnu nu puaku kju tamarikkji i ʃpiniɖɖis sì eh pek'ke pek'ki pe ra lingua tenanu na ʃp# kju 'avuta kju kju fff . mm kju muntat i kapu . ʃkwajatə diʃimu . ma vira assai pur a differentsa i kulthura tipu ti ʈrova a Belvedire ke un tʃi vai sira a ʃpiniaɖɖu o tʃ è per esempiu no iu per sempiu tʃi vaju a ʃpiniaɖɖu kus'si e kuɖ'ɖa tʃi per tʃerte okkasjoni ma pure pe ni fa na kamminata kus'si . a ti fare nu tʃiru a ti fare na kamminata u nun tʃi va . e i ʃpiniɖɖisi puru van a Bbelvedere eh tʃerthu sì a puru pents# u ni si fanu na kamminæta . e pua kwandu è k [h]a binutu kkha [h]a notatu ankuna differentsa di vita sssì era kandʒata pik'ki iu i primi i setthimu i primi setth . tth anni 'jivadi a la tʃinkw anni no ? signu stata a ra ʃkola tantu amitʃitsie u ll aviva kumu l aviva a Bbelvedir pe'ro dopuu e kanuʃʃia tanth amitʃi kwindi . s è divort s è rivoltata . a kosa a versjon [avversione] . e kwale ʃkola ai fatthu kkha intâ Ddʒermania kume si kjama ? i Abendsklasse ki signifika ? e signifika ke aʈri t imparavanu u tedeʃku a bbasi dû tedeʃku eeh ditʃamu è kju tʃ era kju normale #normale ʃkola . e poi k [h]ai fatto Realʃule o Hauptʃule ? normal Aupʃulabʃluss . pu era â era â era â nona e poi bbast pu ava pu signu stata ku ll Arbeitsam a ra â ʃkola #edukal [?] . ehmm pu [h]o fatthu pratikum koso pratika e kos . pu ava fatthu ava kumintʃatu . ʃkola mestiere duvi nu denthista l aju l aju interrotto . e mmo fatigu kome kommessa duvi n ankunu negottsju pî vestiti ? sì per ragatts nta Monaku stess ntru lu tʃenʈru sì kanuʃʃi assai kalabbrisi ke stannu kkha intâ Ddʒermania ? nta Monaku sì mi kanuʃʃu . i kanuʃʃu abbastæntsa pik'ki iu stessu signu stata prima a ru Pepə [PEP-Einkaufszentrum] Neuperlaᵪtsentrum kwindi sattʃu magari i kkju allura i kanuʃʃivi i kanuʃʃiv i kju ddʒianthə pu o n amike o vinni ku n aʈra amika si angr/ s ingrandiva ru . a ru kos kume si ditʃa ? . l amitʃitsia infatthi iu ni kanuʃʃu puru abbastantsa pek'ke trammite u lavoro ka fattsu ni kanuʃʃu abbastants . fattsu sulu kalabbrisi ma pu altri ? tutthi duvi i tutthe ll Italia kalabbresi napulitani . sitʃiliani əh romani abbruttsɛsi mm i ll Umbria i tutth i parth . e di Bbelvedere puru ? una una ni kanuʃʃ i Bbelvedire kkha . sin'no . kkha ai kkha u ni kanuʃʃ e kwand è ka neʃʃi duv è ka neʃʃi ntâ Monaku tʃ è nu postu preferit ? no sə tʃi su bbɛlli jurnate nə jimu a nu parku o ni jimu a Marienplatz o a Engliʃgartn . akkus'si . . e ntâ sira ? a siraa o si va 'mbbivire ankuna kosa ku ll amitʃi kome simu/ o a mmandʒare ku ll amitʃi pu si va o in diʃkoteka o in in ddʒiru na poku in diʃkoteka duvi ? amu parratu prima no ? sì tʃerte vote . puu è ddiversu pik'ki a nua ni piatʃ i kju u latinuamerikanu kome bballi no ka mmo si assai pur a ll Italia eeh ghjamu . si tʃi su diʃkotek e i bballi latini pek'ki te robbə i tekkno . kos kus'si u ni piatʃi u tsimu kiri tipi simu eh eeh . simu kiri tipi propiu latinumerikani a bballarə . e pua per esempiu tu kanoʃʃi tʃerte usantse per esempiu iu viju assai ka . ʈra uamini e donne in Kalabria per esempiu se na guagnuna bo ʃpusare a nu guagnunu fa a fajuta esiste pure duvi vua ? eh tʃerto k es e esist puru duvi nua mmo forse s [h]annu mo modernittsatu ka na vota per esempiuu . si s u bulivanu i ddʒenitori si fatʃiva si fatʃiva a solita ʃk/ fujitina e kum è ke d era tʃè . eh si ni jivanu i nâ kasa . si ni fujivanu pu forse due ʈre gghjuarnə tona si ni vutavanu e pua k [h]a suttʃess ? eh k è suttʃess forse [h]annu avut parrat i i mamm e pa'pa tʃ [h]annu fatt na bella . bella tʃ [h]annu fatthu na bɛlla lettsjon . e pua ? . o forse s [h]annu ʃpusath . e se per esempiu i ddʒenitori u d eranu d akkordu kû ttsitu o kâ ttsita ? . eh si pu si ni su fujita l avanu attʃetthare sekondo me pik'ki si unu si ni fuje . pija a mo # . s è pua u d bbuanu e mal se l [h]addi vidire kira guagnun . i i u n è ke vaju ntʃi tʃi riku no pijare o t u piji . ma tu konoʃʃi di kweste storie tʃ erano pure a Bbelvedere o nelle tue amike per esempiu mm no . aju sintutu dire ma . on [h]e kanuʃʃutu pertsone ka s [h]anu si su fujuti nâ kasa pik'ki . əhhh no . pu era ankhora nua eravamu ankhora pikkhuli nove detʃ ænni unditʃ ænn un è ka na guagnun i kiru . i kiru kosu si pintsava i fujire . e per esempio kum è si ʃpusanu oi a Bbelvedere ? tʃ è n usantsa tipu kume si ʃpusanu ? tʃ è ankuna . posti preferiti o . tʃè [h]ai mai vissuto nu maʈrimoniu ? . sì maʈrimoni m [h]e vissutu . no si ʃpusanu ditʃimu . u ʃposu neʃʃa dâ kasa dû ʃposu a ʃposa neʃʃa dâ ka si #dâ ʃposa pu si vinanu a da ghjesa . eeh nenthe o a ghjesa si pija kira ranna o kira pikkhula kira ke sta a la Madonna o kira ranna . sikundu i kwalə duvi vuannu ʃpusare i i ʃposi pu si va da ru risturænt si manddʒa si bballa na poku . ankora a fannu a serenata ? . sì a serenata sì . tʃi su tʃerthe ankora k a fænu dipende puru i ll amitʃi in base a ll amitʃi puru i unu ka tena . si tenə amitʃi ka . allura ti fa una serenat . e per esempiu ki tʃ [h]ai una ttsia per esempio ke ti rakkontava un ddʒorno kos i prima kom era a vita prima a Bbelvedere vab'bo a vita prima . un nn a Bbelvedere . a vita e una vota . era kjuu ditʃimu a'viamu kju d usæntsi kju . 'eramu kju allegri kiri #mmo su tutthi a ra kasa o parranu male i ni kristiani na vota niʃʃivanu non neʃʃinu parravanu o kju i tʃ era kju . ed eranu kju kju ditʃimu amitʃi kos ognun si fa i fatti suɐ mmo . per esempiu vidi ankuna differentsa kome per esempiu vivivanu prim ? i ffimini komu vivunu mmo ? . eh prim i ffimmini ditʃimu ka u fatig u gghjivanu far a fatigare əh o fatigavanu fat s i kriʃʃivanu i figghji e fatigavanu a ra kasa mmo invetʃe è ddiversu mmo i ffimini tʃi su tʃerti ki ditʃiva vaju a ra ʃkola e vuggh[iunu] mi pottsu i fatiga vogghju fatigare eeh pur avend a kasa pur avendu maritu ku ri figghji pe'ro vannu a fatigare n aʈɽa vita ditʃimu mvetʃe prima si stavanu a la kasa fatʃivanu a kwoka a serva tutthi mmo nu su kkju reʃponsabbili i kju . kju au'tonomi i na vota . non viri kju ke sono sempre gli uomini a komandare ? kome mmo a Bbelvedere è diversu i prima ? [h]a notata ankuna differentsa i kwandu ka vivi kkha allora kkha si sa kkha n uamu u porta lu pantalone kju [correggendosi] eh a fimmina portha u pantalone um portha kju ll uamə kkha . kwindi . e tʃerth [sottovoce chiedendo un altro tema perché è presente la madre, e le da fastidio di parlare di questo tema] e kwindi nenthi n aʈra kosa [riferendosi a E2] J. ti vena a mente per la parte mia [riferendosi alla parthe in dialetto] per'ke kwasi kwasi m [h]e ʃkurdat . mmh tʃ è una kosa ah kwesta komitiva ke tu parli sempre noi andiamo a ballare e kwesti noi ki sono siamu tutth simu tutth ragattse un tʃ è manku un ragattso simu tutthe ehm# iu sugnu a kju pikkhula i kista kumitiva kkha sì a Monako eh pek'ki tegnu venthun anni . pu tʃ è una ke tena vinthitre anni . pu #pe'ro altra ke su tutth dua kissi dua su tutth i dua venthun anni venthinove anni eeh siamo prima eravamo prima eravamu i kkju . pre sempiu si jiva a fa a manddʒar a pittsa 'eramu vinti trenta kristiani . mm pu ognunu è ʃposat tena nu tsitu neʃʃanu pê kontu sua kwindi ormani si fa no pe'ro . io e sti amike nsimu fortsat i kju ditʃimu ka stamu semp intsjeme niʃʃimu puru ntâ setthimana nissunu ntʃi po dir i nno ekku . ma sono tutth e tre siete tutth e tre italian sì e di dove ? allora una viene da Pja eh Pjattsa Armerina una viene da Tʃetraro pure ntâ Kalabria a Kalabbria i subba pe'ro eh una vena . vena puru dâ Kalabbria ma mmo u sugnu sikura ʈra Bbisignanu e n aʈ aʈru paese nu mmi rikkordu mmo tantu bene eeh . #unu si diverth . e kwandu una tena a ll amitʃitsia ɖa i kju tena l amitʃitsia ɖa kju si diverth . e kome vi siete inkontrate ? allora . è statu kus'si iu . un tʃ 'avadi jirə mmai a sta [k]os t a rest i nkontattho mia madre m [h]a ditthu vvatʃi ! vvatʃi ! e tʃi sugnu jut . e d [h]e kanuʃʃut i primə kristiani #era na missjone italiana akkus'si era na missjone katthɔlikh [h]e ditthu vab'bo allura kum ditʃa a na #mi mintera a kap i pettsa [monaca] m [h]e fare suarə ditʃimu . eeh pua i kkha [h]e kanuʃʃutu [h]e kanuʃʃutu altre persone pu su entrat in komitiva st amik i da mmia . eeh e amu fatthu ditʃimu nua simu stati kju o o ka simu kkju #prima# u niʃ'ʃivamu un si niʃʃivanu u sabbatu a sira ma jivanu forse mmenu ke a mmanddʒarsi na pittsa e bbasta pu si si kjujivanu tutth a ra kasa . invetʃe ku nua [h]annu visitatu diʃkoteke [h]anu visitatu tutthu simu stati puru na vota a u tiene amu amu ddʒiratu o fa'tʃivamu festittʃole akus'si akuɖ'ɖa tʃ è stata na pok i i kkju kwannu ni simu ʈruvath sutt i nua tʃ è stat na pok kkju i d armonia na pok i kkju llibber'tha di fatthi avimu avut pur i ddiʃkussjone ka ditʃe vua bulite fare i kummannə# kkha kosə ke u n era vveru . e pua [h]e ʈruvatu a kista kkha a d otthobbre Pjerina . a rovina mia . a rovina mia . ka mi kjamava tanthe vot u juarnu . a ojə ojə m [h]addi kjamare #um m aviti 'vinniri a visitare allur un si presenth . pe'ro è bbrava ditʃimu ka nfa[tth] tʃerte vote parra dd assai pe'ro è bbrav . ditʃimu k è bbrav kwando ddorme . eeh . po è venut un altra kista i Tʃetrar . kiss è . è una tosta puru . simu tutth i dua tost ditʃimu tutthi ʈɽe tost . pe'ro simu bbrave ragatts . e kome ka vidi a vita kkha a Monaku kî kristiani ti trovi bene ? ti tɽuavi buanu kkha ? iu mi ʈruavu buanu . im pratiku un tegnu nu tsitu vab'bo un è ko/ u n è un è ka è a finə dû mundu pe'ro i ppertsunə . puru ku ri tedeʃke tʃi su tʃerte tedeʃke ka . ssu be su bbrave n ditʃimu tu kum a battuta a piji tʃ a duna . kwindi ti ʈrovi buanu ? o preferesti magari vivere a Bbelvedere ? . ora kome ora mmo kumu mmo . staju kkha ke ormaii si m u ditʃi detʃ anne fa kwannu u nda a'vivadi nessunu venia a Bbervedir ma mmo tegnu amitʃitsie tegnu frati fattsu tegnu ditʃimu ormai tegnu a rutin i mia eh . kwindi stai bene sì . e per esempio i kuddʒini kumu vidi ssa differentsa ka per esempio a vita ke fanu i kuddʒini ? ɖɖa ssutta kuddʒin i mia allura na pertsona n è ʃpusati pu un tʃetti so a Mmilanu due su ʃpusati . kiri i Mmilanu un è ankora tsitella kum a mmia . ah kira è kju rann i mmia kwindi s [h]addi ʃpusare prima ankora è tsitellə ma# . kir i Bbervedire tʃ è una ka studia ki studia ? . è a ll universi'ta bboh mi sembra avvokat
Biv1mDD1 allura kwandu si nnata ? alla/ e a ssettembre nove settembre a Kariati de ll eh ə ottantatre ah du ottantaʈri sì kome mai a Kariati ? pek'ki a mamma preferiva a Kariati k u ʃpitalə era kju pulitu pek'ki a Kuʈrone nun era tantu pulitu kanuʃʃu pure tʃerte pertsone ke mi [h]annu ditthu ka Krotone fa ʃkifu sì sì è vɛru kwindi sə [h]a affidata [h]a preferitu mə fare naʃʃere a nu ʃpitale pulitu ku na ll assitentsa megljɔrə e tenə fratə suarə ? sì dua ffrati Nikola e Ffrankuttʃo si kjama Frantʃɛʃku pe'ro u kjamu Frankuttʃo a la kasa su kkju randi i ttia ? sì tutt e ddue tutt e ddue pju grandi ee su nati pure iɖɖi a Kariati ee Nikola è lu kkju ranni è lu kju ranni è ru primu è nat u settantanove . millenovetʃentosettantanove invetʃe Frankuttʃo nell ottantuno e stanu fatʃiandu mmo komu mestiere ? allora Nikola fa ru matt tena na mattʃelleria e invetʃe Frankuttʃo inʈrâ kapitaneria i porto a Rreddʒo Kalabbria marinaio ditʃamo ah marinaio sì ma ke sta fatʃiando di pretʃiso ? allora pretʃisamente . mmo è sup a na motovedettha e da ordini di velotʃi'ta kome si bisogna . rallentare o jjiri kju vvelotʃe dipende pju o meno ste kose ko'si da kwanto [h]o kapitu nʈrû ʃrittu i Messina ? sì nʈrû ʃrittu i Mmessina sì . tu kome [h]a passatə l infantsia ki ti rikuardə ? mbeh l infantsia mia m arrikordo veramente felitʃe mi rikordo in partikolare tutt i ddʒoki ke abbiamo fat k [h]e fatthu ku na kompagnia mia abbiamo fatto di tuttho eeh . tʃè tipu tipu mask tipu maʃkuliaɖɖu ju'kavamu ffora ntsomma ku la ku ra ku ra terra vu'liamu fare a kasetta sup a ll albero pe'ro u tʃi simu riuʃʃiti ntsomma molto pratiko tuttu kus'si pratiko avəvamu i bbambole sì pe'ro preferiamo a far i vvestiti a mmano tʃ è tuttho . abbiamo simu fatthu nu poki tuttho . poijə po no lo so di pretʃiso ke mi rikordo boh . ankuna kosa per esempiu a ʃkola kum era a ʃkola ? mmɛ . iu mi sugnu #kwesta kwesta kompagnia mia ke ssi kjama Antonella ke amu fatthu sì ddʒoki de ll infantsia fin da ll da ll asilo finu a ri ʃkole elementari pek'ki pu simu state separate eeh . n ssat# intsjeme jamu . andavo a skuola andavo bbene pure si ju'kaumu tutt u juarnu pe'ro i 'kompiti i fa'tʃiamu komunkwe ed 'eramu bbravi tutt e ddue . pojə #pe re ʃkole medie siamo state divise e kwesta ragattsa e a ll inittsju tʃ amu sofferto un po pik'ki 'eramu molto legate ee . pe'ro komunkwe ll amitʃitsia va avanth se al di lla kə siamo stat a skuol intsjeme pe'ro va . eh ddʒite skolastike ? sì abbiamo fatthoo la ddʒitaa e tertsa media simu stati a Rrimini San Marino siamo andati ad aprile pe'ro abbiamo per favore in dialetto [risate] amu ʈruvat a nive semp nive brutt t u tiampu brutth malament tʃè pjoddʒa e kwindi simu stati nu poku limitati nella nei ddʒiri pe'ro ntsomma tʃi siamo tʃi siamo divertiti lo stɛsso ehm . boh . poi va bbeh n aʈra n aʈra ddʒita l [h]e fatta a ri ʃkolə superiorə a ra fine siamo stati in Spagna è ssatu pure bbɛllu kosa bɛlla tipu ke tʃ era sole da ra da ra mattina finu a ra sira eeh . simu stati tutt a tutt a klasse mia è statu tʃi siamu/ ni simu viduti l ultimi juarni intsjeme pek'ki poi a ra fine ne saremmo divise dopo pek'ki ognuno a ll universi'ta [h]a fatt a ʃʃelta sua kwindi tʃi sentiamo ogni tantu pe'ro i kontati si su persə ku kwalkunu duvi siti jutu ? allor iu sugnu jut a Kkosentsa no ntâ Spagna ah in Spagna siamo stat a Mmadridə siamo stati fermi a Mmadridə e po ni simu abbiamo eravamo libbere ntsomma po'tevamo ddʒirare da soli duvə vu'livamu eeh . poi va bbeh siamo stati/ amu visitatu n aʈru paesinu della Spagna dove tʃ è un monastero mmo no m mi m u ven a mɛnthe pe'ro siamo statu bbɛllo komunkwe siam divertit pu alla fine è la kompagnia kwello ke tti dda ati jutu kû bbus ? ah simu partiti ku ll aereu daa . al'lo amə fatthə fin a Rroma ku ru pullman pu a Rrom amu pjatu ll aereo e lla in Spagna n [h]a vinut a pijare l autista kon il pulman e n [h]a purtat in kwi ddʒiru n [h]a fattə fare l eskursjone a ddʒita a veduta turistika di sera ee . poi siamo ritornati di nuov a aereo poi da da Roma in makkina sono ritornata io pik'ki eravamu assai e kkwindi eravamu kwaʈʈro persone fuori dal pullman er 'eramu rimasti e kkwindi poi per nun fare venire n aʈru pullman [h]anu portatu na makkina siamo stati kwattro ragattsi in una makkina . tipu per esempiu ti rikuardi ankuna kosa ke t [h]a kuntat a nonna ? mbeh a nonna mi rakkonthava semphe del dû lavoru ka fatʃivanu loru in kampagna ke llavuravanu sempre ke nun è kome mmo sempe ste kose k itʃ kə i ddʒuvani simu libberə ke prima semphə fatigaavanu tutthi kwanti pikkhole e ggrandi ke mmo tʃ è moltha libber'ta tipo na vota semp su partut i frɛti a a ra porta di koppja no ditʃi mmo mmo niʃʃite ku ru ttsitu vi viditi vi tokkati invetʃe prima nessunoo . un è sədut a na parte l aʈrə a ll aʈrə si parrava ku ri ddʒenitori no ku nnua tʃè s [h]a bitat a unu ku nu bikkjeri i dd akkwa mamma mia ke vidu vvo ke vidanə ll uakkjə mmia sse kose kus'si . niente di . di ke e tu putivi niʃʃiri no iu sì vabbeh ormai su kambiat i tɛmp kwindi io sì niaʃʃu tʃè ola tiagnu pur a makkina per su orari flessibbili kiri ka ntsomma ma stai fatigandu ddʒa ? no iu sto studiannu a Kosentsa studiu dirittu ed ekonomia mmo simu sso studiandu stasera per l esame pe'ro ankora# ajut a mmamma in kasa e tu abbiti a Kosentsa ? sì e tʃ [h]oo tiagnu l appartament a Kosentsa sono tutte ragattse eh torno ogni kwattorditʃi juarnə mə nə viagnu â kasa kwattorditʃi pur ogni fine settimana dipende degli impegni ka tiagnu kome kade ntsomma e ki su tutt i Bbelvedire ? no sonoo . no di Bbelvedere sugnu tʃi sugnu sulu iu nʈra l appartamɛnthu tʃ è una ragattsa k è di Sant Eufemia di Llametsia n aʈra invetʃe è di 'Strongoli ke po per altro è ra ttsit i fratəmə e poi tʃe n è una altra ke di vitʃino Reddʒo Kalabbria ke deve vinire kwest ann kwindi ankhora il paese duv vena no me lo rikordo e altri due [h]anu viniri n aʈrə due straniarə non sappjamo s s[ono] spagnole o tedeske pik'ki dua postə su riservat ogni annu dua straniar invetʃe l anno skorso in kasa [h]o avuto kwattro tedeske pu ssu statə due di Terranova da 'Sibbari e semprə ia ku kir i 'ʃrong[goli] e kum era vita ? mbeeh . avevamo kome ʃpattsio in komune aveva a kutʃina poi ognunu tʃ [h]aa . sono ogni ragattsa inʈra dua stants ogni ogni stants tʃ i sono due ragattse kon i due bbagni e bbeh komunkwe io a a kkasa tʃi ssugnu stata proprio poko lla [h]e mantʃat a la mentsa pek'ke la kasa kutʃina era propio sporka tʃè tutto di noi un modo di vita diverso eravamo ntsomma kon ideali un po divversi e kkwindi simu jutə a mmantʃare nʈrâ mentsa ogni tantu amu mantʃatu pur a ra kasa ku lloru su kapitati serati ntsomma ke siamo stati intsjeme pe'ro [h]anu state poke ma a kutʃina pek'ki era sporka ? pik'ki lloru manddʒavanu i pjatti i llavavanu di nuovu prim i mandʒare a sira prima po lassavanu ʃkarpe 'pettini subb u tavulu tʃ è tuttu tuttu kwantu tʃ n era in kutʃina erano tutte ko'si molto tʃè tʃè iə vulia jir a mandʒare aveddi lavarə prim i pjatti loru pulittsare kutʃinare pu torna pulittsare pi mmia e kwindi era ʈroppu lung a kos un tʃ a fatʃiva kumə tempu e kwindi ntsommm pe mantiniri i kose bbwon a patʃe kwindi amu fattu ko'si amu jut a mandʒar â mentsa manteniri nu pok i armonia in kasa ko'si fintha armonia pe'ro tʃ è stat nô prossimo anno le kose kambiano pek'ki siamo tutte ragattse ke tʃi siamo ddʒa konoʃʃute prima e kwindi sikurament [u]serem a kutʃina kutʃinamu assiam infatthi per # amu fatthu na grigliata tutt assiamə tuttə l amitʃi subb a veranda amu kutʃinat ntsjeme kwindi è ssatu na prima prova n approttʃo a stare intsjeme . . e ke vi stati kutʃinandu i solitu ? mbeh i ssolitu a pasta pju velotʃe fatʃimu pasta ku ru tonnu pik'ki è kira ka si kutʃina kju vvelotʃemente pu fatʃimu peperonə ku patate per esempiu eh amu fatthu i melantsane alla griglia grigliatə amu arrustut i satsittse pure dû majale ka mə #l fatth a mamma amu arrustut a pantʃɛtta pure ehm . nɛnt pasta sì pasta ku a fatʃimu pasta velotʃe komunkwe a tipu kapita puru a ri fini settimana ka fatʃimu ankuna kosa tipu diversa komu a pasta al forno oppure i gnokki amu fatthu nu doltʃe na volta kwindi a ssekonda dû tiamp k avimu ma pasta al forno kome fatʃiti ? past a l forno fatʃimu pijamu a ddʒa lasagnə fatthə kwant eh mettimu subba karne trita ntsomma a 'provola formaddʒo po u mintimu nʈrû furnɛtthu anke se a pasta al forno n a mantʃu sempə a la mentsa a duminika pik'ki è l unika kosa ka fanu veramente bbona ke si po mman'ddʒa ke [h]a ppju ssaporə pek'ki l aʈri pasti ssannu tuttə a lu stessu mmodu pasta al for pasta aʃʃutta pasta kon peʃʃe pasta pasta sempə u ssessu sapore [h]a e kum è la vita a Kusents ? mbe è bbellu sì è bbellu pik'ki simu tutti ddʒovani simu tuttə guaglionə stamu sempə ʈra nnua tʃ è u tʃ è na persona ranna ka makari ditʃe ma kke ffate ma kumə ti vesta ma simu libbərə simu tuttə ddʒuvani kwindi a pentsamu tutt a lu ssessu mmodu a gghjukarə tutt ka gghjukamu ni pijamu a d akkwa ll estate kwindi stamu a rû bbarrə ka tʃ è bbar subbitu dop a mentsa e sì stamu akkus'si in kompagnia ku ra kitarra a kantare e si rakkontano bartsellette ko'si ogni tantu ni ʃpostamu jamu . ankhunu lokale a ni vi'vire ankuna kosa o pe bballare ko'si n organittsjamu ku re makkine pe'ro simu tutti vitʃini simu tutti kasi studenti pik'ki è nu tʃenʈru residentjale duvə sugnu iu kwindi simu tutte tʃè ognunu sta nʈra l apartament i ll aʈre tʃè u d è ke tʃ è tutta sta divisjone kwindi oi mantʃamu a kasa mia dumani mantʃamu duve nâ kasa i n aʈru guagljune kuntʃinamu assiamə di maniera molto sì no ssu bbell i rapporte u ssu rapporte formalə ma simu tutte tutt a la mano . invetʃe si mai stata a Kuʈruanu ? sì vabbeh a Kuʈronə tʃ [h]e ffatth tʃinkw anni i ʃkol superiorə kwindi simu ssatu pure tʃinkw anni a Kuʈronə amu kanuʃʃut tutth i post i nnegotsji pik'ki a Kuʈrone è akkus'si o va o vai a ra ʃkola oppur u juarnu k u va a la ʃkola sta sutth i 'portitʃi kumə si ditʃe pik'ki tʃ ssu i 'portitʃi e ti fai u pass u juar[nu] sutt i 'portitʃi dopo di kke ti ʃkottʃ i 'portitʃi va a ra vvilla oppur subb u korsu ti ddʒiri nu pok i nnegottsji oppur subb a passarella subb u lungomar a sira ? e no semp i mattina kistu po non 'jiumu a ra ʃkola no pik'ki i sira kapita ssi pokə vot si ddʒustu vaju a nu negottsju oppuru si pik'ki sin'no a sira komunkwe ristamu kkha nʈrû paisi mmo pək'ki tiegnu a kompagnia mia e stamo a rə ʃkale dû santuariu sedutə a ri a ri lokali ke [h]anu fattu mmo kwindi abbiamo ankuna kosa ko'si e 'stavamo e si parra sempre ka parramu e kwandu va a ru maru ? a lu mare vaju a 'ʃrongolə ssugnu ssata st annu oppuru pure i ssolitu a ʃrongolə vaju komunkwe sugnu ssata a ll annu ʃkorsu a Le Kannɛllə pure nʈra ttson a n aʈr annu simu ssatə a Isola Kapu Rittsuto ma in ddʒenere vaju kju ʃpessu a Strongolə pek'ki è kkju vvitʃinu pure a Kuʈronə tʃi simu ssati kwandu era kju ppikkola i ɖanə tʃi purtav pa'pa # ɖɖa pek'ki era u postu ka li piatʃiva di kkju mmo invetʃe ni ʃpostamu komu vu'liamu simu ssatə pure a Torre Melissa dipende kome ni ddʒiri intsomm ki ti piatʃ i kju i kiri ʃpiaddʒi ? di ddzone kwelle eh kome mare kome spiaddʒi kju kir i ʃro/ e no i i Kannɛllə e di Kapo Rittsuto m è piatʃut i kkju a 'ʃrongole u mare è bbellu pe'ro è kkju bbellu a kiri partə ɖɖa kiri ʃpiaddʒe mi piatʃe a ʃpiaddʒa kâ sabbia fina sse kose ko'si . è sempə bbellu mare pe'ro pur a Tʃi'ro Marina è bell u mare sì è bbɛllu tʃi su nu pokittʃeɖɖ i peʈr pe'ro è bbɛllo mo tene vakantse tu o ? sì ditʃimu i vakantsə su finit pek'ki komunkwe staju studiɐnnə mattina e pomeriddʒu pek'ki [h]aj far l esamə pe'ro sən'no i kkorsi rikomintʃanu fine settembre kwindi mmo fra dietʃi ddʒorni kju u menu mə ndə vaju a Kkusentsa e mi pulitts a kasa e ni sistemamu e kwandu tiagni l esame ? l esame è il treditʃi settembre se tʃ a fatʃimu a fare pek'ki komunkwe tʃ è assai ntsomma i studiar material i studiare e v organittsate tra di vua o kume per l esame ? . no no i ssolitu studiu pi kontu miu pik'ki pure pik'ki simu ognunu in paesi diversi e ssimu lonthani kwindi è ddiffitʃile a nə mint/ kwannu simu a Kusentsa sì kkapita ka studiamu puru intsjemə pik'ki iə per esempiu a llugliu [h]e preparat raddʒoneria e simu jutu duə gugliunə ka tʃ a ʃpiekatu iju kə ddʒa ava fattu l esame kome ka s av/ kirə k aveddi fare putimu starə assiamə pe'ro iu mi ʈrovo a studiare prima sula na vota k [h]e imparatu po pottsu studiarə ku l aʈri pik'ki pottsu ʃpiekare a ll aʈri kiru ka ntsomma ke pratika l esame . e a Kosentsa kumə su i professori su ? vab'bo no vab'bo tʃ è u prufessore kju kattivə kju pignolo ka magari vo di pju pe'ro tʃ è pure u professore k è pju buono pe'ro i rapporti komunkwe u ssu intimi kom a ri ʃkolə superiori a ri ʃkolə elementar ka parri kû professor tʃè s a ru professore vo parrare [h]a jjiri a ri ore i ritʃevimentho po jjiri durant a pausa pe'ro komunkwe tʃ è nu tʃertu distakku na distantsa ʈra l alunno e ru professore invetʃe ku no ku i rapporti ra fine ekku parramu puru in dialetthu tra di noi spessu sì tʃ è ki magari parra sulu in italianu pe'ro i ssolitu parann in italianu tʃè a p a parola in dialetto tʃ è ʃkappa semprə pe'ro s è komprensibbile pek'ke menu male è uguale kwindi se tipu a Kosentsa tʃ è n aʈr attʃentu tʃe # pe'roo ni kapimu si parramu in dialetthu kiri kkha su kkju kiri ka si kapiʃʃanu i mmenu su kir i Rreddʒu pik'ki tenanu nu dialetthu abbastantsa ʃrittu se parranu velotʃe un kapiʃʃu propia nɛnth invetʃe sta ragattsa k abbita in kasa ku mmia kist i Llametsia ke kwannu parra iu si parra in dialettu mi kapiʃʃa ankhora ankhora pe'ro fa diffikol'ta pək'ki è ssat in Svittsera lei e kwindi mmo parra sulu parra in italianu dialettu suu nun non lo parla mai eeh . sta infatth se invetʃe vado a Teresa ke sarebbe a ragattsa i Strong un a kapiʃʃa propia kwannu parra pik'ki parra kju vvelotʃe e ddʒa ka parra in dialetthu u riaʃʃadə a kapire . e tu komu vidi a konditsjone dâ ffimina ? beh mmo sikuramente è kambiatə mmo tʃ è iu personalment se parru pure di fimmina kumə tʃ è i mmia iu non nun tegnu nessunə limitattsjone tʃè ddʒustamente ognuno si ponə a llimitə per se stessə pik'ki pu sen'no mmo è kambiat a situattsjone prima magari a ll universi'ta na feminuttʃa u na mannavanu un a mannavanu nemmenu a ri ʃkolə superiorə pek'ki avianu jir a Kuʈronə a Kuʈronə u tʃi putia jirə na fimmina sula u putivanu niʃʃir a sira o putivanu niʃʃirə mank u pomeriddʒu tʃ è tip a mamma si jiva jiva sultanth duvi ditʃiva ra nonna a ri kasə ka ditʃiva ra nonna pre semp tʃè a na kasa ka tʃ eranu fratellə maʃkulu u tʃi mannava ka tʃi putivanu jire invetʃe mmo mmo è libberu tə pija na sira e nniaʃʃu e pure pre semp sugna jut a Kusentsa abbitamu sulə kwindi ormai amu pur na tʃert autonomia putimu farə kwalsiasi lavoru tʃi ssu kkju kirə mentali'ta ankunu o Dio #ankhora tipu pure se ti vida ka parrə ku nu guagljunə tə nu passaddʒu nu guagljun ddʒa magari pentsanu eh kissi kkha su ttsiti pe'ro magari un è nɛnthə vɛr pe'ro kissə tutt i vekkjariaɖɖi su pju ke altr ke ʈra i ddʒuvane sta kantʃannə ormai sì si stamu ormai a manera sta kantʃann . e stu kosa dû passaddʒu se nu guagljunə ti da nu passaddʒu po vena vistə kkha mbeh sikuramente i vekkjeɖɖi guardanu ditʃi te kistu kin è u ttsit i Rosandʒela per sempiu kumintʃi a ved pu ʃinnə a makkina fa kin è kistu kkha ? tʃ è nu kumpagnu i mmia ka m [h]a datu nu passaddʒu sì sì vab'bo magari nʈrâ kapu suu kis'sa ki pentsanu pe'ro nua pre sempiu ni pijam u stessu u passaddʒu pjuttosto ke tornar a pphɛde pik'ki pu nun tʃ è nnenth i male simu tutt amitʃ si ssa ka stamu in kompagnia maʃkulə i fimminə kwindi u tʃ è nenth i male . pu su i vikkjariaɖɖi sopratutth a nonna eh pik'ki parri ku kirə ? pik'ki salut a kiru u tʃi ra a manu u tʃi ra u bbatʃu tʃ è propia a llivell i un si ponnu propiaa . sentire ste kosə ka ditʃe a nonna a nonna è propia na kosa impossibbile e iɖɖa kum [h]a vissutu kiri tiampi ? a nonna sì a nonna propiu rikordə estrem [h]a d avutu tipu a nonna mi rakkunta ka prima prim i jirə a ra ʃkola a mattina avia di rəkug'ghjiri l ardika per i per i gaɖɖinə sen'no a nunna un a mannavanu a ra ʃkola eeh . infatth [h]a fatth fin a terts elementare k un tʃ è juta kju pik'ki [h]anu fatigar dinʈra [h]anu fatt a past in kasa pək'ki avivanu fratə avivanu i fratə ka jivanu in kampagna e iɖɖə [h]anu fatt i kos i a kasa ed eranu assai e kkwindi avanu fatigar tutth a la kasa puu vab'be u niʃʃivanu sikuramɛnthe tʃè o ffhatigava o stavanu dinʈra ku ru nonnu u d è k iɖɖə niʃʃivanu komu magari iu pottsu niʃʃire kus'si ku ll amitʃi mia o kwannu [h]e vut ttsitu neʃʃia kû ttsitu mia allora no infatth a nonna puru mmo sə tə saluta kwannu parra ku nu ku nu signore tipu tʃi da sempre del voi tena ankora kira mentali'ta kjuu i na vota ankora . e pure si me ved a mia mmaa tipu a Paʃkwa m [h]a vistu ka dava auguri a ri amitʃi mia ke dava a mano kû batʃu no è nnormale e sugnu jut a ra kasa e pik'ki vasavi ke vrigogna ka ke dditʃi a la ddʒente ma intsomma kose proprio ridikole sekondo mmia pek'ke nun esiste ssa kosa ma a nonna kom [h]a kanuʃʃutu u nannu ? veramente non lo so kome l [h]a konoʃʃutu a ru nonnu sekundu mmia si ssu kanuʃʃutə kkha inʈrû paisi sikuramente u nonnu l [h]a vistə kome suttʃedeva pe tutte tʃe l [h]a kjestu a ru nonnu suu$/ a ru ddʒenitorə dâ nonna sikuramente u paʈru sua tʃ [h]a kjesto se poteva . da fare ttsitu kus'si pents è statu nessun inkonʈru partikolare ma a fujatina no ? no no no no no [h]anu fatt i kose serje pik'ki u nonnu u tʃ u permettiv si jiva d da la kasa e ppo s [h]anu ʃposatə sì no no kosə normale si su state i kasi kiri k [h]anu fatthu a fujatina antsi pur assai pe'ro a nonna no tu kanuʃʃi ankunu k [h]a fatthu a fujatina ? sì tʃ è la vitʃina d a mia ka è rrimast intʃinta kwindi pu si n è fujuta e pu s è ʃpusata ku ru maritu ma prima si n è fujuta e dopu è rimast intʃinta ? no forse prima è rimasta intʃintə pek'ki [h]annu avuto mmodo ntsomm e e kwindi pe nun tʃ u ddire a mammasa diretthamɛnth prima si nd è fujut allora nun k amu fatthu tutt a kosa erano kunʈrari i ddʒenitori suoi ? eh no lo so pək'ki m u ditʃiva la mamma per'ki i partikolari proprio non li so non m i rikordə . pe'ro sattʃu ka intsommaa pik'ki ditʃanu no ditʃe no i ddʒuvani i mmo aviti libber'ta aviti libber'ta pe'ro in tanti fatti fatʃivanu kju na vota ka mmo pik'ki si sente na vota kira sə n è fujuta k era intʃinta kira sə nə fujuta ku ru maritu kira mammasa u buliva tutt kus'si invetʃe mmo almeno si fa tutt ora a lutʃə dû juarnu ntsomm tuttu i maniera limpida e a ddʒente kkha a Bbelvedere ankora kritika ? sì sì uh ma kirə a ll ordine del ddʒorno su sse kose i kritiki tʃi su semp i signore ka stannu a ru ffriʃku a mentsa via kiri rotə ka fanu ah sì kunta kunta e guardanu pe tutt par duvə staj jiannə sì torna passi e k [h]a ffattu ? duvi si statu ? ku kine si stata ? eeh . ti guardanu magari kumə si vistuta si saluta si tu lə salute oppure pre sempiu si tu si seduta ffora si magari ridi subbitu ma ki d è ssu risu pik'ki ridi o magari si passa nu signurə kju rranə magari nə kapita a nnua ka d estate simu state stamu sedute vitʃin a kasa mia e passa nu signore fa eh ma ke ffatʃiti su ll unditʃi è tthardi rikug'ghjitivi a ra kasa wa fimmini a mentsa via ankora a kist ura ! ajeri è suttʃessu ? no è ssuttʃessu vab'be tipuu l annu ʃkorsu pik'ki mmo st annu tʃi stamu sediannu san'no suttʃede pure st ann e pa e tʃi ditʃi ma attsatu ma è ppriastu mo #amu kurkare pure nua ni fa 'kavadu allura stamu fora e ma sse ffiminə a kist ura jatə vinnə a ra kasa k atə fare ɖɖuak ? e kwindi sì i vikkjariaɖɖə su kus'si pur i vitʃin i mmia magari ditʃi duve va ? si niʃʃutə akə urə ti rikogghji magari vonnu sa'piari sse kosə oppure per esempiu sannu kju kosə lloru ka nnua i kiru ka suttʃɛd per esempiu pure magari tra di noi magari tʃ è kine se pise si fa ttsitə pu si llassa allo magari tu mank nemmenu te ne akkorddʒi i tutt sse kose unu s [h]a lassatə ki kapita si litika una settimana pu magari tornanu assiamə invetʃ i vikkjariaɖɖə eh u ssa ka a figghja i kira s [h]a llassat e ss [h]a llassat k u tsitu era ʈroppu ddʒelusu s [h]a llassat pik'ki u ttsitu [h]a jut a ll universi'ta e kwindi magari ɖɖa ka'pe ? n aʈra vita e ss [h]anu lassat sannu pre sempiu kju lloru ka ia magari pik'ki forse stannu sempe fɔra [h]ann tenanu kju tempu libberu pure e kkwindi na parola ku una ku n aʈr pre sempiu duvi mmia tʃ è u kanalikkhj i ll akkwa kwindi vanu a ru kanalikkhj i ll akkwa allura ditʃe eh kə mi ditʃ kə mi kunth e kkwindi ssannu sempə addʒornatə . e tu ti piatʃ ssa kosa ka si kuntanu ? no sintʃeramente no u tʃi staju ɖɖa iu pik'ki u passi salutə magari tʃi parru kus'si na poka pe'ro niaʃʃu ku ll amiki mia sì puru ʈra nnua ditʃimu e u ssa ka pre sempiu kiss [h]a ffattu ttsita ? e l [h]a saputu ka kirə s [h]a llassatə magari sì ssi kose vab'be puru ʈra nnua tʃi ssu no pik'ki i ankuna kosa [h]addi puru parrarə u d è ke po parrarə sempre magari stai studiannu stai studiannu kissu pik'ki pu diventha noiɔso allo magari ditʃ eh l [h]a saputu ka kiru [h]a fattu kistu [h]a fatt ss i varie ntsomma kritikə ka ssi fanu addʒornament no lo so kus'si ma i ttsiti kkha i guagluni su ddʒilusi kumə su ? ma non komə na vota tʃè mmo u dè ka dditʃi tu [h]a niʃʃiri o niaʃʃi ku mmia u niaʃʃi no kistu no almenu kirə k [h]e vutu iu non era nun era ddʒelusu ma tu kanuʃʃi ankunu ankuna storia ? sì tʃi ssu kirə ultimamente tʃ è pre sempiu ssattʃ ka tʃi è ssata na koppja ka s [h]anu lassatu pik'ki llui iɖɖə ditʃə ka è ʈroppu ddʒelusu iɖɖa ditʃa kista pe'ro per sempiu a ddʒɛnthe ditʃa la sua e ditʃa ka pri fatti le lettsjonə ku una [h]a #vutat a na parte tʃ [h]a vutat i l aʈr kwindi pi ssi mutivi kkha pe'ro tʃi ssu kirii kiri ddʒelusi ku'si kom ankhora inʈrû paisi nuaʃtru tʃi ssu kiri ka s [h]anu ʃpusatu komə na vota ka pre sempiu u ss u ttsitu jiva sulu dinʈra sunu gguagliuni i ll e'ta mmia pre sempiu e s [h]anu ʃpos appena [h]anu fatt i ditʃotth anni s [h]anu ʃposatu [h]anu vut aʃpettare i ddʒenitori sen'no magari s avessenu ʃpusatu pure prima kwandu invetʃe iu u mi ʃpusessa mai mmo pik'ki komunkwe prima [h]e jirə a ll universi'ta m [h]e laureare me kumintʃu a ffatigare pu mi ʃpusu pure pik'ki komunkwe iu tiagnu tʃè pure si tiagnu nu ttsitu u n è ka [h]addi vinirə a ra kasa pik'ki tʃi pottsu pure niʃʃirə invetʃe kissə kkha no o jiva dinʈra u ttsitu o u ssi vidivanu [h]anu fattə propia i kosə a ll antika tipu tutti ku ri tutth i ʈradittsjon i na vota magarə ka ku ll 'abbiti s [h]a ʃʃig'gjiri ku swotʃera #u tʃestinu tutt sse kose kkha invetʃe magari mmo no va sulu s u ʃeggljə s u port a la kasa magari #u si vida u juarnu stessu pik'ki mmo sse kose u . tʃe stannu kambiann tante kose invetʃe su tutt sse ragattse ka appena [h]anu fatth ditʃott anni sə [h]anu ʃposatu e si propia tip a l antika kwandu niʃʃivanu pre sempiu inʈrî feste no niʃʃivanu iɖɖa u ttsitu e na suaru s è ranna kwindi niʃʃivanu in ʈrɛ komu na vota o ku ra sotʃera i d iɖɖue i # i kani di guardia sì vidivi dua dua lloru ka kamminavanu avanthi kissu ka fatʃivanu a punta di dietru pik'ki è propia na kosa tʃè ka nu poku ti fa ridere no pik'ki tʃè a la fine ke ssentsu tɛna ? magari nua tutt i ll aʈri i viri tutt i koppji i nnua ddʒuvanə kanuʃʃimu pi kontu nuaʃʃ allu kissə kkha pik'ki ssu famigghji magari rimasti kju a ll antika puru forsa puru pû fhattu poi i paʈri fatiganu ankora inʈrî terre sse kose ko'si kwindi su rimaste attakkata alla mentali'ta i prima boh . eh 'kuntami nu puaku e ll usantse i Bbelvedere i ʃpinellu per esempiu kumə si fa u maʈrimuaniu u fidantsamentu kkha ? allo # a Belvedirə si usa pre sempiu ʈra u ʃposu i a ʃposa u u maritu [h]addi portar a kasa l usantsa vo kkissu ka u maritu porta a ra kasa invetʃe a mugghjeri [h]addi purtare u kurredu i mobbili e tutth u korredu prâ kasa u kurredu ke d è ? u kurredu tʃi ssu i tuvagghji misali kuviarthi pe prû liatthu lintsula sì i mmisalə sì eeh . i tuvagghji pə ra kutʃiina pu per sempiu i tʃi ssu kiri ka magari tʃi duna puru kaddarunə pə sutta per far i i mmajale a ll invernu pə far a sartsa tʃi sono tutt sse kose ankhu tʃerti u ni dunanu kkju pik'ki mmo magari mak i ffanu sse kose i provvisti pok i fanu a kuntserva sse kose kus'si pe'ro tʃ è kine duna a kaddaruna a pignata per esempiu pi tʃi fa a faddʒola lu fa kumə mmo tʃè pure manku tʃ è puru kin u tena u fokularu kkju ka si minta diretthamenti termusifone . pu pre sempiu pə ru ddʒuramɛnthu mag sattʃu ka al'lo vab'be kwandu riguarda u maʈrimuaniu u ʃposu [h]add akkattare u ll abbit i ʃpɔsa a ra ʃpɔsa nd [h]a akkattharə a sotʃera kiss pu pre sempiu kwandu si fa ttsita li porta a parata a sotʃera puru sə mmo u n a portanu kwasə kkju a parata kû kuntʃiarthu a parata [gioielli che la madre dello sposo compra alla fidanzata] portanu a kollana kû bbrattʃalə l aniaɖɖə e rrikkhjina kissə è a parata kumpletə invetʃe pre sempiu ddʒa mmo pre sempiu puru fratuma s [h]a fatt ttsit u n è ka tʃ amu purthat a parata a ra ttsit amu purtat ntsulu na kollana pik'ki mmo ssi paratə mmo k u i vuanə kkju eeh . invetʃe pre sempiu kwannu tʃ è u ddʒuramɛnthu s u mi ʃbagliu a ttsita [h]add akkattharə a kammisa a ru ttsitu sì ssi kose kus'si pu pre sempiu ʈre gghjuarnə prima opphuru na settimana prima ka si ʃpusanu fanu u liatthu paranu u liatthə fanu si minthanu i llintsolə a ru liatthu davanthə tutte ntsomm imbitatə kə tʃ i ssu amitʃ ka venə e i ddʒenitori e pu minthanu ntsomma #u liatth tʃi mminthanu i kumphiatth subb u liatthu u risu minthanu ll ɔva ku ra tʃisteɖɖa pik'ki itʃ ka ll ɔva porta signifika a pjenettsə dâ kasa ntsomma rikkitts sse kose kus'si pu tʃi minthanu i sordi subb u kuʃʃinu e tutth ka tʃi portanu na bbusta i rəgali pə ra kasa fanu vədərə a kasa i pann e tirɛtth fanu vədərə u kurredu k [h]a purtata a ttsiita ntsomma fanu vədərə sse kose kus'si e dopu ka s [h]anu ʃpusatu fanu ankora a serenata ? tʃiertə votə sì pe'ro mmo si sta perdiannə ssa kosa invetʃe è bbɛlla pik'ki sa ki ssuttʃɛda ka mmo fanu kiri maʈrimuanə no pre sempiu fanu vanu akus'si lunthɐnu a ru risturanth ku dir# ka ti rikogghji si propia stankhatu pe'ro sən'no tʃiarti votə a fan a serenata magari prima fanu jiri i ʃposə a ra kasa aʃpetthanu na pokə e pu vanu e kkanthanu kirə kantsun pe'ro davanth a porth ? sì davanth a port pu magari fanu ʈrasirə tʃi fanu ʃpagett agl e ɔljə ankhuna kosa ko'si sì kkapita pe'ro tʃiartə votə mmo fanu puru u juarnu dopu tʃè vedi u n è u ssi riʃpetta kju komə na vota propia a la lettera a tradittsjone no mmo è kkambiatu pik'ki forse tʃ è mmenu vu'lia no lo so pe'ro bɛllu kkapita propia pokə vota se# ka fan a serenata e u juarnu dopu i suatʃeri fanu a visita vistanu u liatth ? ma kissu kissu veramente nun lu sattʃu ia no ? no . . no no kissu no no forse duv i nua ssa kosa u ssi fa a Bbelvedere . pentsu pu no lo so ma nun si rinkjudivanu ntâ kasa i ʃposi ? . . no ssa kosa u n a sattʃu no no kkha no vab'bo neʃʃa mmo pu prima no ma puru prima pentsu a ssessa kosa . magari tʃerkanu i si far u viaddʒ i nottsə pe'ro dipende no magari ssa ki si usa fare pre sempiu se arrivanu i ʃposi no dopu ka mmagari . fann u ddʒiru dî parɛnte pe'ro no subbitu purə dopu na setthimana magari e pu mi rikordu pre sempiu kos aʃpett u ku'ddʒinuma ke è vitʃin a ra nonna ra kasa mia tannə kwann è vinutə tʃ [h]a regalatu a nonna tʃ [h]a regalatu ll ɔva pik'ki si ditʃ ka ke s [h]addi mintiri in fortsa u ʃposu dopu u maʈrimuaniu ssa kosa ku'si . pe'ro kkha se kwandu mora ankhunu kum è ? mbeh al'lo prima prima mmo ankhora mmo tʃ è kinə si minta ru lutthu pre sempiu se mora nu ddʒuvanə si s u minthanu ru lutth tutti vistit i 'nniguru i ddʒeni/ i parenti famiglia pe'ro mmo sta puru perdiannə tʃ è pure kine magari si minta ddʒust a magghja nera u juarnu u funeralə e ppu ddʒa u juarnu dopu s a kkattʃa magari mmo tutt tʃantʃanu in silentsiu nvetʃe prima gridavano kuntami ka mmia presempiu iu mi rikkordu kwandu era kkju pikkola no magari passavano pe'ro ankhora mmo pre sempiu vi ki tʃi tena tant mora na vekkhjareɖɖa tipu novanth anni novantatʃinkw anni ka tena pur i figghji vɛkkhji kwindi mmenu malə sə kum a nonna ka su kkriʃʃut ku magari a mmentali'ta i prima ma kwandu passanu ka puartanu u muarthu a ru a ra gghjesa tʃantʃanu gridanu si si tiranu a ra fattʃa ankora gridano si pilanu ? sì sì pre sempiu i vidi ka salthunu ka və l [h]anu tinire e propia gridanu assai pe'ro suttʃeda pokə votə kistu propia [h]a dd essere ankunu kasu invetʃe a mia pre sempiu me me ditʃa a ra nonna a bisnonna mia ka è ankora viva ka pre sempiu kwann eranu i tempi sua kwannu murivadə unu kjamavanu pur i pertsunə pe tʃan'tʃirə e tʃ u tʃerti paisi ka ankhora suttʃɛdə pre sempiu a duvi nua mmo normalment u tʃantʃanu mankhu i familiarə pik'ki si tʃantʃanu u n è ka gridanu ka kantanu fanu kirə stɔrie e kjamanu a mammasa tuttə kirə kosə kus'si invetʃe a tʃerti paesə ankora kjamanu i ddʒente pe tʃan'tʃire invetʃe kkha no pre sempiu sa ka ankora kosa si usa kə kwandu pre sempiu mora unu eh u juarnu ka pre sempiu mora kwandu vena a nottə a pportar i fjɔrə portanu pre sempiu i kos i mmandʒarə portanu pre sempiu u kornɛtthu pu tʃ è pure ki magari ti invita ti fa ra pasta i paninə . e pu dopu ʈre gghjuarnə no du juarnə ntsommə fanu ʈri ssir i rusariu ku ru muarthu e a tertsa sira si dividanu i ddoltʃ ka #fhanu doltʃ kos i vvi'vire tipu si komə na pikkhula festa a ra finə . eeh invetʃe pu inʈra nuvembre tʃ è u pəriadu dî muarthi ka fan a vena a past i kasə kasə fan a pasta i ll animi di muarthə o mmandanu ddɔltʃə fan i missə pi səmphə pi ll animi dî muarth . #pre sempiu i dɔltʃi ka fanu tipitʃi pe ri muarthi su i ʃkwadatiaɖɖi e ri kuɖɖuliaɖɖə fanu kuɖɖuriɖɖə su kɪri tunnə e ssu frijut ku ru ttsukkaru i ssubba invetʃe i ʃkwaddatiaɖɖi su kume nu na ʃpetʃ i fjokkhu fanu i prima si ʃila a ra pasta lɔnga e pu si pjega subb a sə stessə kumə nu poku lu fjɔkkhu oppurə fan a past i kasa ku ra karnə ru kapiatth kû furmaddʒu fanu kire pastə propia 'karikə rikkə ki tʃi ssi minta ? inʈrâ pasta ? nʈrâ pasta vab'bo fanno o past i kasa pik'ki magari a# i solitu fanu i friʃkjatthi ka su i pennə ee . tʃi mintanu ku ra karna mintanu na fett i karna pu tʃi mintanu sugo u furmaddʒ i subba u pəpe nɛrə sse kosə ko'si . per esempiu mmo è u periadu fan i provviste pijanu fan i pumadɔrə e tu per esempiu a sartsa sì a sartsa a fattsu puru ia n [h]aju fattu pur assai pre sempiu vi tʃ è le tʃ è ll abbitudinə l usants i nu i n aj i n ajutarə ʈra vvitʃinə no pre sempiu iu vaju duv a vitʃina mmia e ajutu a d i a d iɖɖa po fatʃimu nua u piju u fhustu mi s inkja a ru fustu #finu a ra finə po magari sa pre sempiu fan vidir u fust appittʃati i vitʃin ditʃə su ffatt i vratʃi ? ka vegnu m arrustu i satsitts vegnu m arrust i pəparuagnə sì sì ì venə ka ddʒa i ʈraʃʃ su ppronti . eeh fatʃimu fatʃimu filiatthu oppuru u pelatu ka mintamu a vruɖɖirə i pumaduarə ka tʃi kattʃamu tutth a a pellittʃina e ri minthimu inʈrî bukattʃə kû vasali'ko l inkhjimə i imputtʃimu e pu i kjudimu . e invetʃe pre sempiu #ulend#u si fa ru majalə u tsu# majalə ke ffatʃiti kumu oh fatʃu allora fanu a appena ammattsanu u majalə pi usantsa a sira a sira stessa si pija a karna si tagghja nu pettsu i karna pure k è ffriʃka k è kkauda ankhor fa naa frissurata e tʃi mintanu a karnə u majale minthanu u vinu u pəp u pəparognu pəsatu tʃi minthanu eeh e ra kutʃinanu ku ru salə e mmiti pre sempiu mmiti a kiru kə t [h]a ajutatu a ammattsar u majalə o i nonni i parenti ka tiani ntsomma si mmitanu prima na vota mmitavanu a tutth tʃè tipu ka nu mes u mmajalə s u manddʒavanu invetʃe mmo si fa sents ʈranne kkinə t ajuta pu j u juarnu dopu puntualmenth si fa ra pasta i mmajalə . e pu l ulthimu juarnu si fan i 'ffrittulə ka pratikamente su l ossə dû mmajalə ka venanu vruɖɖutə venanu llavatə pu si tʃi mintanu i rrikkhji pre semp e pu kû riastə dii i dû majalə tʃi fanu u sutsu e la kosa ah aspetta ka mmo . u sutsu pratikamente pij a karna magra e tʃi minti l atʃitə e ssi fa kumə na ddʒelatina e si a jelatina eh e si kontserva nua a njelatina a kjamanu u sutsu e pu tʃi su i risimugghji invɛtʃe ka ssu . e ra karnə kju ggrassa sempre dî frittulə vena matʃinata e vena kuntsata inʈrî tattsə ki si mantʃa fa na pittha i risimugghji pre sempiu ka pija nu panə krudo e pents ka kissə fa nonna l [h]aju mmai vistə kum a fa pe'ro pentsu ka pija u panə krudu tʃi minth assai a pitth i dinʈra ka si tʃi ʃkwagghja po kutʃinanə e ra tagghjanu pre sempiu pu a dan a dunanu pur i kasə kasə magari si ditʃ vi k [h]e fatt a pittha 'provala sì e mmo inʈra ssu periadu pre sempiu fanu pəparugnu pisatu i pəparuagnə russə i rimpilanu fan i filare e pu aʃpettanu ka si ssikka e u portanu a ru furnu dopu k u purtanu a ru furnu u matʃi'nanu fanu i pəparuagnə pisat . tʃi fanu pî kuntserve l invernu pi la sardeɖɖa ki sala a sardeɖɖa pre sempiu jankhett . ssi kose kkha . e tu e Bbelvedere ʃpinellu kum u vidi per'ke su duə paisi ? sì in pratikə è nu paese sulu na vota era ddivisu pe'ro mmo è tuttu nu pajisi pe'ro a mentali'ta ka ditʃi kju ʃpiniaɖɖu è megghji i Bbbelvidirə ankora tʃ è per sempiu ieri sera stessa no sugnu niʃʃuta ed eravam a ʃpiniaɖɖu pik'ki komunkwe i i lokali su a ʃpiniaɖɖu i guagliunə neʃʃanu tutt a ʃpiniaɖɖu a Madonna dell Arko ke si pass tʃ è manku na makkina tʃ è u n animu tʃ è nessun e ppu ditʃe va vatinnə a Bbelvedirə tu va ʃinnə# inʈru Bbelvedirə tʃi nə ssu ddʒe tu sì preferiʃʃ a li# ʃkertsandu pe mə diffendere ddʒustamente a parte mia diku è mmegghju staju ɖɖa ka stamu ʈrankwillə no kkha k ava/ ditʃi ma kke tʃ è di divertimenthu kkha ? sì va vatinnə ɖɖa pik'ki pre sempiu ddʒa a ʃpiniaɖɖu pre sempiu a Bbelvedirə a ll unditʃi ddʒa i ddʒent su tutthi u sta ddinʈra invetʃ a ʃpiniaɖɖu pur i vekkjarɛɖɖi no stan fin a mentsanott fin a ll una forse pik'ki magari prima u reʃʃanu a ddurmirə ka tʃ è kkju rivortə kkju kasinu eeh . no pure pre sempiu tʃ è semprə kira kosa tipu pur i parolə kambianu nu poku ʈra ʃpiniaɖɖ i Bbelvedirə e tʃertə votə ni minthim a vidirə no pre sempiu pik'ki duvi nua pre sempiu tʃ è ra kosa e aʃpe/ nu mə vena in menthe komə si kjama u timphagnu ke sarebbe duvi nnua a Madonn i l Akkwa e nu tʃerk i llignu ka u minthimu nʈrû salaturu #tʃi mintanu na peʈra i ssubba pe kattʃare fare pisa e kattʃare l akkwa invetʃe a ʃpiniaɖɖu u timpagnu tʃi u kjamanuu . a bbɐnka ahm a banka sì sì bɐnka invetʃe pre sempiu tʃ su pur a ʃpiniaɖɖu u tavulu u kjamanu a bbanka van â bankh puru a Rokka pre sempiu invetʃe nua ditʃimu a u tavulu para a tavulu tavulu ku'si bbanka mai usamu o pre sempiuu u u ddʒinokkju a Bbelveder u kjamam u jinuakkhju invetʃ a ʃpiniaɖɖu u kjamanu u ddinuakkhju ddinuakkhju sì su pikkole kose pe'ro . poke poke kose sì pre sempiu nua ditʃimu fuaku appittʃ u fuaku o propia a a pre sempiu a tʃiartə votə a nonna mia a bbisnonna ma manku l usa pur iɖɖa ditʃa ru fuaku invetʃe ʃpiniaɖɖu ditʃanu luttʃisu appittʃa lu luttʃiso ma kir i ʃpiniaɖɖu su kkju a ll antika su kkju arretrati sikundu ttia ? no sikundu i kiri i ʃpiniaɖɖu ditʃi ka simu kju rimast na poka a l kkju a ll antika kir i Bbelvedirə pe'ro nun è vveru pik'ki a la finə simu tutth u stessu mmo ʈra i 'ddʒuvanə sikuramenth eeh . pare ka a ʃpiniaɖɖu ka sì ke pre sempiu neʃʃanu i kkju pre sempiu a ʃpinɛɖɖu passeddʒa a ra Madonna dell Arkə invetʃe no pe'ro# è mmigliorə ke jamu a ʃpiniaɖɖu kwindi pik'ki u log/ u punt i riʈrovu è statu ɖɖa ma nnon pik'ki tʃi ssia ssa ddiferentsa ka ɖɖa su kkju antike o vitʃeversa no u n è pə ssə kose tʃ è semp na vota pre sempiu è rimasta a kosa pik'ki tʃ è na vota si llitikavanu kiri i ʃpiniaɖɖu ku kiri i Bbelvedirə si pijavanu a ppeʈrə invetʃe mmo no simu tutthe no mmo ommai u tʃ è kkju ssa kosa rimanə ssa kosa pik'ki pre sempiu kwandu ditʃi i dduvi si ? e sugnu i Bbelvedirə ʃpinellu ditʃe ah sì ma Bbelvedirə ʃpinellu è nu paisə sulə o ssu due pajisə ? i kir #a l thetthu è tutth unu pik'ki a ra fin è tuttu diritth tʃè sempə nu sulu paisə u n è kka ssu divisə pe'ro magari tʃ è kira kosa nua sim i ʃpiniaɖɖə e tu si Bbelvedirə ssa diff/ di divisjonə men# ankora tʃ è pe'ro ddʒustu pi ti identifikare u postu nom per pik'ki u kantʃa nɛnth a ra fin iɖɖi si senthanu ka su kkju avanthi pe'ro a ra fin a stessa kos è pu Bbelvedirə riʃpett a d aʈri paisi è k kju kjusu è nu paisə muartu ditʃimu pik'ki . vab'be in fondo pur inʈrə tutt i paisə a la fin è sempre a ssessa kosa pe'ro ddʒa pre sempiu a ra Rokka pre sempiu è nu paisə ka tʃi passanu aʈri paisə i dd inʈra kwindi magari s iɖɖi avenessənə mandʒarə a pitts a Rokka vanu a Bbelvedirə u benanu kiri i for a paisə a ssi mandʒare a pitts invetʃe sə nua jamu a ra Rokka tʃi jamu invetʃə kkha no sulu ʈra kiri i Bbelvedirə ni vidimu pi vidirə unu infatthi si vena i for i paisə subbitu si identhifika ditʃe ma kiru u d è i Bbelvidirə pik'ki u d è na fattʃ i Bbelvedirə u u n è na makkin i Bbelvediri pik'ki kapita ogni tanth kwindi subbitu ditʃə ma kiru è di ssi fora paisə
Biv1mID1 io vi vi possu a rrakkhonthare da kwandu eru pikkolo eh ke bartu sempre al lavoro po in bivunddʒisu m [h]a parrare andato sempre al/ û lavuru fatiga antsi kwand era pikkolo era [a]via doditʃ anni non avevo manku duditʃ anni a skwola non sono andato pek'ki patruma pek'ki paʈruma nom mi mandau nom mi mandau a skwola ma iɖu om bulia ? no pek'ki pek'ki 'mauma on tsapia ô skriva patruma puru on sapeva a skrivere . ar r a eranu alfabbeti analfabeti analfabeti eh indandu kwando io [h]o [h]o kapito sono andato a skwola pe'ro sempre pagando mio patre av[ia] fare una ddʒornata a tʃi parri u dialetth [incitando il marito a parlare in dialetto] un s aviva pagare ? di doveva pagare ? per andare a skwola mio patre privata sono andato a skwola privato e mio patre aveva eh patruma avia andava ô paga ô hatiga ô hatiga pe mmia ke sono andato u paga a skwola u paga a skwola sono andato sono andato lli um mesi . jivi ɖa u ll intsignu i kosa intsignava ? una fissaria a lleddʒere a ʃkrivere ? mmaaa ki fatʃia ? ddue pju ddue tri u vola kwaʈʈru . eh # thiamph tata [il nonno] mia tata a lassu # jiva dâ skola ɖa e mi dissa sembra [sempre] ddui pju ddui iu u kju u ddui kju ddui u sattʃ iu vogghju u sattʃu u skrivu ditʃa mmo i hogghju u sattʃu u skrivu kiɖu ki pottsu fare e [h]annu [h]anno parlat dopo due dua dua tri gghjuarni mi dissa patrəma sianthi figghju om baj a da skola pik'ki i j aju u hatigu iu hatigu iu hatigu ku du pikkhuni tutta la ddʒornata u ti mantignu a tthia ditʃa u t i ntsignu e jjia ku l anni passavanu e ia mi sono insegnato solo u menthu a firma per dirti ko'si no e mio patri dissa 'Kosimu dissa a'viamu u majali a'viamu a ka/ a krapa per dirti no non sono andatu kju u vaju u hatigu ô vaju u hatts a da skola a pigghja # patrəmə #ɖ a'viamu parrandu diku kosa a'viamu pok [porco] . akkwi'staumu in kampagna nua abbi'taumu ɖa a'viamu u puark a'viamu a krapa ia kunthava doditʃ anni ia . ke kosa fattʃo un ddʒ un ddʒorno ? u juarnu hattsu akkus'si dissa paʈruma a sianthi vai ɖani e gguardi a krapa ku du majali iera tsitiaɖə avia doditʃ anni ke kosa fattʃu ? ntʃi raspu [raschiare; germ. raspon] a pantsa dû puark [risate] u kuahu u puarku si kurkava â ttherra . mmo a krapa nda avia a da korda no hatts ia mmo duv a mmianthu ? pi #a misa a #attakkhat u piadi kwandu ava atthakkhat u piadi respandu u maj/ o puarkhu sutth a pantsa #ku da testa supa sup a pantsa dô puarkh parandu semph kû rispiattu no supa supa a pantsa dô puarkh mmo vena nu kattʃaturi tʃ era o kattʃaturi ntâ kamphagna mmo kista krapa spalanthau e a mmia m [h]a tirat dû piadi du metri mi tira hora mi skriʃ'ʃo pâ therra a krapa dô piadi e mmo vaju a da kas ntʃi issi iu a tata [allokutivo] oije . oije jivi ɖane u guardu a krapa un s ha pijatu aju u m attakkhu aju n attakkhat dû piadi e po passa nu kattʃaturi e avia o kane a krapa spaventau e a mia mi tirau horɐ vidi kkha kom aju kkhane ia malanddʒana [lividura] #tu u piadi e passa e vi ka dissa u tata ? u tata mi dissa vena a mmia e # u m attakkhi a krapa ka tu avivi tanti aviva kista arrankhari attakkhau u piadi t arrankar hitʃa mi mandava e [h]a ppassatu mmo dopo dopo tantu ko'si mi hatʃa mio patre senti vedi ke tu domani . hitʃa va u ttsapphi u pikkuni era guagljuni u semina um po pa'nikulu nd mpapamu u pa'nikulu pek'ki# ke kosa fattʃo io ? vai bom bom mi metthu arramphare [aggrapparsi] stankai ia mi ndi vaju mi ndi vaju mi siadu a nn angolo . e ssianthu rrruu . e k era ? ed era u puarkhu . e ru puarku si mandʒava o panikulu ɖa u pa'nikulu si manddʒava ! u pa'nikulu si manddʒava u pa'nikulu ke mm [h]a o hattsu ?! vaju a ke kosa fattʃu iu ? pigghju kiɖu pa'nikulu vaju n a ʈra parte u ʃʃippu ?! e ntʃi mentu ɖane no paʈruma mi mi minava e u fattsu hattsu tutthu kistu lavuru a mmia mi minava e passau e ppassandu di kose di kesto kosa era ko'si pek'ke sono stato sempre io . a Bbivonddʒ . a Bbigung . ʃunnu stat a Bbigunddʒi semphə [h]a llavuratu semphə è venutu alluvione u tʃinkwanthunu e ekku kissu m ati parrari i ll alluvione ki suttʃeriu ? mmh dda ll alluvioni e gguardati sikkomu io eu [ero] sempha a podiri kjamamu a podiri a duve na kamphagna [h]o venuto na tempheʃta e iu mi sugnu arrimatu ɖɖa nta mmiantsu dâ ᵪjumara e dopu o [cahuni] huni ma lli tʃ è un tempheʃta tre ddʒorni semp sulu era sulu ntâ ntâ kaseɖa no sulu no k avia o majali e d avia na krapa ed avia nu tʃuttʃu k on era on era mor# kiɖu tʃuttʃ . e rr# ta ko'si tre ddʒorni sempre pjovendo u ffjumi venia 'kjininu u kahuni u kahuni ke benia e supa ke passava propia vitʃin a a a kaseɖa duv era duvi abbitavu io io mi sbeglio wwuu mamma mia [h]o vutu nu pokettinu di paura prendu a kiɖu tʃuttʃ pemmu o leva â kaseɖa o pigghju a ra kapiitts [afferrare al collo] e u tiravu u vena fuori tʃi ɖassavu a porta aperth iu mi ni vadu n aʈra part e vo o kahuni on vinne poi kkjue ɖa e è passato e un aʈrə part ke fattʃo ? e dopo ddʒove'di neʃʃivu u thiamph e baju e u guardu iu ke kos [h]o fattu e passatu u kahuni e baju e gguardu ke a llavaria kjamamu a llavaria perrukaɖe guardu iu a Bivunddʒi tuttu pjena di akkwa ke a si vidia tre part mmo iu era diddʒuno . e rakkoglio i kastagni i misi nta na nta na pjanthula . u ssi bbullənu a kwellu momenth iu pigghjav u suannu kwandu mi sbiagliu kwandu mi rigghjai . kwandu mi rivigghjai s era bruʃʃutu kiɖi kiɖi kiɖa kiɖa kos mi ɖassai i kus'si i kos mo kosa ku fattʃu ?! mannaddʒ . vadu u ddʒiru ssu . senth a piad akkos'si sentsa skarpe u tʃinkwantaunu i kosi [h]e kamminat sun andat era finu jut a nkuntamm kwandu sunu arrivat a Bbivonddʒi mia moglie mia . 'mauma tʃanddʒia ditʃe u higghjumə ditʃa o pardiu ntô fjumi ditʃa si nda jiu addio hitʃa addio o du vidimu e vuat a kasa [rriv] a kasa e mi baʃ e si eeh e thirri minamm a kiɖa kos ma n aʈra voltha . iero 'eramu grand eh eh tʃ era a duv a famiglia di Ttsaffino ke noi avevamo il therreno suo kurthi'vaumu tsap'phaumu u terrenu sua mmo e la fam[igghja] o dutthuri venia ɖɖa puru nua abitammu kkha ntâ kaseɖa ntâ kaseɖa ku pphagghja pu nu k a'viamu i llentsola eh diku la veri'ta non tʃ era nu lentsola paglia e ll uarddʒu [orzo] a kuperth a n akkop'paumu [ci coprivamo] ni kur'khaumu ɖɖa supa a vot# a sira nu hatʃia pik'ki imme mug'ghjaumu i piadi pe # ke kosa sempha sempha a beveranda jimme mug'ghjaumu i piadi inta ll akk[wa] . mmo mio patre abbivarava si ditʃa skaʃʃau [scassare] u tiaɖɖu mm e il figlio e e il figlio di kwesto dottore era sempre dietro mio patre si ʃʃalava a guardare . ke kosa komu ttsappha # fatʃa no skusate no una volta mio patre eh kwatʃ [ted. Quatsch, rivolgendosi alla moglie che lo critica] mio padre parrandu ku kosu hitʃa pumm a kosa si # tena mmo il figlio l [h]o senthuto e kwesto figlio del dotthore tʃi fatʃa pa'pa n [h]a fatta uno mio padre pentsava ki ntʃ è adduva abbivarava ke tʃi sono kwelle kose pentsava ke adduva lavorava no e no è passatu è kamminatu avanthi kwello di figlio di Tsaffino kamminava semph appriass dopo ro [h]o fattho n kosa fetʃe # pa'pa n [h]a fattha ddui e hitʃa mio padre n e ki # hitʃa mio padre mio padre ditʃa mi rakkhonta kesto kkha ? . i [h]a passat mmo [h]a vvisto ka ntʃ e a . no ko'si kamminava mio patre u tʃ [h]a dettho a dotthori sono le kose ko'si ke kosa devo fare ? sì sì sì Frantʃesko pek'ki io lo so tʃ [h]a dettho il dotthore io lo so per'ke tu ntʃi issa mi [h]ai insegnata anke la tʃuttʃa [risate] tu per'ki mi [h]ai insegnato pure la tʃuttʃ pek'ki ia sono andat a Marino k on saliva fatʃiva mi guarda ntʃi diku la veri'ta kom era [sgridando il marito] kini è ssu quatʃ ! ntʃi parri ddʒustu komu kapitaru le kos e kwakkos # ntʃ a [h]e ppassat mmo un altra volta un aʈra vota eeh pa mentha ttsapphava ku du pikkuni a bon anəma i paʈruma sempre tsapphandu pumm pumm e ttshapphandu o pikkuni kiru kwellu ke avia diatru a tsapphare la terra ma u ttsapphuni ? u ttsapphuni è kwellu ke si tira ko'si ke si tira ki ssi tira no u pikkhuni esta kiɖu ki ki si tena kos'si e si butta #amu ntâ terra si vota arriadi kwanthu u lavuru si hatʃia na vota si hatʃia tanthu tanthu lavuru . pummu si manddʒa nu muarts e e pittsata pek'ki ɖa kja'maumu a pittsata . e mmona . si mmanddʒanu si trova tutth . una vota non tʃ era nenth ntha Bbivunddʒ un kattʃanu i kosi kosi era tantho . na kosa Bbigunddʒi [h]a statu sempra lavoraturi ka n ɖa tutthə tutth a ddʒianth si lavorava e ku jia ô tsappha ku hatʃia u vinu e ku hatʃia tsapphava kistu ku tsapphava kist aʈru sempha lavurandu . nun tʃ era unu k era k era va vagabbund skola on nd avia . ka puaku skola ma ku vo u lavuru ntʃi nd era tanth nta Bbigunddʒ sempra lavurand pe'ro non tʃ eranu soldi poku soldi . patruma jia sempra ô lavura ô hatiga nd ava nô dotthuri tʃe #u visitava no andava a fare tant e lavoru pe kiɖa kosa ke ntʃi ke ntʃi avia avia fatth kiɖe malattie e [h]a passate tante sakrifitʃi . nta nta Bigunddʒu diku la veri'ta . Bbigunddʒi esta biallu pik'ki . mi kriʃʃivi ɖɖa . kwandu kwandu si vatʃa a Bbigunddʒi es esta kiɖa kiɖa kosa k u si vida . adduva ia naʃʃivi e e Bbigunddʒ . una vota ka 'eramu una vota a adesso jiu e mugghjerəma . ia e mugghjerma . n a'viamu a vvigna troppu supa lu lunthanu no era lunthana a ke kosa fa fa'tʃiamu po pommu sparagnamu ? i kkha ka vulianu kwaʈʈrutʃenthu . . lliri nu karriku e ttʃuttʃ u mi portha u portha a kontʃimi u m a portha ɖɖane a lu sa tenamu u sambuk ke kosa parramme a mattina ku mugghjermə nthâ notthe par'raumu a kuasa invetʃe m apportha iɖa a kontʃimi kwandu nkjanammu lui mugghjermɐ ntʃinth sentsa k o m u diku a kua era intʃintha mugghjerəma ke kosa fa'tʃiamu ? mugghjermə pigghja e ppigghja vinti kili vintitʃinku kili e kkuntʃimi s a minth sup a testa e kilometri e io tʃinkwanta kili sup e spaɖi ni karrik a mmatthina priastu nu lavamu e parthimu kwande rrivammu a nu tʃertu punto stankhi sudati kwand arrivammə o pe du stabbili tʃi issi ia a mugghjermə . tʃuttʃu u divianthu jeu kwandu iu nkjanu kkha supa a kontʃimi . aa da kosa pigghja # e presta kus'si mmo u un annu dophu . issa mi issa patruma . patru iss patruma a 'Kuasimu [allocutivo] . domana a kontʃimi t a puarthu iu a supa ku du tʃuttʃu . e tʃiantsu [nome proprio di Vincenzo ?] ko'si vabuanu a a patre [allocutivo] ia me nda vaju pek'ke vaju u me vaju u hattsu kistu o hattsu kist auʈru nda purtati vui a kontʃimi poi s on pherma u u dissa kompagnuma iu mi ndi vaju u purthati vui u tʃuttʃu a ɖɖa ssup eh va bbon mmo iu me nde vaju mugghjerme . mugghjerma hermau ko patruma karrikarə kiɖu tʃuttʃ e kontʃimi nu kwinthal e kuntʃimi iɖi puarthanu a duva nua avim u portha mmo u tʃuttʃu arrivau a nu punthu . si nkrinau n terra kiɖu tʃuttʃ . paʈruma u tirava a da kapittsa [risate] u tirava dâ kapittsa no mugghjerma u tirava a da kapittsa e paʈruma diriddʒia dâ kuda e kiɖu tʃuttʃu u ntʃi diriddʒia kjui e ɖa nt terra [imitando il russare dell'asino] salita kera kiɖu tʃuttʃu mania u savutu #nu kathu ki fatʃa a paa patruma tʃi torna kattʃara a kontʃimi a kiɖu tʃuttʃu no duv e sta nterra mmo nd [h]a e mugghjerma si mis a gridare a 'Kuasimu [allocutivo] a 'Kuasimu [allocutivo] # e mi para ka sianth pek'ki ntʃ è l e ki si siantha no ntâ munthagna a 'Kuasimu [allocutivo] ia pigghju sianthu om beni ka kkattau u tʃuttʃu ! akkattau u tʃuttʃu [risate] om beni ka kkattau u tʃuttʃu ! # tu o u tʃuttʃ !? mmo kwandu ia pigghjə e skapph kwandu skapphu e ntʃ avia e ffundu e kastagnare no k i ʃʃivulau si kulkhavu ɖa ma avia paʈruma ke si struppijau puru a ggamba u torna a kiɖu tʃuttʃu u torna arriadi ki ffitʃi ? skarrikamme a kiɖu tʃuttʃ e jiva ankhora u mi nkjana a kontʃimi e kkha kontau# m a lliavu a da stattsjoni sempha ntâ salita . a kiɖu tʃuttʃu non si a non si altsava pju . pâ ttherra on si riddʒia kju kiɖa kiɖu tʃuttʃ e ko fattʃ ? pu ri # tantu si riddʒiu u tʃuttʃu avanthi e patruma arr arriadi arriadi ku na bakkhettha ttsuppikandu pek'ki si si fatʃia . male aa akkuɖiɖe e kkamminava mmo kwandu arrivo a ra a ra kasa si ntʃi iss io a tata [allocutivo] . kwandu unu partha # a kontʃimi eppu u viagnu da torna a pigghjare era 'ɖassami stare 'ɖassami kiɖu ke ppassai iu o ssattʃ e mugghjereto sape ki ghj è passath ? du# ni ʃʃivulau . du# ʃʃivulau u tʃuttʃ on è viaru ? [rivolgendosi alla moglie] kissu po pa da vviaru! ma iu om pitʃa nentha iu u paisa povariaɖu . a 'Kuasimu [allocutivo] mmo ke kosa fattʃ ? e lassamme u ppassare sempre io mi a hina hatʃa sempra lavurandu ɖa sempra lavurandu e ke avia u fatts . fattʃi [infatti ?]/ lavurava diatʃ ure dû juarnu e mi ndi pagau mankh uatth mi da un akkunth . #iə ma ke kosa io devo fare kkha a Bbivonddʒ ?! e kkos'si mmigrai e mi nda vinna a ll estaru mi ndi jivi ntha Swittsera tri anni e kumu era a vita ntâ Svittsera ? ntha ntha Swittsera n ntê kontadini ntê kontadini ? ntê kontadini [h]e llavurat ntha ʃvittsera ki fatʃistivu ? ki ɖa fatʃiva aviva i vvakkh no avia vakkh eeh e ntʃi munddʒiva i vvakkh ntʃi munddʒia i vvakkh . dopu e ɖa ntʃ avia puru . u lokale lo storanth e jia . lavorava a i vakkh . i kattʃam a mattina muntʃia a'viamu majali . avia kistu avia kist auʈru e po jia nto lo storanthi [ristorante] in kutʃina u mi u ntʃ aʃʃuk i pjatthi u tʃi llavu kistu u ntʃi dugnu u vinu . puarddʒu u vinu e una una kosa e ll aʈ e lli [h]o fermato un anno il prim anno mmo ɖɖa avia u si paganu i tassi u patruni on è ka mi dissa a mmia k aju u pagu i tassi m iti kapito ? ditʃi k aju tu vi ka tu o pagi [che tu devi pagare ?] i tassi om mi dissa nenth . ah kwandu avia u mi nde viagnu a Bbigunddʒi . mi porth a nɐtɐ [bolletta, nota ?] . ka si pigghju nu misi pag i tassi e ia pija e [h]e detthu e pek'ki sattʃ [h]a u pag i tassi ? e pigghjai [h]o llaʃʃat e me ne sono andat n [h]o pardutu tutthu e mi ndi vaju a da piadi [di nuovo] a Bbivonddʒi sempra lavorando torna a Bugunddʒ e ke kosa fatts ? e kosa fattʃu ? e nd jivə lavurava sempha stankhu kû pikkhuni pâ spaɖa . i skarpi mi hatʃianu paranu nu # kuasu mi dolianu i piadi . nun si potia hara kwasi nenth . e kos'si mi sono venuto kwa venuto ntha Ddʒermania e kkwandu fu ? ntha Ddʒermania fhu nô il sessantatre mi nda vinna ntha Ddʒermania o sessantatri ma kkha a Hildesheim ? no a Tʃelli a Tʃe ah e lla lavurava ntô hiarru viakkhj hatigava ɖa fatʃia tutth . pua una una voltha mi vinna no duluri e ni e jjiva ntô spitali ke ô spitale si misaru a tthirare sangwe kkwa mi tiraunu sangwe e ɖa o sangwe ee ll aʈra parth o mandʒavu u manddʒava nenth . iu sono vinuto debbili mi kadia kadia pâ ttherra . dopo [h]a voluto e voluta li li li intherpretu e mi dissa Simonetthi [nome dell'intervistato] no ke bbua u manddʒ e ia pasta vuagghju u manddʒ e po tutthi juarni portaunu sempra pasta o mmandʒ e pua statʃiva bbeni ke vi purthavanu ? u porthanu kiɖu pane u pane niru non nda mandʒau num mi piatʃia porthaunu bburu non nda volia porthaunu potati [patate] non tʃi volevo niente ʈri ddʒorni sentsa manddʒare nienthe nienthe nienthe nienthe e pua dopu mi misaru i botthigli ʈroppo [ted. Tropf] ɖɖane mi misaru i botthigli a di a du vratts sentsa ni mandʒare nienth e po [h]o voluto bene dopu ka [h]a passatu tantu tiamph . tʃ è nta una stantsa k eravamo sei . sei persuna 'eramu ssia pertsuni ɖa po ia ero ddʒovane era mi sentivo bbeni . u l aʈri eranu viekkje e ee eranu viakkhji poverattʃ . kwando una volta . è venua [venuta] la la Krankəʃvestɐ veniva fare vista ditʃetth ia kwi non venia tu ke mm u fattʃu iu a la notth . io era sempre sbeglio ddʒovani . a unu ntʃi kadiva la koperth pâ ttherra ia mi altsavo # spettevo la kopertha tʃe la mmattevo [mettevo ?] ntʃi pigghjava la botthiglia u hannu pi'pi . a la kos e ntʃi fatʃevo tutthu ɖa no a a Krankəʃvɛstɐ mi vitti ka ia sono . bbene a a a kasaling . va u vena vena u dotthuri e mi fatʃa . Simonetthi . tu vo u rimani kkha ? . e ditʃa ti damm a kas ti puarth a mugghjeretɐ no ia mi nda vaju a Bbigunddʒi . ia mi nda vaju ntʃi issa iu a Bbigundʒi om phiarmu [fermo] kkha . mi neʃʃiva dô spitali mi nda vaju a da piadi ntô llavur lavurari ɖa ntô hiarru viakkhju . e mi nda tornai a Bbivunddʒi . torna a Bbigunddʒi hatigai e n ammattsamu u kuppu nkunu kuaɖu . gilomeʈɽi avianu u si hannu a na piadi per per fare ke per fare ankhuna kosa . aʈrimenti k aju u fattsu ? . iɖu kkha ddʒiru ɖɖa . e d u tiamphu . passava passava sempa avanthi e ntâ vita mia semph lavorando lavorando lavorando lavorando . sugnu kkha e sempha lavurandu su statu ɖɖa semphre lavurandu i nno na kosa vi e llussu on nd ebba . ma kkha i primi tiampi komu furu ? i primi temphi a Hildesheim tʃ eranu altri kalabbrisi ? no kwando sono venutu io kkwa on nd eveva non tʃ eranu kalabbresi kwa i kosa tʃ eranu italiani dâ Puglia e aʈri kos ma kalabbresi era solo unu k è a a Holle . lavora ma kumu vinistivu kwi a Tʃelle ? ku la iu su vinutu kkha aa a Tʃelli k [h]e volutu a ll uffitʃu di kollokamenthu a ll uffitʃu di kolokamenthu [h]a voluto una lista ki vol andare ki vol andare a un lavoro a ll estaru e l [h]anno presentato a Bbivonddʒi la lista ? no aa a Bbivonddʒi era la lista e lli a'viamu abbiamo fatto la domanda e abbiamo porthat a Rreddʒu kwandu siamo arrivat a Rreddʒo mi l [h]annu addʒustata ha parrare bigunddʒisu ! [sottovoce] . e on ntʃi parru iu bigunddʒisu ?! . kwandu a ntʃ a porthammɐ a Rriddʒu . e parthimme . ni parthimme nta ddʒugnu num mi rikuardu kwand i nta mmaddʒu nom mi nom mi rikord e pparthimmə pe'ro a Rriddʒu a hirmai pe nta minera pu vaju u hatigu kwandu pua siamu arrivammə a a Vverona . lli a Vveron ntʃ era n aʈra lista k avianu u mi ha u mi fannu 'eramu tutth kwasi# vennaru ku ku/ uno lla [h]a dettho ki vuole venire u llavura . ntâ fabbrika e Biskupek nua 'eumu setth o uatthu riddʒimmə tutth a mmani nu vanimu nu vanimu nu vanimu skusate [tossicando] ma na fabbrika di ke ? di ferro vekkhju kwesto di Tʃelli u vanimu vaniɐm e nui firmamme ɖɖa ditʃa firmati kwa nua nu firmamm u kunʈratthu pe un eu pe un markho e nnovanta a ll ora . k era assai o era pikka ? poka no per kwei tempi sto ditʃendo no no per kwei tempi era buanu sì vab'be in konfrontu a kiɖu ke si guadagnava ɖa infatth a unu i nnovanth kwando siamo arrivati a pphosto tutthi kwanti ko'si . una stantsa 'eumu tutte kwant ku kutʃinava i na parthe ku kutʃinava e n aʈra u u si manddʒ jimmu u hatʃimu u lavuru uno eeh eh e è venuto kkhwa a Hildesheim o lavura n aʈri jiunu ad Annovara pe'ro a sira si ritiraunu tutte kwante tʃ e[ranu] a mmia mi dassaru ɖa e mi dissa kiɖu ke porthava a ggru 'Kosəmu tu ti hiarmi kkha ku mmia e ia mi hiarmu ku tthia kwandu ditʃi u ni pulittsi avanthi . u partau u passa ku da gru u passa ku da ggru si abbigghjavaunu kestu piast ntʃi kattʃau kiɖu lla mmo venia skusate [tossicando] mmo venia u mitallu misi o mitallu u minthim i ᵪjankhu . misaru i ᵪjankh si minthia e ᵪjankhu e kiɖu u vin'diamu ekkstra iu e kiɖu k 'erumu e ssupa ɖa a da ggru e tʃerti vuati o van'niemu abbastantsa nui na vota arrivaunu arrivaunu kiɖi kiɖi kaʃʃiatthi kjini e mmitallu e e Kuffɐ [rame] rame e rrami nua min'thiamu e ᵪjankh . eeh n a vin'diamu ɖa tʃ era unu eeeh ja n a vin'diamu i suardi eranu i mmia kiɖɖu pigghjava kiɖɖu pigghjava jiu dâ paga ntʃi mandava â mugghjerme ia manddʒava ku di ssuardi ki fatʃia kos'si di di kwelle allora tʃè è bbuanu ntʃi risultau pa davvieru ntʃi vulianu bbeni ah # mmo a lu lli a la kosa kwandu [h]e lavuratu eranu eranu i i pajisani tutthi pajisani kwasi lla no tu viani ke u pphettsu di llegno e e di ferro ko'si lo prendevono due um pettso di ferro ko'si u prendevono due ma ia fattʃa unu ia viagnu kkha u llavuru ia vinna ka u mi ripuas eh amu puru vrigogna ! ntʃi hatʃia iu amu puru vrigogna! i pigghjai u pigghjai a kosa ni butthava ko'si para a fermaru du settimani tri e ddʒa hi ndi vinnaru si ritiraru a Bbivunddʒi iu pigghjai e mi hermai ɖa mi hermai ɖa . mi ferm mi fermai ɖɖa e fitʃimu kistu e kist auʈru . e passai a vita ko'si inta Ddʒermania kumu fa'tʃistivu per komunikare a ll initsiu ? tʃ eranu ʈraduttori ? kome ? tʃ eranu interpreti ʈradutthori ke ʈradutʃianu ? nianthe nienthe solo kos'si nienthe nienthe kwando siamo arrivati a a Tʃelli non tʃ era nissunu unu è vinutu ku da makkina e mi [h]a purthatu a da kasa aduvi a'viamu u jamu po rivamm e abbasta e kwello se se n è andath misimu u hatigamu . iɖu on kapiʃʃianu a mmia iu on kapiʃʃia . a d iɖi pe'ro pjanu pjanu mi ditʃianu mistu kistu kkha si kjama 'taula kistu si kjama . ɖa u kapiʃʃim sulu na volta unu dissa e tʃi dissa ko tʃi mmandai komu si si ditʃa buon ddʒornu ? iɖu mi dissa a mmia bon ddʒorno Esel [ted. asino] u tʃuttʃ esta i kose no e mi issa in tedesku Esel ia pigghju n aʈru e ntʃi issa iu buon ddʒorno Esel mmo u kapu u papu ni Esel ki ditʃisti ? kiɖu ɖa m u dissa ke si kjama ia ke ssattʃ kiɖu ɖane m u dissa ke k esta Esel buon ddʒorno ja das is belajdiᵪt komu si ditʃ ? . tʃè si è offesu si offenniu u tʃi diku bon ddʒorno tʃuttʃu e kos è ? . eh e kistu e tuttu kos nn non altrimenti kose bene bene ditʃiti ankora kose ke kosa devo rakkontare ?
Biv1wDD1 kwand è ka naʃʃistivu ? əh u . u vintitri dietʃi kwarantatre kwarantatri dû kwarantaʈri ndô kwarantatri e duva ? a Bbivonddʒi a Bbivonddʒi ntâ kasa ? ke ntâ kasa k io skur'da # ntâ kasa e kum è era a vita i allura ? kwaranta kum era a Bbivonddʒi ? eh kum era ? ku lauru/ əh ku ttsapphava kui le ddave . a vita n anni tʃinkwanta tʃi potarassivu domandare per'ki kwaranta ndô kwarantʃinku . on tsi po rikordare era pittʃulu un è ke potia rikkordara ankhora tandu k avia naʃʃutu iu # trist iu ô tri naʃʃivi no un è ka pottsu s u sapia kwand era ntâ pants e 'mauma [risate] a vita hu dura # io u bbeh kwandu naʃʃisti tʃi kunti a vita tua era # rranda a la skola om mi mandaunu â skola u nd jiu pek'ki avia kwalki i i suaru mia i frata mia ke tandu si usava k avia i guardu . # spatthi ka guardava a ri suaru mia a ri frata mia ed vaju ku kiɖa ttsappha semp nthâ terrə tsapphandu u pa'nikulu [granone, mais] . e e ku kiɖa ɖa fatʃia . a pittshata [pane di granone] hitʃa a pittsata ki ssi vania ku u kuaku kumu vania vania a'viamu u nda manddʒamu mi ditʃi [?] # s a vu t a manddʒi sin'no a lassi . dissə k a'vi ô hatts ? avia m a manddʒu kiɖa pittsata komu vania vania . e pua tʃi hatʃia 'paʈruma anəma i miu paʈru . unu rimana kkha inthâ terra no ll aʈru vva e si fa na jurnata ar minimu akkatthamu u misalə om bolia 'paʈruma ditʃa k a'viamu # tutth i ddu ntâ terra . k a'viamu u tsapphamu tutth i dui sulu ka iɖi 'paʈruma bon anima e 'paʈruma e 'mauma dormianu . ed avia m u tsapphu sulu u pa'nikulu . semph # kui ? mammeta kuo ? # hatʃia nenth eeh # vviaru on dormia semp dormia semph e pu iu hatʃia m u ttsapphu sulu tutth tutth stu pa'nikulu . na sira mi nda vinna kkha # ankun amiʃi . e ʈruvai . n amiku . e ntʃi issa mi issa ka # sianthi ditʃe viani ku mmia ô ttsapphi ? . 'jiamu a da vigna no sua ditʃə sì . ditʃite pa no a mmia n [h]a mu pagi ia viagnu ku tthia e thu viani ku mmia u ni ttsa/ ttsapphamu u pa'nikulu ntsjami . iu ku kiɖu e pu kiɖu vinna ku mmia u ttsapphau e m ajutammə unu ku n aʈru . 'mauma e bon anəma i 'paʈruma . naʃʃianu ke jahina hatʃianu l ova a kiɖa a kiɖa tthiarr adduv vire n ov u ll uavu s u pigghjau mə s u trasiru ntâ kasa . e de pue ni ni hatʃia paʈruma . tu domani vaj e e d [h]a 'mbiviri u pa'nikulu vabbuanu . vaju ɖane etti [andai] u viju u affaru tuttu sdirruppatu [caduto, andato in precipizio] . u ritiagnu [serbatoio di acqua] . on avia akkwa a ɖa ddinʈɽu . pummu mbeve'ra . era pittʃulu iu pigghjai pe komu semba tʃi jissa kwaʈʈru piaʈrə na poka e terra pu u hattsu u passa l akkwa u s linkja u # u mi mbivi ru pa'nikulu u ttsiə a sirata . vena . a bon anima i paʈrum[a] e mi dissa pek'ki on mbiverasti a terra ? . e kə si akkw on nd avia ɖa ddinʈru . mmo komu si spigghja llaa e kumintʃava u si llinkja depo u skaʃʃ [scasso del terreno, lavorazione profonda del terreno per piantarvi alberi, vivai e simili] . k ebbi u fattsu sia n armakata [muro a secco] ke hi ndi ka'la[u ?] dissi viani ku mmia vidimu duva kattha l armakata # tagliati kâ kista kkha i da hitʃa stuartə ia kiɖa armakata . kjappau a kurrije [cintura] e mi nda dettha buatthi sì e kistə è ringrattsiamianthu ka hitʃa # ma mbivu u pa'nikulu . semp abbuskandu [botte] sempha ! . e pue sempha a kasa d affitthu avimu un è k avia a kasa kwandu bon anima i 'paʈruma sempa a kasa d affittu . si pigghjau a krapa . ô mu ha ô mu hatʃ o hatʃeu latthe o hatʃeunu hormaddʒu . nu # . e fatʃianu . u fermaddʒu s u sparthijenu na petts e fermaddʒ n ddui mentse tu e mmentse iu hatʃianu iri paʈruni . dâ krapa no ? . s u menthunu . nʈrô panaru . e ru mpende a bon arma e paʈruma . a kasa minavanu akkus'si abbassiare no . e a mphandia sup a portha duve era kju 'awutu . pe'ro a bon arma i paʈru s u mmanddʒau u furmaddʒu purʈroppu ma a nuaʈri un ndi dava a li higghjoli . unu biaɖu juarnu ntʃi dissi ia tʃ etth Ninu sta [a]tthianth . sa rriva . piʃʃulə 'erumu piʃʃuli . standjiru u pigghjai kiɖu furmaddʒu e jia m u tagghju ke kiru menʈru sianthu a paʈruma nkjanare trippə trəpp [imitando i passi del padre] 'kjapphati u furmaddʒu e skuttʃalu su . u panarie jiu supa sutth supa e sutth . iɖu wardava e itʃe tu ku ntʃi mis a man ja supa bboh ?! . tʃi hatʃia ki ssattʃ iu ku mis a manu . pigghjau a ddi nova a kurrija n aʈɽa passata a tutti kwanth pək'ki jiu om mparrau iu mparravi nə va si a kija kurria tʃ o pigghjau e minau e minau a tutthi kwanthi . a tutthi !! . 'eramu mu stetthimu kujeti . a vita kista hu ! e pua kwandu kumintʃaju u kriʃʃu iu supra e ssiditʃ anni . manku kwinditʃ anni . si ndi jiu a nu kaltsulaju u mi hatʃia skarphi i primi skarphi . u vaju hora ia vitti bellu nuavi i skarpi e mi hatʃia ggrava grava o piadi ke trasi i skarpi mi [h]ai hatthu pittʃuli . kiɖu ki i hitʃe u maʃtru . e bbrava e ntʃ a mminava e se u skarpu u mi vatʃa komu kum u levu ? tʃ è a un e sutth ka abbitavanu auʈri sutth se vida ko u skarpu on tʃi vatʃa ditʃe allura tʃ è sbagliatu tʃ è u mastru e kha tu vi k on tʃi vatʃa . pigghjau vinne dov u maʃtru [h]a spis i ssuardi u m u hatʃ i skarpi a dde nuavu . i pij ni portau kiɖi skarphi . k avia e thattʃ [chiodo a larga capocchia della scarpa; chiodo per scarpe con funzione antiscivolo] e ssuttha . ip/ a prima ʃe # miniʃra sonava nd jiva a di kjesjie mmo jiand a la kjiesia me nda vaju u ʈrasu intâ kjesia komu ʈrasu ntâ kjesia si sianthu kiɖa tattʃa trom trom trom . arriv ô sagrestanu . m attsikkava nu kautʃi [mi dava un calcio] kissi è kistu siniʃʃru k on vinni kjui e on gghjvi kjui veramenth . dopu lungu thiamp . manku di kwinditʃi juarni . n [h]a akkattathu nu paju i skarpi po dû pajisi . on è ka ditʃa viani ti masuri . n [h] akkhatthatu par e skarpi . eppu u minthu karthi pummu u puattsu kamminari nu hujiru puru le piadi i skarph . ntʃi issi eu kisti 'eunu ʈroppu randa no issa ti vannu ddʒusti ke kwale ddʒusti nd aju va karthi a da punt kumu nu # . kiɖe è a vita k avia ô fatts ?! eranu anni duri kiɖe anni # on tʃi dava nenth e pue eranu povarissimi eranu po ʈroppho povari iɖɖi eranu kju povari dâ hamigghja mia povarissimi [parla contemporaneamente] und è ber un ditʃotth anni ditʃannov anni kus'si pu mi tsitijai . # viᵪ . po u sessantakwaʈʈru maritammə . po sessanthatʃink parthivi pa hâ Ddʒermania ɖa lavorava . ku u pikkhuni ku a pala . ed u paʈruni ditʃia a responsabbile statʃiti sta atthianthi tu . e kiru fil ke porth a . a ruspa no ɖa avia ô staju atthianthu avia tubbi dô ggass . tubb e fognə . kuas e telefanu . eeh . # sutth komunkwe . dissi devi star atthenth e iu ku kiɖa makkina kumu kamminava avanth vide ka vatʃa a nu puntu # . avia # pua # u sikundu ave i kavi vaju u pigghju u pikun u tʃi kattʃu tante terrə u tʃi vinniru kisti kkha no dommi i stokk . inthanthu . a prima vota on sapia ô parru on sapia nenth e tʃi hatʃia akkus'si ko le manu . e pientsavi # kapiʃʃia . ka vo herma . # pikkuni pommu ntʃi tur a kattʃare mi dissa kistu kkha ma mi dassi u hatigu dissa u minth a pal e ssutth s o kattʃ a terra . e se kwesto kkha ntʃi issa ia # e bbuanu ka mi ndi stokka # unu no u n è kissu e po v o vena a kos pummu nddʒusta ke pua on è ke ni pagaunu ʃʈɽraordinariu . # hatʃia â spi â spisi dâ ditth . inthanthu . a prima vota komunkwe hatiga semp kon kiɖi on è ka . si nda ruppiu kavi e pu m issa u kapu allura le o sta atthianthi ditʃi kwandu allarmati pek'ke noi ha'tʃiamu . kwasi unditʃi kwinditʃi meʈri i prohundi'ta pummu ntʃi jamu â pendentsa u kamminu . a'viamu u me ndi #mamu ia sup a a a bbaiə . tʃ [h]e nu vrattsu longu u ʃʃindu sutta iɖi tegna a kosa e jivi ma u m allarmu . iɖu kume ndi her'maumu . iɖu passava avanthi e iu ʃʃindu ntô pana əh suttha no . e ku a pala # vitʃin a terra duv avia i kavi duv avia u gassu duv avia tutthu no pek'ki sen'no u ruppiu . eeh # ambitʃinu . komunkwe pu hatts sempe kiɖa vita . ntô sessanth ntô sessantatʃinkhu fina ? aah a ll otthantassia a ll onthantassia hu ? a ll agustu otthantassia ti rikugghjist e kwandu moriu bon arma e paʈruma ma jivi e mi pigghjai i kuasi # tornu kju no no on parthiru # partiru e partisti a aɣust e ppoi non jisti kju e pu . hermai . e mə ndə vaju in ferie tʃi hatʃia ô paʈru[ne] vi ke vaju in ferie . va buanu dissa vattene in ferie . empə pe'ro parramu ku ru kapu intê periadi no partiv a primavera # no a prima a prima vota a prima vota hermai otto mis a Natali . a prima vota hermai uatthu mis jani . i pu kwandu si mari'to suarta ke iu vulia ô viagnu fraita tissa ka no e fraita vinna vinna pure # Tʃittʃu # eh mi dissa om baju iu kist u miu frate e va tu ki si u kanatu ed epp u hirmu # ɖa otthu mis . ô sakundu annu . e ppu mə kumintʃau mi ndi vinn in ferie . # essa iu a mmia # kkhane na vota ad agustu kwa/ eh vinne . kwandu vinna kkha . ora pimmu k o vinna kkha mi dissa o kapu kwanti juarnu hiarmi ? dissa iu kwanti almenu kwinditʃi juarnə vaju ɖane ntʃi issa iu è lunthanu ddʒa ʈre juarni vo u viaddʒ . mi ndi hissa kwinditʃi juarni . arrivu kkha a kas . # tʃi purthava tʃokkolati da porthava i tʃukulati # . a bbalitʃe nd avia khjin e tʃukkkulati arrivu a da kasa dopu . tandu tsitiaɖu o a'viamu pittʃulu . on è ku ntʃ a# ntʃi dava a kakkerunu no . arrivu kkha mi rissa o kumphare dissa u komphare #va si . issa vua o hatigi ? . e bbua diss ia duve ? . issa a lu kamphu . issa ka sta hatʃimu u kampu nuavu hatʃimu ʈru'vo # operai si bola tu u hatigi viani . jiva fatigava pe'ro vi ka nta # pikkine iu hatigai . k on ni pagau jiatu # ntʃi hatʃa dissa nentha ditʃa kwandu unu fatiga dinari aspettha . mi dissa vidi si ʈruavə ankunu operaiu ku ru vena u lavura . tʃ u diku nn auʈru dissa ka no vo u tsapp o kauru . vabbuanu aju u mpa'ra # kju kwandu sulu ke parru ku kiru parrandu ku kir auʈru s on kombena un jivi nessunu kjui . e abbastau kistu kkha po tornai # mi ndi jia u tsapphu . hatʃia akus'sine . a mbernata on nda vania a Ddʒermania a mbernata hatʃivi kkha a hatʃia kkha . ttsapphau a da me'ta i ditʃembre a da me'ta i mmartsu era kkha prima . e mi nda vania a Natali . mi ndi jia a ra ddʒornata ku kistu ku kiru no . po ntʃi preparava . ll uarthu ra po s a vidia iɖa . kwand # [h]e gghjire . ia ɖɖane mi hatʃia u kapu va l Ital/ eh va ll Italia . ditʃe e ti skuardi tutt i kuasi ditʃe . ke po mi ndi dimintikau puru u parru tadesku . e ntʃi dissa iu ke vvua ? dissi si iu vaju ɖane parru ntʃi issi iu u dialetthu . ka manku ll italianu . vinnu kkhane ku mi ndi dimentiku tutth . dissa o sattʃu diss . va ben e kissu . on tʃ era probblema . a stessa letsiunə pu u juarnu mi mandau u kapu . u dissa sta attenthi s # è estremo . o paʈɽune . e kiɖe mbivia . ha juarnu vena u paʈruni mi dissa duv è u kapu ? on sattʃu va t u ʈruavi . tu vidi si tu mi ditʃisti dommu ntʃi diku nenth . ka si intô bbarrə . ki sta mbiviandu ? ki ven a fari a mmia mi ditʃi pekk on tʃ u dissa . e pu vitta ka era mbriaku . ka annakau [andare dondolando] tuttə kwanth . ntʃi dissa dammi i kjavi dâ makkina ntʃi dissa e u suspendiu . pe kwinditʃi juarni nommu lavuru . u lassau a la kas . kwinditʃi juarni . e ke a'viamu mu ha'tʃiamu ? . vinna l auʈru kapu . pə kiri kwinditʃi juarni pe'ro kiɖu kapu . kom era kiru era kist aʈru . ni volia a thutthi kwanthi ben pe'ro l italianu eru sulu iə tandu ku kiɖu . ku kiɖu kapu aʈri italiani arrivaunu . italianu nu juarnu . mi ditʃa kist un ne piatʃe . e lu mandaunu . a n aʈru Baw'stelle . pua rriva n aʈru italianu ditʃa Mariu [nome del informante] ditʃi kiɖu ka vo hatʃe kiɖu ka vo hatʃ ia ntʃi issi ia no ntʃi pudu [pozzo ?] tu si u kap non jiu . kiru pigghja o meʈru e tʃi masurava [mesurava] . kwantu o hat/ o vat ʃa e hhundu . kwant aumu hatʃə llargu . k ava u kavu . a la gass # ntʃi issa kkhane . sì sì ntʃi hatʃia iɖu sì sì . pe'ro o pikkuni on pig'ghjo e nenthi . kumintʃai a ffatigare . vena a mmia hatʃa Mariu iu ntʃ u lavurə sen'no u mandu a la kas . u kjamu ntʃi issi iu guarda passa kistu kissu e kist aʈru u kapu dissa ka o lavuru fatti mandare a la kasa e ti hatʃa a lettera e ti mand a la kas . ma on si iu on kapiʃʃivi nenth ki si muʃʈrau puru u meʈru se sattʃu k aju o hatts # meʈru . s ia on kapiʃʃivi kiɖu ki botsa dire dissa k ô ʃʃindi nu mmeʈru . subbithu . kwannu arriva nu meʈru u ti sta attianthu k ave tubbe e ggass i kavi tutth e u ti sta attianthu u mi stuart # . # # . dissa . tu ti vire tutth i parti . kû kiru nommu ruppə nu kavu o . kistu kkha do ku # fitʃi o fuass # . manthia na mattsa gross . kwindi la kumintʃa # aʈɽu u pog u tubbu dô ggass . u kapu bbistau e mi issa Mariu Mariu ! viri ki statʃa handu ɖa !! pigghji lassu a makkina e jiu m issi # ki sta handu kkha ?! ki tʃ ai u muru no no u muru ka kistu è u gass ka ni nd jiam e huaku ntʃi dissi iu a tutti kwanti . ditʃi vi ka sta atthenthi si tʃ issi ka u kapu ti manda a ra kasa ntʃi issi iu ti manda a n aʈra Baw'stelle . si votau kistu kkha mi dissa tu hai ditʃa . ditʃi tu ti vidi i affari tuoi hitʃi m a viju iu kistu k aju u fatts ah sì . mi hissa ka hattsu puru a rruffiana no . ah sì ntʃi issi allura ntʃi hissi d oije in pua si t arrantʃ#mu parri t a ti sbrigi tu a mmia u mi da nenthi kkju . e pua vinna u kapu itʃi ditʃi kist e kistu e kist aʈr no ! pik'ki si a mmia mi dissa kistu kistu kistu e kist aʈru . e om mi issa nenthi kkju italianu sulu ia aven . ntâ kiɖa Baw'stelle . komunkwe a mmia . ni purtharu juarni puliti pek'ki ia sappia kiɖ avia ô hatts kiɖu k ô avia fatts a mmia tutthi mi ɖassaunu puru sulu . sulu ka ia nthanthu jia kwandu kapitava mi mandau a ra habbrika ma ɖa vania nu profhumu bellu ke puttshava tutthu a duva i matʃinavanu [a]nimali . e bbena na puttsa ɖa ntʃi vulia e 'tegnamu i maskeri . ma . k epp u manddʒava . ke mmanka a da sira a kasa manddʒava k avia sempha kiɖu stam # . nda passai . kwinditʃi juarnə a ɖa dinʈru . nta kiɖu pjattsale . ma ni vinna na kosa pua manku mu manddʒu . komunkwe # kkha tʃi dissa aju u nda vaju . si vua vua sin'no . ntʃi issa ia mi nda vaju . komunkwe . prim o nd avanu . a du stessu Bau'stelle ke # no . diss pe'ro # nda kalau # sulu on mi m interess a mmia . tʃi vo jiri sulu i# u lavura# . a mmia # lavorava # pikkhun . dissa minth i sabbie sali tu e kissi # si o sapia # le'vaumu a sabbie suttha no pommu sta hermu u tubbu . tu # pummu ntʃi minthu i skritti kiɖi dô ggas kiɖi e ll akkwa kiɖi tutth a # tubbi kâ kâ akkwa kauda ko a sabbia avia ô tʃi minth u skritth akkwa gassu lutʃi telefunu agnunu avia nu skritthu suu pommu oi o domani kwandu avia apriri u kanali vidivi u skritth . kesta è ll akkwa kesta è u ggas . e ssemphe kiɖu lavuru hitʃa . n annu sulu e pua hitʃimu a . u kuasu e kamphu pummu si joka a lu pallunə . e ɖa hatigamme . kju i n annu . e ɖɖane ku kiɖu 'kaudu a staddʒone hatʃia nu 'kaudu kiɖ annu . si muria # . u kapu no nd ava . #au # minava kâ kurrie . ditʃa vatʃa ô maggaddzinu e ditʃa ak'katthatʃi na buttiglia . sempha kiɖu likuare horte ɖa . e iu pigghjai na vota kkatthava iɖu na vota kkatthava kiɖ auʈru . mi rrivava u tuarnu miu ma pagu pur iu . po rrivu ku ra bbusta u paʈrunə ia mbista u paʈrunə . kjanu kjanu ntsikkai kiɖa botthiglia sutth ô tubbu dommi menthu # # animali a pala pigghjai a pala . komunkwh . on ni vitta u paʈruni ka ia a kiɖa bbusta a passai ja ssuttha . e ssi nda jiu po u paʈrunə nda jiu . mi dissa Mariu duva a minthisti kiɖa bbusta vidi ka è ɖɖa . nʈra kiɖu mumenth # s abbaʃʃa m a pija u m a lev a ra barrakkha . arriva ll inddʒenjeri . no pe'ro ntʃenieri era hurbu eh . arriva mi kjama a Mariu [allocutivo] issa viani kkha . e ma simbulu # vo jiva a pigghjai on è ka . ed eru iu iru e ll intʃenjeri k 'eumu mbivimu # sì puattsu mbiviri e po ni biu ku i du bikkjerini du bikkjarini . # a hattʃ si hitʃa russa kiɖu era horthɐ . a'viamu u hatʃimu nu ddʒiru llong . kwandu kome si va # a la butthiglia ha'tʃiamu u ddʒiru long e ɖɖa mi rovinai pur iu . e kkhande vot tʃerte vuati . birra puru . ɖa birra ja . a kwanti'ta kwandu vidia ka . mi passava e birra akkhatthava i limuni . u kapu ndi passava . ntô tiraturi . hatʃia i ssi limuni ki vua ? e ditʃa kon sugnu mbriaku ditʃe . mi pigghju u limuni si mi ni passa ah sì . eh nu juarnu ni [h]e jettatu puru iu apuru u tiraturi tʃi pigghju due limuni e ni manddʒu puru iu . a mmia u mi passau pe'ro . a d iɖu sì ka si passava . e ki a'viamu mu ha'tʃiamu ? . ntʃi issa ia mmo tʃi issa u nda mbivu kju assai sup ô lavuru u massimu dui mi mbivia dua bikkjarini po bbasta 'jiamu a la kas a sira kumintʃau . kwandu du birri e pua u bikkjarinu puru kwandu vinu mmis'kaumu tutth . inthanthu mi pigghjai a mala salutə . mmo om puattsu mbivire sulu akkwa akkwa sula . # . om baju . nu paju d uri u massimu ʈri uri vaju ntâ kamphagna # on è ka ni # hattsu u kiru ke solia hare . mmo aju u viju u m arranddʒu kjanu kjanu k aju u kamminu sa ji era semp ntâ kasa moru kju vviatu . stammattina jivi . hitʃa na pok e llavuru . e mmi nde jivi . posai a makkina . ia pu i gambi mi ʈremunu . ku ri vra/ mani akkus'si mi vanu spetʃalmente kwandu piju na kosa o manddʒu o mi ʈremanu i mani e mi issa u miadiku kista esta pa antibiotiki ki pijast . kiss è a kosa mia ke ffitʃi iu a vit . # hatigandu . e k avia ô fatts ? . ma la vita a vita ntê barakke tʃè ki kutʃinava ? iu jiu jiu jiu jiu on era ntê barrakkhe on è nua 'eramu ntê kasi av/ a'viamu tutthee tuttha kommədi'ta a bjankheria . me/ m a lavava a ditth . i panni # sentsa manike . i panni dâ dô llavuru i llavava a dittha . i panni # a kammisa . mi lavava jiu . e pu mi dissa . se vua avite a bjankeria ditʃe pure kiɖa dô pajisi hitʃa si paga nu/ pa'gaumu e mi lavava pur a dittha ni purthava . sparthi kiɖi dô lavuru no . e pua . jia kam'bia kista ditth . e mi nda jivi a l Agən [ted. Hagen ?] Ha Hagən Hagən . e fermai du anni mi para ɖa solo u sessantasetth n annu lavurai ɖane sessanthotth eeh . ntâ herruvia . ɖa inthâ barakkh era peddʒu no sì . pek'ki u tʃinku jia nthâ barakkh u dormu tʃerthe vuati dormia ia ntâ barakkh pek'ki a'viamu u jamu u lavuramu o e notth o e juarnu sempha nthâ herruvia . 'eramu ke nua 'jiamu a di ssia passava u trenu a di ssia 'eramu pronthu ddʒa u binariu k avia o partha u trenu . u ʈrumbaʈritʃe a kuntsava vitʃin a kosa u si sentha nkun aʈɽ k arriv o trenu n aʈra vota mi mi hitʃa eppumu passamu i kuasi ɖa i duv i binari eranu d akkus'si p assai volatʃi'ta . e nkjappau [ci acchiappò] ddui i mmattsava . kom pitʃe ka kir on nthise . ka sonava ku a trumba . nom pitʃimu [non ce la facemmo] a tiamphu manku u u jutamu u u mi u ntʃi ditʃimu u ni kattʃamu ke eranu akkus'si kî spadi akkus'si ke a satavanu kiɖu on ntisi e si si lleva davanth . due pertsuna ? du pertsuna annavot . dissa jiu dissa jiu komunkwe a manu n [h]anu dat e po mi ndi jiv # ajeri e pua mi ni tornava ke poi jivi ɖa e mi dissa o ntʃi dissi ia ô paʈrone ma # ntʃi issa jiu ma assegni ke randa avia nu figghju no . ntʃi issa ma assegni ô mi ndi vinna kkha . sen'no no no sa pik'ki ? ntʃi issa iu # mi davanu tu itʃi ka no . vabbua mmo # . ke fatʃia o sindikatu ? . issa 'skriviti kkha ô sindikatu . # m arriposu ka j aju . dietʃi ma dietʃi markhi tando kwinditʃi markh issa ke vidi ka hatʃimu vabbua a kkha fitʃi a llitthira . e ni mandavu una a ra dittha k era prima . una na letthera mia in italianu skrittha in italianu e ll aʈrə u ntʃ a kuntsigna la dittha ke era ddʒa in korrente no ki lavurav . risponda kiɖa a litthera duv era prima ditʃe nui ditʃe i mmandamme sse suardi . assegn itʃe . pu tu mmo 'virita a vitha kiss pek'ki ssia # dâ ditth ka # o ki dugnu o paʈrune # komu mmo on aspetthu # ko m aspetthu kom aspetthi k ebb u hatts ? ku ttornu a ô sindikatu guarda ka passa kistu kistu e kist aʈru on ti preokkupare ka hitʃi dui litthira # . unu m appunu dar a mmia e kista ntʃ a dunissa a d u paʈruni pare ka iu # u hatigu . pigghjau e kulminava akkus'si e guardava ki i makkini a makkina a kanuʃʃia issi ia kwandu viani tu pija a tthia mmo kwandu vinna assai hu nun kjamai [i]ss on avia thiampu mmu komu un ha tiamphu ?! s on aju thiamphu on aju thiamphu ntʃi iss ia gua a # ʃbega mia on mi dun assegnu sen'no un t aspettanu allura te # na kanuʃʃia kist è a letthera # pua . kwandu pigghjau a litthira dissa vabbuanu vabbuanu ka a ttia dugnu u m assegn ti dugn assegn . kwandu ku kiɖa skusa kiɖa litthara m etth assegn ma pue ɖa iɖi mi pagavanu i ssetthiman . ku pigghjau e ni jia ntha na bbank e pue ni pagava na vota ô mmisi ku kiɖa skusa ki hitʃi mi mandau a da bbanka pommi om mi dettha kju i ssuardi a ni setthiman . ku a litthara i kiɖa manera . pigghjai e mi nda jivi# ke kiɖa litthara sempa ditʃa u nda tuarnu u nda tuarnu ke ia jia ɖa pek'ki avia i kanati mia ki ffatigavanu e jia jia ɖa ditʃi pek'ke u nda tuarni kkha pek'ki u nda tuarnu kkha ? no pigghjai e mi ndi jivi ɖa de nuavu # kiɖu duvi lavurava e mi ni tuarnu # e dopu lavoru semphe kontinua ku kista dittha . i ssabbiti hatigava puru ke mi hatʃia o paʈrunu vua u hatigi ? o lavamm i makkini pe'ro eh lavamm i makkini . vabbuan pe'ro on è ke mmi dava assai pek'kii kattʃava assai tassi pagavanu assai tassi pe'ro e # ntâ kasa ndi ja 'jiamu ma fati'gaumu . mmo minthava vo mi sposta i makkini . i mis e testa mia . # nû furgonu tʃ u mmattai e iu guardava a makkina dô paʈrunu k avia o paʈrunu ɖa jiva ntâ kiɖa makkina allura # mi s adun [da adunare ?] k avia aʈru motori bbumm! hitʃa # naʃʃiu # u paʈruni . e mi dissaru sta atthianti ditʃe ntʃi issa s aju s u pagu un lliavu a da kas # puarthu # a la kasa mi issa on ti preokkupare poi kjamau a lu a lu kuas ntʃi dissa hora u kantʃiaɖu dommu neʃʃanu itʃa ka imbestanu kkha dinʈru issa un tʃi hatʃa nenth abbasta mu si struppijunu pur iɖi pe'ro hora u kantʃiaɖu i meddzi on an on [h]anu u neʃʃunu i meddzi [h]anu u neʃʃunu kiɖi ke anu a potenti [la patente di guida] kiɖi ka sanu u taminunu no iu tandu non avia a patenthi ankhora non avia nenthi . kommunkwe lavurava lla i spostava poi i spostava puru # kapitandu oi kapitandu domani . mi dettha e hare no e fatigava bellu pulit . aʈru . on eppi mu hattsu nenthi kjui a mants i juarn . on ndi ʃʃindia supa a la kas mi kutʃinava manddʒava mi kambiava . e mi nda jia . tʃi [fici] barru barre paria kimmu hattsu nenth . hermai hina vertsu i nove i dietʃi tʃerti siri . e mi ndi jia # kurkhava a mattina mi tornu a lavare o vaju u fatigu kissa era a hatiga ka fatʃia iu . arrivava stank e strutth a sira . tʃerti siri hermava ntâ kas ke mi rinkriʃʃia puru u mi kutʃinu mi nda jia a li a lu kuasu m akkatthava nu u pollu oppuru u kuasu ɖa ku i ku i patati ku kiɖu suku supa ɖa . e mmandʒava a da kas mbivia kwaʈʈru butthigli e bbirra e ddepo mi kurkhava . aʈru on aju kimmu diku nenthu kjui a vita mia kissa esta no interessantissimo veramente aʈru una bella vita sakrifikata sì kiss era . [pezzo in cui gli esploratori deliberano] kwanti frati e ssuari tutti simu setthi . simu ʈri sette sono simu setth ʈri fra eh tri frate no simu kwaʈʈru frate e tri suaru . e vui erav siti u kju randu iu sugnu u randa iu unu è nta a Roma unu esta nta Ffrantʃa dui ntô Kana'da e unu esta nta nta l Arddʒenthina mmo vinna . mo vinna u u miarkuri u ditʃuatth arrivav u ditʃuatth arrivava e kwantu tempu si ? ferma kkha ? nu misi ferma ferma nu mis mmo si nda vanu i suari mia nda vanu mmo # dâ Frantʃa kiɖa dâ Frantʃa e kiɖa e Rroma nda vanu e jjuran mo hi nda vanu kiɖu e rimane iɖa ku i ku i higghjoli ku i tsitiaɖi ditʃimu nui . na vota on ntʃi pentsavanu higghjoli nda avianu . setth uatthu diatʃ e ke d avianu ô pentsanu ?! mu manddʒanu mu mbivunu mu hanu i higghjoli mmo mmo ka kiɖi ke nd ava ddui ditʃimu è pur assai ʈroppi ʈropp i staju s u katthu kid aju u lav pik'ki na vota on è ke si preokkupavanu magari ditʃi avim a tattsa lavata a mmattina # lavavi u latth k avia ? o k a'viamu viskuatthi i viskuatth iu rikuardu a frat a frata mia moriu no ? e 'mauma hatʃia u ka'he u ll uarddʒu [caffè di orzo] pu tu rava fatʃianu o hatʃia u ka'he on a'viamu u gassu pa huaku hatʃia u ka'he a suarma fratuma k era u kkju randa tʃ esta frati ka mmo u hatts e pumu stathimu ntâ tatts patumo hatʃia e pua no no vi'diamu ntâ tatts kiɖu ka'he hatt a dd uarddʒu pek'ke # kahettieri kwi ka kanuʃʃiva a kahettera ? e pua u ka'he u pottimu vuddiri vertsu ia a kahettera a prima vota a vittha kwandu mi maritai kisti k avimu mmone e na vota a'viamu i kiɖ auʈra a napulitane inkjia a vaju pemmu a vuatava supa suttha e kwindi si minthia u ka'he poi si vuatava kwandu ugghjia si vuatava supa sutth ma poi sti kahetteri kwandu mi maritai m a dettharu a mmia ka prima ke kui kanuʃʃia kju a kahettera kanuʃʃimu ste kuasi duv aju u piju ?! ma 'erumu # ka'he ekku u kanuʃʃia u ka'he tandu e kuam ankuna krapa mandʒava u latthe ku avia ku si kwandu u ntʃ u davanu ke kwandu no s avianu ô hannu o hurmaddʒu si kogghjianu ku auʈru tʃink [persone] a ddʒianthi pa diri vitʃini ognun avia na krapitʃeɖa si kogghjianu u latth u misuraunu e u kunthaunu du liʈri a tu du lliʈri a tu du liʈri eppa dire oije fatiga hatʃia stasira pigghjava iu e # hatʃia u hurmaddʒu stasira e mattinu pigghjava iu # pigghjau ava manu pigghjava kiɖa kiɖa ki n avia kju latthi magari poi gghjava du vuati e si kuagghjava pek'ki u formaddʒu a rikottha si ntʃi kuagghjava eh! [arriva il figlio] kistu esta u higghju miu randa a vidistivu ? a stants e lliath . mmo arrivau higghjumə mmo atthakkha iɖu
Biv1wID1 allura signora kuntatimi kwandu siti natu ? iu naʃʃivi u vinthi lugliu nô millenovetʃianthuʈrentakwaʈʈr e duvi ? a Mmelito Porto Salvo a Melitu Porto Salvo ɖɖa sutta pik'ki ? mia mia mamma n avia mi phare il parthə tʃasariu ntʃi hitʃa u parthə tʃasariu e d epp u vatʃa ɖa sen'no om potiva neʃʃire iu è tantu gravi u se vatʃa a Mmmelitu sen'no ma dopu u parthu e buoi tornar a kasa a lu paisi miu om bolianu manku u un un tʃ a m a rununu u ntʃi dunanu a mamma mia ka mamma mia ditʃia ka u ntʃi ditʃianu kista kkhane ɖassate kkhane dopu v a livati a ra kas # mamma mia tʃi hatʃia a figghjama a lassu kkhane ? e a liavu a kasa mie no ditʃi v a levatə nuda pek'ki i panni n avia levatu nenth ankhora no illi no ntʃi saliu nuda ma n ammu ntô hotali [ospetdale ?] ntʃi annariu# ma pe'ro a higghja l avia u 'savulu [cordicella ombelicale] kkha e poi jiu nô dotthori ke eranu amitʃi assai ku da mamma mia e ku papa miu sì kom [h]e diri ke fatʃistivu ? [rivilgendosi al marito] on tʃi dati # pigghja kiɖ auʈra e pui ntʃi itʃa kuamu ke aviti ? madama Mariaandʒela a kjamaranu sikkomu u paʈru mia era muraturi no . ritʃe madama Mariandʒela ki aviti ? ka ntʃi ssu passa kistu i kistu on bolia u duna na higghjuleɖa ntʃi si on a llievu ka aju u m a lassu kkha# i panitʃiaɖi a minthu inta . ntâ ntô sinu ntʃi dissi nda a lliavu a minth ô hadali [grembiule] e m a liavu num vu preokkupati ntʃi dissa u dotthori ka a mammana mattina a manda ô sanaturi u e ntʃi leva tutth tʃi leva hatʃi tʃi leva kupli# tʃi leva tutth e ni nda jimme a la kas a du paijis a Bbivunddʒi sempe ɖɖa stetti ô paijisi ku a mamma mia e ku papa miu ma iu naʃʃiva a Mmelitu . e ɖɖa kriʃʃivi in ka k hinə ni nda vinna kkha a ʈrintasia anni e po mi nde vinne ntha Ddʒermania e kke tutth a vita a Bbivunddʒi a lavuramme era biaɖu pa ɖa si hatigava ma si hatigava . pa dda vviaru alliagri ène nu mundu on sattʃu u v u diku nu mundu all'iaguru va puru kwandu on a'viumu ma era pulitu . era pulitu ka 'eramu tutt bbialli konthatti unu ku n auʈru sulu kwandu [marito di I parla a E2] puru kwandu on a'viamu nenthi ma 'eumu filitʃi u stiasu 'eumu [f]ilitʃi filitʃi tandu ka mmo pa da vviaru e pue kriʃʃime e po me ne e kwanti suare frati ? no iu on avia nessunu u paʈri miu si maritau du vuati e ku a mamma mia sulu ia sula era ed avia ʈre ffrate dâ prima mugghjeri da u paʈru eranu randi pe'ro ke ghjia sunu eranu ddʒa randi ? sì sì eranu ddʒa randa eranu sposati e unu era randa ka statʃia a Rriddʒu e kiɖɖu na vota o vitthi n autru statʃia pur a Rriddʒu e kistu era puru muraturi e kiɖu era ma ni vi'diamu sempe ka vinia semp a kasa mia povariaɖu ka moriu a ʈrintasia anni trenthasei anni moriu pure ddʒuvani eh e n aʈru est[a] si marito a Mmonthauru . [parla il marito] e e ta kuwitu mmo ! [rivolgendosi al marito] . e phue v 'ajumu sempa a ni vi'diumu na vota vitthi kiɖu randa kiɖ i Monthauru #vaju sempre si mar[i]'to a Montauru kistu u u pittʃulu i Montauru ? i Montauro sì si mari'to a una bella a una bella signora ma è vitʃino Katantsaro sì sì è ntâ provintʃ i Katantsar vitʃinu Gaʃperina ? ntâ provintʃa e Katantsaru Gaʃperina tʃ èdi ? Montepagone i kjamavanu i kjamaunu iɖu statʃa statʃia a Montepagone Superiori sì e avi ʈre figghjuali eunu e kistu ke moriu avia sulu na higghja kiste stannu a Rriddʒu kista esta a niputi ke #staju u ʃantʃu# ni vu'liamu bbene a kwesta bbardaʃʃa vena sempa a kasa mia tutthi l anni venanu ku du maritu ku i higghjuali ntsomma è na bella ragattsa #sempha mi ditʃa ttsia kwandu ʃinde 'venatindi kkha n ka jamu u ku ku l aereu sentsa k o ʃindi ia um bol u aj u ditʃe pek'ki tʃi u disturb a ddʒianth hi nda jamu ku u ʈrenu e bbasta sentsa k o disturbiamu a nessunu e po kkriʃʃivi ke voliti a p a hamigghja mia on è na hamigghja . vinniru i tiamphi dâ guerra famigghja rikkha on ere pek'ki nua 'eramu ddʒenti e ntsomm tiramm avanthi no ma a mamma voʃra era maiʃra ? mamma mia no mamma mia hatʃia la/ u paʈre miu era muraturi mamma mia era kasalinga hatʃia tutthu pe'ro u pane ? tutth tutthu tutth kiɖa himmina hitʃa tutth iɖa lavurava a l untʃinetthu iɖa lavava iɖa tassia iɖa kusiera tutth tutth tutth tutthu a kasa tutth ntsomma era na himmina i ggamba va ! u d è ki v u diku tutthu hatʃia era kasalinga ma tutth tutth . e u paʈru ? u paʈre miu moriu u tʃinkwantaddui pek'ke era kju rranda dâ mamma mia no ka tʃi passava vinthitʃinku vintsia anni a dâ mamma mia e iɖu moriu u tʃinkwantaddui e . u vintisia vinthidui ddʒennaiu moriu a Bbivunddʒi puru e e avia settanthasetth anni kwandu moriu paʈrume iu avia ditʃasetth anni e pu etth a mmia hara ku a mamma mmia tassia [tessire] no ntsomma tassia pur iɖa k avimme du tellare a na vanda tassia iu a na vanda tassia iɖa ntsomm e pue ddʒane tsitiai ku iɖu ka v u dissa ia ddʒa ka kistu u kanuʃʃiɐ e ni tsitiamme stetthimu kwaʈʈr anni tsiti e ni maritamme ntsomma i suatʃeri mia mi vulianu bena kuamu a na higghja on aju kimmu diku mi vulianu bbene assai ma bbene as'sa as'sa assai e iɖu mi vulia puru bene un è ke m u riku neʃʃa patʃ . mi vulia bene assai on è k u . a mia ntsomma i vitʃini [rumore della radio] a u kjudi ka kisti ni reddʒiʃtranu ! [rivolgendosi al marito che fa rumore con la radio] a kosa m u ditʃisti [sempre al marito] [radio] avan i riddʒistratori jjaa !! ah supa [al marito] . no u m u dissi kwandu u amu u parra a ll ulthimu t a sianth iu piantsu k o pigghja ankora nooo ! u pigghjau ddʒa ! . u ntʃi fa nenti un si preokkupi mbeh e ntsomma i vitʃini i kasa ni vulianu bbene a tutthi ni mpara l arthi ke tessi ô tellaru e pue ntâ era nanə kogghjimm alivi jimme â ᵪjumarɐ hatʃimu janeʃɽi na votɐ . a janeʃʃra on sattʃu s a kanuʃʃiti sì ha'tʃiamu a janeʃta p a hi'laumu a pis'taumu a hi'laumu a tas'siamu ntsomma si poti fari tanti kosi dâ jineʃtra no ? sì sì sì e si fatʃia i kistiaɖɖi ? no no no kiɖi no kiɖa hi'laumu ahm a man'thiamu a muaɖu a kogghj a vug'ghjiamu prima intê kaudari e pu a manthimu a mmuaɖu nta ll akkwa a di ᵪjumara a di ᵪjumi ntha la ᵪjumarɐ a man'thiamu nta ll akkwa statʃia setthe uatthu juarni e pue se mmoɖɖava e kista janeʃtra pue a a pig'ghjaumu kus'si e a man'thiamu intâ rine nthâ rine ntâ rine a pig'ghjaumu e ku di 'jirita a pig'ghjaumu a jire sutt e ristava sul a rame pek'ki a a kosa ʃʃindia sutth kiɖa li ʃʃakkwava bella horth e pue si hatʃia a pphanne e d a manthianu supa a na peʈra ku da mattse a pistare a pistare a pistare a pistare sin ke si hatʃia teneru kum u kuttuni si hatʃia 'tenera kom u kutthuni e pua u aʃʃu'kaumu tutth per bene e pue si karminavɐ [cardare la lana] nu a vollim a karmanati ki mani karminare ? karminare a'viumu kiɖa janeʃtra kiɖɖa stuppha ka/ si kjamava stupph 'aumu a karminamu e pue a hi'laumu . awanu a manthianu a a ra rokkh [rocca per filare] e d e hilaunu ô hus e pue si hatʃianu lentsola na vota ku ru kutthuni si hatʃianu lentsole si hatʃianu mm pek'ki na vota si usavanu assai i servetth ha'tʃiamu servetth ha'tʃiamu tuvagghje hatʃe tutth ma kumə si kjama stujamussu ? no no no kiɖu sarviatthu u sarviatthu di'tʃiamu era tu in italianu ditʃimu tovagliolu la ditʃimu sarbiatth ha'tʃiumu nu sarviatth pek'ki na vota si livavanu a spisa inʈɽu i ddʒiant ki jianu hora e mbrigghjaunu a dinʈɽ u pane u si ləvaunu horɐ on è kumu mmo ka mmo esta dilikatu ma tandu kiɖe era u kuas e a janiʃtɽa . i ha'tʃiamu sti kuasi si hatʃianu viasthi ntha tiampi e guerrɐ . e a tempi d allora on avianu nenthe fatʃianu viasti hatʃianu tutth . hatʃianu koviarthi tutthə kuasi hatʃianu ku da janestra è kom a lana no ? ma duve kriʃʃa a janestra ? kriʃʃe ntî munthagne inthê kuasi no ntî munthagne nthê monthagne sempre vitʃinu Bbivonddʒi ? sì se sempre vitʃinu kwase duv ai a vai i stabbili vitʃinu i kuasi vitʃinu i . i vvigni ntsomma naʃʃia e kiɖa ᵪjuria ddʒalli ᵪjuriajunu . e kiɖa a tag'ghjaumu e a mpat'tʃaumu e vug'ghjiamu kumu vi dissa ddʒa e po si hatʃia e sta manerɐ . eh ntsomma si hatigava assai . u si hatʃa sta kosa ntsomma pas'saumu pu hatʃianu a sita . lo lo 'siriku u baku e sseta si kjamava 'siriku hatʃianu a sita kome si kjamava in dialetthu ? u 'siriku u 'siliku u 'siriku 'siriku 'siriku 'siriku . e u manthianu a ra kannokkhja pek'ke [se non] u d era pulitu u nu manthianu u ndi jia sup a kannokkhja e pu hatʃia ku hatʃia u maiɖa tantu pulitu e pu kiɖɖu baku ke u uggjienu kiɖu go bottʃulu u wugghjienu nthâ kaudara ed u hilavanu . u filavanu vanianu kuviarth vanianu tutth hatʃianu i sita ma hatʃianu kammisi hatʃianu tuttha na vota ntê tiamp i gwerra a avianu mu hann i hortsa [per forza] i kuas ka on a'viamu nenthi î paijis . e ku kiɖa kosa ntsomma ni mminiʃ'tɽaumu e ffa'tʃiamu tutth . u hil dâ sita ma vania tanta bella kiɖa sita ma komu nt a hilavanu mbidi ka era pulita . ma na kosa nenjera si vidia . si hatʃianu tanti kuasi e mmo si pardiu u 'siriku komu u kja'maumu ssa si era lavatu pe'ro a'viemu u ntʃ/ a vena mu ntʃign iu on nda hitʃi mai sta kosa avia mu ntʃign u vanu tʃi dunanu a ffrunda vanu kogghjunu a ffrunda horɐ u m apporthanu n thestɐ . u m a spundunu [togliere le punta] u m a aʃʃukunu ma po tʃ a davanu ô 'siriku e pue kogghjanu a kannokkhja [rocca da filare seta] a manthianu sup a ll 'anditi [castello su cui si fa l'allevamento dei bachi di seta] e po kjanava u bbaku supa kiɖa kanokkhja fatʃia u u bottʃolino fatʃia u fatʃia a sita ɖane . si hatʃia sta kosa ia na vita ma on u hitʃa ia o hitʃa ma ndâ vita k o hatʃia ste ntô paijise nuaʃt . mmo nenth po ko'gghjiamu hikɐ kwand era tiamph e hikɐ e kog'ghjiumu tutth i hikɐ i kali'jaumu i sik'khaumu # suli e si səkkaunu e tantu kiɖi eranu i karamialli . e na vota mmo n ava ne karamialli i hikɐ si minthijeunu ntâ bbuddʒa [sacchetto] manddʒaunu karamialli . pə karamialli ke tʃi minta i ssupa ? a li hikɐ ? nenthi nenthi i hikɐ nenthi nenthi sup i hikɐ nenth #kum u ttsukkaru kiri n tiamphi nâ gwerra on avia ttsukkaru vugghjienu i i hikɐ e ndutʃia kum u ttsukkaru pek'ki i hikɐ 'eunu nu dutʃi kiɖe vidi ka sa ssa u ttsukkaru supa i hikɐ ntʃ è u ttsukkaru kwandu e nu ja/ e restanu jankh e è kiɖe è ttsukkuru . e i vugghjienu fatʃianu e kuatth e na vota ka ni fa'tʃiamu kiɖe erunu i kuasi man'thiamu nta na pignata kanuʃʃiti a pignata ? a mɐn'thiamu ntâ pignata mɐn'thiamu hafe e mmarve kamumille ntsomma tutth i kuasi e man'thiamu i hikɐ e kiɖe ntʃi ndutʃia e gugghjienu im miantsu e pu kulavanu . e si mbivia u de kuatthu kwandu 'eramu raffreddati ma kiɖ mbe'viemu e k a'viamu na vota ma fatʃiva friddu d invernu ? no hatʃia friddu eh ntô mbiarnu kiɖu mbi'viemu kwandu avia raffreddori ha'tʃiamu kiɖu a'via bon anima e 'mauma avia na pignata e rrami si minthia kira bella na bella pignat e rrami e kaudiava ll akkwa ɖa ddinʈru . e u si ugghjia bella horta e pu hatʃia a kiste kuasi e ni mbivi'emu kwandu # ditʃiti k a a'viumu tutti kuasi k ava mmo ? . latthe kumu esta mmo era u latte ma kumu mmo ? . on era u latth . mo ava tantu kommertʃu ma tand ma tʃ eranu poke vakk ? sì sì e pue eranu a Bbivunddʒi u ntʃi nd eranu vakk nd avia abbastantsa vark [vacche] sì sì sì avia vakkh avia krapi . abbastantsa sì nd avia abbastantsa avia massari puru ki a fatʃianu ma hora non a Bbivonddʒi stess ? no puru ntha Bbivunddʒi kwasi . vui jati a kasa mia sì vitə # a kə ni ʈrasimu a da kasa inʈru a ddestra viti k ava komu kwandu k ava nn . ava n nu sgabbuttsinu ɖɖa teinnu na krapa sutth na vota kasa lorɐ tenianu a krapa e kkiɖi e kwanti vitʃini pue si kogghjianu kogghjianu u latth e fatʃianu hormaddʒu u kasu kja'maumu u kasu hatʃianu a rikottha e tutth si kogghjianu nova o dietʃi krapi i di vitʃinantsa e na vota #kwandu ntʃi tokkava ntsomma na vota l unu e fatʃianu hormaddʒu hatʃianu kas hatʃianu rikottha hatʃianu tutthi kuasi e pa dda viaru a'viamu i gaɖini ntâ kasa ll a'viemu i ɖa dinʈra kasa ll a'viemu na vota sì ntâ kasa na vota kus'si era ntâ kasa ll a'viemu da kiɖa rua tutth ku jaɖini 'eramu ognunu avia a gaɖineɖa sua . na una du tri sekundu . kwand avia ia kwandu naʃʃiu hata mia randa o a higghja mia randa . a mamma mia mi mis a ᵪjokkh mis a ᵪjokkh [gallina che cova le uova] kumu neʃʃunu n aju u minthu a ᵪjokkh pək'ki Katerinuttsa mia tʃi hatʃia d avanth . k avanu neʃʃutu ki gaɖi ke kwandu neʃʃa a tsiteɖa avanu avanu mandʒatu sti gadie# a higghjə higghjimə tʃi hatʃia . o ddiu pa dd a vviaru tutti gaɖi naʃʃiru kiɖi puɖɖitʃini tutth i gaɖi . a n tʃe hatʃia a vitʃina mia ah kummare Mariandʒela ? # pa da vviaru naʃʃiru tutth . i galli no kja'maumu gaɖi eh e a mamma mia m i kutʃinava e ni manddʒava iɖu on era kkha dopu vinna kkha ntha . ntha Svittsera e pue vinna nophu vintitʃinku venthisia ka naʃʃiv a randa e pue vinna iu ɖa . [parla i marito] # [risate] e kista # tʃ a vu dissa jiu kus'si passa kuntatimi nu puakitʃeɖu ehm kumu kanuʃʃistivu a maritu vuaʃtru ? # kunthare # kiɖu kanuʃʃia a mmia . no ka ni kanuʃʃia ni kanuʃʃia iɖu ma pe'ro ditʃe ka sugnu i n aʈra famigghje . amiku sue tʃi itʃa no kista on è kiɖa ke ditʃi tu kista esta higghja nu kumarə a mio . ah ke mi ditʃi tu tʃi hatʃia ke ti diku ka sì sì ke esta kiɖa e bbuanu ni kontsamu u tʃi sta a ru barə Lukksi [Eigename ?] e bbidimmu . tʃi sa kwalə raddʒuni . a a raddʒun kiɖa pik'ki ia avia a ʃtɽata mia no a ʃtɽata i kiɖa bardaʃʃa ke ditʃia iɖu . e pue nua ni vania sempa a ghjesia jia a ghjesia a sira na vota si jia as'sa a ghjiesia no . e iɖu vaniu semp app[r]essu app[r]essu iu ku ku d amika mia hatʃia ki d kiɖɖ # ni ditʃi no no tʃi hitʃa iu kistu a ttia vola no vola a mmia vola a tthia ntsomma n a passa unu ko ll auʈr . e pue . puedu # amitʃitsia # e tʃi ssa Katerini . a suare è a mamma sua . ntsomma pigghjamme kosa e pue vinna ra kasa mia ni tsitijammə . u duditʃi ditʃe[m]bra dô tʃinkwantadui . e pue ô tʃinkwantasei ni maritammə . pe kista mi diku # iu a hamigghja sua on a kanuʃʃia nenthi nenthi nenthi ma nenthi on sapia sul a suarasa mamm e Mariu e Passarelli a vitti na vota k era bardaʃʃeɖe ka dissa bon anima e paʈruma # ki jamu a na hamigghja ka ntʃi vidivu nu marthiar hu maritu 'eumu mu duna a l uagghju a mbiani puru tune è bbonu sì ka viagnu e jivi ku paʈrume e ni livava propia a ra sua/ a suarəsə . kwandu a vitti a kiɖa k avia kapiɖi russə #esti monaka ma fuma tandu # ddʒovanotta era beɖɖa assai assai assai . kwandu vitth a kiɖa himminə ah restai [sottovoce] mamma mia hitʃi ki pulita sta signore e kista è kwesta sa sta higghja # da tal me ditʃia esta higghjia i Marinandide era mammese no . kwandu vaju a da kasa tʃi u kuntu a 'mauma a mammasa [la madre del futuro marito ?] sapiti duvi jimme oije duvi jisti mi hatʃia 'mauma imme a na kasa kkha jimme avia na himmina mmo era beɖa tʃi hatʃia ki avia kapiɖi russi ah ki kiɖa esta higghja i kummare Mariandide . e davviaru kanuʃʃia pe'ro a ku #parta mia poi kjui on i rikordavɐ e iɖa era bardatʃeɖa kwandu jivi a ku a da bon anima e patruma ɖa a kasa i suarese . ekku a ddʒa kanuʃʃivi kwandu ni tsitiammə . suaresa hu sempə pulitə e kwandu era ddʒovanotta paria nu sulə pa dda vviaru . mma ni ristau tanta nthâ testɐ ki nt ʃa kuntava a 'mauma kumu na kosa ke propia non tsattʃu manku u və diku tant ki era beɖa . ekku kjanu kjanu #ni tistiammə dopu kwaʈʈr anni ni maritammə kiɖu hi nda jiu ntha Svittsera dopu ni maritammə a otthobbre o setth otthobbre ntha Svittsera parthiu u nove aprili dô tʃinkwantasetth . e tthornau a a nnovembre . no a dditʃembre . puru ô tʃinkwantasetth pe'ro u juarnu n u rikuardu n u rikuardu prima mi rikurdava tutth sti jorna mmo n u rikuardu e po tornau a parthir appress annu e ia aspetthava Anthonetta mia a ra randa iɖu parthiu k a mmia mi ɖassau intʃint parthiu ntha llugliu o vinthi o vinthisetth o settha lugliu e gghjiu ntha Svittsera e po ddʒa si nda vinna o vinthitʃinku novembrɐ kiɖ annu . e pu tornava a gghjire ntha Svittsera jiu pa si anni ntha Svittsera e ddʒa vinna kkha intha Ddʒermania u sessanthunu hi nda vinna kkha . e iu [iɖu] manku avia u vena kkha a Hildesheimi ka iu [iɖu] avia hatt a domanda ntâ minera ka volia u parth . e pue tʃi hatʃia iu om parthia pa nthâ minera no iu #kkha ia ntâ minera n nda vaju om pharthire tʃi hatʃia no aju u parthu pu mminattsjone kwandu arrivaru a ra kosa tʃi dissiru ku si bbuannu [vogliono] u vannu u vannu na habbrike e herru viakkhju u vannu u hatigunu ɖa e mmenu male akkus'si ndi jiru ɖa e gghjiva a Tʃelli a Tselle jiu [ted. Celle] jiru ɖane hermau ddu anni ɖa k avia u kunt[r]hatthu hatth . e pue . u sess u sessantaʈri si nda vinna kkha a Hildesheimi purthau a n amiku sue . e pu restau kkha a Hildesheim semp a Hildesheim e a Tselle era divers vita ? no a Ttselle era o stessu ke llavorava ma pe'ro iɖu iɖu pu hu malatu e pua statʃa nu par i mmisi ntô spitali i kiɖu sempha fatʃiandu tante fatʃendu tanthu fatʃiandu #java sempə ka po sentia bbuanu . unu nu miadiku e kiɖi u propiu kapu ntʃi issa Himonett 'hermiti kkha ntʃi dissa ntô spitali ti puarth a hamigghja ti damu kasa ti hiarmi kkha no tʃi [dissa ?] mi nda vaju . om bogghju u ssaju hermu kkha . am botts e jiu a da nova u hatiga kû Piskubeka ɖa ntha #hiarru . e pu ha [si] nda vinna kkha ku n amiku suɐ u sessantatri e dopu u sessantatri sempa a Hildesheim . sempa kkha o n aʈu ? no no sempa kkha sempa ntha Hildesheim sempa ntha Hildesheim nua on sta'tʃiamu pe'ro kkha nua sta'tʃiamu a Ba[l]venstedt prima otth anni stetthimu ɖɖa po nə nda vinnimu kkha . e kista è a vita kwandu 'erumu ɖɖa si lavurava si tassia si kistu v u i dissa iu 'jiamu a ri ᵪjumare kog'ghjiumu alivi por'thaumu a ratʃina [uva] por'thaumu ligne tutth e jir a la ᵪjumara kumu si lavava i panni sup a peʈr sup ap eʈr ʃpjegatemi na puaku kâ 'tʃiniri ? i n attʃettati [aspettate ?] ma la'vaumu 'jiamu a de ᵪjumare e ɖassamm u mmar'raumu i panni panni jankhi pe'ro ke panni i kulure i mphan'diamu a'viamu na petrɐ bbella a kun'tsaumu akkus'si liʃʃa a petra ? no liʃʃa ddʒa ruvida liʃʃa on/ om phuntsionava e akus'si a'viamu u ha'tʃiamu i panni nommi #maniʃtra akkus'si a'viamu u hatigamu i panni jankhi s ammar'raumu o jimu oije per esempiu no i la'vaumu per bbeni i ɖas'saumu sapunati bialli kjini e sapuni pe'ro i tor'tʃiamu ka han'no [sannò] kom i por'taumu a da kasa ?! u sapuni i kasa sì sì sì 'jiemu a da kasa e pue man'thiamu na koddara e d akkwa fridda ɖa dinʈru tʃi man'thiamu a 'tʃinnari 'tʃinnari jankh 'tʃinnari ne lligna no ? . a man'thiamu ɖa dinʈru i panni i man'thiamu ntâ grastɐ ntâ grastaa e e terra kotth . i man'thiamu ɖa dinʈru i ko i panni ku e kuluri man'thiamu sutth pedomme rimuntamu ka sən'no supa o mmuntavanu supa te'niamu na bbella nu bbiallu pannu pu man'thiamu a/ kiɖa 'tʃinnari pue san'no si nda jia intî panni akkus'si ristava sup a kiɖu pannu . e man'thiamu kiɖ akkwa vugghjiendi ntʃ a man'thiamu inta kiɖi panni kiɖi panni/ e sutta kulavanu k avia nu kositʃiaɖu nu kositʃiaɖu mu kulavanu sutta a grasta e si kjamava a lessia kja'maumu a lessia mo neʃʃa a lessia de panni ed a ɖɖas'saumu sik'ka i ha'tʃiamu oije e ɖɖas'saumu pa ddomani om a/ appriassu #ma djire torn'aumu a de ᵪjumarɐ ku kiɖi panni . i lavau/ tornammu a #lavarnu kû sapuni #belli puliti i man'thiamu sup e i kaliʈri sup e piatri s aʃʃukkaunu stirata om bolia mu hiarru bialli stirati i por'thaumu a da kas e i man'thiamu ntô/ ntô tiraturi e bbasta kist era a vukata ku d e 'tʃinnari a 'tʃinnari a jit'taumu puru ɖa u stiassu ma ee era tantu pulitu va era livat# na vota kus'si si hatigava ma era diverthenth sta kosa e kiɖa kosa a vukata e lligni por'thaumu #inthê 'kuahini allivi porthammu nthô sakkhu . e pe'ro kwandu kjovia ni ʃi'laumu [scivolavamo] tutth . pe kulaunu in 'kuahini kwandu arrivammu a ra kasa #nkjinivanu [?] . kwandu kjovia kwandu no . e i lligni pur'thaumu u stessu in thestɐ . ma â ᵪjumara no â ᵪjumara por'thaumu i 'kuahini puru kwandu 'jiamu u kog'ghjimu pumadora . kogghjimu malandʒana kogghjimu pipi kiɖi tutth intê 'kuahini pur'thaumu eh . po dâ kasa i man'thiamu intê tʃisti . e statʃianu kjanu kjani . e biaɖi puliti e kiɖi pue maturaunu e pu avia i pumarora mpanduti ke tegnunu no i pitʃiriɖi . ma tʃi kanuʃʃiti pumaduari pitʃirikkhji kiɖə nâ tʃjokk ? kiɖi mphan'diamu a nu hilu e ɖas'saumu pa do mbiarnu pek'ke mmo si ʈrovanu sempi ma tandu on si ndə trovavanu mpandhimu e ɖas'saumu pa do mbiarnu kiɖi pumadora eranu bialli hatʃia u bruadu hatʃia u b/ hatʃia ntsomma tutth sì m si ni si hatʃia tutth kî kiɖi hatʃia puru u suk . kwind om potia hare . e po s #i botthigli ntsomma si #ttsau [risate] e si fatʃiva pure a sartsa ? a Bivunddʒi sì si hatʃia e kumu fatʃistivu ? a sartsa hatʃianu pigghjavanu i pumadore . i hugghjienu . bella horth e po passavunu e stattʃ . e ristau tutta kiɖa kosa sutth e pu a manthianu u hugghje ntha na kosa jankha po a kolaunu . nta na mappina jankh e statʃia e tanianu mphandut dua tre gghjuarni na vota ma mmo e kiɖa sartsa po a kattʃa beɖa kogghjɑta kogghjɑta kogghjɑta a a kattʃaunu ku a kukkhjarina e manthianu ntha na korthareɖa [orciuolo/ brocca di terra cotta a bocca larga] . ntha kiɖa kortareɖa kjinu l uagghju . e #aninu ku l uagghju . e ku kiɖa a kattʃaunu a da na kukkjarata fa'tʃiamu u suku . e kire si fitʃi poi tʃi si hitʃi di bottigli normali pek'ke pue . si # u mundu ka ha'tʃiamu i butthigli i u'gghjiemu hatʃimu i pumadori u rəpas'saumu ug'ghjiemu man'thiumu u suku inthô pumaduar e du manthiamu ments ura u kotʃɐ ntâ koddarə e [do]pu ments ura i kat'tʃaumu kwandu avienu fhorthuna nummə si nda rupphunu . 'jiamu buane ma kwandu nda ruppienu . i ni kat'tʃaumu #ka a'viumu u hatʃimu . entha avienu u wugghjienu ntâ koddara sup u huaku . e kiɖe era u suku na vota hatʃianu kumu v u dissa iu prima . akkus'si a a mm u manthianu u mphandianu kugghjia do[pu ?] tre gghjuarni e pue s a kattʃammə e manthianu e kira manera ndi katʃammu ku a kukkhjarinɐ hatʃianu u suku hatʃianu u bruaditʃeɖu na vota #k avia o lattha a mattina oi kornfleks i kuasi buani [risate] na vota kiɖi eranu eeh kiɖi passava . eh e akkus'siɖɐ . a mmanu a mmanu si hitʃa a vita e sta manerɐ . tandu kiɖ era a a kos ma a profissioni dâ maiʃtra kom è ? ia a prufissjoni dâ maiʃtra a mpharai ku na . ku na vitʃina miɐ 'eramu amitʃi stavimu a San Ddʒuvanni puru e kiɖa sapia o tessa San Ddʒovanni esta kiɖa kjesa ke sta sutta no ? no no esta kiɖa supa kiɖa i ssupa sì kiɖa si mparau a a n aʈra himmina no ma tandu on nd a'viamu skola #skol ma ku da testa ku vu lavorati mparau a ll arthi ija anke dâ maiʃtra mparava o tiassu no e poi #tiassu a manthia inthê littsi [i licci del tellaio] volamu sempe i littshie on sattʃu sa kanuʃʃiti aju #a fotorafia ia v a mustru . se pa ʈrovu . avia littsji . k aviti a avia o m aludimu# po a man'thiamu a lu suli kiɖu tilaru e po man'thiamu intê littsjie po man'thiamu nthô piattinu . e pue a lavu'raumu . a lu tellaru . e la/ kwale lavoru voliu si bboliu u hatʃiti pre sempiu lantsuali kiɖu hatʃiuvu i n aʈra manera ke non tʃi nda voliu nu lavori . sunnu kjanɐ ma si mboldʒu kjamamu i frandenisi [specie di tessuto di tela fina] servietth tovagghjahattʃ i frandinisi lavorati . frandinisi frandinisi i kja'maumu lavu'raumu i frandinis poterrianu kuasi fini no i kja'maumu i kiɖa manera ô paijis . e fatʃianu i tuvagghji ku da frandʒa hatʃianu ntsomma tutth . si hatʃia tutthu ô tellaru . tutth hatʃianu kuviarthi hatʃianu tapphetti . tuttu pur ia hatʃia tapphetti na vota mmo fitʃa nenthi kju l aju pur iu # pummu pummu si usa i tapphetti a piatts . kanuʃʃiti tapphettu a ppiatts ? . hatti i piatts ô tellaru e piattsi viakkhji i stoffa robba vekkhj . eh i tag'ghjaumu ku 'huarvitʃi hi'tʃiamu mu ndi pas'saumu ntô tellaru sì [E+E2 confermano che capiscono] e si hatʃia si hatʃia lavuratu puru o thapphetu e tanti lavori ntsomma si hatʃia e tanti maniari e vaju u muʃtru ka #kkhane nd aju dui e kir auʈri dui l aju kiɖi i lana i lana vekkhj ha'tʃiamu pur i i i kuas a u tellaru sì hatʃianu mapphini ehm . panthe# tutth tutth e kuas tʃot si hatʃia on si pardia [non si buttava via niente] nenthi na vota na vota on si pardia nenth tutth tutt i kuasi guada'gnaumu e kum erade kwandu vui ehm fatigastivu ntâ kampagna ? ntâ kampagna a sì phrima era diffitʃili pek'ke om on tantu sapia m aju u hitʃi ma kjanu kjanu e poi m abituai e volia u vaju kju ntâ kampagna k o tessiu ô tillaru era nu 'kartʃaru manthiu ntâ kasa ki d avevu jaɖɖi ntô tellaru ormai un vi piatʃia kju no mi piatʃia k avia u lavuru e hhortsa ma pe'ro u a u lavoru libbaru è kkju mmegghju tantu l aria libbera tanthu mu 'jeramu nthâ kasa era n aʈra kosɐ e komu imparastivu ste kos i kampagna ? eh ine mparau u papa 'paisa ni mparava ditʃa fatʃiti kistu hatʃiti kist auʈru ditʃ akkus'si po ndi jia ku d iɖu oppuru ditʃa kus'si o hai a vigna ko'si o ma u m a tʃigna ko'si 'jiumu m a spal'liri ntsomma e kjanu kjanu p on tʃi hatʃia ddʒusta si ka ddʒusta e ni mparai allivi per sempiu iu on sapia u kogghju allivi ke #allivi nenth allivi ni kog'ghjiumu a bbukkhuni puru mmo no menthanu inthê reti ma tandu aimmu a bbukkuni akkus'si kog'ghjiumu kî mmani sapiti kwandu kogghjia iru ? . ia inkhj nu panaru iɖu inkhja dui on sattʃu kum hatʃianu kî manu supa kiɖa terra kâ rrite o sentsa rite ? no no ku hentsa reti a nterra propia a nterra 'jiamu ma kogghjimu mai intî riti ma tandu e llungi on on kreʃʃianu [risate] sentsa riti e ddiffitʃili . e tandu k a'viamu u i kogghjimu sentsa riti mmo no mmo i kogghjunu ku a rete ma tandu on avia ed a'viamu i kogghjimu ku i mani v u dissa iu e po ni pak'kaumu nâ testa ni portava a da kasa . e le'vaumu ô ʈroppitu [frantoio] u ʈroppitu ô ʈroppitu i man'thiamu ɖa e fatʃianu ll uagghju . e vania ll uagghju pi mand'dʒaumu . kkhjanu kjanu ni mparau pur iu u hattsu kuasi ka prima no l avia mai vuto on tsapia nenthi va! ke kamphagna . propia nenthi . pek'ke o . pɑʈrə mia era muraturi e poi intê tiamphi dâ gwerra era nu pok antsianu pemmu hatʃia pur arriadu . eh . e phue akkus'si jiu u mundi # [zwei Lesarten-> mundare als Verb infinitvloser Anschluß mit jiri ? ? ? ?] . e pu paʈru mia povarinu i nnenthi . s arrandʒava . ee . natʏɐliᵪ [parla tedesco con il marito] ekku kissu . e pphoi . paʈruma povarinu ditʃia a Maria Katerini kista è vita kkha on è ke 'eramu n atra vita kiɖa è vita iu kiɖu on/ era muraturi konthadinu k on avia nessunu 'mauma era kasalinga . kiɖi i 'mauma eranu konthadini i dâ parthi i da mamma mia . erunu erunu konthadini no pək'ke paʈru sue era kontadino avia a massaria #spanthi eh intsomma kista era e po dissa mamma mia hilava e hatʃia tutti kisti kuasi e pu imparau o tiassu eh ntsomm . akkus'si jiu u mundu . kjanu kjanu e po sempha kkha hummɐ . e kkha ristammə e kkha statʃim ankhora [risate] e dditʃi bona sera on ti # . ekku kuntatimi kiɖu ka e pue v u dissa iu kistu è o u raddʒunamianthu ɖa suttʃeriunu tanti kuasi a kondittsjoni dâ fimina kom era a kiɖi tiampi a Bivunddʒi ? ki ? a kondittsjoni dâ fimmina no no na vota sì era diffitʃili . era diffitʃili pa da vviaru . puru ô tiamphu miu ankhora kwandu mi kriʃʃia io era a vita ka on putia iri a nnuja vanda k avianu u stannu [le donne] . sempha ɖa om putianu neʃʃire i nnotthi om putianu neʃʃire i nuja vvanda . ka itʃa ka himmina avia u sta ntâ kasa ka pek'ke om poti[a] jire# a'viamu u sta'tʃiamu ɖa e kiɖa è a kosa e pua puru kkha iu kwandu maritəmə parthiu ke ɖassau sula #prima ɖassau sula ma iu mi spagnavu pure kkha u vaju ɖɖa . e hatʃia mmo ni vijunu vannu u tʃi kunthanu ka iu parru ku kiru e po bidi sa un pigghji # invetʃi jia #fattsu a kasa jia a niuna vanda hatʃia a mamma mia pek'ki on niaʃʃ #maritume e pu hatʃianu hesta hatʃianu a musika no hatʃianu na bbanda tutt i kuas ia on jia mai a bbandɐ e ni hatʃia mmo pek'ke u niaʃʃi a [Allokutiv] Katerini ? dov aju u vaju maritumə on è kkha ke vaju ni pigghju . sattʃu ke fatʃa marituma [pur sorma è malatu pot#] e iu sugnu kkha ke vaju a vvanda no no un vaju a niuna vanda . sempre kjus . ka jiva a una vanda mmm mai . kwandu on vania iɖu mai mai mai mai a ffiasti mai a niuna vanda . gghjia sul a missa e bbasta mi ndi tornava a ra kas . ma kistu sì a la missa sì ? sì sì sì sì jia a da missa sì kiɖu non è sempre ko'si eh tandu si potia jire a da missa sì kjud a porth [riferendosi al marito] e dd akkus'si passau . u tiamphu . e a na vota na vota kus'si s è skuru bon anima e paʈruma hatʃia ku kammina e notte malanova portha . #portha a disperattsjuni . e kom mphigghja parola d mamma dô patre o ti tradiʃʃe o t inganne me ditʃia paʈruma . on avianu tuarth pe'ro mmo è bbiallu u mundu k è llibbaru . komu mmo no mankhu . è libbaru assai assai assai assai . a mmia om mi piatʃ stu mundu . na vota mankhu pek'khi eranu kartʃerati va ! on era mankhu na kosa ddʒusta na himmana ma tantu kartʃerata ka ke h è ?! . kom i turki per esempiu ki fannu ? kissi si biju k [h]a parrat ku n uamu . e himmini om ponnu parrare ku l ommini . i tʃi ha ddʒelusia e na votɐ pur inthê pajisi era akkus'si . puru ntê pajisi era kus'si na vota . mmo kanddʒau mmo mo ma tʃ eranu fimmini nu pokitʃeɖɖu on sattʃu . ka parravanu kî uamini e on nd avia # tutthi tutth u mundu era akkus'si komu mmo on era ma era ma a ddʒente ʃparrava pua ? sì sì tʃertu ka si parrava avia u si parra e hortsa no k avianu u hannu ? . ma i pue kjanu kjanu ma mmo mmo 'eunu libbari e nom phannu # ki vuannu tutthi e on nd amu e on è ka ditʃa# kiɖi kkha tutti 'eunu libbaru . a Bbigunddʒi na vota u kjamavanu u u ᵪjuri e e dô mundu pa da viaru eh Bivunddʒi era u ᵪjuri de ruasi ma mmo esta ᵪjurendu e nkju'viri mo no no no on è kume na vota no no ehm kanddʒau kanddʒau kanddʒau kanddʒau . kanddʒau u tʃialu kandʒau a terra dinnu n antiki kandʒau pa dda vviaru . sì esta biall a libber'ta ma tantu nun kwantu pe'ro . tʃi vola pure na rigori'ta pik'khe ntha na famigghja non tʃ è na rigori'ta va# do valiti ditʃimu ô paijisi nuaʃt . e prima mandaunu ditʃianu antiki ka gaɖɖina a kjamavanu kwandu si skurava hina ʈrasa nthâ kasa e a gaɖine e mo i higghjoli i lassamu libbari kom piagghju dê gaɖini . e gaɖɖini i ʈrasimu ntâ kasa e i higghjioli mandavanu ddʒirandu . no
Biv2mDD1 allora signora kwandu naʃ'ʃistivu ? i duva ? ah ia naʃʃive a Bbivunddʒi a Bbivundʒi ? ntâ kasa ntâ kasa 'kawuda ntâ kasa e kwandu ? u tʃinkhu setthembrə millenovenovetʃianthukwarantatʃinkhu . nata naʃʃiv a Bbivunddʒi . ntâ kasa i ddʒenitori ? eh . ntâ kas sattʃ kə ntâ kasa de ssa 'mauma o hora on sattʃu è kista kasa kkha ? no no no no no kista kasa kkha kista kasa katthai jiu un arreta e kist . no no era na kas n aʈru kwartiar i Bbivunddʒi ? semph ntha Bbivunddʒi ma on sattʃu mu statʃia mu naʃʃivi nta sta kasitʃeɖa kkha un sattʃ komunkhwe semph a sta ttsuani naʃʃivi e teniti fratə suarə ? sì era[mu] simu setth 'eramu setth mmo simu sia ka unu moriu unu moriu du n annu fha i l aʈru annu a ddʒennaju ke mmoriu pe'ro simu setth . eeh . sunnu 'eramu ʈri mmaskuli e kwaʈʈru himmini . e vvui siti a kju pittʃula ? ia sugnu a sesta a sesta a sesta kwasi a kju ppittʃula sì poi n [h]aju n aʈru frate k è t o setthimu sì e duvi abitanu i frati suarə vuaʃtr ? ah unu abbita unu statʃa kkha simu vitʃini n 'avuʈra sta Ffirentse n awʈra suaru . n 'avuʈra statʃa a Rriddʒu . eh n auʈra statʃa i di parthe i Mmardai sempə kkha ntha Bbivunddʒi ma kjamamu Mmardai . . eh kiɖɖu ke mmoriu statʃia ô Mmanddʒuni [risate] Mmanddʒuni kkha ntâ kjattsa vekkhja è da kira # i Tanutts u kjamammu Mmanddʒuni ɖa pik'ki Mmanddʒuni ? ah era na/ ɖane hu a prima vota ka koʃtruiu u paisi kista a # na kanata mia # hu a prima vota ki kkha ntha Bbivunddʒi koʃtruiru u paisi e ditʃe ka ntʃ era nu koventhu . da Apuastuli allura ɖa statʃianu i 'monətʃi pe'ro a ddʒianthi povariaɖ on aviɐnu k u mmandʒanu e ssi ndə ghjenu u ntʃi tʃerkhanu semp u mmanddʒar ndi 'mmonatʃi mmo sti monatʃi si rinkritʃianu u vanu sempə ɖanə eeeh allura ki ffanu ditʃa sikkhome . stu paijisi . sparthɐ a ᵪjumara eh sparthaa pu dopu u vo ku lu kumbianthu . itʃe ma u ntʃi ku'ʃtroimə i kiɖa vanda . a akkus'si kwandu rinkhji a ᵪjumara om benanu u nə serriənu i mmonatʃi . eppə u primu k aija paijisi . o i primi kasi koʃtruiru ɖa . e tʃi ntʃi ko'ʃtɽuimu i kasi a kiɖi mmandʒuni ekku ka l uni arristava u nom i mandʒuni kapiʃʃiti pik'ki eh . e abbitiammu u prim/ i primi kasi ka koʃtruiu . ko iɽə koʃtruiru nthô pajisi . e pua kriʃʃiu u paisi ? sì eh eh kriʃʃiu . pajisi kriʃʃiu pure ʈropu / pur assai . kriʃʃiu u n è ka prima kisti eunu kasi hhabbrikat anthiki . poi kistu è u tʃenʈru storiku propiə . kə kkha . duə ʈɽi ʈɽi o kwaʈʈru hu kist annu ? . ogni anno ha/ hann a hesta nn a fiera da la Badiɐ . non tsattʃu sa pu a kanuʃʃiti eeh a Bba[dia] a hatʃianu propia nʈra stu tʃenʈru storiku propia inʈra sti viniaɖi nʈra sti ʃtratitʃiaɖə kus'sine hannu a fiera on è ka u pajisi poi s allargau ss allargau ntha Mmardaii 'hitʃaru kasi palattsi ntsomma ku potta habbrikau nui ke nom 'pottimu restammə kkha . kwindi . e kwal eranu i mestieri i na vota kkha a Bbivunddʒi ? i mmestieri de ddʒenitori mia i himmini i himmini ebbè ognunu avia o mestiarə suɐ kui konthadini eeh u jamu ntâ kamphagna hora . ku jia a mma'jiʃtra kapiʃʃiti ? a sarta a ma'jiʃtra è de himmini no kui kâ mama ku hatiga a ll untʃinetthu ntsomma e mmestieri tʃ nd ammu tanth pe'ro i kkju jimmə a hhora i kkju jimmɐ hora . fuisti a pijarə puru ligna ntâ munthagna ? ah mammə ka nua 'eramu a notth a mammə a də dua d notthi ni hatʃianu liavu ka ʈɽoppikhava ʃɽati ʃɽati on nə lavavə nd # thain # pâ testa ma intâ notti komu fatʃiti ? pemmu nu arruvammə apphena rəveʃʃia amm u arrivammu a/ ntâ nthô stabbulu hatʃim i lligna pəddomme puarə pigghja u 'kavudu a jammu/ a stati 'jiemu kjui eh par'thiamu priastu a ttasthuni kami'navamu a li dui dâ notth a li dui dâ notth ki lu mphastu'raumu a khandialiar ma kâ lumera nta manu ? no nua a tasthuni kammi'naumu . kwand eravamu hore fatʃia juarnu ha'tʃiamu i llignee eeh ni ju'taumu e ni pur'thaumu ni skari'kaumu a di skarikaturi ma ntâ testa ? sup a testa kâ lume tʃerthi vothe ni pisavanu e n a ha'tʃiamu skarikandu a kontin kwandu ni kapitava kju pisanthi oh me nonna ka kwantə vuatə mama ditʃia # jamu hora e duvi jamu ? ditʃi jamu a n api a mamma mia a n api ni puarthe a ma . avia u vaju karriku i lligne e mmo mə ndə tuarnu a kasa kwand era a kas eranu l uatthu i nnove eeh . ma sempə ki # semphə e si mintiva na kuruna ntâ testa ? a kurune mmo t u muʃtru kom a hatʃia . è nu fattsuletthu i kos # d arriadu mmo v u muʃtru kom a hatʃia #ttine # # . on nd [h]aju kkhane kuas komunkw kuruna a kosa e kist mo viditi kom a hatʃ ʈrovamu poi piattsi kju bialli pemmu u ma purthamu kju kommode ka tʃerti vuati tʃ eranu kommode e mi ʃʈruppiav a testa allura ha'tʃiamu kus'si viditi kkha . eh nd a ha'tʃiamu bella kommodɐ kkha supa ni mintimu i kuas eeh si kjamava sporta ? kist è kista è kuruna kjamamu nui e ssupa min'tiamu a kaʃʃetta e lligna intsomma a vaska a kuahina ap'pimmə a kuahina . poi portham vanthal # i vaski mmo vanthal i kaʃʃiatthi intsomma ma dipo hina sta mattina vena karikata tʃ è a kuruna e mi mi ma mi portha n test . e kum era kâ ll akkwa ? ll akkwa sempre ntâ test ? . ia no ia akkhwa in testa u nə portai veramenthe . kwandu me maritai akkwa u nd avia ntâ kasa jeu o staʃia kkha pe'ro statʃia vitʃin a kjesia pe'ro pe d otth anni jia da pigghjava dâ huntana . # u katu a # vitʃine sup a testa nda ləvai mai . eeh otth anni arrimava . i panni jia lava a di ᵪjumara . e kume si fatʃiva lavar i panni ? . ekku komu ha'tʃiamu kontsammu una peʈɽa də ᵪjumarə . era bellu kkommidu ka mmo simu vagabbundi ma hatiga komməda si lavava ntâ ᵪjumara a ddiminutu la'vaumu i panni ntsomma a peʈra la'vaumu s ammar'raumu tuthu ha'tʃiemu e kû sapunə kum atə fatthu ? kû sapune sapuni'jaumu kû sapuni ku a 'tʃiniri pure ? a rokki da la vukata a vukata sì sì kumu si fatʃiva ? a kumu sə hatʃia ? . kat'tʃaumu tutthi panni jankhi ha'tʃiamu vukata ləntsole ntsomma tutt i tuvagghj i 'taula aʃʃugamani tutth . 'jiamu ntâ ᵪjumara i la'vaumu per bbene . i min'thiamu a du suli poi tor'naumu a ʃʃakkware tor'tʃire i tor'naumu a ʃʈrikare dop i met'tiamu a lu sule u rimoɖanu . i tor'naumu a sapuniare e di kon'tsaumu ntâ vask . pua ma'niamu ['sbrigrasi, affrettarsi'] a da kasa n aju'taumu a kordara manthe'ramu dô huaku o ku la . a grasta pemmu mantim i panni a grasta è fhattu kû kû bbuku u skura ll akkwa . i kon'tsaumu puliti i kon'tsaumu pemmu pigghja tʃinniri ka sin'no i kassari'jaumu i panni e pu ha'tʃiamu un akkwa 'kauda si vugghjia kiɖ akkwa dopu kwandu vugghjia tʃi mettiamu a 'tʃinnari kiɖa 'tʃinnari bella jankha e pu ku na pignata a pig'ghjaumu e a man'thiamu supa a grasta ntsomma na kosa apphosta pedommu spigghjanu i panni jankhi i 'tʃinnari . appressu mattina se u tiamphu era buan hi'tʃiamu a skohinamu . a pig'ghjaumu a a skohi'naumu e met'tiamu a ʃak'kwaumu ntâ ᵪjumara e diva'kaumu ntrû 'kaliʈru kiɖi panni bbialli . kwannu parau u kjuvia kwandu kjuvia ni ha'tʃiamu # ni vagnava e kkhwand i kog'ghjiamu om u ntʃi vulia nu herr i stiru . por'thaumu kiɖi panni unu kju stiratu e ll aʈru bbelli propri ah sentsa mu stiri no no no kwandu in'kjaumu ntû 'kaliʈru i kogg'hjiamu 'jiamu i duvi i kogghjimu e thi'saumu e ni vinniru # belli propji i pur'thaumu belli stirati kwandu i po'saumu inthê/ ô tiratoi . ed e da hitʃe tanthi anni iə me maritai . # a dopu mi maritai ke eh ku mauma hitʃa mi maritau ô sessantakwaʈʈ e nô setthantatʃink hi'tʃaumu # kkha . e pua no o se hina o setthantasia ô settanthasia m akkattai a lavaʈritʃ . ntâ Ddʒermani kwandu fuistivu fuistivu ntâ Ddʒermania ? no no no on jivi mai jiu iu jiu # ia no a ia herma sempa kkha ku i tsitiaɖi ni kriʃʃimm i tsitiaɖi . . iɽu mandava i suardi mentsilmenthe kiɖu ke guadagnava nun è ke guadagnava nu gran khe pe'ro kiɖu ke guadagnava u mandava ma si migrau primu u vi spusasti ? no no no duaphu duaphu k apia kiɖu higghju maskulu avia ʈre mmisi e mmiantsu kwandu si ndi jiu ntha Ddʒermania . kum eranu i primi tiampi sentsa maritu eranu diffitʃili no m immaddʒinu ? . diffitʃili huru semphə pe'ro emmu guagliuni ke on è kha pen'tsaumu kriʃʃia u tsitiaɖu jia hora . e jia u m ajuta 'maume . jia di ᵪjumara aiva u lavu i pann i 'maume i panni mia i pann i mammasa ebbeh i hati'ga semphe . si bbidi ku a vita mia # hu diffitʃili semphe ka ni # fhatiga pe tutth semp kâ krutʃi rû santh ka ajivi . i tutthi kwanth . pe'ro io ogni benia o mbiarnu si rikogghjia a stati hi ndi jia ntha Ddʒermania on tʃ era a hatiga kkha e jia ɖa hitʃa tanthi anni jiandu e bbiniandu . ntû viarnu kkha hatʃia friddu ? ah hatʃia friddu ô biarnu iɖu hatigava pek'ki tʃ eranu i vvigni tsapphavanu ntsomma e he/ fatʃia nkuna kos ma stati ntʃ era nenti manddʒava a'viemu e si ni jia . un è ka . a vita hu dura sì . u n è k a passammə hatʃili hatʃili nu a vita . inthanthu fatʃistivu pur a sartsa ank i pumarora ? eh a hitʃa puru oijə eh sì e komu si fatʃi ? kumu si hatʃi a sarts ? . allora . si lavanu i pumadori per bbene po si pulittsanu si kattʃanu tutt kiɖu mustitʃeɖa ntsomma po ku av a makina meʈrika [elettrica] hatʃa ku a makkina eleʈʈrika ku ll ava a mmani hatʃa ku a mma mmani ma mmo a sti tiamphi l hannu tutthə aleʈʈrika ah ? na vota u stattʃu na vota era kû stattʃu u stattʃu sì sì kwandu kamphava 'mauma prima prima ke poi l avia akkatthau kiɖɖa a mani a makkina . ma 'mauma avia uu . u stattʃu k u menthia sup a manivə lu stattʃu randa ke e ntʃi ntʃi vulia nu putsu u mi passati kiɖi pumadore pe'ro ka ia era kju hurba . kwandu 'eramu primi ntʃi ndava suarma a mmia mi rimaniva# iɖa e dopu ka #a iɖa e t# e pas'saumu u juarnu a tthesari hatʃendu pumadora . ma komunkwe mmone avim i makini . alleʈʈrika . e kkwindi è ffatʃili pulittsamu e poi i matʃinamu i manthim inthê botthigli . i tappham a tappaʈritʃi i tapphamu . e poi vugghjimu i kontsamu ntâ kauɖɖara kupphati ['coperti' da lat. cuppa] poi ku e d i vugghjimu pa ments ura ma ia hattsu vugghiu kju i ments ura kû ʈripuadi ? kû ʈripuadi ku a kauɖara sì sì sì u fuak i llignu i sutth ku də lligna oi i hitʃ sup u ggass # ma l aʈra juarna i hitʃi ku i lligna sì sì i hatʃimu nua e fati altre kontserve ? altri tip i kuntserva ? no no no aʈri kuntserva u nda hitʃa mulundʒani ? melanddʒani a ddʒardiniera agwannu ankora u nda hitʃi k on ava manku thiamph ma tutthə ll anni i hatts komu # solia hare jettathi a la ddʒardinera hatʃim i pipi ku a tunna e dd allitʃa . sotth ɔgliu pe'ro agwuannə ankhora om phitʃa nenthi iu um phitʃa nenthi nenthi pek'ki on eppha tiamph non ebba thiamphu pek'ki iɖɖu hu malatu dua mmisi hitʃa du mmisi kû kwinditʃi ka hu mmalatu mmo statʃa ripigghjandu eeh . po vinna kiɖɖa e Rroma ku du tsitiaɖi e no epp no eppa u tiamphu mmo # om mphiniva manku a pulittsare a kas viditi ka ankhora # pu n eppa tiamph e nnenth e nom phitʃa nenthi ma ll aʈr anni hatʃ/ hitʃa tutth pe'ro ll aʈr anni hitʃa tutth . nua hatʃimu tutth hatʃim i salamə puru sì puru u n avite u majaletthu purtʃeɖɖuttsu ? no no mmone no prima sì prima nd a'viamu du randi hin a novanthakwaʈʈru nd avia du ll ann dua du portʃeɖɖutts ? sì . e poi on nd akkatthamme kjui no . eh ll ammattsastivu vui ? allora i mmat'tsaumu . sì ma vui stissi ? no no no vania vania kiɖu ke ttsapia u mattʃellaju u matʃellaiu vinna no no oi ddʒiʃ'traumu nui kini fatʃistivu dâ karna ? i majale i tip i sattitts i satsittsi suppressati e kumu si fatʃivanu ? . kumə si hannu i satsitts ? . e kumə si hannu ? si pattsia a karna a karna a pattsia a mmani . poi a salav . tʃi man'thiamu ʈrenthotthu grammi i sal a kkhilu . a mpipamu # nu pipi ni minthu speddzji kiɖu ki vola tʃi mentha ll aroma minthanu hinuakkhju ognunu i gusti ki ssunnu eeh a ɖassamu salata maniamu per bene e a ɖassamu salata na notthata u o juarn appriassu . a pruvamu vidimu s è bbonə s è bbon e ssale s è bbon e pipi ntsomma eeh pua a manthimu nthê vuɖeɖra pe'ro amu i ɖavamu per bene ku llimuni sali atʃitu ɖavamu per bene poi l inkjimu . kus'si hatʃimu nui kumiu li kontservasti ? e poi mpandimu i mphandimu u s aʃʃukanu intû hokularu ? no nuɖu avia a kommodi'ta ma sempha a ll aria aʃʃutth ka san'no s ammuffanu no no mphandimu u s aʃʃukaru kwandu sunnu pua i suppressati i mmakkhamu per bbene a miə i manthimu suttha mmattsere u m benanu per bene hatti eh e poi kwand enu buani i kogghjimu e nə manthimu ko sotto vuatu sutt ogliu ognunu si manthia komə vvona . e per esempiu alʈri piatthi tipitʃi bivunddʒisi ? per esempiu a pasta a pasta e kasee! kû tʃiartulu a la a # Andʒela a hattsu puru sì a hatts e kumu fatʃiti ? e mpastu a pasta pigghju a harina akkwe dâ dâ hunthana tʃi mmintu l akkwe ki bbasta pemmu esta bella tosta a maniju a mpastu . e pua hilu ku a vila vìla [legnetto lungo fino a 1m e diametro 1mm con cui di fila la pasta fatta in casa. È ottenuto dallo stelo del fiore della silipàra] e tʃi sunnu i vvili a'viamu ni kogghjimu ndi kogghjimme e e poi a hatʃimu kwanthu unu vola kurta llonga . sì a hattsu e komu kjamati sta pasta ? a pasta e kas ku a harina e ranu a hatʃimu sì sì e ke tipu i sartsa tʃi mintiti supra ? a kə kiɖa kə vu oo ku alivi o ku u satsittsu o ku da karn i krapa o ku da karn i viteɖa o ku ki d è e ma e puarkhu o diku ndialetthu kwindi e tutth i maniari abbasta k esta u u bbruadu no no ku da rikottha . kâ rikottha puru ognunu kom ava ô wustu sa a manddʒa . no a hatts kwand aju tiamph a hatts e pi Natali fatʃiti ankuna kosa spetʃali ? oh ! pi Natali o pi Paskwa ? pe Natali ? sì . on sattʃu u vi diku hatʃimu i mastattsola kû vinu kuatthu i mastattsola kû miali e i pitthi ku i nutʃi i turriuni . i hina ke ni hiju i hattsu tutth . no i hatts sti kuas ah ? [rivolgendosi alla figlia] # se ku mmia u ntʃe bisuagnu # ka iu o nda hatts eh no e hattsu iu pa d iɖi i hatts ia tutth pe d iɖi . e a konditsjoni dâ himmina kum era prima i na vota a ffimina putia neʃʃire hora o ? . statʃia sempha intâ kasa ? oh Dio mmo sunnu libbari ke mmo neʃʃa u ll uamu statʃa intâ kasa a himmina intâ ll aʈra ehm na vota ll uamu neʃʃia ntâ kjattsa k avia u si ʈrova a jurnata s iu vaju ntâ kjattsa vo sempha ʈrovu una jurnata na vota ah i jurnatari fatʃianu allura a jurnata a hhimmina sta'tʃiamu inthâ kas fatʃivi e mmandʒare ku'siemu ku sapia u kusa rrippat'tsaumu s avia s avia ankuna kosa i rrippattshara e eh eh eh ha'tʃiamu kiju ka po'tiamu hara n è ka a himmina oijə no ka oje kiɖe e d oje um phanu om phanu nenth ma nui 'hitʃimu ʈrovamu semphre ki u hatʃimu jiu pertsonalmenthe ʈrova sempre pek'ke iu on diku ka sugnu na maiʃtɽa s aju u kusu na gonna o na vesta m a kus . s ajuu s avia rikamə mmo om biju rikamava on è ka rikamava puru . eh . ntshomm . on om mə sattʃu u hattsu nentha pe'ro i mestieri i hitʃa tutth kwindi on è ka vvi ddiku [h]a dd arranddʒare hattsu tutth . on è ka diku sugnu na professionista hattsu maiʃtɽa per professioni on a hatts pe'ro s aju n u kusu na go na kosa pi mmia m a kus om baju u pagu ekku kiɖu vogghju dir s aju hattsu n aʈra kosa ʃparagnə puru a hattsu puru s avia u hattsu pa diri kwalke ditʃimu u korr u kurredu da iɖi hitʃi mmo [o]m biju mmo [o]m bju komu korredu kosa fatʃiti pâ higghja ? tutth tutthu . hin a a a de ʃtɽatʃi dâ kutʃina tutth a nui nə duna pignate puru kosa no no no no ka unu ki pota . ma u korredu obbligatoriu kkha esta lentsolæ ko kuviarthi skjovini ntsomma salutts [servitts] e 'tawle tutthu tutthu u korredu ke sserva intâ kas . koreddu n kuaɖu tutthu . ma iu onestamenthi on tʃe nde katthai no batteria tielli kistu on tʃ a kkattai kwandu tʃe nd akkattanu # no na pignata na tianieɖi kissi ku i vo # t ntsitetau u tʃe nd akkatthai . eh beh mmo kwantu vo s u dugnu duaphu# i tiani duva s akkatthavanu ? i tiani ? ntâ hera kkatthamu ! mmo vena a Madonna [una fiera] e setthembre vitə ia na vota vaju ia hatts a a kos hatts a provvista tiani pignati sono forniti pur i ffruttivendulu kwindi sempr a ʈru riuni kju ma ia kkatthu solu kkatthar a la Madonna sì ma mmo si nda ʈrovi puru ia nə pigghju no era # radu kwaʈʈru o tʃinku n aju i posati aspiatthu u si ruppa u diku m aspetta a manu ka o # tiana si ruppɐ kiɖa pigghju l auʈra . no i kkatthu . sempre ntâ hera ? ntâ hera sulu katthava ia ma kustanu i mmenu nta na putika ? avimma o otthanthassia u katthammu nta ntâ hera kista dâ Madonna ma no ke kustanu i nnianth sì i priatts mmo ntâ hera kustanu kju kari i ll aʈri vandi no no kissa no . ma tʃi su alkuni kwartieri kkha a Bbivunddʒi ke [h]annu nu numi spetʃali i vari kwartiari o tʃ è sulu nu kwartieri ? komu kwarthiari ? ogni ttsona mo # o Mmanddʒuni ah eh sì a Batia kkha è Via Vallombros via Vallombros pe'ro kkha è Kkhasale Kasali si kjama Khasali . kkha ditʃamu sì jamu ntô Kkhasali kkha esta o Kasali e tʃi ssu altri riuni kwartieri ? eh sì a Batia Santu Nikolɐ u kjamamu eeh a Sala . n aʈru rioni a de Bbia sì kkha supa sì a Vignitʃeɖa a Vignitʃeɖa u Tornanthi u Ropphinu nd ava tanthi . e rrioni Mmardai Mmardaru u supa Mmardar u sutta e tʃ era tʃè a ddʒente si putiva ʃpusare dâ Sala ku unu du Kasali ? ah allura o u si putiva tʃ eranu delle rivali'ta ? no no no no no ! no no no no no no ma kistə 'iənu vie kus'si ke ki puasimu i nuami i rioni kkha esta o Kasali e jusu a Krutʃivia eeh on è kka pe'ro u pajisi tutthu kiru nu potimu maritare no no no tʃi sunnu ste kosi ste liaddʒi no ti viene in menthe ankuna kosa a ttia ? [rivolgendosi alla espoloratrice] il fidantsamentu ah u fidantsamentu u maʈrimuaniu kissu puru interess a mmia ah u fidantsamentu e mmo o no i na vota u fidantsamentu tuo ah ! ah u fidantsamentu miu ? sì sì u vuaʃtru sì aju ve diku komu ntsitia hiu ? sì ah riditi [risate] [risate] [risate] . ia ntha ditʃimu nua ntô Mignanu pik'ki 'mauma statʃia kkha rriadi ed appattʃava sempa inta sta ʃtata ke kjiana jira # [iɖa o jira ?] supa iɖu passava e spassava ntsomma n è ka su e ddʒu ja kanuʃʃ mmo nun è/ n jiva na kuddʒina ntʃ u ditʃe ke ne vola pâ tsitene me nda rite # a vviaru eh n avis mmo jimme hora nui ku 'mauma e ku sta kuddʒina sua k avia nu stabbili [fondo rustico] vitʃinu kwandu arrivamme a na vanda ki si kjama ll akkwa 'kauda ni skarthamme . e mauma jiu u mmive [a bere] . allura mi hatʃa sta pariantə sua k on sianth mi dika kuddʒinəma Mario te vola pâ ttsita e la letthera sa nd ddive . oh ke mma m u hussa ditth . kiɖi ligni lli hiɖ'ɖiamu i puanth a la kasa ke tremava tutth . hin a ke # kasa me misi a ʈremare kiɖi lligni mi hiɖ'ɖiamu i puatu e pua tʃi a vots a man e Ddiu p arrivu a kas # m emotsjonai ee poi mauma o sa u ntʃi ditʃa a fratə mia ntsomma tutth e ni tsitiammee iu on è ka on è kumu mmo ke sunnu spattʃati [sfacciati] mmone ka nui ooh kwandu ni tsitiamme mi mis a tʃanddʒira . on era ka kumu mmo kwandu nu runavanu n auguriu invetʃe u ntʃ u diku grattsie tʃandʒia a stu par # miə viditi vui ke kwa kwanth 'eramu ignoranthi na vota eeh . e poi ni ntsitiamme stetthimu kwantu stetthimu tsiti [rivolgendosi alla figlia e al marito] sessanthaddui . a llugliu a ddʒugnu ni tsitiamme u sessanthaddui u ʈriditʃi ddʒugnu ni maritamme u sessantakwaʈʈr u vinthinove hevaru [febbraio] . li tri mbalianati # [avvelenati ? superstizione] ke ʃegghjimme spar sparagnamme i hiasti a rata maʃrə gghjimme nua ʃigghjienu i ddʒenitora n è ke nua 'eramu paʈrunə pe nenth no no iɖi iɖi [riferendosi ai propri figli] deditʃia u n è kha detʃidimm nui noi . ditʃe vo mari'tateve u vinthinova frevaru ! maritamme u vinthinove frevaru . preparamme u n è k a'viamu aa i mmobbili i mmo . hitʃa du mobbili du 'savulu kwaʈʈru siaddʒi avimu kwaʈʈru siaddʒi o liatthu u bagullu ke kiɖa korredu ke ni mintha 'mauma dotitʃeɖa ditʃimu di'tʃiamu a dota nui . eeh . du komodin . du kallaniatthi ntʃi parru u tʃi pottsu diri kommodinu kadaniatthi kadaniatthi u kum'mo e si hiniu ɖɖa . na tellə nu kurthiaɖu sia bbruakkh sia kukkhjarin e ssia piatth e bbasta kiɖa tutth a kos . on a'viamu nienthe nenth a kasa nd aviti o ? l avevate ddʒa ? nooo ! no a kasa d affitthu pagava du milla liri ô mmisi iu d affitthu staju kə mə kukorria manku ll akkwa k o gabinetthu era potthe komu prima avia u gabinetthu e po kkha avia u gabinetthu e kkha a port pe ʈra'siumu a'viam u jamu a du bbagnu pemmu jamu e hora bbagnu u gabinetthu u abia ia kwale bbagnu ! eh stetthimu eleʈʈritʃi'ta nenthi no l a'viamu a lutʃe l a'viamu sì sì sì ntû sessantakwaʈʈru sì sì no ma lutʃi dd a'viamu tutthi on è kha tantu avia puru 'mauma sì sì sì ll akkwa u n a'viamu nui nua u n a'viamu akkwa k era kasa d affitth ati jutu a ra ᵪjumara a ru ᵪjume ? a ra ᵪjumara 'jiamu o lavamu jia tutthi juarni spetʃalmenthi kwandu avia i tsitiaɖi pittʃuli tutthi juarni avia u vaju di fjumare ma pure kî piatthi ? i piatthi pigghjava ll akkwa da hunthana a minthia inta naa tella a na vaskitʃeɖa he lavave e poi a ava tornare pigghjare l akkwa e torna a ʃakkware ka tʃi ʃʃak'kwaumu sutt o kanali ka kurra via . ka n tsalatera la'vaumu i piatth . 'jiamu e be'niamu dâ hunthana a kontinuattsjoni . nkarriamm akkwa pa du gabinetthu pijamu u livamu i piatthi fa'tʃiamu a manddʒare nə lavammu nui nui ni lavammu nthâ vaska kondijamu ll akkwa ntâ tella e minthiamu intâ vaska # u bagnu komu mmo ? eh nua u d avimu kommodi'ta mmo nd avimu tutth i kommodi ma tantu # la'vaumu ni la'vaumu kwandu ku ll akkwa hridda kwandu ku ll akkwa kaudu ni la'vaumu on è ka sta'tʃiamu lluarde pe'ro u nd a'viamu kommodi poi jiv ô settanthunu akkattast a kas ed era vekkhja vekkhja vekkhja vekkhj . n avia nenth on avia puarth on avia skale i skali sunnu i kkha . k inkjanava una skala i llignu e arrivava ɖane [indicando] . kkha avia na fhinestra e 'fitʃimu balkhuni ed era on avia pavi/ aʃtɽiki on avia 'hitʃimu tutthu nui e alluraa aletʃɽatista e fitʃa a kista k è ssopa k è a stants i liatth . e mi detthi # a mamma ke sta'tʃiamu vitʃin a kjesia #im a mamma kkha . kiɖi poki suardi k avia i kontsai katthai sta kasa ed i kontsai po si ni jir i suardi eu sugnu nu tipu ka de 'diabbiti mi spagna semph ia pat'tʃo om pitʃi nenthi mai ia iu 'diabbiti . on nda votsi mai . allora pue dophu u setthantakwaʈʈr . akkuantsu supa kogghjivi n aʈru poka e ssuardi e akkuontsa supa kontsai hitʃa i n aʈra stantsa i supa e fitʃə u puastu pô bbagnu pe'ro u bagnu l avia ssuardi m u hatts . e da kutʃina supa pe'ro ebba m akkuapp [coprire] ku Eterniti ki mmoni i kattʃaru pekkine dinnu [dicono] sunnu kantʃeroddʒini ma tandu i purthaunu s akkhoppanu ka ditʃe ka on tʃi hatʃimu pisu na kosa a n auʈr . eeh ntsomma . stetth . eeh i kontsai . kwandu hu ? u setthantha . tʃinku e pua . ni hitʃi u bbagnu ni hitʃa u bbagnu propia regulare no ? . na kosa a vota kontsai kkha kissu vo diku ie de ssuardi e diabbiti me spagnai e fatʃia kuas kum avia ssuardi . u settanthuattha pua hitʃa tutt stə skariki 'eunu tuttu a tʃimianth iu allestivi tuttu hin a supa tutth e mmarmu l aju hin a supa . kkha i kasi 'eunu ʈri e da kutʃina kwaʈʈr e lu bbagni pe dire supa pe'ro sunnu tutthi unu sup a n auʈr . eh mmo sunnu tantə 'ddʒuvanə di ggambe u nde vulienu m o donu [dolanu] i gambe u kjanu u me ʃʃindu e mmo i volia kjani inthantu va vai suardi u nd aju u nd akkatth . eh aju u staju pe fortsa kkha . ma nno kka i ddʒenitori on nd avianu pa d iɖi ke ni davanu a nnui ddʒenitorma epparu [dettharu ?] nnenth u mi davanu u kə ni 'hitʃimu 'hitʃimu nui ehe i thiamphi eranu duri on tʃ era nienth tʃ era ku avia on è ka no tutth pe'ro nui poverə operai on a'viamu nenth nienthe ! pək'ke 'mauma puru fatigava nta hora . ed 'eunu koloni kwindi avianu a mme'ta s a pigghjaunu iɖi a mme'ta s a pigghjava o paʈruni e iɖi stavanu ku a hatiga hatta sentsa nenth eh kwi kiɖ 'edunu i thiamph u tʃ è nenth a dire koghjiva ajivi [olive] kwaʈʈru pa ʈre parthidi erunu a nnui e # ni purthamm n thest
Biv2mID1 dann fang ɪᵪ an naɪn nə nə nə nə ɪᵪ fang an iu naʃʃivi un trenthunu otthobbre dû millenovetʃentutʃinkwanthuatth tʃinkwanthuatth ma duvi a Bivunddʒi ?? a Bbivonndʒi sì propiu n kasa propiu in kkasa sì a kasa sì ntâ kas teni frate o suare ? tre sorelle tre ssuaru tre ssuaru Ddʒuseppina Maria e Ffrantʃeksa e duvi [h]a jutu a ʃkola a Bivundʒi o a Stilu ? no a Bivunddʒi setth anni tʃinkw anni a da skola elementhari e du anni a da skola . media . e pua ki fatʃisti ? e otthobbre . novetʃentusetthanta ni vinna ntha Dʒermania mamma Maria Dʒusepphina ed io . ma duve sempa kkha ? a Hildəsheim sì no a Hildəsheim a Hildəsheim . a Hildəsheim e kumu ti ʈrovasti i primi juarni kkha è propriu n aʈru mundu kkha no ? kuntami nu puaku a ll impressjoni appena arrivammə era nu tiamph k avia kjuvutu avia avia hangi [fango ?] ed era ed era buju sì eranu i tʃinku dâ sira hualts [forse] nu vitʃinu vinna u ditʃa buana sera e l apriu a porta e si ruppiu u vitru ah sì [risate] eh n amika no n amik e pa'pa n appa pe buonvenuto tʃ aveva avia rigaratu i ʃʃuri i krisanthemi in Ddʒermania sunnu kumu nu benvenutu ma ntû paijisi nuastri enu pa pa ᵪuri de muarthi [risate] no ja ! mhm non è e poi ja e kwaʈʈru novembre jimm a da skola Ddʒusepphin e d io primi ddʒorni e skola kum eranu i primi juarni ntâ skola ? non erano diffitʃili ? molto diffitʃile diffitʃili assai diffitʃili assai pik'ki . due e due hannu kwaʈʈru kistu sapia puru in italianu ma a parola tedeska a lingua tedeska on è ke si kapiʃʃia kwindi askol'thaumu sulu e bbasta e l aʈri figghjoli kum eranu kkha i kiɖi tedeʃki ? molt ehm ddʒenthili bbravi semph/ om puattsu diri nenth auʈr . e kome si ditʃa sunu okkupate i nui komu si mhm ? sì sì sono prese kure s okkuparu e vui sì s okkuparu e vvui sì sì . ja e kum era primi tiampi m immaddʒinu ka eranu diffitʃili no ? mu t arranddʒi kâ lingua ddʒustu moltu molth diffitʃile pa'pa avia nu libbru ditʃi tedesku italianu komu si parrava Ddʒusepphina ed iu assiamə mpa'raumu sempha kiɖu libbru paddʒina pa paddʒina komu . u kapiʃʃimu a lingua tedeska pik'ki sapimu u ditʃimu sulu bon ddʒornu gutn taᵪ und aɪns bɪs elf da unu finu a diatʃi u kunthamu das war alləs mhm . ja e u prufessure ke ti dissa ? Herr Idər ja il maeʃtro der Herr Idə ntʃa [h]a detth ke abbiamo avuto mi dissa e on parrə italian ! [energico] eh Herr Idə Signor Idər tʃè mi dissa num avimu pagura ke nkunu tiampu ni mparamu puru nua a lingua tedeska ed aveva raddʒunə sì dopu n annu . era tutth a ppost pe Ddʒusepphina e pi mmia sì #ʃpraᵪə no mamma mia ke ʃfortsu ja dophu n annu skrivimmə u primu detthatu in thedesku era u primu ja pijammu tutthi dui nu unu si po dire nu diatʃi nu diatʃi e llode mhm . ja sì ehm kî sorelli kî altri sorelli komu ja ku Ddʒuse/ ja ku Ddʒusepphina jimmə a da skola annite Maria era pittʃu[la] pek'ki Maria avia sulu tre anni sulu tre anni . Maria avia tre anni kwindi# era na bambina om puattsu es geht nɪᵪ andəs [l'informante parla solo con occhi chiusi] ma ku Ddʒusepphina komu kiɖa/ kriʃʃimm annita si po dire no sunu due anni i differentsa ma mhm vinnaru i nonni puru kkha ? no no doᵪ ! a nonna Mariandʒela a mamma râ mammɐ vinna eh duaphu n annu on sattʃ dik a veri'ta si duap un annu vinna statʃia ku nui sì nta Ddʒermania kkha sì mhm . e sutta a Bivunddʒi tu kriʃʃisti kî nonni no ? sì e kumu ti parlaru ? bbivunddʒis bivunddʒis kwindi ti kriʃʃisti ntû dialettu ? sì ntû dialetth e kum era Bivunddʒi a kiri tiamph ? . nu pajisi pulitu k on avia mai nivi mɛnʃ kum era tanth amitʃi dâ skola . n av aʈr ? è ddiffiitʃili u si passaru ʈrenth anni ddʒa si rikuardu i tutth i kuasi no e i bambini i Bivundʒi a kiri tiampi tʃ eranu amitʃitsie ? sì fatʃistivu nta u tempu libbaru i joki per esempiu d infantsia ? ki jo'kaumu ku da bbambula unu era a mamma un era o pa'pa ki jo'kaumu i kju ? ju'kaumu a di piatri e i jokava a ttattʃ . ki jo'kaumu i kju ? aʈɽu on rikordu nenthi i kju . ehm kî tipo i kuddʒini nkunstrativu ? sì kon əh kon Assuntha per esempiu Assunta esti ugwal e e ll e'ta mmia a da stessa skola puru no ntâ stessa klasse pe'ro imu ntâ stessa skola . a Bivundʒi kom era a vita e kiri tiampi ? a kiri thiampi era bona pek'ki avia tanthi amitʃi puru avia tanthi vitʃini komu ki r unu era pe n auʈru ɖane mmone no pek'ki mmo su kumu kkha ognunu esti kjus a kasa sua e nenth auʈru ma a kiɖu thiamphu eranu tutth l unu era pe l auʈru ɖane ditʃimu kos'si sì e fatʃisti puru lavori a ll untʃinetthu ? sì a ll untʃinetthu Kroits/ rikami . rikami sì . 'iamɐ a di suari m imparai sì e suari e l asilu hatʃianu nu korsu nthâ stati pua ni minthavamu # e i suari eranu severi ? ddʒenthili suara/ na suara Klementhina oh era na suara na suara ggranda komu si ditʃa . longa si ditʃimu akkus'si no 'eramo era ddʒenthili sì . e ma poi a kkha a Hildesheim a vita kanddʒau no sì abbastantsa abbastantsa sì prima e tthuttu per kumu si ditʃa u manddʒare u pane per esempiu kiɖu pani niguru ɖa a Bbivunddʒi . u pani jankhu si kanuʃʃia i kju # o mandʒare kkha ti piatʃiva a ll inittsiu ? si manddʒava kum a Bbigunddʒi pasta e karne pane on è ka manddʒava a pasta tedeska kissu no on è ka pa'pa u ndə manddʒava mai kuasi tedeski ke era ku nua kwindi on è ka si kanuʃʃia u manddʒare tedesko no e kwandu jisti duvi altri figghjoli tedeski iɖi prepararu algu kwalke ankuna kosa i manddʒari tedeska a manddʒasti o pruvasti ? provai sì thutth po mandʒu non sattʃu manku . pigghja ku pu me si ditʃa kjanu kjanu piatʃanu tutthi i kuasi sì e poi a ʃkola komu [h]a jut avanthi ? pa du anni hitʃimu a kwartha klasse per'ki vena a mesi [maestra ?] ki ni mparava nu puaku tedesku pa nua stranieri e dophu da da du pitʃa du anni kwartha klassa a kwintha un nda hitʃia ia pik'ki eru ddʒa na/ vvekkhja e ni mandaru a da a la sesta klassə sesta settha otthava nona e pua m imparai na professioni sì a professioni tua parrami nu puaku m imaddʒinu k è interessanthi ia m imparai assistentsa medika #u miadiku sì ma subbitu a lu miadiku o a ll ospitali ? no a lu miadiku mediku privatu sì miadiku privatu sì inthernista akkus'si kumintʃasti sì mhm e poi mmo duvi lavori ? mo vindu piʃʃi mmo sugnu . menʃ . hausfrau naɪn kasalinga kasalinga no ehm sebʃtɛndiᵪ indipendenti indipendenthi mhm selbʃtɛndig peʃʃi mandʒari pe i peʃʃi tutti kosi peʃʃi sì pe'ro peʃʃi per per l akkwariu no peʃʃi per mandʒare ko'si akkwariu ti piatʃa lavurare nô negottsiu vinnari i piʃʃi . a professioni mia era . assistenthe medika ma duap ki si mmarita u maritu vena de n aʈru ambianth kwindi pik'ki ssa prufissjioni mia a ɖassai e ᵪjankhu e ddiventai eh . per Vɐkɔɪfərɪn ? kommessa skommessa kommessa sì . eh e poi . ke ti diko . l assistentsa medika kwanti anni due anni# e pua duaph . otth a/ dietʃ diatʃ anni [h]o lavurato sì diatʃ anni k on era dô dotthori assistentsa medika sì ti piatʃiva sta professjoni ? molthu molthu [h]ai fatto kwalke esperiendza proprio positiva ke ti è rimast impressa o ? ankuna kosa ka propiu ti piatʃiva tanth ? lavorai nel Laboɐ laboratorio nel laboratorio sì a fare ehm das ist ʃwɛɐ das is ehm e parrami i ankuna kosa i Bbivunddʒi ka forse tu tiani ankhora kju pronti no manku Bivunddʒi manku non esist . naɪn mhm pua kome si ditʃa ? nthô laboratoriu mi piatʃia se lev o sangwe a de patsienti . si hitʃi tutthi l analisi pe diluire ntsomma tutth ekage kum si itʃa ekage in italiano non sattʃu ekokradiogramma per kui fatʃamu per'ki era n internista u miadiku no ma ti rikordi ankora kosi i Bbivunddʒi ka fatʃistivu na ddʒita skolastika ? no no no no kiru ka mi rikuardu esti ka pa'pa Ddʒusepphina e iju pigghjamu vinu â kanthina e pu ɖassava a mmendza strata e pa'pa si nda hujia appen iju u levamu a botthiglia si po diri un vinu a da kas aʈɽu aʈɽi rikuardi no doᵪ na vota ka nevikau u thiamph nivikau e fitʃa as'sa puh jattʃu ? jattʃu sì era u primu juarnu no / a prim annu ka jia a da skola e pa'pa ni purthau sup e i vrattse e ni issa warda sa mi sstai bbravɐ kattʃu kiɖu jattʃ t i minthu ntâ vukka tua also mhm e fatʃia tantu friddu a Bivundʒi ? kiɖ annu sì ka kadia a nivi ma era sulu na vota ka ti rikordi stu friddu ? sì no sulu n annu sulu kiɖ annu ki jivi a da skola sì sessantakwaʈʈru . mhm sessantakwaʈʈru sì ma n aʈru un a rikuardu ti rikuardi puru tʃ eranu i danni alle viti kist annu ke fatʃia tantu friddu ? no no no no e pu a vitthi u vinu si mbivia si manddʒava a ratʃina on è ka a mia interessava kome da a vitə pe dir a veri'ta kiss u hatʃimu nua na hatʃia pa'pa ma papa mmia no ma normalmenti i kjanti i grasti soffrono no ddʒustu ma om/ ma non ti rikuardi mhm mhm m intheressa on k era ɖanə kwindi a ll e'ta pua k a'viamu nom pentsava a kiɖa kosa no e ki rikuardi i Bbivundʒi per esempiu usantsi kiɖiu ka fatʃistivu a Nnatali ? a Paskwa kini sattʃ ia rikordi d infantsia Natale Kapodannu po Paskwa kissu om mi rikuardu no i rikuardi k aimu kkha ntha Ddʒermania ma no a Bigundʒi no doᵪ mi rikua/ doᵪ mi rikuardu ka pa'pa vania sempha a Natali ʃindia a Natali per'ki hat/ hatigava ntha Ddʒermania e n annu n annu o dui hermau puru i Ppaskwa a nu negottsiu k [h]a ffatthu oi l ov e Paskwa n aʈru on ni rikuardu kju nenth mhm doᵪ a viddʒilia o primu juarnu si jia da a da kjesi e u presepiu kju l arpuru i Natale kwi kkha si usa kju l apuru i Natale ma ɖa a Bigundʒi a'viamu o presepiu ma aʈru on ni rikuardu nenthi mhm nenthi propia nenth il kompleanno lo festeddʒammu a lu lokale li . no e kimmu si ridi ogni kwantu ri rikuagli a Bivundʒi ogni anno ? no no no ehm tʃi siamo sposhati l ottantatre l ottantatri l ottanthakwaʈʈru a Paskwha ʃindimmə maritumə ed jiu ntʃi a ppe de e ppu neʃʃia tre anni fa ja u duemilaunu dopu diʃotth anni ʃindimu dopu diʃotth anni ʃindiv a Bivunddʒi ankora parri sempri kî ddʒenitori ke parri dialettho no ? sì ma prima tʃ eranu altri bivunddʒisi kkha no ? a Hildesheim è veru kistu ? pot essari kissu pe'ro u lu sattʃu ma eravate di amitʃiste di kista kkha no no no a Hollə abitava na famigghja m ava pe'ro a Hildeshaim tu nu n è kanuʃʃisti a iɖi ? no no no no mhm mhm e kkha altri guagliuni italiani nun sì sì sì ma meridionali e l Abbruttsu e de la Kkamphagna e da Sardegna doᵪ da Sitʃilia tutthi . doᵪ altri kalabbresi ? no no po darsi ma iu un ndi kanuʃʃivi no . e tipu kumu vidi a kondittsioni dâ fimmina ɖa suttha a Bivunddʒi ? . pents ka è ddiversa i kiri da/ komu vivunu i ffimmini kkha in Ddʒermania ? kriju ka sì pu ki/ ka sattʃ i #pot essari ki sunnu kju llibberi ma ma kissu pe'ro sai o/ #esti diffitʃili u si ditʃa na na pro/ na prognos pek'ki ava ssai ke manku e ll Italia kwindi on sattʃu komu i kuasi kaddʒaru i tutth i vandi kwindi om pottsu sapiri kom esta ɖɖane kom a himmina si ʈrova ô paes kome si trova kkha e pu sugnu maritata puru ku nu tedesku sarei ku# n italianu pot essari i n aʈra manera ma kwindi a kosa base base kju a kosa tedeska no a vita italiana . e a Bivundʒi ntʃ è ankuna kosa ka propiu ti piatʃa partikolarmente sì a he/ a hesta ke ffannu a sakunda dumminika i settembre# a hesta è dâ patrona dâ patrona dô paijisi dâ Mamma Nostra mhm . mhm . trenth anni kwasi . ʈɽentakwaʈʈɽ anni ki nom bij a hesta kwindi po darsi n annu e ke fannu a Bbivundʒi ? in okkasioni de kwesta hesta ? . be'na ja tandu venia a ffjerɐ e jiva s akkattava nu/ kumu si usa kkha das ʃʏtsnfɛst e pu a venianu tʃerti kanthanti puru tandu pe'ro ku vena mmo nun tsattʃu vernia a bbanda puru e sonava a tʃarameɖa e aʈɽu e aʈru pe diri a veri'ta on tsattʃu kiss sə mmo/ passaru trentakwaʈʈhru anni kwindi um pottsu sapiri kum seti u tempu mmonə tʃertu ma kwestu ti è rimastu n thesta sì sì ma tʃ è puru a hera a Bbivundʒi o ʃbagghju ? no ntʃ è a hera sì esti a hera o misi d agustu no ? no iu kanuʃʃu a setthembre kwandu hann a hesta dâ Madonna ma aʈɽu on a rikuardu pot essar# auʈɽu ma on u rikuardu per diri a veri'ta kissu mhm mhm nɪᵪt da ehm ti piatʃiva per esempiu a ᵪjumara ti piatʃiva a Bivundʒi ? sì kissu mi piatʃi sì e kuntami nu puaku jia ku da mamma u lavamu i panni eh sì kunta ssa kos . a mmattina ni le'vaumu priastu pek'ki a mia u suli om mi piatʃia mmai ja ku da patʃineɖa sup a testa jimma a da ᵪjumara la'vaumu i panni e las'saumu u s aʃʃukanu e depo o jimu a da kasa viarts i nov i diatʃi po thor'naumu e ni pig'ghjaumu min'taumu ɖa no jima a da ɣalia a na kamphan/ kamphagna vitʃina n aʈɽu u mi rikuardu nenthi no ʃtimmt no non è ddʒust jimu puru pek'ki pa'pa avia nu fundamenth e e alivi e ɖɖa jimu ognithanthu verimu kə fatʃa kə fann alivi fann i allivari #ja e ki fitʃaru kî l alivi ? hatʃianu wogghju pua a d otthobbre novembre no m aʈɽu on rikuardu nenthi ha'tʃiamu a passijata a mattina pe'ro sempha sentsa suli no pek'ki kiɖu suli a mmia o sulə om mi piatʃia mai a mmia kwindi no ? mhm mhm no no no eh eh kwindi kwesto è stato pisanthi a Bivundʒi stu kavudu a a agustu k era pisanthi sì ma taj megghju nda ʃtɽata kkha kwindi u kavudu a ttia no n è kosa pa mmia no eh ognitanthu ti fatʃisti u vagnu ntâ ᵪjumara ? no no on mi rikuardu mai# ankuna vota ma u hattsu u bagnu on jivi mai no no no no no no mhm no . e tʃ è ankun aʈɽu paisi ka ti piatʃi vitʃinu Bivondʒi ? mi piatʃi pu tʃ è Pattsanu ʃtilu Monasteratʃi ma aʈɽu sì mi piatʃi #k avim a ke fari nenthi aʈɽu ku i ddʒenthi ka statʃianu a Pattsanu noi sulu Bbivundʒi e basta mhm amitʃi eranu a Bbivundʒi on è k eranu a Pattsanu o a Stilu no mhm kî altri ehm kuddʒini ti rikuardu ankuna kosa ka fatʃistivu ntsemi ? fa'tʃiamu ntsemi ? oh Ddʒe'su miu . juakhavi ja . no . sattʃu kumu si kjamanu pe'ro fitʃi ankuna kosa ntsemi kissu on u sattʃu kissu mi dispiatʃi ma i kissu on aju rikordi no e da nonna e i nonni in ddʒenere kosai ka ti kontharu ? storie rikordi no no no a nonnama grand statʃia ku nua ntâ ssess kas pe'ro on on u rikuardu mai ditʃa ankuna kos i ddʒenitori i pa'pa a nonna Maria a nonna Frantʃeska on è kkha on esta i nonni kumə ditʃimu i higghuali mia [h]annu n aʈra nts . Bətsiung [h]annu n aʈɽa mhm relattsioni relattsioni ku di nonni ke kija relattsioni k a'iumu nui #das is è n aʈra kosa no kwindi pe'ro kumə esta kkha è miagghju mi piatʃ i kkju pe diri a veri'ta pek'ki tandu u vulia kju miaggjhurire a relattsjuni ku di nonnima on è irgentvi [risate] on è on è on era possibili on tsattʃu pik'ki ma kosa ke stamu kkha mi piatʃ i kkju pe te diri a veri'ta sì kum #jamu da nonnu na nonna on pottsu dormiri da nonna kkha a Bbivundʒi on è ka kanuʃʃimu a kos pottsu dormiri da nonna mhm mhm mhm no das ist . per esempiu ah i doltʃi i sai fari doltʃi bivundʒisi no m i mandʒu pe'ro on tsattʃu u ni hattsu a sapa mamma ki ti manddʒi ? ki mi mandʒu ? ja i pasti par esemphiu ja na krema hattha o na thortha hatth a krema ma aʈru tiramisu kiɖu u tsattʃu ma kiɖu s hannu tutthu kiri doltʃi natalidzi i Paskwa ? . #a mamma nda hatʃa semph kiɖi i mandʒu semph ku iɖa hatʃa mi ndi mandʒu ma kasa mia on tsattʃu mhm mhm kissu on u sattʃ ma pure kiɖi ke mi piatʃanu pure viskotth tatʃannə Omakekse . di ke potremmo parlare dove si può parlare in dialettho . kwale tema potremo parlare ke si parla in dialetth ? . per'ke mi serve ankhora mhm . o magari se ti viene im menthe ankuna per esempiu no per'ke se parramu i kosi i kkha mi parri in tedeʃku . è loddʒiku pure per'ke kha tʃ è kwalkosa pe'ro non se li [h]ai ddʒa fatthu la domanda per'ke son statu um momentu fuori e tʃ è kwalkosa ke propio kwa in Ddʒermania ti manka kompletamenti ? . pe ti diri a veri'ta no no a pprintʃipio hortse sì appena venimmu ntha Ddʒermania ma kkha per esempiu i tsukkini mankavanu paprika i pipi i pipi ma mmo ava tutthi melandzani mmo ntʃ è tutti kosi kwindi on manka nenthi a kwei tempi a printʃipio per esempio eranu kos e mandʒare o eranu kose ke di vestito no kose da mandʒare per esempiu tsukkhini o ntsalate melantsane melandʒani per'ke a differentsa tʃ è kome si kutʃina nô sud tʃ è na differendza kome notth e ddʒorno tu per esempiu la domanda te l [h]a fatthu kutʃini volentieri le kose ke ke maddʒavi da pikkola oppuru ditʃi vab'be iu mi piatʃanu le kose tedeske ke sono anke buone eh rinuntʃə rinuntʃu no ma at ah/ o maritu esti tedesku i bbambini tʃ è ragattsi kju e manddʒare a pasta tedeska kapiti i pipi kjini kiɖi i hattsu ognithantu ka ntʃi piatʃanu a ʃtefani kumu hatʃi ? kunta nu puaku a uso tedesku ma no usu italianu ntsomma spigghju u pipi u hattsu nu puaku ku nu pok e d akkwa 'kawda kus'si u si tʃ nummi esta tanthu tuastu e ppu a llinkhju ku du metth metth karna matʃinata miatthu ku du risu na ja e po si metth nkun pok e suku u minth ô hurnu po ndi menth nkun e furmaddʒu supa nthô hurnu e po ndi menth sup a kosa kistu sì n aʈɽa ritʃetta a sa kuntari ? . kiri ka ritʃetthi eu ritʃetthi italiani no kissi a kutʃina italiana sai kusere ? no no kwesto no on aju manku na# non non tsattʃu no a ll untʃinethu ? sì kistu sì i hatʃia mmo mai tuttu passatu o thiamphu manka pi ssi kuasi prima sì kwand 'eramu ra/ kwand era bardaʃʃa mmo ka sugnu vekkhja ormai [risate] . no kissa mamma no no mhm sattʃu mauma mu hatigava sì ma pe'ro . ne ne . posso far na domanda poi gliela fattʃo dopo komunkwe kwindi kwesta è il pro/ non voglio far na domanda ke poi fattʃo dopo n ata dumanda ka per esempiu no u professori nta ll elementari a Bivundʒi era m [h]ai detthu k eranu tutti dʒentili sì pe'ro tʃ era na ankuna vota tʃ era na bakettata oppuru na no non era kuati no era na maesra na vekkjareɖa ki na maesra komu komu na mamma si potia diri ka ni vulia beni# aʈɽu nun rikordu nenthi no ma non tʃ eranu figghjoli maskji ? no e/ eu/ eunu tri tri klassi una i himmini una i l uammini una era mbiskata tu eri# tutti tutti himmini e kome mai l [h]ai detʃisu tu no no no [h]anno fatto la selettshjone tu va ku kiɖu tu va ku kiɖu sì mhm eh kome lo trovi kome la trovi kwesta kondittsjone na klasse mista na klasse di donne na klasse di uomini . a Bbivundʒi ni piatʃia ma kkha pe diri a veri'ta mmo ku moti# ku mutivu passau u ni piatʃi meju tutth ntsjemi maskuli e fimmini pek'ki ti piatʃia prima a Bigondʒ ? pek'ki ni piatʃia a Bivuntʃ pek'ki u tsi# . pek'ki hortsi on avia frati on tsapia kom u hattsu komu si ditʃi komu esti parrari ku nu frati pot essari/ pe kissu ma aʈɽu ma kissa edukattsioni spetʃali tua sì sì sì ddʒustu pek'ki tu nun [h]ai frati ma sen'no . e poi sekondo tia na klassi undi tʃi sunnu soltantu fimmini e si travagghja megghju no no no no nom kkju fimmini ava kju piaju essa sì [risate] mhm kome tʃ era a miria ? kome si . di ɛɐfarung l esperientsa l esperientsa sì l esperientsa sì sì anke kju fimmini ava kju piaju essa megghju per'ki i fimmini tradiri puru du lavoru tinnu puri ʈɽi fitʃi/ tutti fimmini sempha da Bboʃ o da Blaupunkt kju ffimmini kju pla pla pla invetʃi l ommini so #e bbasta fatigavanu kju sì i himmini tra unu e ll auʈɽu . un si esta mai patʃi si po diri mbetʃi si si mbiskatu ku l omini esta n aʈra kosa sì #essa klienthi nu tinnu semphi no sapitu megghju si hatika sulu ku ll omini ka ku fimmini pe kissu e kwandu stava kwant anni [h]a avutu fin a ke stessi a Bivonddʒi ? duditʃi duditʃ anni sì ehm e uʃʃivi kon le altre ragattse lli kosa fatʃevi non tsi usava kompletamenthi no no no neanke sai ke tʃ è il passeddʒo del paese non tsi usava no no no no i allora ke kosa fatʃevi kon eh kon kweste kon kwelle ragattse ja hati'gaumu a ll untʃinetthu oppuru mentha rika'mavamu ma aʈru kus'si in ddʒiru mhm [nel senso di no] on si jia mai o a da kasa sua o a da kasa mia m aʈru hora no mai mhm mhm on è akkus'si unu o a da kasa e Rosalbba o a da kasa mia ha'tʃiamu i 'kompiti puru ntsiami invitaunu a mandʒare no no ognunu manddʒava a da kasa sua n atru tipu di amitʃitsia sì sì no nun è komu esta mmo no eranu atri kose mmo mi arrikuardu ankuna kosa kom eranu kist anni ke paʈɽita nun tʃ era ti mankava o sentivi a mankantsa ? ddʒustu mi mankau pa'pa ma pe'ro tandu komu si ditʃi era puru . na na kosa diffitʃili pek'ki kom u kjamanu kkha momenth . pubertetstsaɪt a dikunu in tedesku è n e'ta è ddʒustu kome kiɖu si sapia pa'pa è nta Ddʒermania ban/ vania sulu a Natali oppuru menth hermau fin a Pphaskwa e pu si ndi jiva nui ni kriʃʃimmu sulu ku da mamma e ku da nonnɐ e po apena rrivammu nta Ddʒermania hu nu/ hu ddiffitʃili pa'pa tutti jorni ɖɖanə si po diri notthi e jornu kwindi ènə na kosɐ kju ddifitʃili ijə tʃerkai/ era e'ta no nd . nta ja . impl/ gotth l adoleʃʃentsa l adoleʃʃentsa e kwindi eppha/ è tantu on è ki si kapiʃʃia on è ka si sapianu ssi kuasi on è ka nissunu ntʃi ditʃia/ eranu aʈɽi tiamphi kwindi hu a pprintʃipiu um fu tanthu bbuanu ku pa'pa era buanu pek'ki pa'pa era a kasa sì ma tʃi hu nu tiamphu diffitʃili i n tsentsu ke on ni kapiʃ'ʃiamu iu u kapiʃʃia a mmia iu u kapiʃʃia a d iɖu mmo simu i miagghji amitʃi no [risate] no na ja eppha kissi ma aʈɽu no ma ti rikordi per esempiu kwandu pa'pa tornau da Ddʒermania e t [h]a purtatu ankuna kosa da Ddʒermania kom era ? oh na vota ni porthau na borsa nun kapiju kumu usavanu kkha i tedeski ehm era jankhu kumu u sunu i eskimos so pik'ki itʃa kkha hatʃa friddu ni purthava a tʃukkhulata ka ni piatʃia sempha ʃprengəlʃokolade m arrikuardu semph e purthava puru u pane kiɖu panə 'niguru e kiɖi ni piatʃa propia pane di 'segale ne blankes blankes e purthava puru semph nu pok e ssalami kiɖu salami nu salami frisku era salami Metthvuɐst hatte Metthvuɐst no kiɖi ka si spalma no no no a ffetth a ffiatth ma pe'ro era e kiɖu m arrikuardu ma aʈɽu on ti rikordi nenthi ? ki [h]o portatu i ddʒokattholi ma kin# kiɖu ka mi rrikuardu nun tsattʃu ka n avia sì mmone #ka lu purtastivu vvui è nu# ka lu purtastivu vui on è ka me rikuardu ɪs gut è nu kumu si ditʃa ? n elefanthi n alefanti ka badave ka tʃ era mhm ma aʈɽu ? doᵪ ! na kartella na portau pa davviaru sì [h]a raddʒuni a kartella d Ddʒermania k on ɖa on avianu tutthi ddʒusti sì e ki ti dissiru l aʈɽi wagnuni kwandu ti vittiru kâ kartella ? ah warda a Anthoniattha pa'pa sua vena dâ Ddʒermania e fhatta a karthella nova das ɪs . sulu skavava èni ddʒa li suardi . ma e tʃ eranu altri kompagni si skwola tʃ eranu puru altri figghjoli k avianu u paʈɽu fora ? tutthi tutthi kwasi tutthi kwasi tutthi kwasi tutthi kwasi tutthi sì kwasi tutth ati sintitu kwindi a mankantsa dû paʈɽi ? sì a amika mia Rosalbba tutth kwasi tutth nta Ddʒermania eranu ka hatigavanu sì . due o tre fatigavanu a Bbivundʒi ma l aʈɽi tʃ eranu tutthi a ll estaru mhm .
Biv2wDD1 kwannu naʃʃisti ? . millinovetʃentsissantakwaʈʈ vinthinovi novembri ventinovi novembri du sissantakwaʈʈ dô sissantakwaʈʈr e duvi ? Bivontʃi sempi ntâ kasa sempi nthô paisi sì ntâ kasa kwanti frati suaru tieni ? du suaru su kkju pittʃuli ? kkju pittʃuli e duvi stannu mo ? una kkha a Bivundʒi e l alʈra fuora dzona Latina vitʃinu a Latina . e i rikordi d infantsia kom era l infantsia ? era megghj e mmo . eranu belli thiampi nun tʃ era kiɖu ki tʃi aimu oddʒi kwello de temph i monɐ ni diver'tiumɐ diversament . mmo tʃ è a televisioni . tʃi sunnu aʈɽi kuasi tʃ è a ɖroga tʃ è tanti kuasi tandu 'jiumu u ntʃi preparamu nkuna nkuna kosa e ko'si# . a do mmari on 'jiumu 'jiumu a du marekh# . vitʃin u parku . ɖanu 'jiumu ha'tʃiumu/ a du fjumi a du fjumi ha'tʃium u lavu'raumu kwindiʃi jorni prima u haʃimu a barriera a diga u ni hatʃimu l estati lla . kwist e a sikunda lignata dâ mamma ka iu pigghja a ll una a ll una dô jornu iu m u pigghju ppa mmia era miagghju i kiɖɖi tempi ki mmo kome kome infantsia komu divertimenti mmo sulu televisjoni kompjuter . non tʃ è on è kiɖu spiritu . i na vuota ntha sti viniaɖi jo'kaumu da matina da sira mmo nenthi #t akkatthai i skarpi ntʃi akkattai nu paj i skarpi a detʃi uri a mattina mmentsujuarnu on ndi por'tau kkhjui erunu i skarpi dəhettus ddʒiravɐ nun eranu i viasthi i mmone era 'jiamu sempi uartu uarth nun a'viamu aʈɽi spassi kwindi magari na partita e pallun ju'kaumu assiami #pe'ro ni ni 'jiumu an dʒiru semph an dʒiru pe'ro on nda avia i perikoli i mmo . l infantsia bella a mmia mi piaʃiu paroli ku l infantsia nun mi rikuardu per esempiu nu konsigliu u pa'pa miu m u rikuordu pik'ki on era . lignati sulu na vota . ka tʃi pigghiai ʃentu liri . #om m u rikuard pe'ro alʈɽu no manku nu konsigliu pe'ro nianth . rida . ah ah ah kumu a'viumu neʃʃimu iɖə se non avia a mamma se non avia u paʈrɐ a mammɐ faʃiu u nda venimu nui ndô lagettu ppâ punitsioni ke ti kalasti e po imbri'gaumu a da a da grand . e mmo tor'naumu u juarnu dophu pek'ke . kissa è a sturiellə p akkus'si a traskurrimmə sì nira nira 'jiumɐ a magari putimu konvanirə aʈɽri kuasi on avia nenthi . barrɐ suardə on d a'viumu u jamu a du barr e ku d ajumu u bbarr Arena na via 'jiumu ku dieʃi liri fa'tʃiamu a gara a da skhola o jamu e ntʃi pigghjamu u ka'fe a lu maesʈru ke tantu ppoi mi dava u riastu e 'jiumu e n u span'diumu ma kom era a ʃkola kkha a Bivontʃi ? ki aʈɽi vagliuni kwaʈɽari ? sì tuttu era tutth era a prima via #a lluard d avia nd avia pe'ro a'viamu nno kkomu mmo k [h]annu nu maestɽu ddu maestɽi ʈri maestri kiɖi i sostegnu tandu nu maestru hatʃia tutth . kwindi e si un ghiva da skhola vaju a da kkasa o bussa u vija si/ pik'ki on ghisti ? ti hatʃi i kapiri mi haʃianu i tagghju on nd aju# ki mi hatʃianu ki tagghju kiɖi de i rikki propia a skhola era diʃipplinata rispettu a mmo tʃ era kkju rispettu mmone no u rispiatth tʃ era u numeru u numeru dâ klasse ku i ʃʈɽiʃʃi se jim a . ʃʃɽiʃʃi jankhi u haddal libbro #kî kapiɖi tagghiati u hekkhettu . tipu nu kulleddʒu era a skhola jani sì sì e sì ntsiemi a Ddio [ rumore di ambulanza] ki suttʃiriu ? a televisioni a televisioni è kiss nun abbaʃʃunu u volumi #a ddiu avia na hessaria ka ti rikuardi avia nu maeʃʈɽu ni mandava kjamandu k un [h]a figghjumɐ ? # tʃ avi i kapiɖɖi longi on si tagghja . era kkju bella komu kosa a skhola era kkju sempliʃi . e kom era a maeʃʈra era severa o u maesʈɽu era ʈropp severu era e horɐ era# minava tenia na niga . kui magari on sentia ma puru pɐ kakk pikkoletts propia ti minava si si ruppia supa e tia aju mai a sfurtuna u si rupph nthâ spaɖa aju vaju u ntʃ ha u halegnami . tʃ è puru k era . minava na vota a mmia si rupp iu sup e mmia on tʃ a hatts . ad alkuni puru i misi in in denuakkhju supa e tʃiʃiri alkhuni pe'ro kapi'to poke volte all initsiu poi no sempi ku a riga . lla vitʃin a lavagnə . pe'ro a mmia sempha ku a riga minau o/ avia nu modu e minare ku i irita ku a testa . era severu . nfatt iu nkandʒai n annu kandʒai da kwarta pô hattu de kapiɖi ki ni mandava semph u mi tagghia i kapiɖi e mi dava fastidiu . # pe'ro# tornar a bbasi kon vaju nianth . e dopu u tempu i l elementari a mmedia ddʒa kumin'tʃaumu eramu kju dʒuvanottini . kwindi hatʃivi i kuasi kkju kkju i dʒovanottini 'erumu/ era diversu i prassuri [professori] ki naʃ/ vinianu i hora on nd avia assai a Bigundʒ vinianu i Riddʒu e Lokri kwindi kumintʃavanu nhovi esperientsi . era divers ma und era a tertsa media sempha kkha sempre a Bivondʒi sì sì a Bivondʒi . i kompagni eranu sempri i stessi ? semp i stess antsi ni ghi'kaumu a nkunu ki era bottʃat ke kwanti bottʃaunu mmonɐ no . liti'kaumu e tutthi jandi primɐ e miə . #e litikammə . e ɖa rissammə pur arriadi on è ke tandu bot'tʃaumu #tandu bottʃaunu # . altri ankuna ddʒita ʃkolastika sì l unika dʒita ntâ tertsa media si hatʃia a kiɖi temph sulu nthâ tertsa media se ddʒa pentsavi prima #a prima dâ tertsa media speriamu u ʃʃigghjinu #nu puostu bbuonu pik'ki è a prima vota magari ki naʃʃivi #mandai ntâ tertsa media . kiɖa è n aʈɽa espriendza sekundu me a megghju esperiendza k avimu è kissa d skola 'jiamu a #ke fatʃianu# undi ati jutu ? #jimma a Sorrenthu Sorrenthu Amalfi . 'Pɛstummə . kû bbuss Kasertha kû bbuss sì . mi piatʃia propia . è llibberalə . i ssuardi ki ntʃi dettha ji u si spendɐ s i spandiu tutth ki spend# si rikogghjiu ku tʃinkwanta liri ma pek'ki ridi s i tornava a da kasa i tenivi tu #portau# ssuardi mi duni si spendanu . tutthi uniti pe'ro ku da skola e Pattsanu puru kiri pattsaniti sì pattsaniti e bivunddʒisi viaddʒammə ja ntsiami kwindi kanuʃʃisti aʈɽa ddʒianthi è bbellu ma prima nun v ati kanuʃʃutu ? no no si vidia akkus'si magari ki jivi akkus'si a da hesta na vota nkja'naumu su da hesta a Pattsanu da hesta ke fannu l estati nkja'naumu sen'no mai vist . e kome tʃ eranu rivali'ta kî pattsaniti ? no no sulu ku i stilisani ku i stilisani ku i stilisani n akkhjapphanu ankhora n akkhjapphi . stilisani phek'ki ? ten na kosa ki fortse n aʈɽu# #innau on jamu tanthu d akkhordu ku kiɖɖi ma kwal è u motivu ? . i varia'ta su tthutth su tthutth on ava na na kosa ki mi ligɐ . fhortsi eranu kkhju su si senthanu superiori pentsanu iɖi ke se ntha l anni . on sattʃu mmo ditʃaria na hessaria pâ korthes si senthanu superiori . e on jamu d akkordu pa nissuna kos . dʒoki no i ddʒoki d infantsia kom eranu ? a'viumu u bikkheri u sintisti u joku dî bikkheri u joku rô bikkheri no è novu pe mmia è novu #volianu u ni mandaunu #jistimi . man'thiamu a nu bikkieri e n ammut'tʃaumu pua unu va e ti trovɐ pe'ro si iru ʃigghjiu o kautʃu dô bikkheri se la dava a aʈɽə k erunu pigghjati kwindi trast# agnunu s ammuttʃavɐ e de korpu naʃʃia #kiɖu bikkheri era rumoros erunu i joki ke fatʃia #ddʒirɐ e kwindi i vitʃini . si potianu ammattsare n ammattsavanu . e pua #itʃim a thutth a du ruadu u rruadu sagghjisti eranu tʃerkhje e . #ri vattʃ . nu pig'ghjaumu kiɖu ha'tʃiumɐ u petts e hiarru e ddʒi'raumu ku# paijisi pajisi # e pu ku ntʃ eranu i hann e llignu pe'ro erunu robba ki a'iumu mank a possibili'ta u jamu a lu halignami kiɖu dû karthuni on s u rikorda ke sə/ si pigghjava nu karthuni pu ʃʃin'diumu i kkha parthia e su ssa roda kkha nkrotʃu e kiɖɖu ditʃimu poku k era a ʃʃan'khaumu #harə . kiɖɖu karthunu ʃʃankhau hina ke po ʃankhau puru i 'kautsi e kwindi ma juaki tutth i sera u bikkheri ʃinthilla sintisti ʃʃinthilla ? . mmo jokanu a ʃʃinthilla mmo tornaru i i . u waghjuni de mmo jokanu a ʃintilla ki d è ? esta esemphi ku nu bikkheri pe'ro ti kjudi pommu ntʃ è ladɽi vena ti trovanu tu kwandu libbari kiɖi ʃinthilla . non tʃ è l ulive ke ti po ammuttʃare tutth u paijisi . semph e sira pek'ki e jornu . phuɐ a'viuma i sigi i sigi jo'kaumu . #kkha thuasta ɖanə era misura perfetth . e gghjo'kaumu a mbiskati ku i himmini mbetʃi u bikkheri ju'kaumu solu ll uaməni . ah kwindi tʃ era u puru a ddʒerarkia a du a du a du bikkheri primu magari i himmini u ntʃ u neʃʃanu a sira e phue a du bikkheri jo'kaumu sulu nnui . per kwandu riguarda i kwaʈʈɽari tʃ era a dʒerarkia ragattsi kontro ragattse ? no no no tuttu mbiʃkati ? tutti mbiskati ju'kaumu a li singi antsi a la sko# neʃʃia# a li singi ma sulu a li singi pe'ro aʈɽi joki no no . on è kkomu mmo magari manku mmo u joku ma allora nun tʃ era# a'viumu manku a possibili'ta u n amu a rivali'ta . ati mai jutu a lu mare ? a natare a fare il bagno #vots iju u n abbruʃʃiu . l unika vota ke immə #on tsi# vistu no kanə ti bbruʃʃia e n abbruʃʃia pigghjava #ɖanə e# lu suli . i d era guagljuni . jia a do mari poku e duva ? Monasteraʃi Monasteratʃi ati ʃinnutu dô paisi . fin a na tʃerta e'ta po kwand era kkju . gwagljuni mi ndi jia a passatʃi menu mali . ntʃi #domani spalla e vvia . pe'ro nta# lagetth kkha ntô ᵪjumi ntô ᵪjumi . kwand 'eramu wagljuni ha'tʃiumɐ a ll enʈɽata dô paisi n direttsjoni lla tand akkwa n avia kkju mmo nda vegnu po ni# jammə a kjanare pek'ke l akkwa venia menu hina ke# a lu parkhu e mmo vanu semphə a lu parku i wagljuni e mmo . era perikoloso per esempio d estati kî serpenti kî viperi ? no viperi kkha serpenthi tutti i dui# ha'tʃiumu iɖi si spagnavanu e nnui . no no e nkuna petra era perikolos komu ʃihulari magari minari ku i spaɖi ku a testa sulu kistu era perikolos e nom mi nd guar'daumu . pe'ro dû riastu niente di perikolos ja ssu i mmarku'ri 'jiamu du lagetth e himmini no a kas . a kasa . e kwandu pa'pa ritornava da Ddʒermania kom era ? pa'pa# pâ tʃukkulata . a tʃukkulata a unddʒi avissi# danni ke nda mmanddʒava assai . tʃukkulata abbondava ntʃi portava# era na kosa . eh eranu na kosa ankhora oijə na valitʃa sana e tʃukkulata soltantu pe nnui propia ma propia kiɖi kosi ko hatth a ppinu a kkhamphana a ttʃokkolati ka si mphandianu a ll albberi a ll alberu i Nnatali e po mi rikordu as'sa a kos ka iɖu si portava i sigaretthi ntâ/ nthê stivali nthê skarpi . kissu mi rikordu pek'ki i om pumai mai pe'ro eppi sempi na kosa kunʈɽa u humu mi dava vuɖia ka ddu# ddʒirare ddʒirare venia pakkhetthi kiɖi sigaretthi mi rikordu puru a marka Akka Bbi a tutti i vvandi e poi si portava na makkinettha ki fatʃia i sigaretthi# prontu pu fumava . kissi mi rikordu assai ku i karthini ddʒa pronth ku i karthini ddʒa pronth a porthau dâ Ddʒermania pigghjava u tabakkhu e tardia mbiskati ntê tʃukkulati no . tʃokkolati m akkordu ka nda mandʒarunu . forse il lavoro ke fa adesso a u lavuru ke stati fatʃendu mmo mmo eh nta lu stabbilimenthu . # . sempe ɖa lavorai lavorai na vota Ffirents . nu pok e mmisi . poi tʃ era sta possibbili'ta kkha ô paisi ô pajisi . e non# ankora ti ndi vaj . on puru o niaʃʃi ia akkus'si nkontru l amiʃi ddʒa . un putimu har nenth tʃi neʃʃu u hattsu nu dʒiru dʒiru e neʃʃi dâ mardariu i kiamamu mardariu no ô korsu #alla kasa e si kuntenth diatʃi pass e 'mauma hattsu u ddʒiru tornu a da kasa . invetʃi se si fatiga a ru Nord kiss . on si po fari . #raditʃe tradiʃʃ . kwindi non [h]ai mai pentsato di emigrare in Ddʒermania no no . primo# . tʃè non kon avia mai ntô siantsu ka pa lavoro . i depo pummu dun e manddʒare pe'ro i iju por'tha ja tuttha a sakra famighja arriadi . per'ke# i probblemi . e tuthu pphoij kome ditʃivi# on eppha konsigliu pa'pa #atu . #kiɖi partikolari ke . aʈɽu no e nom non tʃ era u rapphorthu . kiɖu kiɖu kiɖu rapphorthu infantsia l adoleʃʃentsa i ddʒenitori no u l epph kistu kwindi a mmia kistu propiu un è u amigu . e suu no . ma jisti mai a Ddʒermania no mi piatʃerebb kwandu pa'pa lavorava ankora nta Ddʒermania no si venutu a trovare no kissu no . mai . forse differentse nell edukattsjone dei figli tuoi kon l esperientsa tua ? eh sì tʃ è pək'ki allora kom edukattsjoni nd epph . #tsjoni mamma mia nd epphi . pe'ro l edukattsjoni dâ mamma è na kosa n aʈɽa kosa ku ku pa'pa è n aʈɽ . tʃè tʃerthi vuati è veru ke [h]a mu si parr a mamma per konsigli tutthi . pe'roo . nenthi io tʃ era rossa differentsa . poi ku/ eh papa miu tʃi vogghiu bbenə ma on tʃerti vuatu i kuasi piʃinu#loru on l epph oppuru iə# on i rikkordu #ilaru ni porthau a tʃokkolata sì ma i mi rikordu sempha ka kattha a biʃikettha ka kattha a biʃikhettha ankhora iu u l aju a biʃikletth te lu diku kwakki magari . #l oroloddʒ i sì ti si promossu t akkatthu l oroloddʒu infatthi l oroloddʒu on nda/ on nda vogghju . pek'ki mi ristau . on ndi vogghju i odju . t akkatth a biʃikletth i aspetth la biʃikletth l oroloddʒu si è promossu a bitʃiklettha semp pe'ro on l epph/ . oji [h]annu tuthu edukattsjoni puru ekkhu a da skhola per esempiu . è bberu iə ka eranu aʈɽi tempi gghjia s informa mamma mia pe'ro pa'pa on u vittiru mai mai diʃ kom vatʃi higghjimɐ a la skhol ? . #studi pek'ki on avia mank# on tʃi era hitʃa studi . imvetʃi iu magari tʃi staju kkju arrieri neʃʃu iu ki kwa ʃerku u tʃi rugnu n indiritts [h]o sbagliatu puo darsi puru ka sbagliu . pe'ro su# eh sin'no ki mand'dʒavamu ? eranu brutth i tiamphi sin'no immigrava mandʒava nianth tutti emigraru a kiri tiamph kwandu kriʃʃimm i higghjola tutti kwanti emigrati sì pe'ro mo t u diku sulu ka sbagliai sbagliasti ka nun jia o pigghja a famigghja e num mi galai# # ekkha kistu #sbagliai ma s era oij on sbagliava s era oij s era oij on sbagliava ma sikkhome me nummi ɖassammu tʃerti vuati kondittsjonaru dei ddʒenitori tʃ 'ajumu a testa i mammata ma mauma om mi dettha manku mai nu kontsigliu eh mmo ti ndi vai si ti ndi va tu komu hattsu kkha e lla . iɖu volia u mi leva a kurpa è a mia . kurpa è mia nd avia na vita puru iɖu diversa . a horp# nostra a vita sua hu dura a mia hu dura forsi era ankora megghju puru pî higghjoli mia oijə eranu lla sistematu ognunu e/ e avianu ambiente lla ddʒustamenthi . pe'ro po dartsi ke nda ajumu venutu nun ti voghju diri pe'ro iɖu vivia venth anni sulu kapiʃʃu ka sbagliai mmo ke fhattsu ?! nenthi ormai . on tsi po rikuperara sbagliai . si era oij on sbagliava ma tandu era pittʃula e sbagliai . on è ko ro mietth mietthu pek'ki iu avia a menth# nta Ddʒermania on jia . tʃerti vuati i ddʒenitori oiji #ddʒustamentha higghjumɐ si maritau a Rroma si viva a Rroma kû marit è kin apə kapiʃʃu komu# testa era kom mia ma i ddʒenitori e na volta on ni votsaru bbeni ka ni votsaru malə si po ddire i kista manera non ditʃa a higghja ti maristasti# ti va nta Ddʒermania vattindi nta Ddʒermania ah no ka si ti ndi vai iu komu hattsu kkha komu nun tsa/ sə tu vo tenev u tsitiaɖu ki tʃ era mauma ke pa d iɖu neʃʃiɐ pattʃ e nun tsi po# avira . ia komu hattsu iu sa tɐnev u tsitiaɖu iu nun sattʃu kiru k aju u hatts . mɐ ntsi piji jivi iu kapiʃʃiti ku è u hatth oh on avia nkoju d oru kə m interessa a mmia ?! hermə doi maritumɐ on a hitti m u hatts si era oiji u hatʃia se era oiji u hatʃia sa pe'ro tandu on a hitʃ u hatts mi dispiatʃiva e mauma e kwindi restai a la kas . ma ti rikordi ankuna kosa î nonni ? ke per esempiu a nanna ti kuntava ankuna kosa un rakkonto no kira m assettava supa ssu divanu e mi . mi# oppuru sempha# n dʒira kissu sì mauma pe'ro mauma sempha a nonna materna sempha vania mi trova k un era libberu venia mi hatʃia mə Mmakkulata solu kist l aʈɽa nonna no l aʈɽa nonna ad'du è Ntʃentsinu ? anejama via parthiva u vatʃa e m u porthava s u pigghjava e pporthava l aʈɽi nonni no . [h]o avuto kisti invetʃi da kista a nonna materna sì parthiu iɖa era kome si diʃa u mareʃʃallu vania mi trova . e il rapporto ko le sorelle litigavate ? no no . iu no iə u d avia mai nu fratə no ko'si ku i sorelli no o litigare no mai a pittʃula ha u kriʃʃi a lui no . mai mai ku kiɖɖa pittʃula/ ku kiɖɖa randa passavanu dui anni kwindi era n atru maskiu e femmina nun si mundʒiaunə [lamentavano dal gr. antico moggós 'di voce sorda'] . kiɖɖa pittʃula iɖu ntʃi passa unditʃ anni kwindi a kriʃʃia si po diri iɖu a proteddʒia ditʃimu a protaddʒia infatthi sa 'jiamu a ankuna vanda iɖu #a Nuntsiatina ka itʃi ka a robbanu . ki iu a num mi ɖassava mai agli aʈɽi agli aʈɽi dei santhi si nkuntentava iɖu u si herma suttha a suarəsə kkhanə no a tsitiaɖa a tegnu iu va tunə ka t a pigghjanu i tsingari om mi lassava u la liavu . si nkuntentava iɖu u si herma sutta na suarəsə si torn# a protaddʒia . pe'ro ntʃi passa unditʃ anni a suarəsə . sugnu viakkhju . no #randa ma ntso on è kka eri pittʃulu . ku kiɖ auʈɽa leva du anni i differentsa jukaunu on tsi ngrijaunu mai on tsi ngrijaunu . kwindi si ngrijinu kwandu ennu ddu maskuli . e s ingrijinu ma na phimmina e nu maskulu on tsi ponnu ngrijarɐ e il servitsio militare ? no nienth . pik'ki avia hattu domanda . dissi invetʃe ko u sugnu militari normali [h]e hattu domanda u hattsu l ausiliari ki vɐnia pagatu po kjamar a ppista ke non# tutt a puast . dopu na pok i mmisi mi dissiru ka fu restituitu a ll esertʃitu . phua mi arrivau u pressur a nu# sikkomu avia passatu avia reskattatu n annu . pas'so o numeru n essa [lascia ?] a la kas . forthunatu hu spo/ hu sporthunatu . avia/ pommu mu hatʃ ankuna lira no iu onestamenthi om volia mu hatʃa o militarə per eseperiendza ankhora non avia esperietsa kissə bboh . ntʃi mandava kondʒiadu eh . pe'ro iɖi [h]e hatt a domanda dû u m [h]a nu stipendiu no . per un anno tantu ti mandavanu ntâ stessa reddʒone tʃ era kiɖa possibbili'ta . poi komu 'jiumɐ megghju ko n u hitʃ . militari ma iu lavurava ja duv iɖi . on tʃ [h]o manku tempu u piantsu ô militari . anke si ghjiku ka . on è ddebb# u militari tʃè ntô sentsu ka no hannu i prohessjunist . non eh . nu vagljuni tantu on tservi . è n annu . l esperientsa fu tandu diversamenth puru lavurandu no ô militari . puru vatʃanu u n ajutanu a antsiani po essiri nu po n offriu bbonə . no ? tu [h]ai detto poko fa ke tua nonna era un mareʃʃallo ? sì era mareʃʃallo propia l esperientsa . on era libbəru kumu aʈɽi wagnuniaɖɖi u niaʃʃi ka subbitu venia jia s u [se non] rrivava se non vɐnia tu venia a nonna mia . tʃè n esperientsa i kiɖi t i rikordi kissi no . puru ti rikordi# kiɖi tʃianthu liri . tʃiantu liri mi nda etthi [detthe] kauʃi . hu sportunatu ka mi katthanu ku a bbus[t ?] . a la hine tu i spandist sì m i spendivi . e jevə mu ntʃi mu ntʃi parri jeu abbuskai iu ka pua tʃè nun non era akkus'si iɖu ku sapa hitʃi sa mi pigghjau tʃianthu liri . iru ll avia libberi i suardi mi ditʃi va 'kkatthami i sigaretth . pue iu wagljuni pe'ro vedi tutti kiɖi suardi itʃi ma nun si nda akkordʒi si ntʃi pigghju tʃinkwantha liri stasira# on s akkorddʒiva ka si# hu sporthunathu ma kumu mai s è akkurddʒutu ? katthiru #dâ buddʒa ntû gabbinetth . iu era ntô bbagnu e mi katthiru e iɖu e hor itʃ . ma kkatthiru ssuardi ia ntʃi issi no u kosu dû lavandinu no dissɐ ma kistu um po essiri per dir ia pigghjai# ammuttʃavi e vigghjai e sikuru sutt u tappu dû lavandinu i ntrovau . on è ka d è kiɖu ti minau pek'ke kapiʃʃiti# pekk on avia m i tokkha on è kka nnui pek'ki on è ka paisə pe na# apposta #pigghjatilli# per non tokkharli tʃè kiɖa# edukattsjoni #kâ edukattsjoni i suardi un tsi tokkhanu . per edukattsjoni ntʃi minavanu ma kiru nun tsi# #mi minau kju . #ntʃi minava e ia nɐn# . aju de tapphini iji non tsannu i tapphin #randi kkju i kiji non eranu i plastika ɖassaunu a hurma . e de lu liatthu kkhani ndi ndi dava tandi . hitʃi u dʒiru dô 'taulu pe'ro . tu mi ndi re/ mi ndi riasti [desti] lignati mbeh mi tenevi n dʒiru . e nta ddʒiru on è mai mai mai ntâ kasa sempha ntû lagettu kum era ? bbellu . sempha a muaɖu 'eramə mparamu 'jiamu a du mari no lla mandʒastivu ankuna kosa ɖuaku avete fattu na spetʃ i piknik ? kwale piknik ! nda 'ddiamu nta kiɖɖu su# pua magari nta serati 'jiumu u pigghjamu a r alburu de piartsikə 'jiamu u ntʃi pigghjamu i piartsiki ankunu e kistu era proibbitu ? ah ni pigghjava o paʈɽuni ni sgangau a kkautʃ . [h]a mu ntʃi pigghja i panni ɖassaunu i panni no sutta ll arburu mu megghju kjani sulu ka nua hummu kju sbiarti i kist aʈi i ɖas'so lla u paʈɽuni ntʃi pigghjau . itʃi mmo si si nun sattʃu ku si u torn i panni ntʃi ditʃia e kiɖɖə #era nudu a la kasa era nudu kompletament . e po# ntʃi kogghju iu mu ntʃi dugnu i panni . pardiu# jia a la kasa dei ddʒenitori kiɖu# pagi u frutth . na vota sì nfatthi eranu# ste kos na vota non si potia tokkari n tsi potianu tokkari si gwardavanu on è kumu mmo kiɖɖi kosi kassaria . pek'ki ɖa avia assai orth assai assai assai propia e noi poi n a'viumu a mapph a'viumɐ/ sa'piumɐ dov è u pertsikaru duv è a tʃirasara tutth sa'piumɐ . kwand 'eramu pu pittʃiriɖi kkha ssutth a dovu l uffitʃu postali avia na tʃirasara i u paʈɽuni lligau o kani kissu m u rikordu sì 'jiumu nkattsamu u kani nkjanau . ormai a'viamu hatt amiku u kani . ah sì kî animali magari sa na kosa . komu avete fattho amitʃitsia ku stu kane ko'si #ntsava e pui si nda [h]a akkurdʒut u paʈɽuni kanddʒau u kani u misə kana lup e pua . kiɖu ɖani si kjamava iɣumiɪ e nenthi pua nenth . pe'ro eranu i rikuardi kui kumphagni magari ndi hatth i kunth . ma ti rikordi altri kosi di kani gatti kkha a Bbivondʒi ? no ma iɖu si spagna no iu nun sugnu n alʈɽi/ iɖu si spagna m i tokkh tʃè iə mi piatʃanu pe'ro staju a lla largɐ . i gatti propia nə mmattsai unu na vota non eh lo volivanu puru pagatu . komu ? allora era pittʃulu ankora iu wagljuniaɖu si fatʃia lu tʃinema a da kjies lu primu tʃinema . tʃ era kiɖu paj atthori bbelli mmo era tantə ke m u ntʃignau ka ia jia semph a kjesia era mbiskatu ɖanə diʃi va kjama a kiɖu k ava a kjavi kiɖu ntâ kjatts . e pigghju e ffujivi u kjamu e neʃʃe stu gatthu avia mphatikatu u kuaɖu . [u] uliva rugnə intandu si moriu u gatth# u primu tʃinema . e west# a me kulerɐ# . ntâ kje/ ntâ sakrestia nu hujimu . Madonna# ma lu vidi ka tʃi #pagat u gatth . #i gatthi non . stetti du juarna kurkhatu# o piadi restai restai . du jorni kurkhatu ka si volau u piadi #vulau dô piadi itʃia ntʃi ammattsai u gattu ku stu piadi mi restau na poku du jorni restau kurkhatu pekk iɖu volia puru pagatu u gatth volia pagat u gatth e ke sattʃu ia iu pentsav ô piadi se ku stu piadi ammattsai puru k# nu gatth pe'ro mi restau . pe'ro ô tʃinema jetthi o stess [risate] . kiɖa ɖa hu ntâ kiɖa vineɖa . tand era# tʃinema a khjesa ognithanthu u projetthava ankunu . e kom era a vita prima kwandu tʃ era u primu tʃinema a Bivundʒi tʃ era n attrattsjone pâ ddʒenth ? e ghjimmu a kiɖa kjesa assai i wagljunə #'aumu â kjesia pe'ro era# kuria pe'ro hatʃimu per kasu i dominika 'eramu i kjue a bella kosa na bella inittsjativa tu ntʃi jisti a ssi kolonie puru eh e pue ku a kjesa nkonʈɽa/ u hattsu a kolonia a du mari u ntʃi jim ô mari kiɖa hu n esperientsa positiva . pu 'eramu a lu mari ku da kolonia era tuttu pagatu no kâ skusa ka jia a kjesiə era ku ditʃimu ka u priaviti a kjesia restitutia magari pek'ke i wagljunə ke ghjianu ɖanə ti mandanu i kholonia i phagava kuria no mi mandaru a Riaʃ mi issiru si vogghju u vaju a da kasa d pellegrinu e ɖɖa tʃ era kome kome i de# i militari pe'ro . alla mattina a lli triditʃi a da kjesia tʃ era kolattsjoni po alli nova vania o pulman e 'jiamu a du mari kwando tornavi . prantsu . paju d uri fora nom voju iu u dormu e ti sta kujetu pe'ro si nun era pulitu iu dopu ô mari on jivi a'viumu un sorveglianthi ke ti skrijia e kistu hitʃimu nu mmis . pe'ro ku l esperientsa huru kiɖi kiɖɖi marə #tsiuma n abbruʃiu . # # # . [h]ai detto ke ti piaʃe il tuo paese ke kosa faresti per migliorarlo ? . allora komu aʈʈɽattsjoni nd ava rispetthu a ll aʈɽi paijis . pe'ro i ddʒenitori avianu u ntʃi dugnunu kju rispiatth mu ntʃi #mu libber'ta assai kissu no mu migljor pajis komu pajisi poti migljorare jornu dopu jornu ku nua stiassi ma ennu iɖi pemmu u migljoranu kju e nnui i wagljuni . e pphue kju konʈɽollu . on ava konʈɽholli . ki ntô paijis un tʃ è konʈɽollu . sai k hu duru# aʈʈɽattsjoni nd ava nd ava khamphi ava ekkhu manka lu tʃinema kwandu nu paesi è ko'si potia essiri na kosa itʃi sulu la dominika #kogghjia . poi tʃ è tʃ è u hattu dô teatru . a# migliori ragattsi wagljuni kapiʃʃunu ki è u teatru imvetʃe no nui i ddʒenitori nui ki faʃimu . ntâ kjattsa jiti ntâ kjatts . # menu mali ma t assettanu i mammi # # #ntʃi vo mu t u kattʃa me ti ve invetʃi mu a'viamu u simu u nd ava na kosa i kju ai ddʒuvani i ragattsi o u migljoramu puru u kurkhamu u hattu d ambienth tutth ssi kuasi ɖoku pek'ke subb eh/ ia jia ô parkhu oj no ? sì levai le'vaumu u mandʒare si a levu kjina a busta a pottsu puru portare vakanth è kjina eh i mondittsi no invetʃi kkha non suttʃedi # iu vitthi tanta sportʃitsia ntâ ntû ditʃimu anke a kulthurɐ komu si miglioranu ssi/ ssi kuasi ɖoku ma non a ppharuali a ffatthi . si ghjeu a situattsjoni u vitthi a situattsjoni u vitthi# iɖu non imvetʃi kkha no kkha tʃè a kulthur# paga a spattsattura tʃoè èni sbagliatu #si migljoramu ma tutthu è tuthu sbagliatu pek'ke mmo tʃ è l egoismo vintʃe l egoismo ormai ormai e si nun kandʒanu iɖi nui no pek'ki nua on avimu a possibbili'ta kkju ke ke si ndi jettanu# ntô kautʃi . pe'ro un ntʃi putimu diri u rispiatthu ke nun m [h]annu . sia d ddʒianth e sia de l ambianth kistu manka di wagljuni d oij eu vitthi oi tanti makkini abbandonati è nurmali kistu ? duvi voi kkha sì è nurmali anke si ultimamenthe . mi parə ke ankuna kos stannu hatʃiandu . pe'ro era normalissimu kiɖu . nfatti su maginii dietʃ anni fa a targa a targa è# a trovari# vitʃin a lu mari vitʃin u ᵪjumi ah# mmo invetʃi kwakkosa statʃi kandʒandu vidanu u numer e telaju e ti kjamanu u ri sannu u propietariu ts on nda jetthanu â ᵪjumara kkjuni kissu kattʃav ma pek'ki non si potia jiri avanth i sta manera ka su troppu inkwinamenth . l akkwa vidi #on nd ava ka si viviva ke si l akkwa era alivi# . u ᵪjumi tʃè è bbiallu ke inkrementaru u turismu a Bbivundʒi a Kaskata u parku inkrementaru u lordaru puru sai ki signifika lordaru ? mhm . u sai kwanta# jisti a Kaskata ? ankora no ia jivi l urthima vota ma non [h]o visto a Kaskata per'ki tʃ #jiv a ffundʒi ki tʃ è a munthagna di fronthi . ki benia akkwa ka tʃ era l alluvioni a settembri dô dumila kkha tʃ era l alluvioni . jivi di ffronthi . tʃè vidi i piatthi di plastika ntâ kiɖa ᵪjumara . vulira ku iu va o mandʒa llevau o sakkhjiatth lɐvau panə lɐvau u piatth i plastika tutthu mentha ntâ busta tu u puarth . ɖa suttha eppuru u mu jetthanu propia . iɖi ti parlu di fronthi# pruvann a pposta . i sti kosi no nom mi piatʃu[nu] kant anni on jivi è d allora k om baju . ma ss alluvioni fitʃa danni arrivedertʃ tʃao mi nd vaju e kkha e vaju# arrivedertʃ tʃao kwindi fitʃa gran dannu a Bivuntʃ eh hitʃa danni era a hesta d Madonna puru . era propia a hesta da Mad/ a notth hu a duminika hitʃa na botth ki# u munthi sabbatu e domenika lla nâ notth a hesta nostra . kiɖa #nda vitth u hesta . pe'ro ntâ kjesia jimmə e pagammə e bbast . on tsi potia nɐʃʃiri â port mpatth si lavava . mi rikordu mai mai d festa Mamma Noʃtɽa kjova# . pek'ki po ke kjovia nɐʃ'ʃiumɐ kiɖ annu ni hitʃa propia vuanu #kista a nui a kulthura nostra k aspetthamu u postu dô speratu . a mandanu ô tʃialu nui n inittsiativa nua on a pigghjamu mai . o è pphaura o è kakkos non . non lo so pe'ro aspetthanu tutthi . a provvidentsa a provvidentsa gwarde'ra a tutthi . #a mani ka unu . prova# u si hatʃa mala u si hatʃa bona pe'ro kista esta na kulthura ki kkha iu ti diku tutti gli anni fa Biɣundʒi . on si# parra #tʃè a diperattsjoni massima hu o bidellu . no disperattsjoni dû bidellu pe'ro on tsi po hara aʈɽu itʃi kjamamu ô bidellu #tanthi lavuri# nthô stadiu ke po essara utile voglju diri puru# vali ntô stati no bidellu u bidellu om phannu mphannu nenth/ appuntu vogliu diri a kulthura si pigghjanu u stipendiu mphannu nenthe . nel tsentsu di skertsare# na figura ki ttʃinʈɽ ? pe'ro l aspirattsjoni massimu fu u bidellu no . puru nta Ddʒermania suttʃedi a stessa# hausmaɪstɐ mamma mmia kiri propiu si ʃalanu vengono pagati assai e nun fanu nenth e nun phannu nenthi om phannu nenthi akkus'si esti si ʃalanu kiɖi# unu vatʃa ô addʒust . #migljorari a'viamu na struttura ka si kjama forestali kkha nta Kalabbria pentsu ka ma ɖa amu u hatʃimu lavuri utili nt estati for e paisi pur a polittsia ta# . tutti sti stratthaji ka ndʒiranu iu on nda vitthi a kattʃanu per bbeni on i konʈɽollunu puru pek'ki iu om pottsu jira u hattsu u forestali mu portu a Mandʒatureja . a duminika pottsu jira a Manddʒatureja . kistu esti si nu jornu pikkolettsi pikk on essara avandi . # . # tutthi a firera unu appressu l aʈɽ . ki on essa# . nua hatigammə u sa hatigammə privatə nua hatigammə a mia# jettammə sangu higghjumɐ e hatigava ntâ Mandʒatureja jettava o sangu u hatiga # si ni paga# jiu o tsapphɐ . iju ebbɐ u s ammattsa hatigandu jia hatigava ntê palattsi# e mmia s ammattsaru mmo no# kiri k era primi num vatʃa u lavura ô manuali mmo testa on nd ava lavori manuali . puru nd ava o kompjuter . tʃèdi puru ɖa a differentsa .
Biv2wID1 kwandu naʃʃisti ? . ll unditʃi agustu millenovetʃentusessanth e duvi ? a Bbiɣunddʒi sempha ntâ kasa ? sempha ntâ kasa [risate] allura fatʃimu i stessi dumandi i prima teni frati suare ? no tri suaru duvi stannu i suari ? tutth a Hildesheim su ʃpusati ? no tre simu sposati e una esta tsitɐ e ke stanu hatʃiandu komu prufessjoni ? . allura . a rranda esta assistenta medikə a tertsa puru e da kwarta esta infermierɐ mhm . poi per esempiu rikordi d infantsia komu passasti ll infantsia a Bivunddʒi ? i kiri tiampi ti rikuardi ankuna kosa sì ogni n tsira avia u diku u rosariu ka in tsira appittʃikaunu a radiu a'viamu u ditʃimu ogni tsira u rosariu e kissa era kos pa dda vviaru . ogni tsira o rosariu . ah 'jiamu a da skolɐ arri'vaumu a da kasa ni ha'tʃiamu i kompiti 'jiamu ni kju hora ju'kaumu na puak pu ni kjamava nonna trasiti k esta tardi e tra'siumu ntâ kas . e bbasta on è ka si neʃʃia komu si neʃʃa kkha dopu ka si hanu i kompiti unu vatʃa o joka ah ah [nel senso di no] mi vortsi ka mparanu l untʃinetthu a nonna no om u mparu ll untʃinetthu pua jivi a nu dopuskwɔlɐ e ɖa imparai u hattsu ll untʃinetthu . u mhm . u ja ll untʃinetthu sì mpara ll untʃinetthu ja ja ja doᵪ . e bbasta ki mi rikuardu ll infantsia pah . ke fa'tʃiamu nn infantsia ? . u tələddʒornale prima k o vena pa'pa a ssira ntâ radiu om po'tiamu senthire ka a mama vola senthire eu om bola si senthe eh ehm u mm . a radiu il teledʒornale ? no no a televisjone no a ra la radiu la radiu sì om bolia s u sentha a mamma pek'ke aspetthau o vena pa'pa dâ Ddʒermania nom bola u sentha i notitsji ɖa aviu proibbitu nun senthimu a radiu a ssira . era proibbitu si no prima arrivava pa'pa dâ Ddʒermania a radiu on tsi pittʃikkava . e kwandu parthia puru kwandu tornau ntha Ddʒermania puru pə due o tre gghjuarnə on si senthia a radiu si non prima arrivav a litthara e pa'pa radiu nenth . pek'ke itʃa ka no vabbuanu nua 'eramu sempha mm . obbidenthi e askur'thaumu a mamma . on pittʃi'kaumu a radiu [risate] e ki mi rikuardu kjudi [più con sillaba paragogica] ki ffa'tʃiamu ? e kwanti vuati venia u pa'pa a ll annu ? na vota ll annu kwandu ? a Natali ? i Natali venia sattʃu pi di ditʃembre i printʃipi ditʃembre po sə nda tornava febbraju mmartsu bboh rristava tri misi sì rristava tri misi . restava sì era sempha hora jia o tsappha on è ka u vi'diamu . kwandu u vi'diamu vi'diamu a mattina nda jia priastu va du lavoru kwandu venia a ssira mand'dʒaumu jia u u joka a kkharthi . sabbatu e duminika ki ghjokava a kkharthi Katerini hatʃiti manddʒari vaju a kkarth e torna vo a du barre jokava a kkharthi e po ogni tantu a mmanddʒare era pruantu a Pina a Anto Antonettha [allocutivi] jati kjamat a pa'pa arri'vaumu a na kjattsa avia na finesta kja'maumu e hhora pa'pa ! i higghjoli mia kjamanu hatʃia paʈru tornava rriadu o mmanddʒa e kissu mi rikuardu si k jamu sempha o kjamamu dô bbarrə kwandu pa'pa joka a kkharti si skorda o tiamphu on è ki si rikuardava k ava a hamigghja a da kasa nts a rikordava k esta a da kasa a hamigghja pe'ro ntʃi piatʃiva o joka a kkharthi e e d era sempha ntô barri ki ghjokava a kkharthi on è ka . e kwandu u vi'diamu ? . a dduminika ntsomma kwandu mand'dʒaumu a duminika annite [uniti] e l aʈru juarnu era sempha ntâ kampagna on è ka era ku nnui . i Natali jokava a kkharti ku ra sera ni jia . prima mand'dʒaumu nnite pe'ro ntsomma sa mmand'dʒaumu mand'dʒaumu nnite pe'ro nda jia joka kkharti avia o vittsju u vatʃa u joka kkharti e e jokava a kkharthi e puee i kuasu u sia di dʒennaju u sia ddʒennaju epifania esta ? no epifania esta ? sì sì e kwandu 'jiamu a Stilu ? l apifania era apifania 'jiumu a Stilu ! u vidimu si hitʃa u kanddʒa u batthesimu [l'acqua santa del battistero viene cambiata il giorno dell'epifania] hatʃa ka 'jiamu u hatʃimu . hatʃ hatʃanu hatʃanu un festa hatʃanu na festa a Stilu una vota jimme ɖane avia nu vianth a i kiɖi timph [colline, montagne] e Stilə mamma mia oooh ! ma tutth a pphedi jistivu ? a ka te ka ! sì tʃertu semph a pphiadi ma on è lunthanu on tʃ era kira strata ka vinna i Pattsanu ? sì ɖɖane jimme ! a strata e Ppattsanu jimm a Stilu duva tʃ è a galleria ? sì sì ma tandu on avia a galleria ki ki galleria na vota ! tanth era stritth a strata avia nu viiaanthu ! mamma mia pju sentieru ke strata kwindi per kamminare a ppedi nə riᵪtigə Vʏstə [risate] era tutth sentieru on avia strati mamma mia mmo n a kanddʒau sì ma tandu era tuttha . timphi timphi [risate] era tandu nu Stilu pua ndi 'jiumu ɖɖane e ki mi rikuardu kju in Italia Bivunddʒi ? e ki fitʃaru allura a Stilu kistu juarnu i ll epifania ? oh mamma mia ka ku s arrikordə ? m arrikuardu sulu k avamu [eramo ?] a mentsa a strata no arrikkuardu po sa turnammə arriadi k avia nu vianth k on si potia kamminare n arrivau u vianth propia ntô adduv ava mmone kiɖa galleria propia ɖa ni pigghjau u vianthu ma nu vianthu foorthe . on tsi potia kamminare ntsomma kiɖu juarnu era ma a nivi on tʃ e nd era ? no no no no eh minu male k on ava nenth tutthi kiɖi ʃʃinduti kiɖi nkjanati e Bbivunddʒi ki fannu ku da nivi ? . on si po fare ɖane ku da niva a Bbivunddʒi no no tutthu on n arrikuardu tanthu tʃè #rikuardu venia kwa jimm a skolɐ on è ka era komu kkhane per esempiu ke mi nda jiu ddʒirandu a mamma n u hatʃia o 'jiamu a nissuna vanda ka pa'pa est ntha Ddʒermania po ki dinnu a ddʒianthi a Bigunddʒi si bui nɐʃʃiti ?! ah ekko akkus'si ni ditʃia puru puru pe sempiu kwandu vinia na hesta e bolimu o jamu ntâ kjattsa u senthimu a bbanda a sira on benia mamma hhh o ku mmia vinnia a Bbigunddʒi ntâ kjattsa ! ah ddʒianth si bidanu a mmia dinnu pap'pa tua maritəta [es]ta ntâ Ddʒermania e mugghjeri mu jiva ntʃi si divertha ! e nom baju on jiu pa da vviaru a da bbandə . oh ni hatʃia u jia a da bbanda na vota vinna o kumpare t arrikuardə o kumphare Ntʃentsinu ke ku a kummara Katerini jimmɐ a da herɐ a ri'ffammə bintʃimmə a ddui figurini kistu m arrikuardu ka pak'ki ka tridikaru i a dati'mili dati'mili san'no om bulia u jamu a nissuna vanda on nda rikuardu mai jimme a da bbanda ku da mamma mai mai mai ddɔᵪ [ted. sì] ! na vota kwandu vinna u pa'pa u sessantanovɐ ntâ stati . jimme e fermau e ments agustu e gghjimme nthâ khjattsa ll unika vota ka ghjimmə u ni senthimme a bbanda nthâ khjatts k avia pa'pa ma da hesta i setthembre [la festa della Madonna] metthjamu ma ma mai a du ddʒiru hatʃia a prutʃesswani sì ma a sira kwandu avia ii kiɖi festivi'ta nthâ kjattsa 'eramu semph ntâ kasa on era lunthanu n a senthimu u stiassu a bbanda sì pek'ke era ntâ/ era bitʃinu ntsomma dâ kjattsa duvi statʃimu nui on è lunthanu ma pe'ro a mamma om bolia ka pa'pa era ntha Ddʒermania e nom putimu jire mai ma kwindi gli alʈri figghjoli ka tenianu u paʈr i fora ? kiɖ aʈri eran n aʈra manera a mamma pentsava e ssa manera sattʃ iu pik'ki pentsava e ssa manera e ki ddinnu l aʈri ?! e ki phentsanu l aʈri si mi nda vaju ku li higghjuali miə nthâ kjatts ?! e fermamu neɖa kasa e ni 'eramu # a da kasa on è ka 'jiamuu on è ka 'jiamu ddʒirandu 'eramu semp ntâ kas ma per esempiu se tu eri figghjolu tʃè maskju putivi neʃʃiri ? non sattʃu non ssattʃu non sattʃu on è k ia hitʃa ssa sperientsa non è/ bboh non tsattʃu ntsomma . kriju ka no kriju ka manku ni ditʃa ka sì sattʃ ia mo n ô diku . om putimu ntsomma avimu u n askolthamu e bbasta [risate] one Widɐwoɐt kumu ditʃeunu mu hatʃimu eh . ntsomma . on è k esta kumu mmone ki si ddʒira ki si vatʃa khane ki si vatʃa a n aʈra vanda . 'jiumu a da skola arri'vaumu a da kasa . a nonna avia hatt e manddʒare e ke fitʃa a nonna i mandʒare ? o su binutə se ti rikord no arrikuardu no arrikuardu ki kutʃinava [sottovoce] so n arrikuardu sulu kwandu ni hitʃa manddʒ i havi [fave] na vota a nanna ni nkjudiu k avia u mmanddʒ i havi nkjudiu ntâ stantsa duva mandʒammu duva manddʒamu mmone e duv avimu u bagnu mmone era kumu nu sgabuttsinu nd avia na finesta supɐ e ni kjudiu ɖa ddinʈra k aju u manddʒu i havi ku d Anthonia [la sorella più grande] ni kjudiu dinʈra ati u mandʒati i havi e ditʃia mandʒati vui on nde vuagghju havi Anthonia pa pagura s i manddʒau ke voliu u neʃʃa horɐ ma jivi ɖɖane #po setthare ma havi on nda manddʒu e kwandu havə on ni piatʃianu hatts e manddʒi i havi e ni kjudiu e pu duaphu tantu pardiu a patʃientsia a mamma ni kattʃau e hora pik'ki o #mand'dʒaumu . [risate] ni kjudiu ka manddʒamu i havi [risate] ma per'ke per fortsa i havi ? k ave kutʃinare i havi kiɖu juarnu ki a'viumu u mandʒamu i havi e san'no ni piatʃiva pik'ki a'viumu u manddʒamu i havi eeh manddʒati'villi vui ntʃi ditʃimu nua e Anthonia [risate] t arrikuardi [rivolgendosi alla sorella] ka a'viumu ni manddʒamu i havi ja ! a mmia om mi piatʃianu mai eeh kwandu na kosa on mi piatʃia a mmia om piatʃia kwandu una kosa on ni vatʃa on ni vatʃa eh pottsu stare puru dietʃi ure nta na stantsa kjusa kosa un ni piatʃa on ni piatʃa . kissu n arrikuardu kwandu a mamma ni dissa k amu u ni manddʒamu i havi . kiɖu mi rikuardu kju nə ka tassia ke na vota # avissa k on arriva na letther e pa'pa si on arriva u postinu ni porthau a litthira a duva tthia sì sì sì u postinu vinna pa da vviaru porthau a litthare ni parthiu u vaju pigghju u vaju dâ mamma e dâ kjattsa avia nu kani ki si m ingriava avia u tuarnu arriadi pik'ki i kiɖu kani ki mi spagnu e kani torna avia u tuarnu a da kas arrivu a da kas mi hatʃ a nonna e kku da litthara ankor nthê mani si ?! e si ntʃi ava duvu nu kani ke si m ingria sa ke ffai ? vai kiɖa aʈra vina dissa vai kiɖa sta strata jiva dâ strata duvi è o skarparu suttha arrivu ɖɖane esta n aʈru kane n aʈru kane ɖane ! tuarnu arriadu ntâ kasa e da mamma aspetthava a litthara # kum i fatʃimu kom aju u hattsu mmo tornai a arriadi sa a nonna bo u ntʃi liavu a litthara vabbuanu ka tuarnu tornai a k hina nu tʃertu punthu arrivai trankwilla sentsa kani arrivai propia duva i hann i pasti a du bbarr a Lukks ɖɖane kiɖu kane ven appriassu ia mentha fujiva kiɖu kane appriassu appriassu appriassu tʃ a hitʃa sulu u la kjur a portha duv a mamma tessɐ e kkjudu kiɖa portha e bbasta dissa iu bbasta om vignu kjune u puarthu litthiri mi hermai a da ddinʈra pur on tornai adduv a kasa dissa ia kwandi vi nda jiti vui vui vinne ia pe'ro iu sula on passu kju #ra dei kane ma pik'ki ti spagnasti e kani ? a mmia mi piatʃanu n animali puru no vitʃ/ vitʃin i mia ntsomma e vitʃinants mi piatʃanu n animali pe'ro lunthani eh on hui mai nthô ddzo ia aju kwarantakwattr anni u ddzo ntô dâ televisjoni u kanuʃʃu ava l Anthoni e ni hatʃia vina a da Serengeti Park vai tunə ma iu om biagnu kwandi vaju u visitu a d iɖa ntʃi telefunu prima u kjud o kane k ava o kane a da kasɐ no ie me spagnu n animali mi piatʃanu sì ma no ntî vitʃinants lunthani sì ma pe'ro on sugnu affetthuosa ntsomma u m aju n animale ntâ kasɐ on aju kiɖu affettu avimu nu gatthu nua dua statʃimu a Bafənʃtedt mamma mia kwanti vuati mi rupphivi a testa k a'viamu nu liatthu dopphju era komu si kjama kastellu ? liatthu a kastellu era sì e aviu u vittsiu iu pekk on a'viamu u stu spattsju nua duvi statʃimu na vota ed ebbi sutth u liatthu avia semp i ddʒornali ke mi piatʃia u leju i rivisti italiani tedeski leje semphe e rivisti ed eranu misi sutth ô liatthu na matthinɐ hatʃia esta ʈropphu esta ʈropphu 'muarbidu kistu libbru ed avia o gattu sutth u liatthu mamma mia tʃerkai u huja kumu hujia #o liatth ntupphai [urtare] ku da testa a du liatthu e e Ma'riade o tune k era mis Ma'riade era no Ma'riadə Ma'riadə era tandu tu durmivi sulə suppha ntupphai mi rupphivi a testa pa kiɖɖu gatth mm menu male ka pu sa skappau e on vinna kjune om mi piatʃanu animali on è ke ditʃa k on mi piatʃe ma pu no nthê vitʃinants ntsomma on t u puattsu dirte i kani i Bbivunddʒi eranu randaddʒi ? eranu tanti mamma miiaa ma on piatʃi a mmia n animali ntsomma mi piatʃanu sì ma pe'ro no nthê vitʃinantsi ntsomma u ll aju vitʃini mi piatʃanu pf o tanthi kilometri lunthani sì ma nthê vitʃinantsi miɐ no pek'ki su thanth/ duv abbitu iu on aju no kani no gatthi no otʃiaɖɖi nenthɐ tu kwanti anni [h]ai avuto kwando venisti ntha Ddʒermania ? djetʃ anni e i primi juarnu kkha ntha Ddʒermania komu furu komu ? mm mm era sempha skuru skuru era kjuvia semphɐ e ffriddu ke staddʒuni era ? era otthobbre kwandu 'vindumu era friddu friddu friddu hatʃia te n arrikuardə e kkhane kwandu 'vinnamu ? [rivolgendosi alla sorella] . kkha hatʃia friddu . k on 'eramu abbituati a du friddu 'eramu sempha abbituati a du 'kavudu tandu a Bivunndʒi po venimmu kkha nta stu friddu . e bbasta om mi rikuardə ntsomma tandu i prufesswari ll aʈri bambini no enu eunu bbravi profissuri ntsomma ennu erunu 'eramu i primi straniari ki ʈrasimu nthâ klasse puru in ddui 'eramu i primi ed eranu ed eranu bbravi bbravi i i skolari ntsomma on è ka eranu skolari kom maligni no no eranu bbravi tʃerkavanu u m ajutunu dopu ʈre mmisi ke vvinnumu ha'tʃiamu na ddʒita kkhane nun kapiʃ'ʃiamu nenthe e tʃerkavanu u m ajutunu u stiass ntsomma parravanu ku mmani e pphiadi kumu ponnu ajutar a nui tʃerkhavanu u m esprimimu vinnu tʃè kkhane e sta manera kkha itʃ e sta manera ntsomma eranu bbravi no a skola ntsomma ni piatʃia jimu buan ntsomma tandu e kkha komu differentsa e Bbivunddʒi kumu vidi a tʃit'ta i Hildesheim mmh kumu ambianthi komu ambianthi kwandu u kanuʃʃa n aʈra kosa per sempiu unu si statʃa semph a Bbivunddʒi e nun kanuʃʃi n aʈra natsuani n aʈru pajis . esta Bivunddʒi a kosa kju miagghju k ava pek'ke on ava aʈri kuasi kju miagghju ma unu ke kanuʃʃi n aʈra natsjuani n aʈra tʃit'ta . pe m ferie esta bbuanu o ʃʃinda in Italia o ʃʃinda a Bigunddʒi pə due tre settimani ma pua pa sempha ɖane . ma i ferie sempre a Bigonddʒi o andate noi ʃʃindimu a Bivunddʒi pa da ttsia ki sta #annu kjuni pâ ttsia no si ʃʃindimu ʃin'diumu sempa a Bivunddʒi kwasi sempre in Italia si jamu jamu kkhane jamu da jamu a da Ostsee una vota ntʃi jimu pure in ferie . Bajriʃʃən Valt jimma puru . ɖane ʃindimu puru ma pe'ro ntsomma so Auslant . no tanthu on jamu tantu in Italia in Italia sì jamu in Italia kju a ll Italia a Bbigunddʒi jamu sì ma sempha viaddʒu lunthanu mmhm . ʈroppu lunthanu pu marituma on kapiʃʃa manku l italianu kiss è u prubblema lui ki fatʃi ɖane ? iju on puattsu naʃʃire puru o nu ɖassu sempha a da kasa ditʃa mmonu vaju e viju kista pertsuna mona vaju e visitu kist aʈra pertsuna on esta ddʒustu pu è sempha sulu a da kas iɖu s assettha e n angulu e non kapiʃʃɐ e intsomma iɖu esta ehm . aɪngəʃrɛnkt limitatu pek'ke on kapiʃʃa l italianu e jia puru pek'ki on aju kiɖa libber'tha . kumu si ditʃa kiɖa kosa u puattsu jire u visitu a na pertsuna komu hatʃia prima ko ni maritu pek'ki ji u ddʒiru a ddʒianthi e ni hermava e rraddʒunava ku a ddʒianti ma mmona sulu ku marituma ɖɖane on è ka puattsu jire ô mi menthu ʈre kwaʈʈru uri a na vitʃina u parru ku d iɖa on u puattsu dassare sulu a da kasa u ntʃi diku ti hermi tu ntâ kasa iu mi ndi vaju e ddʒiru on esta ddʒustu pik'ki iɖu on è ka kapiʃʃa . si kapiʃʃa italianu è n aʈra kosa venia puru appriassu e nun si senthia manku n disaddʒu kwandu par'raumu tutthi intsjemi ntsomma ma non kapiʃʃa italianu non kapiʃʃa bivonddʒisi non kapiʃʃa nenthɐ kiɖu so probblema on è ka kapiʃʃa nenthɐ si kapiʃʃeria na pokitʃeɖu #kosa saria puru buanu on kapiʃʃa nentha eh . a jati a lu maru ? sì a mmari jamu a mari a mari a mari sì e duvi a Monasteratʃi o aʈri vandi ? tandu jimme prima a maɪn gɔtt vi haɪstn dɛs da ? . Kamini Kamini vitʃinu a Kamini e de poi jimmɐ a Monasteratʃi a Ssti/ e poi jimmɐ a Monasteratʃi e ke ti piatʃ i kju di spiaddʒi ki nd avi ? . Monasteratʃi ntsomma ava duvi jimme nue ava tanti piatri pek'ki fitʃaru kiɖi kiɖi i tamphesta tandu avia kiɖi piatri ka ɖɖivaru fora ma pe'ro ntsomma on esta na differentsa i spiaddʒi ka kosee . kumu si ditʃa differentsa e e spiaddʒa e i peʈra tutthe e tutth petra on esta komu kkhane per esempiu k ava prima avimu a sabbia ntsomma e depo suttha ntʃi eranu a tutti vandi kisti piatri no sikunda nkuna spiaddʒ pe'ro on sattʃ kumu esta pua a n aʈra spiaddʒ duva jivi jivi sempha piatri era on è k avia vandi i sabbia [h]ai fattho belle esperiendze kwandu fitʃisti vakantse ɖa suttha a Bivunddʒi ? sì a ra ttsia sempha on e'stavamu sula a da kasa a ttsia 'jiamu sempha ku di kuddʒini jia semph a mmare . on è ka . e ogni kwantu ʃindi ? mph . tri kwattr anni mmo kista annu ʃindimmɐ ankora mmo kriju ka . passanu na poke d anni u ʃʃindimu . sempha no e di Bivonddʒi vengono persone kwi a trovare oppure sempre siete voi a ? sempha nui ʃindimu nui ʃindimu nui i ɖa suttha on vena nuɖu ? mhm nissunu vena kkha kosta assai on vena nissuna i ɖɖane kkhane no pe ankhuna kos ntsomma kumu si ditʃa unu kwandu vatʃa e hatʃ e ferie no kist annu ʃindimu a kkju on viji kju a hamiggjia ntsomma kwindi i parianti n aʈra vota pikki [h]annu na e'ta on sattʃu kwantu ankora vijunu i parianth ma pe'ro kumu si ditʃa ? u ditʃ ka ʃʃindu ogni annu kissu no ma ti spusasti kkha ? sì no no kkhane ma sposai e kwindi i parianthi no nissunu vinna no ma se tuo marito fosse stato di Bivonddʒi ti saresti sposata a Bivonddʒi sikundu tia ? bbuh ? kriju ka sì kriju ka sì se non da kriju ka sì ma u sugnu sikura . e komu ʃkola fatiga komu jisti avanthi kkha ntâ Ddʒermania ? ki ʃkoli fatʃisti ? in italianu Realʃule skuole medie eh e kju ? e dippua ? ki fitʃa ? pu jia u llavoru e poi hitʃa na 'Umʃulung e dippua ? . po arrivata n uffitʃu . als kaufmɛnnɪʃʃə Angəʃtɛllthə e bbasta ed ankhora lavoru . esta bbonu ɖa ti sianthi buanu ? on sugnu nu tipu iu m . nu tipu diversu de aʈre suari un sugnu nu tipu kumu si ditʃa ? . e llavoru sì ma nu tipu per esempiu e higghjuali . Mʊttɐtʏph . komu sim ditʃa das bbɪn ɪᵪ nɪᵪt also a mmia mi piatʃa i nipua/ i higghjuali i Anthonia sugnu kumu na sikunda mamma no ma pe'ro kumi si ditʃa ma i higghjuali ie stiassə on nda votsimu mai pek'ki mi piatʃ o lavoru e nnon piatʃ ti piatʃ realittsarti nel lavoro sì mi piatʃanu i higghjoli sì ma pe'ro ntsomma ma ia stessa prima i tutth sugnu troppo severa pe i higghjuali ntsomma mm ʈroppu severa seria ia pe di higghjuali mmia intsomma ma non [h]ai ? no no non nda votsimu mai ku marituma #akkus'si simu suli ntsomma . mi piatʃanu i higghjuali sì ma nun sugnu nu tipu per esempiu . on sattʃu u mi spiagu on sugnu nu tipu Mʊttɐtʏp na on sugnu nu Mʊttɐtʏp entwedɐ hat man das donna das bɪn iᵪ nɪᵪt no no pa kasa om mi piatʃa ntsomma ma pe'ro on sugnu tipu per esempiu la mamma non ti senthi non sugnu nu tipu e mamma iu per esempiu sì mi piatʃanu u nd aju i nipuati mia a da kasa puru s era pa na setthimana on ni importha per due tre settimane puru si fermanu nu misi metthiamu on imphortha ma kumə si ditʃa ma kiɖa responsabbili'ta pe di higghjuali ntsomma io l aju kiɖa kosa a sira vogghju u niaʃʃu ku marituma kjudim a porth ffft e ni nda jamu on è ka ditʃi k aju u piantsu a ku aju u ɖassu i higghjuali a ku aju ntʃi telefanu kissu no simu independenti ntsomma naʃʃimu . #a la kasa kwandu volimu sa volimu u hatʃimu na ddʒita . ntsomma unu neʃʃa ee e kkha i solitu u tiampu libberu ke fai ? mm ki fattsu ? mm pff . mi piatʃa u leju i ddʒornali . ô naʃʃimu ku maritumɐ u tiamphu libbaru ka kwandu ll aju tiampu libbaru lavoru a mattina arrivu a da kasa a sira k enu i kwaʈʈru i mentsɐ e pu ni minthu u hattsu nkuna kosa ntâ kasa pu mi telefuna marituma k arriva menta kutʃinu . e pua hattsu a puast a kasa n aʈra vota pulitts a kutʃina tutti kuasi ka si fanu intsomma nda pua n assiatthu u ni guardu a televisioni si pigghju ô teleddʒornale tʃerti siri on i viju manku ni pigghju u suannu . nde vo viagnu u kurkh kissi est o Ffraɪtsaɪth e ssabbatu e duminika ntsomma tʃerkamu sempa ku marituma u hatʃimu ankuna kosa pek'ki ntâ settimana u ni vidimu ntsomma e duminika ddʒiramu nu poketthinu no o jamu u vistam a mamma o jamu a da sotʃera o ddʒiramu n aʈra via ntsomma on tsimu a da kasa o sabbato e a duminika . kwasi ntsomma e i tiamphi di skwola kkha ntâ Ddʒermania ki altri figghjoli pua arrivaru altri italiani ? emigrati per'ke tu m [h]a rakkuntatu k eravati i primi stranieri kkha dɔᵪ ntô settantadui settantatri ah arrivaru non tʃ eranu turki ? no on nda via kwantu a'viamu mmone no no no no no no su arrivati dopo sìì sì sì sì ntô mmi'ta e l anni setthanta mi sembra k arrivaru kjun i turki prima 'eramu kju italiani i duvi ? i tutthi i tutthi vandi 'eramu italiani ntâ skola eranu e ll Abbruttsu e dâ Pugliɐ . eh . sitʃiliani 'eramu . e ku a'viamu i kkju ? ro sud dô sud i kju ma tʃ eranu altri kalabrisi delle vitʃinantse vostre ? no e pparrau sempha in tedesku pua ? sempha tɐdesku . sempha n tɐdesku par'raumu ntsomma . on è ka par'raumu avia u professori italianu ke vania dâ Sitʃilia on è ka parrava italianu n sitʃilianu parrava ah sì ku i sitʃiliani parrava on è ka parrava italianu si ni lijiu u ddʒornali ni hitʃa Antonia Ddʒusepphina korreddʒete i detthati ! . e s a skappav u prufessuri e nui avimu u kurriddʒimu i detthati poi dî kumphagni u detthathu ni ditthava u maestru e pu si nda jia fora k avia o vatʃa o leja avia o vatʃa o fuma tornava ddinʈra ni hatʃia Anthonia Ddʒusepphina korreddʒete i detthati in italiano ditʃia kistu ? sì in italianu ma duvi nua sempha ke ni par'raumu italianu !? nenthi sempha o detthatu skri'viumu e bbasta on è ke ni mpha'raumu nkuna kosa in italianu . on impa'raumu nenthi ki ni mparammɐ !? . ssuardə tiamphu perdutə era ke ghjmmɐ na vota a setthimana on è ka ni mparammɐ ankuna kosɐ . ke n i mparrammɐ poi na vota n avivanu o 'presidi dô 'konsolu ll aʈru italianu mamma mia oh mamma mia ke fitʃa kiɖɖu maestru ! hatʃiti i bravi ka vena u 'presidi dô konsolatu italianu e kiɖu ni parrava italianu . san'no sempha n sitʃilianu ni parrava ku nnui on è ka parrava n italianu o prufessuri . on a'viamu voglia ke ke a'viamu u mparamu kiɖu parrava sempha sitʃilianu si nda liu a gattsetta dello sporth tutt juarni #li'jiamu . a si lia a gattsetta dello sporth o korriere della serɐ si ni liu o ddʒornali e inthanthu jiva o fuma forɐ e nui ha'tʃiumu a ddʒitɐ 'jiamu kwandu avimu vogliɐ o prufessuri jamu u ni hatʃimu na ddʒitɐ e jamu fatʃimu a ddʒitɐ ô juarnu invetʃi mo skrivu invetʃe mu ni mparamu jima a passijata tutth a jurnat eranu duditʃi e mentsa ll una tor'naumu arriadi . e fatʃimu pa skolɐ e passau pa skolɐ e kiɖu . pe'ro i vuati ni dava o stiassu [risate] [risate] e bbasta ntsomma on è ka . e kiri tiampi di skola ki fatʃisti ɖa suttha eranu diversi no ? sì mamma mia eranu diversi ɖane . ɖane 'eramu kwandu ntʃignava [comiciava] a skola ? a ll uatthu finu a duditʃ e mmendz u miandzujuarnu a duditʃi e mmendza erɐ on è k a'viamu pausə kum era kkhane ɖane a'viamu u skrivimu dâ mattina a da sirɐ sempha kujeti misi ɖane on è kumu kkhane mo on tsattʃ si kanddʒau pi dir a veri'ta l Italia kistu on tsattʃ mmo si kanddʒau ma mmo kwandu nui kwandu iji jiva a da skola e ki ni k imparava puru ɖa ?! ogni settimana vinna a maestra novɐ ! . a klasse mia a klassa mia ogni setthimana na maestra nova 'eramu na klasse ka 'eumu misti nua 'eumu a klassa mista no 'eumu ia nthâ klassa mistɐ ah kunta ! ia ntâ klassa mista e ke k aju u v u kunthu ! ogni setthimana [risate] ogni setthimana nthâ prima klasse puru a'viamu na maestra novɐ sempha nthâ tertsa klasse a'viamu no prufessuri k a'viamu ntho u hatʃimu nthô ntô pomeriddʒu ha'tʃiamu a skola per otth an adduve ava u laboratoriu mmone pek'ki hatʃianu i skoli nuavi i skuali a'viamu ri nov anni i skoli elementhari 'jiamu ntô labboratoriu mmone kiɖu professuri s innamurai n aʈra n aʈra maestra e tha e tha storie e kâ ʃʃentse mi pare ke #a tutthi vandi #u kwaʈʈru o tʃinkhu on mparai mai nentha kkha ogni juarnu wardava ll oroloddʒu mi nda vaju dd avanthi e skapphava u professuri . jaaa ! skapphava ka va ntʃi rriva a tsita pe'ro si maritau puru ku kiɖa pe'ro on a rikuardu e on tsattʃu ku era on a rikuardu n arrikuardu sempha k a'viamu u jamu k a'viamu u jamu ogni juarnu a da skola avia u ntʃignu all una mi pare ke vaju dui 'jettimu a da kasa a di tʃinku o a di ssia on nə rikuardu ma pe'ro ke ni mparava nenthə kum a pinokkju 'jiamu a da skola e tor'naumu arriadi si on ni mparau nenthɐ e pua ntsomma on eppa na skolɐ ni mpa'raumu sì ma pe'ro eunu professuri ke ntʃignamə dâ prima fin a a da kwintha o fin a da kwartha kistu on l eppa mai st ssa forthuna per sempiu #nu maestru sì sì ia nenthi ia nenthi nua kanddʒamme sempha nua sempha kanddʒau nua sempha kand'dʒaumu ogni ogni setthimana kwase aviva/ a prima klasse puru a prima klasse dui tre mmisi na maestra po torna n auʈra po n aʈra maestra ntsomma on eppə mai a na maestra ntsomma n annu hitʃa sempha na skola ma mai ma tʃ eranu ankuni guagliuni per esempiu ka vi fitʃaru brutthi skertsi ? duva kkha ? no ɖa suttha per esempiu ntâ klasse mista no no no no no ma ki eranu pju bbrave ? ragattsi o ragattse ? on m arrikuardu tanthu pek'ki 'erumu mis annitə sì ma pe'ro ll uamu i maskuli eranu sətthat a na via on è ke on è ke nə sət'thaumu unitɐ on è k 'eramu sətthat annitɐ . era ognunu pa iɖ ntsomma im/ i hhimmini 'eramu a na via e ll uammini eranu n aʈra assetthati on è k 'eramu nthô bankh per esempiu on 'eramu assetthati unite maskji e ffimmini no kistu no om bolianu mank i professuri ntsomma on tsattʃ nom m arrikuardu on tsattʃ on sattʃu manku ku vania ku mmia dâ klasse kistu è u prubblema on nda arrikuardu on arrikuardu ku vania ntâ klass ma vi davano pure delle bakkettate se per esempiu tʃ eranu dei ragattsi ke fatʃevano no m arrikuardu per dire a verit'a m arrikuardu sulu ka jia a da skola sì ma on n arrikuardu ki suttʃiria ntha kiɖi ntha kiɖi tiamphi ntsomma m arrikuardu sulu k a'viamu u skrivimu kistu m arrikuardu ma pe'ro . ntha kiɖi kuas ntsomma ka suttʃidianu ddinʈru on arrikuardu ntsomma kissu bboh ! . e se tu oi vena a Bivonddʒi ke ddifferentse noti i tempi i prima ? mpah mpah . kanddʒau kanddʒau ʈruapphu mamma mia sì pek'ki prima 'eramu tutth a Bigunddʒi pek'ki on avia nissunu kwasi kumu si ditʃa ? . Bivunddʒi mmo kanddʒau pak'ki ognunu jiu a ll estaru jiru ntô Nordu ognunu si pur i ffimini ntsomma e emantʃipattsjoni esti i kkhjuni pur a Bivunddʒi na vota era e n aʈra manera ma mona no mmo esta kju piagghjə e kkhane sì sì ma ti piatʃe de khju ko'si kome ora ? sì sunnu kju llibberi non sugnu nu tipu ki ntʃi diku kome ora a Bivonddʒi ti piatʃe ? no pa mmia ki# iu abbitu kkha ki mi fa a mmia ?! si puann akkjapphare si puann ammattsare #ki vuannu a mmia iu abbitu kkha on è ka importha ntsomma ki suttʃeda ɖane no . on è kke guardu televisjone italiana sempha in tedesku on è ka kwandu ntʃi telefunu ntʃi telefunu a da tsia a di kuddʒini u ntʃi dinnu ankuna kosa nuavu ntsomma pua on è ka aju kunthatthu ku d 'avuʈri ntsomma ku da hamigghja sì ma ku ku alʈri on è ka aju kuntatthu ɖane nui no on è ka kanuʃʃu diku on aju kiɖu on na rikuardu on ntsomma ku vania ku mmia a da skola on tsattʃu manku ku vania ku mmia a da skola on . on ni rikuardu pek'ke kand'dʒaumu sempha a skola kanddʒau/ po pardiu a voglia puru u mi rikuardu ku vania ku mmia a da skola e mmo kwandu jimu ka stamu a Bivunddʒi vitthi a d unu e ku e #kwestu bboh . on tsattʃu sulu a kiɖu m arrikuardu kiɖu dâ parrukkjerɐ . u higghju kiɖu ni rikuardu ka vania ku mia a da skola ll uniku a ll uniku kiɖu ll uniku n arrikuardu ma pe'ro on arrikuardu 'Tsurtsulu no on era Tsurtsulu Russu ni kjamava kiɖu Russu ni kjamava kiɖu dâ parrukkjera # ekku tʃi kwa kiɖu ɖa sì ma pe'ro n aʈri . un arrikuardu ku bena ku mmia a da skola ntsomma . on m arrikuardu
Car1mDD1 kwandu naʃʃistivu ? i duva ntha Bivunddʒi ntha kasa #ku ruʃʃiu setthembrinə settembrine sette mesi ventitʃinkwe otthobbre millenovetʃentosessantasei ma si ditʃe sessantasei in dialetto ? sessanta sessanthassia sessantasia delle frate suare ? aju dua frate e na suaru su kju randi ? u frat è kju rand a suaru è kju pittʃula vivunu kkha nta Bivunddʒi ? u frata sì a suaru l aju a Roma . ke stannu fatigannu ? u mestieri fratuma sì ki llavora kkha ? ntaa/ tʃè dopo u biviu i Bivundʒi lavora esta a Mandʒatoreɖa suarma abbit mone lavora è a Roma Manddʒatorella kî buttighji d akkwa statʃa lavurandu ? sì ntâ konfettsjone allu ammo kissu . on è ka ssattʃu duvi ntâ konfettsjoni ki fatʃa si statʃa intû imbuttigliamentu mbotthigliano sattʃu ka è a Mmanddʒatorella e bbasta . kose dell infantsia ke si rikorda ? ke si ll imfantsia . tantu bella om phu sintʃeramenthi komunkwe . k aju u vi diku ? . mi arrikuardə a mankants e ro pa'pa . kwindi on eranu i thiamph i mmone iu semph a kasa . kiɖu ke si hatʃa mmo on si hatʃia allora kwindi . ll infantsia on esta komu mmo ki tutti guagliuni neʃʃanu jokanu [h]annu ddʒokini tand ura a'viamu propriu u netʃessariu 'jiamu hora hora ku a mamma kwindi kista esta l imfants . e komu lavori komu hatiga ia# ntâ kasa i mamma mia o lavorai . jiu no epp u ajutava ntha kasa makar u suku eh pe'ro on lavorai . a ll untʃinetthu ? kissu sì lavoru tutth ora tʃè e nu obbi [hobby] mmiu non è ka month a ddʒianth o aʈri nu obbi [hobby] miu kissu sì m arranddʒu bbbrava nun tsugnu ma arranddʒ ku rikamu hattsu untʃinetthu s aju u kusu na kositʃiaɖɖa # vab'bo # mmo mmo kumintʃ u lavoru i kkju hattsu ia pulittsie ntê kasi duvi mi kjamanu ma semp e kkha a Bivunddʒi semp a Bbivunddʒi e sulu una vota jivi a sti a l otel komu è ka si kjama ? otel tʃit'ta del sole . semp i pulittsie pe'ro ha'tʃiamu sempe pulittsji e kom era a fatiga ntû otel ? abbastants abbastants si lavora . è pisanth . pi mmia ke on era abbituata ʈruapph . # kumintʃai u tʃi hattsu l abitudini kwindi on esta kju pisanthi kju e tant . e kî kollegi kum è u hatiga ? tutti vui eravati i Stilu e i Bivondʒi ? no no no no i Bbivondʒi jiu e nd avia n aʈra ragatts pe'ro jivi du juarni on è ka pek'ke pua ava ʈri pertsuni a aʈri part . on è ka [h]e ffatth sulu bivunddʒisi datu ke venianu pue e Guardavalli semp u bisuagnu k avia rikjamava on è ka ve'niuma semph a nui kwindi komunkwe ʈrovamme abbastantsa buani e lavuramme . ehm magari i joki d infantsia ki jo'kastivu ? . iu sintʃeramenthi on è ka jukai kju e thantu per kui ndi nda riu'niumɐ davanthi ju'kaumu a du bikkhjeri ke ssarebbe ? n a latthina u diku tipu italianu pek'ki parru ʈra dialetthu seria tipu u na latthina nu bikkhjeri e llanda [latta] tipu i latti eh #tʃi ti'raumu nui 'eramu tanthi guagljuni tʃi ti'raumu unu jia tʃi ti'raumu u 'kavutʃi menʈri kiɖu jia o pigghjau o bikkheri tutthi kwanti n ammut'tʃaumu [ci nescondevamo] e dappoi ha'tʃiumu o ddʒiru [risate] a mmutʃateɖa [al nascondiglio] k era una ki jia si o minthia a du mmuru kunthava menʈrə kuntha esta super ddʒu a stessa kosa on è ka ogni tantu ku ll amitʃi ku nkuna bambula ju'kaumu a puru on è k a'viamu juakii . i juaki i mmo l aɖ'ɖiume [selettsjonavamo] kwindi komunkwe ni diver'tiumɐ ka forse era megghju tandu ka mmo ko m a'viamu on parri ka mmo [h]annu a kasa sol kjin e barri [Barbiepuppen ? ? ? ?] no ma olʈre a kissu tʃ era puru kju amitʃitsia pik'ki ni riu'niumu a tutth tʃ era kju amitʃitsia invetʃe mmo ognunu i i guagliuni i mmone ku a bbambula o ka a bitʃikletth sə nda vanu pa affarə luaru e bbast . kissu erunu i juaki on è k a'viumu a juaki kwandu on ni pu'tiamu riunire kwandu no ku i guagliuni sempre amitʃi mia himmini ni riu'niumə ntê nignali ke serianu kisti [pianerottolo della scala esterna di una casa ? v.a. vignanu] e ku ll untʃinetth on è ka ha'tʃium aʈru e bbasta u potiviti niʃʃiri hora ? no u ni ɖassava 'mauma o niaʃʃ no neʃʃivanu na vota sola a kwandu ? na vota a duminika a ʈriditʃ anni triditʃi kwattuarditʃ anni du ura a duminika bbast . ma kkha neʃʃia manku pâ kjesa no no ɖa ni dassava no a missa mi ɖassava per kari'ta u neʃ'ʃiamu in dʒiru ni kanuʃʃimu komu hatʃimu mmo ni vi'diamu u hatʃimu na passiata ? no sulu du ura duminika a stati k ô biarnu na ura e kwasi sgar'raumu a ll ura ke pua ni kastijava u lassava kju u niaʃʃ kwindi [risate] . kissə esta on è ka ditʃiti 'mauma nd avi a kunthare ma ia pruapriu on aju manku ki u kuntu #â kas . hitʃa a skola hina a da skola media on proseguivi . kju i studi kwindi . on è ka hitʃa ma i ʃkoli kum eranu ? eranu l elementari a Bbivunddʒi no ? sì tuttu kkha tuttu kkha a Bivunddʒi kwindi ati fatt a tertsa media sì sì e bbast e pu on proseguivi e sempre a Bivundʒi sì sì skola elementare skola media sì ʃpusastivu no dophu a skola media ni mandava a da majistra [sarta] . duv a sarta m impar u kus avia na sarta arriadi a kjes era a kummara mia a kummara tua e gghjia ɖa pummu m impar u kus . e bast e pu mi tsitijai mi maritai e d vita mia hiniu ɖa ku i higghjuali e sakrifitʃu ku i higgjuali ma kum era u pi kwantu tempu ati fattu ssu korsu dâ majistra ? eh kwantu jivi ? na du anni ma ma manku tutth i juarni on è ka jia semph a'vium a tsiteɖa [la sorella piccola di I.] pek'ki ebba/ in pratika kriʃʃiva a suarima kwindi iɖa jia hora e ia ni kriʃʃia a suarima kiɖa ku suarisa ntʃi passa nov anni kwindi nda mprevettau . ku kiɖa ki si nda jiu a Roma ntʃi passa nov anni a iɖa ekkh im pratika a kriʃʃiva jia kriʃʃia iɖa tsiteɖa o jia hora on tenia tsiteɖa kome ate fatu ko ll edukatsjone dâ sora ? kumə tutthu pa appuastu pek'ke loddʒikamente avia puru a iɖa e avi #dianthi i momenti ki d on era pe'ro kome edukatsjone severa ah ka puru pa d iɖa kumu m a dettha 'mauma a mia n ava iɖa ants mmo mmo è kju ribbialli . pe'ro l edukatsionii tuttha una on è ka kandʒava tʃè puru a differentsa d e'ta tʃi hu na differents pe'ro l edukattsjoni esta severa kumu hu pa mmia #komu mi kriʃʃu io tʃ a mphonu puru puru ka tʃerku u kandʒu u liu pe'ro kum a stessa tʃ a dugnu a li higghjoli mia on è ka ntʃi dugnu na edukattsjone ka ponnu hara . na pok e severi'ta pu tʃ è . e u fidantsamentu tiampi kwandu tʃ era u tsitu kum era ? no nə ka kanuʃʃimmɐ in ddʒiru ku d iɖu semp i Bivonddʒi esti ? sì statʃa dâ part i Mmanddʒuni iɖu . ni kanuʃʃimmə eh ntâ kjattsa ntâ kjattsa ke iɖu lavurava a du panifitʃu k ava mmone . ditʃimu u hurnu propia a lu dialetth e ni kanuʃʃimmə i kira manera pua ni nkun'ʈraumu in dʒiru intô paijisi kwandu era possibbili . e pu ntʃ u dissi u vatiɖi# antsi vitta ki d on avia on ebba manku u tʃ u diku ke po tʃ u diku duaphu m avia vidut na parlammə e ni ni tsitijamme in famiglia komu si ditʃa hitʃimu fidantsamentu in famigghja dopu tri anni ni maritammə e i preparativi pô maʈrimuaniu komu ? . tutthu 'mauma tutthu iu ki si fitʃi ? tuttho io abbitu di sposa tuttho l abbithu m akkatthau 'mauma . pek'ki ddʒa kumintʃaru u dinnu ka si usa mmonɐ pâ himmina s a kkattha a himmina ll uamu s u kkattha l uamu kwindi ll abbitə e sposa a mmia mi kattau mamma mia e duvi ? a ddon Pinuttʃ mo vinda mobbili tʃoè puru tandu vindia mobbili sempa Bivonddʒi esti ssu negottsiu ? sempha a Bivunddʒi sì nta Bbivunddʒi sa iria supa a Santu Nikola duv è a skola media na poku kju ssupa tandu vindia puru mobbili pe'ro porthava puru abbiti e spos e n u pigghjau ɖa . e kum era fatthu ll abbitu e sposa ? . potimu sorvolare sì . komunkwe ku nu velu lavuratu avia rittʃi kkha . manika lunga sempha e vvelu . ntsomma semplitʃi ma karinu e kumu preparattsjoni pû maʈrimuaniu ki si fatʃiva ? tutth nnuii jimme pe u pe bbombonieri ntsomma pe dutʃi pe tutthu kuasi akkus'si pe'ro sempa ku iɖi on è ka n a'vittuma nui tʃè nui ditʃi'diumu nui a data ad esemphju on è kumu hatʃianu iɖi ke ntʃi ditʃidiunu i ddʒenitori n a detʃi'diumɐ nui pe'ro edunu puru iɖi pik'ki erunu iɖi ki kattʃunu tutth pe'ro la parthe tua hitʃa tutthu iu tutthu parthe mia iu staju ditʃendu ka tu e mmia staju parrandu staju parrandu de iɖu o iu parru puru de iɖu parlare solo lei aju u parru puru de ma'ritume no d parthi mia hitʃa tutthu iɖa nel sensu bombonierii tuttu ki vi serviu tutth per risturanti pik'ki jimmə a du risturanti on è ka hitʃumɐ ntâ kas komu si hatʃia na vota semp a Bivunddʒi u risturanti ? no u ristoranti jimm a Serra [San Bruno] mhm duvi ? alla Tʃerthos vi sintiti kollegati ku Serra ku ru pajisi ? o no ? no no on ni jivi tantu a Serra on jivi kju e noo no aju nissuna kosa e pik'ki propiu a Serra ? pik'ki i paʈruni dô ristoranti eranu amitʃi kriju ka sunnu ankora amitʃi kû sotʃaru miu e kkwindi votsa u sotʃaru miu u jamu a Serra pi kissu jimmə ɖa vi piatʃiva a Serra ? tʃoè kiɖa jurnata . on ni lamianthu . komee servittsiu e tutthu tutth a post pek'ki ti diku jivi ki du juarnə a Serra on jivi kju eh on è ke frekwentai Serra ki e kuamu non è ka no no no . e mari'tastivu nta Bivunddʒi ntâ kjesa ? ntâ kjesia sì kista ka esta kista ka mmo esta santuariu mhm a kjesia da kome si kjama Mamma Nostra Mamma Nostra sì sì . ni maritammɐ kkha e ghjimmə a da Serra . magari kwalke altra domanda ? [rivolgendosi a E2] forse ddʒite skolastike kon la skwola ? sì ntâ tertsa media a hitʃa jimm a Rimini Ravenna Firentse si nda ava nkun aʈru no rikuardu San Marinu a ddʒita on da hitʃa u mamma [allocutivo inverso ? ? ?] ntʃ u staj ditʃiandu ka jivi . l unika e bbast no nd eranu ? no no pek'ke tandi i hatʃianu sulu nthâ tertsa media on è kumu mmo ki bannu a nt alimentari [elmentare] vannu a da ddʒita ntâ tertsa media primi sekunda tertsa vannu a da ddʒita tandu no kwandu jiu jia a da skola sulu ntâ tertsa media . kwindi sulu kiɖa . ni divertimmɐ vittuma kuasi nuavi e bbast e k iə poi a Bivunddʒi on ni spostai kju [risate] kwindi semph a Bivunddʒ . simu nkjodati kkha . e per esempiu pemmi fati spisi komu fatʃiti jati sempe a ? jiu vaju jiu vaju ntha Bbivunddʒi kwand aju okkasjoni niaʃʃu hora . do supermerkati o aʈri negotsji duvi per esempiu duvi jati ? tipuu sulu [lat. solere ?] jire a li Gru dove sono ? a Sidernu opphuru nkun aʈru negotsju kkha vvitʃinu a Riatʃi opphuru a Stilu ki tʃ è u supermerkhatu ma maddʒormente kkha ntha Bbivunddʒ rari vuati vaju a di supermerkath . non so kon i tuoi figli andate fate delle ddʒite ? nenthi on ndi nda tokkhanu ka mmo l unika ddʒita ke vaju e kkha du parkhu stop a pphiadi kwindi pe mmo nə nda tokkhanu i ddʒiti . e non so kwalke rikordo d infantsia ? di tuo nonnu della nonna eh ku a nonna ke bboliti ? . ni rikurdammu ka ni kjamava sempa u hatʃimu i pumadora u hatʃ u ndi pulitts a kas ntsomma n ajut ntê mestieri . on è ka . m arrikuardu ankora oije komu kwandu venia kkha . kwandu si akkhomodava sup ô divanu . on è ka n skordai a nonna m a arrikuardu . o kwandu volia u hatʃa iɖa nkuna kos per kari'ta i konti sunnu pik'ki in pratika hu sempa ia ku a nonna k esta pe'ro ku a mamma e 'mmauma intendiamutʃi ku a mamma e paʈruma non thantu . kwindi kiɖi rikuardi l aju on è kô l aju kû nonnu kwandu hatʃianu i panari kome kome ? i vab'be iju vidia ke hatʃianu i panari mmo on è k a vi pu sattʃu u vi diku puru pi kum i hatʃia pe'ro era ddʒa na bbella kosa sulu sedile kum i i hormaunu ku i vviargi [vimmini] o ku i kannitʃeɖi o mi rikuardu bona pek'ki era guagljuna pitʃiriɖa on è ka mi rrikuardu kju e tant pe'ro mi rikkuardu ke hatʃia kissi e on è k a'viamu i nonni erunu kontadini kwindi # ke 'ghjiumu uarthu u ni jutamu porthamu i pumadora no sup a testa ka i u riuʃʃia sup a testa on riuʃʃiv u puarthu mai nentha kwindi no no no sup a testa no 'mauma ni purthava puru hora pe'ro sup a testa iu on tʃi purtai mai nenth sulu na na vota mi dettha i ligna ma passu passu avianu i katʃ ka a da hini ni porthai sup ô vratts [risate] . sup a testa on jiu kwindi ogni passu ntʃi hatʃia a mmia mi pisanu mi dola a testa e ni kattʃava dopu nu puak a stessa ɖa kwandu arrivammɐ a du puant kkha a ll enʈrata dô pajisi a parthe sutta kwandu arrivammə ɖa i pigghjai i mis ntô brattsu e ni porthai tantu ke ni nda kanddʒau [risate] kwindi . e ll infantsia mia tʃ è unu si unu vatʃa vidiandu u si rikuarda tutthu on è ka . è kkuriusə esta divertenthi vinni kwandu 'jiuma horɐ on è ka . om binna a na timpa akkus'si kissi ki si ha'tʃiumu dua passi avanthi e tri arriadi ki si ʃʃivulava kwindi e kî skarpi i na vota magari kî no i skarpi ll avia buani per kari'ta i skarpi l ebba sempa buani on è ka pe'ro 'jiuma hora ma kume si kjamavanu kiɖi skarpi ka si usavanu ntâ kampagna per esempiu ? . nui on è ka mi rikuardu sa a'viamu skarpetthi o kiɖu aʈru skarpontʃini i tsitiaɖi mia onestamentha kuasi i vestire i tenia no mi rikuardu ma propiu ma kissi i ll a'viuma mi propia a skarpa ɖa pa 'jiuma pa fora pe'ro ll a'viuma supa kissu on ll a'viuma ddʒokattoli komu ll avimu mmo ma si no no ma tʃ era na ko i skparpi spetʃali e nu mi rikuardu sa a'viuma i skarpontʃini o skarphetti pummu 'jiuma hora ki ssattʃu ? ntsomma nkuna kosa tipu skarpontʃini kju apposta kju 'avuta apphosta pâ kampagna on eranu propia sti skarpi ki magari u'saumu ô neʃʃimu kju delikati kju tʃ eranu puru serphi ? eh on nda avia jiu è ddiffitʃili u nda aviu ke jia raru pe'ro nd avia pe'ro spagnastivu ? a ma tantu iu on nd aviu hujia 'mauma kwandu hujia 'mauma ha'tʃiamu assiamu bastava u vidiaa d iɖa ka ffuja . ma ia sindʒeramenti rari vuati vitt a siarphi e ne fuju pik'ki ddʒa viju pə atthumu# iɖa huja prim i mia kwindi ki staju herma da minutu #esta kju ki ri 'vipari eb'be i 'viperi kju ntâ munthagna kkha on nda avia no i viperi kju ntâ munthagna pe'ro on è ka mi spagnu pue i tantu e kome si kjamanu i siarphi ? ah kissi biʃʃe no no siarphi siarphi siarphi e skurtsuni ma tʃ è na differentsa tra siarpi e skurtsuni ? eh kriju ka sì pek'ki u skurtsuni è gruassu a siarpi è kju ffina ma tantu iu on nda vitth i vida 'mauma iɖa huja ia jivi ku marituma nthâ munthagna iu om bitti mank a vipera kwindi pe'ro on è ka kju e tantu ni spagnu mi spagnu i tutthi l animali ma i kissi antsi tantu hujanu hi nda vannu per kui om mi kapitau u n nda viju . Paskwa Natali kumu fatʃiti ? kumu festeddʒati ? . kumintʃamu prima ku preparari antsi ki prepara ddoltʃ . e poi ni riunimu tutth a hamigghja a mi kwandu era pittʃula jiu ju'kaumɐ ki mmo magari si pardiu na puaku ssa tradittsjoni i na vota kwand era guagljuna jiu ni riu'niamɐ a du 'tavulu tutthi kwanti amitʃii parianth . e jo'kaumɐ a tombola ntsomma tutthi unu volia pas'saumə i jornati jokandu . si sinthia kiɖ aria e hesta kosi ki nun esta mmo e ki joki eranu ? e a da tombola e kumu si fatʃiva ? . pig'ghjaumu o tabbelloni k avia numərə on ni spigghjava e karthialli pig'ghjaumə a pos [tipo di faggiolo] po kja'maumɐ u mpuntamu i numərə ki kja'maumɐ o u pa'nikulu kiɖu k a'viumɐ . e nentha kjamaunu i numərə e kwandu nda si'gnaumu e duditʃi kju 'mambukə eranu sə pass e ssa hila . hina ke arri'vaumɐ a da tombola . e pas'saumu i jurnat akkus'si opphuru lavandu bikkjeri kwandu si riuniunu i gli adulth . nui# na hatʃum lavandu i bikkjeri pik'ki iɖi on si spostaunu dâ 'tavula kwindi on jo'kaumu ma aju'taumu ad iɖi . e u Natalu u pas'saumu e ssa manera tʃoè te ku i parianth tʃ era allegria kosi ke non esta mmo . si sinthia kju a hesta aspet'taumu propiu ku ll ansia u vena u Natali . as/ veramenti nua aspet'taumu pa 'paʈruma ke Natali venia ah sulu a Natali o ntû nviarnu ? venia kwandu kwandu hatʃia a vindigna pe'ro pue hə nda jia e a Natali tornava venire kwindi nu/ u Natali pa nua era kju ddʒoja ankhora pek'ke vinia iɖu kwindi era kju n aʈru ko[sa] a ka puru pe tʃukkulati para ka no [risate] eh vab'be iɖu #puru pe tʃukkulati eh para ka unu ah purtau dâ Ddʒermania i tʃukkulati ? tutth 'paʈruma ni purthau tutthu puru ka eranu thiamphi kjuu . krititʃi ma ni purthava tutth 'paʈruma . on a'viamɐ probblemi antsi è fatʃilii u ava kju raddʒuni 'mauma k aspet'taumu kju i tʃukkulati tutthu di tutto! da ll a a lla tseta ni porthava paʈruma . kwindi ati vistu allura ankuna differentsa dâ differentsa dâ vita Ddʒermani dâ vita a Bbivonddʒi ? per esempiu k ha purthatu paʈru vostru ? . differentsa nta Bbivunddʒi ankhora on è ka tʃ eranu tutthi kisti kuasi ke ni purthava paʈruma antsi ankhora mmo manku riuʃʃimu u ni trovamu i kuasi ki ni porthava paʈruma dâ Ddʒermania kwindi a differentsa tʃ è puru sup e panni [vestiti] ki ni purthava on è ka mmo si nda trovanu puru nta Bivunddʒu abbastants pe'ro tandu no . tandu on si trovaunu . piatthi tipitʃi di Natale ? ah propia mi kjariti [chiedete ?] kissi doltʃi ? e i mastattsola [sp. di dolce natalizio impastato con farina e miele o vino cotto] hatʃim e Natali tandu i ha'tʃiumu sulu kû miali ka kû vinu kuatthu mmo i statʃimu hatʃiandu almenu kwandu era pittʃula jiu ntsulli [biscotti dolci fatti con farina e miele per Natale] mhm kome si fanno ? voliti a ritʃetth ? . allora dei mastattsola fortsa sbagliu ka nthantu vena 'mauma ntʃi vola miali . harina miali miali harina mandorli eh kannella e ggarofanu e kkarbonato no u karbunatu vatʃa ntê ntsulli vatʃa ntê ntê mastattsoli san'no spantsanu u karbunatu ? a no ntê ntsulli ll amo'niaka ntê ntsulla vatʃa l amo'niaka ava raddʒuni . ma ia na vota i hitʃa kwindi abbastantsa ka ni rikuardu pa ogni kilu i mastattsola ntʃi vola nu kilu i miali e pua ki si kumi si fatʃi i mastattsoli ? ntsukkha e mandorli e si mpastanu e si kotʃanu ntû hurnu kwandu sunnu bellu kuatthi on sattʃu propia ki tʃi vola on sattʃ ma ki forma nd [h]annu . ma unu ntʃi pota dara a horma ki bola nua in dʒeneri hatʃimu tipu komuu u pana a filoni ke poi tagghjamu a fiatthu ke dopu ki si kotʃanu kwandu i kattʃamu dô hurnu i tagghjamu a ffiatthi . po ognunu ntʃi [d]un a horma ki bola n ava ki ponnu i hannu a maddʒorparte dei mastattsola sunnu kissi kiɖi ki si hannu kû vinu kuatthu tʃi hannu a horma kom i viskottha normali opphuru rotondi u venanu tipu tʃambellini kiɖu kû vinu kuatth . e pue av e ntsulli ed i tʃ è ku i tagghja a ffiatth sempa kû stessu protʃedimianthu . kanddʒa ka nom va miali ntê tsulli ma va sulu tsukkuru e farina ammo'niaka ova nda ava om mi rikuardu ? no no pastate ko l akkwa ma ll ammo'niaka ? esta propia nu du na na sostantsa apposta pe dultʃi no ammo'niaka ammo'niaka no kiɖa no ammo'niaka pa pavimenthi eh kistu stava pentsandu iu no ehm si kjama ammo'niaka ma esta nu na propia pe ddoltʃ . ntê mbustine tipu kumu na bustina e vaniglia eh tipu na bustina e 'lliavitu pe'ro esta propia pə ddoltʃ no eh infatthi mmo ava raddʒuni pek'ke ammo'niaka va puru pi pavimenthi mi ʃpagnavo no no no esta ammo'niaka per doltʃ ntê tsulli vatʃa kiɖa kome venanu fatth i ntsulli ? e s impastanu ku i vola tʃi menta i mandorli ku no si hatʃa sentsa i mandorli si hastanu si kotʃanu tʃ è ku i hatʃa appunth koma nua ad esempiu kum u pana a filoni ke si tagghjanu a ffiatth oppuru i hannu kwadrati tipu biskotti i kwadrati ognunu kom ava i ggusti komu ntʃi piatʃa i kkju . e kissi enu kiɖi i Natali e pi Paskwa ? a pittha eh Paskwa i kutsupi hatʃiumɐ kuttsupi e viskotth sempha ku l uavu i kuttsupi kumu si fannu ? s impasta a harina tsukkuru ɔva i 'lliavitu s impasta si duna a horma e unu kiɖu ki bola u hatʃa si bola hatʃa a forma i panjarinu si hatʃa a horma e ntʃi minthimu l ova vugghjut nʈrû tʃenʈru tʃè tutth u panjarinu kompresu 'maniku si unu vola u hatʃa ankunu dekoro ankunu fjokketthu ankuna kosa ku'si on è ka e poi s imphurna antsi si runtunu ku ll uavu tʃi passamu u ttsukkaru ropu ku kiɖi si kjamanu anisini kiɖi pallini kolorati eh si menthanu e ssupa si imphurnanu dopu kuatthi kattʃamu u ndi posamu e ni kontsumamu a piatʃere ntô latthe # e komu festeddʒati a settimana santa per esempiu kkha ? a Bivunddʒi tʃ è na prutʃessjoni u vener'di santu ? u santu sabbatu pek'ki ava tʃè olʈre a ri funtsjoni ki fanu normalmenthi u santu juavi tʃ è l ultima tʃena . e pua u santu 'vennari . funtsjoni normali akkus'si u santu sabbatu invetʃe si vatʃa a du kalvariu si hatʃa tutth a protʃessjoni ki si vatʃa a du kalvariu a du kalvariu ditʃa a missa hatʃ a 'priadika a 'priadika a missa a missa e do nenth u minthu ku a missa [rivolgendosi alla madre] a di tʃentu #ku a missa a priadika on è ka ditʃa sul a 'priadika no k a ditʃa puru a du kalvariu sì a disse #nenth u ditʃi tu ntsomma o priadika o missa vistu ke iɖa vatʃa as'sa sempe kju e mmia tornanu arriadi e si nda ʃʃindunu k arrivunu a da kjesia ma porthano kattʃanu fora na figura sì sì . all[or]a Dʒe'su ntû liatthu mortuariu ava a Madonna ee San San Ddʒanni Addolarata San Ddʒanni e ll attʃ uamu l attʃ uamu puru i sape kju mauma no ava ll attʃ uamu San Ddʒanni Addolorata a Madonna Addolarata e du liatth mortuariu ma ke d è a ll attʃ uamu ? ll attʃ omu ke d è ? saria nu santu ke esta tantu u u signuri a mme'ta bbusto a mmeta bbusto ka kjamamu l attʃ uamu e kkha u kjamanu l attʃ uamu e ke sarebbe ettʃ omo saria Dʒe'su a mmeta bbustu kapitu stu #kkha in pratika e kkha u kjamanu ll attʃ uamu il latino è ettʃ omo ah ekkse homo ekks omo eeeh e nnoi u ditʃimu in dialetthu . [risate] parola latina sì sì sattʃu ke d è sì sì pik'ki un [h]e mai ntisu ssa parola on u sintisti mai in bivunddʒisu ? no no no assolutamente a parola esta dû latinu ekku [risate] kwandu hinanu dô kalvariu si kontinua a protʃessjoni ka pe viə dô paijisi ka si arriva a da piadi da kjesia e pua a sira ava sempha i vegli ki fannu . e a notth i Paskwa ava a missa tʃè arriviʃʃiandu Paskwa notth e santu sabbatu e si attʃendi puru u hoku ? sì kira notthe sì sì komu duvi nua ntâ Ddʒermania fanu puru ntâ Ddʒermania sì u huaku si porthanu a lutʃi ntâ kjesa prima edu skuru jiuamava assai a da missa #ki mi maritai on jivi kju kwindi on è ka sattʃu mmo i kiɖu ki fannu pe'ro sattʃu ka hatʃanu u huaku beneditʃanu ll akkwa pu kiɖa notta stessa e tʃ è a missa normali antsi ka mmo ava na pok e anni ki fannu puru o battesimu ɖane fannu u bat'tesimu i menthanu inta ll akkwa i menthanu inta ll akkwa nudi a notth e Paskwa ku i vatthianthi e Paskwa i menthanu li mani kiɖi mmoni i hatʃianu normalmenthi sì .
Car1mID1 allura kwandu sitə natə ? millenovetʃentu kwarantadue seditʃi febbraiu u seditʃi i febbraiu e dduvə a Kariati a Kariati sì ntâ kasa a kasa kwei tempi a kkasa sì e tənitə fratə suorə . e ttʃ [h]o una sorella . e due fratelli in dialettu in dialettu na soru na soru e ddu frati due frati su kkju rann i vua o su sì kkju ranni unu kkju granni u unu kkju pikkulu a soru è kkju granni puru e si sunu spusati a Kariati sì sì sì o s [h]annu migrati puru no no a Kariati tutti kwanti stannu tuttu u restu dâ famigghia sta # . a Kariati sì e vui kwannu kwannu siti mmigratu ? iu n [h]e migratu u mmillinovitʃentusissanta nu sissanta e subbitu kkha a Byl no no a Stokkarda a Felbak a Felbak . a llavorarə ai baust/ ee a fari i stradi e kosi a fari i strad e kum eranu sti tiempi ? tembi tembi eranu ah/ iu num mi rikordu ppi parlari ppi fari un po diversə ma i tembi kwei tembi eranu megljə di adess kwi in Ddʒermania ti volevanu tutt bbenə sì sì di kwei tempə ti volevanu bbeni i tedeʃki ti . nun tʃ eranu tanti stranieri no no tʃ eranu soltantu i jugoslavi poki poki poki poku tʃi ni stavənə e sunu stato lla ssei mes e ppo di la son/ sono andatə via torn a Kariati . poi a ddʒennaju so partitu di nuovo e sono andato a Hagən ndû vestfalən in vestfalən in vestfalən in vestfalən si trova kwesto e [h]o lavorato sempri bau'stelli pe'ro kariatisi a kariatisi# [h]e fatigat a ra/ a kostruiri kasi ko'si kantieri no kandiarə kandiarə e bbast soltandə kandiere . e ppo dal sessantasei sunu vinutu kwa s [h]a parrari in dialettu a ma parrari propiu u sessantasei e vab'be u sessantasei sugnu vinutu kkha . a Bbil #jirə . e u sissantasei finu a oddʒi [h]e statu sempi kwa tʃi piatʃi stari kka ormai dove andiamo ormai ormai kkju a divintatu tedesku no tedesku no no no no kwestu no . e tutt e tutti i stadʒoni andiamo semb im feri a Kariati si trova bbeni sempri ab'be iu m u mmaddʒinava kwa abbiamo lavoratu puru sempri ê kantierə [h]o lavorato trent an/ trent anni ku na ditt . sembrə kostrittsjonə . e adesso in momentə siamə im bbendzjonə no pik'ki prima ditʃeva ke a ll initsiu era komu un paradisu e ppo i tempi so kambiati sì dopu su/ ma in ke sentsu kambiati in ke sentsu sono kambiati pek'ke i tedeʃki nun ti wardavunu ppju kome prima e [h]anno komintʃato a vve'ni altri na/ i tembi sono kambiati tʃertu tʃ era menu lavoru a raddʒoni poi [h]a kumintʃatu a ddari menu lavoru tutto kwɛst a ddʒenti viniva di ppju po [h]anu kumintʃatu a veniri i . turki ana kumintʃatu a vvenə tandi stranierə . e i l lavoru ppju stavi ppju veniva a diminuire . kwesta è tutta e a vita ntê kantieri kum era ? a vita i kantieri sava di fatika e a matinə ʃʃiva a matina e ti ni turnavi a sir era era un po per'ke da solə ti ritiravi a sira i# . e t ava fari da mandʒar tutti# da solə . ma i primi anni i primi anni sentsa a mugghjeri no angora a mogli no poi da l sessantasei kwandu mi su ʃposatə o sissantasei m su ʃposatə . e su venutu kwa . è statu tuttu diversu pu allura ma in ke sentsu ? diversu tʃ era ddʒa ti ritiravi i lavorari e po trovavi kutʃinat trovavi tutt nui a ma parrari kka a parrari propiu in dialett e in dialett eeeh ki parrava tannu ki parrava italianu a ɖɖi tiempi italianu ? talianu poku e nnenth kkju kalabbresi ka ritʃimu kariatisi . ke italianu italianu kwandu è kapitatu parlarə propiu# kwandu kapitava kwandu kapitava kwesto è ma a Kariati stessa tiniti a kampagna o na sì na kampagna na kampagna sì amu nu terrenu sì tegnə na kotə kku l olivi e e kwesto . e kwindi v atə rikuotu u ntû nvernu per esempiu ppi fatigari nê kampi o ndâ kota no kwestu ogni ttantu sì ma no sempri pik'ki nu . era pogu a kota k avia nun era assai ki tʃ era i i kosu i verduri i i verduri n aju soltanto olive soltantu l olivi tʃi sunu e animali no no animali no kwand era ddʒovane animali kwando tʃ era mio padre ll a'viamu animali i vakkha kose ko'si . kome oddʒi a per esempiu l anno skorso sono/ sugnu jutu a rikogghiri/ a kogghjiri l olivi ndû mis i novembri e kwesti tempi eri ddʒu ah sì sì sì tʃ era e ne sono andat e pe nun farli perdere e ko'si sta tutto diversə e è fatikattsa o fatikarə . a kampagna . è ko'si e u nonnu ke fatʃiva komu mistieri komu komu mistieri u nonnu e u nonnu [h]a lavoratu sempri ndâ kampagna è statu puru emigrat da ddʒovani in Ardʒendina in Ardʒentina e kwanti anni tʃ è stat ? poku po nun so um baju di ann n annu dui e ppo si è ritirat e u pa'pa e u pa'pa . sempə kku a kampagn . [h]a kriʃʃutu a nnui tutti ndâ kampagna e nun tʃ eva nun tʃ eva kriʃʃutu ndû pais a fora fora sono kriʃʃutu fora a pereferia ô paese sempri ndâ kampagna . eranə eranə tembə durə kwei tembi nun eranu kome oddʒi è tutta . è tutta diversa a vita . i tannə kiri tembə animali vakkə pekurə krapə andavu jimmə ʃkholə rikugghjimmə e jimmu gwardar i vakk e i kra/ e tutt i kose . e tʃ era per esempiu alkuna vota ka skappava na vakka eh parekki volti nno na vota ke fatʃevanu kaprittʃi ditʃamu no sì tʃ eranu tʃ eranu e kkomə tʃi potrebbe kontare tʃè tʃ eranu kwandə skappavanu e andavanu ndâ kota i n atu i n atu kwartieri kiɖɖu ti gridava e ditʃi m [h]a fattu dannu ku'si ku'la . purtropphə kiɖɖi ʃkappavanu sempri [h]anu fattu disprettsu e fatʃivunu danni fatʃivanu danni . ma kwestu nno sulu a nnui suttʃidivanu a tutth ndâ kampagna tʃ eranu tutti . sti kosi no . ma kwindi Kariati sta vitʃinu al mari pe'ro voi kome kariatese non è stato in stretto kontatto kon il mare vab'be è sempre stato sì #ma sempre al mare si andava nun 'erumu luntanə ka'be nun è molto lontano eh sì lo so è bbitʃino pure è a kampagna . dietʃi minuti andavo a l mare nun propia a Kariati Kariati si trovava a ddue kilometri . ndu a kampagna kosə simu kriʃʃut . e kwindi tʃ era puri na ʃkhola vitʃinu i koti vitʃinu a kampagna o sì no no tʃ era na na skuola un po komu si ditʃi . nemmeno . mettso kilometro ko'si fatʃia ppi ghiri a la skuola a kwei tempi a pperi a ppiede . ke avevanu fatt apposta ppi kwelli k abbitavanu n kampagna ndâ kampagna . emmə a skuola kwei tembi nu . si andava a skuola e parlə . andava la fatʃiva un po di skuola un po andava a rakkoglieri legna a rakkogliri . komunkwe a ddʒornata devi stari kwei tʃinkwe sei ore . a skuola e kwindi a maesɽa ditʃiva ke bisogna andari a rakkogliere sì sì andiamu a rakkoglieri legnə fa'tʃa il fogu po si studiava un po di kiɖɖu ka si putiva . nun è komu oddʒi . oddʒi è tutto diverso tuttu skarfatu tuttu eh tutto . e ja [h]o fatto skuola fin a . sono arrivat a ra kwarta e bbast poi no . nun tʃ è stat i possibbili'ta pek'ke a kampagna tʃè tʃi su jut a lavo'ra ndâ kampagn . pua [h]a komintʃatu a lavorari ndâ kampagna ɖa [h]e kumintʃatu a lavorari sì kû pa'pa kû pa'pa ku o fratell a lavorari ndâ kampagna fin a fin a ll e'ta i ditʃott anni . nâ kampagna a guardari gli animali vakk pekuri kiɖə avimmə na kos i# . poi a diʃott anni 'ettamu siamo partiti a Stokkarda tutt kwanti da famigghja no no tutt no sono partiti iu kwel annə poi dopu è partutu dop un ann è partut mio fratellə . nun tʃ era ppju kampagna era bbona . si doveva lavorare soldi nun tʃi n erə . kiɖɖi ke mankavunu eranu i sordi a kwei temph a kampagna era bbona se se andava l annatə bbenə . se andava ma sen'no tʃ eranu anni propia malə mi rikordu iə era bambinə . tʃ era anni ke era mio padre e mia madre . si lamentavunu tʃertu se unu si ni va a ll esteru se i kosi vannu bboni mika si lassa u paisi no kissu è sempri u mutivu e kwest è tutth ora ke il tempo è passato e è pensionato e tʃ [h]a tantu tiempu . ma è stato laboriosu e ke fa tutta la dʒornata e ki ffa jɛ tʃ è un dʒardino kwi vado un po a l dʒardino kwando no vado a . a passeddʒo na kosa i# si devi passari tempu allora nun po stari sentsa fari nenth no sentsa fari nenthi no o kamminando ô dʒardino kwindi se nun è a kampagna è l dʒardino e ki ffa nô dʒardino e nô dʒardino si pija/ adesso ? a kwesto momento nun si ppo fari nenth e si pianta un po di pomodoru un po di faddʒolu un po di pisellu un po di tutth sempri ppi komodi'ta a kasa ah sempri a kkasa sempri per kasa no no ma ki nun tʃi veni pisanti a fari kwesto pesante sì . non devi dari kontu a nessunu non devo dare konto a nessun kwando posso fattʃu kwando no vado a kasa . ah ma il ddʒardino nun è attakkato no no no no no è separatu sì è separatu no . e ppo oltri i l ddʒardino ? e oltri i l ddʒardino . il tʃirkolo kom è kol tʃirkolo kwa vitʃepresidente tʃ [h]a responsabbili'ta ma kke responsabbili'ta tʃè u presidente a responsabbili'ta è dô presidente lui è kwello ke de/ em'be a responsabbili'tattʃ è sempri ma poku nun è na kosa . per'ke si parla poi di deve fare kwesto kwesto em'be ma di solitu kome vi organittsati per esempiu ogni duminika a fine settimana na vota sì no kwasi semph #a ll apertura ttʃ è ki si per esempiu kwi si apre a lle sei sabbatə o ogni settimana kambia una persogna sabbatu fa una persona e domenika fa un altrə ma noi kwasi siamo sempri kwa a sera . no di apertura per'ke kwa deve stare uno ke deve diriddʒere kwello ke è . e ttʃ è ankuna festittʃola ke si fa sì ogni ttantu ttʃ è kwalki fe/ no sempre e ogni ttantu tʃ è kwalke festittʃola tipu Natali tipu sì sì . e kum è ? ki si fa . ki ssi fa kwalkosa ko'si per/ si bbeve si mandʒa si . ma n gruppu di folklore no di ballu non ttʃ è kome per esempiu tʃ è no non abbiamo veramente non abbiamo di kwesto ankora i ddʒovani non si interessanu a i balli tipu tarantella tipu no per'ke a Erding kwest anno sì a Erding kwelli sono sarebbe bbello va# loro ah a kwant anni sono loro sono a eh sono a parekki anni loro sono sono kkju organittsati no po tʃi sono tʃi sono ppju kalabbresi tʃi sono ppju kalabbresi ppju italiani kwi poko e nienth ma iu pentsavu ka i kariatisi kka sì i kariatisi ttʃi sono ma kwantu kkju u meno si potesse fare un kalkolo ppju o meno tʃentu no nun tʃi sono tʃentu meno sono men . sunu menu i kariatisi . ppju di tʃentu su sì kkju i tʃentu kka a Bbil no sì a bbil a bbil kkju i tʃentu famigli kariatis ma tʃi su famigli ke no nun s interessanu va nun tʃ [h]annu nessuna . nessuna kosa i de l tʃirkolo pure nun tʃi vanu no nun vengunu no . nun so i l mutivo no invetʃi a Fellbaᵪ a Stokkarda è diversu a Stokkorda è tutth prima ke sono di ppju eh a Stokkarda Fellbaᵪ spetʃalmenti sono a miglior parti dî kariatisi ʃpetʃalmente è tutthu è tuttu a stanu ɖɖa nun stanu kka no kka tʃi so komu si ritʃi ma ɖa a migljor partə ke sono tutti a Felbak . propria a Feldbak son a migljor part . e pik'ki tutti kwanti a Feldbaᵪ tʃ era na ditta tʃ era na ttʃ è kkju industr ttʃ è kkju lavoru ttʃ è kkju lavoru kka ttʃ è ma non tantu kumu ɖa komu dâ parti i Felbak tuttə . tʃi su kkju fabbrikə . tutto diverso la . e magari usi e kostumi di Kariati tʃi potrebbe tʃi putissə kuntari ankuna kosa i kostumi i festi ki stannu fatʃendu a Kariati eh a Kariati . kwelli fannə sempri i soliti a stadʒoni kwalke festa ma noi non tʃi siamo mai ke ti posso dire di la i Kariati non ti posso dire . ki i festi li fannə . fannə festə i l immigrattsjonə fannə festə eh parekki festittʃoli va . ma nui samu sempri kkha kwando andiamu nui ja . e kkha in Ddʒermania komu si ʈrova attualmenti bbe . io mi trovə no bbeni komunkwe mi trovu kom foss a Kariati . a se per me trovo lo stesso ke fossi a Kariati# . ma per'ke kka tʃi su tanti kariatisi o sì bbe tʃi sunu i kariatisi ttʃ è mia figlia ke abbita kwi pure . kwell alʈra abbita a Stokkarda e vieni ogni ttanto kwando vado iə komu si ditʃ tʃè ttʃ è a famiglia ttʃ è la famiglia kwa no . ma tʃi vuliss ritornare a bbe kwesto kwesto sì ka mi piatʃerebb . purtropph kwandu a mogli ankora lavora kom . e dobbiamo stare kwa pure . il militare no . il servitsio militare nun so partito in Ddʒermania kwindi l esentsione a avuto l esentsione kom è tʃè non l [h]a dovuto fare kom è soltanto so andato kwi a l konsolato e bbast nun nessuna kosa [h]o fatto il militare . mi [h]anno kjamato sono andato al konsolato e bbasta . e kwand era migrato kwei tempi non erano . kwando si trovavə migratə doveva fare na ogni annu ʃendevə a fare il permess . fin a ventunu a ventidu anni ko'si poi bbasta ah i l permesso per'ke kontava kome lavoratore kontavo kome lavoratore e kwindi tʃ era l esentsioni pik'ki normalmenti kiunkwe deve fare i l militare sì sikkome iu mi trovavə migratə kwindi lei era emigratu tʃ era kwesta regola il konsolato laʃʃava kwesti kosi per/ per un mese a ll anno ɖa per un mese e bbasta o kwandə fatʃia . fatʃia due settima tre settimane a ditʃembre e due due settimane o tre a agostə sekondu komu laʃʃavənə non era sembre dû modu a kwei temb . e kon kwesta karta kwando andavo la andavo a lla kostura [questura] ma parra n dialettu nda nduv i karbbunerə #e stapu puru trankwillə . sì u sattʃ u sattʃ u sa/ [risposta a una domanda di E2] e ogni kwandu ʃinditi nda Kalabbria ogni annu na vota o . normali ʃin/ normali primmə ʃindimmu na vota a ll ann sembrə ô misi d agost . e di kkju un si po ʃʃin'diri . mmo mbetʃe ʃʃendu na vota ddua vot a ll annu kissə e kwandu per esempiu oltri a agostu . a Nnatali o no a Nnatali kwasi mai Natale sembə kkha . kkju bellu komu Natali bbeh kkju bellu no ma no . kwandu #tʃi su i famigliari è semph diversu mmo a kwa tʃi sunu i figli . e u fatʃimu kkha sin'no . e per esempiu a Kariati kum è ? a situatsjoni nt agostu iu pensu ka tutti gli emigrati . Kariati sa'ra kjin i emigrati no sì tʃi sunu assai assai emigrati e kumu kum è a situatsjoni i Kariati bbe nu poku ʃɽanu no ? u restu d annu nun stannu ɖɖa stannu fuora e ppua si rikuogghjinu tutti si rikogghjunu a o misi d agustu a u misi lugghjə agustə dipendə kom è e ɖɖa ognunu va ô marə va a ʈruvarə i familiarə . e tutto . è ko'si è . e esempiu nun u sattʃu kom è a Kariati pe'ro in altri paisi dâ Kalabbria è kkus'si per esempiu ke i kariatisi ditʃanu venganu i ddʒermanisi mo venganu ki ni sattʃ iə vab'be i i primmə tembə ditʃimmə ko'si venənə i ddʒermanɛs e tʃo'e i primi tempi ke kiss# kwandu tʃ jiva a agust ditʃ eh venənə i ddʒermanɛs i ddʒermanɛs tutto mo . sta pa'ro s è kwasi . dissusatə tʃè nun si ditʃe kkju no nun si ditʃe kkju i tedeski ki ditʃunu i tedeski ? no vennərə l emigratə ko'si vinnərə e migrati i primi tempi ditʃinu venənə i ddʒermanesi mu venənə mu venənə i . portanu tutt kwanti i regali kuntatimi nu poku kistu a i regali tʃi purtavanu ab'be i prim anni ke siamo parti/ ke simu partut ke i regali e komu fatʃivi a ʈrasportari i regali e itʃ kku a validdʒ tʃokkolate . parekkje prima s usava ma kwanti validdʒi e no kwandə ma tuttə . ogni famiglia no na pikkolettsa ko'si na tavuletta i tʃokkolata eh na kosa i tʃokkolata nu regalinə . ma pokə sen'no i soldi nun restavanu . ma kiɖɖi ka ka stavanu ɖɖa sutta nda Kariati pintsavunu ka kiri ka su immigrati su kkju rikki o eh #no nun era kistə ditʃi e kiɖɖu vinn a Ddʒermania porta porta a tʃukkulata porta a kiɖɖ e kissə ka si no si no kkju rikki nun è ka no kissə no rikku non tʃi siamo diventatə . pe'ro unu ke sta sutth magari pensa pensu sì pensu pensu sì kwesto u pentsanu u pentsanu angora tʃi sunu ku u pentsanə angora kiss ah sì e tʃi su kiɖɖi ka u pentsanu angor ma invetʃə un è verə kkju . tʃè rikki ne l sentsu si tira si va avanti bbeni tʃ [h]a nu stipendiu fissu sì kwesto sì kistə è ra kosa ki ttʃ è kkha ka ttʃ è u stipendiu fiss ka si no . è tutta ɖɖa sutta nun tʃ era u stipendiu fissu tʃ era a jurnata e e tʃ era tʃ era a jurnata e . iu un [h]e lavoratu #sempri a kambagna [h]a ddiri a viri'ta ke a llavorari ko'si non sono andato sempri ndâ kampagna ppi kuntu nostr . ma vui aviti lavoratu a la jurnata per esempiu dipendenti di un no kwalke padrone terriero no no no sembrə per konto nostro ditʃimu ppi kkundu nostr e ppo li vinnieviru vinnievuru i kosi eh . ku mamma kku patrəma ntâ kampagna kom è ke si kampava tʃè se è per konto unu è per konto suo e per konto suo fatʃia u kosə e si vendeva kwalkosa si vendeva kwindi si ndâ kampagna fatʃimm u granu fatʃimm u kosu e ru vendemmə ma duvə a ntû a ntû merkatu a Kariati o komu komu funtsjunava no kistu era ko'si a i famigli ko'si si ka/ kanuʃʃivanu famiglie e kwell kompravə . ah si komprava u granu e po li vendeva n altra kosa tuttə ah se se fatʃimmə u vinu e n u vindemmu puru ko'si sembrə skambiu ʃkambiə e si riuʃʃiva a kampari fatʃennu u skambiu sì sì sì kamp no tuttu sempri skambi kwandu si vendeva u granu vende ppurə vindemu l animali vakki i kosi vindemu i vitelli e kon kwesto si andava avandi a kwei tɛmb . a kambagna kwesta era primə . mo è tuttə diversə primm nun tʃ era n ajutu dô governu nun tʃ era ajutu i nenth . mmo ttʃ è l ajuti . i du governu i tutth [saluti] dunkwe allura kum era tʃ era a Kariati per esempiu tʃ era s u s usantsa ke per esempiu a ddʒenti si mittiva ndâ kjattsa e viniva unu ke li rakkoggljeva e i ʈrasportava ntê ntê terrieni komu suttʃedeva in altri paesi no sì sì e a ddʒenti ki lavurava ntâ jurnata tʃè no #rakkogliennə a robbə per esemp i per esemp ritʃi a rapa nun so finokkju tanti altre kos . e ghjimmə mio padre kku l a kku l asinə ko lu tʃuttʃu ah ko lu tʃuttʃ e portau u kosə e ju vendemm o no e iə vendevə stə sta robba . e kon kwesto si si tirava . si tirava avanti eranu tembə durə tembə troppu durə i mmo ma voi stesso tʃo'e vorresti dire Kariati e nu paisi dû mari o dâ kampagna kum è ab'be paese è paese dû marə è dû marə a kampagna no ma voi stessi avete parenti ke eranu peskaturi o erano per diri kontadini də mia partə tutti kontadin e ttʃ è nu kugnatu k era ppiʃkatorə o marinaru mio kugnatu era mmarinaru .
Car1wDD1 kwandu siti natə ? e dduvə iu sugnu natu u ditʃi sette novetʃentoventotto pa'pa parra kariatisi e kariatisi t [h]e parrar e dduvə ? dietʃi sette millenovitʃento ventotto e dduv a Kariati ? ntâ kasa o ntû spitali a Kariatə ntâ kasa . e kwanti sori frati tinitə ? siamo . kwattro fratellə . e due sorelle in dialetto pa'pa parra kariatisi e a ttia ti pari kariatisi e u tsu dialettu ko'si no tu a par'ra propia kariatisə a parol komə parrassəm ju e ti e sì ma i staj manera stei parrann # no non ste parrann ? [spiegazione] . allur [h]e parrari kariatisi . e i suorə i frati i sorə su kkju ranni i vua o su kkju pittʃuli ju sugnu u sekondu u primu è natu# . ppo tʃ è na sorə . ppo tʃ è n atə fratə . e ppo tʃ è n ata sorə . e l ultimu tʃ è n atu frati . e stanu semph kkha nta Kariati o s [h]annu trasferitu e ssunu tutth kkha nta Kariati nun s [h]ann emmigratu no vuliti ankuna kosa friʃka nu poku i te na koka ? no no stamu bboni nun si preokkupi statə bbonə sì . na bbirrə no no staju bbonə staju bbonə . è kwesto e ke v aju da diri allora e dû dâ professioni magari dû lavuru ntâ kampagna dâ fatika dâ kampagna dâ kota . #fattə renthə kkju pik'ki sugnu pentsionatu e nun fattsu nenth . # aju fatikatu nda Ddʒermania a puru e kum era kum era ɖɖa a vita nda Ddʒermania si fatikava u mantʃari se no tʃi morə ra fami . kistə eva ra Ddʒermania si fatikava a sira mantʃava si no steppadə diunu . [h]e mort i fam e ke fatika era nta Ddʒermania ke k ati fatth . lavorav e fa'tʃiamə strate kanalittsattsione pondə kasə na kos i tutthə . e nun fatʃimm nenth kkju a fatika e kasa e siti statu ku alʈri kalabbrisi nta Ddʒermania o sulu eravati l uniku kariatisi nta Ddʒermania e siamo statə parekki kariatis ah sì sempri inta a kompagnia sempri ntâ kumpagnia pe'ro maddʒormentə sugnu statu sempri sul i . sempri sulu ndâ sti muntagni da solo ke altsava l okkhji e virivə u tʃelu e nun beriva nne mmari nne terra nenth . sulu te/ ke nu poku i tʃelu viria . e dduv abbitavati a rinta e bbarakki o kum era organittsata a vita int a Ddʒermania a kiɖi tiamp . ntî bbarrakki ntî kasə . dovi ri kapitava . antsi è venut tutt a/ a famigghia tʃ [h]e purtatu tutt a famigghj siamo stati in kasa se nno kwann era ssulə . dormiva ntê bbarrakki ndî karivalə nta ra kasə . dov potivə . e ntî bbarrakki ki n è ka kutʃinava . tʃ era ognunu kutʃinava ppi ssi stissu o komu e tʃerti voti li trovamm tre o kwattru k eram unitə kutʃinamm a ssei ma kwannə no kwant ti trovavi sulu kutʃinavi sulə sulu kutʃinavi sulu mantʃavi sulu ti lavavə sulu arripittsavə kwannu si rumbeva nu 'kavətse eh l avia ripettsari sulə no pe te starə rutthi tʃertu ka s [h]a ruttu u 'kavutsu . u jurnə lavorammə fatikammə . ku pale e pikə . karriolə ku marteɖɖi . a ʃʃal# ll armamenti a tirari kjovə . e ppo a sira amm a pentsari ke l ammə a kutʃinari e k ati kutʃinatu n amm a lavari i piatth se no ki lli lavava li piatth nun tʃ eranu fimmini veru n tʃ erano fimmini kariatisi kiɖɖi tiempi . tʃerti voti emmə kwattru tʃinku pertsun ma kwattru per kwattru tʃinku sei tutt unitə no k emmə tutti navulentat# emmə tuttə navulentat# . kutʃinamm assemə . unu kutʃinavə a e l atə . na vota a tturnu lavamm i piatth . po è rikapitatu tʃerte volti ke . tʃerta ddʒente ke un kapiʃʃivunu nenthi jə [h]e guardatu vakki [h]e guardatu [h]a vojə [buoi] sugnu statu da kwann aveva kwattru tʃinku anni appressu l animali ku l akwa i# ndâ fattʃə# . kul li ka# ku li kalantreɖɖi [sandali di pelle dei contadini] vi rikordati i kalantreɖɖi vu i kapiʃʃiti i kalantreɖɖi ? no kiss un nu sattʃu ki d è i kalantreɖɖi i kavutsi ʃigatə sì poku sutt kugghji nostri . digli ki su i kalandreɖɖə i kalandreɖɖi sunu l [h]a vistu kwand ammattsa l animali ? sì k ammatts i voj i vakkə o ra pekorə o ra krapə o i kiɖɖu ke r è . tagghjava nu petts i kwella kosa ko'si . i petts tʃi mittev u pperə pijav a mesurə e ti fatʃiv i ʃkarpə ma kistu sempri nta Ddʒermania suttʃidiva no kistə kkha kwann era pikkulə kka ki ti parrə . ti parrə ri settant anni fa no oddʒi settant anni fa . ama nkumintʃatu a soffrir a malpatirə . ppo ama kumintʃat a ripigghjarə dopu dopu a gwerra dopp a gwerra ama kumintʃatu a stari nu poku bbonə pi ru fattu ka . ama fatigatə . fina ke siamo partiti in Ddʒermania kwi abbiamo sofferto . ama sofferto ankora jimm a lavorare tʃerte volte a# puri i voj ntê kampagni molto luntani i kkha . duvi per esempiu . arrivamm subb ô lavoru k amm a lavorari ku ri bbovə no ku ri vojə i vvoi i kanuʃʃi i vvoi si si si tʃertu allora tannə si lavorava ku l arat i lignə . e lavurammə tante volte arrivamm subb u subb ô ponti i lavorə . si min'tivadə a kjo'virə e n ammə votar arretə . pi tʃendətʃinkwanta lire al dʒorn . e ke si putiva akkattari ppi tʃentutʃinkwanta lire a l jornə tʃerte bot mank i sigarett u panə tiramm tiramm a vita ko'si intsommə . i ra fami on tʃi morimmə ma kom oddʒi no . komu simu oddʒi ke mantʃamu e bbuttam panə paninə mortatella presuttə kasəkavaɖɖə . tuttu ndî katthunə pe i bbambinə . tannə nun evə ko'si . tannə era ppovira a kosa mmo . su ripigghjati a ddʒenti ma ke # ma i kosi stavənə #ernu pokə pe'ro i soldi n abbuʃkavə pokə . soldi n abbuʃkavi pokə fatikavə na jurnata ppi tʃento liri al dʒorn . ju sugnu statə akoordat ppe kwattorditʃi lira a l mes . kwattorditʃi liri kwattorditʃi lire al mese . u sa ki bbol diri kwattorditʃi lir . kwattorditʃi liri sì û misi û mis . un su kwattorditʃi liri . ke si putiva akkattari ku kwattorditʃi liri a l misi non [h]o kapitə ki tʃi putev akkattar ku kwattorditʃi liri ô misi . ma tannə neʃimm a sira jimmə ndû paisi sopra . e nun tʃ avemm mank a a pussarentsia r akkattari nu ddʒelatu sa ki vvol diri r akkattari nu dʒelatu ? sì ki stava detʃi liri tʃinku liri tʃinku sordə nu sord . iu mi rikordu ka jimm a ra nott i Natalə . e mmi davənə . tʃinku sold . tʃinku sordi ppi ghjiri a ra notti i Natali sa ki vvol diri tʃinku sord ? . ka a possibbili'ta no nun tʃ eva di . di sgirtsar a u sordu kome mmo ka u jettənə mmo tʃi su mmarki tʃi su l 'euru tʃi su liri tʃi su tutth . e ri i jettanu i jettanu ppe ri strati kkus'si . iu . putiss a gghir a mantʃari tutti i siri na pittsə o a mantʃari puri a l ristoranti kwalke sirə . e non tʃi vado mai . pik'ki pentsu û passatu . kkha i kisti ki su kkha un [h]a soffertə nuɖɖ . i kisti ki su kkha un [h]a soffertu nuɖɖə . un a kapiʃʃənə a karistia ka bbol dir . si . eh ed è kwest mmo ki vo kuntatu# kisti ka sono kkha si sta rivuldʒenn a nnui [h]a kapitu no sì sì ka nui nun ama kanuʃʃutu a karistia tʃi l [h]annu ka simu ddʒuvənə ka kwannə iə le dikə . wag'ghju ma ka kiru kiru pettsu i panə un si jett . sì ndê karti di munnitts è ddʒustu è ddʒustu . un si devi jittari pik'ki . kwand 'eramə pikkuli nui k eravamu pikkulə . tʃinkwe sei sett anni detʃ anni fin a kwinditʃ annə . fin a ditʃott annə . i ddʒenitori tʃi fatʃevanu mantʃari u pani ammukkatə . k usavanu i kannittsə na vota i kannittsi supra a ntrâ kas . e po kiru panə stapiva a bbott i misi . e ppo s mbukkava si fatʃeva mb . niguru no 'nigurə e bblu pur sì blu e ri ddʒenitori ritʃi mantʃativə stu panə ka vi kriʃʃənə i kapiɖɖ a kapiʃʃ . #l ammogghjamm e n u mantʃamm si tʃ era ankuna kos . kiru nu pok juʃkeɖɖa ku nan'ti i sardeɖɖə ku nan'ti i kosə nu poku karn# fritth nu poku d arrustutulu# . si tʃ era t u mantʃavi si nno ti l ammugghjavə ku nan'ti i l akkwa i t u mantʃavi era fatt a fest . eh e di kistə ki su kkha je . nost . non ta ta kapiʃʃənə a karistia . a mortatellə si jettə ra mortatella kwann a kompra . ti l akkattə si jetta . si jetth . u priʃuttə si jett . un si jett . a pasta si jetta na volta . kwann fatʃimm a pasta nu ristava ankun pok a sira . e ra matina ki pot levarə kju prestə e s aiva a mantʃari s a kuariava ntâ fartsur [frissura] s a mantʃava kwann #un truva# nnenth . era ddʒa mantʃata a ka'pi mmo . mmo . se resta na kassarola i pasta a jettənə ntî katə i munnitts . mmo ki bbo kuntatu ? e kwanti siti jutə nta Ddʒermania kwanti anni . kwant anni sì a kwant anni siti andati in Ddʒermania ? . komunkwe sono sugnu partutu u tʃinkwantanovu . u tʃinkwantavovu sugnu par kwasi ʈrent anni eh a ll e'ta i ʈrent anni e trenta trentun anni . sugnu partutu nda Ddʒermania . e ppo sugnu statu da solu sulu komu nu kanu . era pur inalfabbetə . pe'ro neʃʃiva di divare faun# . ɖɖivare# . dduv jivi e gghivi [h]e #karimatu tuttu u munnə . e nessunu s era akkortu k eva inalfabbetə . [h]e fatigatu ntâ Rai i Mmilanu u sa a Rai i Mmilanu kortsu Sempione u numeru venthisetthə# a Rai i Mmilanu nun è taliana . ah nun è italiana e ki sit allura ? tedeʃka tedeʃka ki doittʃ io nun mi l [h]e ʃkordatu u tedeʃk e la Rai italiana in korso Sempione a Rai italiana sì sì a korso Sempione sì a kortsu sempioni numero ventisette . e sikkomi iu teneva nu nu figghju . da sei mesi meno sei ddʒorni è karutu ntû ntû ntû foku nnui usamm i bratʃeri na voltə ku ra karvuneɖɖa . e ppo stu figghju m è karutu ntû foku . e s [h]a bbrutʃatu tutt kwestə . e per potere . poltari in alto livellə . sono andato a lla Rai i Mmilano . a la Rai i Milano po m [h]annu datu nu postu i lavoru ppi detʃi o kwinditʃi jurnə . pik'ki nun tʃi poteva stari ɖɖa ki un eva ra . non aveva la tʃittadinantsa komu si kjama a tʃittadinantsa . e ppoi iu tʃ [h]o fatigatu . dduvi lavorava Mark Bondʒornu Mark Bondʒornu u viriti a la televisioni o no ? . sì nu virit . a pjattsa del popolo . ad a Mmilanu a kanuʃʃi a sapit a piattsa del popolo ? . sì a Milanu si a vvia Bbalbolinə numerə novə Roma . [h]ai ka'pi n [h]e fatt dʒiri iu i tutt i manerə . ppe potiri portari stu vagljunə in kwel# sugnu jutu a tʃerkar a ləmosəna sai ki bbol diri aləmosina sì ah ki bbol diri ? . limosina eh a limosina sì . e nessunu mi kridiva . inalfabbetu komu sugnu inalfabbeta [h]e karivat tuttu u munnə . e nun mi sugnu mai perdutu . e mai [h]e sbagliatu a strata majə ! . semph sugnu arrivat a postu ddʒustu a postu ddʒustu sentsa sapiri nenth sugnu partutu di/ . i Bbillə . ke abbitamm a Bbillə nu a Bbillə u sapiti a Bbillə è vitʃino . vitʃino a Badeni Baden ja . tʃo'e a Baden Baden u sapiti no iu sugnu da Monaku a da Monəku nun a kanuʃu e allora io . da Bbilla ad andar Rosenheim Rosenheim na iu sugnu i Rosenheim io sugnu i Rosenheim il mio paese è e io poi sono statə sugnu partutə . da Bbillə . sugnu jutə a . a Stukkarda . a Stukkarda e . [h]e pijatu u trenə ppe Monaku i Bbaviera . Monaku i Bbaviera so/ sugnu ʃisə . e sugnu ʃis a Rosenheim . a Rosenheim sugnu jutə a Puməkol . Pumakol tʃ è nu kos i ri . d abbitattsioni di di di malati ntsomma a Kolberemoor a Kolbermor o kome si kjama u paisi . Plumokol Pumokol pe'ro iu sugnu ʃisu a Rosenheim . a Rosenheim m a purtatu a stu kosu kkha . [entra un`altra persona] komu va bbeni t [h]annu tagghjat i kapiɖɖ a kalotth no makar no . ke r è duw stati jennə beh eh ? stamu jenn a truvari na pirtsuna na parenti e ntanto ka pijativi na kosa e ppo vi ni iti ma pu passamu dopu a pp po passati dopu ma tantu no a pperi simu je un tʃi sugnu kkha ah a makina [h]a l lassatu a Bbologna ah ? a makina [h]a lassatu a Bbologna kwindi a un tena makina a pperi sitə ? sì# . # no no . l [h]a vistu kwal era a makina me ma no ka vaju a pperi tantu annavot nni virimu tʃao tʃao . [rivolto all`esproratrice] allura abbiamo finito o tʃi vo kuntatu un ata bartselletta no a Rosenhaim ati ati arruvatu a Rosenhaim sugnu arrivatu a Rosenaim a Rosenaim [h]o preso il treno . e ppo sono andat a kkju avanti duvi finiva la ferrovia . ɖɖa abbiamo trovatu u bbuss u buss nd [h]a misu ndô bbuss . e siamu jut a a stu sanatoriu . plummakoli si kjamava plummakolu non lo so . komunkwe a Rosenaim sugnu ʃis poi u trenu un è gghjutu kkju avanti ɖɖa ɖɖa amə trovatu u buss nd aju mis ndô buss e n [h]an purtat a in montagna nta la muntagna . vitʃinu a ll Ausɽia# ke ppo sugnu jutu pe'ro a nni fari nu ddʒirettu nta l Ausɽia si ki stamu vitʃinu u sapi eh ah ka'pi . ni vo kuntatə angor ? . eh a vo kuntatə n ata bartsellettə ? . sì . a n ata kosa a mbivitə no ? fai le domande Irmi pik'ki ata statu kwa a Rosenhaim ki mistieri avete fatth a Rosenhaim . ppe mali di ʃkjena ppe mali di ʃkjena . aveva no grossu mali i ʃkina kkha [h]a ka'pi mi doliva kwestu ke . dʒorno . siti in kura a Rosenhaim sì [h]e statu in kura a siti in kura ah mmo [h]e kapitu [h]a kapitə sugnu statu ɖɖa ja ra kura a ra kura pe ri dolorə kosə tʃ evanu i piʃini tʃ evanu i kosi i massaddʒi fatʃevanu na kosa i tuttu . allur tu kke li kuntə tu ? nenth . allorə . po ki sugnu vinutu râ Ddʒermania [h]e kandʒatu di salutə . pek'ke nun poteva lavorari ppju pe mal i ʃkinə . [h]e avutu n operatsioni ndâ kapə m [h]ana kattʃatə sta rikkhj kista kkha# # e torn n atə misə pe'ro sono stato malə m [h]anu pulittsatu l ossu ma# i katin . e m [h]anu passatu ka sugnu statu ppi kwaʈʈru tʃinku misi semph mamma mia mamma mia mamma mia ntû ʃpitali tutthə . e ppo kwandu sugnu venutu a ll Italia a ll Italia sugnu venutu kkha [h]o fatt a domanda . a ru patronatə e m [h]annə assegnatu nu poku i pentsjon ndâ Ddʒermania u m [h]an bbutu dari pe ru fattu ke mia moglie lavorava ke fa/ fatikava a rapport . e iu un poteva lavorari kkju [h]e rittu allura mi ndi vaju a ll Italia kwesto è statu l ottantunu l ottantunu mi nni sugnu venutu pe'ro iu sugnu partutu u tʃinkwantanove e r [h]e fatigatə finu a lu settantasetth dopp u settantasetthu . i printʃipi i fini i r otthobbre . non [h]o lavorato ppju . ppe kadʒonə semph i salut i ʃkina . komu su vinutu kkha [h]e fattu na domandina m [h]ann ammessə na na pendzjonə . na misera pendzjonə mangə na pendzionə gross . sempa ke poteva bbirə i figghji su ristati tutti nda Ddʒermania . po su sposatə . e siamo rimasti ia e mia moglie ma tʃi nn era una sula kkha kist kista bbionda . k è lauriata l altro ddʒorno i i 'kimika farmatʃiə . e simu ia e mia moglie mmo kista kkha #e rimanimu sul . allura sugnu statu kka ppo m [h]e fatth a vakkareɖɖa . m [h]e pijatu nu potts/ nu pettsu i terrenə . tʃi fatʃiva nu pok i r ortə . tʃi fatʃiva ɖɖa tutth tʃi tirava ra tʃi passava ru tempu maddʒormentə . e ppo mi l [h]e vinnutu sti vakkareɖɖə ka si mantʃavənə a pendzjon nun tʃ eva nenth . era a primu i settembri i l ottantanovə . e jɛ [h]e avutu n impartu mortalə . nu pra propriu mortə kompletamenti mortə po m [h]annə mannat a a tre d ottanth m [h]annə ʃvegliatə . sugnu ʃvegliato [h]o dettu ahi m aviti ammattsat . i ɖɖa po . sugnu statə . kwinditʃi o venti ddʒorni ndû spitalə ma duvi kka a Kuʈronə a Kariati a Kariati nda lu ʃpitali i Kariati a Kariat . e sugnu statu parekkju tempu e me me pijava l andʒina pettu torna e mi rikoverava torna e mi uʃiva torna e . e intsomma [h]e vutu nu poku i vajə probblemə . po mi pijava ra ndʒina pettə dolorə ntû pettə semprə venivə . e nel ven/ i l ditʃassette ottobbre del novantatʃingwe sugnu stato operat m [h]annə fattu tre bai pass . virə kkha [mostrando la cicatrice] e m è rimastu nu prubblemə . ke m [h]annu tokkatu kwalke kosa kkha dinʈrə e per respirarə devə fari [mostra] s u fattsə ko'si u rispiru . e sugnu sto passannu i i wajə i gwai dû mbern . molti probblem . di suo figlio ke si è brutʃato pu'o finire la storia lei [h]a detto ke suo figlio si era brutʃato s [h]a bbrutʃat a fattʃ e s [h]a bruʃat a fattʃ e kome è finita poi kosa ah kosa avete fatto poi l avete portato in kwalke ospedale e se kisti stanu parrann o parlati vui o parlu iu parra . e se stati parrannu vui è nutili ka m atə kjamat a mmia . ku stu figgliu po . l [h]o portatə a Milanə e r aviva appena menu di kwattr anni menu di kwattr anni . l [h]e portatu a Milanu iu m 'avadi pri/ prisintare . dʒorno seditʃi ottobbre m avadi truvari a . a via Kombenthu numero ditʃannov a Milanə a llo ʃpital . e sunu partet ku mio figlju i kkha iu e ru bambinu sulu . sugnu jutə a a Rroma . a Rroma sugnu jut a via de l Barbierino numero nove . ɖɖa tʃ era ra signurina Kontuttʃa a kjamavənə . k eva ra presidenti dâ Rajə . kwann mm [h]a bbistu para ddʒivuratə abbastantsa . [h]a datu kwalke kosa a lu vagljuni ppe mantʃarə ppe bberə [h]a ddatu i doltʃi k allura i doltʃi ki ni kanuʃʃivi a sti doltʃ ? . sti pasti freʃki ki ni kanuʃʃiva u ni kanuʃʃiva nessunu . e ppoi di la sunu statu un dʒornu . a bbia de l Balbolinə ɖɖa n [h]anə fattə mandʒar ra mendzə . ppo [h]o pres il trenə la sera per'ke kwesta kwi mi [h]a detto signor #vetthi ditʃi si partə stase/ mo ditʃi è troppa lungə itʃi tu parti staser . a lle nove ditʃi dumani matina fatti di dʒorno si a Mmilanu io ku'si [h]e fatth [h]a fatt i appena [h]a fattu dʒornu sunu arrivatu a Mmilanu a Mmilanu [h]o preso i l bambino n brattʃ e sunu andat a via Konventu numero ditʃannovə . ɖɖa . mi [h]anno rikoverat u bambinə . kwando l [h]o l [h]o laʃʃato . u bbambinu era tropp affettsionatu a mmia . si è mis a pjandʒ . io appə a ppjandʒere peju rû bbambinə . e sugnu rimastu malə mi ni sugnu jut da li# me ne sono andato da li pe'ro era sempre a Milano li ke lavoravə ra a korso Sempioni numero ventisette a Mmilanu . sinon ke . ppo è ʃkadutu il termine ke mi n aveddi iri ki un tʃi poteva fatigari pik'ki nun 'evirə assikuratu nun era un aviva ra residentsa un avivə nnenth . e mmi nni sugnu venutu a Kariati . a Kariatə . su benuti i festi i Nnatalə . su abbitʃinati i festi i natali iu erə ddolenti rû vagliunə . era ddolenti assai pik'ki avia lassat u bambinu da solə e . e r [h]e passat i gwai . allura ki kosa [h]o fattu iu m [h]o mprestatu tʃingwe mila lir . tʃinkwe mila liri . e mi l [h]a mbrestat u suotʃəru miu . m [h]a mbristatu tʃinkwe mila lir . e sono partito per Milano . pe'ro sugnu jutu via Roma . [h]o fatthə Metapondə Potendzə Napoli Salernə Roma . a Rroma sugnu jutu a bbia de l Balbolinu numiru novu torna duvə sta signorina kkha . kwannu m [h]a bbistə s è mis a piandʒərə . m [h]a dittu ma signore Greku ditʃi ma il bambinu sta bbeni ditʃi duvi vai ? duvi vai ? un tʃi iri un tʃi iri . ma a i fatth je . evə andare da mio bambinə . [h]e fattu m [h]e mprestatu u viaddʒu fin a kkha mmo ssu bambinə mi mannati fin a Milanu iu e allora kista kkha m [h]a . m [h]a pagat u biglietəu da Roma a Mmilanu . allura iu da Kariati avia pagato meno . kwann m [h]a fattu u bigliettu a Roma [h]e ritth ma skusa da Kariati a kkha [h]e pagatə . tʃinkwe mila liri pek'ke di kkha a Mmilanu tʃinkwe mila e seitʃentu ? . ditʃi tʃi sunu seitʃentu kilometri di ppju . da Roma a Mmilanu . seitʃentu kilometri . basta sono arrivat a Milanu a Milanu iu non [h]o non [h]o non [h]o unn [h]e gwardatə nient propriu [h]e gwardatə [h]e guardatu soltantu arrivari da miə figliə . kwandu sunu arrivatu ki un mi vulevunu fari saliri ki nun evu l urariu i trasiri ndâ kosa nun eva ll urariu ma iu mi sunu nfilatu a ʃkala ritth sugnu ʃkappatə kwandə tʃ era na stantsa tutth kjin i bbambinə . kwann [h]o vistu a mio figliə . ku nna kosa ko'si ko'si . ko'si . kkha ka l avianə fatth a plastika a l okkitʃeɖɖ sì 'eradə akkus'si sì . m [h]e maddʒinatə a mme ke ki pugnalata ke [h]e avutu ntû kor kapitə . e allura u bbambinu kwandu [h]a bbistə m [h]a kjamatu pa'pa ehi . e iu mi sonu messu a piandʒiri u bbambinu . era di kwelli konditsioni e iu sattʃu sikomə si evə dispiatʃutə no evə dispiatʃutə abbastants . bbasta ppo sunu statu na poku ku lu bambinə ndâ sala duv eranu tutt i bambini . allura venə venə nu signorə doppu un ora un o/ dui urə no nu lu so ki ora era nu par i d uri sugnu statu assem a lu a lu vagn/ a lu vagliunə mi . venə na . na nfermiera non so ki eva [h]a ddetto . Greko l [h]a kjamatu a lu bambinu Greko . ke kosa devə fare adess ? . u bambino s è bbotatu arret [h]a ditthə . eh fuori i parenti fuori i parenti tutti forə . [h]a ditth pa'pa ditʃi puru tu ti ni dev andarə . kwannu m [h]a ditth i sta manera iu sunu . mi sunu arripigliatu [h]a kapitə pik'ki u bambinu eva ddʒa . era kuʃenti eeh iu . un l aviva kkju kiɖɖa malinkonia ki aviva pik'ki kwannə u vagliuni m [h]a kjamatu in kwel modu e m [h]a ditth pa'pa devi andari fuora puri tu iu sugnu rimastu kontentu [h]a kapitə . era passatu tanti sofferentsi tanti gwai tanti kos . ki bbo mmo ? doppu l imbartu mmo mi su karutə malati l okkhj . e sugnu a dui anni . nu misi e detʃi/ e sei e sei jorni ke vegn i Kkosents . e l okkhj e nun tʃi ponnu fari nenth . viə la persona pe'ro non la noto non la non la distingu no . e stej passannu i waj mmo tʃi devo andari tornə . u setti i settembri . e ppi diri si mi possonə dari nu paru r ukkjɐlə si possu viri megghju si pottsu . e mi fannu n abbrutʃatura prima ti fannu na puntura kkwa ddendrə . ki diventi dʒallə komə kwest eh antsi kkju dʒall angor . nu jornə po n altro dʒornu ti fannu n altra brutʃatura a ll okkjə . ki ti vindanu nu kosu ko'si e devi gwardari ko'si e r i lakrimi ke kurrunu a kanali [h]a ka'pi tʃertu tʃertu puri a mia mamma l [h]anno fatto eh puri a mia mamma l [h]anno fatto e stamu passannu nu poku i wai abbastants . ma vui siti propria tedeʃkə o siti no sugnu tedeska propriu tedeska tedeska no no ah sì nun tʃi kriru sì . n è veru o no sì sì iu sugnu i Rosenhaim i miei ddʒenitori sunu i Rosenhaim . propria i Rosenaim sit e bbui [h]e frekwentatu i ʃkoli ɖɖa ah ? sitʃiliana di Katania a allora siti kalabbresi vui sitʃiliana sitʃiliana di Katania i Katania pe'ro si nnata in Ddʒermania no no no e kapiʃʃi puri u tedesku allura ppju o menu sì e komu vi trovati ku la signorina a ghiri assieme tutt e ddue ? bbene bbene parramu sempri in italianu . ma vui u parratə bben/ megghju i mmiə l italianu pe'ro no io no no no . [h]e mparatu akkus'si a mia mi sembra ki u parrati megghju i i i l ata signorina ka ditʃi ka è sitʃiliana e duvi siti i Katania sì tʃ è statu nu niputi ru mia a Katania ka [h]a fattu u karabbineri . e ppo 'evara nu postu di blokk . e evənə tre karabbinerə . mio nipot . e dd altri due karabbinerə . e . e tre malviventh . allura [h]annu fattu u postu i blokku se nno sikkom mio niputi era sempi im borgesi a kapit non era in divis . e sti karabbineri i kkha [h]anə ritthə . [h]annə fermat a kistə . ditʃ fermativi ditʃ ka simu karabbineri . su fermatə . a ditʃ si siti karabbineri fatʃiti viriri u u distintivu dî karabbineri mio niputi a gghjutu pik'ki [h]a lu distintivu . dî karabbineri ka tʃ [h]annu u tesserinu i karabbineri l [h]a vist sì sì sì . [h]a pijatu puru n testa [h]a pijatu na pistola per uttʃidere mio nipote . mio nipoti annavota [h]a pijat a pistola e l [h]a minat a . e l [h]a minat e l [h]a attʃis a kiru . probiə da vitʃinə l [h]a uttʃiso probiə pe'ro ppo tʃ è statu nu ʃparatoriu [h]annu [h]annu [h]annu feritu a n atu karabbinierə e ru brigadierə . l atu u niputi miɐ l [h]a feritu puru a n atu i kisti malvivents pe'ro eranu malvivents ritʃerkat i ivinu tʃerkannə pir'ki 'avinu fattu ka 'avinu rrubbatə # eranu delinkwentə
Car1wID1 allura signura kuntatimi nu poku kwannə atə naʃʃutu ? kwannə sugn aʃʃut eh sono vinutə in Ddʒermania ? no nda Kalabbria kwando kwando sono nata ? sono nata il tʃinkwanta venti maddʒ in kariatisi komu si ditʃi ? u tʃinkwanta devi parlari esklusivamenti kariatisi e kariatisi u tʃinkwanta e komu si ditʃi u tʃinkwanta ma inta Kariati stissa o kka a Kariati ma abbitatə supra o suttha vitʃinu a marina a l mare ô marə e u paʈri vuostu è nu piʃkaturi o no kum era un lavoratore un lavoratore e ki lavoru fatʃiva lavorava d appressə i mastr e a mamma a mamma lavoravarə la kasə tenə fratə suorə sì a kariati a Kariati tʃ è tʃi stannə ddujə ddui fratə . e nna sorə ke tʃ erare è mortə . e i frati su spusati ku na fimmina kariatisi o su rimasti na nta Kariati sì su ʃpusati a Kariat e s [h]anə pijat a kariatis vui siete l unika figghja ka a naʃʃutu nta Ddʒermania sì e pik'ki ? e pik'ki son vinutə a lavorar ma ddʒa insiemi kku lu maritu o prima ku lu marit e u maritu ki lavoru fatʃeva kwando siete arrivatə u maritə lavorava ntâ kampagna . e ki ki lavoru fatʃiva guardava l animalə tsappavə kugghjiva l olivə metivə sì e avia nu tirrienu o lavorava komu brattʃanti aviva nu tirren sutth a Kariati sutth nda Kariati è ndû fora ndû fora ma duvə pretʃisamenti ndû forə si kiamava brik . e voi kwanti anni a kwant anni [h]a emigratu ? . simmə amigratə dû sissantasetth u sissantasettə kwindi u ditʃassett anni o ʃbagghju no dû sissantasett fin a mmo su su trenta kwa trentatʃink annə no ma lei aveva ditʃassette anni ditʃassett anni sì siditʃann e mmendzə ditʃassett anni ma ddʒa era promessa a a lu maritu vuoʃɽu o kom era ? [h]o konoʃʃutə a a mmaritəmə nə simmə ʃpusatə simu jut in Ddʒermania . ma vi siete siete ʃpusati sultantu a Kariati a Kariati e subbitu duopu dopu simmə partut . e kum eranu gli initsi kkha nta gli initsi kkha jerano tempo fa erano propio brutti brutti . komu si ʈruvau bbe komu mi trovavə mi trovə nu pokə troppə solə e komu mai tʃè e pik'ki nun tʃ era nessunu dâ famigghjə tutt kist ma aʈri kariatisi kka tʃ eranu sì tʃi n eranu as'sa . e atu lavoratu puru kkha o sieti rimastə ndâ kasa no [h]e lavorat ma in ke sono andata a lavorare kko i frantʃesi nda nu ospetal e ki fatʃeva ô spitalə bbe fatʃiva pulitsie e dunava a mantʃari a ri malat kkha simmə vitʃinə kon la frontera frantʃese ko ri militar e kko i frantʃisi komu si ʈruvava bbe eh komu mi trovavu nun sapia parrar nne u tedeʃku nne u frantʃes pe'ro si kapia bbe ki si kapia kkju assai u frantʃesi per i primi temp nun kapiʃʃivə nenth ppo dopu mi sono abbituat . ma s a rikuorda ankuna storia i kisti malati frantʃesi ka tʃi nd erunu ndô ʃpitali e bbe sti malati ke evənə kkha fatʃivanu u militari kwandu fatʃivanu gni/ fatʃivənə mali kosə veni# vinivə ɖa a stu ʃpitalə frantʃes e s a rikuorda ankuna kosa ke propiu è rimasta impressa kkha i primi tiempi no . mi trovə tutth . abbastantsa bbeni mmo ma kkjanu kjanu a vita a kandʒatu no sì sì [h]a kandʒatu as'sa pjanu pjanu e mmo sto la ste lavorandu ku i ku i taliani e tedeski ku i taliani e ku i tedeski ma kka kî taliani tʃè kariatisi o italiani i alʈri kariatisi tʃi n [h]anu purə tʃi su kariatis tʃi su pugliɛsə tʃi su turkə tʃi sunə tedeʃk di tutt ma ankora oi sta lavorandu nda lu spitali o no mmo è kjus u ʃpitalə k i frantʃesi sono ritirat . kwandu è ke si su ritirati ? sì su ritirat u novantatre novantatre . e mo ke lavoro sta fatʃennə e mmo ste lavorannə na 'ʃpannək'ko Frabik fatʃimmə legnə . legni ma legni tipu industriali a livellu industriali a livellu artidʒanali bbe si fannu bbastantsa fogli grandi ke poi tʃi fanu i sedie tʃi fanu i 'tauli tʃi fanu i letti tʃi fan armadi tanti kosi tʃi fanu ku stu fogghju ki fatʃimu nu sarebbi nu fogliu ko'si pe'ro veni a mmessu# subb o pariet# e in ke in ke kosa konsiste u lavoru vuoʃɽu a fatika vuoʃɽa kkha in ke lavoru ki stati lavorandu bbe stam . komu ti vuliss a ddire su tanti legni ke vengono grandi e dopu u taglio e noi dobbiamo fare kwesti fogli e kwesto è . su tronki k arrivinu e loru tʃi fanu u ko tʃi fanu u kompensatu kista è na parola kompensat nkompensat kista è na parola kariatisa ma ke vuol dire kompensato ? kompensatu vuol diri sunu i fogli no # iə kompensat nun tʃi ll [h]o mai kjamatə nnui li kjamamu i ffogli per'tʃo i fogli eh i fogli . e a Kariati abbita allura no i tannu kom era Kariati kom era di tann a mmo ? è kambiata as'sa . tannu nun tʃ era nenth nun tʃ era nne lutʃi dduvə nnuijə ke 'statimu ku ri tʃiroddʒ ku u tʃeroddʒinu eh ku lu tʃeroddʒinu e lu sattʃu ku d è e kum era a vita si si putissə deʃkri'viri nu pokitʃeɖɖu kumu si viviva a Kariati Kariati komu si viviva tannə si viviva ku n avimm nenthi ppi mmandʒarə aumm aʃpittari a ggrattsi ka ka nni viniva kka llivi# ki mantʃavə pik'ki un tʃ eva llavoru nun tʃ eva nenth kist . e i nonni ke fa'tʃivunu komu lavoru bbe i nonni si ppo diri ki nnu u l amu kanuʃʃut k eranu ddʒa morti i nannə nostr . e alʈri parienti su rimasti nda Kariati sì tutt a Kariati tutth voi siete l unika eb'be ntʃi sta n atu fratellu ri miə ke è in Ddʒermania puru . ma u pa'pa k ava ditthu kwandu kwandu siete immigrati ? bbe u pa'pa è statu puru immigratu primm da noi e dduv a a Stokkarda Felbak a Fellbaᵪ . e kom era l infantsia ppi vui sentsa paʈru sentsa era ddurə sulu kku a mamma era ddur pik'ki pa'pa tannu è venutu kkha e [h]a fatigat e ddopu veniva na volta l annu a Nnatali viniva viniva a Nnatali e ni purtava li tʃukkulati e nui 'erumu kundend . e kwindi kum era kwandu [h]a vinutu u pa'pa e emmu tutthə kundend as'sa kontenti 'auma vistu a pa'pa ke viniva ki purtava i soldi e ni purtava i tʃukkulati fatʃeunu na festa spetʃali makari a Nnatali sì ni riunimmu tutt kwanti fatʃiamu a festa e kom è ke si tʃelebbrava stu natali sta festa stu Natali si fatʃiva k a mamma priparava tanti kosi fatʃivi ru bakka'la komu si fa komu si fa u bakka'la u mittiviru a mmoɖɖu a sira u mintiva tre gghjorni prima ndâ l akkwa pu u kattʃavə u mintiva ndâ nâ ter'tsu# [terzaruolo vaso di terracotta per conservare ?] ntʃi mintiva ɖa u porrə pomodorə tʃi mintia u bakka'la e e n u mantʃamu fatʃiv ri i brokkoli i brokkoli i vrokkoli fatʃia . po hatʃiva ri rapi i rapi puru past kî rapi pasta ku i rapi e ppo hatʃiv ru u kavolo e ffjorə fatʃiv ru kapputtʃ e ki d è u kapputtʃ ? o kapputtʃu e kiɖɖu na palla rotonda ènə ke si kjamava kapputtʃu ka kka tʃi su puru e kistu man'tʃaumu e tʃ è kka ankuna spetʃali'ta propiu kariatisi e kista è ra spetʃali'ta nosɽa kariatisi mantʃavi u bbakka'la ma stu kapputtʃu ki era verdi o russu verde u kapputtʃu verde eh k u fatʃiva kku akkwa oliu e peperontʃin e bbast perfettu e tʃ era puru u presepi nta kasa u presepi sì u fatʃiva sempri pa'pa fatʃiva il prisepi fatʃiva l alberett i Nnatalə puru kistu sì a presepi e albiru i natali sì pikkulu aʈru e l alberetto l alberu l alberettu ki è kiɖɖu di plastika o kiɖɖu no kwello fresko andava andava andava a prendere na fuor ah pik'ki diffitʃili ma dduv u pigghjava in kampagna# in kampagna propio ntâ# andava nda/ nda andava fuori u prendevə sentsa pagari u pigghjava se i sordi nun tʃe n eranə adesso noi lo dobbiamo tuttu komprare . e ke a ti misə i supa i subb tʃ 'aumu misu a mamatʃ ppi fari i kosi bbiankə ditʃi ke era a a nivi a neve ki fatʃev/ fatʃim i pallontʃini i i mamatʃi e tʃi mittemm subb po tʃi mintiva a i tʃokkolatini ki portava di a Ddʒermania tʃi mitteva a kiɖi pi ki appinnənə si p appinni lli se p appin'niri lli poi tʃi mittiva ri turrunə turruna . kwella # . e ppo a/ i a bbefana i pijava e ni duna# ki nnui mittim a kaltsa tʃi 'aumu a mentiri a ʃkarpa fora ke metteva i tʃukkolati ki veniva ra bbefana dû kaminu . e a Nnatali ke si usava a sira i natali a ghjukari e karti sì se o a tombola ki ghjoki fatʃi jukamm a karti jukamm a la tombolə . fino a notte tardi i . kist . e tʃ è ankuna spetʃali'ta propiu i doltʃi kariatisi ka si fanu ppi Nnatali bbe i do i kosi fatʃimm i 'krustulə e komu si fanu i 'krustulə si fanu ku a farina oliu e 'vermətu dentru si fanu e dopu si frijən e si mantʃanu kist i Nnatali si fanu i kriʃpeɖɖə . ma i kriʃpeɖɖi si frijinu nta ll uogghju nda ll ogghju sì si fa ra farin kku l ow kku l akkwa . si u ddʒira e dopu si fanu finə si fanu a kuɖɖuleɖɖə akkus'si e si fanu nda l oliu e si mantʃanə . e ppi paskwa tʃ è ankuna a Ppaʃkwa fatʃim i i kuttsupha i Ppaʃk i kuttsup i paʃkwa sì i kuttsup i Ppaʃk i kuttʃiɖɖati i Ppaʃk i kuttʃiɖɖati i Ppaʃk . e tʃi mintimm l ov i suprə fatʃimm u kuttʃiɖɖatu tʃi mintimm l ovə e ppo u mpurnamu e ppo u jornu i Ppaʃka n i dunavanu ka e l agnellu kwalkosa ku l agneɖɖu nun nu fatʃeuru sì ki è nun si fa mpanatu no mpanatu non si konoskono nun si kanuʃʃi no okkei no ma kon l agnello non si fa nenth non si fatʃeva nenti l agnello u mantʃammu a Ppaʃkwa a Ppaʃkwa l agnellu si mantʃ no ma komu si fatʃia komu si fatʃia u fatʃimm a la kattʃatora ku il/ ku il vvino . ma l agneɖɖu komu si si prepara bbe l agnellu si prepara ka l akkattammə po mittimmə l oliu ntâ fritsurh ra tʃipuɖɖa u fatʃimu abbrustuliri bellu bellə e tʃi mintimm i l vino bjanko e dopu dopu messu il vino bbjanko u mettemu ne l forno ma interu ? no a ppettsettini a ppettsettini ah pik'ki era tuttu ddʒa tagliat ppo u puoi fari puru tutt indero e lo metti nel forno puru pe'ro ripienu oppure akkus'si no ko'si ma noi u fattʃamu solo a pettsettini per'ke sen'no tʃi ni vuliva tanto no e tʃi kredo ekk ki si mantʃa patati o ki si mantʃa ku l agnellu ku l agnelli puoi mantʃari i fa faddʒolini verdi puoi mantʃari i patati puoi mantʃari i piselli puru tutthu puoi mantʃari ku l agnellu . e per esempiu kka a Bʏl kum era a ll initsi i primi anni a ll initsiu kwannə simə venutə a vita kkha era i parrari un sapimu parrar i mantʃari ki mantʃamə rrobba tedeska robba tedeska tutta robba tedeska robba italiana un tʃi n e[ra] mantʃamu i patate pasta e faddʒolə i kkha sembrə k nun era faddʒolə nostə faddʒoli tedeʃki kom è indî ʃkatola . mo adesso ttʃ è tuttu de lla Ddʒermania arriva la tuttu kwindi ma eravati i primi kariatisi ka ki su arrivati kkha no tʃe n eranu prima as'sa ki i primi tempi iɖi su venuti kwasi versu u tʃinkwant tʃinkwanta u tʃinkwantadui ka su partuti i Kariati tʃinkwantanovi kus'si su partutu prima [offre qualcosa] # io no lei si volentieri per'ke no non ne bevo non bevo mai nu dʒingerino no gratsie pe'ro # . . ma tannu ki è si fatʃia u ka'fe ko'si kkha ? nui ? ku la makinetta mai ku la makinetta a tʃokkolaterə se se a tʃokkolaterə fatʃimu u ka'fe e komu komu l ata fattu tʃè ? e l avimmu na tʃukkulatera k avimu portatu i Kariat# per tisu un tʃi mindimm bollimm l akkwa . dopo a mittimmə dintrə e tʃi vuliva ttempu ki kularh . e fatʃimm u kaf'fe e n u vivim . kist ah l ata fattu kâ skjumettə puru ʃkumetta no mai tannu un si usava a ʃkumetta a skjumetta komu si fatʃi si fa kû tsukkiru kû tsukkuru sì tʃi metti u tsukkuru ndâ/ ndû bikkherə pija a prima guttʃa dû kaf'fe e lu ʃbattə e poi fai a/ diʃi ka era a ʃkumetta pe'ro a Kariati no kka forsi kkha ma a Kariati un nu fa nessunə sì sì u fanu u fanu ? . pe'ro il maritu vuostru prima ddʒa era immigratu ? sì prima sì era venuto primu [h]a vinutu primu sì kwanti anni tinia ? bbe iɖu è partutu kwasi k aveva nə ditʃott vent anni . e fatikava bbe fatikava r akkus'si ku i bau'stelli il muratore . ma era unu dê primi kwa no kwasi i primi no pik'ki tʃi n eranu as'sa prim i iɖu tʃ eranu ddʒa e komu s organi'tsavanu l uomini prima ? bbe l omini prima kwandu ssu venuti dormivanu ndî bbarrakkh e kuntatimi nu puoku ka kissu m interessa a mmia durmivunu ndî barrakke e si kutʃinavanu sulə kwandu vinivunu i fati'ka ki un è ke stappianu tutti a ri kas komu mmo tannə tinivənə i ditti dunavanu i bbarrakk dormivənə ndê bbarrakkh e si kutʃinavunu suli e mantʃavan . kwandu kwandu siete arrivati poi v ati spusatu na vota a Kariati sì sì v ati kanuʃʃutu a Kariati a Kariati simu konoʃʃut ma ka eravati fidantsati 'eummu ddʒa nu pok ka ni kanuʃʃimm . u jornu dû maʈrimoniu kum era # e mika amə fattə na tʃerimonia fotu no komu mmo e nnu l amə fattə in kasa a tʃerimonia nostr . [h]anu kutʃinatə . a mamma soia i kugnati sua [h]anə kutʃinatə e [h]annə fatt pasta al forno pasta al forno pasta ko l suk . e abbiamo mantʃat tutti a kkas kwell è statə a festa nostr . mika siamo andati a lu bbarrə o abbiamo avutu i kantanti kistu u l am avut . e kistu è statu tuttu u matrimoniu nostru e ntâ kjesa komu si priparava a tʃerimonia tuttu kwantu si partiva dâ kasa e jutu a pperi a la kjesa sì emmə tutt a kkasa dopo siamo andati a tutt a pperə ntâ kjes e na tʃ era u pretə n [h]a ʃpusat na pikkola tʃerimonia e bbasta e ppo siamo jutə a kasa amə jut a mandʒar simu stati fin a meddza nottə ko'si dopu . [h]annə fatt a serenata ? . ppi diri l [h]anə fatthə na serenata sì pe'ro no ttanta komu . e komu kurredu ki si mintiva la fimmina la figghja fimmina u kurredu kumu u kurredu e tannə u kurredu si priparava prima a ra kasa si priparava/ avevanu a kutʃiri tutti kwanti i mutandinə # aunə kutʃiri . i kammisi i nottə avənu fari tutti kutʃutə a mmanə . i tuvagghj i fattʃi i tuvagghji ppi far u pani tʃi vulivanə tannu si usava . eeh i ku i kuverti tessuti ô təlarə u sapiti tissiri a lu tilaru o pjuttostu no ? bbe se è ppe kissə tʃ [h]e puru tessutu sì ? sì kwann eva ragattsa kumə vulevə mpararə u mistieri sugnu jut a ru təlar . sugnu juta a lu təlarə e tʃ [h]e tessutə tʃ [h]e fatt i koperti purə amə fatt i tuvagghji dû panə a lu təlarə ma i tuvagghji dû pani ? ki si usavanu i tuvagghji ppû pani ? pik'ki s usavanu e kwannu fatʃivanu u panɐ no pik'ki m interessa a mmia komu si fatʃianu no tannu pik'ki kwannu si fatʃivə ru pani tʃ era na na maiɖɖa sì a maiɖɖa si . a maiɖɖa tʃ era longa e tʃi mindivanə a farina e li fimmini itʃ k avanu far u panə ku ri manu na massarh e ri tuvagghji servivanu a kwannu fatʃivi u pan a u mindiri subb a sti tuvagghji tessut mindivi u pani i subb e veniva kopertu ku sti tuvagghji itʃ ka nun avivanu la filə ka nun lassava filu i tuvagghji subb o pani ed eva di i linə nu tessutə ru təlarə . kist è a maiɖɖu i stilə . tʃ era . e ppo hatʃimu u pani e u mpurnamu ntô hurnu . e a lu tilaru kom era stu lavuru . u tilaru eva tʃ era a maiʃɽa o d era semph ke prima kwandu ti mpara u misteri tʃ era a majestra ka ti ditʃi fa kkus'si a mastra no a mastra tʃi fa ko'si metti i piedi ko'si po ditʃə ʃbatti u pettini ke tʃ è u pettini ke ʃbattiva ppi far a kopert . e ppoijə kwand avi ʃbattutu mettevi u pettini suprə . e avi u fari nu disegnu ku lu filə no ku a lana tʃi fatʃiva nu disegnə e ama fattu . e ki si fatʃiva ? a kissu telaru sì sì sì e gli attrettsi dû telaru komu si kjamavanu a navetta a a kiɖɖu ki tʃi passava u filu si kiamava ra a na/ komu si kiamava ? a navett no puru i n ata manera po tʃ era a 'nnivula a 'nnivulə è kiɖɖə ki kugghjim u filu a 'nivulə è kiɖɖə ki kugghjiva ru filu e ppo tʃ era u pettini u pettini l [h]ei dittu u pettini kwann a tirava u kos e a navetta si passava n mentsu e fila a navetta a navetta eva kiɖɖə no ekkh a navetta ke tʃi mintiva a kanneɖɖ i dinʈ sì u sattʃu ka a mamma era una dê megghju mastri i Kariat . tʃi mindiva a kanneɖɖa i rint/ a kanneɖɖa rû filu i dintra e passava pi dint . poi kwann eva ingjir u pettinə avi passari u filə ogni ogni rentə i ru pettini passavə u filə ppe ppettinari u/ a la koperta . allura atə fattu kuviertə amə fattu kuverti amə fattu i tuvagghji dû pani . e amə fattu puru i tuvagghji râ fattʃ kiss ka s usavanu tann i tuvagghji bjangə kî pittsi no tutti liʃʃi bbjangə sentsa sentsa no venivanu tessuth . kist . e vi piatʃiva stu lavuru o bbe tann ni piatʃiva mmo un piatʃa kkju . ma kom era prima a vita dâ figghja fimmina putiva niʃʃiri a Kariati o era kjusa inʈra a kasa bbe kiɖɖi tembə kine neʃʃivə ku neʃʃiva nessunu pik'ki . un tʃ eva nenth ppi putimə iri a nni divertiri nun tʃ eva nenth . poi i ddʒenitori nun ndi lassavanu manku iʃʃiri as'sa . sulu putivi ʃiri ka tʃ avi viniri nu frati o na soru ntsem . e ku lu tsitu nenthi nun si putiva ku lu tsitu normali ditʃi ka nun si putiva niʃʃiri sulu ka tʃ avidi jiri o nu frati o na sorə ntsemə sempri in kumpagnia semph in kumpagnia sulu un putivanu jiri maijə semph a guardia appress tʃ avidi jiri pik'ki ditʃi no sulu un ppo jiri pik'ki dopu i ddʒenti parranə ke itʃi ka si jutu sulə t [h]annə vistə nta notti eh t [h]annə vistə . poi kkha invetʃ nta Ddʒermania i kosi eranu diversi no e mma Ddʒermania era tuttu divers per i i signorini ka su venuti dopu eva tutt diversə . ma nu oramai 'eramu ddʒa ʃpusatə stapimə a ra kasa ku ru maritu nost e ʃʃimm e ʃʃimm ntsem sulu nu simu mai eʃʃut mettiam . e kkha a fatika nta lu ʃpitali kom era ? tʃè è stato kwalkuno de ll ospedale ke è venuto a kjedere se vi volete lavorare no kwannə simə venut amə tʃerkatə lavorə simə jutə a nu/ a n uffitʃu ku'si tʃi guarda tʃe sunu tʃ è lu ʃpitali militari ki tʃerkanu personali . tʃi simə jutə e di komu simə jutə ditʃ si po ddʒa komintʃari domani ddʒa u lavoru ttʃ è . ma tʃ era n aʈɽa amika kariatisi ka lavorava ntsemi sì tʃ eranu i kariatisi ke tʃi lavoravanu tʃ eranu i ʃkalisə i skalisi i ʃkalea no Skalea è nu paisi ʃkala Koeli è n aʈru pais i skalisi supra Kariati ah on tʃi si stata ? vitʃinu Kariati vitʃinu Kariati supra è supra è nu paisi i supra . Terra Vekkja tʃ era Terra Vekkja Morett a ʃkala nun si viri noi siamo passati kon la makkina i ra ʃkala ? sì impossibbile per sbaglio e komu tʃi iti a finiri subb a ʃkala ? . k [h]a ddiri kju i ? per esempiu ki fatʃia tutta a jurnata kwann ankora stava in Kalabbria komu passava la jurnata komu passava a jurnata eh dʒirann rə antornə antornə a kas . iva a ru marə e per esempiu iva a ru marə nu pokə ma si fatʃia u bbagnu bbe l estati sì mmo u vernu no iu dʒokamm a ri pietri a mmarə tirammə i petri a lu marə jemm gwardamm s tʃ era u marə aveva buttatə i legni pijamm i legn per attʃendere il fok . eh kistə fatʃim u vernu . jimm a matinə n altsammə prestə per andare a farə u ddʒiru a ru marə ka itʃ ka u marə jittavə tanti kosi kiɖɖi temphə . jittav u lignə e nn u pijam u lignu ppi ru mettiri a lu fokə no nnu un avimm . e ppo u vernu ogni ttantu jimmə kkugghjimm ll olivə . fora ndû misi i ditʃembri no novembri ditʃembri kwann tʃ eranu l olivi mmo i sti tempə i sti tempi immə kugghjimm l olivə . e kijə ma subb a testa o ko ? . no l olivi i kugghjimm n derrə ku li manu pe'ro i traspurtati a kkasa no nnui no nnui i kogghjimm e i mintimm ntû sakk sulu ntû sakku ntû sakkə e ppo tʃ 'evərə tʃ eva n 'ommənə k i pijava i mintiva subb u tʃuttʃ . i mintiva subb u tʃuttʃ e li portava a ra turrə a la turri ke d è ? a turrə era dâ kas rû patrun ka a kjamavanu a turrə i purtammu a la turrə ditʃim e ghjim . e ppo jemmə ɖa misurammu kwand olivi ammə kot k i misuravunə ku ru tumənə [antica misura di uva grano ecc., dall'arabo tumn 'ottavo'] ditʃi nu tumənə i olivi dui tumənə d olivi atu kotə kwanti kili su kkju o menu ma kist un nu sattʃu kwanti tumənə è nu ma u tumənə ki d è na tʃinkwantina i kili ɖa no no kwaranta kwaranta . no tann i kjamavanu tutt a tumunə e nu a kilu un si sapiva tʃ era nu tumənə r olivi dui tuməni r olivə kistu è e kwantu si guadagnava ? e bbe tannə si guadagnava na/ kwattrutʃentu liri a ll ur/ a na jurnat i fimmənə sì e ki si putiva akkattarə ku kwaʈʈrutʃentu liri e bbe tannu kwattrutʃentu liri evənə erunu assai ? eranu as'sa no as'sa tannu si tʃi kampava ki si putiva akkattari nu pani ? bbe nu pani tandə kwandu kustava duvə nuɐ tann ? . ku kwaʈʈrutʃentu liri si tʃi fatʃiva a ʃpis tʃentu liri nu pani manku tʃi kustava tannə nun tʃi kustava tʃentu liri vab'be a ʃpisa no ma pik'ki iu/ a mamma jivənə a l olivə e kugghje/ e li dunavənə kwattrutʃentu liri û jurnu a ra mamma a mmia mi ni nunavənə tʃentə tʃentu liri mi nunava pik'ki itʃ ka era pikkhula . un tʃi puteva gghjirə . aveva ddetʃi duditʃ anni ditʃ ka iu un puteva gghjiri a ll olivə k era pikkhula e mi runavənə tʃentu liri e kist a ll olivi ko iva pijavə ri panari di vekkhjareɖɖi ki tʃ erənə e ghjiva/ votava i panari ndî sakki avidi fari iu ki era na vagnunə . ppi tʃentu liri û jurn . eravati kwindi jurnatari o komu a ghjurnata emmə sì da matina a ra sira kwindi veniva ankunu ke jiva vi pighjava no imm a peri a matina a pperi kwindi era vitʃinu bbe o vitʃinu o luntanu 'auma ghjiri semp a pper ka tannə u mentsu nun tʃ era ka ti viniva a pijar 'aumə jiri a pperi a l olivi e ra sira a pperi torna a ra kas e kî ʃkholi kum atə fatthu bbe ju a ra ʃkhola sugnu jutə pokə e nenth kwindi a ll e'ta i detʃ anni ddʒa ate lavoratu komu jurnatara [h]a maj lavoratə ppi nu stari a ra kasa ivə# jiva a kumpagnia a ra mammə pək'ke a ra ʃkola un tʃi vuotti iri kkju pik'ki jimm a ra ʃkholə e a ra ʃkhola ni portavan a rakkogliere i pettsi di legnu . pe attʃendere il fuoku ndâ ʃkhola pik'ki ni fatʃiva fridd u staju kapendo sì vinia a maestra avia dittu a majestra ditʃiva bbi sta matina ditʃi se ama ppittʃar u fuoku e amə jir a kkug'ghir prima i ligna e ppo appittʃamu u fok . e jimm a matina ku na tʃista u mi rakkog'ghjiri i pettseɖɖa ri legn ppi appittʃar u foku e ppo fatʃimm nu pok i ʃkholə poi ni portavunu a puliri nû ddʒarddinə . e ppo ni fa'tʃivamu un ora iʃkhola n ura e ments i ʃkhola . a nnu pu n è piatʃuta e nun tʃi simə jutə kkju kwindi un anno l atu fattu a ʃkhola bbe intsommə ma obbligatoria nun era a skola no tannu nun era obbligatoria . tann evənə a skuola i kampagnə e i frati la stessa kosa bbe i frati l [h]annu fattu nu poku i ʃkhola pe'ro loro ppo su statə su ghjut tutt a fatigar ma duv puri ntê kampi primə su stat a u paisi [h]anə fatikatu appriass i mastri kinə appriass i mastrə kist [h]anu fatt
Car2mDD1 allura signura kwando siete nata e dduvə ? a Kariatə a Kariati e kwandu ? sugnu nat o . u ʈrentakwattrə . o sei i ddʒugnə sei sei dû trentakwattru trendakwattr . ntʃi ditʃia in dialettu bbellu bbellu tʃ aviti puri frati sorə sì kkju ranni o kkju 'pittʃuli kkju rannə tengu na sorell sì na sorə . e iu sugnu a sekond po ttʃ è ra tertsa tʃ è ra kwart . sorellə . e tʃ [h]o/ tʃ aju kwaʈʈru fratə purh . u primə . u sekondə . u tertsə e ru kwartə . simu ottu figghji ottu figghji e duvi stannu stannu sempri a Kariati o s [h]anu migratu su mmigrat e dui su ʃpusatə nta Ddʒermania a nta Ddʒermania ddî fratellə sì na sorella è nda Puglia . n ata è nta Kalabbria kkha vitʃinə nu paisi ke si kjama Mmirt . e n ata sorella a Kariɑt simu rui sorellə a Kariati la ppju grande e iu sugnu a sekond e ddujə kkju pikkulə . su a ll atə pais sì m [h]a kapit sì sì ehm magari dî kosi d infantsia kom era a vita prima na vota ? iə rikordə pokə pik'ki nui simə stati a rakkotə kâ figghja mijə nonna a mamma mia eva na tessitritʃ . e iə [h]e fattu a kasaling per esempiu a mamma [h]a fatt ottu figghji iɖɖa lavorava iva pulivə ra kasa lavava primə jimmə a ru fiumə e lavavə sì ku ra a tʃista supra a kapɐ sì sì 'jiamu a ru a vaɖɖun u kjamamm duv ʃkorre a ll akkwa sembə ʃkorrevolə no . e kistə . iə . ajutava a kriʃ'ʃiri i i vagnunə . fatʃimm u panə . ku ru furn a llignə ma no kô furnu ma no kô furnu du nostru tʃ eva na privatə ka fatʃiva ru panə e nui fatʃimm u panə jimmə a ru mulinə ku ru sakk subb a kap . ti possu diri l ati kosi i forə un tʃi sugnu jut a fatigarə ki sattʃə . i kambagni i kos a mmia mi interessa kissu ka ati fattu kkha a kasalinga [h]e fatth a tempu pjenə . avia kriʃʃut i i ddui sorelli kkju ppikkulə o dikə #sorelli le poti kriʃ'ʃir i fratellə sì . pik'ki kiɖɖi su natə doppu i maʃkuli su nnati i li fimmini [h]a ka'bi ? . kwindi [h]e fattu kome na sekonda mammə . primm un tenimmə l akkwa dintrə . e ghjimmə a lu kanal i fora pigghjammə l akkwa . e n a portammə dintrə e tʃi kutʃinamm po dop dop a gwerra kwann i primi d gwerra s [h]a soffertə . s è pruvat a fam kom [h]a detthu maritu miə a mamma mia tenevə tannə tʃ era Mussolini e ni passava ru panə ku ra tessərə . tʃ eva ra tessərə propia ti ravanu kome na na karta ti ravanə no eva nu tesserin . e tu per esempiu kwandə figghjə e tenivə . tandə ments e kil e panə ti dava . lui evə na . sei figghji ka pu l ati dui su nati dop . dop a werrə . dui si bbənut durand a gwerrə di fratelli miə . 'eramə sei figghji e ni ravanə sei mendzi kil i pan . 'eramə kasə na jurnata ku nu mendzu kil i pan . u potivə dirə ka . mi ni mandʒu nu pok e kkju . pekk un dʒ era . pu kwann a gwerra ka pik'ki u ranu fatʃimmə . ndî kambagnə per esembiu u pan papa miə fatigə r iɖɖ u u grɑn pe'ro u statə s u pijava . ki tannə tʃ evanə la mass si kjamava venivarə ru stat kwanti kuntali i ranə fatʃet ? . e l amu ʃpettsat ku ru statə ɽa mendzi s i pijavanu lor e mendzi ni davanu a nui . per esembiu a ru paisi nostru nu kutʃinammu ku i lligni ggassə nun dʒe n erə . kistə m arrikord gassə nun dʒe n evə e nʃ evanu i lligni e ri kassalor i ramə . kapiʃʃi ka kassaloru ki su ? sì eh i kassalorə evanə i ramə appittʃav u fok na pignata grande no pign a/ probia a kassalora a kassalora a kwaddara eh a Kuff si kjama in tedeʃk Kuff [ted. Kupfer] Kupfɐ ka ka la ʃpieg in tedeʃk ko'si la kapirai megliə no no iu kaspiko o kapisk kwində nda kiɖɖa pendulə appittʃava u fok e tʃi kutʃinava e teneva a pikkhula a grandi a mediə kiɖɖa grandə grandə . u governu italianə pe ffar i i kosi i pjombi ke ntʃi mindanə i karf# kome i kjamanu ɖɖa i kolpə s i pijavanə i pendulə ke ntʃi kutʃinammə i kassalorə . eh o Musolinə [h]a fattə kist e ben akkord i . ka a mamma mi ditʃiva va e pijə ditʃ i kassalorə va naʃkondərə ndô u u u kalafunə kjaməmmə nu imbetʃ era komu nu pikkulu fjumə kwannə pjoviva ntʃi jiva l akkwa ʃkorrevole ja . e iə mi jivə a naʃkondeva k eva na ragattsa sen'no passava ki sonavanə kampana passavanə e si pijavanə tutth a ram u potiva mangu kutʃinar ke tannə tʃ 'evərə ra gwerra e avianə fa# ntʃi mindivanu a purvərə i dindrae fatʃivanə i kolp . nguna kosa ka u m a pottsu m a ʃkordu ka sin'no n arristavanə pur se fatʃiva na kosa k u li davə avia ddar a fforts . e kutʃinammə e kira manera a llegn . e per esempiu u por/ ammattsammu u maj/ u portʃeɖɖu [h]a kapitu u portʃellu no portʃellu è u majalə eh ammattsammə e kirə mandʒammə a karnə ogni tand n u kriʃʃimmə nujə kriʃʃimm i i polli i gaɖɖini . l ammattsammə e ru kutʃinammə e ppo mandʒamm a karnə sembə . tʃingwand anni fa pe'ro kist è statə vissutə no . iə kwann è stata a gwerra teniva kwattru annə tre ann [h]e fatth a pikkula italian . kwann è binutu Mussolini a Kariat no iə sugnu vestit pikkula italiana ku ra bbustinə+ kkha# a kamitʃettha bbjanka e la gonna nera . evə fatth a pikkula italian . e pu amu fatth a retʃitə pik'ki 'jivarə a ll asilə a sora da mia jiva a ra ʃkola ki è dduj anni kju rannə e mme 'jivarə a ra ʃkol . ste parrannu mal a Musolin . tʃ è statə kkha Musolin probia a Kariati a ra stattsjon è ʃʃis e tʃ era na la tʃ evənə ritʃevimento sì sì tʃ evənə i i faʃʃistə . i kamitʃi neri i kjamavənə mi rikordu puru kist . e sugnu dû trendakwattru nguna gosa dâ gwerrə eb'be evə pikkula u mi rikordə tu sì ka pu num u rikordu ka nd [h]a dassat . pojə simmə jutə tʃ è sat a gwerrə kkha duvə nujə ntʃ è sat e l annə . akkupat i militɑrə gli amerikani o igles inglesi amerikanə indianə #a ferrovia l [h]anu okkupat e tʃi passavanu ku i kavallə . ka si mentivunu kinə kkha kkha kkha . e lui/ ki siam andatə a mio patre è de/ è de de nu pais i montagna Mandatorittʃo si kjama mandatorittʃo sì sì tʃ [h]o presenth e tʃi tenimmə n apparthamendə e si viviva prima i ʃkoppiar a werra era propia normɑlə kkha a Kariatə no simə statə nta# jivanə int i kas l amerikan a ra ddʒend . tʃi volivanu i ɣavuletth a minattsavanə k avi jir ku lloru invetʃe nu prim i venirə ste kosi kus'si nu ddʒa nun emmə jut i Kariat e tʃ am mangat sei mis . poi era ap/ appattʃat a werrə . e ni simmə tornat rikot a Kariat . #nu parramendə dâ gwerrə mmo ki pe'ro aʈɽə koə iə . l [h]e vissutə bonə iə su stat pikkulə i/ ditʃisetth anni . e n a tegnə tanda eʃperijendz i ɖɖa kum a lorə bbastə . ankora non basta no tipo sugnu ʃpusata pikkhulə vi [vedi] a ditʃannov annə u matrimoniu sembə uɣalə kum a mmo si fannə semb i fest si fatʃivanu in gasa na vot ndâ kas kutʃinava fatʃiva pasta aʃʃuttə . fatʃimmə ra pasta a/ al forn ma fatʃimmə kiɖɖə kjamammə e tsitə nui ʃkaffettoni i ʃpettsammə e pui ma tandə tʃ avimmə na paura kumə no tʃ evənə tʃ evənə pur i festə uɣal a mmo mmo va a ru risturand e primmə si fatʃiva ndâ kas l abbitu bjangə si porta mmo e si portava prim . magar u su un u possejiva iu mbresta a ku ʃpusava prim e miə iə fatʃimmə mmo prestu l abbitu tuə ka mi tʃi ʃpusə iə e sembə le stesse . na statura ka tenimmə per esembiu iə sugnu na pikkhulinə tu si pikkulinə e mi jivə bonə l abbitu tuu eh e kist es jiva prim per esembiə si sparagnavanu eh si ʃparagnavə un tʃ evənə i . a pussedentsə k unu si poteva farə l abbətu bjang tuttu kwand eh pek'ki i n a pussidiva . si kombrava l abbitu bjang . e kkist . ki ? . u kwattsinetth i kutsinetth nu i mutandi i mutandi i kjamavanə kutsinetth . a ll antikh le mutande eh i kwattsiatthi ! i kwattsiatthi ennu una i kwattsiatthi sunn i kaldzini kaldzini i kultsientth a Kutru kumu t [h]anu intsegnat a dirə mutande mutandine le mutande ? e kwattsiatth no kwattsiatthi sunnu i kaldzini . a kammisə kom a kam/ a kammisə r ommənə a kammisa râ fimmina fu uɣɑlə kammisə e kam kamisa e kamittʃetth a kamitʃetth primma si portavanə i testa nun sattʃu tʃ ennu a Kutru ka na [h]a vist k è di vvista larga tuttə appjegetthata prima si portava ntʃi su pur i dʒendə ka a tenənə angor e kumu si kjama ? i vest a tʃində a kjamavanə prima mamma mia l [h]a avutə pur . a purt# [h]a avut n s arrikord jɛ . i vest a tʃind na vista arrittʃat è tutth a pjegolini pjegolini akkus'si vidi ? e pu si [h]a fatth una ri kiri bbellə kû sinalə i davand i 'taitti [dal. ingl. tight; specie di soprabito stretto aderente con falde] i kjamavanə k ennə kammitʃetth tʃ eva nu taittə ku nu sinalə [grembiule] ravand e akkuss'si arrittʃat kû sənal kiɖə e mmia mi piatʃivanu kâ bbuddʒ ku a buddʒa kkha kâ buddʒa e kist è a prima/ . ed evənə bbellə kiɖɖi vesti purə i portavanə i signorinə ri ʃpusarə pu è ntʃignat a s ingrandirə . e s è kattʃat ssa vesta no ia un [h]e avut iu kwannu ddʒa mang a nonna no a nonna l [h]a avutə purə sì sì sì a nonna pure no mammata l [h]a avut sentsa la fin# l [h]a avut# sì iu mi# . #a fina sì sì . i sti kosi iu num mi rikordu tand . per esembiu iu iə mi ri/ me rikordə k u kjamavanə u tatə u pa'pa e iə [h]e kjamat semp u pa'pa è venut a tʃ evənə kju ll antiki'ta no . a mamma rann . stammə bonə stammə bbonə kwandu a signora tʃi parra stammə bonə eh . kju ka sembra ankun litru# sì . kiss fatʃimmə l [h]e ditthə jimmə a lu mulinu a matʃinar u rɑnə e fatʃimmə u panə tembə dâ gwerrə mangə tʃ evuru u panə ke potiv usare ma l [h]e ditthə pure eh tʃ è satə pur a famə e nu amə avutə nu patrə ka fatʃiva lu stagninə e kwində famə un am avutə as assajə pək'ki sordi un dʒe n erənə prima no eh na pertsuna per esempiu se addʒustava na kassalorə . tenevə ri sordi ti rava na nu vitth i ranə per esembiə u vitthə vuol dirə nu kwartə . eh eh e nun fatʃimmə u panu fatʃimm a farina fatʃimm a past fatʃimmə a pasta a ra kasa ka tenimmə a makkina . eh . kwannə a mbastammə bbellə bellə pu fatʃimmə tʃerte kannə mantimmə akkus'si a ʃpagett e a mbəkammə ['impiccare'?] s aʃʃukava e pu a kontservammə a stipammə no ke pu per esempiu pe du tre gghjuarnə na semanə mandʒammə a pasta a semb pâ pasta ka tenimmə a la kasa nui i tagghja/ i tagghjarini i tagliatelli sarebbe i tagghjarini fatʃimm i tagghjarini fatʃimm as'sa e famigghja era pure grossa k è rannə e kiɖɖə a werra ke bolit e k ati mintutu subb a past ? a fa/ ah sì a sartsa i pumadora ? l aju diri ka prima si venniva ra sartsa nun si ni fatʃiva ra sartsa i pumadorə komə fatʃimmə mmo prima si vinnivə e ntʃ evənə i/ a kuntserva kontʃentrɑta a kjamavənə a kuntserva mmo si kjama la salts ndî baratt[oli] tʃ evənə i bbarattələ grand e ghjimmə la putiɣa e akkatthammə dietʃi litri i kuntserva detʃi litri i kuntservə tʃinku litri i kuntservə fatʃimmə a pasta pu du jurn un avimmə na provista ndâ kas a ra ddʒornɑta ke komprava ka'bi po tʃokkulatu un tʃ n evənə dʒelatu un tʃ n evənə nguna karamellə e tʃ evənə . ti rikorda kanatu ? i merd i gatt un ti rikord #merdi tʃerti kositʃeɖɖi ko'si ke parivanu likwiritsia forse ? no ligwiritsia è nn ata kist è na dultʃina kom u torronə u torronə bjangə . kom u torronə ku i mandorlə dendrə ku ri mandurlə dend e evərə kumə na formaddʒina ki sapianu i formaddʒina kisti# kwadratə kira u furmaddʒ i dindrə no ka si# e si vindimmə u tʃokkolat ssi formaddʒin e kistə bjangə kon na a mennəla e kjamavənə a merd i gattə tann è bonissimu pure i kos a me i gatti ? merda merda di merd i gatth e iə mi rikordu ka tʃ eva nu un è ka tʃ evənə tandə negodzi a Kariat tʃ eva unu ke kjamavənə Don Antoniu k eva e veniva di lunthanə eva kkha e #u grandu . vennivə ri pastiɖɖ vennevə e vennevə u risu ndê sakk u risu no risə kome tʃ è mmo ndê bar/ ndî ʃkatələ . ndî sakk ka tʃ è puru mmo u ris pareva nu risu oriddʒinalə era gretts . non è u risu bjangə u risu kom è mmo . tann tʃ era u risu po n ata kosa ke pure na partikolata pijamm u granə u granə no avimmə i piɛkrə ka tʃ è u grat'tanuma# . e u kutʃinammə kom u ris . mmo a mmia ogni tantu mi vena stu grisu# u matʃina matʃina . ka'fe# ru kutʃini pur a Kasabon ku ru suk . u kjamammə u ra/ u granə grattuddʒat . se vanu akkatth eh ntsomma ntsomma si mandʒavanu kosə ddʒenuvinə na vot un tsi mandʒavanu i kosi kome su mmo a karna l assaddʒammə a Natale a Paʃkə e tʃ era na fest . ma no kka nkuna . robb i krapa . pekurə . vitellə un nə fatʃivənə . a ru tembu me . un# . si pariva k arriva ankuna vakk . pa# a portavanu a ru matʃellə e tannə akkatthammə a karn i vakkh a vurdimmə . e sapiva bbona a karn i krap krapi sa ki su ? sì sì tʃertu tʃertu . è stat a Kutro #è part i mundagna . um mi rikordu kju e si mandʒavanu pur i kosi i vermituri ? vermə ?! no i vermiture i marruke ah nu ma sì sì sì pure mmo si mandʒa pe'ro a mmia un [h]annu mai piatʃut iə mi l [h]e mai mandʒat sì na spetʃ i ʃneckə tʃi sunn i pikkhuli e ntʃi sunn i grandi a marruka pikkula Vaɪnberkʃneckə ma i pikkuli marruki kiri ɽa i ʃkavetth gants klaɪnə marrukogghjə ntʃi su kiri grandi i ʃkaveɖɖi sunnu . ʃkaveɖɖi marroni . verdeɖɖi è pure verdeɖɖa a tipu ke #vui a Kutru è verdeɖɖi si kjama pe'ro a me a vermitura sì . a vermitura sarebbe #pittuliɖɖə l [h]a vist ka dinnə ka mmo fanu l allevamendə ke bisogna ka kjova ke naʃ ʃa sì sì sì i verdeɖɖi ntô misi d otthobbre kwannu kjova kwandu su ʃkaveɖɖi sunnu nkunu tembə #ditʃa iɖɖa è jut a kogghjere ajerə u# sì sì sì ntʃi su ka neʃʃa sentsa nenthi kiɖɖu kû 'kavuru u neʃʃanu ma iu un i manddʒ e kiɖɖ pe'ro tʃ è ntʃi su ntʃi su e kostənə assai soldə ih kist annu su ghjuta a vende/ a bbend 'evərə [euro] u kilə pur a ʃpinguli n i mandʒamu ah iu u l [h]e mai mandʒat m [h]a mai piatʃut . kumə si kjama in italianu a ʃpingula ? si kjama spilli spilla da# . spilla da balio da balia per esembiə jimm a mio patre l [h]a pijat# 'jivarə a lu fjumə e e pijavan i/ . i ranunkhji kom i kjamanu i ranə e pijavanə i i koʃʃə eh e ru kutʃinavənə iu no mai mandʒat . si matʃavanu pure l attʃiaɖɖi ? l ottʃeɖɖi jivanə a kkattʃ s a mandʒavanu lorə a bbavənə i baless [balestra] si kjama i ? i ba/ i bbalestri i balestri i balestri na kosa i ferrə ntʃi mintiva u pɑn a trappola eh ? nu vermə nu vermə n terrə ntʃi mintavanu [h]a kabid ? nu verm in terrə l ottʃeɖɖi si jia a mandʒavə e si iɖɖi komu s atsiva ku lu pittsiku mandʒava si kjudivə e e ppijava l ottʃeɖɖ . e ka mandʒava l ottʃeɖɖ ma ntû suku ? a pur ntû suku i fatʃivanə iə ste kosə um m [h]e mai mandʒat . a mia u mi piatʃa a servaddʒina propia . per esembiə a a a gurpa [volpe] no è kumu nu kɑnə iə num me l [h]e mai mandʒat parekkhjə si mandʒavanu sì mamma mia ma propia in kiri tiampi ka ma puru mmo s a mantʃanu vann a kkattʃ e s a mantʃanə i kattʃator . sì iu l [h]e mai mandʒat . iə #nu pittsə na vota sugnu jut a buttarə #amu pittsat . a servaddʒina a mmia mi piatʃa o u 'llebbərə ki è kom u konigljə no . um vi piatʃiva no no iə num m [h]e mai mandʒat ste kos . sugnu statə a lu kontrariə kuntatimi nu puoku kom era kwandu situ jutə al u fjumə a lu fjumə e kka pigljava a ʃporta a kjamamm a merimmə [mettevamo] subb a kap a kkha ku ra kuruna l [h]a vi[st] e jimmə avanth tʃ evənə i i pietre kiɖɖi petre rannə no ku ru sapunə fatʃimmə a la kas u sapunə u sapunə l [h]a kapitə ki d è ? sì sì eh sapunə [h]a pur in Ddʒermania u sapon marsiglia u marsigli eh eh no u marsiglie tannə u fatʃimmə purə a ra kasa fatʃimmə l ogljə . per esembiə detʃi litri i d ogghjə mendimmə no venti litri i d akkw e ntʃ 'evərə a soda ntʃ è puru mmo a soda soda si kjama soda ddʒirava a ʃkwagghjava a soda dʒira dʒira dʒira e kiɖɖa si formava komə na petts i formaddʒə . po a buttava pe terrə a tenim# kwattru jurn a tagghjava a ppetts . a ppetts kom u pɑn tagghjava no e po tagghjava a ppetts tandə kwand i volivə e u mindivə subba nta nu magattsenu s aʃʃukava e tʃ [h]e lavat no ke tenimmə detersivə na vot eh l arddʒillə po pu far u bukatə pə far u bukat . appittʃamm u foku tenimmə u fokularu si kjamava no fokularu sarebbə . na kosa ko'si . e tʃ è kiru bbuku subbrə tʃè l #[h]a vist u fokularu sì kom i kjamanu lorə i fukunə ? i fokuna sì i fokunə eh nui i kjamamm i fokular appittʃava u foku ke tʃi kutʃinava ɖa . e mi# subb a bbank duv è ? [stanno parlando i parenti] e pijammə kiɖɖa tʃinnərə a tʃernimmə ke tenimmə na/ na tʃernikorə [specie di crievllo] . eh ke kattʃava u karbbonə e lassava a tʃinnərə e a mendimmə . ndî katə ndî sekkhji si parra no a jundʒimmə kwannə ammə llavatə . fatʃimmə na bbellə kwadara i kjamavanə a kosa larga no tʃ a vuɖɖimmə l akkwa . kon'tsavamu i kosa i lavammə kû sapunə primmə primmə lavavə sen'no un neʃʃivanə ka no lavatə ku ru sapun e po e pu gugghjiva l akkwa . u nuvanda gradə probjə k 'avadi vuɖɖirə l akkwa no tu ogni bbota ka mendivə l akkwa . venivanə nkunə tʃerte kose ka po ʃkulava kiɖɖa tʃinnərə nun ntʃi# ndâ robba akkwa vuɖɖend . ntʃi jettava a tʃinnərə ndâ kiɖɖ akkwa e si ʃkwagghjava e si fatʃiva na ʃkjuma na tʃ eva kome na ʃkjuma pe'ro venevə no poku kome ti possu dirə bbjondə venivə eh bbjondə e kiɖɖ akkwa a pok a pok jettava ndâ tʃist e kiɖɖə a tʃista po si ni jiva ll akkwa a pok a pok e kiɖɖə dava nu bbellu profumu e re kosə venivənə pjankhə . sen'no avə pijɑrə ku ru sapunə ntsapunatə i vuɖɖivə ntâ . na pado# e kwannə stavanə vuɖɖennə a r un a r un i kattʃav . pə neʃʃirə pur ʃporkittsa no kə ku ru sapunə un tʃ a fatʃiva a neʃʃirə . e ki ss apriva mə la jettə kwant . su kju i tʃinkwand annə arret li anni sessand li anni sessand eh ssai sai e a primi lavatritʃi kwandu l ati avutu ? a prima lavatritʃi ia l [h]e avutə sugnu sat in Ddʒermania iə eh ati jutu puru vua in Ddʒermania ? sì sì seditʃ anni ntʃi sugnu stat . a prima lavatritʃi iə l [h]e pijat u settandunə mi sembr a mmiə . prima u u settanda [h]e avutu a ʃlɔɪdɐ t arrikord a ʃlɔɪdɐ puru nannama eh a ʃlɔɪdɐ ka prima puru vuliva l arabbə# ka si bulivanu i kosə mank a lavatritʃi ntʃ era ndâ Ddʒermania kwannu sugnu jut iə iu sugnu jut u u sessanda nta Ddʒermania eh eh po mə nə sugnu jutə na vota k [h]e ffatth a / nô sessandasei [h]e fatth a iɖɖ [ho partorito la figlia] sessandasei sugnu tornat atə rikogghjutu mhm e pu torna sugnu jut . e po eh e po avɛ komprat a lavatritʃe mə para r ottanta . l ottantha su iʃʃut i lavatritʃi pu ka iə sugnu/ lavurava ndâ Bboʃ e a Boʃ a vinnivənə i fatʃivənə e vinnivənə . kin è karut ? u nonnu ? . e kome [h]a fatth [rivolgendosi ai parenti che riferiscono al nonno che è kaduto] . è ʃiwulat ? . un tʃi vijə pju maritu miə [h]a kapit sta nervos . eramə e'ravatə l anni otthanta po sugnu vinuta kwa e l [h]e kumbrat uɣwɑlə ki ri wagnunə evənə as'sa . e [h]e avutə dirə #in Ddʒermania# kju . a prima talavisjonə . l [h]e kkha un l avivə nessunə . u maritu miu è parthut u tʃingwandanovə u sessanda i m [h]e kombrat a tɐlɐvisjonə . ki iɖə lavurava t a potivi kombrarə [h]a kabit ? u gwagnunə . tʃ eva sulu nu signorə ka teniv e di u vernu vern e estatə pe terra ri fatʃiva sedir k evənə assai i wagnunə ka jivanə l a fatʃiva bbirir pe'ro i trovava n terrə i wagnunə sedut subb ô pavimendə eh e u maritu miu si è disturbat [h]a ditthu no voju u 'morərə râ famə maijə o prim annə k è ghjutu tʃingwandanov u sessant amu komprat a tɐlɐvisjonə ke tannə kustava tʃinku seitʃendumila lir tʃi voliva nu misi i fatig . e eh i tegnə na tɐlɐvisjonə unu dê primi . u telefənə me trovu puru u telefənə ka ava eʃʃut a leddʒə ke s ava kattar u telefənə ku dia/ ddetʃi mila lirh i dî primi ke s a kkattava kumu teniv a nnuɖu pək'ki me l [h]e akkattatə prima ? ka jiva nta Ddʒermania [h]a kapit ? kwannu voliva sentirə i gwagnuni sentiv ki i gwagnuni su rimasti kkha ku ra mamma miə u telefanu də r indra . un è kistu u numeru sì ? sì sì [stanno parlando di un altro tema] u tʃi arrivanu duvi Ddʒankarl ? dopu va kkha o a lu Stekkatu ? . un è ka tenevə a iɖɖə kapidə kom è ru fatth ? eh s [h]a sufferthə eh . a mmia u mi piatʃiva mai #na vota ntendimmə . nən si aviva kkju riʃpetth . ku ri figghji ku ri ddʒenitori ku tutthu . vi è pjatʃuta la Ddʒermania komu paisi ? pe miə ntʃi viviva sembə in Ddʒermania è sembə pjatʃut a mmia a Ddʒermania e pik'ki ? si iə avissadə di tornarə di novu ntʃi jissa volendieri ah pik'ki ? sì e pik'ki u lavoru mi piatʃivə teniv i sordi sì nda Bboʃ [h]o lavorat ntâ fabbrika ah eeh eh [h]e fatth i turnə i i matina fin alle due delle duɐ a ll unditʃi mamma mia eh [h]e lavurat per seditʃ anni sì po pok a poku mə tʃ [h]e portat i figghji . prima mi tʃi [h]e purtat nu nu figghjə maskjə e po tʃ [h]e ʃpusat . poi tʃ [h]e purtat a moglie i kistə ki è nu ddʒenərə kist a mme . e phu ntʃ [h]e portat a mogli i kwell altr . pu tʃ [h]e portatə . l atə fatʃivanə a ʃkola [h]a ka'bi sa neʃʃivənə i ʃkola m i pijava pok a pok . pe'ro dui su iʃkritth a ll universi'ta un tʃe l aju purtat a kwellə dui u maʃkulu pu tutt i dui maʃkulə tʃ l [h]e purtat pur [h]a fattha kjin . ntʃe l [h]a portat a ll universi'ta tʃè tu e Fran eh tu e Nuntʃ tʃi sit Nuttʃa è a prima un è ghjut a ll universi'ta e a tthia tʃ [h]e lassatu kkha dopu tuttə kwandə me l [h]e pijat un si neʃʃivanə â ʃkolə mə l [h]e pijat . nta Ddʒermania a vita era diversa kunfrunt a Kariati ? n kunfrunt a Kariat pe mmia a Ddʒermania . evə ru# iu un neʃʃiva kkhani lavor e kkas e fatʃiva ra ʃpis . e bbast . m [h]e kriʃʃut i figghji no . u gwagnunə kwannu si fatth kju rannə [h]a fatigat [h]a lavurat . e komə si fatʃiva dote prima ? a dota a dota sì nu un ammə mai possedutə dotə ka su korredə ma dotə i sordə nenth ma korredo volevo dire ah kurredu abbastandz ke tʃ era ? ah tʃ evə korredu tʃ era lendzwolə aʃʃugamanə kopertə kamis i notthə reddʒisenu mutande kiɖɖu/ u korredu persunalə k unə . e kkju as'sa per esembiu ka dunava na kosa e kkju . e l ommənə kome su mmo purə portavanə na . a sessə gosə evənə kju pokə k a i kosə purtavanu ru ggassə . e kissə# un tʃi n è kiɖɖa #akkattat . lampadariə un dʒ è nenth ke akkattavənə la lutʃ . a lu gassə tʃ eva na vota lu gassə tʃ è# kwannu su ʃpusata iə ka po . u l [h]a vistə ka k [h]a truvatə tu u stip u gass . e viditi ankuna differentsa i kiri kwartieri dû mari dâ munthagna kiri ai munthagni un u sattʃ kome eva l usantsə ɖɖa Kariati amu parrat i marinari e ssu ugwɑlə kurredu e ri kos è tutth uwɑl unu si ʃpusa nu figgh/ na figghja i marinarə è ugwalə kom iə [h]e ʃpusat i figghji miə re stessə un tʃe n è un dʒe n è diffikol'ta po sun e povere ku fussa era . un duna nendə l u duna nendə pur anguna kosa kosia a fa . fatʃimm i debbətə per ʃpusar a na figghja prima eh . ka ddʒustar na kasa sa ka ntʃi vuanu i sordi . va a lu risturandə un dʒe n evanu i ristoranti ma si stupida si ?! ti# risturand . risturandə un dʒe n evaənə kkhanɐ risturandə nend e tʃ eva sulə na kome na tavola kalda Annarosadə kome si kjamanu ɖa ? . [viene un genero di Napoli si discute qual è il dialetto piu bello]
Car2mID1 kwannə si natə ? ditʃotto dʒennajo ditʃottu jennaru rû millenovitʃentuʃinkwantanov . tenə fratə suorə ? tegnu nu frati e tre sor tre soru su kkju ranni i tia ? na sorə kkju ranni i miə e l ati ssu tutt kkju pikkulə e stannu ɖɖa sutta nta Kariati eh fratəmə sta kkha . e na sorə sta a Mməlan e ddui sori su a Kariati e diʃʃendi da na famigghja i peskaturi o no kontadini i ? kontadini kwindi teniti a kota ? sì koltivate alivi ? eh . allura u nonnu prima i tənevə ra vigna tənevə l animalə u nonnu e l atu nonnu tineva sulu animali terrenə e n epphə . e mo pa'pa mmo è n pendzjonə pe'ro eeh prima stava kku li ddʒenitorə aa [h]a jutatu a famigghja ditʃimu no tinimmə i voijə . e e parta s [h]a ritiratu mo o sì sì stava prima kkha sì pa'pa è venutu u tʃingwandott kkha è venutu u tʃingwandott e si n è gghjutu u settandotth . u settantasetti sugnu vinutu jɛ simu stati sei misi ntsemi nda Ddʒermania . kwindi a ta kriʃʃutu kku i nonni duw a/ no kku a mamma kku a mamma pe'ro/ a mamma nun s [h]a migratu no mai . è venut sul e . e tʃirkostandzi ditʃimə . non troppu bboni ke tʃ era pa'pa a ll oʃpedalə e ppo tʃ è statə kwannə è nata a prima figghja mme poi dopu ndu frattempu era tsikkatə sorma a Milanə e ku a ʃkusa ke jiva a ʈruvari a sormə a Mmilanu attsikkava ku na vitʃina i kasa ki tenə nu figghju puru vitʃinu a sormə . e poi jia e pigghjava e ghjia Milanu e stava na settimana detʃi jurnə kkha . kku ri vagliun e tʃi piatʃiva kkha sì mmo sì tʃi su i vagnunə . pe'ro tʃi vene primu u l [h]e maijə . mo iɖa ditʃa semph a pa'pa tʃi rinfattʃa semph a pa'pa ka nun ndʒe la [h]a volutu mai portar pe'ro pa'pa è venutu ku ku lu ʃpiritu i l initsiu ke i si fare tʃingu detʃi kwinditʃ ann . e i potere kostruiri una kosa sutta e di si ni ʃin'niri tʃ è riuʃʃit tʃ è riuʃʃitu dopu vint anni i l imigratsioni tʃi su bastati sì pe'ro komungwe sì komungwi iɖɖə tuttə l annə ʃinniva una du vot a ll annə addirittura prima sikkomi iɖɖə s [h]a fatigatə forə subb ê kandierə . l invernə si stava dui misi tri misi a Kariati pik'ki tʃ ava trovat tʃ era as'sa nivi e nun si fatigava . kwindi . unu n estati ditʃimmə na komu kiɖi ka [h]anu fatikatu n fabbrika ka makari tinevanu kiɖi kwattru settimani tʃinku settimani sei settimani i feri e ppo bbasta nvetʃ di sta pur tre misi ppo tʃerti voti ʃinniva kattʃannə na nu periodu ka s 'avadi akkattar a kasa è statu tre kwattru estati k un è ʃis pe'ro l invernu ʃinnia se no è sempri ʃisə l estatə poi e ntû nviernu a koltivatu u terrienu sì . e rakkugghjiva l olivi o si fatʃiva . a kogghjiri l olivi a pulire i terreni dop [h]a a lassari puliti a priparari n poku i orti i favi i pisiɖi i kos po ntsikkavə po kontinuammə nu sutth aiutamm a mamma e kum era l infantsia sentsa pa'pa tʃo'e nove mesi tʃè nove mesi sentsa pa'pa poi kwaʈʈru misi ku tʃè ke l infantsia sentsa pa'pa è stata tʃè le ehm . mi ni sugnu resu kondu kwannu sugnu statu sei misi kkha in Ddʒermania pik'ki primma ppi miə pa'pa kwannu viniva sutth emmu kuntendə ka ʃinniva e ni purtava i jokareɖɖi i tʃokkolati kiss è i regali no kwannu si ni iva 'erumu puru kundendə ka si ni jivə pik'ki iva kwasi na persona ʃkonoʃʃut kwasi na persona skonoʃʃuta e kwindi kwannu fatikava ndê kampi manku l [h]ai vistu no sì emmə ndzemi pe'ro eva troppu poku u u tempu ka stamm ntsemə no puru ka eranu dui misi tu dopu stavə . duditʃi misi supa duditʃi misi ku ra mamma . e puru ka a mamma grirava semph pijava u/ kwann a fatʃimmə arraddʒare a pijava u etth# râ ʃkupa e n u minava ndâ kapa . pe'ro è sembrə a mamma ka'bi . emmə sembə ku iɖɖə . e ku ri ati fratelli ke tipi di kumu traskorso l infantsia ? jukannu ki si fatʃiva kwannu si era pittʃuli ? sì ma tuttu kwandə tenə/ tʃè a rannə studiava . eh jiva a ra mastr i kusir . sarth . e jɛ signu stat sembrə nu partikolarmendə kwannə eʃʃiva dâ ʃkol o mi ni jiva nda kambagna du i nonni . o eh a mamma fatiga nʈɽa tutthi mastri rû munn . eh o falegnami o farverə tutth i tʃ è pek'ki eva troppu/ eva nu gwagnunə troppu vivatʃi no troppu nu poku troppu terribbili . eh . fratəmə è statə jɛ a ll elemendarə [h]e ghjutu a/ in koleddʒu [h]e stat a Tropea kus'si lunthanu e kist evenə i famosi kolleddʒi ke u statu italianu pagava a ri famigliə ditʃimmə k è emigranti no ah nun sapiva kistu eh sì primmə ntʃ eranu tʃ eranu parekkhji kolleddʒi puru a kosu/ a 'Osimo a Falkonara kiri parthi ɖa ka tʃ evənə parekkhji bambini del sud ke [h]annu studiatu li tʃ e n abbiamu avut ange/ tʃè nu kuddʒinu du me pure tʃ è stat parekkhji di Kariati ke . tʃè per le persone emigrate per i figli degli emigrati sì sì . lo stato italiano pagava eh pratigamende a partʃ/ a partʃella ke pagava ra famiglia era minimissima kwasi niende e sti gwagnuni studiavanu ɖɖa privato ma per'ke non si fatʃeva in modu ke i ddʒenitori potesseru lavorare per'ki i ddʒenitori eranu in Ddʒermania per'ki i ddʒenitori non possidivanu soldi n avivanə soldi la pover'ta nun dʒ era nun dʒ evenə i i possibbili'ta ditʃimm i e per dare magari eh tʃ è per indiriddzare i wagljuni pure . ke ntʃ eranu sti kolleddʒi kkha ma eranu prieviti ka ntsegnavanu ? e sotth i previti sì . ma dormivanu lli opphure a sera rientravanu a kasa no stavanu lli a tʃ#/ a Falkonara na mia kuddʒina a figlia è stata pur a vitʃinu Kusents kwandu viniva a kasa ? . a li a li festi randi no Paʃkwa a Natale e poi l estate se passavanu tutta l estate a kas . ma kwindi l [h]ai traskors l infantsia ? no jɛ/ tutth tutth a la kas tutth a la kas tutth a la kas e a skola l [h]ai frekwentata sì eh allora ia sugnu/ [h]e fatthu a ʃkola media po [h]e finit a ʃkola media si dʒa prima a la fine râ ʃkola media pu [h]e kumintʃat a fatigare a na offitʃina mekkanika a Kariat n offitʃina Alfa Romeo eh e niende pu tʃ [h]e fatigat fin a a kwandu sugnu jut a la ʃkola sugnu stat pratikamendə [h]e fatthu [h]e kkattat a kwalifika dû istitutu professjonalə . eh duve l [h]ai fattho a Krotone eh no a Kariati a Kariati tʃ era n istituto sì sì eh po a ru tertsə [h]e avutu burdellu ku a ʃkola pek'ke da noi duve nu . duve nu pratigamendə èdi kus'si o ti o ti ndi jivi in politika . oppuru baliva nenth . sikkomu iu sugnu statu sembrə nu werrətandə . eh nendə . tʃ è a mmia u m è piatʃut a politika tʃè um è mai/ un è ssata nu/ na kosa da me a politika . eh . kwann durandə l annə tenevə a l amitʃi me e kwannə venivənə i re lettsjoni tenevə sembə kiɖɖ amitʃi pe mmia è ugwalə kabit tʃè u stavu/ fatʃiva r attendzjonə se ʃʃivə ku kiɖɖu o ʃʃiva ku kiɖɖ atə e mi sugnu trovatu nd a situattsjonə brutth ditʃimu in ke sendzu ke . a la ʃkola pratigamendə va l unu ki nda materie pratike eh tʃè potiva mbarare puru a ru professorə . pe'ro sugnu jutə tʃè pê fatthi i kisti politiki dopu m [h]anə . [suona il cellulare di I.] . duvə siamu rimast ? eh ah kâ politika sì a politika e nendə [h]anu ngumindʒat a pratigamendə su uʃʃit i kwadrə e jiva sikurə k a pratigamendə i materiji pratigə u diku nda l inglese ke pradigamendə nda l inglese mina mina/ m a ʃʃunjava semb . e pe'ro ndî materiji pratigə invetʃe [h]o avut u minimu tʃè sugnu statu promossu pe'ro ku ru minimu i amitʃi ke eranu invetʃi ndû partitə ka kumannava a Kariati [h]ann avut u massimu dî voti ah kwindi dipendeva ki era figghju i kistu si pigghjava i boni voti sì sì e nenthi e ɖa sikkomə ia l [h]aju avut a diʃkussjonə primmə . durandə nu nu komitsi i unu i kisti rossi kisti ki kummandavanu eh . e nenti un i/ kwannu [h]e vist i voti si volia ddʒira# a ru preside ntʃ [h]e rittə ʃinnə ka ntʃ [h]e po mantenut tʃè v aju abbandonat a ʃkola no . mi signu iʃkritthu a lu kwarthu e . e nentə po un tʃi sugnu jutu pek'ki sen'no mə l [h]addi fa m aveddi ammattsarə ku ngunə no e kisti kkha ke pratigamendə un [h]annu fatthu nenthi tuttə kwandə eh dopu kisti kkha kinə mmo è segretariə nda l oʃpedalə dû paisi kin è fatiga nda l oʃpedalə kine ɖa kine ndô komunə su tutthi kwandə bbellə trangwillə e nendə pe kistə me poi [h]e fatigatə n atu pok nda l offitʃina . e ti piatʃiva sì sì nendə poi [h]e avutə na pikkula diʃkussjonə pe millə lirə a settimanə per mile lire la settimana sì ka volia aumentatu no e u me l [h]a datu . e mi ni sugnu jut û kos i ra i l offitʃina mi ni sugnu jutə a l offitʃina e su statə n atə dui misə aveddi starə n atu misə n aveddi stare prima ka veniva pa'pa nda Ddʒermania pa'pa m [h]a sembrə promesso ke si eva promoss ogni anni itʃi pe'ro u mi tʃi [h]a mai portat in Ddʒermania si ntʃi sta promossu l annu prossimu ti portu l estat sul l estat pir i ferie e pokə tannə [h]e ittə mma mmo ntʃi vaju ku a ʃkola [h]e ittə nent e po [h]e kumintʃat a fati'ga a n ata uffitʃina m [h]a bistə unə ntʃi vieni fatigi duvi mia sapia ka iu sapia fatigare kkha ? ɖɖa . [h]e dittə no seditʃi kwandə ti dava kiɖɖə [h]e ittə mi dava tand tre bbot . tʃè kome fa patend a megghjə magina kist e kist . amə fatigatə tre settimanə dopu tri settimanə pratigamendə u jurnu fatʃimmə nenth a sira kjurivanu u garaʃ ʈɽasivanu maginə kandʒavanu i targi verniddʒavanu kapit . tʃè tutt a kos i mafia no . tʃè po kome ti paravanə e sordə sordə magini ʃegli a magəna kom è venut pa'pa nda Ddʒermania [h]e itthə me ne vegnə sugnu jutə kkha pə pə stare ɖa suttha tʃè ɖa u sugnu statu a lekkarə u kulo a rə a rə maestri duv a politika da figurati si mi mində a fare tʃerte kose# . e va tʃerte fann a na mentali'ta troppu diversa i si pikk on# kiɖɖi kosi ɖa e nenthi kwinditʃi jorni # kkha po magari ʃinniva veriva duva aviadi fatigar jia torna magari a du mastru vekkhj po mi è piatʃut sugnu rimast #era u settandasetth . ma kkha i primi tempi ? ma kkha i primi tembi [h]e fatigatu ku italian . tʃè ma si eranu organittsatu l italiani ? sì sì sì sì ke iɖɖi tʃè i primi italiani kkha a Bbyl su stati mio padre ku i frat . kwindi a prima komuni'ta i kariatisi pu Kariati/ i primi . stanieri ke son venut a fatigarə in Ddʒer/ a Bbyl kkha [h]a fatigatu duv i parienti ? eh ntʃ eranu puru parenti sì tʃ eranu puru parenth impatth a ll inittsiu jeu u teneva bisognu râ lingua tedeʃka propiu pi stu fatthu kkha pek'ki fatigammə ntʃ evanu pju italiani ke tedeʃki ku fatigavanə . pe'ro po nu juarnə m [h]anə/ m [h]anə fattə nu ʃkertsə . si va u lavoru ku è kwestioni na parola ʃkambiata ntʃ [h]e appiʃkat puru nu ʃkjaffə poi tannə . [h]e dittə ne no [h]e dittə un è kosə . tʃ è po ti trattavənə kome tʃè kome n ignurandə ka'bi ? tʃè unu ku u sapə parrar lingue vena trattatə komu na pettsə . tʃè sikkomə nu pok i a ra ʃkola tʃ eva jutə . ditʃimmə u mi sendivə tandə stupidə i potiri angorə potere farə bruttə fiɣurə kiɖɖu modu [h]e kumindʒat a jirə tʃ eva tutth i sirə du eh ndû tʃendru i gwagnunə non duv u Jugəndzendrum . eva l unikə straniere ke va ɖɖa rind tʃè ku a pinna u kwadernikkhjə e ku/ e kumuni'kavadə kus'si no tʃè ku i disegnini kiɖə fatʃeva a parola in tedeʃk e ia ntʃ a ditʃiva in italiano no . ke nenti ke nda setthi misi m [h]e mbarat u tedeʃkə kum u parrə mmo . ki dopu kiru ka t imbari dopu . tʃè non è kkju komə kiɖɖə kə t [h]a mbarat a ll inits ke a a ll initsiu ntʃi teni ntʃi mində pju fortsa sì tʃi mbegni i kkju no e po n [h]e avutə ditʃimmə . ma tu kwandu parli il tedeʃku parli il tedeʃku ku l attʃentu i kkha ? ma pə/ u l ottanda pertʃendu sì . ogni kwantu ʃendi nda Kalabbria na vota ogni anno ? sì na vota a ll annu minimu minimo va b'be ki ʃinnimmə ʃpessə volendieri ʃinnimmə per esembiə a Mmodena ka ntʃi su na kanata na kognata na sorella ntʃi su nipoti sia da parte sua ke da parte mia a Mmilanu ntʃ è sorma . i joki d infantsia nda Kalabbria iə [h]e jukat ô pallonə su tʃinkwanda kwaranda tʃingwanda jukav ô pallonə iə/ pe forse jukavə a ru pallone# . ti piatʃiva allura tʃè fatʃivi parte di una assotʃattsjone di kaltʃo di Kariat sì infatth a mmia prima prima i sa/ prima e tsikkare nda Ddʒermania m avianu offerth puru e sutth# # poi evə ndô periadu k eva/ #di viniri kkha . ntʃi su statu alla ku a tutt i parti della Kalabbria a ghjokare pure ku a #kalabbra . tʃ [h]e partetʃipatə purə . po purtroppu kome si ditʃe . si fossə rimastə suttə l [h]e saput #puru lavoru trammitə ô pallone e kos jimmə fare tornei a Rossanə a tutth i partə . e altri ddʒoki no sulu pallonə nta strata ki si fatʃiva ? no . e po kwannə evə pikkolo jiva a ru# . ntʃ era un i i Rosarno ka si nd è vinut a Kariati kalavənə . kome si diʃə ? . ma in tedesku ? no in italiano . l ava/ no kistə avia avutə probblemi ku a ddʒustits . e l avənə jetthatə fora u paisə l avənə espat/ konfinato skonfinato . e nenthi kistu kkha stava a Kariati e fatʃiva ru/ portava ri ddʒelati l estatə no e pratigamendə veniva tuttə/ l estate stavə sembə ku kistə portar i ddʒelat . e kissə sattʃ vitʃinə ra Kalabbria kanoʃʃə . tutt i paiseɖɖi fin a Rosarno fin aa a tutta kosta jonika fina Katandzarə #Katandzaru kanuʃʃ ? sì e pur i l ata parte ʃpetʃalmendə kwandə jiva du fratəmə a Tropea Pittsə kiɖɖa kiɖɖa dzona ɖa tutta kwanda po# po kwannə jokava ku ra ʃkwatra dû pallonə venivə fin a subb a kos/ a kosta tirrenika l ata parti . kwindi u militare l [h]ai fatto ? il servidziu militare e duva ? sugnu statə n annə kkha in Ddʒermania dopu n annu in Ddʒermania pa'pa# ntʃi ka nun si po# venirə ku n avianə probblemə ku . mi sugnu jut a far u militarə . signu statə dui misi a no ku a tʃingwanda juarnə a Bbarletth . eh ka dopo venditʃingwə n vendotthu juarnə m [h]a muttsikatu nu kanə . pe'ro [h]a muttsikatə tre kwat/ ava muttsikatə a tre o kwattru persunə e jiə a fare u ʒbruffonə . tʃè mis a man a lind# u kanə tʃ [h]e# è nu pastorə tedeʃk kist e kistə m [h]a muttsikatə pur a mmiə nu pokə tʃ è po nemmenə mə mannavənə a ll oʃpedale a sira kwannu sugnu# [h]e fatthu torna u ʒbruffonə . [h]e kjamatə u u kapu a li gwardi pe mə farə kumpagnia pure a ddʒipə fin a a ll infermeria no . e kiɖɖə kwannə [h]annə saput tʃi kir k è suttʃessə m [h]a muttsəkat u kane itʃ ə aʃpetthə te [h]a muttsəkat kwattru persunə m [h]annu mannat pur a mmia a l oʃpedale e pu [h]annu fattə #pundure randi rapidə . pu m [h]e avut konvaliʃʃendz era ô paisə dopu na setthimana k eva in konvaliʃʃendza m [h]annu mannat/ su bənut i karabbineri a kas . k [h]ammə partirə per essere traʃferit a Rroma . simmə arrivat a Rroma na kome simmə arrivat a Rroma tʃ è stata la prima uddiendza di pa'pa Ddʒuvanni vendi/ Ddʒovanni Paolu Sekond . e kwel dʒorno mi trovavo pure lli kwando tʃ era l attentato ? no la prima kwandə tʃ è statə la prima messa k [h]a detthə# . è stat u settantotth . l ottantuno l [h]annu ʃparat sì . po su stat tri mmis a Rroma . a Rroma tenevə nu kapitanə ka le stava subb i ʃkat ke ? tenevə nu kapitanə ka li stava subb ʃkatuli iə a iss [lui] e səkkomu iə era bbravu bravu ntʃ era purə . e nendə poi mi sono informatə du/ kwal evenə i possibili destinattsjoni sikkomə mi ditʃiva sembə ke mannava in Sardegna a mme no . pe mi farə paurh . kwand [h]e kjestə kwal evənə i possibbələ . destinattsjonə m [h]a detthə k evə Alger . [h]e pijatə informattsjon . ed [h]e fatthu u possibələ pe mmə far reʃpedirə kju prestu possibbələ . e nendə pu# i na kaserma ko fatʃimmə nemmen i gwardiə . tʃ evenə i karabbinieri . e stammə kom i . altri mili/ altri militari nun dʒe n evenə . e nendə ɖɖa [h]e statə ka . è statə l eʃperiendzə . troppə . kome si ditʃe ? . tʃè ddʒendə ke ntʃi tenə de imbararə subb u militarə . ntʃ è ddʒendə ke tʃi eʃʃe pattʃ . tʃè si esauriʃʃə dû tutth . kome mai ? . ma su ddʒendə k on [h]annu fattə mai niendə ndâ vita non u kanuʃʃənə i sakrifitʃi [h]ann avut semb/ diʃʃiplinə n atu/ un sannə kirə ka è/ nendə . tʃ è a mmia nom . eh m [h]a fattə ditʃimmə reʃponsabbili'ta na pok . per'ki prima a ra kasa un [h]e tukkat mangu nu piatth impatthi m a rikordu na kosa ka rikordu sembrə u m a ʃkordu mai jɛ fin a kwandə sugnu statu a la kasa un [h]e mai tokkatu niende a dindr ndâ kutʃina ndâ kos kwandu sugnu jut in Ddʒermania . fatʃiva tuttə pa'pa e na tsia ra me k era na sor i pa'pa k abbitavanə ndzieme iɖɖə evə ʃpusat . e po mi ndi jiva sembə lavati u pjatt lavati u kos iə ntʃi itʃivə ma ke [h]addi fare n è ke a ra kas nfatt iə ke po kwannə evə a lu militarə ka po kwannə u militar infatth kwannə simmə jutə ɖɖa tenimmə ognunu pijammu u piatthu nuast kwandu emmə in Sardegn ku i posat ntʃi manteneva nu mandʒar tʃ era a po# ka tʃe ditʃ . ka po ammə finit i mandʒar ammə pure lavar . e infatthi menu malə ka# m [h]ava fatthu nu par i voti kkha altrimenti mi fussə trovat pure kkju bbrutth angorə e nendə . ntʃ è statə u wagljunə ke eʃʃivanə pattʃə ka a famigliə #kistə e kiɖɖ atə ka lə mangava kistə ka mangava kiɖɖ at . invetʃe ɖa bastava poku per essere un si riunu tandə ʃfartsə tandə . invetʃe ke fatiga kkha ? ke stai fatigandu ? ndâ stessa fabbrika ke fatiga mugghjermə . tʃe l [h]e potut essere# ti piatʃe ɖa inʈɽâ fabbrika ? . sì fatigu sulə u tegnə ne kapu u tegnə niend . sentsa kapo per konto tuo sì tʃè teniv i kapu pe'ro u kapə venə sulə eeh . tʃè ke mmo ni kjamavənə l [h]annə mannatə propriə a sti kapə no tʃ è fatigandə mmo su ma rendere konto a kwalkuno non è ke poi sì sì tʃè kiɖɖə ka preparanu u lavorə . pək'ke po tʃ era nu kapə u maestru i kisti kkha mmo un esiste kju nenthi mmo esistənə kiɖɖi koordinatori ka te ditʃənə a mmia oijə dev oijə [h]a deʃirə kistə kistə e kist eh kistə mi servə kju urddʒend kist è kkju urdʒend e po a robba ka tʃè si fa no e nendə duvi mmia mi kumindʒa a materialə initsia fin a la finə m u [melo] tagghju u tubbu# m u pressu m u mundu eh u kondrollu e pu u ʃpediʃʃ tʃè tuttu sulu su l ati# nvetʃe ka fatigənə in tre in kwattru in tʃing ti piatʃe ? pək'ke iu sugnu sugnu troppu ʃkrupolosə e nentə ku primmə tenə semprə probblemə pek'ki a mmia u mia piatʃanu i lekkakulu u mi piatʃanu i nend nvetʃe kus'si . tʃè s a fa kosa a [h]a fatthu ku tthi eh . tʃ era momendə ke mi stannə fatʃennə fatigarə ddʒa tʃingwə anni sulə kus'si no ka po tutti kwandi ntʃi volissəne si vinirə pek'ki è nu postu bbonu si vrika a li dendə# a la a la dittha pure no altrimendi #mi ʃpostava invetʃe kwandu sugnu mmo su# seditʃ anni kwasi ditʃasetth # fattʃamu tubbi tubb a pressjonə pe i . makini industriali ddʒip gru ʃkavatori pale mekkanike treni sottomarini aeroplani pi ri klimatittsatori rî magini ma nel tuo reparto sono kariatisi o kwalke # mmo ntû repartu me tʃ è ntʃi semu ku unu . due tre italiani un è sard un è pugliese e jɛ invetʃe simmə / pe'ro ntû repartu miə ditʃimmə . ku tuttu l uffitʃu dutʃendu persuni invetʃe ndû ndû repartu ditʃimmə nui simmə i reparti industriali invetʃe ndû repartu automobbili ntʃi su vinditʃingwe trenda italiani ntʃi su mugghjermə ntʃè fratuma ntʃi lavoranu puru i kariatisi no sì sì mangə pure evənə purə evənə pe'ro pokə pokə e a n ata partə tʃ era pure n atu tre o kwattru kariatisi a partə fratuma e mugljerma e pu ntʃi su nu par i Mmirt . tʃè un i Krukolə antsi mmo s [h]a ghjut in pendzjonə eh . pu ntʃ è nu . due tre pugliɛs napulətanə due tre sitʃiliani . pe'ro ntʃi su pokə italian ma in ddʒenere [h] ai intentsjonə di ritirati un dʒorno kwandu [h]ai finitu sta fatiga kkha no pure# . so/ sugnə in na/ ddʒins# ddʒa sei setthe anni di ritornare . Kariati Kariati Kariati Kariati a Kariati . ke se me voleva jirə a Mmodena o ndû Norditalia me n evə jutə ddʒa da parekkh . pe'ro non [h]o mai volut ma pek'ki kkha nun ti piatʃa ? no pek'ki mi piatʃa kkju ɖɖa tena a kasa sì sì ma po pure pe ru fattə rî ddʒenitori ke su fattə/ tenə na tʃerta e'ta pa'pa [h]a ffatth settanth annə l annə ʃkorsə sì a un tʃjertu pundu i ddʒenitori nun tʃi sarannu pju no lo so fra trend anni ntʃi sa'ro iə e kwindi ti piatʃe propio/ i figghji ka dditʃanu ? i figghji i figghji su pikkuli kwindi tʃi vanno . a ranna a ranna è normale ddʒa tenə l amikettə ddʒa ditʃe k è kus'si kuɖ'ɖa pe'ro ku dopu ke sta due tre misi ɖa ssutth ddʒa s ambientha pure pik'ki un è na gwagnuna kjusa no è na wagnuna abbastandza aperta ke ffa subbitu amitʃitsie kwindi un nə tena probblemi a pikkhulə ddʒa voliva jirə voliva rimanir l anno ʃkorsə ditʃə pa'pa lassami suttha lassami sutthə kistə eh sen'no fossə ddʒa rimast . iɖɖa parra puru kus'si pək'ki ditʃe sta na pokə ditʃi subb i so subb u fatthə ke magarə si u tenə lavurə sikurə ddʒustamend sentsa lavoru sikuru nummə vogghju jirə mangu jɛ pe'ro u lavoru sikuru a Kariati è ddiffitʃile ma voi fare tʃè stando a Kariati vorresti jir a lavurare tʃertamɛndə tʃertamend . e kome mekkaniko è uwalə è uwalə puru kontadino vo far basta m abbuʃkə tegnu nu nu pikkolo mendzilə ke ke è ke fine mese tʃ [h]o kwel tot e po kumintʃ a kampagna i pa'pa kiɖɖa a pottsu kontinuarə jɛ purə sai fare tuttu kistə sì anguna kosa nguna kosə . po po fin a kwandu tʃ è miə pa'pa . tʃè kome si ditʃe t intsegna t impar impar i kos . ma ke stati koltivandu ? . ma tʃ è nu pok i ntʃi su l olivi pjante d olivi e po si fa ortə si fa . si standu unu unu ddʒuvanə unu si fare nu paju di mukke ka u terrenu ntʃi è stannə pure libbərə e a fine anno due tre kwattro mukke per esempio portanu pure kwakkosa no um pok kon l ogliə um po kon kiɖɖə po a verdura kosə nu pokə tʃè per te a komprare# . pe'ro dop a tʃè la puoi pure vendere un è tʃè sulu ku kiɖɖu un dʒi kamb . pe'ro kiɖɖə ti fa riʃparmiarə nu sakk i sord . e kwindi non ti senti kome marinaru ti senti no iə a mmare non sugnu maj jut tʃè jɛ sugnu statə nu piʃʃ i d akkwa ke/ a fare bagnu jɛ mi nə jia a pijari i konkigliə le kos sentsa maʃkərə mi ni jia fin a tretʃentu kwattrutʃentu metri jia a pijar i i pruppə du# metri di profondi'ta m i portava m i portava pe'roo fatʃimm i gari kinə stava kkju sutth akkwa e kos pe'ro e kwanti minuti e stavu parekkhj stavu parekkhj . pe'ro ti senti kju legatu alla kampagna sì â kampagna sì mi piatʃe kju assai subba terra ferma . si kjama kota ? sì .
Car2wDD1 allurə tu kwandu [h]a nnatu ? treditʃi sette settantasette a Kariati parra senti a mme tu devi parlari kariatese a Kariati eh ste parrannu kariatisi treditʃi sette allura si kankru treditʃi setti ka kankru e sempə a Kariati o ntâ kasa ntû ʃpitali ? no sugnə natə a ra kasa pikk u spitali l [h]annə fatthə l [h]annə fatthə l annu dopu l annu dopu u settantott eeh sugnu statu kku i nonnə finu a kwand è ka sugnu jutu a ll universi'ta a Kusents ah [h]ai jutu a ll universi'ta i Kosentsa sì sugnu ankora mmo a ll universi'ta a Kusentsa e ste ste studiann kwind ki k è ka stai studiandu ? kritika letteraria kritika letteraria e ti piatʃi ? fa parti fa parti dâ dâ fakol'ta i lettərə u primu annu [h]e fattu dʒeoloddʒia e ppoi un mi sugnu trovatu bbonu e l [h]e kanddʒat e i skuoli superiori l [h]ai fattu a Kuʈronu ? no i ʃkholi superiori l [h]e fatth kkha [h]e fatthə tutth kkha a Kariati elementare medie superiori a tʃi stannu tʃi stannu sì sì ttʃ è ttʃ è u professjonali ttʃ è elettroniku ttʃ è ru kimiku ttʃ è l alberghjeru e ttʃ è ru litʃeu ju è fattu u professjonali kiɖu è ppe l industria mekkanika ti piatʃiva i ʃkholi ? sì sì abbastantsa nni divertimmu puru kwindi sì è statu tutth e kom era i tiempi dâ ʃkhola ? i tempi dâ ʃkhola evunə bellissimi magaru putissinə viniri n ata vot a si eh pik'ki ni simə divertutu abbastantsa tʃè . onestamenti un amu fattu mai ʃoperə e nnenthi tʃè kwando si studiava si studiava kwando t eva di fissiari si fissiava tʃè un esistiva l alunnu e ru professori esistiva emmə amitʃi pratikamenti . aju kapitu e kum eranu i prufissuri eranu severi ? no no no i press/ i pressori evənə normali tʃè pratikamende tutthi normali si laʃʃavanə in amitʃits i khosi pe'ro kwandu si ʃpiegava si ʃpiegava kwandu s inderrogava s inderrovaga sì tʃertu ppo kwandu si fissiava fissiava puru kwand è ka nni jimmə fatʃimmə a kamminata nn a jimmə fatʃimmə trankwillament sentsa probblem . e ti ʃgridavanu puru erunu ma ogni tantu minthivinu nki una nota ank na kosa pe'ro nenth nenth #no va bboh ê ʃkole elementari kissi sì parekki ah sì kkha a Kariati uuuh ! a Kariati a Kariati parekki e pik'ki ti minavunu e mina/ i minavanə i vagnunə k [h]a fatth tu ? kkû bbastun sup i mmani aprivə i mmanə e ti minavunə ntî manə ma per per essiri minati ki kosa nenth bbasta ka na kosa akkus'si e tə e ti minav . fattʃa ô muru o kos ah u muru puru ti fatʃivunu fari u muru sì u muru ntâ lavagna fattʃa fattʃa a mur arret a lavagna #ppo ê ʃkholi medi e i superiori ti kattʃavanə i forə nun tʃ evanə kkju sti kosi pe'ro eva nu piatʃiri kwandu ni kattʃavunu i fora pi ivi ddʒirannə i ka'pi pua eri libbero no ? e nessunu nessunu fora dâ ʃkhola e nessunu ti disturbava no fora a klassi no fora a klass fora a klassi tʃ era na stantsa na sala addu jimmə nô ndû korridoiu bellə trankwillamenti jimmə ndâ l atə klassi a sputt [sfottere] sentsa probblemi . e tenə fratə sorə tu ? no sugnu figghju uniku nessun nne frati nne soru è mmegghju è mmegghju akkus'si pe'ro è bru pe'ro è bruttu pe'ro è bruttu e pik'ki ditʃi d akkus'si pik'ki ? pik'ki tutti i sperantsi sup i ttia è brutt as'sa kis'sa kiɖu ka vu'lissinu ppo eh pe'ro tu si kriʃʃutu kkha sempre sì sembə sembə a Kariat e pik'ki si kriʃʃutu kkî nonni ? sì i kwand e i ddʒenitori tua eranu in Ddʒermania ? sì nda Ddʒermania eh vab'be su ankora ɖɖa mmo i kwand avi a sse juarnə sugnu rimastu kku a nonna . e m [h]a kriʃʃutu iɖɖə e puru mmo staju kku a nonna e kum era a vita kku a nonna kkî nonni ? eh nu pokiʃeɖɖu diffiʃili pik'ki ti kontrollavanə i kkju e ti davanu l orariu ppi ti rikogghjiri u gghjiri kkha u gghjiri ɖɖa u fari kistə u fari kiɖɖə pe'ro finu a mmo li pottsu diri sulu gratsi pe'ro ti ʈrattavunu bbonu ti kutʃinavunu sì no nun è mankatu nenthi kkha a megghju kutʃina ttʃ è nenthi probblemi un tʃi nni su . e in vita in tua vita ke ke volesti fare ki vulisti farə ? e innantsi tuttu finiri l universi'ta ke manka pok e ppo tʃerkari r inserire . non lo so . ppju o menu se si riuʃimm a ʃfruttare sta laurea kkha kissu è l obbjettivu poi n Italia ssa kome k è t [h]a spostare t [h]a spostare ti vuoi spostare ? kkha nun tʃ è nenth nun tʃ è propia nenth ma tʃ è na tʃit'ta ka ti piatʃi ntû nord sì sì Torinu Torinu ma tʃ [h]ai kuddʒini tʃ ai ntʃi tegnu/ no no amitʃi amitʃi amitʃi e ki ti ditʃanu i Torinu e a vita è bella ɖa ? ma è trankwillə kkju trankwillə i kkha tʃ è sikurament sì kwind probblemi un tʃi n avissən ess . na vota ka finiʃʃim partim e kist è e tipu a vita kkha a Kariati komu a deʃkrivi kum è kkha pratikamenti a vitə a vita è akkus'si si kampa a ra jurnatə tʃè titsiu a matina nun sa ki d è k è kiɖə k [h]a ffarə t [h]a krearə tutth tu tʃè kissə ka tʃ [h]annə stə stə poki juarnə d estati ppo aspettannə i festi i Nnatalə sə/ un tʃ è vita pratikamenti titsitə tə sta a ra televisioni ti fa a kaminata a kosa i un fa nenthi kkju tu fai sport ? sì [h]e jukatə na vitə a pallonə ah fai parti dâ ʃkwadra dû Kariati no no mmo jokə nda na ʃkwadra a kaltʃettə a Kusents i kampjonati tʃ e tʃ [h]e jukatə puru kkha a Kariati kwandə tiniva ra ʃkwadr i pallonə ka mmo [h]a ghjutu sutta subb e mi sugnə mi sugnə truvatə bbonu tannə eva kkju eva kkju diversə pek'ki eva unu dê paisi kkju ʃviluppatə dâ dzon ppo a deʃ annə a sta partə è ghjutə tutthə l atə paisi ssu kriʃʃutə e kistə è rimastu fermə . tu ke ke funtsjoni avevi intâ ʃkwaʈra ? fatʃevu ru purtieri ah u portieri ma eri eri skusa non t [h]o visto eri autu tʃè sei autu no nun sugnu autu pe'ro i purtieri annu a essiri alti e vab'be [h]ann a essirə autə a ll epukə nun tʃe nn è unu portierə aut kwind ma n a n a kavamu u stessu l altettsa un vol diri nenth e pe'ro eri tʃè si si bbonu komu purtieri e va mmo mi sugnu nu pokittʃeɖɖə arruddʒinit nun m interessa kkju ma mi sapi kuntari ankuna kosa dû kaltʃu di kiɖi tiempi ankuna kosa ki ti a ka ti è suttʃessu per esempiu e komə kiru pallonə na vottə sikkomi stamu nda Kalabbria si sa ddu iva tʃ evunu palatə a tutth i pittsi trankwilli tʃè nun è komu ô pallonə ka virimmə ndâ televisioni tʃè ivɛ pratikamenti i kavətʃi parravənu kku Ddʒe'su Kristu eva eva pratikamenti brutt tʃè nun si pensava propiu a ru palloni si pensava sulu a minarh mpatthə puru kwand immə nda Sitʃiliə ndê dzoni i Napulə e kkosə a stissa kosə era su l livello reddʒonale eravate no eravamo kiɖɖi ka mmo si kjama tʃi enne ddi tʃo'e pratikamenti a kwarta a kwarta serie a a kwarta serie ke nda Ddʒermania pentsu ke [h]a korriʃpondiri a la tertsa serie no ? a kwarta seri i kka se regjo'nalliga se na spetʃe e a nostra nun è eva reddʒonali eva i/ pratikamenti u meridionə i Roma i Roma a gghjiri sutt t [h]a puru spustatu ? sì parekkj jimmə nda Puglia jimmə vitʃinə a Rroma nda Sitʃilia ndâ kos e kom [h]a fatth kkâ ʃkhola ku l universi'ta spostannə no no e tannə fatʃivə ri superiori a i superiori e si putiva ? e ssì si putiva n allenamm ri tre i sett dâ sira i lune'di a vener'di ppo u sabbatə a matina partimm e ni rikugghjimmə lune'di tʃè pratikamenti dzumbava ru sabbətə e e u lune'di e infatti sugnu statu rimandatu ri materi ki na vota si rimandava era un fatth st eʃperjents . kwal eranu i materi ki nun ti piatʃivunu ppi nenth ? i materi ki nun mi piatʃivunu i nenth in basi a kom eva ru professori . ma fin ô fin ô kwartu è gghjutu tuttu bbonu subb a matematika ppo l [h]e kumintʃatu a odiari l [h]e odiatə parekkj pik'ki un un mi piatʃiva propiu nvetʃi mi piatʃiva ra fisika mi piatʃiva ra storia ra dʒeografia l italianu ppo restu tutth kwant super ddʒu sulu a matematika nenth nun akkuɖɖava [accordare ?] propiu . e ppua ankunu dʒornu spetʃali tipu dâ vita tua k [h]a fattu ke ne so ki amitʃi a bbo ki ti rikordi no bbonu ka mi rikordu bbonu ? tʃè nu jornu in partikolari ? sì eh nu jornu in partikolari tʃ è ke ki ni sta a Kariati su semph partikolari i jornə . i tʃink anni dê superiori tutth e tʃinku un tʃ è un tʃ è nnu jornu trettʃentusessantatʃinku ppi tʃinku un tʃ è nnu jornu nfatth se putissə a ddirə a Ddʒesu Kristu i mi fari naʃʃerə n ata vota l u riʃissi . sentsa probblemi altre kose tipu ah sì viri na differentsa i Kariati superiori e i Kariati marina tu personalmenti vab'be a differentsə a differentsə tʃ è no no no a differentsa tʃ è pik'ki kkha su kkju forsi kanuʃʃunu kkju u munnə su kkju a ll apertu subbə sì marinari se subb nvetʃ sunu pokitʃeɖɖu kkju kkju dʒelus di veru . stannu ndâ kiɖɖu muru ɖɖa e ppo nun si virinu kkju . tʃè no rivali'ta e kosi nun tʃi ni su pik'ki è u stessu u stessu paisi tʃè u stessu kumuni ru kosu pe'ro tʃ i sta mentali'ta loro pentsanu a lloru nui pentsamu a nnui sentsa probblem . e viri ankuna differentsa per esempiu a kwali tʃit'ta ti senti kkju attiratu a Kosentsa o a Krotone . ditʃimu ppi rispettu dâ dzona volissa kkju ppi Kutronə sì Kusentsa è bbona è na bbella na bella tʃit'ta pe'ro odiu i kosendin e pik'ki ? su su tamarrə su tamarrə kkju tamarrə i kiɖi krutunisi sì sì u mari immentsu pik'ki ppoi su purə vagliunə ka venənə i Kutroni a ll universi'ta a Kusentsa kwindi simu amitʃi e kos u kusent/ u kusendinu no è troppu è troppu fanatiku si senti di essiri tʃè è antipatikə è propiu antipatikə infatti kwand è ʃis a ʃkwadra i pallonə [h]e pregatə a Maronnə ka ʃin'ni e puru sugnu kalabbresi no pik'ki s a pijanu a mmorte fatʃilmenti kku l ati tʃè i u reʃʃu a kapiri pik'ki odiunu i reddʒitani pik'ki odiunu i katantsarisi ri kosi tʃè u rieʃʃu a kapiri komu fa a odiari nu paisi nun s avissiru odiari pe'ro è akkus'si e io odiu i kosendini loro odiano a kiɖ ati e io odio i kosendini e ppure mi kjamo Kosentsa i kognomi m a di kognome Kosentsa tʃ è sta kosa pe'ro l odio as'sa . purtroppə e kkus'si ma t [h] suttʃessu ankuna kosa spiatʃevoli ku nu kosentinu no no assolutissimamenti no tutti bboni tegnu puri amitʃi kosentini pe'ro un ni kontə si un ni kontə un ni kontə e kiɖi i Kuʈrunə i Kuʈrona su no kiɖɖi su su abbastantsa bbravə . su amikevoli kosi neʃʃimu faʃemə tutth su komə frati pratikamenti frati e soru . kwindi figuriətə ka ndâ l appartamentu a dduv staj jɛ sutth pratikamenti ô primu pianə tʃi su kwattrə vagliuni fimmini i Kutron kwindi su sempri a Kosentsa ɖɖa universitari sì semph a Kosentsa kwindi su ku kiɖɖi vai niʃʃennu puru ma ogni ttantu kwannə vonnu nu poku i kumpagnia sen'no nun tʃi pentsu propiu neʃʃu pokə a si tu neʃʃi e vvai fattsu kiɖɖə k addi farə e mi rikuogghju a ra kkha kista è a Kosentsa tʃi su lokali tʃè kosi sì inta ndû tʃentro storiku tʃi su tʃi su parekki lokali pe'ro ti stai ʃalandu ɖɖa ? ma putissi ghjiri megghju komunkw . sì nun tʃ èee un tʃ è nenth Kusendzə è ppo kwandu venənə i fine settimana morə propiə pik'ki tutth ʃinninə fanə a mmia Kariati m o piatʃi e mmi staju ɖɖa kwindi si fa akkus'si e kkha a Kariati komu passi a jurnata tu ? akkus'si kwandu tʃi su loru passu u tempu se nno mmo ste pregannə a Maronnə ka venə settembrə kka mi ni vaju mi ni vaju a Kusents i ʃinnirə ʃinnə ʃinnə pokə ddʒustu ppe venire ppe mi fari viriri a la kasa ogni ttantu ka sugnu vivə ppo u restə u restə nenth . nenth kkju kwandə tʃi jukavərə a palloni ʃinniva ma mmo . nenth è mortə Kariatə ppo mi lauriu mmi ni vegnə e mi ni vaju torna ma tu kwanti voti l annu ʃindi a Kariati a Kariatə ʃinnə vab'be kistu è nu kuntu è nu kuntu diffitʃili . pe'ro mediamente na vota û misi na vota û misi e ppuri su tʃentuvinti kilometrə si tʃertu na vota û misi e ppo abbiti kka kwannə ʃindi ndâ kasa si no dduv a nonna mi staju ɖɖa tre o kwattrə jorna e mmi ni vaju tranne tranni ri vakantsi i vantsi i Nnatali pik'ke ru misi i paʃkə e e l estatə e a nonna ti rikordi un rakkonto ki ti ditʃeva tua nonna per esempiu kosi i na vota a nonna ki ditʃivə ki a nonnə ke diʃivə ka kula akk kula akk sempa kkha dunə venə tʃè pratikamende signifika aʃpetta ka passa ru tempu e ru kos sempri ɖɖa va ra finiri si kissə ditʃia oppure altri rakkonti de lla sua ddʒoven'tu o no e kuntava semph kwand eva pikkuliɖɖi ka pe/ kku nnu paninə su ʃpartivanə in ddetʃə n ko/ ka mantʃavanə pok e nenth kriʃʃivunu kku tʃipuɖɖə kû kos e pratikamendi ni katts iran a nnu ditʃennu vu aviti tutth u bbeni dû munnə u və [vedi] sentsa provar a famə ra kos . kist . purtropph . e u nonnu tʃè lo konoʃʃi o u nonnə allura u nonnu kiɖu ka sugnu statə jɛ tʃè pratikamenti aveva kwattr anni kwand è kwand è mort avia murutu no mi rikordu ka mi purtava semph subb subb i varkə kwandu addʒustavunu i rittsə mi fatʃeva stari kku iɖɖi e kosi ppo un rikordu kkju nenth aveva kwattr anni ma era piskaturi tu nonnu sì sì e kka pratikamenti ke tʃè tutth ana fatth i/ meno malə tutth su piʃkatur tʃè tutthə l [h]annə fatth tʃè ndâ famigghia tua da parti ra mamməta su piskaturi o puri dû paʈru ? no no no kiɖɖi fanə l agrikoltori nvetʃ kiɖɖə tennə da parti da parti dâ mamma no dâ parti i pa'pa dâ parti i pa'pa su tennə su imprenditori agrikoli kwindi tennə tutthi terreni e kos fanə olivə vinə pumarorə kos tʃè tutth i kos tennənə u frandoju u kos kandinə e dâ parti dâ mamma dâ parti dâ mamma nvetʃ su tutthə piʃkaturi piʃkaturi un a fan a professjoni i piʃkaturi pe'ro so stati piʃkaturi puru u tsiu è statu piʃkaturə e tempi ɖa e [h]a ghjutu tu a piʃka no no ogni ttantu ddʒustu kkus'si ppi passari u tempu subb a vvarka ku a lentsitʃeɖɖə mi po no è brutt a fatikari nun ti piatʃe . no nenth . kwandu tu eri vagghjuni vaghjuni pittʃiriɖɖu ke jukavi a muʃkateɖɖə u ku rutrittʃ u u kurutrittʃu ki sarebbi tʃè a muttʃateɖa a kanuʃʃu no pratikamenti mində u pallon n dderrə tipu komu a muʃkateɖɖa tʃè mind u pallonə n dderrə tʃè unu tʃi jetta ru kavətʃə tu va pij u pallonə e nû frattempu l atə s ammuttʃ e tu l [h]a irə l [h]a ir a trovar . ssi ka un ni trovə venə a kiɖɖə min u kavutʃi u pallonə e s akkumintʃa n ata vot stessə dâ muʃkateɖɖ tʃè tuttə robbə robbi i ammuttʃarə e kos ppe nnu vagnunə maʃkuli ki fatʃimmə robbə i minarə kosə tutth sti kosə . jukammə a mmattsə e 'triʃkulə ke è pratikamenti nu pettsu i/ i lignu n dderra ku ma mattsə i lignu sə minava e sə e si kolpiva ru kosu tipə komu si kjama a nun m u rikordu e si va pijavi e s avi dipo s avi di tʃerkari i kolpiri ku ɖu pittsitʃeɖɖu u lignu sì . e kistu ppo bbasta ppo ognunu s [h]a pijatu a via soi e ni simu ʃpartutə tuttə kwant . kine si n è ghjutu nda Ddʒermania kine a u nord kine s è ʃpusat iu na l universi'ta tu [h]ai mai statu nta Ddʒermania a visitari tsijta sì sì tsijta sì duvv duvv tsiə a mamma sì tutth Frankoforthe Billə [Bühl] nu simu jutu kkju a nissunu pitts kist ti piatʃiva ɖaɖa sulu a sti pitts belli ddzoni e ki [h]a fattu tipu kom a passasti iva niʃʃiva kku lloru iva a li ra piʃʃina me m addivertiva tʃè pekkatu ka n tʃ evə ru sulə ka ʃ evə r ogni ttantu mendre a Frankoforte tutthə tutthə diversi niʃʃimmə immə ndî lokali ndî kosi tʃè tʃ eva kkju bita ppi ɖɖa eva nu paisi kiɖɖa è na tʃit'ta neʃʃimm kkju e ppuru ɖɖa jokannə a pallonə . passamm u temp sentsa sentsa sapiri parrari u tedeʃko ppo ti vo ʃbatt a fattʃ ɖa [h]a kanuʃutu ankun tedeʃku ke parrava no ankuna tedeʃk si ke parrava l italianu ? no no nun parrava l italianu pe'ro ppo ni kapimm o stessu si si kwind kwindi e mmo [h]o perts a mamma l [h]e kanuʃʃutu m [h]a truvatu dopu kwattru jornə sì eh l [h]e kanuʃʃuta e mi mi sugnu rikuotə dopu kwattru juarnə a la kasa . kwindi . bbo ma so so belle le vagnjuni tedeske ti piatʃunu ah ? ti piatʃunu i vagnunə tedeʃke sì ma troppə fatʃili pe'ro tʃè a sì a kondittsjoni dâ fimmina . tu komi vidi a konditsioni dâ fimmina i kka per esempiu i fimmini i Kariati i fimmini in Ddʒermania allora tʃ è kkha pratikamenti evənə kkju seriə na vota . mmo . na vota evənu kkju seri pik'ki kriʃʃivanu ku n atə edukatsjoni ke nun ni fatʃivanu neʃʃiri i dintra tʃè tipə a nu tʃert orariə s avin arrikogghjərə un si trukkavanu un si fatʃivanu no tʃè si ʃpusavanə pikkule kissə mo nvetʃ è kanddʒjatə tutth mmo pentsu ka nun tʃi n è differentsi tra ɖɖokə e e ra Ddʒermania i neenti ditʃi tu trankwillə ah a differentsa u sai dduv è ke è ka kka a fimmina ta ta l [h]a guadagnari nda Ddʒermania veni ra fimmina duvi ti almenu ppi kwandu [h]e vist ppo non lo so s è suttʃessu sulu a sulu a mmia pe'ro . l aj e vistu l [h]e vist akkus'si ma ppju è una domanda su lla konditsjone de lla donna per esempio la konditsjone di tua madre di tua nonna rispetto a lle ragattse di oddʒi . di kome si vive ? in dialetto eh sì sì allora mmo komə komə kampanə mmo tʃè a kosa è kkju è kkju aperta tʃè pratikamende i l edukatsjoni nun si inderessunu kkju . tʃèe per esempio il lavoro e kkju no no nun tʃi nun tʃi pentsənə propiu mo tʃè mmo ppi s allundanari dâ famigghja si nndi vanu a ll universi'ta a i kosi tʃè kine magari neʃʃ a Kariati si pentsənə ka è na brava vagnuna tʃè tipə e na santa no e ppo s arrikogghja kkû figghju kwandə varə a ll universi'ta tʃè ʃbandat invetʃi na vota a kosa eva kkju eva kkju kontrollat na vota si kampava si kampava megghjə fatʃivənə a vita ritirata a kosə tʃè tenevi u vagnuni un nu viriva avə neʃʃərə kku l amika a kos un tʃ evunu i telefonini . pek'ki kiɖɖə [h]a rovinatə tutth propiu tutth . vab'be ka na vota kka nun teneva manku u telefunu ndâ kasa na famigghia subba detʃi l avia kwindi pe'ro a stissa kosa a televisjon . kistə è kanddʒatə è kanddʒatə letteralmenti propiə na vota tʃ eviru a vita i paisi mmo nun s inderessanu kkju . e stu kosu i telefoninu pik'ki nun ti piatʃi tʃè . nun ti piatʃi pik'ki ditʃi ka si a Kariati e ditʃi ka si nda Sitʃilia tu kwandu nun ti vo fari trovari i na pirtsuna un ti fa trovar duvi si makari sugnu a ra kasa e ppo su ee a n atu pitts makari kistu è bbonu ppi maʃkulə è bbonu puru ppi fimmini pe'ro tʃè è diventatu kkju furbu u munnə frikanə megghju kus'si . kû telefoninu kû tʃellulari se trankwillə a tu kon i tuoi amitʃi kwando vi ʃkrivete messaddʒini komu i ʃkrivi ? ah in italianu non in dialettu no in dialettu no . tipə ankuna kwandə è ka fissiamə ankuna frase una frasi tʃ [h]a jittam pe'ro è bbellə tʃè iu infatthə kwand è ka kanuʃʃə pertsuni i atri pittsə no tipu ku kiɖɖi i Kutroni e kosi tʃè iu parru kku lloru u kariatisi e loru parrunu kku mmia u kutrunisi e ni kapimmə ni kapimmə trankwillament al volo sì sentsa sentsa probblem . tʃè ku kiɖɖi dâ dzona i kkha nu poku i diffikol'ta nvetʃi kku kiɖɖi ku kiɖɖə dâ dzona i Vvibbo ka un ti kapiʃʃənə nvetʃ kku i reddʒitani sì tutt appostə sulu kku a ddzona i Vvibbə pik'ki un ni un ni kapimu bbon parranu ʃtranu parrənu strani pe'ro ppi kwantu riguarda tʃerti ddzoni ppə invetʃ ppi kwantə riguarda i ddzoni Taurianova Tʃittanova e kosi no probblemi un tʃi ni su ni kapimu ni kapimu propiu bbon tʃè kista è ra bbellettsə dâ Kalabbria ka ni kapimu propiu bbon puru kû napulitanu ni kapim parri u kariatisi u napulitanu ti kapiʃʃ parri napulitanu u kariatisi u kapiʃʃ tu si tifosu i kwalke skuadra ? dâ Juvə dâ Juvə ai mai jutu a na partita da sì una una sul e guarda kasa a prima partita ka m [h]e vistə m [h]e vistə l inter a prima ʃwadra ka m [h]e vist na na na partita i koppa i koppa kampionə tʃè ppju o menu è statə . kwand è k eviru u sekond annu tʃè non mi sembrava u ddimilə ddumiləeun po nun [h]e vistu kkju e ppo a Kusentsa kwand eva e dduvi dduvi ata jutu ? a Ttorinu a Torinu kku nna ʃkwadra kku na ʃkwadra turkh istanbul o no no ee u Galatasarai . ppo mi sugnu vistu semp u Kusentsa kkû Napuli kos kwand eva na serie bbi komu traskorri per esempiu na jurnata i kaltʃu se tu vai a vederi na partita i kaltʃu komu fai komu t organiddzi ? tʃè komu m organiddzu a ru bbarrə ormai si virinu i partit vai ɖɖa m assettə mi pijə a bbirra a kos e mi ward a partit tʃ è a kosa strana ka kini segna a ssegna un m inderessə a nnenth puru ka segna ra Juv staju normali ku'si assittatə nun stai strillandu no no sugnu tifosu pe'ro nun m inderessa ttant tʃi tegnu kwandə jokanu ku i ʃkwadri stranieri pe'ro kwalsiasi ʃkwadra italiana . al kontrariu magari i l interisti ri kosi ka vonu ka perdə e fanu pe'ro e kwal è il tuo dʒokatore preferito dâ Juve ? no nun tʃi nn è ti piatʃi a ʃkwadra kom è fatta nâ ʃkwatra tutt tutt i stessi su un tʃ è n jukaturi unu sulu mi n è piatʃutu Maradona pe'ro kissu era a Napoli no pik'ki evirə a Napoli pik'ki onestamenti evirə u kkju kkju fort e ghjokaturi kom a r iɖɖu nun tʃi neʃʃunu fori kkju kista era a kosa e bbasta po ati jokaturi nenth . se vorresti emigrare no a ll esteru no nta Ddʒermania nun ti piatʃissi ? in Italia sì ma no ke kosa ai intentsjone di fare dopo e ʃfruttarə tʃerkari i ʃfruttarə a laurea . in Italia si sa kome ke è ma almenu l Italia teni na kosa bbona i lauriati nun si perdunu mai . tʃertu ka a Kariati ntʃi ni su parekki lauriati persi pe'ro a Kariati ki nun ti rurunə nenth . i pertsuni ka tʃ evənə na votə ka fatigənə tʃi su mmo ppo u restə# #ka ssi nni va ma per'ke non a ll estero ? no non non mi piatʃ . sono italianə mi sentu italianə e sugnu ppi l Italia sugnu natsionalist . gli immigrati de lla vekkja dʒeneratsione preferivano andare in Ddʒermania piuttosto ke nel nord de ll Italia no pik'ki kka è nu diʃkorsu nu pokitʃeɖɖu è un è nu diʃkorsu storiku kist la Ddʒermania avia niʃʃutu dâ gwerra la Ddʒermania s avədə di rifari a Ddʒermania tinivirə i sordə u marku valeva kkju ddâ lira u nord n dava nnenth venə e i ʃfruttavunu sulamenti e si ni ivinə ndâ ndâ Ddʒermania mmo nvetʃə pik'ki si stanə rikugghjennə dâ Ddʒermania ? pik'ki mmo tʃ è l euru ttʃ è ra stissa valuta e nda ll Italia si gwaragna di kkju . kista è ra a kosa . tantu ste ʃkrivennə puru jɛ nu libbru nu kalabbresi in Ddʒermania tu ? kwində ddʒa ne [h]o fatt/ ddʒa n [h]e fattə ddui jɛ i poesie e mmo ste ʃkrivennə nu libbru e nu kalabbresə in Ddʒermania e komu mai ? e ku'si tʃo'e rakkonti a tʃi kunti a storia dâ mamma no no no pratikamenti dû dû kalabbresi in ddʒenerali tʃè ppju partə kku nnu diʃkorsu storiku no si tʃè komi s arrivə pik'ki si è arrivat nda Ddʒermania ndâ kosə tʃè a Ddʒermania ke a niʃʃutu dâ sekonda gwerra dâ sekonda gwerra mondiali distrutta e s avədə rifare tʃèr tʃè tutthə sti kosi i kkha . kome s è ambientatu u kalabbresi ɖɖa ndâ Ddʒermania komu è trasutu ndâ kultura i ɖɖa kosi tʃè kkju na kosa in ddʒenerali u stai ʃkrivennu ppi kontu tuu no no ppi kontə/ kontu du du mmɛ pi l universi'ta ppi kuntu kalabrese eh no no no ppi kuntə ppi kuntu du mɛ pik'ki m è sempri piatʃutə a ru farə kwində ddʒirannə bibbliotekə bibbliotekə piji tutth u/ tutth u materiali ppo tegnə l eʃperjentsa personali puru kwində probblemi probblemi un tʃi nni su . pik'ki puru u nonnə kiɖɖə ka è mmorth eva fatikatə parekki anni nda Ddʒermania nta Ddʒermania e na vota era ddiversu na vota si si ʃkrivivənə i littərh na littira arrivava r ogni mis ppi diri infatth kwandə u dziu s [h]a botə ʃkriviri ai superiori [h]a ʃkritt a littira ditʃi jɛ [h]e fatt i figghi maʃkuli ppi ghjiri a fatikarə no ppi i mannar a ra ʃkhol kom evəra a mentali'ta na votə u figghju maʃkulu aviadə jir a fatikarə a fimmina avi ristari a kasa . kistə è ma per esempiu tuo nonnu magari t [h]a rakkontatu ankuna kosa tipu eu aveva kwattr anni nda Ddʒermania ke sì sì lo konoʃʃi per esempio u kwest usantsa ke in Dʒermania i primi emigrati per esempiu i primi emigrati nta Ddʒermania stavənə ntê bbarrakkə e stavənə tutth ndzemə e kistu e stavənə è stavənə tutth ndzem tʃè ʃinnivinu ogni morti i pap ank/ puru pik'ki nda kiɖɖu peridu ivi ri modə no . per esempiu prima dâ gwerra ivi ri modə a Amerikh po è suttʃessə a gwerra e a ghjutu i modə a ghjutu i moda a Ddʒermania nfatth tutth su rikot i kkha e su partutə pe/ pâ Ddʒermania finə finə a l anni novantə ppo s è traʃformatə a kos pek'ki è kanddʒat a Ddʒermania . poi l italianu a dduv [h]a ghjut [h]a fatth danni u kalabbresi puru dduv [h]a ghjutu [h]a fatth dann ed è finitə ed è finita a Ddʒermania [h]annu kumintʃatu a veniri i turki e ri kos kka ppo pratikamenti u probblema ddâ Ddʒermania kwand [h]anno fatth l unifikatsjoni kiɖɖə [h]a finutu a Ddʒermania . s è rovinatu tutth . ma tu tʃè [h]ai lettu mai ke per esempiu intê barakki spetʃalmenti i kwesta kostellatsjoni tʃ era una ki ʃkriviva littiri ke tʃ eranu tanti analfabbeti prima i primi anni eh ʃkrivivə sì vab'bo i ʃkrivivənə i littiri e ankun annu kuntatu ke in ogni barakka per esempiu tʃ erano molti analfabbeti e tʃ era una per esempiu sì sì sì tʃ era unu ka sapeva ʃkrivə e nun sapeva ʃkrivirə mankə tantu bbonə iva e si fatʃiva ʃkrivirə a littərh ppo kwand a mannavənə tʃè makari ka ni a piavarə a ra kasa nemmenə a sapeva a lleijərə no e jiva duvi kirə ɖɖa ka le leijvirə a littira a littira a kos pik'ki na vota evunu pokə kiɖɖə ka fatʃivinə fatʃivənə i ʃkhol tʃè na votə kkha a kwinta elementari era kum a l universi'ta ma ta nonna [h]a fatth i ʃkholə a nonna [h]a fatth kiɖɖa ka m [h]a kriʃʃutə [h]a fatth a kwinta elementarə kwində ssa lleijrə e ssa ʃkrivərə tutth mo sulə e tutt orə infatth si si lejia a tutth i paddʒini dû televidiu dâ kosə sì trangwillə u nonnu mi pari ka u nonnu mi pari ka nun sapeva ʃkrivirə sì mi pari ka nun sapeva ʃkriv e nemmenu lleijəri kwindi pentsu ka s a fatʃeva s a fatʃeva ʃkriviri i nguna littirə
Car2wID1 sentsa vrigogna eh e intantu mika tʃ è a telekamera tʃ è sulu a vutʃi . kwandu si nata ? sugnu natə in dialettə devu parlari ddʒustu ? il kwattro u kwaʈʈru i settembre del del millenovetʃentosessantasette sessantasette allora propiu l annu ka ka [h]anu vinutu kka i tuoi ddʒenitori sì o era n annu no eh va beh# vena indorn ô sessanda . sissanta sì iu sugnu stata ku i nonni fin a treditʃ anni un dzi venuta famigghiə pik'ki ah si kreʃʃuta ɖɖa sutta sì sì e poi a treditʃ anni sugnu vinuta in Ddʒermania dopu ke [h]e finitu i ʃkholə a l Italiə e [h]ave [h]a fattu a tertsa media [h]o fatt a tertsa media pik'ki si viniva prima m a'viadi jir a ʃkholə nda Ddʒermania e non eh/ pa'pa e ra mamma . [h]anno volutu ka finiʃʃiva li ʃkholi obbligatori ɖɖa e ppo sugnu vinuta kkha ma si a prima figghia ? no nu simu ottu ottu figghji sì e io sono la sesta e tenə fratə sorə e kwantə kkju tegnə tʃingwe sei sorə kkju ranni i mia e ddui kkju pikkoli e kwindi sei si a tertsa tʃè sono a tertsulthima a tertsultima eh su ʃpusati e u riastu ddâ famigghia sta ankora ɖɖa sutta ? tutt tutti no no su tutti ʃpusatə su i mendzi kkha nda Ddʒermania i mendzi su in alt Italia pe'ro nessunu kkju ndû paisi no ntû paisi i Kariati no . e a nanna e u nonnu [h]ana vinutu kkha ppua o stanu ankora ɖɖa sutt ? u nonnu e a nonna me no u nonnu e a nonna me su rimasti ɖɖa e mmo nun tʃi su kkju ma kiri ka t [h]anu kriʃʃutu stannu stannu nta Kalabbria ? sì su stati sempə nda Kalabbria sempə nta Kalabbria . e kum kum l [h]a passata l infantsia tua ɖɖa sutt ? . bbonə . l [h]e passata bbonə pe'ro kwannə i ddʒenitori ssu lundanə è bbruttə pik'ki na vota l annu i viriva e kwindi nun dʒ e/ nun dʒ eva kkiɖɖu rapport i i mamma e pa'pa veramenti pik'ki tu kriʃʃi ku i nonni u rapportu è divers . pik'ki tu un ni viri kwattrə settimani venivanə e bbastə un nn è ka kwindi ppi mmia u patri e a mamma me su stati i nonni su statə . ki l infantsia l [h]o passata ku ri nonni . je l atə tʃingwe sor ri me pure non è ka sugnu sulu jɛ pik'ki a mamma e pa'pa un a unu pu si l [h]annu portatə no tutti ndzemə pik'ki tutti ndzemə era ru troppə assai si ʃpusava a una e nghjanavə a n at si ʃpusava a una e nghjanava n at . e i ʃkholi ɖɖa sutta kum eranə ? i ʃkholə iu [h]e fatt fin a tertsa mediə tutto normali ma erano klassi miste o sì sì sì a ʃkhola statalə sì fin a kwinta elemendari ppo a tertsa media e ppo sugnu tsəkkat . e u nonnu ki fatʃiva komu lavuru ? era piskaturi u nonnu me eva ppiʃkatore sì poii eva ddʒa in pentsioni kwannə jɛ evərə angorə ɖɖa pe'ro l arti eva peskatorə a nonna un fatʃivə nenthə era kasalinga sì . e ti rikuordi ankuni kosi per esempiu ki tti nsignava ki tti mparava a llu tillaru o na u tilaru no tʃi sugnu jutə nu pari i misi akkus'si komu tuttə i vagghjuneɖɖi ppu nni fan jiri assai n ddʒirə e kosə pe'ro u nonnu [h]a tʃirkat i mi mbararə a fari a rittsə veramenti e mi piatʃiva akkjui a riti iu l ajutava sì pik'ki iɖu fatʃiva poi un ghjeva ak'kju a mmari eva diventatu andzjanə e fatʃeva i reti ppi l ati peʃkatori i fatʃeva propiə dindra [h]a tʃerkatə i l ajutavə jɛ pittʃuliɖɖə kwello ke potɛvo ndzomma l ajutavə pe'ro no ndû komplesso na bella infandzia non è ke ti rikuordi ankuni konti i rakkonti dû nonnu per esempiu ke iva ntô mari ppi piʃkari si guarda tʃè va tʃè rakkontava tʃerti stori assurdi dal mondo moderno pe'ro rakkontava ka jivanu ku a varka fin a Ttarandə fino a Taranto sentsa motore eh iva iva kugghjiva l ottʃeɖɖə pe nə mandʒə nu poku i karni jiva a kog'ghirə riganə e kosə ppi tʃè era eranu ttembi duri ntsomma . e per esempiu ankuna kosa ka ti [h]a rakkontatu kon la peska komu si fitʃi komu si piʃkava tʃerti peʃʃi per esempiu no no kistu no kistu no tʃè iu partetʃipava kkju . a . vab'be kwannə veniva a ddindrə tannə si pijavənə i piʃʃi si ni pijavənə puru parekki allura si si parrava n ama pijatə tandə n amə pijate tandə pe'ro jiva a guardava kwannə venivənə i i lu mari ku ɖa i varki kjini pe'ro non no ki partetʃipava propiu akkus'si no . e tʃ era a volti tʃ era puru a tempesta o t ʃ era u mari gruassu o kom era ? bbe i peʃkatori u sanu kwannu [h]ann a jirə a mmar kapitava magari ka kwannu riendravanə truvavənə nu tembu diversu pe'ro nun è kka jivənə tutt i juarnə ku ru riʃk i kwakkə a ll epoka eranə varki kjini i ddʒendə nun è ka vannu a varki ku unu dujə kwindi loro sapivanu u tempu k avənə i iri u tempu ka un putevənə jirə tʃè mi rikordə puru ka tʃ eranə tʃerti periadi ka tʃi mangavənə duə juarnə dormivənə ɖɖa ppo si ni venivənə pe'ro . non pju di tando tʃè perikolu propiu un n [h]e vissutə k am avutə a paurə kistə no kistu no no e ka per esempiu u paisi i Kariati a volte era allagatu per esempiu tʃ era u mari grossu o sì u tʃ è kapitatu un ann n anno o dui ke tʃ è statu l allagamendə subba ô lungo mari ka è statu n evendo a nnui vagnuneɖɖi è sembratu nu ddʒoku komunkwe è statu perikolosu ditʃimu kwann u mmari è kwasi trasut ndê kas . pe'ro nnui tʃè io iu l [h]e vissutə komə nu nu ddʒoku nun è ka l [h]e vissutu komu na tradʒedia ppi mmia è stat . e kwann è statu ? ka non lo so un m u rikordu bbonə n l ot/ ni l ottantadui iu sugnu vinuta kkanə u settandott settandanovə ? settantotto settantanovi e kwandu [h]a vinutu kkha kom eranu i primi tempi kkha nta Ddʒermania tuttu d un piettsu era brutth kâ lingua ka unu nun sapi era bruttə pik'ki io n sapia nemmenu na parola in tedeʃk poi [h]a avutu subbitu a responsabbili'ta i na nipoti mia na mia sorella [h]a ghjut a lavorarə e me ll [h]a lassat a mamma lavorava eva kkju respondzabbili diʃimu kwindi [h]a kriʃʃutu na nipotina mia sì a nipotina . è ppoi eva bruttu pik'ki un tʃ eva kkju ɖu rapportə kka ttʃ è fra mamma e patri e figghju ditʃimə m avia a ddiri na kosa nova# pe'ro . l avə purə desiderati prima di veniri kkha ku a mmama ku pa'pa e a Kariati ormai kku i nonni in e'ta avantsatə kku . kwannə mi vinianu kiɖɖə . momenti i rabbi ditʃi iu mmi nni voju iri dduv a mamma è normal . e ppoi è diversə ppo tenə i fratə i sorə kwindi è statu superatu komunkwe è bbrutth . è statu bbrutth e ke ai fattu i primi tempi kkha nenth stava ddinʈr a stat a kasa a kasa l ati sorə mei nda la ʃkhola l atə fatigava e gghjɛ stava ddindra vab'be jimmə a ra piʃʃina jimm a i jukarii dʒju/ i jukari ankora jukamə ku l ati dui frati mei kiɖi kkju pikkuli i mi pe'ro ppo un [h]e fattu nendhi a ra ʃkolə nun tʃi sugnu jutu pik'ki ava finiti i ʃkoli obbligatori in Ddʒerma/ in Italia kwindi kkha mi [h]anno kiamato pe'ro nun eva obbrigata a tʃi jirh . k aviva ra litʃentsa e venivi treditʃ anni kwando treditʃ anni sì . e pua komu komu [h]a kontinuatu komu [h]a kanuʃʃutu to maritu poi sugnu statə kwattr anni ku a mamma e ku pa'pa kkha poi loru si ni ssu ghjutu pik'ki pa'pa nun lavurava kkju su si ritirati in Italia ppi semp e ni sim jut tutt a famigghjə ppo sugnu statə n annu kku loru in Italia e ppo a Kariati a Kariati Kariati nun offriva nnenth e mmi nni sugnu vinuta n ata vota nda Ddʒermania maddʒorennə pe'ro pe'ro sentsa ddʒenitori no kku mia sorell . m [h]e trovat u lavoru e sugnu stata kku sorma tʃingwe anni e ppo dopu tʃingw anni [h]o konoʃʃuto mio marito ma kka ? kkha sì sì a u kontsolatə ni simu kanuʃʃut ah sì sì sugnu juta a ffar u passaportu e ni sim kanuʃʃut l [h]a kanuʃʃut a ll Italia e no a Kariati un u kanuʃʃiva sindʒeramend nun sapiva neangə k era n italianu . e ppo e poi# poi sugnu ʃpusat iɛ stava ra Stukkard e mi ni sugnu vinut kkha a Bbil . ka a Bbylə nenth sem ʃpusatə ama fatt tre figghji e simu angorə ndzem per il momento . e dduvi v ati spusatu kkha o ɖɖa sutta ? no no in Italia e kum era u jornu i preparativi tutth ? è statu bbellə è statu bellə è statu ntristito in nu funerale è morta mia dzia na settimana due settimane prima . eh e nni simm akkontentati i kiɖɖə k amə pututə far . nne tandu grossu u matrimoniu nne tandu pikkhulu pe'ro è stato bbellu lo stessu . e komu su in dʒenere komu si fannu i matrimoni a Kariati ke si usa ? ke si fa ? . o n usantsa tipika o propiu kom era u matrimoniu no sì tipika tipika no n tʃ è nenthə si fannu i soliti doltʃetti a ll auguriə dâ ʃposə . si fa ke po si fa ke poi kwannə eʃʃi ndâ kjesa fa u ddʒirə ti ferm avandi i nonni avand a kkasa dê nonnə avandi a kkasa ddê ddʒenitorə sti ssə doltʃə n koɖɖə e# e i fotografii unni si fa ? i fotografii mmo si ʃegghji ru postu kkju bbellə ognunu tʃerka di si nnu pper esempiu nni l ama fatth eva ddʒa nott e l ama fatth in riva al marə ni simu akkuntintati puri i pikk . pe'ro tʃ era a villa a villa dû paisə ki era a meta ditʃimu u portu mmo tʃ è a ll epuka angora un dʒ era . tʃi su i posta ad'du i ʃposə vanu . e komu pietantsi tipu mantʃari ki si fatʃia vab'be kistə ppo dipennə tuttə u me'nu ka unu si ʃegljə tʃè Kariati è komu tuttu u restu i lu munnu unu komu vo ʃpennə komu vo man'dʒa kwandə oʃpətə tenə kwannə va ɖɖa ti ʃegli a a bbasi i piʃʃi a bbasi i karni ognunu ʃegli si fa nu me'nu . e s [h]annu# nti lli invitati a lu ristoranti po ti ni va ditʃimu a festa è ɖɖa ppo ki pu'o va in viaddʒo di nottse ki non pu'o . va a mmari va al mare eh dipennə purə i parekkjə kos e per esempiu ɖɖa sutta l infantsia kom era tʃè rispettu a i fimmini putivanu niʃʃiri per esempiu i figghji fimmini putivanu niʃʃiri o aveunu stari ntâ kasa . no . tʃè dipendi i nda kwali famigghji kriʃʃ ntʃi su i famigghji ka ankora pentsanɐ . a ll antika ntʃi su i famigghji ka mmo si stannə emantʃipannə mmo è diversə per esempiu iu mi trovu nda Ddʒermania pik'ki iu tiniva tʃè tegnu nu paʈri ka a ll epoka mia i ditʃott anni jeu nun kanuʃʃiva nemmenu a Kariati ku #ssa . e kwindi m [h]e fattu a validdʒa e mi ni sunu vinutə nda Ddʒermania ma no ppâ libber'ta ka kka [h]e fatth kis'sa kke pe'ro almenu mi sendiva libberə . nvetʃi mmo mmo nno mmo i vagnunə ddʒa vanə a ri ʃkholə fora paisə ddʒa è kkju emantʃipatə komunkwə Kariati nun è komu prim . pe'ro ntʃi su lo stessu i famigghji i mmo ka su magari vagnunə i vind anni ki nun tsanu mangu ki vvo dirə Tarrə Vvekkhjə ditʃimu molto poki sekondo me . a kkomə si viri a mmo a ddʒoven'du treditʃi kwattorditʃ anni ddʒa initsianə a niʃʃirə kkju ttʃ è purə kkju libber'ta ditʃimu . tʃ i su parekkji kosə novə barrə . posti dove andare ditʃimu mmo . tu [h]ai avuto okkasione di kanuʃʃiri ankunu paisi dâ Kalabbria nno ddʒiti skolastitʃi nenthi vab'be no no ddʒiti skolastikə ka mi rikordu in Bbuglia simu stati in Bbuglia jimu a i li grotti ɖa a la kwinda elemendarə kistu è tuttu kiɖɖu ka mi rikordu è in Kalabbria nta Kalabbria no no no un sugnu statə mai tʃè prima nun sugnu statə mai a nessuna partə . sulu Kariati# no sul a Kariati . e Kariati komu komu paisi komu vivi tʃè è nu paisi i mari o è nu paisi i muntagna tʃè sekondo me è nu paisi i marh ma i tuoi ddʒenitori fanno parte de l kwartiere ke si trova ntâ marina ? sì stannu sutta a u mari pik'ki ttʃ è Kariati supra superiori sì pe'ro un è kka m u sendə estraniə Kariati superiori tʃè ppi mmia è tutt Kariati un ni pottsu riri Kariati di mari i kiɖi i Kariati superiori su ndâ mundagna . magari si sendi na differendzə ddʒa kwann tutt tʃi va a fa a passeddʒatə viri i stradini i kosi kkju karatteristikə nvetʃ Kariati marina ti pottsu diri ka è kkju tʃittadinə kkju apertə . tʃè jɛ notu a differentsa komu si ɖɖa fussə rimasta vint anni arretə e Kariati e sutth s è kkju emantʃipat . pe'ro non magari i ddʒendi ma parrunu divertsə ? no parrari diversu no non kredo . propiu akkus'si a differendza no pe'ro si virinu i ddʒendi i Kariati superiore kkju . kkju tamarrikkhji . no ma è vero sekondo me e tʃertu ddʒa kwann i viri ka tu ti tʃi va ffa a passeddʒata viri kiɖɖi stradinə ssu komu na kosaa kjusi na kiɖɖi kwaʈʈru muri lloru su protetti non lo so è diversu . u bbiri per esembiu i kasə rannə komu su nda marina i kasi i ddu tre piani u bbirə su tutti kasini pikkoli kosə a differendza tʃ è su i modi i parrari no u modu i s eʃprimiri è uguali . ma tu ogni kwanto ʃendi ddʒu na vota ogni anno o sì una volta a ll estat sulu a l estati i kwantu tempu ti fermi a Kariati ? kwattru settimani kwaʈʈru settimani sempi ndû misi d agostu sì tʃ è ankuna festa ka fannu ? ma u misi d austə è kkjin i fest pik'ki tʃ è u turiʒmə kwində u pundu tʃentrali è u misi d agostu e kwindi tutth a sirə tenə kosi kulturali kosi turistiki kosi festi i kandandə tʃè si gondʒendra tutthə ɖɖa . ma la festa de l patronato kwal è no kwella è a maddʒo a maddʒo San Kataldo si u detʃi i maddʒ nvetʃi u misi d austu tʃ è San Rokku ka è puru na bella festa e ki stanu fatʃendu ? San Rokkho ? San Rokkho fan a fannu prima u kosu ndô paisi u korteu ku u sandu poi fannu u korteu ndâ marə ogni annu venə ʃelta na bbarka diversa tʃi mindanə u sand i dindra e tutt i bbarki u segunu ppo fanu i fuoki i fuoki a parekkje parti in mentsu a l mare fannu nu bellu fuokə e poi si rikuogghjənə fanu a serata ku nu kandandə o nu gruppu folkloristiku San Rokkə è ange se non è patrone è puri na bella festa ka fanu pik'ki tʃi fannu parti puri i i napulitani ditʃimu ka su a Kariati s [h]an kkattat i kasi a Kariati fanu l artifitsi ekstra per San Rokko è na festa ke è divintata abbastantsa rann . e per San Kataldo ke si fa ? San Kataldu è na festa kkju i pais San Kataldu è subba normali si trova ndâ kattedrali a Kariati superiori kwello è il suo posto pe'ro na vota l annu si nni va ra ra kattedrali i San Kataldu si kjama propio ko'si e sta nu misi ɖɖa . dal dietʃi maddʒo al dietʃi ddʒugno poi a ddʒugnu u pijanə e u portanu n ata vota ndâ kattedral e a festa si svoldʒe tutta a San Kataldo ditʃimu ntʃi su puri tʃi su puri i kandandi kos e nna festa ka/ i kariatisi tʃoè è a kkju importanti e ttʃ è stu rituali ka pijənə u sandu e nu fanu stari nu misi ɖɖa pik'ki kus'si ditʃi a tradittsioni non lo so mmo pretʃisu pik'ki itʃ [h]annu trovato# eh sì no lo so poi non l [h]o ʃpeditu# e di mantʃari è tipiko di Kariati ankuna kosa ke l i kutʃini tu a modu kreatisi ditʃamu n kas bbe mantʃari tipiki tʃi n [h]annə parekki tʃ è da partir i a pastə fatth ku i ferrə kome li fai ? e io mmo on ni sattʃu fari bbenə #tʃ è tʃ [h]e provata di fari pe'ro nun è ka su kosi ke i fa tutt i juarnə kwannə tegnə propiu a vulia ri farə kjam a dzia e mm i fa . se nno ppo tʃ e ra pitthə kku a sardeɖɖə tʃ è e komu si fa ? komu si mantʃa komu si pripara a pittə kû sardeɖɖə la fai si fa ra pastə i a pittsə e poi nvetʃ tʃi mentirə pomodorə ee tʃi si mind a a a sardellə k è tradittsional i Kariat e ppo a fa tipo . tipo . no bbi'gne tipo no sal #tə no a kkasa kwindi ddʒa salati ppo si fa tipu kruasson komu ti diku meruka [conchiglia] no arrotolatə e vieni a a pittsettə veni nun è na pittsa indera kom a klassika pittə #e ven a tip i meruk konkiglia konkiglioni komə ʃpiegari tʃi sì sì ppo tʃi su i 'krustələ k è nu tipiko . doltʃi salatu su kosi ke si fannu ku lu salə sia ku ru tsukkəru . poi ki ttʃ è kkju ? tʃi su i kriʃpelli ke è puru nu kosu su nu doltʃə frittə komə kome posso paragonare a . a ri kosi per esempiu ka fann a Napuli i San Dʒuseppi ai tseppulə ə San Dʒuseppə e mmo si ni fatʃənə kisti i kka e ppo tʃ è a pasta e faddʒoli i soliti prandzi poverə iu su dugnunu# i fa diversə kwindi ma kâ pasta kî ferri ki tʃi menti i supra ? . a pasta ku i ferri si kondiʃʃɐ normali kon s/ suku i pommarorə ku na ʃpetʃali'ta o salsittʃa dendro o annugghjə annugghjə ke sarebbe n insakkatu fattu ku tutti l inderiori ddû majali ke si usa propiu ppi sta pasta kkha ʃpetʃalmendi i karnevali karnevali invern tipi e nu prantsu kkju invernili ke estivu . e per esempiu kwando eri bbambina [h]ai lavorato mai ntâ kampagna o semp vitʃinu a lu mari ? no no ntâ kampagna no no . nun [h]e lavoratu pik'ki sugnu stata sulu finu a triditʃ anni ppo si ma non so lavori in kasa ko'si no no kistu no tʃè tʃ era a nonna tʃ er a nonna lavori un si pu'o diri ka tu ajuti oppuri ka va a ffar #pe'ro unu i triditʃ anni nun ti po lavorar ko'si è megglio a lu mari nun tʃi puteva iri # . il viaddʒo kom è stato kwando per la prima vota sì a prima vota kwand [h]e vinutu kka nta Ddʒermania kû ʈrenu no ? u viaddʒu no iu sugnu partutə ku sorma ku a makina ku a makina sì . u viaddʒu è statu bbonu pik'ki l ava/ l ava detʃis ia nun è ka m [h]a kostrettu angunu a veniri nda Ddʒermania e na detʃisioni k [h]e pijat ia e kwindi è statə bbruttə i na parti pik'ki . tu [h]a llassatə [h]a llassatə a l amitʃə [h]a llassatə na sori a mme tʃè l ati sori a mme ɖɖa pe'ro no tandu tandu bbrutt . pik'ki ppo a ra fini nun è ma/ nun è kka m avənu kostretth e mi sendiva ka mi stavənə fatʃennə na kosa ka iə pu u boliva kwindi un è statu tantu bbruttə ma virennə tuttə sti differentsi ti se fatta n impressioni tʃè ah ma la prima volta kwannə [h]e avutu treditʃ anni o kwannə mi ni sugnu annatə sulə no a kwann era pikk/ ah kiɖɖu è statu brutth . è statu bbruttə pik'ki [h]e lassatə i nonnə . è statu bbruttu pik'ki mi sugnu trovatə . n sapia diri mangu na parola in tedeʃk . è statu bbruttu pik'ki . vab'be è statu brutt . eh bruttə e ppo bellu nda n ata parth pik'ki tinevə ri sorə mme i fratə mme eva na kosa ka a ll Italia mi mangava ku i nonni sul . e ppo l [h]e superatu komungwə subbitu un [h]e avutu probblemi . e u tedeʃku komu l [h]ai mparatu kha ku i tedeʃki o u tedeʃkə mi l [h]ai mbaratə lavorannu kku i tedeʃkə lavorannə po mmo me l [h]e mbarat puru n poku kkju megghjə pik'ki tegnə i figghji ka vannu a ra ʃkholə kwində . sulu a parrari pe'ro a ʃkrivərə ʃkrivərə no leddʒərə komungwə u leddʒ . e mmo ki stai fatikandə komu professioni mmo ki fai ? mmo sugnu nda na ditta normalə operai . mmo no pik'ki tʃ è tegnə u vagnunə pikkulu mmo sugnu a la kas . e kwandu rikumintʃi a lavurari ki lavoru è ki tipu di lavuru ? . è na fabbrik i/ ka fa tubbə ppe autə ppe kamion na fabbrik i metallu . e ti ʈrovi bbuona ɖɖa ? sì . ti ʈra i ku i tedeʃki o tʃ è tʃi su italiani sì sì tʃè su pure kollegi italianə tʃi ni sunu pogə pe'ro komungwe jɛ u fattsu differendz fra tedeʃki e# taliani kollegi su kollegi . ma kkha senti propiu la massittʃa presentsa dê kariatesi nta Bbyl o kom è ? tʃè italiani di menu# italiani voglio dire provenienti di altre dzone o siete maddʒormente tʃè siete voi sekondo me a maddʒor parti i italiani i Bbyl su di Kariati di Kariati la maddʒor parth sekondo me pu'o ddarsi puru ka mi ʃbagliu pe'ro . a part u fattu ka italiani tʃi ni su pokə . nun tʃi ni su assai pe'ro a maddʒor parti si sì su di Kariat . e si si senti pure ke tʃè v inkontrate ʃpessu kariatisi ku i kariatisi per esempiu a l tʃirkolo kom è vab'be tʃ è nu rapportu divers ʈra kariatisi e kariatisi pe'ro un tʃ è propiu kiɖɖu affiatament tʃè a ppart a pparti u fattu ka a maddʒor pparti su parend dziə su parend pe'ro n tʃ è ka n inkondramu suli i kariatisi o suli i i sitʃiliani suli . no kwesto no . e andate spesso a l tʃirkolo kom è ? a l tʃirkolo tʃi vinimə kwannə u minumu indiʃpensabbilə tʃè è na sedi ki sapimə kə tʃ è putimu fari riferimendə si si ni volimə ngondrarə se volimə stari nu pokə si vulimə organittsari na kosa allura avimu a sedə ka è ddʒa n okkasioni in ppju ditʃimu si nno nun sapissimə ad'du nə rivolddʒərə o kos volendo . pe'ro nun è ka . tʃi su kistə kosi fregwendə kwel poko ka sapimə ka a sedə è a diʃpositsioni . si vulissimu fari anguna kos . kî figghji per esempiu i figghji mmo kwanti anni tenanu ? . mmo tenənə unu duditʃi uno otto e unu du/ kwasi due e komu parranu parranu kariatisi o sì parranu kariatisi tra di loro parrunu puru u tedeʃk pe'ro kku nnua parrunu sulu kariatis . [h]anu frekwentat a ʃkhola italianə fin a l anno skorsu mmo l [h]annu kattʃat u kors . ma a skola italiana tʃ è ankora a Bylə ? . no l [h]anno tolt st [h]annu l anno tolt eva a skhola tedeʃka fatʃivanu ddui urə settimanali mmo st annə purtroppo gli alunni su diventatə pokh e l [h]anno dovuto ma kwindi nu sakku i kariatisi s [h]annu ritirat ? . no su i nun è ka è ʃkholə sulu ppi kariatisi è ʃkholə propia ppi tutti i taliani sulu ka i taliani i vagnunə nun tʃi nni mannanə a ri ʃkhol e l [h]annu ke l [h]annu kattʃatə e mmo da kwest anno pe'ro fin a ll anno ʃkorsə tʃ è statə e ju tʃi l [h]e mannat due ore la settimana era ddʒa kwalkosa . se kwalki tramiti a televisioni tramiti a anguna parola italiana a ditʃənə un è kə pe'ro nnu parramu kariatis . e kwannu kwannu ʃinnənə nta Kalabbria e kwannə parrunu kî nonni tegnənə kum è ? no nessunu probblem i kapiʃʃunu i nonni sì kapiʃʃunu tutt tuttu sì . ma di solitu komu u traskurriti nu dʒornu si vakantse ddʒu nta Kariati jati a lu merkatu per esempiu no a Kariati tʃ è mari e kkasa e kasa e mmari tʃè tu va ppi lu mari ppo a sira ti fa a passeddʒata a solita jurnata i vakants tʃè un ti krei nne probblemi i orari nne probblemi i mandʒarə nne probblemi . tʃè nui jamu ɖɖa ppi lu mari a maddʒor parti i u tempu u traʃkorremu a u mari e ppu a sira si sta in kompagnia . tʃi su stati puri ddʒa i juarna ka ditʃimu organittsamu na ddʒita fora Kariati nun è ka stammə e duvi jati ppua ? e jamə a n atə paisə jammə nda Sila jamə ni fatʃimə na ʃkampagnata jam a a n atə paisi a u marə e stə kosə kkha . ma sempri a jonika o puri a tirrenika tʃè a kostiera tirrenika ? no semp ionika e st estati vulimmə jir a nda l ata a Tropea a dzona i ɖɖa pe'ro non tʃi siamo riuʃʃit u mari eva brutth . kiɖɖu juarnu ka amə detʃis i iri u mari era brutt e ntʃi simu jut nda Sil
Luz1mDD1 kwannə [h]a naʃʃut ? # kwandu sugnu natə ? sì əh sugnu natə il ventuno otthobbre del millemovetʃentosessantasei sessantasia si mmh sessantasei tenə tu frati suorə ? sì tengə kwattr/ kwattrə sorə e dui frat no tre sorə e dui frati kon me kwattro e sunu kju ranni i tia o su kkju pittʃuli sì su su kkju ranni allura tu si a kju pittʃula ? io sì a kkju pikkola . e ti rikuordə ankuna kosa dell infantsia ddʒoki sì ddʒokau/ jokava a sattʃ ee ai brutt ki sarebbe mi puoti spiegari nu puokə in dialettu ? sì in dialettu i pret tʃingwe tʃingwe preti si tiravunu e si pijava unu in terra . a khorda sì a korda ? a kâ korda fatʃi kus'si no i sattʃ e bruttu e aʈri aʈru ddʒoku aʈri a mmuttʃikateɖɖ . ke ki t av a mmuttʃar e t a t avadi trovarə . ki tipu atə kuntari nkunu alle detʃi detʃi a ppuo t [h]adi trovar . poi jukammə ku i tappi a bbirra ʃkammattʃat . eh . e si tiravənə ssi tapp ki jiva kkju vitʃinə si e a kampana puru ? . a kampana sì sì sì sempre ku i sì kon ku ri kwadrati kon/ ku i numeri e si dzumbava . e si skurava na petra duw jivə a petra . n u rikuordu tantu passatu troppu temph ma tu [h]a natu nta kasa o ntô ʃpitali ? . jɛ nta kas nda kas nun mi rikordu nda kas o nta nto no no . e per esempiu tempə i ʃkola tena ankunu rikordu ? . sì i tempi i ʃkola i stavu kku a nonna ka a mamma jiva nda Ddʒermania a sì sì mammata stava nta Ddʒermania nta Ddʒermania sì sì sì e iu stavu kku a nonna . eeh . a ʃkola è vvitʃina kkha a kasa . pik'ki sia elemendari ke mmedijə era è vitʃina e kwindi jiva a ssula . e kon la nonna kom era a vita tʃè kome vi sieti arrandʒati ? kku a nonna stava bbona era a mamma komu na mamma ppe mmia . era severa kku ttia sì severa sì parekkju severə sì mi mi mi puniva a sì ? sì . se sì dovevo essere . edukata . sen'no avivənə matts . si mattsi e paneɖɖi fanu i figghji beɖɖ . pe'ro del resto era una persona tʃè sì sì poi tʃ avevo io jɛ tenivə i kapiɖi ritts mi pettinava e mi e tʃandʒiva eh . a nonna ditʃiva kinə bbeɖɖa vo parir gran duluri [h]addi suffrirh . esisti puru duvi vua . e altri kosi infantsia dʒiti skolastitʃi n ati fattu no ddʒiti ʃkolastitʃi mai no no io almeno io no gli altri l altri sì . a me no . niente e ppo mi mannava kwando kju riv a ra ʃkola mi mannava a fari i kwatsetti . i rikami e l untʃinetth nda nda na vekkhj . kwindi un edukattsjone kasalinga kasalinga e t [h]a fattu niʃʃiri a sira kê sì sì kê vagliuni sì kissu sì nun t [h]a proibbitu no no m [h]a/ m [h]a fatt iʃʃire l estate . sì sì uʃʃivo e le feste i festi patronali tʃi komprava ttʃ akkattava i vestiti novi e jimmə a festa patronale a Santu Katavərəh . e kwal è il patronu di di Kariati Santu Katavərəh Santo ? Kataldo . Katavuru noi ditʃamo in dia/ Katavuru Katavərəh e tʃ è una kiesa sì tʃ è nna ghjesa pikkola è una dzona ke duvi si ʈrova ? eh a ll initsio ə appena akkumintʃa Kariati . noi nui simu l ulthimu paisi â provintʃ i Kusents kwində appena akkumintʃa u paisi . viniennu venennu i Kusentsə venennu i Russanu . sì tʃ è a kjesa di San Kataldu ? sì tʃ è ra kjes i Santu Katavurə e kwandu si festeddʒa ? il/ u detʃi maddʒu u detʃi maddʒu e ke si fa komu prutʃissioni ? sì si fa la prutʃissjoni da# a kappella si porta a ra kattedrali i Kariat/ i Kariati subba . ehm . e ppo veni kandandə musika folkloristika . e dura ddu juarnə a festa . e si mantʃa e si mbivi puru o tʃ è ankuna kosa ki si fannu dultʃi per esempiu ke si ke si priparunu nta festa sì eh si fanə si fa u maju . k è nuu . nun è propiu nu doltʃ . eeh . nu frittu nu nu fritth . ehm si kostruiʃʃe a komm n albero komu n albero e po s arriffa va a a ll asta e . eh i sordi po van a usants . i fusiɖɖi i fusiɖɖi i kuɖɖureɖɖi i kuɖɖureɖɖi no ppo tʃi su i kuɖɖureɖɖi kû tsukkuru i kuɖɖureɖɖi eh kû kû tsukkuru tʃi menti subbə sì kû tsukkuru i subbə . e i fusiɖɖi ma i fusiɖɖi e u maju è fattu i è u maju u maju è fattu i fusiɖɖi . e ppo kkin u vindʒa u distribuiʃʃ ê vitʃini i kasa . e a festa tu tʃi vai ogni annu o kwandə eva vagljuna sì mmo no . mmo . nu nun mi tʃi trovu kkju a ghjir a festa per'ke pik'ki un sugnu kkju a un sugnu statə kkju a Kariati ah no no si ʈrasferita no [h]e jut a ll universi'ta . i Kosents ? no a Bbarh a Bbari è luntanu pe'ro . eh ntsomma no tantə ʈrittʃentu no trittʃentu e kwasi tretʃentu kilometri . e kum è l esperientsa i kariatisi kwannu si trasferiʃi a Bbari . no a vita è divers pe'ro iu iu nun nun [h]e avutu kontatti kku i kariatisi . sulu kku atri personi i atri paisi vitʃinu a Bbari provintʃa i Bbari o Lettʃə . kariatisi no . sì è n eʃperjentsa m [h]a jutat a kkriʃʃərh . e kum è a ddʒenti tʃè i Bbari su kkju diversi i vua no Bbari e komu si fossa nu paisi kkju ranni puru ɖa parra n dialettu ku nnu kapiʃʃ pe'ro tʃè nu nun è na tʃit'ta . ehm . na tʃit'ta tipo Ro/ tipo Roma Milanu no . e poi tʃi sunu i kwartieri ke sunnu posso offrire paesi pikkulu pikkulu kaf'fe fresko o kaldo lo vuole ? kaf'fe fresko sì . tʃè l esperientsa dâ ʃkola tu [h]a fatt i superiori a a Kutronə a Kuʈronu e kom era a tʃit'ta ppi ttia ? ppi mmia bbona ma stava sembə kku kariatis viaddʒava kkû pulman e st/ e stava sempə kku kariatis farə na passeddʒata . no mi è piatʃutə antsi i ʃkholi superiori è statu u rikordu kkju bbɛllu . eranu kkjuu belli i la universi'ta o no diversu diversu universi'ta ki si fatʃiva [h]at avutu u tempu pi ni ppi mi jati ke ne so akkattari ankuna kosa sì sì sì eh si fatʃeva ʃamba'le si ditʃ si dzumbava a ʃkhola ppi gghjri a kkattarə anguna kosa o pe divertire dzumbava tand l universi'ta è tuttu diversə pik'ki t organiddzi tu detʃidi tu kiɖɖu k [h]a fari se vo iri a ʃkhola o un tʃi vo iri nun ti fa nenthi nuɖɖ . nvetʃi a Kuʈruna ata fattu ʃamba'le puru tu sì sì sì kku i kumpagni toi sì sì . e ka atə fattu a Kuʈronu pik'ki ati sempi jutu a Kuʈronu no sì sì . ndî bbarri a jukarə a i flipper a bigliardə o sutt i portitʃi a passeddʒari un po kjedimm i sordə tʃentu liri dammi tʃentu liri dammi tʃentu liri ppa kkattar anguna kosa puru i mantʃar . ma ppju per per divertimendə ka ppi bbisognu pe'ro i sord sì tʃertu ti piatʃivanu puru i negottsi u merkatinu a Kuʈrunu ? sì negu negu/ kkju i negottsi u merkatinu tʃ andava raramenti tʃi jiva raramenti . a maeʃɽa toia era severa o kum era iɖa ? no n aviva na sula maestra ogni materia tiniva na maestra no tutti bbravi erənə tutti poi u nordə ah sì sì nun eranu da Kalabbria ? no la a maddʒor parti evunu tuttə u nordə e pik'ki v [h]anu ʃpiegatu pik'ki è d akkus'si ? ma iu f/ jɛ [h]e fattə u litis l istituto tekniko industriale e forsi kkha nun tʃ eranu laureati in kimika bboh non lo so per'ke nun u sattʃu pik'ki . ma tutti tutti bbravi . nvetʃi kiri û suddə nu poku kkju vakabund . mbaravanu menə kos . sì ? sì . e vi minavanu puru no . kistu no no mai mai kâ bbakketta no no no i ʃkoli superiori no i ʃkoli lementari sì ah sì kkha a Kariati sì sì a Kariati sì kkâ bbakketta puru a ttia suttʃiriva ? sì sì pik'ki ? eh se parrava durandə duranti l ori l orari a ʃkhola . sì kku a bbakkett fatʃevanu male le mani i manə russə . e e ppure fattʃa a lla lavagna sì fattʃa a lla lavagna pi kwantu tempu ? meddz ora fattʃa a lla lavagna ments ura pe'ro oppuri in dʒinokkio indʒinokkjata arret a lavagna puru . ka suttʃidiva spissu no ʃpessu no . ʃpessu no pik'ki ppo u kapivi e u nu fatʃivi i kos# nun evənə permess . a fimmina kkha kom a viri a kondittsjoni dâ fimmina a Kariati . [h]a kandʒatu ankuna kosa riʃpettu nguna kosa è kandʒatə ma ma a mentali'ta fondamentalmente è rimasta semb a stessa . almenu ppe ppe mmia eh . e tʃo'e . eh è rimast ankora komu nu paisu kom era prima arretratu kritike kose non vere ke volano le votʃi i vutʃi . tʃè nun si fanu i fatti soj . tʃè s immis/ s immiʃkunu semb# ndê fatti i l atri . rispettu i maskuli i maʃkuli ? rispettu i maʃkuli nun [h]e kapitu verament rispettu a ri maʃkuli vol diri i fimmini ? i maʃkuli su semb egoist vuonu semp komandari pe'ro mmo su kandʒati nu poku i/ a ddʒoven'tu ditʃimu a ddʒoven'tu sì . ditʃamu ka mmo prevali nu poku kkju a fimmina . tenə nu poku i tenə kkju libber'ta riʃpett a prima . sì . e per esempiu i maʈrimoni komu si festeddʒanu duvi pua oi ? i matrimoni . tʃè non è proprio kome prima ke si usava il korredo ke si kontrollava kontrollava la robba ke gli davi . mmo si unu ttʃi ll [h]a la duna si nno fa nenthi e sempri kome prima il korredo sempre si da kwalkosa sikuramenti . prima si/ si dava di kkju mmo si duna di menu #si va ô ristorante si bballa musika popolare . e ttʃ è a fujatina . duvi vua ? ma ultimamenti no kkju . antsi mmo tʃ è puru la puru konvivents mmo è di moda ke fannu primu i figghji e ppo si ʃpusə . ma sulu kwandu [h]annu fattu a fujatina per esempiu unu fa a fujatina ka mugghje/ ku na vagliona e ppoi è obbligatu si spusa ka no puru kku fa na fujatina pe'ro se è intʃint po un si vonu ʃpusare e e konvivunu . rikordi d infantsia rikordi d infantsia . nienth [h]o vissut kkâ nonna kku i kuddʒini . pik'ki pure loro/ puru iɖɖi tinivinu i ddʒenitori nda Ddʒermania e stavam/ stammu tutti ntsemi kkha . e ppo ogni ttantə jimmə trovammə i ddʒenitori ndî festi l istate stammə dui misə . nda nda Ddʒermania e ppo ni rikogghjimmə bell a ppatat bellə grass . pik'ki tʃi fatʃivanu mandʒar assai kka a Ddʒermania i parienti vuoʃɽi sì i ddʒenitori banane jogurth ke komunkwe noi kwa non mandʒavamo sulu a ts/ a suppa ni fatʃeva mandʒar a nonna u latt ku ru panə ku ru pani tost a suppa a supp i latth a supp i latth si si puru a mmia [h]anu fattu a Kuʈru a supp i latth no brioʃʃə kosi kiɖɖi kosi ka ttʃi su mmo no nvetʃ kwann jimmu nda Ddʒermania ni mandʒamm i i kosi dutʃi no i doltʃi i jogurt bananə tʃokkolatə tʃukkulatə . i nottʃolini eh kka nenth nottʃolini kkha si mantʃava . pan e tsukkəru ni dava ra nonna kwando volevamu na kosa doltʃi . mpurnivanu ru ppani e ni tʃi mindivanu u tsukkəru i subbə . ku l ogghju ku l ogghju ? a mmia mi piatʃiva sulu u ppani ammogghjatu i tsukkəru . e ppo ogni ttandə mi fatʃiva kosi frittə ku a past i panə ppi fari u pani i frijiva e ppo ni tʃi mintiva ru tsukkəru i subbə i dzippuli o komu si ditʃi no nun si kjamanu dzeppulə n nun m u rikordu komu si kjamunu frijivaunu u pani ? a pastə i pani i dû makulatu . ah a pasta arrustika nun era doltʃi la stakkava e a jittava nda l uogghju wuɖɖent e si gonfiava si gonfiava sì u pani ku lu levitu ku lu lievitu ku lu lievitu e ppo tʃi mintiva u tsukkiru i subba e nu fatʃiva mandʒar puru a partə vuast tʃ è statu kistu sì sì u sattʃu . sempre . ova farina e ra akkwa . mintiva nda l ogghju e si frijivanu . e ppo a domenika fatʃiva i gnokki i patat e ni fatʃeva fari puru ma a Ddʒermania o no kkha a Kariat nu stammə sembə kkha a Kariati kâ nonna sì gnokki i patati fatʃimmu e i makkeroni a fferrett kumu si fatʃi i makkiruni a ferretta ? kon/ ku ru ferrə kiɖɖu ka si tʃi fa la magghja sì si si tagghjava la pasta e si passava ku stu ferrə ka vinianu a rittʃolini si ritʃiva puru si ʃilava ? si ʃilava sì ma ppo a nonna me tissiva û tilarh kwindi i/ jɛ i mindiva puru ndû tilar passava ra navetth ah addirittura sì kwindi [h]a fattu na kosi i tissuti i kosi sì sì kwand era/ na ʃpetʃ i sì e kogghjivi ri kanni ku ru fus fatʃivanə i kuvɛrt sì i kuverti ppo fatʃimu i litts . a l ati pertsun a no/ a nonna eva na/ na mastra . ma massaja no massaia na mastra era gnur a mastra a kjamavanu na mastra sarta no na mastra sarta era sarta tessiva rû təlarh fatʃimm i kuwɛrti a i ddʒenti . e ppu kwandə finiʃ'ʃiumə ni fatʃiva mi fatʃiva nu regalu m akkattava na kosə i orh . mhm . e infatti na vota amu fatthu nu litts ppi duditʃi mila lire e mm [h]a kkattatu na fedinə . ankora a tegnu a ten a mamma no l [h]a jittat ? . # . sì a nonna eva a gnura mastr po tiniv i ragatts ke s imbaravunu no i diʃʃipuli i diʃʃipul s imbaravanu a kusiri tʃertu mi potresti rakkontari n autru poku i kissu pik'ki a mmia interessa assai a vita dâ masɽa . a vita i a mastr . ee . te/ temmə na kasa a pikkolə kkju pikkola prima appena trasivə tʃ era u təlaru ka angora u tinimmə nu u təlaru pe'ro non è nun è mundat e a nonna stava semp ndâ ssu telarə ehm e jiə m assittava a ffjangə e mi fatʃiva passarə ssa navetta e fatʃimmə i disegni ê kuverti e . eh eeh . e ppo l ordinavənə i pertsunə ka vulivanu a kuwɛrt . eeh e nui la fatʃimmə kku a nonna e ppo la vinnimmə . pe'ro s avianə jir a pijavanə a kasa mendi tʃ avi n ati signori ka u nni i fatʃivinu i kuverti poi si mintivanu subb a kapa e ivənə vinninnu vinnennu a i paisi vitʃinə paisi i muntagna a Ttʃi'ro paisi i muntagnə si mintivinu ku kiɖɖa ku ra kuruna subb a kapa a ri parti vost . e vinnivənə i kuverti a nonna no a nonna ma tʃ eranu alʈri fimmini dû paisi sì sì sì i kuverti ddʒa fatti i fatʃiv a nonna era na maestra eh eh fatʃiva kuverti kuverthinə . kopralettu kopralettu vab'be adi parrari u dialettu a sì m [h]a si n [h]a spiegari ah e fatʃeva i kuverti i lana i kuvertini e i kuverti bboni kiɖɖi ka si mindiva ô primu lettu puru i seta i seta i seta sì puru i set tʃ era na differentsa i lavorari per esempiu u kutuni dâ seta si tʃ è a differentsa e spiegami nu puoku komu si lavurava . iu [h]ɛ fattu ko la/ la lana e kotone pik'ki la lana a lana a nonna a tiniva ndî mani e unu kugghjiva u 'gghjommərə invetʃ kû kotoni fatʃimmu i kanni ku ru fusu i kanneɖɖi i kanneɖɖi kugghjimmu i kanneɖɖi ku ru fusu . e a mmia mi fatʃeva fari semp kiss mi fatʃeva kogghjiri i kanneɖɖi aveanu tʃerti kanni pikkulikkhji l amu l indʒirə kome i rokk e li filə . kû petthinə eh kwandu tessia na vota lei [h]a ditth a navetthə a navetth si passava ndû filə ka kontsava prima nu filu e poi tʃi passava a navetta e tʃi va kku ddu kos ka un nu sattʃu komu si kjama ka si ʃbat'tia ddu kos ka ʃbatthivu kwannu passava a navett . u litts si kjamava u littsə è kiɖɖu ka si fa ku ri filə ki tʃi passi i fili in ments e ppo si fannu komu na barkett e kiɖɖa è a navɛtta kiɖɖa è a navɛtta ka si ntʃi mendiva ru/ a kannə ku ru filu kugghjut e fatʃivi kus'si e ʃbattə e ʃbattia komu si kiama su kosu ka sbatt u pɛttinə u pɛttini e ku ru pɛttini ʃbattimmə e u filə si kogghjiva tutt a a nu pitts invetʃi tʃ evəru nu disegnə ku i manə passamm u fil i nu i nu pitts a ll atu fatʃim u disegnu a rosa a # ah kissə kosə è era belle kosə e nu u tilaru l avimə puru k un tʃ è spatsiu pû tiniri mundat . pe'ro kwa kkha a Kariatə tʃ è . tʃ è eʃpost komu a mments a strada tʃ è nna a kjes . e tʃ [h]ennu espostu kku ddʒa a tela dentr . mo ku li peri no fai ku li peri ku'si e kan'dʒi . i fila . fai i disegni kissu n l [h]e mai fattu ia fatʃiva semb a nonna . semb iɖɖa passava ri # i kkju pittʃuli nun nun sapianu fari e no no sulu ki i masɽi ma po ê diʃʃipuli s intsegnava ma i ranni e eva vagnunə nun tʃ a jundʒiva nun tʃ a juntʃunu neanka e nun tʃ a juntʃunu kwindi tʃ era na spetʃa i dʒerarkia sì ka a masɽa era kkju kiɖɖa kkju esperta sì sulu ka ppo a nonna mia un m [h]a mbarat propia a tis'siri pik'ki m [h]a mandatu a n atu pitts a mbarar a fari i kotsetth e ppo a ʃkhola a mme eva a matina e pomeriddʒu matina fatʃimmə i lettsjoni i pomeriddʒu fatʃimmu lavori a ll untʃinettə fatʃevamo iu fatʃevo i bavettə per i neonati i bavettə a ll untʃinettu poi fatʃevu lavori ku a raffia ku a krita puri tʃentrini tutt a ʃkhola n imbarava e mandʒammu puru ɖɖa tʃ era u mandʒarh . ma tʃ era na skuola tipu sotʃali di ʃʃentse sotʃali o kom era no no kwella statali statali sì sì sulu ka eva a matina e pomeriddʒ . u pomeriddʒu ni fatʃivunu fari prima i kosi râ ʃkhola e ppo fatʃimmə lavori n imbaravanu a fari lavori di pure ntsegnare e retʃitare a nonna me kusiva i vestiti râ retʃita e ssu lavuru ka fatʃivi duvi a nonna nun la putivi pua kuntinuari no no no pir'ki a ti mankava u tiempu mi mankava u tembu no ma po per'ke on ubbidiva a star â nonna no me skottʃava m inkriʃʃiva e un nu voleva fari e allora a nonna m [h]a mannata a du n ata vek/ n ata vekkiareɖɖ . pi ma mbarari a fari #kosi e sugnu juta prima a mbararə a ll untʃinett fari i tʃentri e ppo a fari i kotsetti kku kwattru ferrh kiɖɖi fini pe'ro mmo nun m u rikordu nenthi komu si fanu . e puri i lintsoli i korredu mi fatʃeva fari puntu a kkrutʃi puntu addʒorno . ku lu tilaretth . e ppo tu sintivi a mankantsa i ddʒenitori tua no ki stavanu nta Ddʒermania no tu ogni kwantu i vidivi na vota na vota a ll annu sulu nu misi d agustu sì no pik'ki sugnu rimasta kwant teniva tre anni ku a nonna . e a nonna eva kum a mamma a me . kwannu s [h]anu rikuot i tuoi ddʒenitori e tʃ è statu nu poku i probblemi pik'ki a mamma me eva ra nonna . kwalke rikordo della Ddʒermania tu [h]ai detto ke andavi e i rikordi dâ Ddʒermania erunu i vestiti nuo/ i vestiti novi ka m akkattava . e tutt i kosi ditʃamu tʃokkolati i kosi dutʃi ka a mmia mi piatʃivinu ka komunkwi kkha u mi mantʃava a nonna kkattava u dʒilatu ogni ttantu . ditʃimu k un è kom è mmo ka i vagnunə tinivənu tutt ke a nonna si nu fatʃimu i malletti nu puniva e ni ni kattʃava di forə . ni fatʃeva stari ndû dʒardinu oppuri ni mannava a# a ʃkup ndû lettu . ki nnui jukammu a tʃittikjari ku na kuddʒina a me a sollettikare si ditʃi a tʃittikjari e ppo veniva kku ra ʃkupa e ni minava e nui ni kummigghjam tutt i kuverth . il natale u Nnatalə il natale kome lo passavate u natalə aʃpettammo ka vinivinu i sorə i fratə a passare tutt ntsemə e prima prima u sendiva di kkju u Nnatalə pik'ki mantʃammə# u Nnatali komu mandʒarə un m è mai piatʃutə ki si mantʃunu tutt kosi k u mi piatʃun bakka'la nun ti piatʃianu no no pasta e llentikki e lentikkja no . un evi ni kosa non mi piatʃia komunkwe se se usunu tutt ora ssi kos . kkha komu si passa Nnatali ? in famiglia kosa veni fattu ntâ kjesa ndâ kjesa si va a meddza nott e si ditʃi a missa e u ventikwattru u ventikwattru a meddza nott si tʃ è missa si kanda . e s appittʃa/ ehm i tʃeri s appittʃunu i fora e si ʈrasi dintra a kjesa e tʃ è tuttu nu profumu i intʃendzo ma pure pure l aria è diversa a Nnatale almenu iju a sentu kus'si pertʃepiʃku n odore diverso poi la/ i pertsuni su kkju bbonə tuttə fanu i doltʃi fritti t i mannənə si ʃkanddʒənə tutt ssi doltʃi . e ppo si mandʒa a ra kasa e ppoi tʃi si riuniʃə ku i vitʃinə amu ddʒo/ a jokare a kkarthi a tthombola . è ssakro il Natale in famiglia e duvə vo esisti puru a parola u tʃiroddʒinu ? u tʃiruoddʒinu sì e kistu è per'ke tu [h]ai ditth i tʃeri i tʃeri eh
Luz1mID1 è ka si natu ? eh ma puru kissu vo sapiri ? sì eh ma tu ddʒa ll indimu vuole ? sì eh a 'mbriʃkola mannaia allura i sugnu natu lu juarnu . [risate] . də juarnu ma tu mmo ll [h]a apiart ssu kosu no sì mmo sì un [h]e parratu sə t [h]a ddʒitthu . sugnu natə unu juarnu k era di 'vvennari . e ssugnu natu kə si dditʃi l avulivi [risate] . te likuard in ke mmisi in ke ? allora o misi è statu . eh primu dî muarthi e ll avulivi . nu misi primi di muarthi də ll avulivi . kwali misi è ? . primi di muarthi də ll avulivi sì . on sattʃu novembre ? prima nu misi prima otthobre ʃkorpione no bilantʃ a valants a vilants a vilants ekku pik'ki na vota ridu na vota kjanddʒu ah [risate] kwale juarnu ? allura o juarnu sugnu nat u . è na storia llonga kissu mmo t a teni pi ttia ssa kosa o puarthə â televisjone ? t a puarth pi t a teni pe ttia ssa kassettha o a puarthə â televisjone ? allora ntâ televisjone no intê libri t a teni pe ttia al'lo iu sugnu natu uatthu di otthobbre . pphe'ro . pe'ro pa'pa m [h]a butat arriat . om m [h]a bolutə . e mm [h]a bbutat arriati . nel sentso ke m [h]a tenut ammuttʃat . e ddophu me [h]a jut a ddikjarar u siritʃi . a ru kumune ia sugnu u siditʃi . ah ma tu ti pentsavi ka ti pijavu ndʒiru ?! ntô passaport ? esattamenth tʃ è ʃkrittu siditʃi seditʃi # pe'ro a data i# mie l uatthu otthobbre allora ekku pik'ki [h]e ditthə ke pa'pa m [h]a butat arriati pik'ki è gghjutu u sikundu juarnu a Kusendsə a lu paisə a mə dikja'ra# oh tutthi juarn . tannu si naʃʃia a la gasa . si naʃʃia venia a le a levaʈriʃe a la gas . eh . fatʃia tutt a pruʃedura no ? u# dô pajis sikkome forse tannu nun sattʃu kum è un si parrava ʈra mugliere e maritu kum u kjamamu kum a kjamamu u numə# prima on u sattʃu pik'ki prima u tʃ era Errik # e pu pa'pa è gghjutu a lu pajisə mi kjama mi kjamadə Endzo Endzo m a'viadi kjamare iə [risate] pa'pa s è skurdata ka si davanu i nummərə e ntô gumunə s era skurdat . [h]a ritthə pov# torna a a la gasa pu . sikkomu tannu i pulman i postɑlə um passavanu tutthi juarni pijarə a lu pajisə na vota a settimɑna esattamente allura kirə [h]a aspettat n aʈra vota uatthu juarnə e pphu m [h]a ddikjaratə dopu uatthu juarnə kapit e per'ke poi Enriko ? e pik'ki dopu kini sattʃ sta skommoda ? [rivolgendosi all'esploratice] sta skommoda no no ti fanno male le gambe ? si vole una seddʒa duva a stek'ka [h]e vist ka tirə a gamba nu poku si tu sta skommoda u ditʃe no no nenthi sto benissimo io no sto skertsandu vogliu# ll addʒu si no sta sedutə kommodə u ditʃe# n aʈra parth . [h]o visto ke ti si tirata la ggamba allora . [h]o notato io dei movimenti ke forse lo fattʃo ogni tanto kome tʃ [h]o Bbandʃaibe io ogni tantu mi mi dola la gamba e duvu fare ko'si# per kwesto [h]o kjesto se allora repartho naʃʃita finit Di ! [vocativo di Dina] sì sinno on si kapiʃʃe nenth [h]a dditthu pe piatʃiri on vi ni jati ɖɖa ddinʈr tʃau tʃau buona sera tʃau mmama sin'no kissi no lavuru perdunu tutth al'lo nato il seditʃi dietʃi tʃingwantakwaʈʈr signu natu u siditʃi u dietʃi dû tʃingwandagwaʈʈr ma direttamente a Luttsi o a ra gas a ra gas ndû gumun i Llutts tenə fratə sore ? frati ni tiagnu iu sugnu u primu di na fila na fila i setthi i uatthu frati i na suaru kwindi tieni kju pittʃuli pure sì tutthi kwanti tutti kju pittʃuli su i sugnu pju grande kwanti frati kwanti suari ? ottho frati e na suarə no setthi frati e na suaru setthe frati e na suaru . i sugnu l otthavu e sorma è a nona mhm e duvi vivunu i frati a suaru su rimasti ɖɖa sutth ? unu vivi kkha u sikundu frati mia vivi kkha pur a Monaku e ke fatʃi ? e llavura lavurava prima a ra Siemens pu a Siemens e a Martinstrasse è kjusu s [h]a pijatu l ap'findung ed è jut a fatigar poi semp a ra Siemens pe'ro li è ʈroppu lundan . e pu sə nd è litʃendzjat mo fatiga a Ottobrunn a na fabbriketta ke ffa u lavuru ke faʃia a ra Siemens u reparthu dâ Siemens è kjusu l [h]a dat a ssa fabbrikettha e fratəma fa u sessu lavuru i prima pi ra Siemens e gli altri frati ? l alʈri tutti kwanti ɖɖa no unu è a . ndâ provindʒa i Arettso . fa robba di muratura . e ll aʈrə su tuttə kwand a Lutts tuttə muraturə sulu unu fa u mekkaniku . nd ava ankora fatiga ɖɖa ssutth ? . ooh ni tianə u ni tianə kira è e Luiddʒi è a Bbisignɑn . e Luiddʒi lu è a Bbisignɑnə . e a sora ? . a sore sta a Llutts ma ʃpusata ? vedova . e kumu [h]a passatu l infantsia ? iu sikundu mmia [h]e passatu n infandzia abbastandza bbella . iu ntâ ʃkola ki ll amitʃi sì a ʃkola ku ll amitʃi fatigannə pe'ro tʃuu tignu nu rikuardu abbastandza bellə si kjudu ll uakkhjə mə vuat arriete mə viju ku mamma ku pa'pa ku ri frati mia eh dʒ era konfusjone pik'ki 'eramə sei figli e tʃ era konfusione no i kwannu kumindʒu a mi rikordare . ehm na bbell infandzia siamo stati . ddʒenitori mia su stati no rrikki . pe'ro u [h]annu fa noi abbiam avuto kirə k [h]e avut ia fortə fortə fortə è statu l affetth . e m [h]a kompensato magari di . ti [h]a mangatu nu pettsu i karnə o o nu ddʒokattulu un [h]e avutu pe'ro i [h]e avutu l affetth iu tegnu ddʒingwand anni i a otthobbre fattʃu ddʒingwand anni iu kwannu mi ni vaju a ra gasa in Galabbria oppuru telefanu a mmamma mmamma on è ka mi kjama Erriku . Rikutts tʃoè ehm kome si ia fossi ankora pittʃariɖɖu ekku l affetthu ke ti sa dare la mamma kapitu kwest è a kosa kju bbella ka mi rikordu iə i ll infants . e iu sugnu kus'si ku li fili mia . sembre na karettsha . sembre n abbrattʃu . sembre nu vasu . tʃè sta figliəma ke me va a ʃtrinddʒi m a ruvingnu# ma duv è ? sta preparann . ssa figliama ma va ruvigna . on piardu okkasjone i m a a ʃtrinddʒi i m a vasare . eh . e tʃ è ankunu juarnu ka ti rikuardi ka ti è rimasto in mente ? sì tʃi ni su juarnə tʃi ni su juarnə tʃi su gghjuarni ma semb a llivello . a llivelluu . mmh nostalddʒiko . eh prop kju subbu u bruttu ke subb u bbellu nd avima pik'ki . [h]a diʃidiri na kosa pe ti rimani nu juarnu impressu sikkomu ke su kosi bbelli nun è ke sutʃidianu parekkhji tannu allora i kosi kju ke ti rimanianu kju impre sembə na na vita monotona ditʃimu no ti rimani i kosi kju bbrutthi ti rimani i kosi imbressi i kosi kju brutthi kosi ke o [h]a sofferth e dei dolori e kissi kkha iə per sempiu na vota mi rikordu ka eh . pa'pa lavorava a na furnattʃ mhm mamma tirava avanti ku ri figli nʈrâ kambagna a'viamu nu pok i kambagna e avianu kwaʈʈru animali vattʃini avianu . e ssi dava da ffare intsomma pe'ro tuttu gwandu u rriʃʃia a rəkuperare da ra terra k avia no . e bitʃinu stavia ru pa'pa i mamma u paʈr i mamma . pe'ro u paʈri i mmamma era nu tipu nu poku kkju . kkju dduru nu tipuu . arrogantə nu tipu u bbarunə ntsomma . e si mamma avia bisugnu d ajutu u paʈru u ntʃi ni dava ajut [i genitori si congedano dalla figlia che esce] . ma ki ura jiaʃʃ ? mmo non lo so iᵪ komm mɪt Marko maᵪ da tsu mɛnʃ majɐ was soll das ? i far jets mɪt dɐ uban . ma' vattə kurkə mi rakkumann . ehm nu juarnu nannuttsu è jutu a ra tʃit'ta a Kusents . sikkomu a mamma li servianu . era mmanddʒare per eh per i majalə per i puartʃ . e nanna oh no no no erano . mi sembra ka ll alivi pi si fa alivi dutʃi mamma no allora a nanna l [h]a kjamɑta [h]a mannat a suarə pittʃiriɖɖa i mamma a kjamar a mamma ditʃi viri ka . nann parta mmo un tʃ è 'mbiati kogli ll alivi e mamma è jjuta e simu jut tannə un è ke tʃ eranu makkini o jera a ppedi sì a mmia a fratima ntʃ [h]a purtat appriass i tannə avia forse na . na kwaʈʈru anni tʃing anni avia . allo sa è kkhjinu ssa kassa ssa sporta . ll alivi s [h]a mis subb a kap e ni sim jut . arrivata a ra diʃesa i ssa manera ku n era asfaltata tʃ era sulu rittʃ no . mamma 'ʃʃiula povareɖɖ . è ʃʃivulat ligat a kiɖɖa sporta luard iɖɖa dritta si è sparth nd derra . kiɖɖa sport nkuaɖɖu t [h]a muarth a mamma . tʃ è kissi kkha su i partikulari ka mi rikuardu iu un è ke mmi rikuardu na kosa e mi rikuardu pre sembiu eh . u pan purthata a . a bbestia a nu negoddziu . on è k a a mutanda . a mutanna . si kjamava a mutanna si kjamava nu kostumə nu n abbitu a ddʒakka e ru pantalone a a prima vota ke pa'pa m [h]a komprat a mutanna e m o rikuardu bbuanə avia tannə forse avia na otthina d ann . n aʈra vota mi rikuardu a na festa dû pajisi . a na kkjattsa na vrangata e ddʒenti iə tannə purə forse avia na . tannə kju pittʃulu ankora tannə forse nn du ann ʈri ann avia . ma mi rikuardu sulu nu partikolare ke . iə era vitʃin a pa'pa pa'pa naturalmente orgugliusu . ditʃ kiss è figghjəmə no fatʃia bbir era primu fil a nu tʃertu pundu venianu i ddʒenti e mi eh iə m paria brigogna e metthia# gambi i pa'pa . a ri gambi sai io stritt puru sorma #ndâ fuɖɖa pa'pa u mi guarda kju a mmia . e iɖɖu parrava ku ll amitʃi pi mmia tuttə gwandə ddʒiganth . ia pikkoh'li . a nu tʃertu puntu venia unu ditʃi mi guardi kus'si mi su parsu brigogna . a prima gamba# s è nkjappath . pe'ro un era kira di pa'pa kissu kkha mi guarda iu kwann [h]e vistu ke un era pa'pa . mi su misu a kkjanddʒ . [h]a kapit ? pu ma tandu pa'pa era bitʃinu [h]a pigljat . kiss su i partikulari ka mi rikuardu . kkju . kju fforte ma sin'no su rikordi vagə a bota divignu na bota divignu ma pua a kwantu [h]e kapitu iu i fimmini duvi vua fatigavanu intê kampi puru ? fimmini tannu sì . oijə un fannu kju nnenth . ma tannu no pikk un tʃ è a possibbili'ta un è k u bonnu fa nenthe eh bulia ka su vagabundi vurria ke oijə un tʃ è kju a possibbili'ta o si tʃ è a possibili'ta è relativa pik'ki i kambi su abbandonat un tʃi lavura kju nessunu . eh fabbrikə un tʃi n è tʃ è angun negoddziu angunu supermerkatu i i i kiri ki okkupati in base a la popolattsjone su poku no sin'no avimu Luttsi tena ʈreditʃimila abbitanti eh ehm . si ni su okkupati ffimmini fimmini si ni su okkupati forse . duitʃianthu ʈritʃianthu mille millə ne semb . su assai ll aʈri ll aʈri dumila tʃingumila ki tʃi su a spass e nu fannu nenth allora tannu . ognunu menu male avia u piattsu dâ terra puru k on era pi kontu sua eh k era misuu k era sutth u paʈrunu no fatigava pi pi n aʈr pe'ro si spusavanu jia a gasa i giss e tʃi kostrujiva tʃi kultivava la terra pu spartienu fatʃianu a mme'ta kus'si a mmamma a terra ke in sua [h]a kapit ? e kwindi lavurava ndâ terr kome jurnatara ? no no fatʃianu . komə si kjamava ? . eh . salariat salariatu sì tʃè un salario fisso ? no no no salariatu vo a dire ke pa'pa koltivava i terreni e ogni anno fatʃianu i kundi . a finə dâ dâ rakkholtha i tutthu no ad agustu pre sempiu fatʃia a la ʈrebbiatura a metitura . tutth a rakkholta komu si ditʃiva a la trebbiatura ? a pisera ? . sì no pisare no sì sì ma un si usa kkju a ll initsiu si usava ia a pittʃiriɖu ankora si usava sse kose ka dumanə pisamu sì sì ma non un si usa kkju mmo ʈribbjamu si ditʃe ʈribbjamu ehm . kwindiu a ffinə annu si faʃianu i kundi . tandu gwindalə e ggranu tandu gwindalə i uagliu tandu gwindalə ll alivi tandu gwindalə i nnutʃi e ppu ʃʃ a mme'ta kissu e ssi l annu un era buanu ? semb a mme'ta ankora peddʒo si tʃi n era kiri ki tʃ era a mme'ta tʃ era nu panə mendzu# tʃ è nu piatthu vakanth miandzu piatthu vakanth a te ma ntâ kasa voʃra avete soffertho la fame o no . e ssindu ka simu ndâ kambagna a nua un [h]a mangatu mai nenth di mantʃare un tʃi è mangatu mai niende a nua n è mangatu tə l aju ditthu . eeh . m è mangatu nu dʒokatthulu m è mangat a bitʃiklettha mi è mangataa . kə ti diku . nu ddʒelatu a ru barrə nu kornetth kissu m è mangathu ma ddinʈr a kasa a nnua n è mangatu mai niende mai . eehm ti fattsu n aʈru paragonə kwannu iə jia a ra skwolə medie . mamma ni faʃia i panini no i ni pur'ta per kolatsjone . [h]e kanuʃʃutu nu nu kumbagn i bbangu . e ɖɖɽu u paʈru avia na . n alimentarə na putiga . ehm . e ɖɖru si purthava a kolattsjone puru si purtava a kolattsjone ku mortadella . ku a proʃʃutthella . na panddʒettha . iə purthava a kolattsionə ku bbruakkələ e rapə fritthi . ku bbruakkələ fritthə ku batatə . iə purthava i kolattsjonə kû panə fatt a la gasa e ɖɖu si purthava a kolattsjone ku panini . iu kanddʒava ku d iɖɖu . pik'ki mi piatʃiva a morthadell kanddʒava i panini e a iɖɖu tʃi piatʃivaa a robba mia ku n avia iɖɖə a robba bbona [risate] e iu fissu mandʒava killa [ride] a morthadella e i kos kiɖɖu ka nun po aviri esattamente oi invetʃe no oi . un tʃi kanddʒu tʃè oi kanuʃʃu u valorə dâ dû prodotthu no e nu lu kanddʒi kisu e kissu è kiɖu ke ti voglio dire ke a nnua un è maju mangatu nend . ehm . a media du vuat a settimana avia a karna kiri thiamphi era nu puaku era ʈropphu bbuanə eh dua vuat a setthimana tʃ era a karn . mamma kutʃinava a karn . sulu ka si fatigava assai pik'ki ti ripetu nove figli . iə sennu u primu esse u primu ia mi vulia ji a la skola a mattina . prim i ji a ra skola . a'viadi pa'pa avia . i mmedia . kwinditʃi vakki da mmunddʒere . kwinnitʃi tutti juarni . avia tʃirkha ʈrenta ʈrend animali . atthakkhati a ra manddʒatura a kapiʃʃ a mand ? sì . e a mattina i e 'fratima iə ti parrə k avia detʃ anni . nov anni detʃ annə unnitʃ ann . a mattina pa'pa ni risbigliava a nnua press i kwaʈʈr e mmeddz tutt i mattin sì ni vi 'ndiamu . primu pulittsamu animalə . pu avia mmunddʒ . ku ri mani ke tannu un tʃ era munddʒiʈritʃ pu ti pigliavi . ia la'vati kanddʒavi . a ri sett i meddza passava u pulman . postɑlə e ti portava a ru pajisə a ra skola . e gli animali non erano agressivi no ke ti davana nu kautʃu ntâ fattʃ no no no no no ke io delle vakke ne konosko eh mm ma no kiri a'viamu nu s [h]a munddʒutu ma no kiri ka a'viamu nua . selvaddʒi i nostri eranu pa'tʃifike sì un amu avut graddzie a Ddiə mai prubblemi . e avete avutu pure tori ? eh no tori un [h]e avut tori solthantu [h]e avutu . i vitiaɖɖi i mmatʃello . vitiaɖɖi mmatʃello ke si fatʃianu . i kwaʈʈru kwintalə e ppu bbinnianu . tenənu du anni kju u mmenu . e ppu venianu eranu i figli dâ vvakk e pu fatʃianu kriʃʃ . [h]a kapit nun era toro diretthamente toro e ppi na vakka kwantu tempu tʃ [h]a missu pe munddʒ ? . e mmo u mi rikordu kissu ma kju u mmenu . setth ottho minuth setth ottho minut pi kwanti litri . du litri ? no no in ddʒenere davanu . da ottho a kwinnitʃi liʈri . eh ma nnua ni vin'diamu sa komu fa'tʃiamu ? n appuddʒava a'viamu na spetʃe i kuʃʃinu no . no nu sgabello ? no u sgabbellu sì a'viamu u sgabbellu e na spetʃ i kuʃʃinu . u kuʃʃinu dâ vvakkh attakkhata a da vakka kus'si . kwannu su attakkhatə kus'si ssubbitu ta ta ta ta u sikkhju suttha ton ton ton ton ton ton setth uatthu un si ditʃa u katu ? eh ? u sikkhj no katu eeh si po ddire tutth i due na vota tʃ è u kato a bbota dditʃi pija nu katu d akkw . tʃoè tu eh u stessu oddʒetthu . si tu lo usi in due modi ddiversi tʃo u kjama ddiversamente pre semp pigghjamə nu katu dd akkwa oppuru pija u sikkhju k avi u munddʒ [h]a kapitə sì sì tutth i due ke nua usamu . eehm . kwindi setth da otthu liʈri fin a kwinnitʃi liʈri . avianu tʃerti minni i ssa manera nun esaddʒe'ra tʃinkwe liʈri i latth ki sta kuntann ? kiri era i tʃinku liʈɽi i bbin'niamu ko baleanu nendh . kiri ki davanu kwinnitʃi liʈri i latthe eranu bbon eranu vakkə eranu vakke noʃʈrɑn apposta pe eranu vakki no nuʃʈralə kiri vakki pettsijati kiri vakki 'niguri ghjangi o 'nniguri e mmarron nun eranu kiri vakki ke i guardanu pu i kjamavanə i vakkhi 'svittseri i vakkhi 'swittseri kjamav . eranu animali appuntu da latthe . e pua ki nd ati fatthu i ssu llatthe ? vvinia a ra tʃenʈralə ke a mmattina sə na pijava a tʃinɖralə i Kusentsa tʃinɖralə lattivi latthi . a tʃenʈralə de latthi di Kosents e kke ni fatʃivanu iɖɖri ? fatʃianu i mottsarelli fatʃianu i katʃukavalli . fatʃianu i 'provole . fatʃianu formaddʒu si ditʃe formaddʒu o kasu ? sì u kasu ehm u kasu . è ppartikolare du nua un si usa stu kas no no no aspettha Dina [rivolgendosi alla moglie] . duwə nua tʃ è u furmaddʒu ki s indende formaddʒu pe manddʒare formaddʒo da mmanddʒare a tthavola . u kasu si usava kiɖu kasu pi ggrattuddʒare . pe'ro u kasu un si bbinia fatthu ku llatth i vakkha . u kasu al massimu tʃi vulia miʃkatu ku latth i piakurə e ku latth i krap ekku pik'ki e noi è imbressu u furmaddʒu kabidu komu furmaddʒu nua kasu u ni faʃimu pik'ki un a'viamu piakurə piakurə krap un n a'viamu nua e kkwindi ehm i ssu furmaddʒu pi grattuddʒarə nua u ni fa'tʃiamu . e u ndi vena a parola u kasu pikk u ll amu usatu assai invetʃe kwannu mmamma ditʃa piglia u kasə gratthɑlə . [h]a kapit era ddivers a kosa invetʃe u latthə ki 'davamu a lu tʃendralə i latthə ntʃi fatʃianu furmaddʒu pik'ki era furmaddʒu di vvakkha era latthe di vakka venia# furmaddʒi# un è u kasu . la ddifferendza dû kasu e dû ffurmaddʒu è kiss almenu duvə nua . pu 'jiamu a da skola . vessu ll una e mmenddzu i dua ni ɣu'gliamu . e un ʈru'vaumu a na gasa a la gasa na mmamma ki n aspetthava . ɖogu nianthə ʈruavu nu piatthu . nu sarviatthu i ssupra kummugliatə [involto] nu serviatthu si ditʃiva ? a mapphina sì pik'ki i serviatthi ki t i dava tann ? . a mapphina kummugliatə sub sub u u piatthu su tʃ eranu du piattsiaɖɖ i pane . nu piattsiaɖɖ i llardu nu piattsiaɖɖi satsittsa nu ppiattsiaɖɖ i i ffurmaddʒu . kiss tʃ è ddinʈru . t u pigliavə e ddʒa a mmattina kwannu tu jia a da skola . ti ditʃianu kwannu ti rikuagliə . va llibbere e vakkhə dâ manddʒatura e va paʃʃə indrô kambu ɖɖa . ntô prado no . uno ll aʈru tu ti pigli n aʈɽi dui vakki mbai u karru . mbaju u u karru e ti ni va ta'glja erva . oppuru va llavuri ku ru ku r aratu . un si diʃia ararə duvə un si diʃe ararə nua si ditʃia lavu'ra lavu'ra a terra lavu'ra a terra . eeh . fin a ke tʃi vidia fina e ssia i setth dipendə u periadə di l annu no pu ni riku'gljiamu nua a da gas . e tthorna si kumintʃava a kap . mmuntʃ . pulittsare . guver'na kiri ka stanu ntâ manddʒatura pik'ki u ni pu'tiamu eʃʃi . e ti vuglivi ddinʈra i novə â ssira i detʃi dâ ssira . po ti mindia a la llutʃ . a bbotə prima primu peʈɽoliu iu m u rikuard angora lutʃi i peʈruagliu ki# un tʃi n è . kumu si ditʃiva pi ssa lampada nun si ditʃia lampadariə si adduv i nnua si ditʃaa a lutʃi i peʈroliu a lampada a ppeʈroliu . appittʃik'ka a llutʃi a ppeʈroliu appittʃik'ka a llampada di# i basta a lutʃi duvə vua kwann è binut ? in ke anno ? . ehm . no tʃ era la eleʈʈritʃi'ta tʃ eranu soltantu alkuni kase k on tʃ eranu e a kasa duvə sugnu natu iu pre sembiu un ddʒ era eleʈʈritʃi'ta e iə mi ni sugnu jut i ssa gasa nel eh . inʈrû sissanta sissanta sissanta . kwann sugnu jut a skola dû pajisi iə ? . a ttia [h]e kanuʃʃutu sessandanove . o sessantotth . u sessantasetth kwann kwann è parthut a ttsia pe Amerika ? . sessantasetth allora si è karut u sessandasetth . sessandasetth . e gghjiə faʃia a tertsa media . pe'ro era ra fine e i sessanthotth sessanthotth . ntsomma vers u sessandaʃing vers u sessandakwaʈʈɽ . ki ne amu kanddʒatu gas . iu staju prima a na tsona ki si kjamava Peʈrini . e ɖɖa a frattsjone i Lutts a frattsjone e Luttsi e lla un tʃ era a lutʃ eleʈʈrika duvə 'eramu nua . po sugnu passatə i n aʈra n aʈra frattsjone ke si kjama Llindzi a Llinddz . e lla amu ʈruvat a aleʈʈritʃi'ta dopu kwindi fin ô sessandaʃingwe nua on nd a'viamu alaʈʃit'ta e kwannu vu'liamu a bbid a delevisjone . 'jiamu duvə a unu . ki si l [h]a ke [h]annu . da gasa mia eranu dui kilomeʈri e mmianddz du kilomeʈri kju u mmen . eeh . pagamu tʃingwanda llirh . e ni faʃia 'bbi a televisjonə . tʃ erənə firmi tannu tʃ erənə i firmi i Rindindin . i firmi i Furia . e nnua a sira si ndi 'jiamu lla e jamu a la televisjon pa'gaumu tʃingwanda lirh pə ddu . era na spetʃ i tʃinema ? no no na kasa privata avia kissu kkha eranu ke avia i kkju avia u televisore avia a televisjone . eranu du famigliə ki tʃ eranu du ʈri famigliə ka avia televisjonə nʈra a ttsona . e nnua 'jiamu duvi kiri ki si fa ni faʃʃia jiri kju a la gasa ki unu ni faʃʃia probblemi on ni faʃia nen invetʃe tʃ eranu n aʈri ku ntʃi vulia vire a nessunu . si kjuvia [chiudeva] a sira e un faʃʃia ʈrasi a nessunu nveʃe kissu kkha . tiani tʃingwanda liri ? e ʈras pa'pa fina# sə ʈras pe'ro s i avivi s i pigliava tʃingwanda liri . . [h]a ka'pi ? . allora a kwantu [h]o kapito io nʈrû paisi voʃru nun tʃ eranu baroni per esempio ke tenevanu una grande proprie'ta di terreni tʃ eranu tʃ eranu ? sì diku se tʃ erano ddʒente tipo ke si mintiva ntâ kjattsa pe pe fa u jurnataru per esempiu a mattina tʃè viniva nu pulman e purtava via sì ma nua kissu u n amu vissutu pik'ki no ki tannu pa'pa e mamma sə su spusat e [h]annu ʈruvat a ssu paʈrunə ke avia ssa terra . su jut abbitava ddinʈra kkwindi lloru 'eunu a ppostu lla avianu lavoru avianu tutth ma nʈrû pajisi tʃ era a kkjattsa tʃ era ssa ki tʃ è . ddinʈrû pajisi pik'ki nua u sta'viamu nʈrû pajisi nua simu jut ntâ kambagna . nʈrû pajisi tʃ eranu . kiri ku u n avianu ssa usantsa esattamente ki un avia lavuru a mattina #a ra kjatts . . passavanə i paʈrunə . sì e ssi pigliavanə operai kiri ke sirbianu e pu kirə kə jia ffati'ja iera kundiandu kirə k u nkunʈrava nend pik'ki un ntʃ a rrivava si ni jia a ra gasa torna eeh . poi u manddʒatu# manddʒamu opphuru iera# u manddʒatu ke u nu# sapimu si manddʒam . pe'ro nnua graddzie a ddiu kissu u n amu passat pik'ki iɖɖi [h]anu semp avut u lavuru sempr ma kome eranu pua ssi paʈruni eranu severi malfamat ? no no no nua amu avutu a fortuna i ddʒenitori mia [h]anu avut a forthuna i avi paʈrunə abbastandz n gambbə abbastandza ehm . eeh a ppassu ku li tiambə . n eranu kiri eguisti un eranuu un è ke venianu a kunʈrul'lɑ ognə juarnə ke tu faʃivi . si mamma a ffine d anno diʃia ia [h]e ffatthu deʃi gwindal e ggranu no . u paʈrunə ntʃi krijia e bbasta magari mmamma [h]ae ffatthu forse vindi gwindalə e ggranu o paʈrunə jia mai kunʈullarə inʈrû magaddzinu . e ne durant a rakkholtha on [h]a mai konʈrollat . [h]a kapit ? kwindi nun sə putevanu si ffidava pik'ki [h]a vistə a ddʒente kum è a ddʒende era bbona kabidu ? . ne ddʒente ke un era purthat pe ffarə sse kose mamma e pa'pa un eranu porthat . kwindi nun/ tʃ eranu pure i paʈruni k [h]e detth ka nannuttsu per esembiu no u paʈru i mamma . kon tuttu ke iɖɖu era suttha paʈrunə iɖɖu un era paʈrunə pe kundu sua . iɖɖu non [h]a mmai fatigat . iɖɖu è statu sembe subb ô kavaɖɖɽ . si è misu subb ô kavaɖɖru dâ mattina a ra sira e ddu [lui] [a]via operai i terre era assai e tterra assai tene animalə doveva kontrollare ? jia sul a kunʈrul'la e ku ru kavaɖɖu kamminava ma kome si kjamava kira prufessjone ? ki ? per uno per kwello ke faʃiva iɖɖu ? niandə iɖɖu era u paʈrunə dâ terra tʃoè u paʈrunə u m [h]a kabit allora a terra era a mmia . i la tina affitth a tthia . tu a mmia mi da a mme'ta di kirə k è frutthə s avvera . datə ka a terra era assai . nannutts ku ra famiglia sua un dʒ a faʃia . e kjamat a tthia ntʃi faʃia fati'ga [h]a kjamat a tthia kjamat a tthia a maddʒor parth avia ffimmini . pi kogli pi ttsappharə avia uammənə . jia kja'ma uammənə . pe'ro un è kke tʃ era n unuri kh iɖɖu h iɖɖu un è ke era u paʈrunə dâ terra iɖɖu era u paʈrunə dû frutthetu magari dû ffrutth . k avia sebbinat #rakkholth . pe'ro luiɖɖu nun lavurava iɖɖu un è ke si ni gghji a ttsap'pa ku/ assiam a ll uamənə iɖɖu avia magari e deʃi ffimini ke ffatigavanə a ra rakkholtha dû mmais dû miglio no pu avia kwinditʃ uamini ke tsapphavanu i mməluna n esembio pu avia n aʈri setth ottho ffimmini ghjandavanə i pumadori ed eranu tutthə kwanti a khambi diversi no e iɖɖu ddʒirava iɖɖu ddʒirava pî kampi pî kambi e kunʈrullava ɖɖa statə kjandannə i pumadorə state tsappannu i məlunə statə nnakkwannə ll uartə [h]a kapitu kissu un [h]a mai lavuratə nannusa iɖɖu kissu faʃiva [h]a ddi [h]a ddi solthantu diretthu ehm no direttho kome si diʃə [h]a organittsat e kumə kome una parte subaparthava kwasi sì subartava pe'ro iɖɖu diriddʒia iɖɖu era u diriddʒende e [h]a fattu frutt# bbene pek'ki iɖɖu . era spiarthu eh kwa tʃi n avia tʃerviaɖɖ e ri kosi funtsjonavanu [h]a kabit ? ma non tʃ era nu nome pe ssa professjone ? no per'ke llui non lu faʃeva pi prufessjone lui nu lu faʃʃia tʃ eranu kiri ke diʃi tu è n aʈra kos kiru è . u proprietariu du terrə k era nu fatthuri è nnu bbarunə . [h]a kabidə ? kiru sì kiru faʃʃia pi professjonə . invetʃe nannuttsu faʃʃia pe uti lə sua . un è ke era pagatu dû paʈrunə pe fa u bbarunə pe fa u fatthurə . un era pagat iɖɖu u paʈrunə a iɖɖu pagava ke tʃ [h]addi di kunʈrul'la tʃ [h]addi pa'ga tʃ [h]addi di kolthi'va ssa terra . e iɖɖu ditʃi sì u mindu a kolti'va a terra . si i fatigu kkha um pottsu essi kkha a kkonʈrol'la . [h]a kabit ? on si fidava di ll uammini . allura ki ffatʃia ? si kundindava . a ppi'glia na persona e kkju . pe'ro ia a ddʒi'ra stavia a kistu kambu kkha kiru lla kiru lla kiru lla ke jia sembə in dʒiru [h]a kabid kwindu faʃia pi pi iɖɖu stessu un era ne ffatthurə e nne bbarunə tʃ u kja'mavamu nua bbarunə pekk iɖɖu si purthava ripetu kə iɖɖu avia semb u kavaɖɖ . e un faʃʃia nende e ɖɖu s u kjama u bbarunə na vota s nkunʈra nʈɽa nu bbar . e iə e ɖɖə 'eramu ddʒa spusat . kwindu epuka moderna epuka . nû setthantassia e versu u settantassia kwindi trind anni arriad kwannu è ssatu suartə . simu rind a nu bbarrə e ɖɖru jukava i karth . jukava i karth ku nu kuddʒinu mmia . ku n aʈri du amitʃ . simu ʈrasutə angora ku iɖɖu u n 'eramu visthi . po salutu tʃao u nonnu kumu sta kumu sta si ni va ba'sa ko/ iɖɖu [h]a lassatə i ju'ka . m [h]a bbasath . si ddʒira t a mu'glierma a mu'glierma no a mmia . a tte ni'po pigliatə nu kaf'fe . nu ddʒelɑt o nu ddʒelat . ka tu mi si niputə [h]a dditth . a mmia pe'ro m [h]a ditthu niand . po kiɖɖu kuddʒinu m [h]a ditthu ri'kuardati oddʒi pigliatillu tu nu kaf'fe ka t u pagu iə nu kaf'fe [h]a kabid po iɖɖru n [h]a ffatthu nessunu tonə no kwannu mmai ! kwannu mmai . e pua kwannu v ati kanuʃʃutu ku a muglieri ? ntû paisi o kkha nta Ddʒermania ? no no a lu paisi ma kwandu kwannu siti mmigrat ma tu m [h]ai fattə duə dumande annavota kwal k [h]e rispunnə primu ? a kira k [h]e kanuʃʃut ad iɖɖa o kira ke sugnu mmigrat ? per esempiu a mmia mi piatʃerra sapire kwandu [h]a kanuʃʃut a mugghjeri kwand era ddʒa migratu o kwandu era ankora ɖɖa suttha no a lu paisu sianthi ka ti da fastidiu si mi fumu na sigaretth ? no no fumi pure iu num fum assai pe'ro ogni tantu . si ti runə fastidiu jimu ntâ kuʃina ka rapimu i fineʃt no io . nom mi kreo problemi . iu due ʈre sigaretth al ddʒorno mi fumu i kkju no e ogni thantu mma mmo m [h]e mis u kaf'fe# . allora . t [h]e ditthu ka i nnua 'jiamu a da skola û pais ki nua u n avimu i skoli medie ntâ kambagna un dʒ eranu . e gghjamu ku pulman kû postɑlə a skola . e faʃʃia a prima a sikunna a tertsa media u primu annu u primu juarnu dâ skola ki jiə a ffa a tertsa media nua a'viamu . nu pulman ki fatʃia tutth ntâ kambagna rakugliev tutth ntâ kambagna pu si ddʒirava e salia pi ja a Llutts no a u pais . e ssi ʈrova duv s akkukkjava u pulman si kjama è nu bbiviu a ssu bbiviu . è sagljuta iɖɖa . ssendu k a lu postɑlə un tʃ era post . e ss è mis in piadi ditʃi ka mi skuardu um mi skuardu niand tutthi partikolari sattʃu tutthi . s è mmisu i piadi e si ni jia a ru kosu dû pulman . e ia era pressu l ultimu puastu arriat pe'ro u m [h]a ffatth assetth . u nd [h]e ffatth asset'ta tu kju pittʃiriɖɖa i mmia t [h]o fa sset'ta . iɖɖa venia fa a prima a media fatth u kundu kwand kwand anni avia ? unnitʃ ann . pe'ro era thalmende graddziusa . avia na fattʃuttsa 'nigura i prim juarnə e skola kwindi parramu i setthembre otthobbre angora tʃ era u sulə skura skura avia i kapiɖɖi luangi kum i tua . pe'ro lligat a na kud i kavaɖɖ arriath nu tuppu ? no i kavaɖɖ lligati a na kuda na kuda kiɖu ka si kjama pure da voi koda i kavaɖɖ sentsa ferdeʃwants kome si kjama ? pferde pferdəʃwants pferdəʃwants eh avia na kuda lligat arriath . eh ma lluangi . lungu i sua tʃ avia i kapiɖɖi . e mi è piatʃuta pe'ro un è k m è piatʃuta a me spu'sa m è piatʃuta kumə . pi pas'sa u tiambu tʃi ffidandz no . eh poku ti juru pe'ro no# kə ddu juarnə un [h]e guardat iɖɖa guardava a mmia feddus [con amore] . pu torna guardava torna si ddʒira . e nnianth simm arrivat a la skola . ku iɖɖjia a na skola ri fimmini no li ffimmini si jiva eranu miʃ/ eranu stagialti i klassi no era nu konventu ? no no skola normale sì sì pe'ro pe'ro eranu separate 'eunu divise 'eunu i skolə maskulə e na parthe e skolə e fimmini i n aʈra parth . səkkom u pulman nə porthava a la skola . ar'ro verso otthu e ddietʃi rivamu a lu pais . i skolə la lettsjone kumindʒava a li otthu e mmendz . a'viamu kira mendz ura i tiambu nua a pas'sia # e nnua ʃʃin'niamu tuttə kwandə a nu a na parthə ku lu pulman e pu 'jiamu appriass i ffimmini . pure k u tʃi par'raumu ku ri fimmini pe'ro 'jiamu appriass e lu ll amitʃitsie ku ll amitʃi par'raumu iɖɖr parrava ku ku ri amitʃi suə . e nu ku ll amitʃi nuaʃʃ # . kiri k era inderessata a ffimmina k era interessata ke sapia kə ntʃ era u guagliunə ke jia pe d iɖɖra ogni tantu si ddʒirava e rririjia pe'ro iɖɖa no iɖɖa un tsapia nent . bbidia a mmia ke jia appriassu pe'ro . ntsomma su passatə forse . du mmis . nu mis e mmiandz . nu juarnu signu# detthu tʃi vo fidan'dza ku mmia ? . e iɖɖa [h]a dditthu . veramendə un [h]a datu ripost . stava tʃitth pu [h]e kjamatu a kuddʒina sua iu . [h]e ditth Sil'va [h]e itthu #ttʃilos si vo fidandza ku mmia si nno . e sə l ntʃ [h]a dditth . [h]e itthu kə t [h]a dditth ? . m [h]a dditthu sì . pe'ro iɖɖa a mmia diretthamente sì u mə t ʃ [h]a mmai ritth . semprə trammitə a kuddʒina . kamminava assiam pe'ro sula sula ntʃ [h]a mmai kamminat ku mmia semp assiam a la kuddʒin . e ntsomma tu si bbagljunə e ssa ka u ʈruvannə sta sulə ku na guagljunə no . e iɖɖra sula ku mmia u ntʃi resta mmai . nu juarnu [h]a statu û pulman ke mə staju bbitʃinu# . si tu ku mmia sulu tʃ u stai tu . e ttia ti finænts ku n aʈr . [h]a ditth ia finænts ku n aʈr# . e mi su findantsat ku la kuddʒin . kəra kuddʒina sula stavia . e pu tannu iɖɖa ritʃiva a skola a nnuva ni faʃia . a a kumə si dditʃ faʃia a spia no pik'ki si iɖɖa ssavia atthenthu si viria angunu . i a kuddʒina jia ammut'tʃa iɖɖa ni guardava si tu vidi angunu . pe'ro iu u pentsiari mia semprə iɖɖa pu torna duv iɖɖa avia jiri stavia nu misi ku la kuddʒina pe'ro sempre torna duv iɖɖa avia jiri . ssu battə bekkə amu fatthu fina ke . u paʈrə dopphu . u setthanda . amu fatthu nû sessandotth fors è ssatu u sessandotth . finu settanda nu paru d annə . pu u setthanda u paʈre s [h]a purthat a Ddʒ/ a mamma in Ddʒemania . e figli# a nu kolleddʒ k è nu kunvianth . ad Akri ad Akrə a nu paisi ɖɖa vvitʃinu . e ppu tannu su pers i vvista ku d iɖɖ . pu . iɖɖa lla un dʒ [h]a bulutu sta . a ru kunvianth . e u paʈru ku ra mamma l [h]anu purtat duv a nanna . e nanna stavia bitʃina kasa mmia . i kwannu [h]e vvist k iɖɖa è rikota . torna su jut appriass . e ttorna mi sugnu ffidantsat . pu tannə iə fatigava d estate ooo viarnu eradi a da skola estati a ri vakantsi jia fatia ku ri murituri e ffatigu kû nannuttsu ku ra ʈrebbia a ʈrebbiarə e a met u granu kû #athorə . intsomma fatigava iera pittʃariɖɖu pittʃariɖɖu . k ia ʈruvann i soldə no . e# na vispinu tʃingwand . e ku ssu vispinu tʃingwanda . iera ddʒirannə pi d iɖɖa e passava sembə dâ porta dâ nanna no ppu sə su akkorth i ttsii sə n è akkorth ra nanna ru nannu sə su akkorth tutth e a nanna ke dditʃiva ? a mmia diretthamente u m [h]a mai detthu nendə pik'ki un tʃ [h]e parratu mai ku ra nanna ma ia passava tannə a porta sua ia passava a via via #nendi# pe'ro iɖɖa si gjia muttsikata# kriʃʃia #vidia pu o jia pigliava akkwa o . o a ffarə ammaʃʃata iu jia sembe . e jia par'ra . nu juarnu su rikuat i ddʒenitori sua dâ dâ Ddʒermania dâ Ddʒermania . e tʃ [h]a ritthu nu nu ttsiu tʃ [h]a dditth nannutts o u nannu propia [h]o# dittho i ssì a ta a ssua# . a ta ffiglia dovevi por'ta in Ddʒermania kə kkha tʃ è unu ki tʃi va appriassu no è vvero [h]a ditthu nannutts vab'bo . kkju u menu kju u mmenu [h]a dditth nonnu [h]a dditth a Ddin u nd a guardi kkju . [h]a dditthu pa'pa pik'ki ? . [h]a ditthu ia normalə a ra kasa signu stata semp a gghjukhammə semb# a nonna . sə no normalə pa'pa t# r è kju kalmə sə tʃi dditʃə na kosa a ffa . no [h]a dditthu kissu mi dispiatʃə [h]a ditthu è u ru fattu k è ffidantsat pa'pa tenia nu bikkjeri di vvinu ploppətə . è lli kad u bikkjerinu kom è ffidantsat ?! . #unnitʃ anni no tannə avivi ddʒa kwattordiʃ anni nkuni# ja kwalə kwattorditʃ a[nni] ?! o iu signu nda Ddʒermania k avia doditʃ anni kə sta kuntannə Ddi ?! e fatt u kuntu ! . kwinditʃ anni avi# in Ddʒermania . ntsomma puu . no eri kju pphikkola . ss [h]a purtat n Ddʒermania a mmia subbitu m arriva nu bbiglietthu a suarə kju ppittʃiriɖɖa sua . me fa kapi'ta u bbiglietthu tʃè Ddina [h]addi ghji in Ddʒermania . e kwannu iɖɖa è gghjut in Ddʒermania puu . pu su litikatə na votə ku d iɖɖa e e n 'eramu lassat . torna n amu litigat assai #u ni pigliava . pik'ki iɖɖa faʃia kus'si kwannu 'eramu kwannu ku ku ri suaru ku ll aʈrə amitʃi . ditʃia k eu fidantsat . kwannə jia a ʈru'va sula no . magari a vulia pur va'sa è nnormalə no . iɖɖa diʃia ka ia tignu fidantsat . tu a mmia u mə tuk'ka ka un tiagnu# fidantsat mə faʃia . e mmaniera bbasta ke tti biagnə faʃia ia u staju kju ku ttia e ia mə nə va e mi ni jia# . mi ʈrovu a n aʈra gualjun . e iɖɖa suffrija kwann iə ʈɽovava n aʈra guagljunə no pe'ro kirə periadu ɖɖa ke . u paʈrə ssava pe Ddʒermania iə iɖɖ 'eramu lassat . a suar mə fa kapi'ta ssu biglietth a mmia . [h]e itth mmo si kissa parthe a piardə veramende un a bidi kkju . e io invetʃe a iɖɖa vulia veramend . ia un è ka prima era na kosa pi pi ffissjarə no . pe'ro mə faʃia# iɖɖu ku tutth k l avia ku d iɖɖa ku tutth ka kiri kwinnitʃ siditʃ anni iu tu nun tʃi kridi . [risate] no pentso al treno . [h]e itthu pu tʃ a u ssia i jennaru . a na Bbefana tʃ è na festa a ru pajis u settantadua u settanthaduə . ke tann iɖɖə è partithu . simu ʈrat dô pajis a la fest . po tannu tʃ l [h]ajə itth mmo tu parti t# mmo finants ku ttia no ma tu teni a Ssilvana tun teni a kirə te e a ttia e nissun . iə lass a tutth . infatthə ssa Silvana k u n era kju a kuddʒina sua n aʈra fimmina n aʈra guagljunə ke si kjama Silvana iera bello . dâ ffesta stessu avvanthi d iɖɖa . kiɖɖa è bbinuta a lu pajisə kiɖa Silvana . tʃè era dû kiɖa dû pajisi kiɖɖa guagljuna . [h]e bbinut a a la festa ku kira lla e mi# kumə m [h]a bist a mmia s è mis a ri'rirə . iu sugnu binut duv d iɖɖa guardu a d iɖɖa . a ddistantsa e kkha â port [indicando la distanza] . sugnu jut a Ssilvana [h]e itthu ia a tthia u ti vuagliu kkju . ko'si bbambin [h]e itth ia sugnu fidantsat ku Ddina mmo a ttia un ti vuagliu kkju kira [h]a mis a kkjanddʒə kira s a rri'rijadə . e pu è suttʃessu kus'si ke iɖɖa è partuta nua simu rimastə fidantsatə iɖɖa m [h]a mandat u indirittsu . iɖɖa skrivia kkha . e pua torment a londandza o ti ffa ddimentigɑrə . o ti fa nnamu'ra kkju ssai angorh a mmia m [h]a ffatth u sigunn effetthu . [h]a ffatth innamu'ra kkju ssai angorh . e kwann è rikota a llittərhə tʃ u di'tʃiadi ia k u a vulia las'sa kkju k iu mə vulia ji n Ddʒermania ki llundan i d i ɖɖa u vulia sta . e ia [h]aju ffatth a ddumanda a la a la puliddzia . e sugnu jut a la skola fatʃia u . [h]e ffatthu nu na skola nu nu n istitutu istitutu profissjunɑlə . di ku# mekkanikhu . pe'ro duvi nua prospettivi i ffatiga un tʃe n era . e ku ru tiambu #prissa ssu mestierə . [h]e itth propia na sikuretts . fattsu na dumanda a ra kwestura . e mi ndi vaju a ra kwesturh . kus'si tignu lavuru si oi o ddumani si ʈruavu kumu #ddʒinu mekkhaniku pottsu sembe . mi mi kunddʒedu e fattsu ssu lavuru kkha . iɖɖ era# akkord parra a d iɖɖa kwannu era n Ddʒermania k iə [h]e ffatth ssa dumanda kus'si e kud'di e tutt a ppost . kwannu pu è rikota a llugliu . ddʒa l akkhordu i nua dua ka ia parru ku ru paʈru . ia avia ditʃasetth anni . e ia kwatthorditʃi eh e tu avivi kwattordiʃ anni . e# puarth in Ddʒermania tu . eehm . era ku ddu paʈr . su rikuat i di fferie i ssubbitu ku ra vespa kira mattina bbrrm bbbrrrm avanth a porta sua . e hiɖɖa neʃʃia dû barkunə ʈrasia pe'ro simu vvisti ntsomma a u simu# parrat pik'ki un era sola un era bbitʃina a ʃtɽata no . kwannu pu ra mattina e kiri . ia aspettav u paʈrə ki ʃʃia u paʈru sulu pi tʃi appar'ra pik'ki era kasu mi paria brigogna e ʃʃi . u paʈrə #fatth . si piglia na vespa i nu i nu niputh . e si po ffa nu ddʒiru kâ vesp . kumu s# muʃtɽat ntâ strata l [h]e fermatə [h]e itth as'pe . ki t ʃ è ?! . [h]e itth iə sugnu u fidantsat i Ddina kk [h]a dditthu ?! . tu va spusarə# [h]e itth iə sugnu u fid u fidantsat i Ddina . #[h]a ittə . [h]e itthə mmo ki ni kanuʃʃimu ku Ddina . [h]a itthə no ma ia ku tthia u tʃi parru sa prima no puarthi i ddʒenitori tua tu a ra kas . e iə era ddʒa kundiand pik'ki kissə era kumə# tesinə no . un è ka mi ditʃa no si mi ditʃa no ka mi diʃi tu kə t ammattsu to vetʃi kissu mi ditʃ a mmia puartami# i ddʒenitori tua a la gas . ʈɽi# baju a la gas . priparə a pa'pa e a mamma . #a mmia a la gasa i kira lla no pa'pa [h]a itthə pa'pa tu si patts ! . angora teni siditʃ anni manku ditʃasetth seditʃ anni duve va a la gasa di ddʒenth ?! . [h]e itth a pa'pa o tʃi vvieni o tʃi puarthu la mamma . pu tʃ era# u ttsiu miu vitʃinu . e pu [h]e kjamat a tsiəmə tsi# portatʃillu a tu a pa'pa . tsi Turu [e]ra kunvinth . tannə i makkinə u n a'viamu nissunu ia angora padendə un avia . e ssugnu jut tsiu Turu avia l apitʃeɖɖ a sai l apiʃeɖɖa no l apitʃeɖɖa . a biʃeɖɖ ? apitʃeɖɖ l apitʃeɖɖa sì du Piaddʒo ? eh a ʈri rot a ʈri rota sì . pa'pa s è mis ku ttsiu Turu nda ll apitʃeɖɖ . e mmamma si è mis ku mmia subb a vesp . ma no kira sira dopu dopu na settimana tʃi nd è jut ja . a tʃ è bisognu di ddʒenitori mia e kus'si è stat . pu [h]a bbistu# kum a kira sira [h]a itth ma ttu ke prospettive tiagni dû ffuturu ? ki bbo ffa in futuru ? . [h]e itt i veramende tignu a dumanda e na bbulia attʃit'ta a mmia propiu mangu nu ddʒornu prima m è arrivat a karta . ka ku ra prima e l annu dû settantadua u sittantatria . aviadi ji me presen'ta a Rroma . a ffa u korsu ssiə mmisə . dâ kwesturh [h]e itthu tignu a litthara ke iu a# . a la kwestura kwindi etə nu lavuru siguru etthu na prospettiva sigura etthu a fatiga u mi manga . sikkomu tannu iə nun sattʃə si tu lu sa . iih a pulittsia un era libbera un si putia spusarə sə prima un avia ventisia anni u pulittsjotth . mmo l [h]annu libberathi . pe'ro tannu si prima un avia bintisi anni un si putia spu/ prima puru era a bbintotthu anni pu l [h]annu ʃisə a vintissia anni . allura sokru m [h]a dditthu no . iə u nd aspiatth . pek'ki ia avia sediʃ anni . pe mi spu'sa aju pas'sa e sseditʃ anni [h]a ditth iə t aspetth detʃ anni ntâ kasa mia si pu# voi dua . e pu tegnu aʈri figli appriassu k iɖɖa pur a prima è . a tegnu aʈri figli appriassu sən'no . si spusa# ku la ranna prima a pitʃiɖɖa pu a ranna [h]a itthə no . [h]e itth allura iə un tʃi vaju kju a ra a ra kwesturh . [h]e itt iə pi Ddina a la kwestura un tʃi vaju kkju . lass a kwesturh e kki ffa ? [h]e itth viagnə in Ddʒermania ku tthia . 'ʈrovamə nu lavuru in Ddʒermania e bbiagnə in Ddʒermania ah sì [h]a itthə va bbuanə . e kus'si [h]a ffatth pu iɖɖə è parthutu a d Agust . vers i mme'ta i Agust su parthut# kkha m [h]a ʈruvat u lavurh . m [h]a kjamat versu a finə d Agusth . [h]a ddithu pe ru unditʃi setthembre [h]add essi kkha e pigljə lavurh e u novə râ mattina nu sim partuth . ku ku ru kuddʒinə su ku kissu k era kkha mmo # simu parthutu simu jut in Ddʒermania e ma era kju ppittʃulu o era kju rrannə ? ki ? u kuddʒinu ki ssimu ugualə pe'ro u fratə era kju rannə avia ra makkina #ku ra makkina . e sugnu venutə kkha pe kissu sugnu in Ddʒermania iə pə kissu mi ʈrovu in Ddʒermania . ma puru duvi vua era kus'si ka e per esempiu si tʃi su ʈre suarə per esempiu prima s [h]a ddi ʃpusare a ranna ma prima kiss era prima mmo n è kkju per esembiu mia sorella a pikkola è spusata prima dâ grande dop ma pa'pa avia ssa ssa fissattsjon u paʈre avia ssa fissattsjone eehm e l [h]a dditthə kus'si ma pure iu pi nun lassarə a Ddina [h]e itth iu lass a poliddzia un mə karrikə e nnent pa'pa puru per esembiu sə s iə aviss a kugnata avissa ditthu no . iə vugliə a pulittsia e a d iɖɖa m a pigliə u stessu . ma tannə era guagliunə u ni pindzava e sse kosi u ni faʃʃia po dassi ka tʃ [h]aju fatthə purə iə . pe mmia mportante ki iə staju ku iɖɖa pu . m [h]a dat ssa possibbili'ta ke ʈrovu lavuru in Ddʒermania si # in Ddʒermania . pa'pa era ʈropphu ddʒelus . ma kkha in Ddʒermania kum eranu i primi tiampi eranu diffitʃili ? kumə s [h]a arranddʒatu ? allora mmo ti spiagu sə tu ti . se tu . ehm . ti riferiʃʃi . a ʈru'va u lavuru . tannu un era diffitʃilə u settantadue no pek'ki duvi jii tʃ eranu i port aperth . tʃè jianu tru'va operai e tthutt . ia addiritthurə kkha pa'pa sua prima avia parlat ku ra Siemens . kumə ku# mekkanikhu . e a la Siemens tʃ [h]e itthə sì portamillu kkha . #iɖɖu kkha . kwannə pu sugnu jutu kkha# Siemens no kumə simu arrivati kira mattina [h]a portat a ra Siemens . eeh a ra Siemens m [h]a ditthu tʃ [h]a dditthu noni pik'ki m [h]a dditthu noni ? . pik'ki un tsapia par'ra u tedeskhu . [h]a detthu teni nu diploma tutthu pe'ro [h]a detthu si un tsa par'ra un tedesku# . ehm [h]a dditthu mparatə u tedeskh . e kkwannu si mparat fra ssi mmisi viani torna . e ssugnu [jut] a fati'ga Bbauʃtɛllə a ri koʃtɽuttsjon . a ffa operaju ndô kandiarh . pu [h]e vvistə a ggru . mi è piatʃuta a ggru [h]e itthu . nu juarnu [h]e itth a lu Boliɐ [ted. Polier] puattsu saglie sup a ggru ? . [h]a ditth# na birra# . mɐ vulia bben ssu buliɐ . ia era pittʃiriɖɖə ditʃasetth ann . ma Polier kumə si pek'ki puru paʈrumə era Polier sì ? ma komu si ditʃiva na parola in italianu nun tʃ è ? kapumaʃru forse kapukandiarə kapokantiere sì ma nnua u nu usamu probiu nua itʃimu Puliɐ e bbast . eh partu fatʃia a Rosenheim u Puliɐ o kkha ? . a Rosenheim aah . i Holzner lavurava duvi i Holzner tutta a vita sua . l [h]e kanuʃʃuta a dittha iu . e pu m [h]e mparat ssu kos e ggru s [h]a purtata bbirə ssu ggruista supra [h]e itthu kissu kkha si kjamava Haints ed era di Rregənsbburg . [h]e itthu Haints [h]e itthu mə mbara a ggru ? . ja [h]a itthu . bessə ja fʏɐ miᵪ ɪs gants gut pek iɖɖu u kurnutiaɖɖu pu u vena a pendzjonə putia l# si ni jia e iə# jia a llavu'ra pi d iɖɖu a ffa Übəʃtundn [h]a kapit ? e kkus'si tutti juarni ki nun tʃ era tantu ke fa# kjamava Erriko kɔmm rauf . e jia bumm pu tannu tʃ eranu i i 'rukuli# ku ri rotelli no si guidava ku rə roti eranu kwaʈʈru roti una pi ddʒi'ra . a ddeʃtɽa e siniʃtɽa unu pi kammi'na ku ru karellu e unu pi ghit'tsa Auslɛgə u bbrattʃu e n aʈra ku ra korda # kwaʈʈru rotə tʃ eranu kwaʈʈru kumu nu pikkuli manubri sai kumu su# eranu rossi e i kus'si ti ni vidivi bum bum bum pu ddʒira parə ka pari nu noʃt/ nu maeʃtɽu i musika . m [h]e mbarat a ggru . e a ra Siemens un tʃi jia kkju e e kiru ɖɖa i Regənsburk ehm tʃè t [h]a parratu in dialetthu bavarisə e pendzu i sì e kkha nissunu parrava e kumə v atə kapitu allura ? e pik'ki m [h]e mbarat u tedeskuu ma kissu un era tedesku kissu era bavarisə sì ma kkha tuttə kwandə bbavarisə parranu . ki mə parrava tedesku kkha !? sai u bbavarese allura ? sì ma tuttə kwandə nu parru iu u kapiʃʃu sì pe'ro i par'ra kumə tu mmone iu u kapiʃʃu pe'ro nu lu parru [h]a kapit si tu mi parri bavarisə no iu ti kapiʃʃ a ttia e allura pe'ro# rispunnu pe'ro tuttə no . è kus'si ma iɖɖu pe'ro si fortsava a parrarə ke iu kapiʃʃiss . pek'ke ma tʃ eranu puru kiri ka nun si sono sfortsati ma iɖɖu kissu kkha ssu Aints eh era nu tipu kkjuu . era nu tipu abbastantsaa modernu itʃimu . un era viakkj assai . iɖɖu tannə forse avia na . na ʈrendina d ann . ehm si faʃianu kapirə kumə fatʃianu tutti in tedesku nua no . tu kommən mɪth [foreigner talk] ti vollən [h]a kapit ko'si si faʃʃianu kapire e nua# menu malə [?] kapiʃʃia kapit . ehm . e ntsomm m [h]e mbarat a ggru e pu sugnu rimast a ru kandiarə sugnu rimast siditʃ anni ku ssa dditth pu ko la Siemens nun [h]a kju ? niende kju niente pju pik'ki pu stavia bbuanu [h]e vvistu ka m [h]e mbarat mestierə eh u fisikamente u nd è u lavurava assai tʃ eranu ssi gru ti ripetu ssi gru ku ssi ma'nopoli . kos'si kosa pu su biʃ# kju modernu ke poi# na puʈrona supra . ɖɖâ kabina avia na portondʒina ku ddue kum u ʈram [h]a vvist u ʈram ? . ku kiri manuwelli . e tu stavi bene sedutu # ʈrankwillə . sì tʃe n è ankora assai . è kko'si perfetto
Luz1wDD1 kwandu siti natu ? u kwaʈʈru jennaru millenovetʃendusessandakwaʈʈr millenovetʃendusessanta a Luttsi ? a Lluttsi sì ntô ʃpitalə o nta ra kas ? a ra kas nto ʃpitale nun tʃi sta kkha a Lluttsi ? no un dʒ era un dʒ era un esiste mangu ospitalə a Llutts ti rikkordi #jennarh ? eh sì m [h]a fattha na domanda [h]a ditth kwandu si natu ? eh u seditʃi otthobbre non un t [h]e rispusu iu un [h]e rispusu eh ? kome ti [h]o risposto ? otto na settimana dopo no u tiambi dî muarti u tiambu dî muarti di avulivi sì mmo mi rikkordo #kwandu si nat ? u primu dî muarti dî avulivi . i sugnu dû kwaʈʈru jennaru dû millənovetʃendusessanda iɖɖru a Peʈrini u tiambu dî puartʃ tiampu dî puartʃ kwindi è kaprikorno kaprikorn # [risate] e nu signu bbuanu kaprikorn almenu kredu almenu piandzu iə k è kiss e tenə fratə suarə ? iu ? simu na vəverat . simu ottu maskuli e na fimmina . kwindi a famiglia è bbella ranna . ottu maskuli e na fimmina e kin è a kju rranda u kju randu ? u kju rann è Erriku . i signu u kwarth . e duve stannu mmo tutth i frati ? a sora ? e tʃi ni su duə a ra Ddʒermania . pu tʃ è suarma ke abbita a ffiangu kkha . e n aʈru ke a d Aretts sən'no tutti ntâ tsona kin è a Peʈrini kin è a Bbisignano kin è . ndâ tsona ditʃimu e ke ffanu kome mestiere ? i frati muraturh muraturi sì sorma fa ra kasalinga nua simu muraturh . e voi stesso ke statə fattʃendo sembre muratore ? sì sì pur iə sugnu muraturh nta Luttsi o no a Kastiglione Kastiglione Pis ma è lluntan i kkha ? no na detʃin i kilomeʈri tʃi su . e ll infantsia voʃtra kum era ? . semb a fati'ga semb a fati'ga ll infantsia . [h]e fatto fin a ra tertsa media a la skola ma iə ddʒa kwann jiv a prima mediaa kwann [h]e kkjus a skola sugnu jut a lavu'ra e mmuraturh a por'ta kautʃi a ri muratur pu sugnu jut a ra skola [h]e finit a skola media torna a fati'ga a ri muraturi kwindi su avia duditʃi ʈriditʃ anni k [h]e ndʒignat a llavu'ra iə . parekkj ann e kum è a vita i muraturə ? . a vvita è bbona e muraturə sulə ke ʈroppu pesandə kumu fatiga . kwannu unuè ddʒuvanə nun sə nə sendə pe'ro pu tʃi è ndʒignat a ra vekkjaja kum a mmiə ndʒigna a essi pogu pesand kwaʈʈɽariaɖɖ makɑri nu kwaʈʈrariaɖɖ . e kke si fatʃeva ntû kantiere ? per esembiu se unu kostruiʃʃe na kasa . kumu si fa a ll iniddziu iu a ll iniddziu# mbastava kautʃi a purtava a ri muraturi mmo imbetʃe tʃi ssu i mo# a ka portanu a mmia a kautʃ kinə porta re mattuni kine porta ru tʃemendu kinə porta . tutti ssi kosi kus'si . tʃ è na ddʒerarkia ntû kantier tʃoè kin è kapumaʃtru kin è sì . vui siti kapumaʃtru mmo a ssekondu . pək'ki sə signu a nu kandiere ke è ddu mia ditʃimu ka a dittha #a mmia kiru ka kumandu iə ma si tʃ è n aʈru muraturə iu vaju ɖɖa allur ia# kiru kə ditʃi iɖɖ kissu kwindi tʃ è poku i . i ddʒerarkia tʃ è . e per esembiu vi rikurdatə ankuna kosa per esempiu ka kumintʃa mu kjova ? ke tʃ era bruttu tiambu intô inviernu si fatiga kkha sì o si ffa a pausa ? no si lavura ru stess pək'ki pju u viarnu si a dittha si stipa kju i lavuri i ddinʈr tʃimu# ndonu ku #inɖra pavimendi i vestimendi kissu kwindi #lavuramu u stess . d estate fatʃimu kju i fforh . kiss è na kosa ke tʃ è sembə stat e ssembe tʃi sa'ra ke fatiga puru u viarnu sən'no u viarnu fossimu ruvinati nua muraturi . kwannu si va kjovi# kas . kon gli altri mestieri state kollaborandu per esembiu ku lu stagninu ku ? . tʃ è anguna kollaborattsjone falegnami kini sattʃ ia ? kiri ka fannu kjavi kiri . nua i robba i stagninu i fatʃimu puru sulə pik'ki na vota si sardava ku u stagnu . mmo mbetʃe si si njuvettanu ditʃimu nua ku ra rivettaʈritʃi kwindi kiri su kosə ka ni fatʃimu sulə mmo kwindi ddʒa lu stagninu un dʒ è kkju u falegnamə u falegname e a settimana passata sugnu statə ku nu falegnamə na setthimana a assiamə ku d iɖɖu a mmun'da portha a mmun'da fineʃʈɽi . #mendu bbellu mestiarə ku ru dû falegname ditʃimu putissi puru a m ambian'da . pe'ro mmo purʈroppu sugnu rannu um pottsu kand'dʒa kkju mmo [h]e fa u muraturə e bbast . e rikkordi i prima per esembiu kwandu fatigavatə ntâ kampagna kû paʈru kî nonni kum era ? ki tipi i fatiga ? iə avia detʃ anni a mmattina mbagliava i vvakkh . e gghjia lavu'ra ri terra e kir n ata dâ mattina a ra sir . 'jiamu lavu'ra terrə ku l aratə era kkju rrann i mmiə pi u vutarə un dʒ a rriv/ un tʃ a fatʃia mangu a lu ddʒirare ditʃimuu pək'ki era puru pesand . e tʃ è l appuddʒabuə sən'no un dʒ a fatʃia . gwindi l aju# amu sembə lavurat ditʃimu i kwannu 'eramu pikk . a paʃʃ i vakkh 'jiamu a la skola ni rikku'gliamu mand'dʒavamu kirə ki tʃ era di mmanddʒare pu . libberava i vakkhi 'jiamu dâ gran . a ppaʃʃ i vakkh e kkwannu pua è fatta na tʃerta ura ke vi'diamu ke i vakkh eranu a bbuttə ke avianu manddʒat abbastandza #rikug'liamə . fa'tʃiamu i turnə s u 'jiamu a ppaʃʃ i vakkhi tʃi a'viamu a pulit'tsa nda staɖɖ . kwindii tʃ era puru kwann 'eramu pikkhuli fa'tʃiamu i turni e ke turno vi piatʃeva i kkju ? a paʃʃa i vakkhi u pulittsar ntâ staɖɖa a sta sədut u m# turn era# [risate] a ghjukare o a ra televisjionə kiɖɖə era u megliə turnu ke tʃ èdə . tannə tʃ eranu kiri firmi i Rindin'di ti rikuardi ? Rindin'di Lessi Less Furia . ni min'diamu# sendə# kirə vi'diamu i pa# a sirh . e si vulia ka kirə avia# i turni jia a paʃʃ i vvakkh si vulia ʈro'va a staɖɖa lordu si rikkuglia kiɖu ka avia paʃʃ i vvakkh [risate] un ʈru'vavamu i kosi fatthe e pala# . paʈru voʃtru era severu ndzomm u fratə era severu sever u frat kû paʈr si kuglia ku ri vvakkh e di a lli vvakki a lla manddʒatura u postu un era pulittsat tʃ era sporku ɖɖa kə tʃ era luardu #a televisjone #è possibbələ un è possibbilə a storia kkha . # . na vota nua 'staumu kkha a ffiankhu tann anni arriat e ssutta kkha tʃi stava nu ttsiu di mmi . m [h]a ditth iɖɖ a mmia [h]a detthu ma m [h]a detthu va fa ssu ssu tal #i serviddzi kə vvo ffatth . [h]e itth iu um mi sendu bbuanu [h]e itth iu un dʒi vaju . dopu na pikka vena ditʃi vidi k [h]a kjamatu Paulu ttsiu tu no vo ajut tu va ajut ! iu mbrevə aveddi#fujə . mi vena arriva mi minda nu tandu ntô ku[lu]# . [h]a ditthə k avia fa i serviddzi m [h]a fatthə rikkogli a ra kka iə indʒignə po [h]e avut ffa i sirviddzi . e purʈroppu# iɖɖ [h]a fatigat e a sora fatigava puru kwandu era guagnona ? ndâ kasa . ajutava . no ai di pulit'tsa iɖɖa pek'ke mamma era ndâ kambagna ke llavurava ndâ kambagn ed iɖɖa ai di pulittsarə ai di kun'dza i liatthi avia di kutʃinarə avia di ffa tutthu ddinɖra iɖɖ era kasalinga pâ famiglia sì sì era kas a partə dâ kasalinga iɖa . e kî aʈri frati v ati mbrigatu ʃpissu ? pe ankuna kosa per esembiu i turni o ? . no pik'ki dopu iu era rann dopu ke iɖɖ era partut a ra Ddʒermania ll aʈru fratə mia kkju rann e iə era u kwarthu dopu iu era u kju rann dopu iu ditʃia tu [h]a fa kistu dopu era #iu komandande kwindi iu sendə bbona a kosa . v arrikurdati anguna festa i Lluttsi a festa dû paʈrunatu ? . mə rəkkordu kee 'jiamu a la festa a sira . pa'pa [avia ?] era nu vispinu tutti kwandi dʒi 'jiamu kkha kinə purthava subb u vispin tʃ era tsiamə nd avia ll apa [ape] iɖɖrə e a mugliarə ndâ gabbinə e nuə i frati miə i figli sua tuttə kwandə sup a ll ɑpə e vviə 'jiamə a Luttsi 'eramu kundiandi . kwann jiam a Llutts . 'jiamu a ra festa i Sand Aureliə pu 'jiamu a ra festa â Madonna â Kava . invetʃe si rigorda kumu sugnu spusatu iu è statu iɖɖ . kwann iu sugnu spusat k [h]a ffatthu iɖɖ no kissu m or [non m arricordo] . mi è venutu ka a sera sugnu statə a ra festa purh nu poku pe'ro num mə rikuardu kirə k [h]e fatthə bboh [h]e vut i fati'ga no lo so nuə simu jut a ni spu'sa iɖɖru stava a ra gasa guar'da ll animal sì puru kissu i frati mia tutti kwandi a ra kasa un dʒ è nissunu di frati miə a ru maʈrimon . si tu wardi i fotorafie mmonə i miɐ nun tʃ è nissunu pik'ki era duvi nu dziə guar'da a kasa ku l animalə e i frati mia [h]annu ffa kumbagnia a ssu dziu . sulu Lluiddʒi tʃ è #a ru risturandə# bokh #ropu ke sulu Lluiddʒi tʃ è statu k [h]a ffatthu gamminu . non dʒ è nessun . puru rikuardu kwannu jim a Phaulɐ . a ra festa a Phaula a ra Maronna â Kathina . jiam a pphedi i kwaʈʈru i tʃingu dâ mmatthina di kkha 'jiamu â stattsjonə pig'liavamu u ʈrenu e 'jiamu fin a Kusents . a Kusendza pigliamu n aʈru ʈrenu e ni jam a Phaulɐ na festa era kju kundend i nnua un dʒ era nissun ma sembre San Frandʒisku i Paula ? sì San Frandʒisk i Phaula . po ku mvetʃe gwann 'jiamu â Madonna dâ Katina 'jiamu sembə fin a Kosendzə kû ʈrenu pu o jiam a pphedi pek'ki è pogu sup a Kusendza o [a'v]iamu aspet'ta u pulman gə jia a Lauregnanu a ni portar . na jurnata sana sembə . a parendesi [facendo allusione al fratello di I, che vuole raccontare una faccenda] #inittsia ssa festa no a Mad/ na vota simu jutu a na festa era a Madonna dâ Kadina . la Madonna della Katena ke si ʈrova subb a Kosendz a# a Ddipignan a Lauregnan a Ddipignan . kwandə kuglimu arro vva stattsjoni i Kusendzə pi ni poku pigli u ʈrenu pi ni rikogli kkha tʃ era tthiamph . tʃi vulia fors um paru d ura angora parth u ʈren . tʃ era nu kuddʒinu miə kjama Ddʒuliu kə sta a ffiangu kkha iɖɖu ddʒa era grannitʃiallu jia ddʒa a la skola a Kusendz e kkanuʃʃia li posti duvi tʃ ennu [eranu] i ffimmini . ki si pagavanu duvə tʃ eranu ssi kosi kkha [h]a ditth a mmia tʃi vulia kə 'jiamu na part pe'ro tə sta tʃitth un dirə nendə . [h]e itthə sì ke mə su jut duvi# [h]e itth ja e m [h]a porthatu lla e ɖɖa ogni portha tʃ era na fimmina a sta ddavand a porta kiri ku ri gammi largi kiri ku ri gammi kjusi ntsomma . ki t invitavanu ma iə era nu wagljunə . forsə un avia mangu kwattorditʃ ann un a'viadi kwattorditʃ ann a kiri tiamb un dʒ era mai stat e ssi dzon . ni simu rikuath dopu s [h]a gwardau# iɖɖu no ni simu rikuath â stattsjon [h]a ditthu u paʈri i kuddʒinumə ke mmo barə# ss è morth tsiu Tur [h]a ditthə duvi si stat ? [h]e itthu kundiandu un tʃ [h]e itthə ka simə stat a bid# us ri fimmini . tʃ [h]e itth ka simu stat a Sanda Luʒia [risate] Sanda Luʃia si kjama ra dzona duvə tʃ eranu ssi fimmini iə tʃ [h]e itthe nʈra #uliatth killu lla sa ku è Sanda Lutʃia ki è Sanda Luʃia no ma iɖɖu sapiva ? tʃertu k o sapia Sanda Luʃia era nu è nu Bbegriff Sanda Luʃia no . e iə e iə un tʃ [h]e itthu sekundu me ku a kapu mia tann tʃ [h]e itth iu tʃe ditʃe ka simu stati a bbir i fimmini ttsiuma ni putia mi'na si tʃi diku ka simu stat a Sanda Luʃia tsimə un tʃi kapiʃʃi nendə Sanda Luʃia kine sa ke d è tsiəmə ?! e invetʃe tsiu u tsapia ki d è Sanda Luʃia no [h]a itth a mmia duvi siti stati ?! . torn# a ru figliə ka era Ddʒuliu duvə port ssu wagljun ?! [h]a detth . pu iu signu rimastu malə pek'ki [h]e fatthu ffa na frigura bruttha kuddʒinuma [h]a ka'bi kjudimu a parendes . [risate] iu a Paula mi signu persu era guagljonə kwannu avia na detʃina d annə . pu m [h]annu ʈruvatu sugnu mis e kjanddʒ . ka 'stavamu jiann a ru ma ɑr dû dû konvendu i San Frandʒiʃku ndʒi 'jiamu a a ru mɑrh tʃ eranu i ddʒoʃri tʃi 'jiamu a ru marə purh . e tʃ era fuga tʃ era assai ddʒende . e ni min'diamu a kammi'naumu kammi'naumu avand i mmia avia [h]e vistu a unu k avia a ssessa ddʒakk e pa'pa . #ss a pa'pa jia press i kiɖɖ . kwannu bbi ku iɖɖu si ddʒir un era kkju pa'pa e kin è ?! . e vaju pe ri ddʒendi sign mis a kjanddʒi wa wa e poi kwannu m [h]annu ʈruvatu ne mmɑrə ne ddʒostr . ke dopu è fatta ura ka n a mu ti veni n a mu ti rikogli a ra kas . e n amu passat . mmo sapinnə na pikka# tsapiə . dopu ? dopu puru #per . ma i ddʒoki d infantsi . ki tʃ era ? un tsapia kiɖ imfandzia kwal eranu ? u bakkareɖɖ nuva . spetʃe d estate k a'jiumu kju tiampu pi ghju'ka . allura a mattina jim a paʃʃ i vakkh . ni riku'gliamu amu fatth pettsi dî ligni e d eranu vakkh [risate] e ju'kavamu ku ssi vakkareɖɖ . tʃ 'ajumu misu nu filu e riti'raumu no e 'jivamu lavu'ra a terra 'jiamu kû karru sembə di dʒokkatt fa'tʃiamu merkat e vin'niamu sì kissə kand'dʒaumu e ni kandʒau u joku noʃru kissu è #ni kanddʒau #pi na vakkh . dopu ka fuiti jukatu vai a paʃʃ i vakkh kwindi a jurnata ra mattina a ra sira ku ri vakkhi [h]ai visto . ma vi rikurdatə ankuna vakka maliddziosa kattiva ? . sì tʃ eranu vi [h]a datu nu kaltʃo ke ne so ? . na votaa non na vakkh è stata naa nu vitiaɖɖu ditʃimu . kee . m [h]a fatth arraddʒarh m [h]a fatth arrad'dʒa buanu lur [h]e pijat a ʈridend . e tʃe va# dâ kap . komu avia nda na kapu era kadut nderra tannu mi [h]e ʃpagnatu no pek'khe #abbusku iə . komvintu k avia ammattsat invetʃe dopu è ripigliat [h]e ditth ma menu malə l è juta bbon k [h]e pigliat u vitiaɖɖu pe'ro m [h]a ffatth arrad'dʒa kkju . mbrima# ghjuta kos komə# sen'no vakki ki . tʃ era anguna ke ma [san']no tʃ eranu vakki bravi ditʃimu ke . un ni fatʃ un ni fatʃianu arraddʒar eranu mandzi nua imba'jaumu ditʃimu sapianu ddʒa iɖɖri duvi [h]enu jiri nua n asset'taumu subb u karru . bbasta ka bertsava a ra via ke ddianu [andavano] diritt doi imbetʃe ndʒ eranu tʃerte ka pu tʃerkavanu semb a stertsarə duvə tʃ è erva kju pig'ghja a manddʒare kose era kkju selvaddʒə# . e per mundʒire i vakkhi kumu sì n [h]e munddʒutu vakkh kumu atə fatth ? . kumu fa'tʃiamu pigliamu nu katu u min'diamu sutt a minna dî vakkhi nu ggabellu e tʃ asset'taumu e muntʃia . gni tantu a vakkha mi dava nu kautʃə pi jetta ru latth . i muski ki vinnanu ndâ fattʃ iɖɖi i vakki ku ra kuda ke . mi kuglianu purə . ni mi'navamu ku ri vakki ntsomma [h]o fatto di tutth na bbella infandz na bbella infandziə pe'ro . un ni è mmangatu mmai l affetth u eh e kissu sì e ia mmo n aʈra parendesi [risate] t l [h]e ditth pure in Ddʒermania a nnua un è mmai mangatu l affetthu kissu u n è mangatu nua si ppo ddi k am avutu tutth non abbiam avutu niende pe'ro abbiamo avutu# l affetth . e si vede ange oddʒi eh oi simu tutti kwandi otthu frati e na suari . e si# sta assiamə kju kundend i noʃr/ i nnua un dʒ è nessunu . [h]a kabit ogni vota ke stamu assiamə è na festa . kiss è . tʃ è sembə a skusa pe sta assiamə sembə a skusa pe sta assiamə #s inkunʈr o si kogli Debbora . o tʃ è Markuttso o tʃ è a figlia k è partorita . o [h]a kabit tʃ è sembe sta skusa pi sta assiamə sembə ogni skusa è bbuana . a'viamu pur u toru nu tsualu# a'viamu a'viamu pur u tor . kiru kju malignə . no era moj# kwannu un tʃ eranu vakki kwannu tʃ eranu ri vakki era mandz [risate] . tann era mandz u toru . vi'diamu i vitʃini purthavanu i vakki no pu fa'tʃiamu tʃi fa'tʃiamu na na spetʃ i fatthura no ni pagavanu . e ttʃi skrivimu u juarnu k era stata koperta a vakka menʈri dʒa tsapia kwannu mett i fi'glja ssa vakka ditʃimu dopu novə mes . kwindi n amu passat esperiendz un dzu [non sono] . di tutt i manerə ja . è mmegliu mmo . megliu mmo i kwannu 'eramu wagljunə ange se . tannu tʃ era 'eramə 'eramu tutti kwandi in famiglia tʃ era nu tipu d affetthu mmo ognunu è spusatu kiɖɖə è lundanə kiɖɖə è llundanə allura . puru ka ni wulimu bbenə pe'ro tʃ è sembə a distandza ke . si frika ke ti frika . e vvi rikurdati ankun annat ke per esempiu tʃ era poka erba ke kjuvia poku ? o k era n annu ke ne so kwandu kjuvia ʃpissu o vvi rikurdati ankuna kosa . una grandinata non so . ma na grandinata m a rrikuardu ka un era wagljunə era pikkhulu ia avia binditʃingu bindisia anni ditʃimu ke [h]a dziɣat [zillare 'spruzzare'] tutthu [h]a dziɣat [h]a dziɣat u ɣrɑnu i məlunə [h]a dziɣat i kukuttsə e kissu ma kwand era wagljunə pə kissu . num m o rikuard i kwannu nun kjovia ? . era . era kju ddiffitʃili pe pe l erba ma nnua ditʃimu #i vakki 'jiamu paʃʃi də gra# kwindi . benu malə ssu prubblema un [h]a avutu mai mai avutu pək'ki abbiamo sembə ll akkwa disponibbilə pe inaffiar pi naffiar kwindi eh da tthembo . simu dipenden ʈroppu poku vot un è statu akkus'si sì pik'ki# r akkw ma i tembo #avutu nua ll a ll annu pju ddisgraddziatu ge si è vissut kwi in Galabbria è ll annu ke sugnu natu iəᵪ . u tʃingwandakwaʈʈru a ddʒugno è stata na des na disdetta ke duə mmesi [h]a distrutthu tuttu kumu nu disert a tutth i parth . pe'ro da allora grandine ku'sii è kapitatu ma nnon è statə na gosa ke [h]a ffatthu danni ettʃessivi . sə non è stata . eh sən'noo datu ke nua 'eramu kkha koloni . sotto padroni i padroni si eranu prokurati prouniti ph avirə ll akkwa p irrigarə la kambagna ditʃimu disponibbilə a ra kambagna [h]a kabitu kwindi un amu sofferthu i ssi probblemi kkha i ssofferendzə di ankuna volth no . pək'ki l erva a merika u mmigliu kos vinia annakkwatu ku ll akkwa kwindi . iɖɖru kriʃʃia u stessu . i vakki kiri kju mmandzi ma no poko eh vinditʃingu ʈrenda vakki manddʒaturh i pigliava e i jiva paʃʃi dâ ɣrath [prov. blat 'segale, grano marzuolo' ?] pu i pigliava a mmuska le pigliava a mmuska atsa la kuda ndʒigna a fuji k un ni hermi kkju i vakk . mmo mmo dditʃimu ka ri fimmini piglia a mmuska kwannu i bimu . ka duna pikkha tʃi# ti bekki na muska# [risate] na vota a ri vakkə mbetʃe . kanddʒat i tiamb . altri kosi altri animali purtʃeɖɖi sì a'viamu i puartʃi pure kistu . 'aj [aviamu] i puartʃi amu avut nu pok i piakure . kani kaniɖɖru . nu kavaɖɖu amu avutu na vot . na vota pok poku tiambu amu avut i kunigli purə . animalə n amu avut kwann 'eramu . e serviddziu militare sì l atə fatthu duva ? a Rroma . e kum era ll eʃperiendz ? . pi mmia è ssata n esperiendza bbona kû militar ko'si . kee . pju ke auʈru [h]e kanuʃʃutu na tʃit'ta k on tʃ era mai stata ndʒ aju mai stat a Rroma kwindi [h]e a vutu a possibbili'ta di tʃi jji . dii . i prati'ka ku aʈri ddʒend . magari ddʒendi dû Nord dû Sud ddʒendii . sitʃiliani . dâ Sarddegna ditʃimu . pratikatə ku aʈri persone pu . sə ppu kirə k [h]e ffatth iə [h]e fatth l autista da Rroma pe pe ssetthə otthu misi kwindi un è statu mangu tandu pesandu u militarə k [h]e ffatth iə na mattina ʃinniva râ Ddʒermania [h]e itth voj trov [vaju trovu] a Valeriu a Rroma ru milidarə [h]e arrivat i setth a mattina forse puru brimə sugnu arrivat forse puru prim i setth iə iə era gwardiə kkha faʃianu aldza bbandiarhə ndû kampu dû kandʒiaɖɖu ia [h]e vist a d iɖɖru . iu u ndzistia e iɖɖru iɖɖru un dzi putia mova . pe'ro iu tʃerkavu ru fa rirə . iɖɖru sul attenth fa rirə e iu figli i bbona mamma iu sembə u tʃekkava u tʃi kun'da a bbartsellettha . e iɖɖru fa kî labbri vidia . pe'ro um putia rirə statə dʒitth [risate] era nu dispetthu ke si jiva a farə viagnə dâ Ddʒermania un ti pottsu ffa rirə . ka si# i ssua pik'ki si riria pu mi #au ll arrestə kabitu un sendi #movere ssend in gwardia . tuttu fannu kju ranu . e i sugnu statu u primu de di/ dâ famiglia noʃtra a ffa u militarə pik'ki iɖɖru sə n è jut in Ddʒermania e non l [h]a ffatthu ll aʈru frati mmia ki kju rrannə nun l [h]a fatthu mangu è jut pur iɖɖru in Ddʒermania kwindi u primu sugnu statu iu iə pu assiami a# tuttə kwand . tuttə# frati tutthi kwand [h]annu fatth pu u milidarə iu u staju fatʃiann angora mmo . su ʈrenda anni ka sugnu in Ddʒermania angora staju fatʃenn u milidar . eravate pure tutti kwanti kalabresi a Rroma no no o erano ddʒende i fora i Puglia sì tʃ eranu pugliesii sitʃiliani ma i Pulend puleduni pok . pək'kii a riv/ a maddʒor parthə e'ravamu kalabbrɛs . pe'ro di Kosendza eranu pok a mmaddʒor parthe e tʃe n eranu di Katandzaru e di Reddʒo Kalabbria . pu dopuu . arrivavanu kju ssardi kju ddâ Ssardegna arrivavanu e pugliesi kalabbresi di menu su arrivat pu . invetʃe kwannu mi signu kondʒedatu n e tʃ eranu pogu kalabbresi ka ni venianu kkju . ija pi'ja ku u 'kamiu . dâ # a stattsioni Termini . ku ru 'kamiu pu prima i n abbi'a tʃi 'davamu u 'bbaskulu u 'baskulu era u kapiaɖ bersagliere eh bersagliere no aut autiere . Maruttsu si . ntʃe 'ravamu bbasku e s avia i pas'sa unu pi unu e tʃ avia mindi i sordi ndû bbask . una gosa i vi'vi ? ll akkwa ll akkwa magari . e ttʃ avia mind i ssordi . ndû kapiaɖɖ tʃ avia mind i ssord awura ssu kapiaɖɖə era kjinu . ka a'viamu mis tutti kwandi tʃendu llir dutʃendu lir# u kamiu u gui'davamu bbuanu ni ni jamu bbuanu kwannu u kapiaɖɖu #uglia bbakanth allora ogni momendə era bbuanu pe ffa na frenata bbruska pi ffa a ri semaferə magari [h]a parthə annavota allura tʃi daw u kunʈra bbar# e kissə puru ʃkattagnusə [piccoli, da ragazzi] ditʃimu simu stat . e lli spar'tiamu ku kiru ke tʃ era a ffiankhu kû kapumakkina ditʃimu puru kiru kollabborava . a ffa kiss . e kwandu durava ? ki ? u sserviddziu militare ? i kiri tiamph ? i tannə [h]e ffatthu un annu unnitʃi mmisi e mmiandz [h]e ffatth i ɖɖa ddʒa è abbstandz e tʃ [h]aju laʃʃat . e tʃ era un kaporale tipu severu i kiri ke vi [h]a ffatthu passare dei gwai ? no tʃ era u maddʒhore ke du nua era era stuarthu . i duv era ? era mmo i duv era m u rikuardu komungwe avia da kasa vitʃinu a kaserma . kwannu nua ni min'diamu sup a l altana a ffa a gwardia iɖɖru kû kannokkjɑlə ni gwardava si tʃ 'eramu o un dʒ 'eramu . kwannu vidia l altana vuata iɖɖu vinia . iɖɖu vinia e ni kuniʃʃia n [h]a rrestatu parekkji n [h]a rrestatu i d iɖɖ ku ssu 'metədə 'kavuru parekkhjə votə era kwandu ? [rivolgendosi al fratellu] mmo nun sattʃu duv è . parekkhji voti vinia kû piddʒama un fatʃia# mangu a si mində ra divisa a ra gasa no bbinia kû piddʒama e ni . e ni frikava spetʃe kwannu fatʃia friddu di viarnu . sup a sup a pjantana a kwaʈʈru meʈri d altettsa lui tʃi piglia a bbir poi fatʃia friddu nua tʃek'kavamu a ʃʃinnə sutta pə ni pararə nu poku dû vianth . iɖɖru ni frikava parekk i ssa manerh . solo# l aʈri abbastandza tʃ era nu serddʒende maddʒore di/ k era pugliese di Llettʃe era abbastandza bbravu kirə . kapitanu puru bravu . e vvi kka . i kwannu m aiddi kundʒe'da di ffa ll esamə pə li da a patende dû pulman . eeh u u maddʒore u mi dava nuɖɖu patente pik'ki ll esami fa'tʃiamu a ddʒok . e kwindi u kapitanu sapia ka pe ti dunarə# tʃe n [h]a ffatth i #a r esam un tʃ [h]a mmai# [h]a detthu tu vuoi bbottʃare# un t u dugnu u ni [h]a ffatthu presen'da a ll esamə e nessunu si# pik'ki è ʈroppu# u maddʒorə . e usantse di Lluttsi e mette il nome un sopranome a le famiglie ? sì mhm kwal è il vostro ? Tevisanə per'ke ? kosa vuol dire ? non u sattʃu l [h]annu kjestu a pa'pa non u sattʃu . e kwalke altro nome sopranome diffuso ? Miɖiaɖə eh kwale kkju ? tʃertshosu . nun nun u sattʃ . u Tsahariu u Passariu eeh . nella vostra intervista pek'ki a mamma di pa'pa naʃ'ʃiadi di Akri e ssi kjamava Emilia si kjamava Emilia e a iɖɖa a kjamavanə Miliaɖɖ a d Akri u dikunu Miliaɖɖ e ditʃianu Miɖɖiaɖɖ . e kwindi addi'rivadu u kosu i Miɖɖiaɖɖ . ntisə ma a Lluttsi sopranomi di altre familie konoʃʃete Tardosku pu e Tardosku kosa vuol dire ? signu nu pekkatu nu sa'pi u sarddʒend u sarddʒend magar a n aʈu kjamanu Patakeɖɖa eh kosa vuol dire ? nun non u signifikatu nun u sapimu Paʃkwareɖɖa Paʃkwareɖɖa tʃ è muglierma . muglierma u supranome di/ dâ parte dâ mamma è Paʃkwareɖɖ . u partu u ʃkutu Peppə Nikola . signu tthandi supranomə . a alkhune volthe no su rimasti u ʃkutu pre sembiu no tʃ è tsuppongo ke ssia statu kistu kkha . tʃè a primavera ge si . ddʒermoglianu gli alberi i fjiori e thutth . allora tutt ra natura e è mmovibbəle si tu pigli nu ramu di di albero e ru ddʒiri la ppelle se ne vianə la kortettʃ si ne vianə no e tandu kiɖɖu su i ʃkut e kiru vuol dire in dialetthu vuol dire ʃkutare si ʃkuta . e kissu kkha magari un tsa a parola e ppu gli altri amitʃi l [h]annu pijatu fissu ditʃivanu ʃkuta ʃkuta ʃkuta è rimastu u supranome ʃkut pə kissu puu ditʃimu unu a kiɖɖu ki ditʃi o unu kiru ki ffa ditʃimu unu na vota [h]a ditthu [h]aju kundatu tʃiandu stiɖɖ tʃendo stellə no e d è rimast u supranumə tʃendu stiɖɖ tʃi [h]annu misu nu supranomə tʃendu stiɖɖ kissu unu ka tenə nu nu modu di ffa ru modu di dire na parolə rimana tʃi ssu kiɖɖə ddʒa furb# a tta tʃi vena na palata# ti resta n aʈru ditʃia aju na famə n aʈru bukkhunə eh aju na famə [h]e manddʒatu nu piatts i panə n aʈru bukkhun e ʈre a ʈʈri mmorsi no e allura è rimast u numə ʈre bbukhun . n aʈr è rimast . kuattʃ i rrɑnə no lo so ma kuattʃ i ranu piandzu k è puru na spetʃe i# i . e l è rrimast un numə kuattʃ i ran ma matʃignu un dʒ n è tʃi sono kuattʃii ran# l è rimastu . ma u supranomə ko'si derriva eranə ssi pikkholettse ke . unu ditʃi na parola pu tʃi mindanu subbitu sì subbitu tʃi mind magari na parola ʃʈrana nua simu# nu lekkh . imbetʃe ntʃi ditʃimu l akkha ʃkrivimu lekkh . avete mai pentsato d emigrare ? signu statu a ll estaru iu a ra Svittsera ʈri ani e kum er a vita ɖɖa ? bbon era a Soloturnu mi dika Solotur ma no Solo Turrə k era di solətudine Soloturn è a tʃit'ta ri Ssoloturn . #li fannu u biglietthu pi Soloturr e kiru ɖɖa [h]a ditthu Soloturr no [h]e ditth ia a la famiglia [h]e dditth . nun sugnu sulu iə ma tʃ era bellə . e kome mai a Soloturn ? . kome mai ? kome mai a Soloturn ? sì tʃ eranu i i frati i muglierma tʃ eranu a Soloturn ke unu tʃ è tutth ora# sempre kumə muraturi ? atə fatigatu sì sì # . e kâ lingua kumu v ati arrandʒatu ? . probremmə un n [h]e avut parranu l italianu ddʒa iɖɖ abbastants ajumu u kapukandieri ke parrava l italianu jukava â mbriʃkola a la skupa ku nu mendzujuarnu kwandu mandʒamu jukava ku nua kwindi . ddʒa jukava ddʒa parrava iɖɖrə abbastandza bbuanə jia a ffa a spisə a ri negoddzi e a mmaddʒor parti dî kommessi di di negoddzi li parrava italianu kwindi . pu ku nu pog i frandʒezə ki fatʃia puru ke [h]e studiat a ra skola e ndzomma ku ri manu eh u ni kapiʃ'ʃiamə o ku #rru kapiʃʃ e per'ke siete ritornato ? . a kapu tosth . pik'ki a ra Svittsera ta# o kunʈratthu i . a ll ora i kiri tiambi si fatʃia eddi ffa novə mis i llavuru ɖɖa e ʈre mmisi na# diə kwind a littha ['lettera'] a mmia annu pi annu mi mandavanu lu kunʈratthu kkha . po r anu# ki pu n dzugnu jutu kkhju normau u ko[nʈ]ratthu rrəvava mmarts a mmia kir annu m [h]ann mannat a mmaddʒ . e nun signu jutu kju tʃ [h]e mannat u korratth ['contratto'] arriath . e mmo mə nə pianthu . te nə pianth ? ndzì [sottovoce] . purʈropph . e ma staj bbuanu kkha pek'ke ? e staju bbuanu kkha pe'ro kapatʃi ka mi ʈrovava megliə s era ɖɖa eh piandz i ttia# iɖɖ kissu sì eh ma pu pəkkatu pi i figli pik'ki ɖɖa tʃ eraa kkju possibbili'ta pi i figli . kapatʃi puru kka awuranu . tʃ è figliəmə maskulu lawura ku mmia è apprendista muraturə va purə# ditʃimu . nu nu stipendiu buanu n u tena puru ka piglia ke iu pigliə pe'ro un è bbuan . figliama urtima è kommessa nel negodziu i skarp ma è . è sembə u a ru sordu k è ʈropphu pok . ɖɖa mbetʃi tutt ssi kosi un dʒi su . ɖɖa fatʃia u mendzilə pə pə# nu mmesə tə tukkhavanu kiri sordi i ddava kwandu i mang# i dunanu ogni pikkha jia dammi sordə dammi sordə dammi sord kiss è . kwindi mi ni pianthu pju k alʈri pi i figli . sən'no sə stavanu tʃ eranu alʈri kalabresi ntâ ʃvittsera ? sì oltre i parenti [nickt] ma a mmaddʒor parte eranu di Katandzarh Sambiase Nikaʃtro kiri paisi ɖɖa e kome vi siete trovati kon kwesti ? bbuan . k essenduu . . estranei di kira dzona ditʃimu nua armenu puru k 'eramu/ k on 'eramu paesani k 'eramu kalabbresi kiri di Kosendza kiri di Katandzaru nua tʃer'kavamu a jjirə a kkhordu a ni vuli bbenə nua sitʃiliani tʃ eranu phuru . ni simu vulut bben abbastandz .
Luz1wID1 allora signora kuntatimi kwandu kwandu siti natu ? . il vendottho ddʒennaio tʃingwandasetthi e duve a Lluttsi ? a Llutts e tenete fratə suarə ? solo eh tre sorelle tre suarə duvə stannu mmo ? due kkhwa e una Trebbissattʃ a Trebbisattʃe e kome mai Trebbisattʃe ? . pək'ke llei è stata in kolleddʒo [h]a konoʃʃuto nu ragattso ke abbita a Trebbisattʃe e ppoi si su sposat si è fermatɐ lla . e poi gli aʈri sori so vinuti in Ddʒermania eh eh sì sun vənuti ku ku noi dopo di me kə son venuti kwa e pik'ki ? e pik'ki i ddʒenitori eranu kkhwa finitu le skwolə sun venuti kkhwa ah i ddʒenitori pure mamma e pa'pa eranu kkha pa'pa è in Ddʒermania dal sessant dal sessanta sì kwindi vostro pa'pa è stato il primo sì ke s [h]a migratu sì ehm ke ke llavoro fatʃiva allura ? pa'pa prima lavorava sup ê kandiere e poi è passat a ra posta ed è rimast a la post fin'ge è andat in pendzjonə . e tʃi piatʃiva sti lavuru ? sup ê kandierə nun tandə a ra posta sì e tʃ eranu tandi italiani a ll epuka ? a ll epuka sì adessu mmo nun kju . e ke lavoro fatʃiva ndê poste ? spustavanə i pakkhetthi esatthamend no lo so . e kum [h]a ʈruvatu ssu lavuru a Mmonako pek'ki propiu a Mmonaku pik'ki non n altra tʃit'ta ? nta Ddʒermania mah allura no lo so al allora ô sessanda tʃ eri sta/ tʃ è stata na rikjesta eh su parthiti parekkji personə . ss ora arrivat a ra stattsione tʃ eranu parekkji datori i llavoru ki s [h]anu ʃəlti ss operai e s [h]anu purtat a llavorarə . kwindi tʃ era rikjesta sì direttamente a Lluttsi sì ke ditʃivanu tʃ era rikjesta in tuttha l Italia e pu trammitə no lo so si trammiti l uffitʃu di kollokamendu eh l uffitʃu di kollokamendu robba del ddʒenere e kki vvoleva partire era libbera era libb e pa'pa è parthutu ditʃi[mu] e poi pa'pa sì ttornava pe'ro ditʃimu n en/ pe llavoru un è pju tthornat in Italia . ma kwandu pa'pa vostru [h]a migratu s [h] purthatu pur a mugghjerə ? no no no mamma è vənuta u settandadua tʃoè due anni dophu ddo ddoditʃ anni ah settandadue doditʃ anni dopu kwindi a kkasa vostra siete kreʃʃuti sentsa pa'pa ? per un paju di sì per doditʃ anni kju u men per doditʃ anni kju o mmen e kum era senti / atə sentutu a mankantsa dû paʈru kum era ? sì pik'ki pa'pa prima parti a mmartsə e e ttə [interotta dalla figlia] ja ? sì pa'pa prima par'thi[a] a mmartsə e tthornava a nnovembre tu pigli il kaf'fe ? no no no graddzie . ehm nui an'davamu a skwola e ditʃimu a pa'pa ll abbiamu avutu sembrə vitʃinə e si ni sirvia na kosa ni fa'tʃiamu na littərə a pa'pa pa'pa ni rəspunnia e a vvolthə ni mandava pur i sordi ke nnoi tʃi kje'devamu tʃè pa'pa ange k è statu lundan in tʃerthu modu è statu vitʃinu . pik'ki mandava i pakkhi ? sì kwalungwe kosa nua tʃi pidiamu pa'pa fatʃia rimett ssi# postinu pe ni fa arri'va sse kos . e k v [h]a mandato per esembiu ke serviva ntâ Kalabbria in kiri tiambi ? ma ia adessu num me rikkordu ma kwalungwe ʃokkettsa oppurə sə a'viamu ji a na ddʒita mamma nun sapia pigliava n e a responsabbili'ta allura un dʒ eranu i telefənə nua fa'tʃiamu na litthəra a pa'pa ni fatʃia na rakkummandata subbitu ni rəspunnia e ni fatʃia na rakkummandata subbitu e pa'pa ditʃi dava il permessu ditʃi sì possono andare e pe nnua kistə era na ddʒoia ange se pa'pa non era in gwel istant pe'ro nua sa'piamu k al massimu i dietʃi ddʒorni a'viamu a risposta . ma kist era akkus'si pik'ki lavurava alle poste forse per'ke no pa'pa allura nun lavurava a lle post ah no fatʃiva n auʈru ki fatʃiva ? pa'pa [h]a llavurat ssi [sui] kandieri sui kandieri ku i era kiru tiampu ankora ankora kiri tiamp i barrakki ke abbitavanu ntê bbarakki ? no no no avivanu na stantsa no lo so dov ma era no na stantsa n apparthamendinə eranu kwaʈʈru tʃingwe persone no lo so sə tʃ avia dath a dittha no lo so komungwe eranu tʃ eranu ange i miei ttsii ed eranu/ avianu na kutʃinaa ntsieme e pui mi sembra ke o/ due personi una stantsa . eranu puru luttsitani o altri kalabbrisi ? no tʃ eranu pure altre persone d altri no lo so sə tʃ erano sitʃiliani no mi rikkord adess ma i sorellə vostre su kju grand i vua ? io so la ppju grand li altri su kju pittʃuli sì kwanti anni ? eh kun una mi passu un annu . kon Adriana mi passo tre anni e ko Lutsi mi passo otth anni . e kwindi kwante volte a ll annu [h]a ʃindutu u pa'pa voʃtru ntâ Kalabbria ? per prima pa'pa ʃinnia da par'tia a mmartsu e ttornava a nnovembre poi tornava a Pphaskwa ma dornava mai di due volte a ll anno due volte pe kwantu tempu pu si ferm no a a kwandu ʃinnia a nnovembri tornava poi a mmartsu eranu tre o kwattro mesi# sì a Ppaskwa stava kwinditʃi o vendi ddʒorni ma era possibbile pik'ki lavurava ntê kantieri no ? sì era possibbile ma allura eranu era nu/ mmi rikordu allura tʃi fatʃianu ssu kunʈrattu da nnovembre fin a mmarts o da mmarts a novembre è a stessa kos e stava bbonə u pa'pa voʃtru i primi anni in Ddʒermania ? [h]a vutə ange llui sui probblemi pe'ro eeh lavoru da noi pa'pa era na persona ke non s addatthava a tutth i lavori pa'pa lavoru di kampagna no ll è mmai piatʃuto allora voi# mettiamu i sakrifitʃi# l [h]a ffridata di ppju pik'ki# nu lavoru ke mmagari tʃi ddava soddisfattsjone e ppurtava na famiglia avanth . e a mamma vostra kumu s arranddʒava kî ffigghji ? sula sentsa maritu era diffitʃile no ? tʃertu k è statu diffitʃ . pe'ro pe'ro vann avanth . pigliava na detʃisione ange da lloru mi rikkordu ke mia sorella na volta è ssata malat è statə dovutə rikoveraare e mmamma l [h]a ffatthu tutthu da ssol pik'ki aveva problemi a la gamba e sì ange ke nua skrivim a pa'pa tʃi fa'tʃiamu littərə kos pe'ro ditʃimu a risposta un d arrivava subbətu kum adessu ke t arriva dopu nu momendu tʃi voleva temb e an# mumendu mamma detʃisioni i pijava da sulə e si sindirə pigliare a detʃisjone kju ddʒust . e per esempiu in kiri tiambi negli anni sessanda kome si vivia a Lluttsi ? e no lo so io iu era pikkul aviva ʈre anni tʃè a kondittsione dei fimmini kum era in kiri tiampi ? . kome ? graddzie [rivolgendosi alla figlia che porta il caffè] . no lo so per esempio putivatə neʃʃire kwandu eravatə ddʒa kkju rrandi o sì si mamma ni dava u permessu sì . kwindi per esembiu kâ skola kum era Luttsi tʃ eranu tutti skoli in kiri tiambi ? sì vi dovevate trasferire i nu paisi a ll aʈru ? no no . kwindi fino i skoli ke avete fatth a Lluttsi ? fin a tertsa media e kome eranu i maestri eranu severe sì iu m arrikuardu una una era severissima eh kumə si komparthava e dava ange punittsjoni mmo i punittsjoni num m arrikuardu pe'ro dava punittsjoni pe'ro eranu severə un eranu kume adesso e i duv eranu ? a maddʒor parti eranu tutth i Kusents i Kosentsa sì e si sentivanu pju superiori no no no #ti'ra eranu severə se mmagarə una era un pogu vaga/ vagabondə kiɖɖi si akkurdʒiano opphuru s a pigliava pe ʃʃema ditʃenn# a ffatthi no nun avianə andzi parlavano kon noiə . io mi rikkordu kə kwannu Andrea [h]a jut a ra skola e io era in Ddʒermania Andrea [h]a avuto probblemi a ri pulmoni l [h]o phurtathu in Italia poi sono andat a skwola Natalə su tornɑta e ssono andat a skuola kwand siam andat a skuola è rrimasta a mmaestra . [h]a ddettho prima [h]o avuto te kome a/ kome alunno adesso tʃ [h]o a tuo figlio ka a stessa ah era a stessa professoressa eh pe'ro tʃ è statu sembrə u rapporthu tʃi tena# una kasa a vvolthe ehm tʃi kkjamavanu ditʃe en da nnoi si usa fare a salsa oppuru e salɑmə opphure ehm iu so ffare parekkji robba grigliɑtə ditʃi me li fai me li prepari tʃ [h]o ospiti sì tʃ era tutthu un . un kontatto stretto ditʃamo sì sì abbastantsa stretth e per esempio a vita a Luttsi kome ve la rikkordate per esembiu a ddʒoven'tu vostra a Luttsi . ma iu so stata poko finu a doditʃ anni sì su stata kon i nonni maddʒor parthi . e i nonni ke vita fatʃivanu ? eh ts i il il nonno è era na persona ddoltʃe ku ru nonnu putəvə era rəddʒindʒitu tutth non era pju ssevera pe'roo lo no so io so nnata a kkasa dei nonni era a tedendza mmia andare sembre dî nonn io laʃʃava pur a mamma e e stav kon i nonni . kwindi tʃ era un forte legamento kon sì anke ke la nonna era severa nonnu no la nonna era severssima pe'ro no lo so io tenia sembə kir attirantsa di sta tʃi stavia setthimanə indere . e ke lavuru fatʃiva a nonna ? i nonni eranu kontadini kontadini e kke koltivavanu ? pomodori olivi grɑno tuttu kiru ke tʃ è ndâ kambagna . e tʃ erano/ kwindi tʃ avevano a kasa ntâ Lluttsi e no no no loru abbitavanə in kampagna diretthamend . eh kwindi direttamente vitʃino al terreno sì tʃ avevanu puru muke sì sì asinu tʃuttʃ tutthu avianu i nonni . eh per esempiu i fimmini lavuravanu puru ntê kampi ? nanna no nanna [h]a avut parekkhji figli nanna [h]a lavurat pokissimu ntê kamp nanna lavorava a ra kasa kutʃinava #badar a ri ffigli nonna vera/ ver e propia [h]a llavurato pokissim . ma tthutti i dui [h]annu lavurat pokissim ma i ddʒenere è ko'si ke i fimmini a Lluttsi lavoravano poko ntê kampagni ? prima sì adesso non pju . kwindi e poi tʃ era anke a Lluttsi per esempio tipo ke si tʃerkhavanu i jurnatari ? sì kira usantsa ka si mittivanu ntâ kjattsa ? beh non rikordo ke s è ʈroppu nom m o rikord iu era ʈroppu ddʒovənə pə sintə# kkha n . kwindi a ll e'ta i doditʃ anni ddʒa eravate in Ddʒermania iə era in Dʒermania sì e poi kî ʃkole kkha atə frekkwentate altre ʃkole tedeʃke ? no iə sono stata a na skola italiana a la Feldbekʃulə . era bona kissa skola ? ndzomma era nu passatiamb . e poi per esempiu kû tedesku kumu kumu v atə arrandʒat ? sul lavoro . menʈri ki llavorava ti ti intsegnava pik'ki sə na parola sentidə malə #oi na sa veramendə era pju ffreska di adesso . per esempiu ke lavoro atə fattho ia pri/ appena signu vinuta kkha [h]e dʒignat a nu supermerkhat . era randu stu era grande sì era kkha a Mmonako direttamente ntâ tʃit'ta sì vitʃin a d Arlakking . e ke prodotti tuttho tutth tʃ era ddʒa in kiri tiampi na grande ʃelta sì . atə lavurato kome komessa kumə komessa sì tʃ era un reparto ? nn sì avimu ognunu era nu rəparte spetʃɑl pe'ro poii eravamu puru kapatʃi ke ditʃi prima fatʃim il tuo repart poi fatʃimu il mio a llei non gli inderessava gli inderessava k â ffine â fine serat tu [h]e misə a robb a pposta e d era ordinata e bbasta e tʃ eranu altru italiani ntû supermerkat ? no kwindi non tʃ era no . e kumə atə kanuʃʃutu a vostru maritu ? ma iu sono andata ko llui a skuola assiam io l [h]o konoʃʃuto tʃoè llui è ppju ggrande di mme io sono andata tre anni a dopuskola tʃi siamu konoʃʃut kkha ? no a skwola in Italia sì . e poi kome era lui ddʒa era in Ddʒermania ? no iu iu su vənuta prim in Ddʒermania poi è vənuto llui . kwandu vi siete ʃpusati poi iu ko llui so fidantsata uffitʃalmende il setthandadue a d agosto kwindi l annu ka i so venuta kkwa pik'ki i era ddʒa fidantsat ko llui so venuta pe'ro so venuta a mala voglia poi io so stata un anno kon i nonni . pe'ro dretto ku ri nonni non è kke skappava dâ kasa dâ mamma e andava dî nonni no mamma era era ddʒa kwa e so stata ku ri nonni nonnu s era akkorthu ke iu era fidantsata kun Erriko e kkwanu è ritornatu pa'pa mi rikordu ke pa'pa è ttornatu a Nnatɑle . e nnonnu gli [h]a detthu Ssilviu ti ddevo parlarə ditʃi ke ttʃ è ? [h]a ddettho non non per dirtela a male ditʃi ma ia a Ddina/ a Ddina te la devi prendere . e pa'pa ditʃi ma nnormale Dina io veramende a kasa sono pju kkhalma itʃi ma Ddina è ppju kalma di kwesto io non diskuto ditʃe ajut a ra nonna ehm e è na donnina i kasa ditʃi pe'ro tiene fidantsat ditʃi pa'pa kome tienə fidantsat ?! [h]a ditthu mi dispiatʃe ma Ddina è ffidantsata . eh ditʃiss# m a prendo . mi dispiatʃe ditʃi per'ke veramende na ragattsa talmende brav pe'ro purʈropphu ditʃi è fidantsat e pa'pa m [h]a phurtat in Ddʒermania . io dopo kkwa [h]o ngumintʃat a llavorare pe'ro ko llui mi so sembrə skrittha kwandu su thurnata a llugliu siamo turnat kon# in Ddʒermania mmamma era konsapevolə lui si è presentatə ku i miei ddʒenitori ed è vənutu a ssetthembre è vənutu poi kkwa e du anni dopu tʃi siamo sposath . per'ke pa'pa era severə non tʃi fatʃeva uʃʃiree e tthutthi sti kose e [h]a dettho noi iu era pikkhula kwannu mi su sposat . kwanti anni iu avia ditʃasetth anni kwannu su spusat kom sensattsjone per na ragattsa a kwell e'ta è na grande responsabili'ta sposarsi no ? era no no llo so iu ko llui mi so throvata sembə bbene no llo so io . io amavo sta libber'ta ke a kasa mia non avevo . e mi su spusat . abbiamu lavuratu abbiamu kostruitu due kase ndzieme abbiamu fundatə tandə sakrifitʃi poi l abbiamu fundatə sembre ndziem e kkha i primi anni dû maʈrimoniu eravate nta Ddʒermania sì e po se mi rikkordo bene atə ʃinnutu . in Kalabbria mentre vostro marito stav a kwa no ? io so stata tʃingwe anni in Kalabbr sì dal . a ll ottantakwaʈʈro a ll ottantanove pek'ki poi kwesto per'kee . pek'ke Mauriddziə e Andrea andavanə a skwola ehm . no llo so suffrivano kî ddʒenitori tʃ andavanu tʃ eranu i riunioni dî skwoli i ddʒenitori e nui non tʃ eravamo e no llo so in kwell annu essendo loru lundanə iu [h]e avut na spetʃe non è stata na vera e propia depressione e pe'ro mi sindiva ke i mei figli eranu soli kumu si si fossero orfani da mamma e da pa'pa . e [h]o voluto ʃʃendere e mio maritu m# dat . poi lu llui non [h]a trovato lavoro . e abbiamo detʃiso di tornare kwa e siamo ritornati di nuovo tutti indzieme [h]o komintʃatu di nuovo è stata durissima pe'ro . ma ke lavoro dopo u supermerkato ke io dopu u supermerkatu [h]o lavorato in sartoria per doditʃ anni . e ke tipo di vestiti atə fatthu ? noi fatʃevamo solo kaphotthi kapotti sì era na sartoria propia spetʃalittsata sì . e kapott i llana i llana e eeh kiri so d estate di viskosa tuttho . e tʃ eranu altri italiani ntâ sartoria ? pokissimi pe'ro sì mi rikkordo ke tʃ era kwalkuno ma eranu pok e poi dopu a sartoria poi la sartoria è ffalita kwand è ffallita ia su ʃesa in Italia l otthandakwattro Ddʒenni è nata in Italia e pphoi nienth e poi sono tornata kkwa [h]o lavorato per e kwattr anni a la ʃlekk e poi mi sono mis pi kondə miə . e kirə tʃingwe anni k atə passatu tʃingwe anni erano no sì ndâ Kalabbria kum erano ? . kwesto distakko Italia Ddʒermania ? a mme mi pisa anke ke [h]o voluto andare pe'ro mi pesava molthissimo in ke senso ? pik'ki io da ssola nun era abbituata ehm . poi io sono un tipu ke si tʃ era na festa sia nel paese sia in famiglia ehm nun dʒ era mio maritu io rest preferia stava a ristar a ra kasa da sola ma non tʃoè soffriva molto magari vidiva ll altra dʒende akkombagnat io da ssola no e io ristava a kasa volendier kwei tʃingw anni mi su pesati molto ange ke llui nom mi [h]a fatto passare ditʃamo le festi tradittsjonali Paskwa Natale e a ddʒugnu veniva spess in Italia in agosto era sembrə in Italia novembre era in Italia pe'ro on è ke tʃi potia ji tutt i domenike a kkasa ee a mme ditʃamo ddʒa la domenika mi pesava molto . kwindi tʃ è stau un periodo di solitudine sì kwindi ma pik'ki nun atə niʃʃutu ? per tipu per'ke a ddʒente a Lluttsi parla no no no no di kwesto no o era una vostra detʃisione era una mia detʃisione per'ke eh io mi sendiva sola . e io si mi sendu sola e num mi sendu a un parte a mio addʒu iə so kapatʃe di skoppiar pe'ro a ppjanddʒere . infatthi kwel ddʒorno ke llui partiva non ʃendeva neange sottho . mamma mia sì e infatthi mio suotʃero lo sapeva mia suatʃera lo sapev iu tʃ [h]o due suotʃeri veramende mmeravigliosi e miə suatʃeru itʃe laʃʃatela stare per kwesto ddʒorno laʃʃatela stare basta . mio suatʃeru io so/ mia suatʃerə sapəvə benissimo g io gwel ddʒorno non gutʃinavo lei saliva sopra mi portava il manddʒare pe'ro noʃʃ/ nom mi parlava niende poio la sekonda mattina prima kwandu miu maridu mi kjamava k era rrivatə pu era finitu tutth . tʃoè tʃ era kwel/ tʃ era propio una sofferendza ? una sofferende e io #sofferende di viaddʒi . io fin'ge nnon so ke na persona è arrivata purə Ddʒenni se a sera eʃʃi no io fin'ge ke loro non sson a kkasa no lo so a kasa io non riesko ne a ddormire ne a stare ferma . imaddʒino e poi dopu stu/ dopu sti tʃingwe anni nda l Italia so ffinut# . e kum eranu kiri su stati duri# ku na famigliə eravamu ddʒu# [h]o dovuto rikomindʒare di tuttho da ddzero pe'ro pe'ro tʃ amu fatth i kâ lingua kome atə fatthu ? un è k era un è ke m era/ eh nun è ke era m era dimentikatu moltho ditʃamo no no kwindi subbito avete ripreso sì poi kwandu tu sindi parlare e riprendi/ vieni/ . kwesto ddʒa è stato kju fatʃile sì . e poi dopu kome avete kontinuatu kkha ? poi [h]o llavoratop [h]o mandat i figli a skuola abbiamo fattho sakrifitʃi kin a andava a prendere kin andava a portare . e phoi dopu eh tʃingw anni [h]o lavorato e poi dopu tʃingw anni mi so fattha u primu negotts kiru ke tʃ è mmo ? no è u səkond . è u sikundu ddʒa e u primu duv era ? sub a Immlɐʃtrassə dove ? Imbləʃtrassə eranu i kondittsion i lavuru eranu kju bbelli ɖuaku ? eran/ iu kkwa mi sendu moltho pju a mio addʒo sì era era la ddʒende lla ke n/ non mi andava Sendling tʃ [h]a tutthu n altro popolo per konto suo pik'ki ? no llo so la dʒende è stranaa kum è ? sì tut kom eranu i klienti ? . tʃ eranu gliendi k erano abbastandza ddʒendili ma tʃ erano kliendi k erano e freddii . nnn no llo so invetʃe a ʃleisshaɪmɐ ʃtrassə ? io mi trovo bene e pek'ki no lo so tʃi su altri italiani vitʃini ? no no no no no no no no kwesto no kwest non vuol dire io non tʃ [h]o niend a kke farə kol ristorand no lo so la dʒende è ppju kordialee è ppju/ no llo so forsə . oppure sono kambiata io pek'ke io io sono timida gomungwe a ll iniddzi magari irə/ io mi so dimistrata timida ko lloru fredda lloro allora sta fredettsa l [h]annu mandenuda e/ kkhwa io avevə altri esperiendzə dal primo ddʒorno a mia io mi rikordo ke m [h]a detthu na tedeska il primo ddʒorno i tʃè io nom/ si io non konosko na persona nom parlo moltho ee lei mi [h]a guardata e mmi [h]a dettho resta kome sei . tʃè io non non so ffare kome ti voglio dire a per diri na persona per la prima voltha adesso no adesso ko lloro mio trovo bene tʃi parlo tʃi skertso tʃi rid loro kapiskono se iu un ddʒorno nun vogliu parlare se tʃ [h]o probblemi e io kwinditʃi ddʒorni fa so diventata nonna ee kliendi mi [h]annu porthatu i regalini per mia nipoti sì sì siete diventata nonna iu so diventata nonna eh auguri gradzie e tʃoè Andrea ? sì è sposato ku na . ? Andrea non è sposato konvive da tʃingwe anni ku na di Nnapoli ah ku na napoletana sì kwindi è kontenta adesso sì ke tʃ [h]a nipotini ma è il primo nipotino ? è l primo nipotino . è mmaskulu o è ffimmina ? è na bambina . ehm e poi intendete per esempio kwando parlate kwando parlerete ko la bambina o kome parlerete in italiano o in dialetto lo sapete ddʒa ? e boh ! no lo so . kome tʃi parla mio figlio tʃi parlo i sì sì e per esempio adesso a ʃlaisshaimə ʃtrassə atə dettho ke a pposto kon i klienti ma pure ke tʃ è eh m tʃ è anke kontatto kon gli altri negoddzi italiani ke stanno li vitʃino ? no . posso ange io a